11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 21 İkinciteşrin 1937 Tarihî bir gece Yazan: tsmail Miistak Mayakon Osmanîye 18 (Sonteşrin) Elâzığ lâl Bayar bu mevzuda da lâyık olduğu Halkevindeyiz. Konferans salonunu dolduran asker, memur, kadın ve erkek büyük ve kibar bır kalabalık Atatürkü kendi aralannda görmekten duydukları sonsuz bir bahtiyarlık içirfdedir. Gönüllerden coşan ferah ve inşirah bütün sınırlan aydmlatmıştır. Türklüğün vakar ve edebi kalblerden taşan zevk ve neşe ile elele vermiş nezih bir Türk aile toplantısının unutulmaz saadetlerini yaşıyoruz. Bir aralık miizik ve dans durdu. Sahnede Fazıl Ahmed Aykaç göründü. Flâzığın bu değerli saylavı lenguistik delil ve hakikatlere dayanan bir hitabe ile Elâziz kelimesinm Elâzığ olarak Türk asliyetini ispat etti. ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Üç serseri bir ecnebiyi tehdid etti «2000 lirayı kamarota veriniz. Aksi takdirde...» Kararın tebliğinden maksad iki tarafın nezdindeki ecnebi gönüllülerin miktanm tesbit için gönderilecek beynelmilel ko misyonlara muvafakatlerini istihsal idi. SEHtRÎSLERl ""Jktısad Vekâleti, evvelce Tcanunu çıt Dün de yazdığımız gıBi, eytam, eramfl Lâkin Sovyet hükumeti muhalif fcalclık'çâ Reşadiye caddesi mış olan Halk Bankasına aid kurulma işi ve mütekaidinin üç aylıklannm bayram ispanyadaki taraflann komite' kararma 4 leTes'aslı şek'îîde' m'eşğul oTmak°tadır~ Mem <îan evvel verilrriesr Defterdarlıkça takaf rıza ve müvafakat etmeleri şüpheli olduk'T :«<' kapanmıydi Gümrük idaresi, Belediye nezdinde leketimizde küçük kredi sahasında yapı rür etmiştir. Bir gazete bu tevziatın üç tan başka îtalya ile Almanyanın mühim teşebbüsatta bulunarak Reşadiye cad lacak inkılâbın temelini teşkil edecek olan gün zarfında yapılmasmm izdihama sebe aahhüdler altına girecekleri beklenmiyordesini kapatmak ve burasını eskiden ol Halk Bankasının önümüzdeki malî sene biyet vereceğini, tevziata bu ayın yirmi du. Bu defa Sovyet Birliği bu hükumet duğu gibi ambar haline koymak iste başında kurulacağı muhakkak görülmek beşinde başlanılması icab ettiğini yazmış noktai nazanndan feragat etmiştir. Binamişti. Seyrüseferle alâkadar olan bu tedir. tır. enaleyh General Franco'nun muharib bir caddenin kapanması Belediyece mah devlet olduğunu ve her müstakil muharib Halk Bankasının sermayesi, kısmen Defterdar ne diyor? zurlu görülmüstür. İstek reddedilmiştir. devlet ve kısmen de millî bankalar tara Mevduata uygun olmıyan bu neşriyat devlet gibi hasmının sevahiline açık denizSömikok fiatları tesbit fından verilecektir. Banka tamamen hal hakkında Defterdar Kâzım bir muharri de abluka vazederek harb kaçağı eşya ediliyor getirmek istiyen ecnebi gemileri tevkif ve kın ihtiyaclarma cevab veren bir mües rimize şunları söylemiştir: zaptetmek hak ve salâhiyeti haiz bulun • Sömikok fiatlarımn mahallî belediye sese halinde bulunacaktır. Küçük sanayi « Tevziatın bayramdan evvel yaIerce tayin olunmasına karar verilmiş erbabı, esnaf ve halk, aradığı krediyi as duğunu devletlerin tanımalanna hiç bir pılmasına karar vermekliğimiz, eytam, etir. Sömikokun yerinde teslim tonu 17,5 garî faiz ve en basit bir muamele ile bu ramil ve mütekaidine bir yardım ve hiz engel kalmamıştır. lira olduğu gözönünde tutularak Zon Zaten devletler arbk General Francoguldaktan itibaren masraf ve kârı da müessesede bulabilecektir. Şimdi kredi met gayesinden ileri gelmiştir. Bu aylıkyu meşru bir devlet olarak filen tanıyormahallî belediyeler tarafından tesbit ve bulmaktan tamamen mahrum bulunan ve ları ekseriyetle ayın yedisine, sekizine ya en yüksek faizle ve en ağır ipotek şart' doğru vermekte idik. Kanunlarımız tet îar. Almanya, îtalya ve Portekiz filen ilân edilecektir. Yugoslav heyeti gardan çıkarken İstanbul Belediyesi bu husustaki tet larile para bulabilen küçük sanayi ve ti kik edilirse hükumet müessesesinden ay ve hukukan tanımışlar ve nezdine büyük ' Yann Ankarada toplanacak olan Bal nm genel direktörü Dr. Protitch'den mü kikatını bir iki güne kadar bitirerek caret erbabile faizcilerin elinden her lık suretile para alanlara aybaşından ev elçiler göndermişlerdir. Japonya büyük kan Antantı devletleri merkez bankalan rekkebdir. neticevi halka bildirecektir. türü tedbirlere rağmen kurtanlamıyan vel tevziat yapmak imkân: olmadığı gö elçi göndermek üzeredir. Macaristan d i müdürlerinin konferansına iştirak edecek Balkanlar arası banka Yenikapıda istimlâk edilecek halk ve memurlar muhtac olduğu parayı rülür. Nitekim Cumhuriyet bayramı a ayni suretle hareket etmeği kararlaştır * ,Yugoslav heyeti de dün şehrimize gel bulabilecek bir müesseseye kavuşacaktır. ym 29 una tesadüf ettiği cihetle teşrinisa miştir. Şimdi Ingiltere de sabık Moskova meselesi binalar miştir. Yugoslav heyeti evvelki gün şehrimaslahatgüzan Sir Hodgon'u Franco •* Belgrad 20 (Hususî) Ankarada Ahırkapı ile Yenikapı arasında tren Halk Bankası ve sandıkları, ayni zaman ni aylığını veremiyoruz. Esasen vereceğimize gelen Rumen ve Yunan heyetlerile nun nezdine ticaret aı'anı namile mümes * toplanacak olan Balkan Antantına men hattı üzerinde yapılması lâzım gelen da faizciliği de temelinden kaldıracaktır. miz para peşin aylıktır. Binaenaleyh Defberaber dün akşamki ekspresle Ankara sil olarak göndermiştir. sub devletlerin merkez bankalan müdür istimlâk muamelesine aid hazırlıklar Bankanm sermayesi 3,000,000 Türk terdarlığın kanun haricine çıkmasına imya gitmişlerdir. bitirilmistir. İstimlâk edilecek binalar lirası olacak ve bunun 1,000,000 lirasını kân yoktur. Böyle olunca, yapılacak iş, General Franco da tspanyanm maruf lerinin kongresinde Balkanlar arası banHeyet Yugoslavya millî bankası vis kanın küşadı ruznamenin en mühim me tesbit olunmuş, plân hazırlanmıştır. İs Maliye Vekâleti koyacaktır. Banka, ya üç aylıklan bayramdan sonraya bı devlet adamlanndan Alba dükünü ticatimlâk masrafı 9 uncu îsletme müdür guvernörü Yvan Lovtchevitch ile banka selesini teşkil edecektir. icab eden yerlerde «Halk sandıkları» ku rakmak, yahud bu üç gün zarfında vere rî ajan namile Londraya mümessil tayin IÜŞÜ tarafından temin olunacağı cihetle bilmek imkânını temin etmektir. Bu, teetmiştir. Bundan sonra Ingiliz ImparatorBelediye riyaseti plân ve projeleri bu racak, sandıklar birer anonim şirket ha min olunmu'tur. Tevziat yerine şubelerluğile General Franco arasındaki her türdaireve göndermiştir. Yakmda işe baş linde teşekkül edecektir. Şirketin serma den memur ikame ederek üç gün zarfın lü siyasî ve iktısadî münasebetler bu iki yesi nama muharrer hisse senedleri ihracı suretile temin olunacaktır. Sand'klar her da geceli gündüzlü cahşarak tevziat biti mümessil vasıtasile idare edilecektir. InEvleri istimlâk edilenler Belediyece Barbaros Haj'reddinin BeSıvas Erzurum hattının inşaatma türlü mevduatı kabul edecek ve kredi a rilecektir. Pazartesiden itibaren tevziat gilterenin bu suretle hareketi Franco'nun Yeni yapılacak Eminönü Halkevi bişiktaş iskelesi civarındaki türbesinin et sarfedilmek üzere hükumetimizin Er mahallerini gezerek alınacak tedbirleri vaziyete hâkim olacağma ve bunda Ingılcacaktır. rafının açılmasma karar verilmiş ve bu gani istikrazmdan sonra yaptığı ikinci nası için evler istimlâk edilmisti. Bu evterenin, kendi hayatî menfaatleri noktasm hususta tetkikata başlanmıştı. Türbe ci dahilî istikraz tahvillerinin dördüncü lerin sahiblerinden ba?ıları hâlâ paraKÜLTÜR tSLERl dan bir mahzur görmediğine delâlet edivarında istimlâki lâzım gelen binalar tertibi dün sabahtan itibaren satışa çı larını alamamıslardır. Cok feci bir vaAOUYEDE vor. İspanya meselesi artık bilkuvve halzivete düşen bu kimseler paralarınm Umumî müfettişler tetkikata tesbit olunmuş ve buna aid plân da ha kanlmıstır. îtfaiye şoförü serbest ledilmiş olduğundan îngiltere evvelâ Al" zırlanmıştır. îstimlâk tahsisatmı temin b'>an evvel verilmesini istemektedî''Ier. Dördüncü tertib istikraz tahvilleri çıktılar edecek tedbirler almmaktadır. Bu da 4,5 milyon lira kıymetindedir. Tahvil Kad'köy kanalizasyomı ilkŞişhane İtfaiye karakoluna mensub manya ve daha sonra İtalya ile uzlaşma* Maarif Vekâleti umumî müfettisleri bir motopomp, geçen gün bir kunduracı ğa ve anlasmağa karar vermiş ve bu maktemin edilir edilmez hemen işe başlana ler 15 gün satılacak ve satış birincikâ baharda başlıyacak dünden itibaren mıntakaları dahilin dükkâmna girerek bir kişinin ağır ve sadla Lord Halifax'ı Hitler'in nezdine caktır. nunun beşinci günü nihayet bulacaktır. Kadıköy cihetinin kanalizasvon amedeki vilâyetlerde bulunan mektebleri iki kişinin hafif yaralanmalarına sebeb göndermiştir. Belediye ara VtLÂYETTE İNHtSARLARDA liyatım yapacak şirketle suretle netice teftiş etmek üzere şehrimizden ayrıl olmuştu. smdaki temaslar hüsnü Muharrem Fevzi TOGAY mışlardır. Suclu şoför Hulusinin ikinci sulh ceTedavülden kaldırılacak pa Inhisar bayi ruhsatiyeleri lenmiş ve bu husustaki plânlar da ha Umumî müfettişler, teftişleri netice za hâkimi tarafından sorgusu yapıl zırlanmıştır. Kurbapalıdereden baslanînhisarlar idaresi, bu ay nihayetinde mak üzere ilkbaharda ameliyata girişi sinde vüâyetlerimizdeki mekteb ve ted mıstır. Şoför Hulusinin suçu, tevkifı ralar hakkında emir geldi müddeti bitecek olan Inhisar bayileri ris vaziyetlerini hazırlıyacakları rapor icab ettirecek mahiyette görülmediğinlecek+'r. 30 ikinciteşrinden itibaren yirmi beşruhsatnamelerini tebdile başlamıştır. den kendisi serbest bırakılmıştır. Mu Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, larla Vekâlete bildireceklerdir. lik nikel paralarla on kuruşluk bronz Tebdil muamelesi ay sonuna kadar deBir lokanta kapatıldı hakemesi gayrimevkuf olarak yapıla dün bazı ziyaretleri kabul etmiş ve diş paraların tedavül mevkiinden kaldın vam edecektir. DENtZ tSLKRl caktır. Son zamanlarda bir kısım lokantala laca^ı, bunları maliye şubelerile Ziratabibi Sami Günezbergin muayeneha rın temizliğe riayet etmemekte olduğuJandarmalara hakaret etmiş nesine giderek dişlerini tedavi ettirmişIsmarlanacak şilepler at Bankalan ve diğer bankaların toplu nu gözönüne alan Belediye müfettiş Acıklı bir öliim olarak kabul ve tebdil edecekleri hak Öğrendiğimize göre, hükumet, yeni Erdek civarında bir adada oturan tir. Bugün Ankaraya gidecektir. Merhum Nevşehirli Said Paşa eşi leri bu hususta sıkı bir kontrola başlakmdaki emir dün telgrafla îstanbul Vimışlardır. Bu meyanda temiz olmadığı şileplerin ısmarlanması işini ele almış Receb isminde biri, jandarmalara hakaDr. emekli albay Memduh Bayuv, Malâyetine bildirilmiştir. nisa 3 üncü noteri Sıtkı Gürün kayın görülen Sirkecideki büyük bir lokanta bulunmaktadır. Başvekil Celâl Bayarın retten suçlu olarak Adliyeye verilmişdün kapatılmıştır. Takibata devam edi Ankaraya avdetini müteakib bu husus tir. Nişanlısını 18 yerinden yara validesi, Dr. Ziyaeddin Maktav ve Ta lecektir. ta müsbet bir karar verileceği anlaşıl Recebin aklî vaziyeti şüpheli görül rık Maktavın büyük validesi Hediye Nfishası 5 kuruştur. lıyan adam tevkif edildi maktadır. düğünden dün Adliye hekimi Enver Atuk vefat etmiştir. Nâşı mübareki buTürkive Haric Ramazan 17 Pazar Tahmin edildiğine göre, yeni şilepler Karan tarafından muayene edilmiş ve Çarşıkapıda bir çorab fabrikasında gün Beşiktaştaki evinden akldırılarak öğle namazı Beşiktaş Sinanpaşa camii için için Almanyaya ısmarlanacaktır. Yekunu Tıbbı Adlice müşahede altma alınma jalışan nişanlısı Zelihayı on sekiz ye Öjle | I kindi| Aksaır| Yatsı | Imsal sma lüzum gösterilmiştir. rinden bıçakla yarahyan makinist Ah şerifinde eda edilecektir. Sonra Üskü 15 i bulacak olan bu şilepler, kısmen 1400 Kr. 2700 Kr. Senelik S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. Receb, kendisinin Salih isminde bir: 750 • 1450 » med hakkında dördüncü sorg\j hâkimli dar Karacaahmed şehidliğinde ebedî Altı aylık Türk kara sularmda, kısmen de haric Ezanî 7 12 1 36 12 24 9 45 12 400 • 800 » gince tevkif kararı verilmiştir. Zeliha Lstirahatgâhına defnedilecektir. tarafından bıçakla, tabanca ve bomba Üç aylık Zevalî 12 00 14 31 16 47 18 23 5 11 limanlarla Türk limanları arasında iş 150 a Yoktur Bir aylık Haseki hastanesindedir. larla tehdid edildiğini söylemektedir, Ölüye rahmet dileriz. letilecektir. alkışları topladı. Celâl Bayarın sözlerini aynen zaptetmiştim, işte nakledıyorum: « Aziz vatandaşlanm; ben şair değilim, fakat temin iki kıymetli arkadaşımm bize zevkle dinlettikleri şeyler ruhumBeyoğlunda Yazıcı sokağmda Hacı da öyle bir heyecan uyandırdı ki kendi Said apartımanmda oturan Avusturya mi zaptedemedim ve Atatürkün yüksek tebaasmdan tüccar Laitler'e bundan üç müsaadesini alarak baştan nihayete kadar gece evvel uzunboylu bir adam bir mekbir şiir olan tarihî bir hatıramı canlandır tub vermiş ve derhal firar etmiştir. mak için karşınıza çıktım. Inkılâb tarihiLaitler mektubu açmış ve şu cümleleri mizin ana günlerinden birinde idi. Düş dehşet içinde okumuştur: man yeşil Bursayı istilâ etmişti. Bir gün « 19 teşrinisani cuma günü akşamı Büyük Millet Meclisinde bu mesele ko Bostancıya hareket edecek olan 5,40 vanuşuluyordu. Herkes meyustu. Yeşil purunun kamarotuna bir kutu içinde 2000 Bursayı Mecliste temsil eden bir arkadaş lira para teslim ediniz. Kamarota aynca kürsüye çıkarak Bursanın sukutunun ma 30 kuruş da bahşiş veriniz. Eğer bunları Fazıl Ahmedden sonra Atatürkün yiiksek müsaadelerile ben söz aldım. temini terennüm etti ve sözlerini yüksek yapmazsanız aile efradınızı ve apartımaOsmanlı edebiyatmda ve bilhassa Os vatanperver Namık Kemalin bu beytile nınızı yok bilin.» Tertibat alımyor manlı tarihinin kaydettiği muayyen bir bitirdi: «Vatamn bağnna düşman dayamış devirden sonra, Türk kelimelerinin med Laitler bu tehdid mektubunu alınca hançerini doğruca Emniyet ikinci şube müdürlüğü" rese diline nasıl çevrildiklerini, Türk maYok imiş kurlaracak bahtı kara made ne koşmuş ve vaziyeti anlatmıştır. Me lının nasıl aşınlıp başka dillere kaçırıldırini!» murlar lâzım gelen tertibatı alarak bu ğını ve bu çalınmış malların asliyetini ilBu hazin beyti okuyan arkadaj etrafa serserileri beklemeğe başlamışlardır. Fa mî delil ve vesikalarla ispat ederek Türkün büyük cevherini ve orijinal kültür nazarlarını tevcih ederken aza saflan kat cuma günü saat 4 te meçhul bir yerCenaze merasiminden bir intıba vasfını meydana çıkarmak Cumhuriyet arasından kahraman bir zatın ayağa kalk den Laitler'e telefon edilerek şunlar söyPerşembe akşamı vefat eden Mısırlı Osman, operatör Cemil, müderris doktor münavverleri için nasıl bir ödev teşkil et" tığı görüldü. lenmiştir: Prens Seyfeddinin cenazesi dün sa Hayrullah, doktor Behçet Sabit, Morg Konferans salonunda bir ses işitildi: tiğini söyledim. « 2000 liralık kutuyu saat 4 te « Kimdi o?» Feriköyde mahallebici llyasın çırağı Mu at 16 da Şişlideki konağından kaldın müdürü Halid ve muavini Fahri Can, Dinleyiciler bu edebî konuşmalan diklarak Teşvikiye camiinde namazı kılm doktor Mustafa Hulusi, îtalyan hastaneBayar sadece bu ses gelen tarafa bak harreme teslim ediniz.» kat ve alâka ile takib ediyorlardı; çünkü Bu ihtar üzerine Avusruryalı tüccar mış ve Feriköy mezarLğma defnedil si sertabibi profesör Senı gibi şehrimizın bu cins sohbet yaratılışında da edib olan makla iktifa etti, cevab vermedi ve sözütanınmış doktorlan hazır bulunmuşlardır. keyfiyeti memurlara bildirmiş ve kendisi miştir. Türk milletinin an'anesine en uygun bir ne devam etti: Cenazenin iki gün bekîetilmesi bazı huOtopsi sonunda Prensin, evvelce ge « Ben şimdi olduğu gibi o gün de de bir kutuya boş kâğıdlar doldurarak 4 konuşma tarzı idi. bu kahramanm yanında bulunuyordum. te mahallebici dükkâmna gidip çırak susatın halledilmesi lüzumundan ileri gel çirdiği tüberküloz'la sol ciğerinde husule Derken Atatürkün yanında bulunan miştir. Bu meyanda Mısır konsolosu gelen iltihabı ree neticesi vefat ettiği anAyağa kalkan bu kahraman kürsüdeki Muharreme kutuyu teslim etmiştir. Başbakan Celâl Bayar, ayağa kalktı, saPrensin ölümünü müteakıb Mısır hüku laşılmıştır. zata, yanlış söylüyorsun, diye haykıraSuçüstü yakalamrken lonun ortasma geldi ve heyecanmı sakh meti ve Mısır sefirile temasa geçmiştir. Cenaze tam saat 16 da konaktan merak: Yarım saat sonra Kurtuluşta Tırmık yamıyan bir sesle bize nefis bir tarihî haGörülen lüzum üzerine Prense otopsi rasimle kaldırılarak Teşvikiye camüne «Vatantn bağnna düşman dayastn sokağmda oturan ve ahçı çırakhğı eden bra hikâye etti. götürülmüş ve namazı kılındıktan sonra hançerini, Eftim oğlu Haralambo ile Tarlabaşmda yapılarak hastalığı tesbit edilmiştir. Büyük devlet adamımızı edebiyat ve Otopsi ameliyesi, doktor Âkil Muhtar, Feriköy mezarlığına defnedilmiştir. Dulunur kurlaracak bahtı kara made Hacıkadın çıkmazmda oturan terzi çırağı hitabet mevzuunda da âlim ve cesur bulCenaze merasiminde Vali Muavini rini» Yorgi oğlu Koço, sevincli bir halde dük profesör Svvartz, Abdülkadir, Nureddin duğumu derhal söylemeliyim. Celâl B a Ali ve Üniversite teşrihi marazî profesör Hüdai ve şehrin maruf <nmalarile kalabaDedi. Temin bu kahramanm kim ol kâna gelmişler ve Muharremden kutuyu yar devlet makinesi gibi akıl makinesini duğunu bana sormuştunuz. Şimdi içimizlerinden mürekkeb bir heyet tarafından lık bir halk kütlesi ve süvari ve piyadeden alırlarken suçüstü yakalanmışlardır. de bilerek ve anlıyarak kullanıyordu. Ke de ve yanımızda muhabbeti daimî olarak dün saat 15 te yapılmıştır. mürekkeb birer müfreze asker bulunu Suçlular Emniyet ikinci şube müdür limeler onun ağzmda en temiz kıyafete kalbimizde Türkün Büyük evlâdı AtaBu ameliye esnasmda doktor Mazhar yordu. lüğünde sorguya çekilince bu plânı Aynabürünerek en kestirme yoldan hedefe gi türk.» lıçeşmede oturan Yorgonun çizdiğini ve diyordu. Celâl Bayar sushı, fakat, candan ge birlikte hareket ettiklerini söylemişlerdir. Âmmenin zevki hîç yamlmıyan bir öl len alkışlar ve gözyaşlarile ıslanan «Yaşa Yorgo, sıkı bir araştırmadan sonra dün çüdür. O gece, Celâl Bayarın hitabesi Atatürk» sesleri durmak ve susmak bil yakalanmıştır. Üç serseri de Emniyet mükalbden gelen ve kafanın içinde olgunla miyordu. <Ulos) dürlüğünde nezaret altmda bulunmaktaşan isabetli bir hüküm ile karşılandı. Ceîsmail Müştak MAYAKON dırlar. Prens Seyfeddîn Feriköy mezarlığına defnedildi Dün mütehassıs doktorlar tarafından otopsi yapıldı ve merhumun iltihabı reeden vefat ettiği tesbit olundu İspanya meselesi ve devletler H spanya dahilî harbi Avrupa sulhunu II tehdid etmekte olan mahiyetini nihayet kaybetmek üzere bulunuyor. Bu netice hiç beklenmiyen bir anda meydana gelmektedir. İspanyadaki dahilî harbin devletlerin hayatî menfaatlerini tehdid eden bir şekil almaması ve sevkulceyş cihetinden ve harb sanayiine ham madde yetiştirmek noktasından Avrupa • nm anahtan mesabesinde bulunan bu memlekette şu veya bu kavi büyük devletin yerleşmemesi için türlü türlü çareler düşünülmüştü. En son düşünülen çare iki tarafın muharib birer müstakil devlet olduğunu tanımak, haricdeki devletlerin bitaraflıklarını ilân etmek ve ecnebi gönüllülerini geri almak esaslarını ihtiva eden Ingiliz plânı olmuştu. Sovyet hükumeti herhangi suretle General Franco'nun hükumetini tanımıyacağını bildirmesi üzerine plân muallâkta kalmış ve neticede Akdenizde emniyet muhtel hale gelmişti. Bu denizdeki emniyetin iadesi Nyon konferansmda kararlaştırılmış ve akabin de Pariste toplanan amiraller konferansmda kolayca pratik tedbirler ahnmasından cesaret alan Ingiltere ile Fransa bü tün İspanya meselesini îtalya ile kendi aralarında halletmeği teklif etmişlerdi. îtalya bu teklifi reddetmiş ve iş tekrar Londradaki ademi müdahale komitesine verilmişti. Sovyetlerin muhalefeti yüzünden ilk teşebbüsün akim kaldığına bakarak tngiltere ile Fransa bu defaki müzakereden bir fayda beklemiyorlardı. Çünkü Sov yetler Franco hükumetini tanımamak noktai nazannda ısrar ediyorlatdı. Lâkin komite, intizarın hilâfında süratle bir karara geldi. Sovyetler Birliğinin muhaîif ve müstenkif kalması reylerin ittihadına mâni sayılmaması usul ittihaz ve îngiliz plânı kabul edilerek komitenin karan müstenkif Sovyet hükumetinin noktai nazarı da malumat kabilinden ilâve edilip ispanyadaki taraflara bildirilmiştir. Halk Bankası Üç aylıklar Halk ve esnaf, asgarî faizle kredi bulabilecek Banka müdürleri heyetleri Ankaraya gittiler Istihkak sahiblerine üç gün içinde verilecektir Barbaros türbesinin etrafı açılacak Yeni tahviller dün satışa çıkarıldı Hariciye Vekili gidiyor Cumhuriyet Abone şeraiti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle