14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 22 Şubat 1937 IBaftarafı 1 tnct sahifedei büyük vasrtalar vardır. Kitablar, gazete yan bir milletiz. «Ne mutlu Türküm di" mak için açılmıştır. Bu evlerin sahnesi Te huzurunuza gelir, salâhiyettar ve gür ler ve bilumum neşriyat. Fakat bizim yene» diyoruz ve bunu şeref bilerek, bu kürsüsü milletine hizmet etmek istiyen sesile dolgun ve olgun fikirlerini hepimize memlekette biliyorsunuz ki bunlar bizim na inanarak söylüyoruz. Fakat arkadaş Türk münevverleri için yapılmıştır. Ka" birer birer telkin eder ve bir ders halinde istediğimiz kadar okunmamaktadır. Bu lar, vatandaşlanmızın köylerdeki ve kır~ pılan herkese açıktır» (Bravo sesleri, bütün memlekete söylerdi. Bu sene ken nun da sebebleri aranmıştır. Okutmak ça lardaki hali maddî hayatı bizim hayatı şiddetli alkışlar). disdni başka bir vazife memleketin başka releri de buhmacaktır. Ondan sonra rad mızın ve bilgilerimizin çok dunundadır. Şehrimizde bir köşesine davet etmiş bultmuyor. Ora yonun ve telsizin tesirleri ve faydaları On, on iki milyon Türk köylüsünü bu halHalkevlerinin kuruluşunun altma yıl dan da güzel sesi bütün memlekete din arrmıştır. Radyonuzun ahizelerini açtığı den kurtarmak için bizim hep birlikte ken" dönümü münasebetile dün şehirmizdeki lettirecektir. nız zaman her tarafı iyi iştittiğiniz halde disine öğretmemiz icab eden şeyler var Halkevlerinde de merasim yapılmış ve eğ«Huzurunuzda Halkevleri için birkaç en zayıf gelen ses Ankara ve İstanbulun dır. Kendine münevver diyen sınıf me " lenceler tertib edilmiştir. söz söylemek ödevim şeflerim bu defa sesidir. Herhalde Türkün her şeyde ol mur olalım, serbest olalım öğrendikleri" Ankara Halkevinde Dahiliye Vekili bana verdiler. Müsaadenizi ve müsama duğu gibi sesi de diğer milletlerden geri mizi kendi gayretlerimizden, kendi kabive Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya tahanızı rica ederim. kalmamalıdır. Size tepşir ederim ki gele liyetlerimizden ziyade milletin yaptığı rafından Halkevlerinin gayeleri ve umu" «Halkevleri, müstakil bir vatanı koru cek sene Ankara merkezinden işiteceğiniz fedakârhğa medyunuz. Hiç kimse, kenmî faaliyetleri hakkında verilen nutuk radmak ve milletin istiklâlini ebedileştirmek Türk sesi yalnız hududlarımız içinde kal di bildim, kendim öğrendim diye övüne" yo ile dinlenmiş, bundan sonra da her şuiçin kurulmuş bir vasttadır. Bir milletin mıyacak, hududlarımızın haricinde bizim cek vaziyette değildir. Eğer bizde mekbe hazırladığı programı tatbik ederek müstakil yaşayabilmesi için evvelâ kendi seslerimizi, fikirlerimizi ve vicdanlanmızı teb açılmışsa, Üniversite açılmışsa ve elr Halkevlerinin açılışmm altıncı yıhmkutsine bir vatan lâzımdır. AsiTİar ve asır hitabını duymak ihtiyacında bulunan her mize kitab verilmişse milletin verdiği ver~ lulamıştır. lardanberi istiklâllerini kaybedip hâlâ kes tarafından işitilecektir. (Alkışlar). giler ve vatanm muhafazası için bol bol Eminönü Halkevinde vatan peşinde koşan birçok milletleri tanıdöktüğü temiz ve asil kan sayesindedir. Ondan sonra ele alınacak tiyatro ve îstanbul Halkevinde, reis Agâh Sım yoruz. tiyatronun her nevi, komedi ve opera ve (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) îçimizLvend bir nutuk söyliyerek Halkevleri • Bugünkü içtimaiyat, bize 700 kadar halk tiyatrolan vardır. Bunların hepsi, bu de hiçbirimizin kendi müktesebatile ve millet saydığı halde, istiklâl, ancak 70 i gün arzumuzun ve ıhtiyacımızın çok dukendi fıkriyatile övünmeğe hakkı yoktur. nin, içtimaî bakımdan gaye ve faaliyetle" ne nasib olnvştur. Tarihin kurulduğu nunda olan irfan ve san'at müesseseleri Ta ki bu milletin her ferdi aşağı yukarı rini izah etmiştir. Agâh Sım, münevver Guneş Fenerbahçe maçından sonra halk ve oyuncular staddan çikıyorlar gündenberi istiklâl ve şerefini muhafaza dir. Fakat gene size arzetmek isterim ki onun fikrini anlıyacak hale gelmedikçe.. bir demokrasi idaresinde nesilleri yetiş " [Baitarafi l inct sahifede} Fenerbahceliler bu mevsim zarfında ve ederek ilerliyen Türk milleti son zaman bu ihtiyaçlar görülmüş ve karşılanmıya Eğer bizim fikirlerimizi ideallerimizi mil tirmek, yurddaşlann içtimaî bakımdan ruhattı eski kıymetli rüknünü kazamnca ha güzel oyunlar sayesinde kazanmış ol larda gene kendinin hatalan yüzünden is başlanmıştır. Fakat neticelerinin ne vakit letin büyük kütlesi olan halk anlamıyacak hî ihtiyaclannı tatmin etmek, heyecan ve kfmiyet Beşiktaşlılara geçti ve Avni sık duklan galebeler üzerine Güneşin karşr tiklâlini ve vatanını kaybedecek vaziyete alınacağını bugün tahmin etmek güçtür. olursa biz eski zamanlarda olduğu gibi kabiliyetlerine meşru ve millî istikametler sık oyuna müdahale edip topu hasıın o sında mağlub olmamak için bütün ener" düşmüştü. O ağır şerait içerisinde o müş Beninı tiyatro olarak memlekette gördü kendi hücresinde kapanmış fal atmakla çizmek hususunda mekteb ve üniversiteyunculanndan kapmak mecburiyetinde jilerile oynamağa başladılar. Gol çıka kül anlarda Türklerin yüksek seciyele " ğüm ve işittiğim, Istanbuldaki çok iyi ve vakit geçiren filozoflara benzeriz. (Bra lerin arzu edildiği derecede müessir ola « mıyacaklannı, bu vazifeyi Halkevlerinin kaldı. Galatasaraylılar mukabil bir akın ramadan maçın sonu yaklaştıkça bazı o rindeki kudreti kendi azim ve iradesıie feragatle çalışan yüksek ruhlu artistlerle vo sesleri). yuncularda asabiyet ve hırçınhk başgös bir noktaya tevcih ederek Türklere aid esnasında kazandıkları kornerden bir gol Bizim borcumuzu, fikir borcumuzu, üzerlerine aldıklarını söylemiştir. Halkevlerinde çalışan gene amatörleri " Agâh Sım Levend, rakamlara istina • atıyorlardı, fakat bu fırsatı yakahyan kü terdi. llk favüllerde oyuncular birbirleri • bu vatanı Ulu Atatürk gene asıl sahibi mizdir. Bunların haricinde memleketi di öğrenmiş olmak borcumuzu makamlan çük Halil müptediliği yüzünden muvaf nin elini sıkıp gönül alırlarken bunlar te " olan Türke verdi. (Alkışlar) Kendisinin yar diyar gezen artistler de vardır. Bun mız ödiyemez, yazdığımız eserler, ki den Eminönü Halkevinin bir senelik fa vali ettikçe el sıkmalan yerine haşin ba " büyük vasıflan arasmda tarih bu itibarla aliyetine ve azasınm aded ve mesklerine fak olamadı. lar bir taraftan hayatlarını kazanmak için tablar ödiyemez. Bunlann hepsinin mu kışlar kaim oldu ve bir aralık iş itiş kakışa Onu, en büyük vatan yapanlardan biri dair uzun uzadıya izahat vermiştir. Golsüz geçen birinci devre bitip ikinçalışırken diğer taraftan Türkün inkılâb kabilini bu millet vermektedir. Münev dsine başlanmca iki tarafm da gol yapa kadar vardı. Hakemin iri cüssesi bu işin olarak sayacaktır. Ferdî kabiliyeti, şah prensiplerini yaymaktadır. Diğer taraf verlere, muallimlere hitab ediyorum: BiAgâh Sırrıdan sonra da Tarih, Dil ve bilecek bir oyun tutturamadıklan, hatta daha fena bir vaziyet almasına mâni ol sî seciyeleri yüksek olan nekadar millet tan bunları ıslah ve himaye ederek tiyat zim müktesebatımızın borcunu ancak o Edebiyat şubesi reisi Halid Bayn, Halk" bir akın yapamadıkları görüldü. Nihayet du. Son üç dakikada Güneş hücum hattı ler tanıyoruz ki bütün dünya bir araya ro zevk ve san'atini memleketin her ta halk kütlesine bildiklerimizi öğretmekle evlerinin önümüzdeki seneler zarfında gi* otuzuncu dakikada Enver Hakkıdan al oyuncularınm topu kalelerinden uzaklaş" geidiği halde kendilerine bir yurd kura~ rafına yaymak icab eder. Bunu Halkev ödiyebiliriz. (Alkışlar). rişeceği faaliyetleri anlatmıştır. dığı aralama bir pası gole çevirmeğe mu tırmağa muvaffak olup rakib nısıf saha mamışlardır. Atatürk, millete bulduğu bü leri üzerine almıştır. (Alkışlar). Bundan sonra Halkevinin San'at şu Halkevlerinin açılmasındaki büyük vaffak oldu. Oyun da bu suretle 1 0 Be da paslaşmalan Fenerbahçenb hakikaten yük kudretle müstakil vatanlann hima besine mensub gencler tarafından bir konBu neşir vasıtalan arasında bazı bü maksad budur. Halkçı, halk için, halkla ser verilmiştir. Gece de gene ayni şube ezici bir hal almış olan tazyıkına nihaye! ye, müstemleke, manda diye dağıtıldığı şiktaşm lehine neticelendi. yük yaştakilerimize hafif ve kıymetsiz beraber demek halkı sevkederek devleti gencleri tarafından Alayköşkünde Mol verdi ve maç ta bu suretle Güneşin 1 0 bir zamanda ateşler arasında bu memleGüneş: 1 Fenerbahçe: 0 galebesile neticelendi. göründüğü halde çocukları çok sevindi idare etmek demek değildir. Halkm işti yer'den tercüme edilen «Müraî» piyesi keti kurtardı ve istiklâline kavuşturdu. ren ve ilgiliyen Karagöz, kukla gibi umu rakile, halkın severek ve bilerek birlik temsil edilmiştir. Sıra ikinci maçın oynanmasına gelin Yarınki maç Hep beraber ve hepimizin şükran ve minte iş yapması demektir. Halkımız hayatın mî terbiyede çok müessir ve zevkli san'atce Güneş ve Fenerbahçe takımlan sahaBugünün mağlublan olan Galatasa netlerimizi ifadeyi burada tekrar etmerefah ve zevkini tatmıyacak ve istikbal Kadıköy Halkevinde lar son zamanlarda bizde ya ihmal ve yaya çıktılar. Gene İngiliz antrenörün idarayla Fenerbahçe takımlan yann Taksim me müsaade buyurunuz. (Alkışlar). deki vaziyetini ve medeniyet âlemi içe Kadıköy Halkevinde de Dahiliye Vehud iptizale uğramıştır. Onları bu ihmal resinde oynanan bu maçta takımlann şu stadyomunda üçüncü ve dördüncülük için «Atatürk, Türk vatanını yeniden kur" ve iptizalden kurtaracak memleketin içe risindeki vazifesini idrak etmiyecek olur kilinin nutku dinlendikten sonra koro hetertiblerle oynadıkları görüldü. karşılaşacaklardır. duktan ve istiklâlini kurtardıktan sonra risine fikirler neşredecek surette neşe ve sa vaktile gelen ve giden tarihlerde ol yeti İstiklâl marşını söylemiştir. Bundan Güneş : Cihad Faruk, Reşad Daduğu gibi bugünün tarihi de çölün orta sonra da şube reisi Celâl Esad tarafından Saat üçte başhyacak olan maçı gene bu vatanın ve bu istiklâlin bir daha tehlr recek şekilde tertib etmek için tedbirler alniş, Rıza, İbrahim Refii, Salâhaddin, Booth idare edecektir. Fiatlar; balkon keye düşmemesi için birçok tedbirler dü" mak Halkevlerinin vazifesi iktizasından sında kurulmuş müzeyyen bir çadır ve Halkevlerindeki çalışma ve onlann fayRasih, Rebii, Melih. 100, tribün 50, duhuliye de 25 kuruştur. şündü, aldı ve tatbik etti. Bu tedbirlerin dır. Bütün bunlar yapıla dursun acil ola her millete arasıra görülen muvakkat ve da ve lüzumuna dair bir nutuk söylenmiş, Fenerbahçe: Hüsameddin Yaşar, Türkiye kros şampiyonası başında evvelemirde bütün halkın ve bü rak yapılması lâzım gelen diğer bir şey geçici bir hareket gibi yannsız olur. (Al Kadıköy şubesinin bir senelik faaliyetî FSSÎ! Ceved ; Angelidu, Mehmed ReTürkiye kros şampiyonası mart ayı tün milletin idareye iştirakini temin ede vatandaşlan bir araya toplıyarak fikirler kışlar). izah edilmiştir. şad Naci, Şaban, Ali Rıza, Bülend, sonlannda Ankarada yapılacakhr. Bu " oek olan halkçı bir devlet kurmak oldu. teati etmek ve kendilerine yeni keşiflerTürkün istiklâlini kuran ve istikba Fıkret. Bu nutku müteakıb Kadıköy nun için kurum başkanlığı tarahndan lâ Ve bu prensipleri, devleti kurduktan son den, yeni cereyanlardan haber vermek ve lini koruyan bu inkılâb ebediyet için ku kazası dahilinde yapılan vitrin müsaba< Herkesin zevkle seyrettiği bu maça zım gelen tahsisat aynlmışhr. Yakında ra C. H . P. nin eline ve mes'uliyetine vatandaşin fende, san'atta, güzel san'at rulmuştur. Kuranlar prensipleri ve vası kasında kazananların takdirnameleri vebaşlamadan takımlar karşıhklı dizildikten alâkadar bölgelere tebligat yapılacak verdi. Ve milliyetçilik, devletçilik, inkı larda bilgisini zevkini artırmak, görme talan önümüze koymuşlar ve elimize ver rilmiştir. Gece de ilk evvelâ bir piyes oysonra geçenlerde vefat eden Avustırrya lâbcılık, cumhuriyetçilik, lâiklik, halkçr diklerini göstermektir. Bu vazifeyi bu mişlerdir. Müne\verlerin büyük vazife " tır. nanmış, ve sabaha kadar devam eden bir federasyonu reisi Hügo Mayzel için bir Şampiyonaya evvelce yapılmış her mın lık diye vasıflannı tesbit ettikten sonra memleket içerisinde deruhte eden yegâ leri vardır. Bu büyük vazife zaten asil balo verilmiştir. dakika sükut edildi. Oyunun birinci devtakaya tamim edilen kroslan yapan böl" bunu bu sefer de bütün memlekete mal e ne müessese Halkevleridir. Halkevleri ve büyük Türk milletini tarihinin ken Bu münasebetle şehrimizde bütün resi hemen hemen Güneşin şuurlu bir haderek teşkilâtı esasiyey koydu. Filha bu itibarla halihazırda milletin kitle ha disinden beklediği mevkie çıkarmaktır. geler iştirak edebilecektir. Halkevleri dün gece donatılmıştı. kimiyeti altında cereyan etti. Müdafaa kika bütün tarihin hangi safhasma ve coğ linde irfanını, bilgisini arttıracak yegâne (Alkışlar). Bu büyük ideale az zamanBu itibarla müsabakalara îstanbul, lannın güzel oyununa iştirak eden Rebii Beyoğlu Halkevinde Ankara, îzmir, İzmit, Bursa, Balıkesir, rafyanın hangi kıt'asına bakacak olur bir yuvadır. da bizi kavuşturacak olan müessese de ile Salâhaddin Güneş hücumlarımn inkiBeyoğlu Halkevindeki merasime Is ^ Adana, Eskişehir mıntakalan girebile " sak olalım milletinde bu altı vasfı ce ~ bu Halkevleridir. Halkevlerini daima zişaflarında bilhassa amil oldular. Bu haEn büyük ehemmiyeti de buradadır. metmiyen kudretsiz devletlerin bugün vetiklâl marşile başlanmıştır. Ev reisi Ek« ceklerdir. yaret etmek vatandaşlan muhtelif vesi kimiyetn birinci devrede netice verme Şampiyonaya her mıntaka, kendi kros* ya yann müstakil olarak yaşamalarına Halihazırda hiçbir terbiye ve telkin mü lelerle oraya celbederek kendilerile gö rem Tur bir hitabe irad ederek Halkevmesi yani gol yapılmayışı Rasihin fante lannda en iyi derece almış üç veya dört nazarî olarak dahi imkân yoktur. Eğer essesesinin yapamadığı işi yapmakla ımr rüsmek iktısadî, sosyal ve bediî ihtiyac lerinin gayelerinden ve Beyoğlu Halkeziye kaçan hareketlerile sağ ve sol açıkTürkler bugün kendilerini kurtardığından kellef bulunur, bugünkü nesli, bu lannı ve vasıflannı yükseltmek lâzımdır. vinin başardığı işlerden bahsetmiştir. Ek« kişilik bir takmla iştirak edecektir. lann muvaffakiyetsiz oyunlan sebeb ol dolayı Atatürke bir minnet hissi besliyor günkü ihtiyaca cevab verecek zihniyetle Eğer bir memleket halkında güzel san'at" rem Turun nutkunda Atatürk ve inkı * îstanbul spor kulübüne muştur. Atatürk larsa yann için de kendilerini kurtaracak techiz ermiye çalişıyoruz. lar zevki olmazsa o memlekette mimar lâblanna temas eden heyecanh kısımlari yapılan yardım Fenerbahceliler bu devrede ne orta olan prensipleri koyduğu için aynca min bu müesseseyi yaratmakla kurduğu bü yetişmez. Eğer bir memlekette resimden hararetle alkışlanmıştır. Bundan sonra Türk Spor Kurumu tarafından îstan net beslemeleri icab eder. Bu minnetimizi yük binanın istikbale doğru emin olarak dan, ne de açıklarile hücum edemediler. anlıyan büyük halk kütlesi bulunmazsa müzik şubesi tarafından güzel bir konser bulspor kulübüne 500 lira nakdî yardım bu prensipleri kanaatle, cesaretle ve de yürümesini temine çalışmıştır. Bngün binBülendle Şabamn zaman zaman hücum o memlekette ressam yetişmez, eğer bir verilmiş, bunu spor kolunun çok muvafhattını işletmeğe teşebbüsleri de Faruk yapdmış ve bu para kulüb idaresine gön vamla tatbik etmekle ifade etmeliyiz. lerce Türk 167 halkevinde toplanmış memlekette kitab okur, bilgiden anlar ek fak olan gösterileri takib etmiştir. En son Reşad ve Rızanın güzel oyunlan karşı derilmiştir. Millet ferdlerinin ayn ayn kıymetleri bir bulunuyor. Biz Halkevlerimizi 167 den seriyet bulunmazsa âlim yetişmez. Teker olarak Evin temsil koluna mensub gencGalafasaraylıların aile sında neticesiz kaldı. Fenerbahceliler bu araya gelmedikçe hiçbir kuvvet ifade et daha ve daha yüksek rakkamlara ve teker çıkan âlimlerin, ressamlann eserle" ler «Babalarm Günahı» isimli bir piyes devrede sayılabilecek kadar az hücum mez. Oyle milletler kum yığmı halinde hatta her köye kadar götürdüğümüz gün ri şaheser de olsa kendileri dünyanm en temsil etmişlerdir. Piyeste rol alan ve her ziyafeti ettiler. Fakat iki defa gol yapabilecek kalırlar, herhangi bir rüzgânn, sağdan es memleketimiz tek bir kalb gib çarpacak büyük alimi de olsa beynelmilel kıymet biri bir istidad olan gencler çok muvafGaJatasaray kulübünün senelik aile vaziyetlere girdiler. Bunlann rkisini de sin, soldan essin, esiri olarak veya önüne ve memleket bir tehlikeye düştüğü vakit te ölçüldüğü vakit sıfır telâkki olunur. fak olmuşlar ve alkışlanmışlardır. Müsaziyafeti bu akşam Tokatlıyan salonlannNaci kaçırdı ve karşıhklı gol yapılamakatılarak cihanm dört tarafma sürükle " onu tek vücud gibi karşılayacak, memle Bizim kıymetimizin büyüklüğü memleke mere esnasında, davetlilere, E\nn öğret* da verilecektir. Her sene güzide bir tabadan haftaym oldu. nirler. Milletler yalçın kayalar gibi, ya" ketin terakkisini temin için hepsi bir kafa timizin beynelmilel kıymette yükselme " men Atiye idaresindeki çiçekçilik kur 4 kanm toplanmasına vesile olan bu ziyaİkinci devrenm başlamasile Fenerbah fette Galatasaray Liscsi ahçısmın pişir hud kesif ve kompakt kil kütlesi halinde ile düşünür ve bir kolla çalışır hale ge~ si ve kendilerimizin de o arada onlarla sunda yapılan ve hakikilerinden hiç farki çelilerde bir canlılık göze çarpb. Daha ü diği pilâv da davetlilere ikram edilecek birbirine yapışık ve bağlı olurlarsa bir lecektir. (Alkışlar). Halkevlerinin mil beraber yükselecek eserlerimizin cihana olmıyan sun'î çiçekler dağıtılmıştır. varhk ve bir kudret ifade ederler. Evvel let vicdanmda ve irfanında bu kadar arzedilmesi sayesinde olacaktır. Kum çüncü dakikada Farukun muvaffakiyet tir. Şişli Halkevinde leri bu kütlenin hacmi de büyüktü. Bizim büyük tesiri vardır ve olacaktır. Memle çölünde çakıl değil, yüksek dağlar ara siz bir kafa vuruşu kalecisini kontrfuje Hugo Meisel öldü Şişli Halkevinde yapılan merasime îskütlemiz asırlarca çok büyük kudret ifa ketimiz buna muhtaç olduğundan fazla, ye düşürdü ve az kalsın Güneşe gol oluAvusturyanın futbol diktatörü olarak de etmiştir. Büyümekte ve daha da bü buna çok layık de bir memlekettir. Mil sında şahikalar olmalı, Türklerin ferdî ve tiklâl marşile başlanarak, başkan Ahmed yordu. tanınan Hugo Meisel geçen çarşamba gü yümeğe namzeddir. Fakat başka millet" letimiz bugün göze görünen medenî se" kütlevî kıymetini beynelmilel ölçülerle Halid Yaşaroğlu tarafından bir yıllık Güneşin golü ölçmek ve ona göre paha biçmek ideali nü ani olarak vefat etmiştir. lerin kütlelerile kıyas edilecek olursa hac viyelerin hepsinin üstüne çıkacak kadar mizdir. Herhangi bir bakımdan bakacak çalışma hakkmda bir nutuk söylenmiştir. Bu tehlikeyi atlattıktan beş dakika Hugo Meisel Avusturya futbolunu ku mi küçük görülebilir. Onun için biz küt kabiliyeti haizdir ve tarihte Türk milleti Halkevi orkestrası tarafından Hasciı sonra Güneşliler soldan bir korner ka " ran ve onu dünyanm en büyük futbolla lemizdeki kıymet farkmı keyfiyeti artır bu seviyeye çıkmıştır. Bugün bu seviyede olursak olalım, ferdî düşünelim, şahsî Bükeyin yazdığı (Utku) İstiklâl Müca^ zandılar. Melihin sağ ayakla çektiği şannndan biri yapan, ayni zamanda da fut mak suretile ilerlemek ve kapamak mec aleyhimize bir tefazul varsa kusuru bi düşünelim hodbin ve hodpesent olalım, delesini tasvir eden Süit Senfonif muvaf* del topa münhani bir seyir takib ettirip bolda tek seçicilik usulünü vaz ve tatbik buriyetindeyiz. 18 milyon Türkün ferd zim değfl, fakat elemi içimizde mağrur olalım, eğer Türk halkını yüksek fakiyetle çalındıktan sonra profesör Sa« Fenerbahçe kalesinin önüne getirdi. Hü" mefhumlan anlıyacak vaziyete çıkarmi" eden adamdır. olarak haiz olduğu kudreti ve kıymeti ar dir. Devamı bizim için de büyük yacak olursak idealler ne kadar büyük o lih Murad bir konferans vermiştir. Bu « sameddinle üç Fenerli oyuncunun arasma Altayla Göztepe millî tıracak olursak o vakit bu vatan içeri bir kusur olur. Memleketi bizden son lursa olsun birer hayalden ibaret kala nun arkasından Bedia tarafından piyano sıkışmış olan Refii orada birşeyler yaptı sinde 18 milyonluk bir kütle kemiyeti ra geleceklerin eline bırakırken elbet cakbr. îşte Halkevleri bu gayeyi ken ve Refika tarafından cümbüşle birer konve top Fener kalesine girdi. Bu suretle kümeye geçtiler te üzerimizde bir kusur götürmiyeceğiz. günün en muvaffakiyetsiz birer oyununu Izmir 21 (Hususî muhabirimizden) nin kat kat üstünde birçok işler görür. Ve dine yol edinen bir müessesedir. Ve de~ ser verilmiş ve înal ve arkadaşlan va Çocuklanmıza şen ve zengin bir vatan çıkaran iki oyuncu Güneşi galib vaziyete Millî küme maçları bitti. Neticede Al biz bu işleri görmeğe ve göstermeğe mecmincek arzettiğim gibi Atatürkün mem Süleyman Soylu ve Nureddin Sener tagetirmiş oldu. buruz. Çünkü gecmiş senelerin ihmali ve kendilerinin lâyık olduğu şerefli bir leketi kurtarmak ve milleti korumak için raflanndan da Türk musikisinden güzel tayla Göztepe seçildiler. gözönündedir. Biz bugün hem mazinin medeniyet seviyesi bırakacağız. (Alkış " bulduğu ve koyduğu prensiplerin en az parçalar ve halk havalan terennüm edil* ihmallerini ıslah etmek, hem de gelecek lar) Halkevleri bu gayelerin husulü için zamanda ve bütün millete şamil olarak miştir. nesillere eslâftan bize kalan kusurlan en büyük ve müessir bir müessese olacak randıman vermesi için bu Halkevleri en Beşiktaş, Şehremini, Üsküdar Halnı bırakmamak iztıranndayız. Onun için tır. Hepimiz kendimizi bu Halkevlerinin iyi ve en müessir bir tedbirdir. kevlerinde de ayni şekilde merasim yapılbugün her bir ferdin saatteki mesaisinin bir hâdimi ve müdavimi telâkki edecek omıştır. üç misli randımanla çalışmaya mecbur lursak, hepimiz bildiklerimizi bilmemekAnkarada Memleketin bütün münevverleri, va bulunuyoruz. Istikbalde kütlenin ve fer ten hiç mes'ul olmıyan vatandaşlanmıza Ankara 21 (A.A.) Halkevlerinin zife ve vaziyeti ne olursa olsun, kendisini din kıymetini artırmak için bugün mek öğretmek gayesini güdecek olursak bu ga" buranın bir üyesi farzeder ve üzerine bir kuruluşunun beşnci yıldönümü, bütün ditebler, müesseseler açıyoruz. Fakat a ç r ye kendiliğinden hâsıl olacaktır. vazife alırsa ve eve daima devam eder ~ ğer Halkevlerinde olduğu gibi Ankara lan mektebler ve üniversiteler gelecek Anadolu ortasında bir mamure için se, demindenberi söylediğim ve hepimi Halkevinde de büyük merasimle kutlunesilleri yetiştirirf bizim ihtiyacımız bu de bulunuyoruz. Fakat buradan beş ki " zin de iştirak ettiğine zerre kadar şüphem lanmış ve gene bu güzel yıldönümü vestgünkü nesildedir. Mektebde bulunan ço" lometro uzakta kendi ırkımızdan, kanı " olmıyan millî ideal bir an evvel tahakkuk lesile söylemiş olduğu bir nutukla İç Işlerl cuklann haricinde kalan çocuklara kadın mızdan tertemiz bir cevher gibi olan Türk eder ve biz kendi gözlerimizle görürüz. Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Şükrö erkek yedisinden yetmişine kadar herkese çocuklannın ne halde olduğunu ve bizim Ve Atatürk inkılâbına lâyık bir nesil o Kaya 3f yeni Halkevini açmıştır. müstakil ve ileri milletler ferdlerinin ha yardımımıza ve tekniğjimize ne kadar Merasimde bütün Vekâletler ileri ge* luruz. iz olduğu kaliteyi, tekniği ve bilgiyi ver muhtac bulunduğunu görürsünüz. (Al Türk münevverleri, Halkevleri Türk lenlerile yerli ve ecnebi matbuat mümesmek lâzımdır. Bunu yapmak için elde kışlar). halkını bir bakımdan yüksek bir hayat silleri ve kalabalık bir halk kütleri hazır Güncş Fenerbahçe maçında kaleci Cihadm bir kurtarışı Bugün millî Şefimizi en yüksek tanr ve kültür seviyesine bir an evvel ulaştır bulunmakta idi. Güneş Fenerbahçeyi Be Halkevlerinin yıldönümü dün şiktaş da G. Sarayı yendi Her îki müsabaka da sert bir hava içinde oynandı, galibler ancak birer gol atabildiler kutlulandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle