16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Şubat 1937 CUMHURÎYET SON TELEFON HABERLER. TELGRAF ve TELSiZLE Nafıa işlerimizde yeni hamleler Ali Çetinkaya, yapılacak işleri izah etti «Modern Türkiyenin sırrı» Şehrimizde bu unan Nafıa Veki" li Ali Çetinkaya muhtelif Nafıa işle~ hakkında şu be" yanatta bulunmus:ur. Geçen hafta Londradaki Merkezî AsTelefon ve ya cemiyeti tarafından Lord Loyd'un riradyo işleri yaseti altmda tertib olunan içtimada meş« İstanbul teAlmeria 21 (A.A.) Havas A Bir Fransız vapuru taarruza uğradı efon hur İngiliz müsteşriklerinden Sir Denison şebekesının jansının Almeria muhabiri, hükumet kuvRoss «Modern Türkiyenin Yarahlması» Tanger 21 (A.A.) «Cebeliamur» tevsii için hazırla Nafıa Veküi AU vetleri tarafmdan, Grenade vilâyetinin u isminde bir Fransız vapuru saat 8 de im nan plânlar, bir ko mevzuu üzerinde dıkkate şayan bir kon Çetinkaya fak bir kazası olan ve Madride otuz ki dad işareti vererek Kartajen civarında misyon ferans vermiştır. tarafından lometro mesafede bulunan Cadıar mınta" bir tayyarenin taarruzuna uğradığını bil" tetkik ediliyor. Yakında tatbikına ge" Şark işleri ve dilleri hakkında çok de" nu. kasında icra edılmiş olan harekâtta ha " dirmiştir. rin malumat ve tetkikat sahibi olan Ingi Yeni Liman İdaresi bu yolcu salonunu çilecektir. Yeni plânın başlıca hedefle " zır bulunmuştur. iz alimi, konferansma, modern Türkiye" müsabakaya koydu, ve gönderilen eserPortekizin neşrettiği nota rinden biri, Şişli havalisinde ikinci bir sanCumhuriyetçiler, el bombalan ile düşer üzerinde fıkrini söyliyecek jüriye îsLizbon 21 ( A A . ) Portekiz Ha" ral tesis etmektir. Bu yeni santral, mev nin yaratılmasını bir «mucize ve harika» man mevzilerine hücum etmişlerdir. diye tavsif eden sözlerle başlamıştır. anbul Vali ve Belediye Reisi başkanhk riciye Nezareti Portekizin ademi müda" cudlara ilâveten en az üç bin ile altı bin Asiler, bir müddet mukavemet teşeb hale kontrolu karşısındaki vaziyetini izah ıbonenin ihtiyacmı temin edecek vüs'atte Profesör, bu harikayı lâyıkile anhyabil " etti. Bundaki isabete diyecek söz yoktur. mek için Osmanlı İmparatorluğunun itilâ büsünde bulunduktan sonra süratle ric'at eden bir nota neşretmiştir. İstanbulu süsliyecek ve sevdirecek bir bi>lacaktır. Diğer bölgelerde de icab eden Sir Demson Ross geçen sene Dolmabahçe etmeğe ve malzemelerinin bir kısmını muBu notaya göre Portekiz kendi top tadilât ve tamiratın yapılması kararlaştr ve sukutunun nasıl cereyan ettiğini bir de sarayında Dü Kurultayında soz soylerken na üzerinde en büyük söz sahibliğı şüphereceye kadar öğrenmenin elzem olduğunu hacimlere bırakmağa mecbur olmuşlardır. raklarında beynelmilel bir kontrol tesisi nlmıştır. iz bu sehrin en büyük âmirine düşerdi. lebilmiş olacağını ehemmiyetle kaydey caydetmiştir. Muhacimler, iki top, birçok mitralyöz ve ni reddetmekten hiçbir zaman fariğ olŞimdi tasavvur olunan sahasile yeni liAnkarada uzun mevceli 60, kısa mev İngiliz alimi bunları tahlil ederken da emistir. mühim miktarda tüfek ve kumbara san mamıştır. Fakat ademi müdahaleyi aka" man teşkilâtı belki İstanbulun bugünkü celi 20 metro kuvvetinde büyük bir san~ Mumaileyh, yeni Türkiyenin, millî ihtiyaclanna yetecektir. Buna göre İsha Osmanlılardan evvel Türk ırkına dıkları ele geçirmişlerdir. metten kurtarmak için kendiliğinden, dost ral kurmak için münakasa açtık. Fakat mensub adamların Yakın ve Orta Şark hududlan dahilinde vücud bulup Arab tanbulun ideal liman yeri olan Halici liZayiat, çok büyüktür. Hükumetçi bir devlet olan İngiltereyi müşahidler bu münakasada istediğimiz netice elde tarihinde Onuncu asrın sonundanberi çok larla meskun vilâyetlerin aynlması Cum man olmak noktasından şımdılık hesab ler, mahirane bir hareketle Sierra de las göndererek Portekizin giriştiği taahhüd" edilemedi. Sefaretlerimiz vasıtasile heı faık ve nafız rol oynamış olduklannı söy huriyetin ve Cumhuriyet rejiminin siya" harici kalıyor demektir. Fakat bu münaAlpujarras'daki sevkülceyşî mevzilerin leri ne büyük bir dikkatle tatbik ettiğini tarafa yeniden ilânlar yaptırdık ve muhlemiş ve Osmanlı împaratorluğunun te sî tedbirlerinin vücude gelmesine imkân sebetle Halicin oraya Kâğıdhane derebüyük bir kısmını zaptetmişlerdir. Bu sa görmeğe davet etmiştir. Binaenaleyh Por" telif firmalan bir daha münakasaya damellerinin evvelâ Küçük Asyada atılmış hâsıl evlediğini de ilâve etmiştir. yede asilerin Sierra Nevada sırtlarmdaki tekize gelecek olanlar beynelmilel bir sinden başlıyarak her taraftan sürüklenip vet ettik. Bu ayın nihayetinde bu işe bir olduğunu hatırlatmıstır. asi mevzilerine hâkim olmuşlar ve deniz" müessesenin murahhaslan değildir. İngiliz alimi Atatürkün muasir diğer gelen müzahrafatla hergün biraz daha şckil verilmesi ve ihale yapılması mukarle dağ arasında boğulup kalmış olan müPortekiz, devletlerin kendisine göste Sir Ross Anadoluda ilk tutunabilen büyük ricalden farkını şu suretle izah azla dolduğunu haürlamamak kabil mirerdir. nakalât ve yollan kontrol altına almağa rilen hüsnü niyeti takdir edeceklerinden müslümanlann Onikinci asırda Küçük eylemiştir: dir? Mademki îstanbul limanı vesilesile Ileride fstanbulda da modern bir rad" muvaffak olmuşlardır. emindir. Ancak aksi takdirde, mevcudiAsyanın eyaletlerinden çoğunu istilâ e " « Evvelâ şurasını hatırlamalıyız ki İstanbulun denizine elatılmışhr, bu arada Fransız Ispanyol hududu kapatıldı yeti muktazi iki ittifaka mâni olduğu tak yo istasyonu tesis etmeğı düşünüyoruz. den Selçuk Türkleri olduğunu ve bun Atatürk cesur ve mükemmel bir asker o" şu hergün biraz daha dolmakta olan HaYeni demiryollart lann merkezi Konya olmak üzere bir ha" icin temizlenmesini 6t derpiş etsek diye Hendaye 21 ( A A . ) Fransız dirde Londra komitesini terketmekte te" larak vatanmı ve uzağı gören muktedir reddüd etmiyecektir. Demiryolunu Vana götürmek üzere nedan çıkardıklannı ve Onüçüncü asrın düşünüyoruz. Ispanyol hududlan, geceyarısı gönüllüleki proje teklif edilmiştir. îkisi de esas ortalarında vasatî Asyanın ve şarkî Av bir idare adamı olarak ta devleti kurtar" Büyük bir meydan muharebesi Halic, büyük îstanbul limanı olmasma re kapatılmıştır. Bütün hudud mevkile " itibarile kabul edilmiştir. Birinci proje rupanın büyük bir kısmı Moğollar tara mıştır. Bunun için müşarünileyh Türki intizaren Halic tarihin kendisine verdiği arifesinde rinde gayet sıkı bir servis işlemekteydi. Hiçbir hâdise vukubulmamıştır. Madrid 21 (A.A.) Madrid mü Elâziz, Palu ve Çapakçurdan geçerek fından istilâ edildiğini ve gene bunlar ta ye Cumhuriyetinin ilk Cumhurreisi olduğu Altmboynuz adına bugün de, yann da Son dakikada mühim miktarda gönül" dafaası başkumandanı General Miaja, Musa inmektir. rafından 1258 tarihinde Abbasilerin hi zaman halkının (Kurtancısı) ünvanmı âyrk eşsiz güzel bir yerdir. Halici temizDiğer projeye göre de hattın Diyar" Iâfetine nihayet verildiğini izah etmiştir. iki cihetten kazanmışhr. lülerin hududu aşmış olduklarına dair o~ Francoculann Jarama cephesine mü emekle İstanbulun buralarda haksız yelan haberler teeyyüd etmemiştir. Seyyar him takviye kıtaatı göndermelerine tel bekir istikametinden Siirde vararak Ce" re düşen kıymetini birdenbire iki kat yükBu sırada Moğol istilâsı Selçukilerin Atatürk bu zaferlerle iktifa edebilirzireden Musul istikametini alması mu muhafızlar, her tarafta hudud servislerini mih ederek demiştir ki: kuvvetini kırmış ve bu suretle Osmanlıla" di. Fakat bilerek ıslahatta ileri gitmiş ve seltmiş oluruz. takviye etmekte olup bütün yollar ve köpBunu bütün ehemmiyetile hükumeün « Madâm ki böyle istiyorlar, biz karrerdir. Bunlann, bilhassa Diyarbekir ra yol hazırlanmıstır. Türk milletinin müessesatında, âdat ve ve Belediyenin gözü önüne koyuyoruz. rüler jandarmanm muhafazası altmda de büyük meydan muharebesini bu mm Siird Musul istikametinde olan hattın İngiliz alimi, Osmanlılann bir anda iistiksafına başlanmak üzeredir. Diyar " kıyafetlerinde mühim inkılâblar vücude dır. takada yapacağız.» kî mühim mirasa konduklarını, bir taraf" bekirden Siirde olan kısmın bir nokta " MI ıımninillinilllülllllllllllllilUlllllinillliniımııım .»„ : tan bütün dünya islâm aleminin en bü " getirmiştir. sından, belki Bitlis boğazından Van isti" Sir Denison Ross konferansını bitir" Irakta kargaşalıklar çıktığı yük devleti olduklannı, ayni zamanda da kametine doğru hat temdid edilecektir. doğru değil hıristiyanlann Bizans İmparatorluğunu dikten sonra içtimaa riyaset eden Lord Erzurum Sıvas hattında Erzurumla Loyd beyanatta bulunarak Türk hüku" Ankara 21 (A.A.) Irak elçiliistihlâf ettiklerini ve Moğollar tarafından Erzincan istikametinde ve Sıvastan Div Arab hilâfetinin, lâtinler ve frenkler ta metile Ingiltere hükumeti arasmdaki sa~ ği, Irakta kargaşalık çıkhğına ve Irak karik ve Kemaha doğru iki taraflı çalışıl" rafından Bizansın harabiye uğratılması mimiyetin ahiren artmış olmasını derin binesinde değişiklik yapıldığına dair bamaktadır. Geçen seneden müdevver iş " Osmanlılara büyük mirasa konmak şan bir memnuniyetle mevzuu bahsetmiş ve zı gazetelerde çıkan haberleri kat'î olaeski medeniyet eserlerinin keşfine aid haf rak tekzib etmektedir. lere, havalann açılmasile beraber başla sını temin eylediğini izah eylemiştir. riyatta Türk makamatının gösterdiği manacaktır. Irak hükumeti saylav seçiminde bü Genc Türkler işbaşında arifsever muameleleri şükranla yadet yük bir muvaffakiyet kazanmış ve dün Bu sene Sıvas Erzurum hattının MaSir Denison Ross Osmanlı împara ~ miştir. biten intihabat neticesinde bütün hüku" Iatyadan Çetinkayaya kadar olan ilti torluğu tarihinin canlı bir krokisini yap Londra 21 (A.A.) İptidaî madBerlin 21 (A.A.) Bugün Hitlerin sak hattı bitecek ve Kemaha kadar olan, Bu münasebetle Lord Loyd tngiliz â met namzedlerinin seçildiği anlaşılmıştır. deler ve maden fiatlannın yükselmesi Ci huzurile Operada Umumî Harb ölüleri yani hattın tünel ve köprüleri ihtiva eden tıktan sonra genc Türklerin iş basına gel" sarı atika alimlerinden profesör Baks Bu haber memleketin her tarafında bü " te mahfillerinde endise uyandırmağa baş nin hatırasını taziz için bir toplantı yapıl 12 milyon liralık en çetin kısmı da biti melerinin esbab ve şeraitini anlatmıştır. ter'le Amerikah profesör Whittemore'un yük bir sevincle karşılanmıştır. îkinci Abdülhamidin ıslahat işlerine karlamıştır. İngiliz dahılî fiatlarının dünya mıştır. Irak Kralı, meb'usan meclisini 27 şu rilmeğe çalışılacaktır. şı iki yüzlü siyaset takib eylemesi neticesi parlak hizmetlerini hatırlatmıstır. fiadan seviyesine eriştiği ve İngiliz müs" batta acacaktır. Harbiye Nazırı Von Blomberg söy Ondan sonra mesafe ve iş itibarile in~ olarak kanunu esasinin ıhyası maksatehlikinin şimdiki imtiyazlı vaziyetinden ledıği nutukta demiştir ki: şaatın 939 senesine kadar devam etme dile gizli cemiyetlerin teşekkül etmiş ol Mülkiyeliler Bükreşte mahrum kalarak bu ana kadar hissetme« Bugün, Umumî Harbde bizim sine zaruret vardır. Bu senenin mühim iş duğunu ve asn hazırın baslangıcmdanbeBükreş 21 ( A . A . ) Bir tetkik gezidiği umumî yükselişin neticelerine maruz yanımızda veya karşımızda mücadele e lerinden birini de Filyos Çatalağzm tBaştaraJı 1 inci sahijede) si yapmakta olan Siyasî Bilgiler mekte ri genc Türk partisinin istibdad rejimini kalacağı anlaşılmağa başlanmıştır. den ölü askerlerin hatırasını taziz ediyo dan Zonguldağa kadar olan kısmın ik yıkmağa hazırlandığını ve bidayette bun kında da malumat aldı. Yann da Izmir bine mensub talebelerden mürekkeb 65 Yükselme hareketinin en bariz netice" ruz. Bunlara lâyik olunuz. Harb fecayi mali teşkil edecektir. lann umumî merkezi Pariste iken 1908 de limanınm genişletılmesi veya Alsancağa kişilik bir kafile başlannda profesörleri lerinden biri de buhran esnasında bink inin tekerrür etmesinin önüne geçiniz. BuLiman işleri ve otobüs seferleri Selâniğe nakledildiğini. burada inkılâbı naklini tetkik etmek için riyasetlerinde bü bulunduğu halde bugün buraya gelmi?" miş olan stoklann şimdi tamamen uzak nu bize emreden mezarlardan yükselen yük bir toplantı yapılacaktır. lerdir. İktısad Vekâletinin aynca Holanda tertib için İttihad ve Terakki komitesi laştmlmış olmasıdır. Pamuk, kalay, ba seslerdir. Hitler sulh istiyor. Fakat hunin kurulduğunu ve ayni senede şimdiki îsmet İnönü vapurda gelirken Deniz Talebelerimiz Türkiye elçiliğinde şe" kır, lâstik, şeker, ve hububat vaziyette dudlanmızın öte tarafmda şurası anla lılarla klering esası üzerine bir müza Irak Basvekili Seyid Hikmet Süleyma ~ Müstesan Sadullah ve Denizyollan Müreflerine verilen bir çay ziyafetini mütehusule gelmis olan salahın bariz mısalle" şılmahdır ki, Almanyayı tehdid etmek ve keresi vardı. Eğer bu teşebbüs müsbet bir nin biraderi Mahmud Şevket Pasa tara dürü Sadeddınle mütemadiyen liman ve akıb bu akşam Peşteye hareket etmiş ridir. Ayni zamanda yevmiyelerin yüksel" ona her istenileni kabul ettirmek zamanı şekil alırsa Ereğli, Trabzon, Samsun ve fından padişahm tahttan indirildiğini an" nakliyat islerini konuşmuştur. Basbakan lerdir. meğe basladığı da görülmektedir. Ingıl" artık geçmiştir. Biz artık kendi evimizde Mersin limanlannın üzerinde anlaşarak latmıştır. Türk deniz ticaretini esaslı olarak kurYugoslav Bulgar pakti terede hayatın gittikçe pahalandığı söyle kfendimiz hâkimiz. Nasyonal sosyalistlik işe başlanması çok muhtemeldir. mak, vapurculugu ilerletmek, Türk yolErzurum Trabzon hattında işliye" Atatürk tesçil edildi nebilir. cularını ve eşyalarını Türk bayrağı taşr ten doğan ve nasyonal sosyalistlik pren cek otobüsler Trabzonda teslim alınmışCenevre 21 (A.A.) Yugoslavyanın İngiliz alimi sözüne şu suretle devam yan vapurlarla taşımak arzusundadır. Rüşdü Arasla Metaksas ara siblerinin bir eseri olan Alman ordusu tır. Bu servisin Devlet Demiryolları taMilletler Cemiyeti nezdindeki murah etmiştir: Mukavelesi imzalanmış vapurlardan baş hası Lubutiç bu sabah Yugoslav Bulnasyonal sosyalist partisile birlikte yeni rafından işletilmesi için hazırlanan proje sında telgraflar « Bundan sonra sahnede, modem ka yeni vapurlar ısmarlamayı, ihracah gar dostluk misakını Cemiyete kaydetAlmanyanın temelini teşkil eder. Başvekâlete sunulmuştur. Bu projenin Atina 21 (Hususî) Türkiye HaTürkiyenin yaratılmasile daima ismi alâ mız için 100,000 tona baliğ olacak 12 tirmiştir. Bununla beraber Alman milleti harb tasdikini ve havalann açılmasını mütearîciye Vekili Tevfik Rüştü Aras Yu kadar bulunan Atatürk görülmektedir.» kadar şilep sipariş etmeği tetkik etmek içinde çektiği emsalsiz ıztırablara ve kıb işe baslanacaktır. Fransız Basvekili seyahate nan topraklarını terkederken Başvekil Alim, Atatürkün hayatı hakkında dik tedir. İzmir limanınm ıslahmı da kat'î ohaîbden sonra da maruz kaldığı zelilâne çıktı Metaksasa bir telgraf çekmiş, Yunan Mühendis mektebi kate şayan, ehemmiyetli ve uzun malu larak ele almıştır. tazyiklere rağmen komşularınm elini Paris 21 (A.A.) Blum saat 17.25 te fiaşvekili de bu telgrafa hararetli bir Tahsil ve programından daha hafif, mat vermiş ve Atatürkün bilhassa Umuİktısad Vekili Celâl Bayar, Ziraat Saint Nazaire ve Nantes'a hareket etdostça sıkmaya hazırdır. Ecnebi memlefcevabla mukabelede bulunmuştur. ketlerde şurası da anlaşılmalıdır ki, Al Fen Tatbikat mektebinden daha yüksek mî Harbde Almanya taraftarlarının ni Bankalan Umum Müdürü Kemal Za miş ve Orsay istasyonu civarında topDört Balkan devleti ajans manya, şeytanî bir kin eseri olan Varsa ikinci bir Mühendis mektebi için bir ka haî zaferi kazanacaklarına pek inanma imle birlikte yeni satış kooperatiflerinin lanan kesif bir halk kütlesi tarafından direktörlerinin içtimaı illesin zencirlerini koparmakla dünyanın nun çıkardık. Burada tahsil müddeti esas dığını ve zaten bunlar üstün geldikleri faaliyet ve teskilâtını tetkik edecektir. hararetle alkışlanmıştır. takdirde Türkiyenin sadece Almanyaya İzmir Ticaret Odası tarafından İktısad Tren hareket edeceği zaman istasyon Atina 21 (A.A.) Romanya Ajan manevî sulhunu temin etmiştir. Biz, Av itibarile 4 senedir. Programda hatlarda, dahilinde halk Basvekili yeniden alkışbir peyk kalabileceğini hissetmiş olduğu Vekiline verilmek üzere bir rapor ha " sı direktörü Hurtg, Anadolu Ajansı di rupanın ortasmda hür bir milletiz ve hiç trenlerde, köprü ve yollarda tatbikat yanu zikretmiştir. zırlanmıstır. Salı günü üzüm işleri için lamıştır. rektörü Muvaffak Menemencioğlu, Yu " bir kimseyi tehdid etmiyoruz.» pılması da vardır. Bu mekteb, DemiryolSir Denison Ross Kamâlist rejimi iktısad Vekilinin riyasetinde bir toplanBu toplantıdan sonra Hitler, Meçbul lar ldaresîle Nafıanm ihtiyacı olan ikinci goslavya ajansı direktörü Petroviç ve tı yapılacak, bu toplantıda standardizasYunan ajansı direktörü Vekiarelli bu " Askerin kabrine giderek bir çelenk koy derecedeki mühendisleri yetiştirecektir. altında vücude gelen ıslahatı uzun uza" dıya izahetmiş ve eski Osmanlı împara" yon meselesi de konuşulacaktır. Bu top gün toplanarak, Balkan Antantı matbuat muştur. Buradan bilhassa cer mühendisi çıkacak torluğu bugün yaşamış olsaydı bile bu lantıda Basvekilin hazır bulunması da ih" konferansınm izhar ettiği temenni mud Alman Hariciye Nazırının tır.» ıslahattan ancak pek azının vücude ge timal dahilindedir. bince dört Balkan devleti ajansları ara Viyana seyahati hakkında smdaki teşriki mesaiyi daha ziyade sıkıbir tefsir laştırmak meselesini müzakere etmişler " Paris 21 (A.A.) Madam Genevieve dir. Balkan ajanslan direktörleri pazar " Tabouis, Fon Neurath'ın yakında Viyatesi günü bir daha toplanacaklardır. naya yapacağı ziyareti Oeuvre gazete«Biz İnsanlar» romanımız, inMusulini Avusturya elçisini sinde bahse mevzu ederek şöyle de sanlar arasında şunun veya mektedir: bunun macerasını değil. hepikabul etti mizin. bütün biz insanlarm «Avusturya hükumeti, Fon Neürath Roma 21 (A.A.) Musolini A ile Avusturyada saltanatm iadesi mese bahtımızda müşterek olan defmsturya elçisini kabul ederek kendisile lesini şifahî surette görüşmeğe kat'î su rin, acı. sade bir sergüzeşti hikâye eder. Eserin göz karartıüzun müddet görüşmüştür. rette azmetmiştir. Esasen Fon Neurath cı mevzuunda yalnız bütün inHitler, Musuliniye bir bu mesele hakkında fikirlerini beyanda sanlığa değ^l. Türk milliyetçimutedil davranacaktır. Viyanada daha liğine, Türk kadınına aid en telgraf çekti ziyade Fon Neurath'ın Alman Avus büyük davalar. okuyucularıBerlin 21 (A.A.) Hitler, Muso turya muahedesinden sonra Avusturya mızı cok heyecanlı ve sarsıcı Üiniye bir telgraf çekerek Mareşal Gra kabinesine alınmış olan nazi temayüllebir aşk ve ölüm havası içinde yasatacaktır. fcianiye karşı yapılan suikasd dolayısile rine sahib iki nazırın yerlerinde ipka eteessürlerini beyan ve Maresahn iyileş dilmesı hususunda ısrarda bulunacağ hıesi hakkında temennilerini bildirmiştir. beklenilmektedir.> Almeria önlerinde şiddetli muharebeler Londrada Türkiye için bir konferans verildi D ° istanbul limanı Ve Halic stanbul limanında canlı ve şuurlu yeni teşkilât yapılacak. Bu maksadla ha yalden hakikate geçmek yolunda olan asavvurlar icrası kabil filiyat hududu ile çerçevelenmiştir. İstanbul limanı Kabaaş Köprü ve Eminönü Sarayburnu hududunun çizdiği mustatilimsı sahaya, yani aşağı yukarı fakat daha geniş bir ölçüde eski yerine oturtulmaktadır. Ancak tıcarî manasında liman yalnız deniz demek değildir, belkı daha ziyade kara demektir: Limancılık noktai nazanndan modern vasıtalarla teçhiz edilmiş bir kara. Vapurların yanaşacağı nhtımar, eşyayı kolayca alıp verecek maçunaar, onları ucuz ve kolay saklıyacak anrepolar, ve nihayet güzel bir yolcu salo Fransız İspanyol hududu geceyarısı gönüllülere kapatıldı. Portekiz, bitaraflık komitesine karşı vaziyet hakkmda bir nota neşretti Meşhur İngiliz müsteşriklerinden Sir Denîson Ross, modern Türkiyenin yaratılmasını bir «mucize ve harika» kelimelerile tavsif etti Iptidaî maddeler ((Almanya harb stoku azalıyor değil, sulh istiyor!» Alman Harbiye Nazırı Von Blomberg dün mühim bir nutuk söyledi Bu vaziyet Londrada endişe ve merakla takib ediliyor Başvekilimiz Izmirde Biz İnsanlar Yu Peyami Safanın Yeni romanı Cumaya başlıyoruz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle