13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 İkincite<rln 1937 CUMHURIYET GÜNÜN BULMACAS1 1 •i 8 4 6 6 1 • İB 1 • • • • • • •1 1 • 1 • 1 •1 • TÜRK TiCARET BANKASI A, ? MERKEZİ : ANKARA 6 • • u 11 • • • • • Soldan sağa: 1 Iki kışi birbirile lâtife ederek. 2 İsim, uzanan, bir emir. 3 Kızartma âleti, onarma. 4 Mükemmel, Yunanistandaki eskı Turk reisleri. 5 Ekmek pışırılen yer, eski bir yazı kurutma vasıtası. 6 Bır emir, ev aylığı. 7 Kim olduğunu anlamak, vucudun bir kısmı. 8 Mecmua. 9 Kusun ağzının yarısı, seciye, bir renk. 10 Dünyadan goçüş, yanardağm fırlattığı. 11 Cesed, nefes alamıyan. Yukarıdan aşağıya: 1 Luks, bır coğrafya tâblrl. 2 Etrafı sulu bir yerin ahalısi, vucudun et kısmı. 3Vâsıl olan, bir emir. 4 Elin bir kısmı, dış geçiriş. 5 Nota, bir emir, eskiden «aziz dost» makamında kullanılan bir tâbir. 6 Çevik, duşunce ve kederlı. 7 Tokat, alfabede bir harfin okunuşu, bir renk. 8 Çocuk yapma ve yetiştirme, bir ecnebi parası. 9 Kadın papaz. 10 Dunyanm peyki, nota, uye. 11 Defa, Arab şarkılarmda çok geçen bır soz. Evvelki bulmacanın halkdilmiş, şekli 1 1 2 2 3 4 1 1 1 Hev nevi banka muamelâlı Her ay faizleri ödenen: Kullanılan mayi.,. Otomobillerde olduğu kadar, 'dolma kalemlerde de mühim bir rol oynar Şeffaf P E L İ K A N dolma kalemleri için kullanılacak en münasib ve en uygun mürekkeb, mürekkebidir. ÇÜnkü kalem ucundan kolayca akar ve ioldurulmağa elverişli gayet pratik şişelerde satılır. P E L î K A N mürekkebi; her sistem ve marka dolma kalemlerde de kullanılabilir. Pelikan KUPONLU VADELİ MEVDUAT ŞUBELER dolma kc lem Kalemlerin fiatı 750 kuruştur. 5 e » 10 GİEİM İ İKİAIZİAİNIl Ö DİEİMİİ ŞİBİKİAİŞ E 8 R EİKİAİK EiTİalMİı H 4 EİNİİ N • İR AİZİAİK İ b MİBİK İİL A VİUIZIB L 6 İ N • İ Y İ A İ T İ A İ L AİK • 1 Y AİRİOİL • İDİÜ DİÜİK 8 E R l t K E • A M UİR • t N • 7. • L i • • RİE N llo • D İ E İ L İ • A L AİKİA 11 'SjEİB İ •İAİN A Nia Z >• • u ANKARA: Telefon : 2316 Adapazarı Bandırma Bartın Bolu Bozöyük Bursa Düzce Eskişehir Gemlik izmit Safranbolu Tekirdağ İSTANBUL: Teleron: 22971 SeliKan Başlıca kırtasiye mağazalarında satılır. Türkiyenin her tarafmda muhabirleri vardır. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: İstanbul Ticaret Odasından alınmış olan 7 ikinciteşrin 1938 tarihli ve No. 12734 menşe şehadetnamesi zayi olduğundan yenisi çıkarttınlacaktır. Zayi formanın hükümsüz olduğu ilân olunur. (7882) TELGRAF ADRESİ Umum Müdürlük : TÜRKBAKK Şubeler: TİCARET ESKİ OSMANLI İMPARATOR Maliye Vekâletinden: 2257 numaralı kanunla verilen salâhiyete istinaden yenilerinin piyasaya çıkarılmış olması itibarile eski nikel yirmi beş kuruşluklarla bronz on kuruşluklar 30/11/937 akşamından sonra tedavül etmiyecektir. İşbu paralar bu tarihe kadar bilumum Malsandıklarile Hazine veznedarlığını yapan Merkez Bankası ve Ziraat Bankası Şubelerine müracaatle mübadele ettirilmelidir. Bu müddetin ınkızasmdan sonra bu cins paralardan ellerinde kalanlar 1/12/938 tarihine kadar ancak Malsandıklarma ve Merkez Bankası şubelerine tediyatta kullanabilirler. Keyfiyet lunur. halkın nazarı dikkatine arzo(7876) ilânı İst. Borsası 20/11/937 P AR A L A B Açjlış 623. Sterlin 122. Dolat 80. Frank Liret 106. 80. Belçika Fr. Orahmi 18. tsviçre Fr. 570. 20. Leva 65. Florin 78. Kroa Çek Şilin Avusturya 21. Mark 26. Zloti 20. 21. Pengo Ley 12. Oinar 48. 30. Kron tsveç AJtın 1091. 267. Banknot ÇERLEB Londra NewYork Paris Milâno Brüksel Atina Cenevre Sofya Amsterd. Prag Viyana Madrid Berlin Varsova Budapeşte Bükres Belgrad Yokohama Moskova Stokholm Kapanış LUĞUNUN TAKSİME UĞRAMIŞ 628. 126. 86. Paris, 15 ikinciteşrin 1937 112. 84. 7,5 faizli J934 ikjpci *jra.TjÜrk ' 23. borcu tahvilleri hâmillerine 580. tediyat ilâm«; i ::• 23. 70. 25 ikinciteşrin 1937 vadesine aid tediyat 82. Türkiye hükumeti, 25 ikinciteşrin 23.50 1937 taksiti için icab eden transfer ve 29.50 22. tediyeleri muntazaman lcra eylemiştir. 29 nisan 1936 tarihli Türk Fransız 25. 14. anlaşmasına tevfikan, Türkiyede îstan52. bul piyasasında 25 ikinciteşrin 1937 tak32. 1092. siti Türk lirası olarak tediye edilecek 268. ve kupon başma 18,75 Fransız frangı mukabili olan 0,794 Türk lirası verıle Kapanış cektir. Acılıs 626. 624.50 Mezkur vade için bu meblâğ sureti 0.8013 0.8010 kat'iyede Türk lirası olarak tesbit edil23.5725 23.515 15.2125 15.1075 miş olduğundan, Türk lirasile Fransız 4.7097 4.6984 frangı arasmda zuhur edebilecek her 87.51 87.30 hangi tahavvül karşısında tediyat, bu 3.4615 3.4453 vadenin müruru zamanma kadar yalnız 64.0512 63.8975 bu miktar üzerinden icra edilecektir. 1.4443 1.4408 22.7575 22.7025 İşbu meblâğ 7 numaralı ve 25 ikinci4.2175 4.2075 teşrin 1937 vadeli kupona mukabil te12.65 12.62 diye edilecektir. 1.9775 1.9822 tstanbulda 25 ikinciteşrin 1937 vadeli 4.2434 4.2032 kuponun tediyesile mükellef olan mü 4.0125 4.0225 106.645 106.39 esseseler şunlardır: Türkiye Cumhuri 34.505 34.5875 yet Merkez Bankası ve Osmanlı Ban 2.75 2.745 kası. Düyunu Umumiye Meclisi Türk Antrasiti ESKİ OSMANLI 1MPARAT0RLUÛUNUN TAKSİME UĞRAMIŞ 17 Lira 25 Kuruş Düyunu Umumiye Meclîsi Paris, 15 ikinciteşrin 1937 o 7,5 faizli 1933 ikinci sıra T ü r k borcu tahvilleri hâmillerine tediyat ilânı 1 ikinciteşrin 1937 vadesine aid tediyat 5 Türkiye hükumeti 25 ikinciteşrin 1937 :aksiti için icab eden tediyeleri Fransız frangı veya Fransız frangını esas tutarak diğer muhtelif akçelerle icra eyle miştir. Binaenaleyh 25 ikinciteşrin 1937 taksiti Türk Fransız anlaşmasına tevfi kan Türkiyede Ankara ve Istanbul piyasalarında tranş tefrik edilmeksizin 'ürk lirası olarak tediye edilecek ve kupon başma 18,75 Fransız frangınm mukabili olan 0,794 Türk lirası verile cektir. Bu meblâğ mezkur taksit için sureti kat'iyede Türk lirası olarak tesbit edilmiş olduğundan, Türk lirasile Fransız frangı arasmda zuhur edebilecek her hangi tahavvül karşısında, tediyat bu vadenin müruru zamanına kadar yalnız bu miktar üzerinden icra edilecektir. İşbu meblâğ 9 numaralı ve 25 ikinciteşrin 1937 vadeli kupona mukabil te diye edilecektir. Birinci ve üçüncü tranşlar için Pariste Osmanlı Bankasında, îkinci tranş için Berlinde Deutsche Bank und Disconto Gesellschaft'da teşkil edilmiştir. Hükumetçe tatbikma karar verilmiş olan 1933 istikrazı ikinci tediye akçesi olan dolarla Fransız Frangı arasındak sabit pariteyi esas tutularak (tani, 1 dolar = 25,523 Fransız frangı) 18,75 franklık 6 aylık kuponun mukabili 0,7346 dolardır. Bu şerait dairesinde tediyatın dolarl icra edilmesi hali hazırda hâmiller için daha istifadeli olacağından meclis 25 mayıs 1938 taksitinin dolarla tediye edilmesine karar vermiştir. Binaenaleyh işbu kupon Türkiyede 0,7346 dolar mukabili olarak ve 10 ma yıs 1938 rayid üzerinden Türk lirasile tediye edilecektir. • •• Türkiyede 25 ikinciteşrin 1937 vadeli kuponun tediyesile mükellef müesseseler şunlardır: Ankarada: Türkiye Cumhuriyet Mer kez Bankası ve Osmanlı Bankası. îstanbulda: Türkiye Cumhuriyet Mer kez Bankası, Osmanlı Bankası ve Deut sche Bank und Disconto Gesellchaft. Sahlb ve Başmutıarrtrn Yanu» Nadı ümumt netrtyatı tdar« euen Yazt tfien Uudürut Hikmet MÛnit Cumhurtvet matbaan Türk Antrasiti Fob. Zonguidak, vapur veya vagon içinde satılmaktadır. Beher ton riatı Ikbsat Vekâletinin tesbit ettıği 17 lira 25 kuruştur. Satış Merkezi ı Gilkrist Vo'ker ve Ki. Ltd. Galata Sa on karşısında Tahir Han 5 inci kat Tele'on : 44915 Eski üslubda mobilya ve her nevi antika Eski Türk eserleri, gümüş, tahta, bakır, Beykoz ve sair işlerle eski yağlı boya tablo, gravür, porselen, fayans vazo ve biblolar, bronz heykeller, her nevi salon tezyinat eşyası ve Lui Kenz, Lui Sez, Ampir gibi eski üslublarda mobilyalar alıyorum. Beyoğlunda îstiklâl caddesinde eski Polonya sokağında Merkez apartımanı (2) numaralı daireye müracaat. Kapalı zarf usulile eksiltme Tunceli Nafıa Direktörlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: cTunceli Vil'âyeti Içerislnde MameH Seyidhan Şehsu, Türüşmek köprüleri lnşaatıdır.» Bu işin keşif bedeli 173 000 liradır. 2 Bu tşe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele proiesi. C Bayındırlık işleri genel şartnamesi. D Tesvivei türabiye, şose ve kârgir inşaata aid şartname. E Hususî şartname. F Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. G • Betonarme köprüler fennî şartnamesi. İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 8.50 lira mukabilinde Tunceli Nafıa Müdürlüğünden satın alabilirler. 3 Eksiltme 30/XI/937 salı günü saat 15 te Elâzizde Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 9900 lira muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden alınmış 1937 senesine aid müteahhldlik ehliyet vesikası ve Ticaret Odasmdan alınmış sicil vesikası. B Bir taahhüdde en az 75.000 liralık köprü betonarme ve sair inşaat yapmış olduğuna dair vesika. 6 Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazih saatten bir saat ev\'eline kadar Tunceli Nafıa Müdürlüğü dairesine gönderilecek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatümış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (7620) AM Acilıs Kapanıs 10.95 Aslan çîmento 10.90 İ S T İ K R A ZL A R Türk bor. I vadeli • n VadcH m Vadeli % 2 Hazine T A HV İ Kapanış Acılıs 14.50 14.55 13.90 13.925 13.90 13.90 70.50 70.50 L A T Acılıs Kapanış 40.15 Anadolu I vadeli 40.15 40.15 40.15 > n VadeU ES e 23.5.1 3.1059 23.59 3.0984 Soğuk algmlığı Nezleye karşı PASTİL ANTİSEPTİK J muamele derteri ve beyannameleri Anadolu Türk k tab deposunda. Yeni Postane karşısında Meydancık h BANKALARA Bankerlerle ve ^ f\ Çv Baş.Diş.Grıp. Y* Rotnarizma ve f: Bü+ün agnlara Teneffüs yollarile geçen hastalıklara karşı koru yucu, tesiri kat'î pastillerdir. Nezle, bronşit, grip ve boğaz rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. Bütün eczanelerde bulunur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESI Beyoglu, Istanbul Grip, Baş ve Diş Afjrıları, Nevralji, Artritizm, Romatızma
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle