16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Şııbat 1937 tUMHUBÎYET f Dört günlük radyo programımız »vınrthuriyet HaBk sütunu Bir muhacirin şikâyeti GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 1 2 Ç Bu akşamki program j Ç 24 Şubat Çarşamba J Rumeli muhacirlerinden Ali imzasile al3 dığımız mektubda deniliyor ki: «Biz ma i lımızı mülkümüzü bırakıp Rumelinden İSTANBUL: hicret etmiş kimselerdeniz. Hükumetimiz İSTANBUL: 5 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 hava bu metrükâtın yüzde kırkmı altın olarak 12.30 plâkla Türk musikisi 12,50 hava6 dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 vermeği kabul etmişti Bundan dört sene dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 son 18.30 plâkla dans musikisi 19,30 ço son 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 evvel bir kanun çıktı, bu altın istihkak üç 1 cuklara masal: I. Galib tarafından 20,00 kanferans: İstanbul Üniversitesi namına kuponlu tasfiye bonosu oldu. Kuponlar 8 Rifat ve arkadaşları tarafından Türk mu profesör Dr. Fahreddin Kerim Gökay ta dan birincisi nakden ödendi. İkincisinin siki&i ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza rafından uyuşturucu maddeler hakkmda yüzde yirmisi verildi, üst tarafındansa ses 9 tarafından arabca söylev 20,45 Safiye ve 20,00 Nezihe ve arkadaşları tarafından sada çıkmıyor. 10 arkadaşları tarafından Türk musikisi ve Türk musikisi ve halk şarkıları 20,30 ÖHaber aldığımıza göre bu işlere bakan halk şarkıları, saat ayarı 21,15 Şehir Ti mer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 bir komisyon toplanacakmış. Bu heyete yatrosu dram kısnıı tarafından Faust Türk musiki heyeti, saat ayarı 21.15 or yalvarınz. Tahammülümüz kalmadı. Va Soldan sağa: 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi kestra 22.15 Ajans ve Borsa haberleri ve ziyetimiz günden güne fenalaşmaktadır. 1 Yol gösteren, İtalyada bir nehir. 2 günün programı 22,35 plâkla sololar, o ertesi günün programı 22,35 plâkla so Verilen paralarla bir karış toprak alama İnsanı sevkeden kuvvet, o gelince bazan lolar, opera ve operet parçaları 23,00 son. dık. Alacağımızm bir an evvel verdirilme baş ağrısı bahane olur. 3 Mezar, cemi pera ve operet parçaları 23,00 son. VIYANA: sine delâlet etmenizi rica ederiz.> edatı. 4 Mekteb, böyle yer buz tutunca VIYANA: 18.05 konuşma 18,20 şarkılar 18,40 kızak kayılır. 5 Eski Mısırlılanrı bir ma18,05 BÜYÜK KONSER 18,55 tarihi Pistonsuz işliyen raakine budu, canı yananın tekrar ettiği söz, sporkonuşmalar 19,40 ingiiizce ders 20,05 PİYANODA FANTEZİLER19.05 bir san'atKuruçeşmede Keman sokak 5 numarada eularm «yaşa!» sı. 6 Tok onun halinden kârı ziyaret 19,20 konuşma, saat, yeni haberler, hava ve saire 21,05 Fransız istasyonlarından nakil 22,05 SENFONİK hayat, haberler ve saire 20,15 gramofon Mustafa imzasile aldığımız mektubda de anlamaz, şarkının bir parçası. 7 Mera KONSER 23,15 haberler, hava ve saire 20,40 ALTINCI ABONMAN KONSERİ niliyor ki: «Senelerce uğraştıktan sonra sim, bir insanm babasmın karısı. 8 Fiil23,25 konferans 23.35 askeri bando kon 22.50 ŞANLA BİRLIKTE BAR MUSİKİSİ buhar veya benzinle fakat pistonsuz işli lere gelen sual edatı, insanın birine acıdı23.15 hava, haberler ve saire 23.25 Po yebilecek bir makine vücude getirdiğimi ğını gösteren kelime. 9 Eğilme, zevk. seri 24,35 son haberler. lonya cülinde konferans 23,35 CAZBAND zannediyorum. Tecrübe edecek param ol 10 Şair, eaki bir Türk deyleti. BERLİN: madığı için bu hususta başta hükumeti TAKIMI 24.35 haberler. Yukarıdan aşağıya: 18.05 PİYANO VE ŞARKILAR 18,35 emiz olmak üzere alâkadarlarm dikkat naBERLİN: 1 Elektrik ölçüsü, fransızca «hayır!». debi yaym 19,05 gramofonla konser 20,05 zarlarını celbetmenizi rica ederim.» 17.50 gramofonla konser 19.05 FRANK2 Uzak, eski talebe softa. 3 Şalı ile meşedebi yaym 20,20 PİYANO KONSERİ FURTTAN NAKLEN KONSER 20,05 1937 Her büyük köy mekteb istiyor hur btr şehir, yüze gülücülük. 4 Adalet 20,50 günun akisleri, konuşma, haberler otomobil sergisine dair 20.20 küçük or Daimî karilerimizden Mazlum imzasile dairesinde, ayının evi. 5 Aynlma mera21,15 EĞLENCELI KONSER 22,05 halk kestra 20,50 günün akisleri, haberler, musikisi 23,05 hava, haberler, spor ve genc millellerin zamanı 21.50 GENCLE aldığımız mektubda deniliyor ikd: «Muhte simi, kısa zaman. 6 Bir renk. 7 YusuRİN ŞARKILARI 22,05 KONSER 23,05 rem gazetenizin birkaç gün evvelki nüsha fun sevgilisi, karşı koyan. 8 Yaşama kuvsaire 23,35 GECE MUSİKİSt haberler, hava, spor 23,35 EĞLENCELİ sında Kars vilâyetine tâbi Karakoyun köBUDAPEŞTE: yü namına bir dilek vardı. Ben de ayni vi vetini veren, sükunet. 9 Berbad bir halKONSER VE DANS MUSİKİSİ. lâyetin Dize köyündenim. Dize, Karako de olan, ekseriya fiat yerine kullanılan kı18,05 konuşma 18,35 SALON MUSİKİBUDAPEŞTE: Sİ 19.40 konuşma, gramofon 21,45 17,05 OPERA BİNASINDAN NAKLEN yundan çok daha büyüktur, daha kalaba sa bir kelime. 10 Bir emir, lüfcs. SENFONİK KONSER 22,45 hava, haber «KARNAVAL ZAMANINDA BİR DÜĞÜN» lıktır, fakat ne yazık ki mektebsizdir. Ço Evvelki bulmacanm halledjjmiş şekli cuklar okumak için ya uzak köylere git ler 23,05 ÇINGENE MUSİKİSİ 24,05 al OPERAKOMİĞI 19,25 siyasî haberler, mekte veya cahil kalmaktadırlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 manca haberler 24,10 SALON ORKES gramofon. konferans 20,55 KONSER Maarif Vekâletinin ve Umumî Müfettiş21,25 edebî yayın, haberler 22,25 ÇİN 1KİAİRİAİBİÜİK TRASININ KONSERİ 1,10 son haberler. GENE ORKESTRASI VE ŞAN 23.05 ha liğin köyümün mekteb ihtiyacmı gözönüııva 23,10 OPERA ORKESTRASININ KON de tutmasını dilerim.» BÜKREŞ: • D AİŞİUİRİE •li 18.05 gramofon, hava, kıraat 19,25 OR SERİ 24,20 fransızca ve italyanca haber Alaturka musiki san'atkârlarının L İ S AİNİBİF N İ ler 24,30 CAZBAND TAKIMININ KON KESTRA KONSERİ 21,10 konferans, SERİ. nazarı dikkatine Z EİMİAİN E U rumence şartalar 22 KONSER 22,35 haBÜKREŞ: Amerikada yerleşmiş ve birçok maddeler BİEİZ i K •İY M va, haberler ve saire 22,50 halk musikisi18,05 gramofonla piyano musikisi 19,05 arasında radyo ve plâk ithalât ve ilıraca23,50 fransızca ve almanca haberler 24 hava, haberler, konuışma 19,10 musiki ko tile uğraşan H. M. Taşcıyan adh aslen Ls• • • KE E mışması. konferans 21,25 PİYANO KON tanbullu bir Ermeniden aldığımız mektubson haberler. P E|Ç EİTİE SERİ 21,50 konferans 22,15 ŞAN KON da deniliyor fki: «Burada, yani Amerikada, LONDRA: SERİ 22,35 hava, haberler, spor ve sai radyolar sık sık türkçe plâk neşriyatı yaD İ • U FİBİB A 20,05 konferans 20,20 MUSİKİ VE ŞAN re 22,50 GECE KONSERİ 23,5a alman pıyorlar. Bu neşriyat bir taraftan Türki İ H AİT YİA 21,05 hava, haberler, konuşma 21,50 orta ca ve fransızca haberler 24 son haber yeye propaganda yapıyor, diğer taraftan da biz vatandan uzak kalmış olanlarm göİngiltere merkezinden nakil 22,35 güzel ler. • 'AİB A A LİE nüllerini şadediyorsa da çalınan plâklara LONDRA: kadmlar ve çirkin erkekler 23,35 AME 17,05 konuşma, gramofon 18.05 Orta okuyan Türk san'atkârlarının hakları yenRİKAN HAVALARI (ŞANLA) 23,50 Sİ İngiltere merkezi 20,05 ORKESTRA KON mektedir. yasî konuşma, haberler, spor ve saire SERİ 21,05 haberler, hava ve saire Çünkü Amerikan radyo şiıfeetleri plâk24,30 DANS ORKESTRASI 1,35 haberler 21,35 İskoçya dans havaları 21,50 konuş lara okuyanlara bir ücret vermek mecbuma 22,20 KARIŞIK MUSİKİ 23,05 OR riyetindedirler. Plâk şirketleri bunların üve saire 1,45 gramofon. Çünkü ağzınızda şiir kadar KESTRA KONSERİ 23,45 siyasi konuş zerlerine «bu plâk radyoda okunamaz» PARİS [P.T.T.]: güzel dişleri var! ma, haberler, spor ve saire 24.30 DANS 18,05 Org konseri 18,35 kıraat, gramo ORKESTRASI 1,35 haberler, hava, sa diyip mes'uliyeti bidayetten kabul etme miş vaziyettedirler. lon, konuşma 20,05 SCHUMANNIN ESER at 1,45 PİYANO MUSİKİSİ. Türk san'atkârlarmdan kimseyi tanımaLERİNDEN MÜREKKEB KONSER 20,20 PARİS [P.T.T.]. dığım için gazetenize müracaat ediyorum. 18,05 konuşma 18,35 şarkılar 18.50 kı Bunlar elele verip haklarını arasınlar. gramofon, havadis, hava ve saire 21,43 konuşma, gTamofon BRUNEAU'NUN Eraat, gramofon, edebi yayın, konuşma Şimdiye kadar muhtelif şirketlerde birik 20,05 gramofonla keman musikisi 20,35 SERLERI 22,35 piyes: Lord Byron 24,35 havadis, hava, gramofon, konuşma 22,35 miş hakları vardır ve bunlar inkâr edilemez, çünkü radyo programlarma geçiril haberler, hava. skeç 23,35 ODA MUSİKİSİ 24,35 haber mişlerdir. Benden küçük bir yardım olmak ler, hava. r. üzere haber vermesl. Saygılar.> ROMA: ROMA: 18,05 haberler 18,20 KARIŞIK MUSİEskişehirde Sivîrihisar caddesi 20,10 haberler, almanca turizm propa Kİ 18,55 kış haterleri, şiirler ve saire gandası, yabancı dillerde haberler 21,35 114 numarada Arife: 20,25 yabancı dillerde haberler, faşizm ha faşizm haberleri 21,45 OPERET: HORT Sorduğunuz mesele hakkmda fazla bir berleri ve saire 21,45 SENFONİK KON LAKLAR MAĞAZASI. sonra dans orkestraSER 23,05 karışık yayın, sonra dans mu sı, arada haberler, şiirler ve turizm pro şey oğrenmek için kanunun neşrini bek lemek lâzımdır. O vakit mahallî Malmüpagandası. sikisi istirahat esnasında haberler. dürlüğüne müracaatinizi tavsiye ederiz. • • • • • !• 1 • LiON veKurban Bayramını kutlular MELBA muhterem müşterilerine ŞEVKEVVUSLÜBAS Muhterem müşterilerinin Bayıanaını Kutlular ve Saadetler diler Beyoğlu : Istiklfil caddesi No. 257 Telefon : 43144 Çikolatacılık ve Şekerlemecilik Türk Limited Şirketi • • • •1 • • • • • KIŞIN OKUNACAK En gOzel romanlar Reşad Nuri Güntekin Faruk Nafiz Çamlıbel Bürhan Cahid Anadolu Notları 50 Kr. Yıldız Yağmuru 100, Akarsu (şiir kitabı) 50 Kr. Adam Sarrafı 50, Ihtiyat Zabiti 50, Cephe Gerisi 60, Gurbet Yolcusu 75, Kır Çiçeği 75, Dünkülerin Romanı 75, Patron 100 Kr. Peyami Safa Cumbadan Rumbaya 125 kr. Mahmud Yesari Bağrıyanık Omer 50, Aşk Yarışı 50, Kanlı Sır 100 Kr. Mülâzimin Romanı 100 Kr. Abidin Daver Öldüren Kim 75 Kr. Valâ Nureddin LAMARTİN'cîen tercüme: Halid Fahri Rafael 100, Grazieîla 75, Goethe'nin Aşkı ve Aşk Şiirleri 75, Hayalet 50 Kr. DOSTOYEVSKİ'den tercüRuşen Eşref me: Beyaz Geceler 75 Kr. ANATOL FRANS'tan Servet Yasarioğlu tercüme: Beyaz Taş Üzerînde 50 Kr. F. Osman ve KLOD ANE'den tercüme: F. Varal Genç Rus Kızı Arian 50 Kr. Sadri Ethem Bacayı Indir Bacayı Kaldır 50, Silindir Şapka Giyen Köylü 50, Imparatoriçe ve Saray 30, Bir Vagon Penceresinden 50 Kr. KANAAT KiTABEVi İstanbul Bölge San'at Okulu Satmalma Komisyonu Başkanlığmdan: Tahmin B. L. K. 223 91 372 357 33 55 112,50 îlk teminat Miktarı L. K. 34 a. 63 d.m.k. 30 > % • şiu A ş RB LÂ • T • zA • • • A L AM • II R • V L Bütün neşesile gülüyor 23 Subat Sah ^ 25 Şubat Perşembe J İSTANBUL: İSTANBUL: Mektubunuzda bahsettiğiniz vaziyet ye12,30 plâkla Türfc musikisi 12,50 hava12,30 piakla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 ni usul tatbik edildikten sonra kendiliğinson 18,30 plâkla dans musikisi 18,30 son 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 den ortadan kalkacaktır. En kısa zamanda size de ayni konferans, Eminönü Halkevi sosyal yar konferans: Dr. İbrahim Zati (Tıb bakı Çamltcada Bağyolu 13 15 naparlak neticeyi kazandırabilir. dım şubesi namına Dr. Hüseyin Kenan ta mmdan radiyestezi hakkında'» 20.00 Rirafından cçocuk ruhiyatı) 20,00 Cemal fat ve arkadaşlan tarafından Türk musi narada Necmi Üzere: Mektubunuz alâkadar makasja gönde Kâmil ve arkadasları tarafından Türk mu kisi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza sikisi ve halk şarküarı 20,30 Ömer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Safiye ve rilmiştir. tarafmdan arabca söylev 20,45 Vedia RıAdana karilerimizden Kadir arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve za ve arkadaşları tarafından Türk. musi halk şarkıları, saat ayarı 21,15 orkes Bilgene: kisi ve halk şarkıları, saat ayarı 21,15 Şeİstediğiniz kitabı temin etmek için mek Prof. ibrahim Fazıl Pelin'in hir Tiyatrosu operet kısmı tarafından bir tra 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve temsil 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,35 plâkla so tubla büyük kütübhanelerimize müracaat ertesi günün programı 22,35 plâkla solo lolar, opera ve operet parçaları 23,00 son. ediniz. Gönderilecek kataloglar sayesinde VİYANA: tercihinizi yapabilirsiniz. lar, opera ve operet parçaları 23,00 son. 18,05 komışma. seyahat 18,45 PİYANO Eseri çıkmıştır. Muallim Halid ve VİYANA: 18.30 KEMAN KONSERİ 18,50 PİYANO KONSERİ 19,05 HAFİF MUSİKİ 19,30 Haşet (İstanbul Ankara) kütübhaneKONSERİ 19,05 konuşma: Japon ame tiyatro haberleri, fennî haberler 19,55 lerinde bulunur. lesi nasıl yaşar; 19.20 hatıralar, fransız polislerin zamanı 20,05 haberler, hava, ca ders, haberler, hava ve saire 20,15 koLokman Hekim nuşmalar 21,15 ORKESTRA KONSERİ kıs haberleri 20.30 SON MUSİKİ PAR Pazardan başka günlerde öğleder 22,15 ŞAN KONSERİ 22,50 haftanın ma ÇALARI 21,05 gramofon 21,20 komedikalesi,' haberler, hava ve sarre 23,25 ki 23,15 haberler, hava ve saire 23,25 DANS sonra saat (2% tan 6 ya) kadar IstanSebat kütübhanesi Yunus brulda Divanyolunda (104) numaral tablara dair 23,40 OPERA YAYINI: ORKESTRASI 24,35 haberler. oğlu Lutfi «.ANDRE CHENİER» OPERASININ 2 NCI BERLİN: hususî kabinesinde hastalannı kabul eVE 3 ÜNCÜ PERDESİ [BAŞROLDE BENder. Sah, cumartesi gunleri sabah Cumhuriyet gazetesinin ve bütün 18,05 ŞAN VE MUSİKİ 18.35 eğlenceli JAMİNO GİGLİL «9 Vz 12> saatîeri hakikî fıkaraya mah mekteb kitablan, kırtasiye, gazete yayın 19,05 gramofon 20,05 teknik yaBERLİN: sustur. Muayenehane ve ev telefon ve mecmualann tevzi yeridir. 18,35 san'at haberleri 19,05 KONSER yın 20,20 gTamofonla Beethoven'in eser22398. Kışhk 21044. 20,05 konuşma 20,20 musiki 20,50 gü leri 20,50 günün akisleri, haberler 21,15 nün akisleri, haberler 21,15 ulusal yayın MUHTELİF MEŞHUR DANS ORKESTRA22,05 EĞLENCELİ KONSER 23,05 spor, LARININ KONSERİ 23,05 hava, haberler, haberler, hava 23,25 spor haberleri23,50 spor 23,25 spor haberleri 23,50 EĞLEN1262 lira keşifnameli, 88 metre tulünde ve dört buçuk metre eninde Ke GECE MUSİKİSİ. şan Sebze pazarma yaptırılacak sarkıtma 10/2/1937 tarihinden itibaren 20 gün CELİ KONSER. BUDAPEŞTE: müddetle ve kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. Taliblerin Keşan Belediye BUDAPEŞTE: 18,30 ÇİNGENE ORKESTRASI 20,05 sine müracaatleri. (731) PİYANO KONSERİ 20,45 piyes 21,45 18,05 konuşma 18,35 PİYANODA haberler 22,05 CAZBAND TAKIMININ BRAHMS ESERLERİ 19,10 konferans KONSERİ 23,05 haberler 23,10 PİYA 19.20 ÇİNGENE ORKESTRASI 20,35 opeNO REFAKATİLE KEMAN KONSERİ ra binasındaki temsilin nakli 23,35 ha 23.45 almanca konferans 24,05 SALON va 23.40 gramofon 1,10 son haberler. ORKESTRASININ KONSERİ. BÜKREŞ: BÜKREŞ: 18.05 EĞLENCELİ KONSER, arada ko 1 Eksiltmeye konan iş: 80 hektar raddesinde Tavas kazasınm ve 50 hek18.05 gramofon, hava, kıraat ve saire nuşma, hava. saat ve saire 20,05 konfe20,05 konferans 20,25 EĞLENCELİ KON rans, gramofon 21 SENFONİK KONSER, tar raddesinde Kale nahiyesinin Nafıa Vekâletinin fennî şartnamesine göre SER 21,20 konferans 21,35 SENFONİK arada haberler, spor, sonra gramofon halihazır haritalarınm yapılmasıdır. KONSER 23,15 gramofonla gece konse Bu işe aid keşif bedeli (3250) liradır. 23.50 fransızca ve almanca haberler 24 ri 23,50 fransızca ve almanca haberler 2 Şartname ve evrakı şunlardır: son haberler. 24 son haberler. A Eksiltme şartnamesi. LONDRA: LONDRA: B Mukavele projeleri. 20.05 orkestra konseri 21,05 saat, ha 21,05 haberler, hava ve saire 21,35 DÖRT C Şehir ve kasabalarm halihazır haritalarınm alınmasma aid şartnava, haberler 21.35 Org konseri 22,05 ELLE PİYANO KONSERİ 21,50 skeç me. ORKESTRA KONSERİ 23.05 karışık ya 22,15 SENFONİK KONSER 23 orkestra D Hususî şartname. konseri 23,45 Org konseri 24,05 haber yın 23,45 konuşma, haberler, spor, ha İstiyenler bu şartnameleri ve e\Takı Denizli Nafıa Müdürlüğünde görüp ler, hava, spor ve konuşma 24,30 BÜYÜK va ve saire 24,30 DANS ORKESTRASI DANS ORKESTRASI 1,35 haberler, hava, 1.35 saat, hava. haberler 1,45 gTamofon. inceliyebilirler. PARİS [P.T.T.]: gramofon. 3 Eksiltme 8/3/1937 pazartesi günü saat 15 te Tavas Belediyesinde te18,05 gramofonla opera parçaları 18,35 şekkül edecek Encümen huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. PARİS [P.T.T.]: 18,05 piyano musikisi 18,20 konuşma turizm propagandası 18,45 şarkılar, gra4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (244) lira muvakkat teminat 18,35 ÇOCUK KOROSU 19,05 gramofon, mofon, musiki konusması 20,05 KİLİSE akçesi vermşsi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olması lâzımdır. konusmalar, gramofon 20,35 havadis, ha NİN BİRİNDEN RÖPORTAJ VE ORG MUEn az (300) üç yüz hektar büyüklüğünde kasabaların halihazır haritalava, gramofon, 1937 sergisine dair 22,15 SİKİSİ, KORO HEYETİ 20,35 havadis, rını tanzim ve Harita Umum ÜVIüdürlüğüne beğendirmiş olduklarmı bildiren gramofon 22.35 SENFONİK KONSER hava, haftalık haberler 21,55 gramofon vesika ile 937 senesi için harita işlerine aid Nafıa işleri müteahhidlik vesikasını 24,35 hava, haberler. konusması 22,35 piyes: İhtiyar Adam. almış bulunmak; ROMA: ROMA: 5 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 20,10 haberler, ingiiizce tiırizm propa 18,55 hava, kış haberleri, konuşma, far gandası, konferans 20.25 yabancı diller şizm haberleri, yabancı dillerde haberler ev\ eline kadar Tavas Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliği ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nide haberler, hava ve sarre 21,35 konfe 21,10 saat, haberler, hava 21,35 Habe; rans 21,45 komedi 22,15 KONSER23,15 muharebesi 21,45 KARIŞIK MUSIKÎ hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfmm mühür KORO KONSERİ 23,45 dans musikisi, a KONSERİ 22,05 opera binasındaki tem mumile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada vukua gelen gecikmeler rada haberler. silin nakli. kabul olunmaz, (963) Hamal esnafından 2604 numaralı Hasan Mehmede: RADYOLİN Finans Eksiltmenin T. G. S. Şekli Nev'i Dr. Hafız Cemal Ispartada 8/3/937 Pazartesi saat 15 338 125 55 04 14 23 Muhtelif el aletleri Muhtelif tesisat malzemesi Motör tras vamotör için Açık bobinaj malzemesi Galvano plasto aletleri > » malzemesi Tahta vesaire Keşan Belediyesinden: 82 62 6 Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Tavas Belediye Reisliğinden: "Î5ÖÖ ÖÖ 112.50 170 İstanbul Bölge San'at Okulu Elektrik atölyesine tatbikat dersleri için cins ve miktan, mahiyeti ve tahmin bedelleri yukarıda yazılı eşya 2490 numaralı kanuna tevfikan eksiltmiye konulrnuştur. Eksiltmiye girecekler Ticaret Odasının 937 vesikasını ibraza ve ticarethane namına gelecekler vekâletnamesini göstermeğe mecburdurlar. Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mekteblev Muhasebeciliğinde yapılacaktır. tstekliler belli gün ve saatte sözü gecen Muhasebeciliğe, şartnameyi görmek istiyenler de Okula başvurmaları iiân olunur. (937) İstanbul Cins Defterdarlığından: ve mevkii Senelik kirası Müddeti Lira Yıl Beşiktaşta eski Kaptan tbrahimağa yeni Vişnezade mahallesinde Dolmabahçe caddesinde Saray karşısında eski yoklama, mefruşat, mutfak, hasfırm dairelerile itfaiye ahır ve odalanndan ve mügtemilâtından mürekkeb elyevm Tütün deposu olarak kullanılan 7 No.lı mahal. 2530 5 Beşiktaşta eski Süleymaniye yeni Vişnezade mahallesinde Taşlık denilen yerde kâin 2349 metre murabbaındaki kazino mahalli. 270 1 Tophanede Necatibey caddesinde 341 No.lı dükkân. 180 2 Boğaziçinde Baltalimanında Salmcaklıtarla namile anılan 9600 metre murabbaı tarla. 16 3 Ayni mahalde Fıstıklı tarla namile anılan 11375 metre murabbaı tarla. 10 3 Ayni mevkide Fıstıklı tarla bitişiğinde Tekservi denilen 4812,5 metre murabbaı tarla. 5 3 Ayni mevkide polis mütekaidi Zihninin evi arkasındaki 16650 metre murabbaı tarla. 12 3 Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalanndaki kira müddetleri üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye şeraitini oğrenmek istiyenlerin İ/3/937 pazartesi günü saat on dörtte. yüzde yedi buçuk pey akçelerile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmelerü «M.» (794)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle