11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 22 Şubat 1937 Küçük hikâye Bir efsane İzmir Fuarmın s faydaları görülüyor ™ Bayram münasebetile A S R î Sinemanın Muhtelif memleketlerden Hakikat vardır ki dinlerken efsane sa luncıya kadar koşup, vücudünü bu yabancı gözlerden kaçırmağı tercih etti ve nırsınız, hakikate o kadar aykın görü müteaddid teklifler geldi nür; ve nice efsaneler dinlersiniz ki haki koşmağa başladı. Çapkın riizgâr, o zakatten ayırd edemezsiniz, o kadar hayata mana kadar bütün gözlerden saklanan bu Edirne (Hususî Trakyanm Izmir yakmdır. Prenses Işvezadın serguzeşti iş güzel vücudü doya doya kucaklıyor; o fuannda ilk olarak geçen sene yer al te bu yan efsane hakıkatlerden biridir kaçtıkça, etrafında onunla beraber dal "dığı ve Trakya adlı daimî paviyonunda galana dalgalana koşuyor; altm saçlan teşhir ettiği muhtelif mahsullerile daha Size onu anlatayım: İşvezad, dağlannda devedikeni yerine na, güzel yüzüne puseler konduruyordu. ilk sene nazan dikkati celbettiği malum" işvezad koştu, koştu, koştu; nihayet dur. güller biten, bahçelerinde, her yaprak hışırüsma bir bülbül feryadı kanşan; rüz sevincle haykırarak durdu. Kapısı aralık Bunun tabiî bir neticesi olarak Trak" gârlan, okşıyan bir el gibi yumu|ak; kır duran, kanadlan kapalı pencerelerinden, yadan bal, soyefasulyası, hazırlanmış lan bahardan başka mevsim bilmiyen bir içinde kimse bulunmadığı anlaşılan bir balık ve etler, zeytinyağlı ve sade sar diyarrn kızrydı. Onun saçlannı görenler kulübeye rasgelmişti. Kendini kulübeden dalya, hazırlanmış ton balığı ve siyah başına güneş ışıklanndan yapılma bir tac içeri attı, ve derin bir nefes aldı. Kurtul havyar satın almak için bu ay içinde giymiş sanıyor; gözlerine bakanlar, için muştu. Türkofis vasıtasile Ingiltere, İtalya ve Fakat, Işvezadın kulübeye girmesile Polonyadan teklifler yapılmıştır. de gökyüzünün maviliğini saklı bir çif yıldız görür gibi oluyorlardı. Işvezad, en beraber içerinin yan karanlığı yavaj ya Trakyaya muhtelif bakımlardan bü vaş azalmağa bajlamıştı. Kulübenin dört yük faydalar getireceği şüphesiz olan İzıgüzel diyann en güzel kızıydı. Bir kusuru vardı. Güzel yüzünü, ba duvannın ortasını kaplıyan gölgeler erir mir fuanna bu sene daha geniş ölçüde basmdan, dadısmdn ve aynasından baş gibi azar azar silindi; duvarlar azar azar ve daha teknik bir tarzda iştirak edilebil" ka kimseye göstermezdi. Vücudünü, na şeffaflaştı ve bir an geldi ki, bu duvar mesi için şimdiden tedbirler ahnması fayrin omuzlanna ağır gelen, altm ve gümüş lar cam şeklini aldı. Artık, güzel tşve dalı görülmüştür. Bu maksadla General sirmalarla süslü kalın esvabların koyu ka zadın vücudünü, biraz evvel kırda oldu Kâzım Dirikin başkanlığı altında bir topranlığı içinde saklar. Ellerinin ucundan ğu gibi, gün ışığmdan başka hiç birşey lantı yapılarak salâhiyetli adamlann fi" topuklanna kadar, güneş ışığmdan ve örtmüyordu. İşvezad, çıplak vücudünü kirleri alınmış, vilâyetlerle Ticaret Oda" yabancı gözlerden örten gölgeye sığındık larına verilecek direktifler çizilmiştir. havadan uzak yaşardı. Bugün de Edirnenin büyük antikite İşvezad, göbeğine kadar aksakalh, tan bir dakika sonra gene kırlann orta smda ve o müthiş kâhinin müstehzi ba lerinden şaheserler adı altında o devrin ayağı çedık papuclu vezirlerin, palabı yüksek bedialarını tanıtacak olan bir alyıklı, yalmkılıc bahadırların, kâhinlerin kışlan karşısında kalmıştı. Kulübeden çıktı, gene koşmağa başla büm bastırılması için ressamlardan, sanve müneccimlerin yaşadığı bir devirde dünyaya gelmişti. Onun, ay ışığı kadar dı. Dağınık saçları, etrafa bayıltıcı koku atkârlardan ve salâhiyetli muallimlerden parlak, su kadar duru güzelliğini anla lar serperek, çıplak ayaklan, bastığı yer müteşekkil bir toplantı yapılmış ve bu maktan uzak olan bu haşin muhite kapa lerde izler bırakarak koştu, koştu, koş toplantıda turizm bakımından Edime tu ve bu sefer, artık kurtulduğuna inan üzerine daha büyük bir alâka çekmek lı durmakta biraz da haklı idi. maksadile bu tarzda zengin bir albümün Fakat, îşvezada, fersahlarla uzak di dı, bir sevinc sayhasile ileri doğru atıldı. hazırlanarak Paris büyük sergisine de yarlardan görücüler gönderen âşıklann Bir ormana tesadüf etmişti. Buraya giregönderilmesi kararlaştınlmıştır. arasında genc bir kâhin de vardı. Bu cek, çıplak vücudünü ağaclann iri gövgenc kâhin, çok uzaklardan görücü gön deleri, yapraklann koyu yeşillikleri, sık derip cevabı red ahnca bir daha görün dallann lojş gölgeleri altında saklıyacakmeğe cesaret edemiyen prenslerin, hü b. tnsan yapısı kulübenin taş duvarlanm İllustrierte Zeitung, Leipzig kümdarlann hiçbirisine benzemiyordu. eriten kâhin, Allahm yaratbğı ulu ağacHer zaman oldugu gibi son gelen İllusO, Işvezadı, bir gün bahçede dolaşırken lara elbette söz geçiremez, el uzatamaz trierte Zeitung Leipzig mecmuası zengin görmüş, o zamandanberi bıkmadan, u dı. işvezad ormana girdi. Fakat ormanda mündericatlle göze çarpmaktadır. şanmadan ona yaklaşmak için çareler, ileriledikçe geçtiği yolların üzerindeki Hatta içinde geçen hâdlseler ve İspantedbirler aramış, hayalinde hep onunla ağaclar, koca koca gövdeleri, iğri büğrü yadakl son vazlyet resimde de daha candallan ve iri yapraklarile beraber, yerin landırılmıştır. Mecmua meraklı romanlan meşgul olmuştu. Bir gün, bu kâhin, görücü gönderen dibinden gelen bir kuvvetle aşağı doğru ve gayet hoşa giden hikâyeleri ihtlva etprenslerin ve hükümdarlann akıbetine çekiliyormuş gibi toprağa gömülüyor, mektedir. Bu mecmuayı herkese tavsiye ederiz. uğramağı göze alarak, bahçede dolaş kayboluyor, onun çıplak vücudünü açıkta tığı sırada, Işvezadın, yanına yaklaştı ve bırakıyordu. Bir an geldi ki, beş dakika ayaklannm dibine diz çökerek yalvarma evvel ucsuz bucaksız bir ormana giren ğa başladı. Gün ışığmdan bile kıskan işvezad, beş dakika sonra iki ufku birleşdığı güzel vücudünü değil, mehtabı kıs tiren sonsuz, dümdüz bir sahranın orta kandıracak kadar nurlu yüzünü değil, smda tekbaşına kalakaldı. Karşısmda, güneş ziyasmdan yapılmış bir tacı andı genc kâhin, müstehzi bakışlı gözlerile geran saçlannı değil, sadece parmaklarının ne onu süzüyordu. Ş A RL O Bu senenin en büyük temsili Yalnız 15 kuruşla 2 büyUk film birden Yıldızlar yıldızı Sinema kralı RİCHARD ARLEN ve VİRGİNA BRUCE Büyük progTamı R A D YO Dört günlük radyo programımız 7 ncî sahıfemizdedir. A8RÎ ZAMANLAR Neş'e ve kahkaha filmi 1 Numaralı Halk düşmanı macera filmi NOBETÇI ECZANELER Cazip ve hakikî KIZLAR Mektebi NiÇEVO Mumessilesi SiMONE SİMON Bugün S A R A Y Sinemasında Bu akşam şehrin muhtelif semtlerındq nöbetçi olan eczaneler şunlardır: İstanbul cihetindekiler: Emınonunde (Huseyin Hüsnü), Beya •* zıdda (Bellus), Küçukpazarda (H. Hulusi), Eyübde (Mustafa Arif), Şehremlnlnde! (Nâzım), Karagumrukte (Suad), Samatya< da (Erofüos), Şehzadebaşında (Asaf), Ak< sarayda (Ethem Pertev), Fenerde (Hiisa •* meddin^, Alemdarda (Eşref Neş'et), Ba < kırköyde (Istepan). Beyoğlu cihetindekiler: Tunel civarmda (Matkoviç), Galatada (Merkez), Parmakkapıda (Kemal, Rebul), Osmanbeyde (Şark Merkez), Yüksekkal •* dırımda (Vmikopulo), Kasımpaşada (Va •* sıf), Haskoyde (Barbut), Beşiktaşta (Sü < leyman Receb), Sarıyerde (Osman). Uskudar, Kadıköy ve Adalardakller: Üsküdarda (Omer Kenan), Kadılköy, Modada (Moda), Büyukadada (Halk), Hey i belide (Tanaş). HARRY BAUR ve MARCELLE CHANTAL tarahndan fevkalâde bir surette yarablan Haftanın en büyük muvaftakiyetini teşkil eden ve (Çağrılar, konferanslar, kongreler) Toros Gencler Birliğinden: Cemlyetin senelik kongresi 28/2/937 tarüılnde Eminönü Halkevinde saat 14 te yapüacaktır. Butün Toroslularm gelmeslri dlleriz. İstanbul Defterdarlığı varidat kontrol memurlarından eskl kaymakam Şakir Pınar Kurban Bayramı münasebetile büyüklerine, arkadas. ve tanıdıklarma tebriklerini saygılarile aunar. İçtimaa davet ( Denizaltı kahramanları ) Büyük aşk ve ihtiras filmini gidip göıünüz. Fransız bahriyesi muhitinde cereyan eden, Okyanos den zinde batan bir tahtelbahirde jjark olan bir kadının esrarını tasvir eden emsalsiz şaheser Bayram tebriki Ilâveten : FOX JURNAL son dünya haberleri B ş ü saat 11 de tenzilâth matine ur n g g ^ ^ ^ B İ Bayramınızı şen ve gülerek geçirmek isterseniz Beyoğlunda Mevlid Geçenlerde irtihalini yazdığırmz İstanbul Hukuk Fakültesi ikinci sınıf müdavimlerinden, Trabzon meb'usu ve Büyük Millet Meclisi grup reis vekili Hasan Sakanın oğlu merhum Zeki Sakanın ruhu için bayramın üçüncü gü nüne tesadüf eden 24 şubat çarşamba günü öğle namazını müteakib Beyazıd camisinde Mevlidi Şerif okunacaktır. Kendisini seven dost ve arkada§larının ve arzu buyuran zevatın teşrifleri rica olunur. c YENİ ESERLER ^ SUMER Sinemasına Türlcçe Sözlü ve Şarlcılı filmlnl görQnQz. giderek orada gösterilmekte olan BAĞDAD BÜLBÜLÜ Baş rollerde : MUNiRE MEHDiYE AHMED ALLAN Bağdadın manzaraları, sarayları, Şark oyunları, düğun eğlenceleri en güzel sesler ve şakrak havalar. Bu film Izmirde : TAYYARE sinemasında gösterilmektedir. Bayram günlerinde saat 11 de tenzilâtk matine Frnsızca dersleri Diplomah ve pratik metoda malik bir Fransız bayanı kısa zamanda mükem mel surette fransızca öğretmektedir. Müracaat için gazetede (F.) rümuzuna vazılmak lâzımdır. Bugün matinelerden başlıyarak E İPEK ELHAMRA Sinemalarında birden : ucunu göstermesini rica etti. Yalnız onu işvezad, gene kaçmağa başladı. KoşSinemacılık Tarihinin Bir MuciHALK OPERETİ görmek kendisini saadetin zirvesine çı tu, koştu, koştu, saatlerce koştu ve nihaHALK OPERETi Bu akşam saat karmağa kâfidi. zesi Ve Kat'iyetle iddia Ediyoyet bir deniz kenanna kadar geldi. Bu 21 de Fakat İşvezad, genc kâhini şiddetle sefer, hiç şüphe yok kurtulmuştu. Insan ruz ki 1936 1937 Filim DünyaKadıköy Sürey^'areddetti ve kendisine, parmağımn ucunu yapısı kulübeye, Allah yapısı ormana da Tomakosla sının En Muazzam En Güzel göstermesi gibi ağır bir teklifte bulunan sözünü geçiren sihirbaz, ummam da kuLEBLEBÎCİ bu küstahı, lalası vasıtasile kapıdışan rırtamazdı ya! Işvezad tereddüd etme H0RH0R Ve En Müthiş Şaheserlerin koğdurdu. di; ölümü göze aldı, tek vücudü yabanSalı akşamı Şaheseri AZAKTA Kâhinler korkulu insanlardır. O dev cı gözlerden uzak olsun diye kendini dalÇarşamba akşamı rin kâhinleri, istedikleri adamı bir daki galann köpüklü kucağma bırakıverdi. SARAYDA kada ağaca çeviren, isterlerse taş haline Fakat, hayret! Onun girmesile beraber, SEVDA OTELİ getiren, yahud hayvan şekline sokan kuv denizin sulan alçalmağa başladı; kum Büyük matine 14,30 da, Turan vetli sihirbazlardı. Işvezaddan cevabı red lardan, yosunlardan süzülerek dibe doğtiyatrosunda alan genc kâhin de, ondan intikam alma ru çekildi, çekildi, kayboldu ve Işve San'atkâr Naşidle SEVDA OTELÎ zad, çakılların, şeytanminarelerinin, ba ğı aklına koymuştu. Sah matine: ENAYİLER lıkların ve süngerlerin ortasında çıplak *** Çarşamba matine: KIRK YILDA BİR vücudile meydanda kalrverdi. Kâhin, geHer zamanki gibi gene bir ilkbahar ne karşısında, ayni acı ve müstehzi ba ANNA KARENİN Baş rollerde : | | ğM H ^ B ^ • sabahıydı. Gül bahçelerinden kucak kukışlarile duruyor, onu seyrediyordu. GRETA GARBO cak fışkırıp ta uzaklara kadar yayılan iç FREDERiC MARCH v e O zaman îşvezad, bu müthiş mahluki w u m mu bayıltıcı kokularla mest bülbüller ağacve 50.000Figüran • ^ " •* ^ ^ ^ ^ U U • dan ağaca karşılıklı cıvıldaşıyor; kanad la mücadele etmenin imkânsızlığım anlaN Fransizka Gaall lan renk ve ışık yüklü kelebekler daldan dı ve genc kâhine dönerek: Bir Rus zabiti ile bir Japon kızınm netis aşk macerası, tarihte meşhur Portartur muhasarası, Beni affet ey kâhin! diye yalvarAyrıca: Mickey Maus dala taşmıyor, çiçekler, bütün gece üst50,000 askerin iştirak ettiği muazzam kara harbleri, Amiral Togo'nun Rus donanmasmı lerine dökülen çiylerin rutubetini kurut dı. Pembe tırnaklı parmağımın ucunu ve Foks Jurnal imha etmesi batan zırhlılar her iki tarafın gosterdiği kahramanlıklar. Bayramın üçüncü günu mak için, güneşe karşı yavaş yavaş açı görmek istediğin gün sana karşı belki biA matinelerden itibaren raz haşin davrandım. Fakat o kadarcık Iıyorlardı. S ALTIN KELEBEK işvezad, uykunun kollarından aheste kusuruma karşı bana tertib ettiğin şu ceFRANSİZKA GAAL ve aheste sıyrıldı, güzel kollarını iki yana zanın dehşetini de sen itiraf edersin saBAYRAMDA HERGÜN SAAT 11 de MATİNE iŞTE Bahriyeliler açarak gerindi ve gözlerini açtı. Fakat, nınm! Müsaade et te şu çirkin vaziyetAynca Mickey Maus, FoX Jurnal ten kurtulayım. Esvablarımı ,bana iade hayret! Yatak odasında, kendi yatağında değildi; bir dağbaşmda, kuru toprak et. Sana vadediyorum; giyinmeme müsaade edersen, yalmz parmağımın ucunu BAYRAM GÜNLERİNDE DAİMA SENENiN EN GÜZEL FiLMiNi üstünde yatıyordu ve çırçıplaktı! değil, bütün elimi gösteririm. işvezad, ağır kumaşların gölgeleri alsineması tında gizlenmeğe alışmış vücudünü, tabi Kâhin kahkahayla gülerek cevab verdi: birden atin alabildiğine açık gözleri önüne ser Çok tuhafsmız prenses hazretleri. diğini anlaymca önce hicabından kıpkır Uryan vücudünüzü istediği gibi seyreden mızı kesildi, sonra büyük bir hayrete bir adama elinizi göstereceğinizi vadet Büyük musiki Ustadı Franz Lehar'm nefis musikisi, Macar ve Alman şarkılarile süslenmiş, düştü. Kendini rüyada sandı; lâkin rüya meğı gülünc bulmuyor musunuz? Maa görülmemiş derecede Eğlenceli, zevkli ve muhteşem bir mevzulu nm bu kadar korkunc olabileceğini aklı mafih, haklısınız. Size yaptığım cezayı almıyordu. Şaşkm şaşkm etrafına bakm artık ben de kâfi gördüm; arzunuzu yedı, sığınacak bir kovuk, örtünecek bir ça rine getireceğim. Giyinmek, örtünmek isIı yığını, gizlenecek bir köşe aradı. Fa tiyorsunuz, değil mi? kat, bahar güneşi altında pınl pırıl ya Evet! Ne olur, müsaade edin de nan, göz alabildiğine geniş, bomboş, bir gıyineyim. filmini takdim edecektir. Baş rolde : sahradaydı. Hay, hay. Nasıl isterseniz. Buyu Tam o esnada arkasında bir kahkaha run. Altın sesli ve altın saçlı, halkımızın sevgilisi işitti ve hızla geri döndü. Karşısında, bir Kâhin, îşvezadm, elinden tuttu; onu kaç gün evvel huzurundan koğduğu, ha sahilde beş on adım yürüterek büyük, karet ettiği genc kâhin duruyordu. O za yüksek bir kayanm yanma getirdi. Elile man işvezad, başına gelen felâketin bü bir işaret yaptı, kaya ortasından yanldı. yüklüğünü anladı. Bir parmak kıpırdat Kâhin, îşvezadı kayanm içine doğru itti. makla bir insanı ağaca çevirecek kadar ve kaya, güzel kızın üstüne kapandı. kudret sahibi olan kâhin, ondan müthiş Işte o gündenberi, parmağmm ucunu •bir intikam almıştı, babasınm sarayında, bile erkeklerden saklıyan prenses Işve 17 milyon TUrk için nda Terakki Hamleleri ipek çarşafh yatağında uykuya daldığı zad, güneşin nüfuz edemediği, rüzgârın vücude getirilen esnada, onu, kimbilir nasıl büyük bir sarsamadığı, dalgalann, yerinden kımılbüyük Millî film oeslı ve lurkçe sozlu kuvvetle oradan çekmiş, çırçiplak bir datamadışı tastan esvabınm içinde, ebeGenç, ihtiyar, bütün Türkler kendi inkılâb ve zaferlerini canlandıran böyük millî filmi görmeğe koşuyor. Son 30 senelik tarih mizi hakikî film vesikahalde bu kırlara sermişti. Ve İşvezad, diyen örtülüdür. larile, gösteren film: Saltanat, meşrutiyet, Ittihad ve Terakki, Balkan ve umumî harp, Çanakkale zaferi, çikan devri, Istikâl savaşı, Lozan, Cumhuriyet gururunu kırıp kâhine yalvarmaktan, kuBu efsaneyi, parmaklarının ucunu bisurunu baiış!ama« için rica etmektense le gizliyen Hawa kızlan icin yazdım. koşarak kaçmağı, gizlenecek bir köşe buHAMDİ VAROĞLU Üsküdar Hâle sineması ÇAPKIN GENC RUS JAPON Türkçe Sözlü D n l D ri u • i V l U I I «3 I a i e ar x e e R l l R S I Ts ALTIN KELEBEK Canlanan bir tarih Eşi görülmemiş bir şaheser N M E L E K sineması ve SAK ARYA Bugün matinelerden başlıyarak BÜLBÜLLER ÖTERKEN MARTHA Suvareler îçin yerlerinizi evvelden temin EGGERTH edinîz. TURK İNKILABI BugÜn T Ü R K SİnemaSinda, Bayramda hergün saat 11 de matîne
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle