19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURtYET 22 Şufcat 1937 BÜTÜN DÜNYA ELİNİZDE... NE KADAR MES'UDUM! Devamlı baş ağrılarından ancak YENİ KAŞE kullanmakla kurtuldum. Eczacınızdan ısrarla isteyiniz. Kutular üzerinde YENİ KAŞE yazısına dikkat ediniz. Seyhan Vilâvetinden: Göçmen evleri için muktazi olup şartnamesi veçhile Kozan kazasının Çam eşiği, Bayırpınar ve diğer 7 orman maktalarından kat ve imal ile Kozana nakil ve teslim edilmek üzere 42453 kırk iki bin dört yüz elli üç lira muhammen bedelJ' 2042 metro mikâb çam kerestesi şubatın 26 ncı cuma günü saat 15 te Seyhan Vilâyet Hükumet konağındaki Komisyonca ihale edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmiye çıkarümıştır. îsteklilerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere Ankarada Iskân Umum Müdürlüğüne, îstanbul ve Seyhan İskân Müdürlüklerine müracaatleri ilân olunur. (758) DEHİSSH SİYAH BAH(E 5APABI. oCcuüakîuı T., 1 LT. , Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Iskân Umum Müdürlüğünden: GENERAL 1937 ile Mücehhezdir. Muhacirler için tlOOO» bin aded araba pazarlıkla imal ettirilecektir. Pazarlık 11/3/937 perşembe günü saat 15 te Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâletinde yapılacaktır. Idarî ve fennî şartnameler İstanbul, tzmir, Kocaeli Iskân Müdürlüklerinde ve Ankarada İskân Umum Müdürlüğünde mevcuddur. Istiyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler. Pazarhğa girmek için her talib bin araba için şartnamesinde yazılı fiatm yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecburdur. (948) ELECTRIC •1EYVA TÜZO RADYOLARI Bütün Dünya Musiki ve Eğlencelerini Yuvanıza Kadar Eriştirecektir, Umumî satış yeri: Q | \ l A / Müessesesi Beyoğlu Istiklâl Caddesi No. 28 Telefon : 43849 Telgraf DEKAWE ve ondan mütevellid baş ağrılarını defeder. MİDE ve barsakları kolaylıkla boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir toz olup MÜMASİL MÜSTAHZAR • LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY, ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLtK ve YANMA LARINI giderir. MİDE VE BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızhğı defe der. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. Küçük şişesi çıknuştır, fakat büyiik şişesi ekonomiktir. INKIBAZ | VERESiYE SATl"ş") En Korkunç Düşman ve En Mükemmel Silâh Renkli resimlerle süslü bu iki minimini kitab mekteb çağında olmıyan çocuklara okuma hevesi verir. A. B. C. nin fiatı 30, Hayvatılarımız 40 kuruştur HAYVANLARIMIZ S A Ç BAKIMI Güzelüğin En birinci şartıdır, A. B. C. Soğuk algınhğı tehlikesine karşı kendinizi kaşelerile SOĞUK ALGINLIĞI: Baş, diş, bel, kulak ağnlanna sebeb olur. GRİPİN: Bütün ağnlan dindirir. SOĞUK ALGDîLIĞI: Nezle, grip ve birçok tehlikeli hastalıklar doğurur. koruyunuz. GRİPEN: Üşütmeden mütevellid hastahklara mâni olur. SOĞUK ALGmLIĞI: Kırıkhk, neşesizlik tevlid eder. GRİPİN: Kırıkhğı geçirir, neşenizi iade eder. alınabilir. G R İ P Î N İcabında günde üç kaşe Yavrulara Bayram hediyesi Haricen kullanılır eski ve yeni ROMATİZMA LUMBAGO SiYATiK Sirtîr ve soğuk algınlığından ileri gelen şiddetli ağrıları teskir ve îzale edeı. Her eczaneden arayınız. PETROL NİZAM Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 3 üncü taksit 1 marttadır. Vaktinde taksitin yatırüması rica olunur. (941)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle