09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURIYElr 21 İktnclteşrin L»S1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Malkara Ajansından: Senet No. su 21 Borçlunun adı Hasan kızı ve Bedri karısı Hüsniye 23 Şerif oğlu Mustafa kefili ve gayrimenkullerin sahibi kansı Hüseyin kızı Zehra Mehmed Dayı oğulları Süleyman, Ali ve Hüseyin varisleri Mustafa Çavuş oğlu İbiş Mehmed varisi Fatma. ve sanı mevkii Kadıncık Gayrimekulün kövu Sahlan CİDSİ Dereçiftliği Tarla hisse milrdarı Tam. Tamami üze rinden ölçüsü Dekar M2 9 193 99 285 Tapu tarijv Eylul 340 Haziran 336 seneninin sıra No. 40 39 H U D U D U Tarafları , Yol, Halime O. Tayyib vesaire, yol, Köprübaşı. , (Yol, Tayyib kızı Halime O. Tayyib vesaire Kiryako oğlu Nikola tarlası ve (akıntı, Tayyib. (İsmail hissesi, Çolak Mehmed veresesi tarlası, yol, Karaplâvm Ali. (Yol, meyzin Hüseyin tarlası, İsmail hissesi, Mezarlık ve yol ve kısmen (değirmenci Yanakonun meyzin Osmandan aldığı tarla. İsmail hissesi, gene İsmail hissesi, Saraç Osman varisleri tarlası, yol. Receb O. Hasan, yol, Ali çavuş O. İsmail, biraderi Mehmed çavuş tarlası. Receb O. Hasan, Yunus O. Hüsnü pehlivan tarlaları, yol, dere. Sütlü Abdullah, Halil yetimleri, dere, yol Yol, Hüsnü. Hüsnü, Abdullah tarlalan. Mehmed Ali, Hüseyin, Cebeci, yol. Ürküş, Osman, Koca Ahmed, Cevriye. Cevriye, Pirincçeşme yolu, Dere, Kükürtlü yolu Cevriye, Manav oğlu, Çatak, Acıçeşme çatağı. Osman, Hüseyin, Cevriye, eski Bağlar yolu. Sarıyer yolu, Osman, Ikşındar. Cevriye. Cevriye, Hasan, Osman, Emin. Longurun Bağları, Hendek, Ohannes, Garebet dutluğu. Hurişd. Dere. Mehmed, İskender bağı. Mehmed, Akıntı, Mehmed, Toolu tarlası.' Mehmed, Saniye, yol, yol. Veli, Angili, Dere, yol. Yunus, Yuvan, Akıntı, yol. Hâmid, Tatar Mehmed, Vâsıf, yol. Todori, Yunus, dere, yol. Mehmed, Yunus, Teslim yolu. Yunus, Vâsıf yetimleri, dere, yol. Yunus, İlya, Teslim tarlası, yoL Hüseyin, Hüseyin vereselei, gene Hüseyin vereseleri, Bekir tarlaları. Yol, Bekir, dere, çene dere. Ali, Dimitro, Hasan, Hüseyin tarlaları. Ali, dere, Hüseyin, dere. Süleyman, Fatma,. Hüseyin ve dere, Süleyman tarlaları. > » » > » » Mehmed, Deli Hüsevin, Mustafa, yoL Mehmed, Mustafa, Molla Veysi, yol. Yörük O., Ahmed tarlaları, yol. Nazır O. ve yetim Hasan, Mezarlık, yol. Etem, Necib, dere, yol. Deli Hüsevin vetimleri tarlaları ve yol. Çorak ve Haydarm Çorak üstü tarlası, Bhnine, Emine vereseleri, Akıntı. Ağıl, Koyun geçiti, dere, koyun yolu. Su akıntısı ,yol, gene yol. Hüseyin tarlası. i Üçtepelerde Yeşilkubbe Değirmenavlusunda Söğüdlük Kuşkonağı Karaçalılık Meydanovası Karaçahlık Bağlarçejme Taşlık Meşetarla İncirli Avlu Eskibağlar Kozpınar Ekmekçiler Yeşilkubbe Baltacıbayırı Kanlıbugetler Tekkelik Karakuş Karaağac pmarı Söğüdlüdere Haneavlusu Çolaktarla Mezarlık avlusu Avlu Tarla Malkara Malkara Bağ yeri Tarla 1 379 5 231 144 753 22 41 32 36 983 369 176 772 193 932 965 983 193 932 932 677 839 41 42 43 27 Hereke Ağustos 320 19 19 18 17 40 32 27 28 29 31 30 41 42 38 43 30 Malkaraibrice Dörtte üçü Malkara Çavuşköy » » 9 11 45 22 9 11 11 3 1 Eylul 341 36 İbrahim Çavuş kızı ve Ömer Onbaşı karısı Zevneb Ahmed oğlu Hasan veresesi Tam. 36 772 7 354 32 176 16 981 8 274 14 709 16 681 17 890 3 181 1 839 12 870 1 839 12 870 21 144 Şubat 330 Şubat 300 Eylul 318 Ağustos 310 Ağustos 316 Şubat 315 » 42 Halıçköy 1 5 9 10 19 21 22 45 Bekir oğlu saraç Mehmed Bağlar Çeşme civan Kavaklıkta Keşanyolu Bağlarçeşme civan Kavaklıkta Keşanyolu Harmankayada Ikinciteşrin 326 61 62 64 > Şubat 305 ı 65 67 38 39 40 41 42 44 22 26 28 24 25 29 65 Feyzi Dayı varisleri Kurddere Mezarlık Sarıcadere Avlutarla » İnbayın Karaidemir » > » » J» 1» J• J> 1• » » » 110 91 » » 216 930 3 6 772 36 772 1 8 386 27 579 66 Şefik kızı Atike Akif oğlu Haydar Akif oğlu Haydar Kolağılı Mandıratarlası Kiremidovası Arabovası Herekeyolu Harmanavlusu Sofutçaçütliği Sofutçaçiftliği Sofutçaçiftliğl ;t 55 158 Haziran , Nisan 336 » 341 J37 Çift tarla Tarla Nısıf 239 55 018 158 68 147 088 Tam hisse Nısıf hisse 110 216 55 158 32 176 239 018 22 983 133 299 28 498 22 063 31 256 336 Eski Hereke yolu, menzil yolu, İlyasçeşmesi akıntısı, Süleyman Ferağı île Karaidemirli Ahmed çorağı. Saya mezarhğı, Hereke yolu, eski yol, ağıl, su akıntısı. Yol, Balhtepe, sahibi sened ciftliği. yol. Dere, Hasan. yol, gene yol. Yani, su akıntısı ve dere, gene dere, yoL Pulihoron ve Toodaki ve Hıristaki ve dere. Davud eliye giden yol, Dimitri ve Tanail, Bodur Ananosti ve dere, Kostantaki tarlası ve dere. Çiftlik tarlası. Hıristaki Davud eliye giden yol, çiftlik yolu, gene Çiftlik yolu* Hâmid kövü volu, Ananosti, İstilvani, su akıntısı ve dere. Şarkan yol, Ayazma, Rifat, Nazife. Çatak, yol, Çatak, Nazifa Üzeyir, Nazife, Deveci oğlu, dere. Dere, Üzeyir, Üzevir, Etem. Yol, Salim, Çatak, Mehmed. Kendi tarlası, Lâtif, yol. Salim tarlası. 72 76 Ömer oğlu Mustafa Bavırtarlası Yavlaköy Tam Sekizde ikisi Abbas kızı Huriye Sıvattarla Yalaktarla Ahlattarla Kavaktarla Kaldırım Örentarla Doluköy Mavıs 323 Mart 325 48 1 2 3 4 6 7 r ı 81 î Ali kızı Hatice veresesi Ağılyatağı Kızırhk Güllük Kadridere Kepir Kavakarası Hacısungur » » » > > > Çayır » Tarla Tam. » » » » 22 983 55 158 2 262 9 193 36 772 9 193 Evlul 312 88 89 90 91 105 87 B. Teş. 41 369 Şeremettarla Üçte biri Karaidemir 310 31 Çavuş, Veysel. Çavır, yol. Kazovası 22 983 32 Halil, Mehmed tarlaları ve yol. Bağlaryam 73 544 33 Etem, sahibi sened, Feyzi, Dayı, yol. tarlası 18/6/933 günlü ve 2280 sayılı kanun mucibince Bankamız tarafından b orcları taksitlendirilen ve 24/6/935 tarihinde neşrolunan 2814 savılı kanun şu mulüne giren bu borclarını müddeti içinde yeni senede rapten taksitlendirmemiş bulunanlann borc aldıkları paraları vadesinin geçmesine ve yapılan OTUZAR gün müddetli tebligata rağmen ödemediklerinden dolayı Bankam ıza birinci derece ve sırada ipotekli bulunan ve tapu senedlerine göre cins ve miktarlarile hududları yukarıda borclularm isimleri hizasmda yazılı gayrim enkuller 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kanununa tevfikan bir buçuk ay müddetle ve açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. Şartnameleri Bankamızda her kesçe görülebilir. İhaleleri 3/1/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat ON DÖRTTE Bankamızda yapılacaktır. Sürülecek pevi n yüzde yedi buçuğu nisbetinde depozito alınır. Tayin edilen zamanda alıcı rıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapamadığı takdirde açık arttı rma müddeti Bankamızca ON BEŞ gün uzatılabilir. Bu müddet bitince talibine muvakkat ihalesi yapılır. Kat'î ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtar olduğu gibi kat'î ihaleve kadar borclular borclarını faiz ve masraflarile bir likte öderlerse muamele fesh ve iptal olunacaktır. Müsterisi ise pey parasını geri almaktan baska bir guna hak talebinde bulunamıyacaktır. Bankamızdan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarm bu gayrimenkuller üze rindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair iddialarmı evrakı müsbite lerile YİRMİ gün içinde Bankamıza bildirmeleri, aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Bankamıza müracaatleri. (7818) 91 Hüseyin oğlu Mustafa veresesi İçel Vilâyetinden: 1 Mersin Memleket hastanesi için satm almacak 202 kalem alâtı tıbbiye cerrahiye ile birlikte lâboratuar malzemesi 1 birincikânun 937 ta rihine musadif çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere İçel Vi1âyeti Daimî Encümenince açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu miktar 202 kalem malzemenin muhammen bedeli 2470 lira 97 kuruş olup muvakkat teminat tutarı da 187 liradır. İsteklilerin bu babda tanzim edilmiş sartnameyi görmek üzere hergün İstanbul Sıhhat ve İçti maî Muavenet Müdürlüğüne ve ihale gününde muayyen saatte İçel Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (7871) Oevief Oemiryolları İşletme Umum Müdürlüğiinden Muhammen bedeli 3900 lira olan 1500 aded normal hat meşe traversi 4/12/937 cumartesi günü saat 10.30 da Sirkecide Dokuzuncu İşletme binasmda Eksiltme Komisyonunda açık eksiltme usulile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin alelusul vesikalarile birlikte 292.5 liralık muvakkat teminatla Komisyon Reisliğine müracaat etmeleri ve şartnamelerin parasız olarak Komis yon Reisliğinden verildiğini bilmeleri ilân olunur. (7820) D. D. Yollarımn H. Paşa Liman arazisi üzerinde 4 numaralı ambardan müfrez 3 X 4 eb'adındaki mahal 900 kuruş aylık muhammen bedelle bir sene müddetle ve pazarlıkla kiraya verilecektir. Pazarhk 3/12/937 tarihinde saat 15 te H. Paşa Birinci îşletme Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliblerin muhammen kira bedelinin yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve gereken kanunî vesaikle birlikte yevmi mez kur ve saatte müracaatleri ilân olunur. (7874) Vilâ yetinden: 1 Mersin Memleket hastanesine satm almacak Siemens marka Holidur rontgen cihazı 1 birincikânun 937 tarihine düşen çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere İçel Vilâyeti Daimî Encümenince açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu cihazın muhammen bedeli 4,514 lira olup muvakkat teminat tutarı da 338 lira 55 kuruştur. 3 İsteklilerin bu babdaki sartnameyi görmek üzere hergün Istan bul Sıhhat Müdürlüğüne, muavven olan ihale gününde İçel Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (7872) İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 20/11/937 tarihinde gazetemizde çıkan Gureba hastanesi kimya ve bakteriyoloji lâboratuarına lüzumu olan ecza ve alâtın ihale günü olan 6/12/ 937 pazartesi tatile musadif olduğundan mezkur ecza ve alâtın ihalesi 8/ 12/937 pazartesi günü saat 15 te yapüacağı tashihen ilân olunur. j (7881) Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Eksiltmive konan eşvanın Miktarı Tahminî Eksiltme cinsi fiatı Pev akçesi tarihi gün ve saati 26/11/937 cuma 14 124 Ta. 2439 Ku. 227 L. Elbise 26/11/937 cuma 14.30 38 Ad. 1839 Ku. 54 L. Palto • 183.00 Ku. 248 Ad. Gömlek 372 Ad. 36.00 Ku. Fanilâ 744 Ad. 14.50 Ku. Mendil 372 Ad. 52.00 Ku. 108 L. 26/11/937 cuma 15 Don 248 Ad. 27.50 Ku. Havlu Çorab 496 Ad. 25.00 Ku. Piiama 124 Ta. 285.00 Ku. Mektebin 937 malî senesi talebe çamaşır ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı çamaşırlar açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmeleri hizalannda gösterilen gün, tarih ve saatte yapı lacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmiye girecek lerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası dahilinde toplanan Komisyona müracaatleri ilân olunur. (7506) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Şartname, keşifname ve plânına göre Küçükyozgadda yaptırılacak üç odalı memur .evinin inşası pazarlıkla eksiltmiye konmuştur. II Eksiltme, 23/XI/937 tarihine raslıyan sah günü saat 14 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Keşif bedeli 3730.95 lira ve muvakkat teminat 280 liradır. IV Şartnameler 19 kuruş mukabilinde hergün înhisarlar İnşaat Şubesinden ve İnhisarlar Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. V İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmalan veyahud bunlardan birile müşterek bulunmaları lâzımdır. İstekliler münakasa gününden evvel vesikalarmı ibraz ederek pazarlığa girebilmek için İnşaat şubesinden ayrıca vesika almalıdırlar. VI İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» 17173) Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU tkinci keşide 11 Birincikânun 937 dedir. Büyük ikramiye 4 0 . 0 0 0 Ifradır Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak ediniz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle