16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bütün dünyaea tanmaıiş olan bu eser Hasan Erdinç tarafından dilimize çev riidi. Herkes bu kitabı heyecanla oku yacaktır. 75 kuruş. PAMUK İÇİN GiZLi HARP Ahmet Halid Kitap Evi OndBrduncD yı! sayı: 4859 umhuriyet Tabiî mektuD 246 Telefon: Başmubarrir ve evl: 22366 Tanrlr heyeü: 24298 tdare ve matbaa fasmı 24299 24290 Her yerde ve her zaman Soğuğa /karşi Pazar 21 Ikincffeşrîn 1937' Son sahifedeki ilânf Milletler Cemiyeti heyeti hazırlığı bitirdi, seçim nisan içinde yapılacak İntihab komisyonu tekliflerini yapacak ve Hatayhlar haklarına kavuşkonseyin vereceği kararı tatbik etmek uzere mak imkânını elde ettiler; tekrar Sancağa gelecek şimdi vazifelerini iyi anlamalarına sıra gelmiştir. illetler Cemiyeti Hatay ülkesinin Türklük hukuku noktasmdan müstakil bir idareye mazhariyeti esasını kabul etmesi üzerine bu suretle temelinden halledilmiş olan bu meselenin şimdi tatbikat sahasına geçirilmesi için yapılacak formalitelere sıra gel' tniş bulunuyor. Başta hak sahibi Hatay Türkleri olmak iizere bütün Türklerin çok ehemmiyet verdikleri bu iş Milletler Cemiyeti gıbi yüksek bir adalet divamndan haklı kararını almış olduktan sonra tatbikatta herkesin hakkı kolaylıkla yerine getirmek için azamî gayret göstereceği şüphesiz sayılabılir. Herkesin ve her tarafın hayrı ve menfaati bundadır. Filhakika Milletler Cemiyetinin Hatay meEelesinde aldığı karar oraya aid hakikî ve ahdî bir hakkı yerine getirirken bir çok iyiliklere kaynak olacaktır. Şöyle ki: 1: Cenub hududlanmızı tayin ederk'n Hatay ülkesini gelişigüzel hududu dışında bırakamamak vicdanî mecburiyetinde olan Türkiye, Fransa ile bu havaliye aid bütün akidlerinde ırkî ve kültürel Türk hukuku bakımmdan Hatay için kabul ettirdiği mahsus idare taahhüdünün yerinç geüAİmesinden elbette pek çokmemnun olacaktır. Milletler Cemiyeti bu hususî idarenin ne olduğunu ve tatbikatta ne şekil alması lâzım geldiğini tayin etmiştir. 2: Bu mes'ud netîce Türkiye ile Fransa arasmdaki samimî dostluk istidad ve ihtiyacını her türlü pürüzlerden ve engellerden tecrid etmiş olduğu ve olacağı cihetle asırlar geçirmiş eski dostluklan yeni ve kuvvetli bir şekilde tecelli ettireceği için Hataya aid ahdî vaziyetin Milletler Cemiyeti karan veçhile tatbikata geçmesi Türkiye kadar Fransayı da memnun ede" rek sulh lehine yeni ve büyük bir kazanc teşkil edecektir. Cumhurreisimiz Atatark Büyük Millet Meclisinin içtima devresi başlangıcı nutkunda bu ciheti olanca ehemmiyetile tebarüz ettirmiştir. Hatayda intihabat Konsey yakmda toplanıyor Hatay davamızda yeni merhaleler Antakya sokaklarında, istiklâlleri için tezahürat yapan Hatayhlar Antakya 20 (A.A.) «Havas A ğe matuf tekliflerin metnini hazırlıyabilejansının muhabiri bildirıyor:» cektir. îskenderun sancağınm intihabatını haMilletler Cemiyeti Konseyi yakmda zırlamağa memur olan Milletler Cemiye bu hususta bir karar verecek ve bundan tinin komisyonu pazartesi günü Marsil sonra komisyon, verilen kararı tatbik etyaya hareket edecektir, Komisyon azala mek üzere, ağlebi ihtimal sonkânun içinn buradan Cenevreye gideceklerdir. de Sancağa avdet edecektîr. İntihabatın Komisyon intihabatın millî şartlannı nisan başlangıcına yapılabileceği tahmin dikkatle tetkik ettikten sonra intihab şart edılmektedir. rfHft tflah ve nnn*ti ahkâmını tf«V»t etmelArtcası Sa 3 sütun 3 âe} ,£., Büyük Şefimiz, dün gece Ankaraya avdet ettiler Ulu Önder, bütün güzergâhta halkın sürekli ve coşkun tezahüratı arasında uğurlandı Mareşal Graziani geri ahnck Kabinede Müstemlekât Nazırlığını da bizzat M. Mussolini deruhde etti Roma 20 ( H u susî) Mareşal Graziani'nin yerine Habeşistan umum valiliğine tayin edi len; Kralın yeğeni Duc d'Aoeste kâ nunuevvelin beşin de Romadan AdisAbabaya hareket e decektir. M. Mus solini Mareşal Gra Mareşal Grazıani ziani'ye kendi el yazısile bir mektub göndercrek îtalyan milletinin teşekkürlerini bildirmiştir. Müstemleke Nazırı M. Lessona istifa ettiğinden M. Mussolini bu nezareti de deruhde etmiştir. [Arkası Sa 3 sütun 3 de] Tetkik seyahatinden sonra... Büyük Şef Gölcükte bir maden parçasını tetkik ediyorlar Hitler Halifax mülâkatı mühim bir safhada.. Londra 20 (Hususî) M. Hitler Görüşmelerin, resmileşecek derecede ilerlediği haber veriliyor. Lord Halifax dün M. Göring'le de ehemmiyetli bir mülâkat yaptı le görüşmek üzere Almanyaya giden Lord Halifax bugün Berline dönmüştür. 3 : Hatay meselesinin halli vesilesile Salâhiyettar meha UlllintllllllMllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllflllllllMIIIMIIIIIItllllininilllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllMIIIIIIIIUIIIIIIIlllillllllllllllllllltlll komşumuz Suriyenin hudud vaziyetlen filde Lord Hali reminatlı sarahatlere bağlanmıştır. Man fax*'n vazifesini hedater devletle kendi istiklâli üzerinde bir nüz bitirmediği te muahede akdetmiş olan Suriye daha dür min edilmektedir. bizden ayrılmış olan kardeş bir memleAyni mehafile gö kettir ki onun istiklâl nimetine tam ve kâ re, Lord Halifax, fnil olarak kavuşmasına biz Türkler ka Almanya Hariciye dar samimî temennilerle kimse taraftarlık Nazırı Baron Von" edemez demAte tereddüdümüz olam?z. Neurath'ı Londraya Suriyelilerden resmî veya hususî b<m davet etmiştir. Bu kimseler, ileri geri münakaşalar arasında davet gayri resmî Lord Halifax (sağda) von Ribbentropp'la bir arada ne gibi sözler söylemiş olurlarsa olsunlar, surette yapılmıştır. Almanya Hariciye yı ziyaret edecekti. Ancah o sırada Is biz bunlann hiç birine zerre kadar ehemNazırmın yılbaşından evvel Londraya panya sahillerinde Leipzig kruvazörü tamiyet vermiyerek cenub hududumuz iler>arruza uğradığından Alman Hariciye gelemiyeceği zannolunmaktadır. sinde hakikî surette istiklâline kavuşmuş Malum olduğu veçhile Baron Von Nazırınm Berlinden ayrılamıyacağı ileri bir Suriye görmeği hem insanî bir ver [Arkası Sa. 8 sütun 5 te^ Neurath birkaç ay evvel resmen Londrabe, hem coğrafî bir zaruret telâkki ede IIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIMIIIIIIIllllllHMItllllltlllllll lllllllHllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllinillillllllllllllllllllHIHMIIIItll Salamanca 20 (A.A.) Frankist riz. Politikacılıgın ateşli, fakat geçıci viçre kantonlarından bile ileri bir saadet cehaletin yarattığı ve asırlarca da yaşattr makamatı Polonya ve Yugoslavya da gayretlerine rağmen biz Suriye halk n* kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyetinin gu ğı Sünnî Alevî farkını silerek Sünnî ve dahil olmak üzere Avrupa ve Amerikadünkü ve yannki kardeslerimiz saymakya Hatayı kendisine ilhak etmek istedığı Alevî bütün Türklerin birlığini ve bera nın bazı devletlerince Franco hükumetitan asla vazgeçmeyiz. Hatayın aslında yolundaki iddiaları biz filiyatla tekzib et berliğini kasdediyoruz. nin filen ve hukuken tanınmasını beklegene Suriyeye bağlı oldugu halde idaremiş olduktan sonra Türkiye CumhuriyeBu Türklük caiıiası haricinde ekalli mektedirler. sinde istiklâl kazanması bizfm Suriye il» tinin bu bölgede mes'ud bir hayat inkişa yet olarak Arablar, Ermeniler, Rumlar Salamanca 20 (A.A.) Umumî olan dostluk ve kardeşlik münasebetlerifına elinden gelen yardımın azamisini ya ve belki bir miktar da Yahudiler vardır karargâhtaki kanaat, General Franco hümizi alabildiğine takviye edecek mes'ud pacak olmasını bütün Hatayhlar pek >e Bunlann cümlesile iyi muaşeret, insanlık kumetinin Japonya tarafından hemen bir hâdise telâkki olunmalıdır. Bizim rinde olarak büyük bir nimet telâkki et şartıdır. Bu insanlık şartının hiç bir an bugünlerde resmen tanmacağı merkezinnazanmızda Hatay Suriye ile Türkimelilerdir. için bile ihmal edilmiyerek mütemadiyen dedir. yeyi ayıran değil, belki birleştiren bir ve ihtimamla gözönünde tutulmasını büArtık hakikat olmak yoluna giren bu Bir gemi tevkif edildi ülke olacaktır. Milletler Cemiyeti kaahdî zaruretin kıymetini bütün Hatayh yük ekseriyet olan mütesanid Türk kütleLondra 20 (A.A.) İngiliz amiralrarile hükmü yerine getirilecek bu sinden olduğu kadar müstakil Hatay ida lığından bildirildiğine göre Greyhound ahdî vaziyet haricinde biz Suriyenin lar pek iyi takdir ederek önümüzdeki tatresinde saadetin insanlıkça erişilebilecek ismindeki İngiliz muhribi İspanyaya cepistiklâlini ve vahdetini bütün sami bikat formalitelerinde ona göre ciddî, vicdanî ve samimî hareket etmelilerdir en ileri ve en yüksek şekillerine kavuşacak hane nakliyatı hakkındaki kanuna muhamiyetimizle temenni eder ve bu çok cidd olan ekalliyetlerden de bütün bir samimr lif hareket ettiğinden dolayı African Makomsuluk vaziyetimizin Suriyede hakkile Hatayhlar haklarına kavuşmak imkânını elde ettiler, şimdi vazifelerini iyi yetle taleb ederiz. riner ismindeki yük gemisini tevkif etmiştakdir olunacağmı kuvvetle umanz. Bir Japon kıt'ası, Çin şehirlerinden birine girerken... anlamalarına sıra gelmiştir. Fransa ile Türkiyeye düşen büyük va tir. l£00,000 kişi yolda Londra 20 (Hususî) Tokyodan 4: Irkî ve kültürel Türk hukuku esasr Hatay Türklerine kendi aralannda zife, dünyanın bu köşesinde işte bu mesAfrican Marîner vapuru, Maltada nealınan haberlere göre, Japonlar Şang Nankin 20 (A.A.) Takriben na istinad eden Hatay ahdî vaziyetinin kayıdsız ve şartsız bir tesanüdle sımsıkı bir ud yuvanın hakkile kurulmasına ve pürüz zaret altına alınmıştır. hayın 60 mil garbmda kâin Seu Tchau 1,200,000 kişinin Nankinden çıkması ütatbikatta tahakkuk ettirilmesinden başta elbirliği tavsiye ederiz. Yalnız bu kadarı süz olarak yürümesine nezaret etmekten Saragot'un bombardımanı Hatay Türkleri olmak üzere bütün Ha kâfi değil, kendi aralarında çok kuvvetli ibarettir. Bu emelin hakikat olmasile Barcelon 20 (A.A.) Resmî bir şehrini zaptettiklerini ve Çinlilerin şimdi zerine şehir boşanmıştır. Dükkânlar ka « taylıların memnun olmalan lâzım gelcce bir kütle teşkil edecek olan Hatay Türk mes'ud ve müftehir olmak, bizlere yani tebliğde 35 cumhuriyetçi tayyarenin Sa ye kadar yanm milyon zayiat verdikleri pah ve camekânlan tahtalarla örtülüdür« ği çok aşikâr bir hakikattir. Bir kere as lerine, Hataydaki bütün unsurlara karşı Türkiye ile Fransaya ebedî zevk teşkil ragos'taki askerî hedefleri bombardunan ni, Japon zayiatının ise zabit ve asker o Gazeteler ancak küçük formalarda çıkı t larak 16 bin kişiye baliğ olduğunu bil yor. Nezaretlerde ise ancak onar memur kerlikten tecrid edilmiş vaziyette Hatav hiç kinsiz, hep muhabbet dolu muamele etmeğe kâfidir. ettiği bildirilmektedir. dirmektedirler. . ^ kalmıştır. . [Arkası Sa. 3 sütun, 1 de\ idaresinin kendi halkı ellerine tevdii, İs tavsiye ederiz. Hatay Türkleri derken YUNUS NADl lArkası Sa. 3 sütun 5 te] Malatyada zabitlerimize iltifat ediyorlar Konya 20 (A.A.) Reisicumhur hazırlığı yapılmıştır. Fakat Önder uytu* Atatürk, bu sabah 5.40 ta Konyadan da olduğundan görülemedi, selâmlandı. geçtiler. Habersizliğe ve sabahın çok erAfyonda ken saatine rağmen kalabalık bir halk Afyon 20 (A.A.) Atatürk, refakütlesi istasyonda toplanmış ve merasim (Arkası Sa. 7 sütun 4 te) Polonya, Yugoslav hükumetleri Çin, Japon idaresini nefretle reddediyor 1,200,000 Çinli Nankinden çıktı Bugünlerde Franco hükumetini tanıyacaklar Çinliler, şimdiye kadar yarım milyon zayiat vermiş bulunmalarma rağmen teslim olmıyacaklav
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle