16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 22 Şubat 1937 i I Emniyet Sandığı ilânları Müessesemiz alacağını tahsil edemediğinden dolayı tefev\rüze mecbur kaldığı gayrimenkulleri eski sahiblerine iade içm yeni bir takım kolaylıklar göstermeğe karar vermiştir. Malları Sandığın üstünde kalan eski malsahiblerinin bu hususta izahat almak için Binalar Servisimize müracaat etmeleri rica olunur. (1047) PHILI Ampullarını kullanınız! Izmir İli Daimî Encümeninden: A. Eksiltme şartnamesi B . Mukavele projesi E. Baymdırlık işleri genel şartnamesi D. Fennî şartname C. Keşif. tstekliler Bu şartname ve evrakı İzmir An kara İstanbul Baymdırlık Direktörlüklerinde görüp inceliyebilirler. îzmir İli Daimî Encümeninde 1 mart Eksiltmenin yapılacağı yer, 1937 pazartesi saat 11 de kapab zarf tarih, gün ve saati usulile. 937 takvim yılı için Bayındırlık BaEksiltmive girebilmek için kanlığrndan alınmış müteahhidlik ve gereken belgeler Ticaret Odası belgeleri. Muvakkat teminat miktan : 1950 liradır. Teklif mektubları 5 inci maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar îzmir İli Daimî Encümeni Başkanlığına makbuz muukabilinde verilecektir. (377) Kapalı eksiltmiye konulan iş Keşif tutan Bu işe aid şartname ve evraklar asağıya yazılmıştır Dikili Ayvalı yolunun yapısı (25987) lira (39) kuruş. Taksim Abide karşısında, her akşam m m ^ ^^m B E L V Û salonunda Buyük fedakârlıklarla IVısırdan gelen hakikî Arab muganniyesi ÜMMÜ Ş E R İ F tarafından Arab şarkı ve rakıslan Meşhur tanburi Malatyall Fahri En bakir halk türküleri İki kız kardeş Nermİn Şermİn' in millî oyunları 6 Bayandan müteşekkil Zeybek ve kıvrak oyun havalan En hoş meyva tuzudur. tnkıbazı defeder. Mide, Barsak, Karaciğerden mütevellid rahatsızlıkları önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlıhk verir. KAZBEK MURAT ve Bayan MECBURE'nîn varyete, akrobatik ve bıçak oyunian PHILIPS ELEKTRİK TAHSİLDARI GELİNCE YARI YARIYA DAHA AZ PARA VERİRSİNIZ İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: CIFT ISPIRALLı L A M B A L A R ı AZ MASRAFLA BOL IŞI K VERIR Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: I 1 Takım adedi Muhammen bedeli Lira 17700 12250 Muvakkat teminat Lira Kuruş Münakasanın şekli 1475 1327 50 Kapalı zarf 875 918 75 » > 190 5020 376 50 155 2695 • Yekun îdare ihtivacı için yukanda miktan, muhammen bedeli, muvakkat teminatile eksiltme şekli gösterilen cem'an «2695» takım elbise ve kasket satın alınacaktır. 2 Eksiltmeleri 27 şubat 937 cumartesi günü saat 12 de ve her kısmm eksiltmesi ayrı ayrı olarak Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler, teminatlarını idare veznesine teslim edecekler, alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka teminat mektubunu ve şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva edecek kapala ve mühürlü zarflanm o gün saat «11» e kadar mezkur Komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 4 İstekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 sayılı nüshasında yezılı müteahhidlik vesikasını hâmil olacaklardır. 5 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden tstanbulda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. «304» (191) 1 Eksiltmiye konulan iş: Üçüncü U. Müfettişlik merkezi olan Erzurum şehrinin İstanbul kapısından başlayıp Kiremit, Toprak Kars ve Sudnisan tabiyalarından geçen hattı muttasıl ve Sarıkamış dekovil istasyonile yeni mezbaha şimalinden bir kilometre mesafeden geçen hattı mevhum dahilindeki meskun ve gayrimeskun kısımlarmdan bin hektarının haritası alınma işidir. 2 Bedeli muhammeni hektarı 20 şer liradan yirmi bin liradır. 3 Bu iş kapalı zarf usulile eksiltmesi yapüacak. 4 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Nafıa Vekâletince kabul edilen şehir ve kasabaların hali hazır haritalarımn alınmasma aid şartname. B Erzurum şehrinin haritasmın alınmasına dair hususî şartname. C Baymdırlık işleri genel şartnamesi. İstekliler bu şartname ve evrakı Erzurum Vilâyetinden alabilirler. 5 Eksiltme 15/3/937 pazartesi günü saat 14 te Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlük odasmda teşekkül eden Komisvon tarafından yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1500 bin beş yüz lira mu vakkat teminat vermesi. Bundan başka aşağıdaki şartları haiz olmasi lâzundır. Şimdive kadar her hangi bir şehrın 200 hektardan aşağı olmamak şartile haritasmın aldığma dair vesika ibraz etmesi. îsteklinin harita mühendisi veya bu işi yapabileceğine dair Nafıa Vekâletinden veya Harita U. Müd. den alınmış vesika olması. 7 Teklif mektubları yukarıda beşinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü odasmda teşekkül eden Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. Bu mektubların iyice mühür mumile kapatılmış ve mühürlenmiş olması lâzımdır. (993) istanbul Galata, Voyvoda Cad. 124 126 128 (yeni binasında) H E L i O S Müessesatı, Vilâyeti Nafıa TUrkiye Umumî Mümessilliği Erzurum 1 2 3 4 Müdürlüğünden: BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 5 inci keşide 11 tnart 937 dedir. TÜRK HAVA KURUMU içki Dersleri Evinde hocasız kendi kendine biçki, dikiş öğrenmek istiyenler için yazılmıştır. Kadın elbiselerine aid olan bi • rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira, • dır. Taşraya posta parası alınmaz. Satış yeri yalnız Beşiktaş Dikiş Yurdudur. Akaretler numara 87 Telefon 43687 Dr. iHSAN SAMi BAKTERıYOLOJl Umum kan tahlilâtı, frengı noktai nazarından (Vuserman ve Kahn teamOUeri) kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastahkan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hususî aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannın tayini. Divanyolu No. 311 Tel: 20981 LABORATUARI Eksiltmiye konulan iş: Erzurum Nümune Hastanesinin kaloriferi. Keşif bedeli 12,700 liradır. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır Bu işe aid evrak şunlardır: a. Plân, b Nümune şartname, e Bayındırlık işleri genel şartnamesi, d Ke§if ve silsılei fiat cetveli. 5 Eksiltme 6/3/1937 salı günü saat 14 jte Nafıa Müdürlüğü odasmda yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 953 İira dokuz yüz elli üç Iirâ muvakkat teminat vermesi ve bundan "Başka aşağıdaki şartları haiz olması lâzımdır. 7 Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığma dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 8 Ticaret Odası vesikasmı ibraz etmesi. 9 îşbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 10 Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Nafıa Müdürlüğü odasmda teşekkül eden Komisyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektublar dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfları mumla iyice kapatılmış ve mühürlenmiş olması şar'ttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (994) Biiyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 üradır. Münir Nurettin Plâklarında yeni okuduğu şarkılardan : 9 7 A Q A A Uşak şarkı Delisin deli gönlüm L I \jy\J\J Uşak şarkı O benim son eşimdi O*7fiufYI Halk şarkısı Esmer bugün ağlamış Ll\)y\)L HaJk şarkısı KaranfiS satışa çıkarılmıştır. Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lirahk iki aded mükâfat vardır... DİKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmahdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... Cemil Şerif Baydor Sinir Cerrahhisi mütehassısı Adres : Cağaloğlu Ankara caddesi Zorlu apartımam No. 21 Telefon No: 23289 ROMANYA SEYRISEFAIN İDARESÎ Hareket edecek vapurlar: RECELE KAROL vapuru 24 şubat çarşamba saat 9 da (Pire, İskenderiye, Hayfa ve Beyrut) a. SUCEAVA vapuru 24 şubat çarşamba saat 12 de (Kö'stence) ye. Berlin, Breslau, Dresden, Londra, Brüksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa için tenzilâth fiatlarla müttehid bilet ler verilir. Bütün Romanya, Polonya ve Tuna limanları için ve Türkiye • Romanya hükumetleri arasındaki itilâf mucibince merkezî ve şarkî Avrupa için tenzilâth fiatlarla eşyayi ticariye sevk ve nakledilir. Fazla tafsilât için Galata Yolcu salonu karşısında Ta hirbey hanmda İstanbul umumî acentalığma müracaat. Telefon: 4944949450 OPERATOR KARDOL Evlerin demirbaş ilâcı Hiddet, korku, merak, baygınlık ve bütün âsab bozuklukları için el altmda bulundurulacak ve tesirli damla. yeni • ODEON • 2 Muhammen bedeli 1551 lira 52 kurustur. 3 îhale 4/3/937 perşembe günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Şartnamesi Ankara ve Istanbul Ziraat Müdürlüklerinde göriilebilir. 5 Taliblerin muhammen bedeli % 7.5 tutan olan pey akçesi veya hususî idare veznesine yatırılan makbuzla birlikte ihale günü müracaatleri. «372» (960) Ankara Vilâyetinden: ı Vilâyetin Etimesud nahiyesinde yapüacak açık eksiltmiye konulmuştur. olan Tohum Temizlemeevi istanbul Uçüncü Icra Memurluğundan: •• Satılmasma karar verilen yüz sandık çivinin birinci arttırması 1/3/937 pazartesi günü saat 15 te muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul madığı takdirde ikinci arttırması 4/3/937 perşembe günü saat 15 te Beşiktaş Usulcü oğlu ve Şürekâsı Çivi fabrikası önünde icra edileceği ilân olunur. MACAB ZİRAAT MAKİNELERİ FABRİKASI Hoflıerr Schrantz Clayion Shuttleworth Anonim Şirketi TÜRKİYE Telefon: MERKEZ ŞUBESİ İstanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 23577 Telgraf adresi: Hofherton Şube: ADANA Cildi besleyici ve güzelligin en birinci gıdası NECİP BEY Acıbadem kremidir. Hakikî Acıbadem yağile imal edilmiştir. Vazoları da bulunur. Balonunda bile Mercedes Benz Dizel motörü çalışmaktadır. Kamyon, binek Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgad, Çorum, Tokad ve Sı emrinize hazır. Emrediniz, tafsilât vevasın Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskân edilen ve edilecek olan muhacir relim. Taksim Bahçesi karşısı No. 25, ler ıçm 2500 çıft (beş bin aded) öküz pazarlıkla satın alınacaktır Telgraf: Dizel İstanbul. Pazarlık 10/3/937 çarşamba günü saat 15 te Sıhhat Vekâletinde yapıla caktır. Sahib ve Başmuharrlri'. Ytmtt* Nadı îdarf ve fennî şartnameler îstanbul Kayseri, Sıvas, Adana, Erzurum ve ümumi neşriyati idare eden Yazı Ijten K.ars Vılayetlerı Iskân Müdürlüklerinde ve Ankarada İskân Umum Müdürlugunde mevcuddur. İstiyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler. Müdürü: Hikmet Münif 1 İÇİn her tellb b e ş b i n ö k ü z i n Jj™* ^ ^ " ^ ^ Şartnamede yazılı muJ e bUÇUğU n i s b e t i n d e muvakkat teminat vermeye Cumhurtyeî matbaasi (947) Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Iskân Umum Müdürlüğünden: ZEPLIN I 1937 MODELLERİ 25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde tekerlekli veya tank sisteminde H S C S Ç E L İ K MAZUT TRAKTÖRLERİ Emsalsiz derecede mükemmel, sağlam ve sadedirler. İşlemeleri en ucuz ve en emîndir. Çelik pulluklar, orak ve harman makineleri, motör ve lokomobiller, değirmenler, yem kırma ve ezme makineleri, ekremözler ve yayıklar, santrifüj tulumbalar, her türlü ziraat makineleri. Mazut yakan, yeni veya müstamel fakat tamir edilmiş Diring traktörleri çok ucuz fiatla satılır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle