09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 21 tkinciteşrin 1937 Babasını döven çocuk mahkemede Son moda gece elbiseleri Atina (Hususî) Matbuat, Türkiye hakkmda çok geniş şekilde girişilen Kışın tam civcivli zamanına yaklaşıyoneşriyata devam etmektedir. Atatürk ve ruz. Davetler ve balolar sıklaşacaktır. büyük Türk inkılâbile Türkün tarihine Onun için üç balo elbisesi modeli koyuaid makalelere yer verilmektedir. yoruz. Ortadaki siyah kadifeden sade bir Türkiyenin yakın bir tarihini yapan Katimerini şunlan yazmıştır: « Teokrasi devrinde Türkiyede herşey kadere hamledilirdi. Meselâ Tuna boyunda 12 bin kişilik Türk ordusu 8 bin Rus tarafından imha edilirken, vezirler bunu kadere atfederlerdi. îttihad Bir kadmın püruzsüz ve güzel bir tene ve Terakki bile imamlarla hocaların bu sahib olması kadar büyük saadet var mınüfuzunu kıramamıştı. İttihadcıların bir dır? Hiç şüphesiz, dışarıdan yapılan tekısmı cezrî tedbirler almak istemişlerse davi ve ihtimamlar onun iyileşmesini tede, Enver bunlan hapisanelerde çürüt mmde mühim bir amildir. Fakat asıl müştür. Nihayet Atatürkün iradesi hâ mükemme! tene malik olmak için en esaskim olmuş ve ölüme yaklaşmış olan h tedbir vücuddeki dahilî faaliyeti tan «Hasta Adam» bedenen ve ruhan iyileşzımle kabil olur. Bu da kanın terkibatr miş ve kuvvetlenmiştir. Yalnız memleket nın kuvvetlenmesini hazırhyacak denjyli. hasta değil, imanlan hastaydı. Sıhhîye ve gene kanın safıyetini teniin edecek küteşkilâtı berbad ve hastaneleri mağaralan kürdlü gıdalar almakla mümkündür. j^vandmgrordu; Kur'anda bulunmıyan şey^n velâ bağırsakları iyi işletmek için az mîkTürk milletine lâzım olmadığı iddia edi[Bajrara/ı 1 inct sahifede'] Ziraat Bakanlığı Yüksek Veteriner tarda yenecek etle birlıkte fazla miktarlirdi. Maarif pek berbad bir halde bulu sürülerek Londra ziyareti bilâmüddet te(bavtar) Fakültesi mezunlarmdan as da meyva ve sebze almak icab eder. Size nuyordu. Ankara İstatistik müdiriyetinin hir edilmişti. kerliklerini bitirmiş olanların tayin teninizi gdzelleştirecek bir yemek listesi verdiği rakamlar, meydana gelen deği Lord Halifax bugün refakatinde în lerini yapmıştır. yazıyoruz. Bu rejımi üç hafta takib edışikliğin azametini gö^termektedir.» gilterenin Berlin sefiri M. Nevill Hen • Yaşar, Akagündüz, Mehmed Arif, niz, derinizin vaziyetınin hissedılecek dederson olduğu halde General Georing'i İhsan; Vahid ve Fahreddin Etlik mer * recede iyileştiğini kendi gözlerinizle gö Stoyadinoviç'in Roma ziyaret etmiş ve onunla uzun bir siyasi kez lâboratuarına, Hüsniye Behçet, FeAvrupada ve Amerikada bu sene peçe recek ve bu kanaat neticesi kürünüze demülâkatta bulunmuştur. Bu gece Berlin him ve Şükrü Yüksek Ziraat Enstitüsüziyareti modası aldı, yürüdü. Anlaşılan biz ka vam edeceksiniz. Roma 20 (A.A.) Yugoslavya deki îngiliz sefaretinde büyük bir ziyafet ne, Halil ve Ziya Pendik bakteriyoloji dınlar dünyayı peçesiz seyretmekten pek Haftada iki gün bir sebze menkuunu içeenstitüsüne, Rasim Aktuna Erzincan Yemek olarak da yıyeceğıniz ıspanak Başvekilı Stoyadinoviç ilkkânunun beşin \erilmiştir. de zevk duymuyoruz. Yahud hafif tertib ceksiniz. Bu sebze menkuu şöyle hazır serom müessesesine, ömer, Osman, SaZiyafette bulunanlar kırışıklanmızın peçe altında kaybolma lanacaktır: İki çay fincanı kıyılmış kere ve mercimekte, salata koyacağmız tere de Romaya gelerek Kont Ciano'nun di ve Bekir Karacabey harasma, Nazım sı işimize geliyor. Dünya peçe imalât viz; bir çay fincanının dörtte üçünü dol otunda demir; sovan, havuç ve marulda İtalya Yugoslavya anlaşmalarının im Londra 20 (Hususî) Alrhanya ve Hüsnü Sultansuyu harasma, Meh haneleri geçen seneye nazaran 19 misli duracak kadar kıyılmış ıspanak; iki çay da kükürd vard;r. Sovanı sevmiyenler, zasmda Belgrada yapıruş olduğu ziyareti Hariciye Nazın Baron Von Neurath, med Erzurum aygır deposuna, Mehmed fazla bir taleb karşısında kaldıklarından fincanı kıyılmış havuç; büyük iki tutam o papates püresinin içine karıştırılacak iade edecektir. General Goering, Propaganda 'Nazın Sabri, Bürhan ve Şükrü Cifteler hara fabrikalannı gece dahi işletmek mecbu maydanoz. Bunlan bir litre kaynar suyun olursa pekâlâ yerler. Kabuğu çıkmamış doktor Goebels, M. Hitler'in yakın arkaTunusta umumî grev sına, Mehmed Ali ve Bürhan Samur riyetinde kalıyorlar. Yalnız eylul ayında içine atacak, yarım saat kadar kayna pirinc ve hakikî buğday unlan ye Tunus 20 (A A.) Neo Dustur ta daşlarından Rudelp Hess. Alferd Ro Yüksek Ziraat enstitüsüne, Fikri Kars mek de teninize çok faydalıdır. Nevyork tüccarlarınm sattığı peçe ye tacaksınız. İçine biraz da tuz katabilirsirafından tertib edılen umumî grev sü senberg ve daha birçok tanınmış Alman merkez veterinerliğine, Salih, Ali Ya Esmer ekmekler beyaz ekmeklerden kunet içinde geçmiştir. Bütün mağaza ricali bu akşam Berlindeki îngiliz sefa vuz ve Ahmed Refik Çukurova harasıkunu 500,000 dolan bulmuştur. Bu hal, niz. bundan 30 sene evveline doğru mevcud Bu veçhile iki günlük ilâcınız hazırlan ziyade tavsiyeye şayandır. Hazmı güç ve lar kapanmıstır. Şehirde seyrüsefer nor retinde verilen ziyafette bulunmuşlardır. na. Timur înanlı aygır deposuna tayin. olan modanın tekrar rağbet bulmasından mış demektir. Sabahları uyanır uyanmaz yağlı yemeklerden daima ihtiraz etmeli maldır. Bütün umumî servisler faali Lord Halifax'ın yarın akşam Berlin edilmişlerdir. başka birşey değildir. O tarihte bütün ve akşam yatarken birer çay fincanı, ka dir. Hamurlu yemeklerden kaçmmalı, yettedir. den hareket edeceği söyleniyor. Terfi eden veteriner muavinleri şık giyinen kadmlar, yalnız gündüze mün lan kısmını da iki günün diğer zamanla onların yerine tabiî iyi temizlemek şartiYugoslavyada seylâbdan Hitler'le mülâkat resmî bir Polatlıdan Abdurrahman, Amasyadan, hasır olmak üzere peçe takarlardı. Gece rında içeceksiniz. Bu menkuda yukanda le fazla miktarda meyva yemelidir. ölenler mahiyet alıyor Namık, Merzifondan Mansur, BozüyükBu usul, sade derinizi güzelleştirmekle peçe takanlar hafifmeşreb sayılırlardı. kaydettiğimiz veçhile bol miktarda demir Belçrad 20 (A A ) Gazetelerin bilBerlin 20 (A.A.) Halifax Hitler ten Ali Serif, Boludan Eşref, Karaca 1912 senesine kadar süren bu moda ya ve kükürd vardır. Bağırsaklarınızda lâ de kalmaz, sizin daima sıhhatli ve keyıfli dirdiğine göre, Slavonskıbrod civannmülâkahnın resmî bir mahiyet alması ü beyden Etem Ali, Mudanyadan Sadi, vaş yavaş ortadan kalktı ve harb senele zım gelen temizleme ameliyesini yapar. olmanızı temin eder. Sarmısak da teni da Sava nehrinin suları taşmıştır. Tuğmidini verecek dereceye geldıği zannedıl Canakkaleden Ziya, Bigadan Rasim, rinde, şapkalarda peçe gözükmedi. 1925 Sabahleyin sebze menkuunu içtikten niz için faydalıdır. İçinde fazla miktarda van esnasmda havvanlarını kurtarmak mektedır. Civrilden Vasfi. Hopeden ömer Lutfi, senesinde ise peçe imalâthanelerinin ekse yarım saat sonra biraz kuru erik murab iyod vardır. Ba"ii"sakları mükemmelen istiven yedi kövlü boğulmuştur. ŞimdıAlman mahfilleri mülâkatın aldığı şe Denizliden Cemil, Osmaniyeden Hulusi, risi kapanmış veya faaliyetine başka bir bası yiyeceksiniz. Bunda da bol demir dezenfekte eder. Meselâ evde yalnız ol* ye kadar cesedlerden bir tanesi sudan Tercandan Osman Nuri, Sevidgaziden kilden memnun görünmektedirler. duğunuz zamanlar ekmeklerinize sarmı fikanlmıstır. istikamet vermişti. Peçe modası tekrar vardır. Kuru erik murabbasını şöyle yaCemal, Şebinkarahisardan Ziya, Bay 1931 senesinde yayılmağa başladı. O za pacaksınız: Bir kahve kaşığı balla tatlı sak sürerek yiyebilırsiniz. Prof. Piccard, Yugoslavyada îtalya, Macaristanla yeni burddan Halid, Eğirdirden Hakkı, Ya manın şapkalarına buruna kadar gelen landırılmış bir miktar su içine atıp yirmi Amerikalı doktor Hauser de bu hu konferanslar veriyor lovadan Kenan, Üsküdardan Ali Naim, bir tül koymak âdet olmuştu. Ertesi sene dört saat bırakmız. Ondan sonra kulla susta maydanoz usaresile sarmısağı karışmuahedeler imzaladı Belgrad 20 (A A ) Dün öğleden Istanbuldan Kadri, Pendıkten Refet, peçeler genişledi, müteakıb seneler uzadı nabilirsiniz. tınp yemeği tavsiye etmektedir. Roma 20 (A A ) «İnformazione Beykozdan Nimet, Develiden Vehbi, sonra Belçikalı profesör Piccard Stra ve nihayet bugünkü vaziyete girdi. Şimtosfer'deki ucuşlarımn neticeleri hak Diplomatica» nın neşrettiği bir notada Gebzeden Fahri, Kocaeliden Nedim, diki peçelerin ekserisi şapkayı ve başı kında Zaçreb'de bir konferans vermis Kont Cıano ile Macaristamn Roma el Kandıradan Kenan, Karamürselden Nuiçeri alarak bele kadar iniyor. tir. Profesör bugün Belgrada gelerek çisi arasında, iki memleket arasındaki reddin, Ereğliden Emin, Karamandan tediye usullerini tanzim eden yeni iti burada da bir konferans verecektir. Ekrem, Uşaktan Ali Rıza, Elbistandan Dünya o kadar değişti ki herşey gibi Bugünkü peçeler, düz bir vuvaletten lâflar akdedildıği bildirilmektedir. Cenevrede de sokakta Makbul, Fethiyeden Ali Cengiz, Ulu muaşeret kaidelerinın de bundan müteesibaret değildir. Üzerinde çiçekten tutun îtalya ile Macaristan arasında yapı kışladan Naim, Samsundan Hüsnü, Kofisekler bulundu sir olmaması kabil değildir. Dün pek nada binbir çeşidde aplike tezyinat mevcudlan umumî iktısadî görüşmeler neticeCenevre 20 (A.A.) «Kagular» lar sinde imza edilen bu vesikalar muhte zandan M. Said, Tekirdağdan Cevad, dur. Markalar, yazılar, hayvan başlan zikâne sayılan hareketler bugün adeta gümeselesi hakkında tefsirlerde bulunan lit komisyonun son çalışmaları esna Çorludan Kâzım, Yozgaddan Hidayet ve saire.. Resmıni bastığımız Amerıkalı lünc görünmektedir Faraza bizde vakti«Tribune de Geneve» gazetesi Cenev smda tetkik ve tanzim edilmiş olan bir Keşandan Saib, Konyadan Mustafa Zekadmın peçesinde ıse nota işaretleri var le kullanılan «bendeniz!», «cariyeniz!» reli hususî bir polis hafiyesinin 10/15 teknık itilâflar grupundan ibarettir. ki. dır. Anlaşılan musıkiye pek düşkün bir kelimesile konuşanların şu sırada ayni tatarihinde sokakta birkaç fisek bulmuş birleri istimal ettikleri takdirde bir müstebayan!.. olduğunu yazmaktadır. Malum olduğu hase sayılmamalan imkânı yoktur. veçhile bu hâdisenin ertesi günü güm Biz, kadınlar arasında da eskiden yal kiden böyle kart sahibi olmaları, bizd« rük memurları Saint Cergue civarmnız züppe sayılanlar arasında kullanılan şöyle dursun Avrupada bile âdet değildi da da bir miktar fişek bulmuşlardı. Bu kartvizit bugün hemen bir çok hemcinsi Halbuki bugün otomobil bile kullanan kursunlar Pariste ikamet eden bir otoMobilyaları temizlemek Cilâlı mo miz tarafından istimal edilmektedir. Bir yalnızbaşına serbestçe her tarafa gidebi mobilci tarafından yerlere atılmıştır bilyalann üzerindeki lekeleri çıkarmak i yere gidılip de kımseyi bulamadığımız len gene kızların elbette ki birer kart sa Otomobilci tevkif edilmiştir. Bu iki hâçin onları müsavi mıktarda keten yağile takdirde bunlardan bir tanesini bırakıyo hibi olmaları lâzımdır. Allah saklasın disenin birbirile alâkadar olduğu tesbit alkolun karıştırılmasından husule gelmiş ruz. Muaşeret kaidesini bilenlerin söyle başlarına bir kaza gelirse hüviyetleri ne edilmiştir. diklerine göre kartvizitlere isim ve soy a reden anlaşılacaktır. Kaldı ki onlar da General Georînsr Avusturyabir mahlule batırılmış bezle silmehdir. Baş, diş, nezle, grip, romatizma nevralji, kırıkhk ve bütün dıle telefon numarası konulabilir. Fakat anneleri, ablaları gibi arkadaşlarını, ahCeviz mobılyalar Ceviz mobilya ya gidiyor ağrılarınızı keser. tcabında günde 3 kaşe alınabilir. la'rı temizlemek için trebentin ruhu ile zey velevki meslek sahîbi iseniz bile bunu bablarını ziyarît etmek hakkına malik deBerlin 20 (Hususî) General Geo tinyağı ve alkolü müsavî miktarda karış zikretmek doğru değildir. Evliler tabiatile ğil midirler? Taklidlerinden sakınımz ve her yerde ısrarla ring yarın Avusturyada ava gidecektir tırarak vücude getirilmiş mahlulle ov soy adından evvel kocalarınm isimlerini Kocalarmdan ayrılmış kadınlara gelin General Georing fırsattan istifade edeGripin isteyiniz. mak, sonra kuru bir bezle kurutmak ge de yazarlar, dullar buna hacet görmiyc ce bunlar tabiatile kartlar üzerinde gene rek, Avusturya Basvekili ve Hariciye bilirler. Gene kızlara geünce bunlann esrektir. entaridir. Fakat 16 ncı asırda giyilen kıyafetlerin ayni olduğu için çok orijinaldir. Beyaz yaka ve korsajın önündeki tezyinat tıpkı o devri hatırlatmaktadır. Soldaki elbise, gök mavisi şifondandır. Korsa] ve etekteki pliler pek mükemmeldir. Bel kısmı düzdür. Önde kemere merbut sarkan kısım da kreptendir. Sağdaki elbise siyah kadifedendir. Bunun güzelliği korsajdaki katmerlerdedir. Küçük bir de bolerosu vardır. îcabında o da üstüne giyilir. cereyan var. Fazia dekolte elbiseler artık Görülüyor ki bu sene balolarda kadife rağbette değildir. Herkes itidalkârane haelbiselere gene pek çok tesadüf edeceğiz. reket etmeği, ifrata kaçmamayı daha muDiğer taraftan kapanıklığa doğru da bir vafık buluyor. bası Hüsnüye dayak atmak ve yüzünden yumrukla yaralamak suçile cürmü meş ' hud müddeiumumıliğine verilmiştir. Hiisnü, müddeiumumî Sadreddine verdiği ifadede, hâdiseyi şöyle anlatmaktadır: « Gece, teravih namazını kılmış, camiden dönüyordum. Adil, önüme di kildi. Her vakitki gibi benden para istedi. Yok, dedim. înanmadı. Sigarası bitmış, sigara alacakmış. Cebimde kırk para vardı. Yirmi parasını çıkanp verdim. Buna kanmıyarak benimle kavgaya başladı, onra da yüzümü yumrukladı,» Suçlu Adil, babasını dövdüğünü in " kâr etmiyor, fakat ilk tokatı kendisinin yediğini söylüyordu. Hüsnünün yedi ya ındaki torunu Saim şaid olarak dinlen di. O da dedesi Hüsnünün, dayak yedi ğini söylüyordu. Babasma dayak atan Adilin evrakı ceza mahkemesine veril miştir. Hâdisenin şahidi yedi yaşında bir çocuktur Itfaiye işi başarıldı, elektrik ve su meselesinin halFatihte oturan Adil isminde biri, ba line girişildi. Bu sene meşhur köprü de tamir edildi Uzunköprüde imar faaliyeti artıyor Tamir ((Hasta adam» nasıl ivi oldu? Katimerini gazetesinin dikkate değer bir yazısı edilen tarihî Uzunköprü ile Hükumet temelalma nıerasiminden bir intıba konağının Vuvaletler Teninizi güzelleştirmek için bol sebze ve meyva yiyiniz! Belediyenin bu imar faaliyeti yanmda Uzunköprü (Hususî) Çok eski \e tarihî bir kasaba olan Uzunköprüde şa daha büyük mikyastaki işlerle de muntayanı dikkat bir imar faaliyeti göze çarp zaman uğraşılmaktadır. Bu cümleden omaktadır. Belediye dar bütçesine rağ larak senelerdenberi tamir yüzü görmi men fennî mezbaha ve asrî teşkilât ve teç yen ve Türklerin Trakyadaki ilk âsannhizatlı itfaiye işini muvaffakıyetle başaı dan sayılan 1240 metro uzunluğundaki mıştır. Sıra şimdi pek mühim olan iki ih Uzun köprü de yeni baştan denecek bir tiyacm karşılanmasına gelmiştir. Bunlar mükemmeliyefte tamir edilmiş ve üzeri dan biri elektrik, diğeri de sudur. Elek beton olarak yapılmıştır. Bundan başka trik meselesi de kısmen halledilmiş bir va hükumet dairelerinin ayrı ayrı yerlerde ziyettedir. Keşfi yapılıp tahminî bedelı olmasından doğmakta olan mahzurları bulunan fabrika ve şebekenin ihalesi bile bertaraf için büyük bir hükumet konağı yapılmıştır. Halk önümüzdeki yıl içinde yapılması kararlaştırılmış ve bunun aynmedeniyet nuruna kavuşacağından sevinc lan tahsisatla hemen işe başlanarak biiçindedir. Su meselesine gelince bunun nanın temeli merasimle atılmıştır. Trakyanın en feyyaz topraklarını ih * hakkında muhtelif tasavvurlar vardır. tiva eden mıntakamızda geçen yaz de Kışla civarında ve Ergene kıyısında a çılan arteziyenden çok hafif ve güzel bir vamlı bir kuraklık hükümran olmuştu. su çıkmıştır. Mikyası ma'sı 1 olan suyu Bundan yazlık ve kışlıklar hayli müteessir olmussa da sonbahar iyi ve çok ümidlî doktorlar çok methetmekte, mide ve barbir halde başlamıştır. Şimdi her köylü sak hastalıklarına kat'î bir şifa hassasma mütemadiyen tarlasının sürümünü itmammalik olduğunu söylemektedirler. Edirne Ia meşguldür. Yalnız tohum ihtiyacı çok ve civar kasabalar halkı hergün damacafazladır. Hal ve vakti müsaid olanlar cinalarla bu sudan tasımaktadırlar. Halk vardan satın alabildiâini ekivorsa da muhbu suyun kasabaya isalesini arzu etmektac vaziyette olanlar hükumetin yar tedir. dım etmesini dört gözle beklemektedirler. Hitler • Halifax mulakatı mühim bir safhada... Yeni tayin edilen veterinerler Muaşeret kaidelerinde değişiklikler Ev kadını
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle