09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURfYET 21 fkinciteşrin 1937 Bugünkü maçlar Sporda kazanmak aşkı Yazan: NÜZHET ABBAS Tekirdağlı Hindli İki pehlivan bugün Taksim stadyomunda güreşecekler dan fışkıran enerjileri ve buna mukabil de Fenerbahçelilerin bu enerji ve kazanmak aşkından, o gün için mahrum ki onlar, hayatta bu evsafın kendilerine oluşları maçın neticesi üzerinde kat'î Bugün Taksim stadyomu serbest güreş Lik maçlarının üçüncü hafta karşılaş bahşettiği itimadı nefisle muvaffak o âmil olarak tesirlerini icra etmiş bulunmeraklıları için yeniden bir toplantı yeri ffiaları bugün Kadıköy, Şeref ve Taksim lurlar. Bu benlik ve itimadı nefse spor maktadır. Elle tutulmaz, gözle görül stadyomlarında yapılacaktır, Geçen iki da, atletizmde ve bilâhare de hayatta mez manevî âmil işte bu kazanmak aş olacaktır. Tekirdağlı Hüseyin Hindli haftanın verdiği neticeler henüz hiçbir ta kazanmak aşkmı ilâve edecek olursak kıdır ki gerek sporda, gerekse hayatta Faddal Muhammedin kendisile güreş kımın millî kümeye geçmesıni temin ede hakikî bir atlet veya sporcu haleti ru zaman zaman insanların harikulâde ve meğe hak kazandığını görerek Hava Kubilecek mahiyette olmadığından her ku hiyesinin oldukça tam bir tarifini yap kendilerinden umulmadık muvaffaki rumu İstanbul şubesine müracaat etmiş ve yetler elde etmelerini temin etmekte menfaate olmak üzere güreşmeği kabul lübün bu gaye peşinde koşmağa ve istik' mış oluruz. ettiğini bildirmiştir. Hakikî atlet veya sporcu kendine çok dir. bal için güzel düşüncelere dalmağa hakkı güvenen, kibirsiz benlik sahibi ve ha Sporda kazanmak aşkının noksanını Mülâyimle Hindli üç defa üstüste güvardır. yatın her mücadelesinde muzaffer ol da bu sefer atletizmden bir misa! alarak reşip işin tadını kaçırdıktan sonra TekirBeşiktaş Galatasaray gösterelim. Umumiyet itibarile antren dağlının bu hareketi serbest güreşe yeni mak askını taşıyan bir insandır. Bugünün en mühim müsabakası KadıFerdî veya cem'î sporlarda şüphesiz manlarda 1,90 atlıyan bir yüksek atla bir hamle, yeni bir hareket verecek kıy köy stadyomundaki Galatasaray Beşik ki en heyecanlı hâdise, size ne kuvvet, yıcı müsabaka günü bozuk maneviyatla mettedir. taş maçıdır. Siyahbeyazlılar bu maçı da ne zekâ, ne de tecrübece mütefevvik ol uyanmıştır. Öğleye kadar gitgide artan Hindli pehlivan, Türk halkına atlattıktan sonra .geçen senenin üç millî mıyan ferd veya ferdlerin hiç umulma bu maneviyat bozukluğu (atletin hafif teşekkürlerini bildiriyor küme takımile karşılaşmalarını bitirmiş, dık bir günde üzerinizden yürüyüp geç yemesine rağmen) yemekten sonra bir Hindli pehlivan dün akşam matbaa nisbeten daha rahat ve emin bir devreye meleridir. Bu belki hayatta da böyledir. kaç misH daha artmıştır. Saat üçte yükgirmiş bulunacaklardır. Sarıkırmızılılar Gerek hayatta, gerekse sporda bu musek atlama müsabakası başladığı zaman mıza gelerek bize şunlan söylemiştir: « Pazaıtesi akşamı 8 de Londraya ise senenin ilk mühim mjsabakasını yapa vaffakiyetsiz günler üzerindeki babşa biraz kendini toparladığını sanan atlet, âmil de şüphesiz ki madde ve eşyaya 1,80 i kolaylıkla aştığı halde, çita 1,85 e gidiyorum. Hareketimden evvel Türk caklardır. konduğu zaman bu irtifa gözünde öyle hükumetine ve Türk halkma karşı olan taalluk etmekten ziyade psikolojiktir. Çok iyi bir formle Fenerbahçeye ve büyümüş, öyle aşılmaz bir mania haline minnettarlığımı arzetmek için sizin tavasNe demek istediğimizi bir misalle anGüneşe karşı muvaffakiyetli birer oyun gelmiştir ki, üç tecrübede çitayı düşürlatalım: sutunuzu ricaya geldim. Son maçta Türk çıkaran Beşiktaşlılan gittikçe düzelmeğe her zaman ve belki de üzerinde Buşünkü halile Galatasaray futbol müş, halkının spor terbiyesine hayran oldum. çalışan Galatasaraylılarla mukayese edip takımı, Fenerbahçe takımına mütefev eşofman elbisesile aştığı 1,85 i bir türlü Bütün dünyayı gezdim. Türkler gibi bir tahminî neticeye vannak az çok mümvik bir vaziyette değildir. Oyuncularını aşamamıştır. Bacak, kol. göz hepsi ayni, iyi ve misafirperver insanlar görmedim. kündür. teker teker alacak olursak, oyundaki hepsi ayni antrenman üzerinde ve taBeşiktaş takımının daha nefesli bir hal" meharet ve tecrübe itibarile Fenerbah mamile zindedir. O halde asıl noksan Amerikada bir güreşimde kavga çıktı. Ben haklı olduğum halde başta Ameri de bulunması ve her hatta iş görebilecek çeliler Galatasaraylılara nazaran daha nerededir? oyuncuların mevcudiyeti neticenin Gala ağır basmaktadırlar. Ayni zamanda bir Her zaman 1,90 ı kolaylıkla aşan at kan polisleri olmak üzere halk üzerime tasaraym aleyhine olmasını temin edebile kaç sene üstüste şampivonluk kazanmış letin o gün için nefsine itimadı, muvaf hücum etmişti. Bundan beş ay sonra Tekri Dalo adıncek sebeblerdir. kanaatindeyiz. Galata olmak itibarile de Fenerbahçelilerin fak olacağına dair olan inancı kırılmış, maneviyatları daha yüksek olmak icab bıkkın ve bezgin bir hale gelmiştir. On daki pehlivan kardeşim Istanbula gele sarayla Beşiktaş hücum hatlan arasmda büyük bir fark olduğunu zannetmiyoruz. eder. Şu halde maçı Fenerbahçenin ka dan bugün için muvaffakiyet beklemek cektir.» çok abestir. Fakat müdafaada, bazı oyuncularınm ce zanacağmı tahmin daha doğru olur. safahatmı zihninde defaatle yaşatmak Galatasaray Fenerbahçe maçına iş îşte size kazanmak aşkının noksanlı tadır. Bununla sporcu kendini müsabazalı olmasmdan, Galatasaraylılar rakib lerine nisbetle daha zayıf bir halde kal " te böyle düşüncelerle gider, tribünde ğından bir nümune! ka havasma alıştırmakta, müsabaka güFerdî veya cem'î sporlarda atlet ve nü fazla heyecana kapılmıyayım diye bu maktadırlar. Çok mühim bir âmil olan ne oturur, maçm neticesinden ziyade tarzı cereyanmı merakla seyre dalarsınız. sporcular daima iki haleti ruhiyenin te heyecanı kısmen evvelden yaşamakta fes meselesini bir tarafa bıraksak dahi Aradan yarım saat geçer, Fenerbahçe sirindedirler: dir. Bu itibarla bilhassa atletlerin müBeşiktaş hücum hattı, zayıf kalan bir müYa kazanmak, her ne pahasma olursa sabakaya tekaddüm eden son yirmi dört nin umdugunuz oyunu çıkarmadığma dafaa karşısında, muvaffakiyeti takımına ve gitgide Galatasaraylıların açıldığma olsun muzaffer olmak itimadı (buna sakazandırabilecek bir kudret ve kabiliyet şahid olursunuz. Üç, beş dakika sonra dece kendine güvenmek hissi di}roruz), saati tam bir istirahat ve sükun içinde geçirmeleri şayanı tavsiyedir. Bu müdtedir. Galatasaray muhacimleri akm üs Fener kalesi önünde tehlikeli vaziyet yahut da kaybetmek korkusu. Biri nedet zarfmda müsabakanın safahatmda tünlüğünü ekseriyetle ellerinde tutmağa ler yaratan Galatasaray muhacimleri kadar faydalı ve yüksek ise diğeri de ummadıkları bir vaziyetle karşılaşırlarmuvaffak olup müdafaalanna bu suretle nin tabir mazur görülsün beleşten o derece fena ve netice üzerinde menfi sa, ne yapacaklarmı inceden inceye düyardım edebilirlerse netice üzerinde de bir gol attıklarmı hayretle görürsünüz. tezahürlerini kolayca gösteren ruhî şünmüş ve mukabil tedbirleri zihn<şı Top ortaya gelir; bir Galatasarav akım hallerdendir. müsbet bir rol oynıyabüirler. hazırlamış olurlar. daha; ikinci bir gol. Siz de, bütün FeBir sporcu veya bir atlet de nihayet Bu izahlarla da anlaşılmış oluyor ki, Fenerbahçe Beykoz nerliler de artık şaşırmış bir hale girer bir insandır. Onun da hepimiz gibi feKadıköy stadyomunda oynanacak Fe siniz. Çünkü Fenerbahçe müdafaasında na günleri, fena dakikaları var^fTTa** gerek futbojde, ,veya sair sporlarda,. generbahçe " Beykoz maçı da birkaç ba panik başgöstermiştir. O meşhur Yaşar, kat bu fena gün ve dakikaları müsaba rekse atletizmde kazanmak aşkı son âmijdir. kımdan ehemmiyeti haizdir. Bu sene Fe iska üstüne Iska geçmektedir. Kaleci kalatfdâh evvel âdet hükmüne gefürSÎÎ derece mühim bir psikolojik Bu ârrilli ihrnâî mutlak surette menfi nerlileri senenin en kuvvetli ve en zayıf Hüsameddin afallamış, en kolay topları sporcular da vardır ki kaybetmek korneticelerle karşılaşmamızı intaç eder. iki takımı karşısında gördük. Birinci maç bile kornere atmaktadır. Ve nihayet kusundan titreştiklerini görürüz. Bizce Hiç şüphe jrok ki kazanmak aşkı tata az çok bçcalıyan fakat Topkapıya kar' maçın sonunda Fenerbahçe, Galatasa kaybetmek ve yenilmek korkusunun â şıyan insanlar, dinamik şahsiyetlerdir. ş da idman yapar gibi rahat rahat oynı raya dört sıfır mağlub vaziyette saha det hükmüne geçtiği zaman müsabaka Dinarnik şahsivetlerde ise benlik son yan Sarılâcivertlilerin Beykoz gibi olduk dan çıkarken sizin gibi Fenerbahçenin sporlarını terketmek zamanı gelmiş de raddesine kadar inkişaf etmiş bulun ça mazbut bir takımla nasıl hesablaşaca" daha usta, daha tecrübeli oyuncuları da mektir. Çünkü gerek ferdî, gerekse ve mak icab eder. Hezimeti kabul etmi neye uğradıklarınm farkma varmadan bilhassa cem'î sporlarda böyle haleti ruğını görmek hayli enteresandır. Fener yen ve böyle bir vaziyeti aklma getir soğuk duşun altma girerek gerilen âsab hiye taşıyan sporcularm ne kendilerine, miven insan, maksada başka evsaf ve bahçe müdafaasında eski yerini alan Ya larmı biraz teskinden başka başvura ne de mensub oldukları takıma faydaları yollarla vâsıl olmak istiyenlerden daha §ann takımı daha emniyetli bir hale geti cak çareleri kalmamıştır. kalmamıştır. Her halde onların sahayı çabuk varırlar. Çünkü kaybetmek korrerek hafbek hattına eski cevvaliyetini Bu maçı soğukkanlılıkla şöyle bir terk saati çalmış demektir. kusunu taşıyan insan, zihnî bıkkınlık iade edeceğinî zannediyoruz. Kuvvetli bir muhakeme edince, şu neticeye vâsıl o Yalnız kaybetmek korkusunu, müsaba ve bezginlik dolayısile asabî enerji ve rakib karşısında ne yaptığını gösterecek lursunuz ki, o gün Galatasaraylılar öy kalardan evvel (bu atletin cümlei asa. olan Beykozlulann oyunları da bütün le yüksek maneviyatla oyun oynamış biyesinin mukavemetine yahut da işle heyecan kaynaklarını kurutmaktadır ki bunlarm noksanı, menfi tesirlerini mukulübler tarafmdan her halde alâka ile lardır ki bunun önüne durmak için an yiş tarzına göre değişir.) atletlere ve hakkak surette gösterirler. takib edilecektir. cak hasımlarının da ayni şekilde mu sporculara ârız olan asabî halle karış Benliğini dramatik ve dinamik bir kabelede bulunmaktan başka bir şekil tırmamak lâzımdır. Bilhassa anî surette surette inkişaf ettirmiş sporculardır ki olmadığmı kabul mecburiyetindesiniz enerji sarfını istilzam eden sürat koşu hakikî şampiyon namzedidirler. Bunlar larından evvel atletlerin müthiş asabî belki de bir arkadaş olarak insanın ca dir. Kadıköy stadyomunda Maçta Galatasaraylılann gösterdik olmaları gayet tabiî görülmelidir. Esa nını sıkarlar. Galata Gencler Hilâl leri nefse itimad, zafere inanç öyle özlü sen onu zafer veya hezimete uğratacak Nefislerine bir çocuk safiyetile besFenerbahçe Beykoz ve kökleri derinde bir tarzda tezahür amillerden biri de bu asabî enerjinin ne ledikleri fazla itimad ve benlik iddia Galatasaray . Beşiktaş etmiştir ki, ayni manevî kuvverten bel şekil ve surette infilâk edeceği ve tam larını belki de çekilmez hale getirirler. Şeref stadyomunda ki de sırf o gün için mahrum olan Fe zamanında mı, yoksa koşudan evvel ve Fakat unutmamalıdır ki bu sporcu ve Kasımpaşa Karagümrük nerlilerin mağlubiyeti bir emri vaki ha ya sonra mı onun ahvali ruhiyesinde te atletler şampiyon olabilmek, kendi, yaIstanbulspor Topkapı celli edeceği meselesi çok mühimdir. hut da dünya milletleri arasmda teferVefa Süleymaniye line gelmiştir. Taksim stadyomunda İşte bir maçta psikolojik âmilden Bir futbolcü, yahut tenisçi, bir atlet ve rüd edebilmek için en ziyade nefse, zaGüneş Eyüb anlaşılan mana budur. Galatasaraylıla yahut bir yüzücü bir müsabakadan gün fere ve kazanmıya olan itimadlarından Hüseyin Faddal Muhammed j rın maçı kazanmak hususunda ve inanc lerce evvel bu müsabakanın muhtelif istifade etmislerdir. NÜZHET ABBAS Beşiktaş G. Saray, Feruhiyesi Birinci ner Beykoz, I. Spor • Sporcu haleti atletlerde nedir?bir bensınıf sporcu ve öyle Topkapı karşılaşıyorlar lik ve kendine güvenmek hissi vardır İşte uykusuzluktan kıvranan sinirlilerin bitmez (ükenmei dilekleri . , . , İstenilen salâh gelmez, her gün artan sinirlılıkten gittikçe kuvvet azalır, ertesi gün insan yorgun argın, hiç bir şey yapamamak halsizliçile kalkar. Bromural «Knoiı. bu felâketten kurtulmak için kullanılacak ilâçtrr. Asla zararı yoktur, sinir« leri yatıştınr ve sâkin ve sâiim bir uyku davet eder. 10 ve 20 komprimeyl hav( (üplerde ecunelerde reçcte ile satılır. Knoll A.G., kimyevi maddeler fabrikalart, Ludvvigshafen NOVOTNi' de SÜRPRİZ Budapeşte Operet Şantözu RUDOLFFY HILIPS 461 A her keseye elverişli mükemmel bir Radyodur Tamamen yeni bir repartuvarla ve Yunan Operet artisti ARiS HRYSOHOOS'un YUNKA'nın iştirakile eğlenceli numaralar ve sevimli tenor PATATlS OZU S.ıt* MERCIMtK O Z U Dünya mevâddı gıdaiyesi arasmda en büyük mükâfatla zafer nişamnı, diplom donör ve altm madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan HASAN özlü unları Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat Bugünkü müsabakaiar Pirinc, Yulaf, Mercimek, Buğday, Irmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Özü Unlarını Cocııklarınıza Yediriniz. Allahm yarattığı saf hububattan alman vitamini ve kalorisi, kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlanna doktorunuz şehadet eder ki hayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unlan çocuklarınıza tam afijret temin eder. Neşvünemalarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız tombul yapar. Hasan Özlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. Korkuyorum ! Tefrika: 4 2 Yazan: Server Bedi Ben onu o halde bırakarak yatak oda Peki, kararını kabul ediyorum, istediklerinin hepsini yapacağım, söz veri rr,a çıktım ve kapıyi kilidledim. Kararımı ycrum, fakat benim hiçbir kabahatim ol Zehraya tebliğ ettiğim için içimde büyük bir rahatlık olmak lâzımdı Fakat ben memadığına emin ol. Buna emin olsaydım böyle bir ka rakımı teskin edecek maîumat alacağım yerde i§i kesip atmıştım. Zehrayı görünrar vermezdim. ce öfkem tecessüsüme galib gelmişti. On Emin olacaksm. Ben sana diyorum dan biraz ayrılınca merakım gene şiddetki zannettiğin gibi hiç birşey yok. leniyordu. Zehraya itirafa değil, belki de Bunu sen söylüyorsun. intihara sevkedecek yolu ihtiyar ettiğime Boynuma asıldı: memnun değildim. Fazıl, Fazılcığım, inan bana... Fakat artık dönemezdim. Hüngür hüngür ağlıyrrdu. Birdenbire Yatağa girdim ve kendime endişesiz silkindim ve boynumu koîlarından kurtaradamlann pozunu vererek hemen uyumıdım. Sakin ve sert: Çekil! dedim, faydasız hareketler ya çalıştım. Az sonra kapı vuruldu. Zehra, telâşlı yapıyorsun. bir sesle: Ve ona divanı gösterdim: Aç, Fazıl, aç... Fena oluyorum! Bu gece burada yat. Fazıl, Fazıl... Beni odana da mı diyordu. Açmamıya karar verdim. kabul etmiyorsun? Kapıya gittikçe daha sık yumruklarla Dediklerimi yaparsan düşmanlarm vurarak: arasmda beni göremezsin. Yoksa en bü Aç, Fazıl, bayılacağım! diye bayük düşmanın ben olurum. Zehra koştu, kendini divana attı, yü ğırdı. Kendimle kısa bîr mücadele geçirdikzükoyun kaparanak hüngür hüngür ağlaten sonra kapıyı açtım. Zehra, bembeyaz e'îım. mıya devam etti. yüzünde kıpkırmızı gözlerle boynuma Bir gün ben Maçkada bir eve çalarla otomobil gezmesinde işin ne? Sonra Zehra ile vaziyet hemen hemen ayniatıjdı ve hıçkırmaya başladı. Vücudü ye di. Bana karşı işlediği suçun ıstırabını be ya gittim. Sana söylemedim o zaman. bazı bazı vapurda görmüşsün. Beraber re doğru sarkıyordu. Ayakta duracak nimle taksim etmek istiyen bu kadına da Kızarsm diye. O gün orada iki arkadaş Yakacığa gitmişsin. Başkaları da varmış. halde değildi. Onu yatağa yatırdım ve merhamet edemezdim. Sokağa çıkıp do benimle çok meşgul oldular. Bir tanesinin O başkalan kim? Herif sana ilânı aşketodanın içinde gezinerek, hıçkınklarının laşmak için giyinmeğe başladım. Zehra otomobili de vardı. Oradan çıkınca beni miş. Ne çabuk! Ondan evvel aranızda bende uyandırabileceği merhametin to paçavra gibi sallanan bir vücudle ayağa Mecidiye köyünden öteye kadar götürüp ilerlemiş bir münasebet olmadan, dam humlarını ezmekle uğraştım. Sırf kendi kalktı: vapura getirdiler. Sonra geçen yaz o 'ki dan düşer gibi sana nasıl ilânı aşkeder? günahlarının cezası olan kederi ve azabı Beni hiç dinlemiyecek misin? dedi. arkadaş da Bostancıya yazlığa geldiler. İki arkadaş peşine düşmüşler, ellerinde da bizimle paylaşmak istiyecek kadar, en Bazı bazı vapurda onları görüyordum. büyük kuvvetler varmış, seni tehdid edi Hıçkırıklar sesini boğuyordu. samimî ıstırablarında bile şirret ve hot Herşeyi anlatacak mısın? diye sor Bir kere de hep beraber Yakacığa gittik. yorlarmış. Ne demek bunlar? Hiç birşey kâm kadınlara karşı duyduğum nefrete dum. Yanımızda başka bir erkek ve bir kadın anlamıyorum. sığınarak, bu göz yaşlarına acımamaya daha vardı. O gün bana o otomobili olan Evet! dedi. Zehra gidip yatağa oturdu: çalışıyordum. Vaktile bir Yahudi metreSonra bir elimi tutabilmek için iki elini adam beni sevdiğini söyledi. işte o za Fazıl! dedi, söylediklerimin hepsi sim vardı. Beni kendisine bağlamak ümi de uzattı. Geri çekildim. Arkaya doğru mandanberi o adam da, arkadaşı da be doğru. Fakat gene yarın senin dediklerinî dinin sersemliğile başka bir adama mü attığım bu adım, aramızdaki uçurumu o nim peşimde. İkisinin de ellerinde büyük yapacağım. Yarından sonra beni bir dasamaha göstermişti. Aklısıra beni kıskan na hissettiriyor ve başını döndürüyordu. kuvvetler var. Söyliyemem. Korkuyorum. ha görmiyeceksin. Eğer Zehrayı bir gün dıracak ve devamlı zâflar içinde bıraka Elini alnına götürdü. Inan bana. Teslim olmadım onlara. Bu hatırlarsan... Bil ki o... rak kendi hükmü altmda bırakacaktı. Of!.. dedi, emin ol ki bu kâğıdı dala değilim ben. Hıçkırıklar sözünü kesmişti. Ben kendisine bu manevranın bana kabili kimin yazdığını bilmiyorum, beni kimin Şaşırmağa başladım. Bu sözler hem Kendini toplıyarak ilâve etti: tatbik olmadığmı anlatmağa çalıştım. tehdid ettiğini bilmiyorum. hakikate, hem de deli saçmasma benzi Masumdu. Dinlemedi. Beni daha fazla kazanmak Olabilir, yavrum, dedim, ben sana Kapıdan çıkmak için bir iki adım at yordu. Aralarında mantıkî bir insicam oiçin yaptığı hareketin, kaybetmekle neti tım. Yolumu kesti: labilmesi için bir çok, noktaların aydınlan masum değilsin demiyorum; ben sana dicelendiğini anladığı gün, tıpkı Zehra gisevmem. Dur! dedi, fakat sana anlatayım ması lâzımdı. Bir sigara yakarak dedim yorum ki böyle karışıklıklafı bi, boğula boğula ağladı. Böyle bir hal da... beraber düşünelim... Sen benden ki: Bak, görüyorsun ki ben asude yaşıyo karşısında merhamet, onun işlediği suçun daha akıllısın... Şüphe ettiğim iki üç ki Lâkırdılarından hiç birşey anlamı rum, Maçkalar, çaylar, otomobiller, Mecezasını beraber çekmemiz demekti. Suç şi var... yorum. Maçkada bir eve çaya gitmiş cidiye köyleri, Yakacıklar, ilânı aşklar, benim izzetinefsime karşı işlenmemiş ol sin. Ne zaman, hangi tarih bu? Kimin tehdidler... İçinde hiçbir namussuzluk olBu «iki üç kişi» sözü merakımı son desaydı, böyle bir fedakârlığı kabul edebi" receye çıkardı. Durdum. Teşvik edici bir evi? Orasmı ne zaman, nasıl tanıdm? masa bile beni sıkar. Şehre gelerek okulirdim; fakat, düşmana karşı âlicenabhk, sesle: Orada iki arkadaş seninle meşgul olmuş duğu bir alay aşna fişne romanının maceancak onu harb çizgisi dışansına attıktan lar. Kimin arkadaşı? Senin mi? Birbir ralarını yaşamak istiyen bir köylü kızile Söyle! dedim. sonra mümkün olabilirdi. Kadınla alâkaSözünü yarıda keserek çıkıp giderim lerinin mi? Meşgul olmak ne demek? uğraşamam.' mı kestikten sonra kendisine biraz yardım korkusile, acele acele anlatmağa başla Hem bu adamlar kim? Yeni mi tanıyorZehra sıçradı: dı: dun? Yeni tanıyorsan bilmediğin adam (Arkast lar)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle