09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 tkinciteşrin 1937 CTJMHURfYET 11 Siz de bu kremden şaşmayımz! Bayılmalar Çarpıntılar, boğulma hisleri, heyecanlar, korku, merak ve hiddetler, baş dönmeleri, asabî kulak oğultuları yirmi damla KARDOL ile derhal sükunet bulur. Dün}raya nam veren meşhur I NEZLEDEN KORUNUNUZ ! Her eve lâzımdır, biJhassa kalabalık evlerde nezleden korun«cak için soba veya mangal üzerine bir tas sıcah su içersine b r kahve kaşığı KORiZAL konduğu takdirde Jâtir bir koku verdıği gibi bütün nezle mikroblannı da mahveder. Sokakta bir mendil özerine damlatıp koklamak kâhdir. Her eczanede KORiZAL'l isteyiniz. KIŞ GELİYOR ! BALSAMİN KREMi Bütiin cihanda elli senedir daima üstün ve eşsiz kalmıştır. Sizi nezleden koruyan yegâne ilâcdır. KORiZAL KREM BALSAMİN Büyük bir bilgi ve trnın bir tecrübe mahsulü olarak vücude getirilmiş yegâne sıhhî kremlerdir. IALİ MUHİDDİN HACI BEKÎR ŞEKER TİCARETHANELERÎ Akide, lokum, badem şekeri, badem ezmesi, acı badem kurabiyesi, reçel, surup, şark usulünde imal edilmiş fıstık, badem, fındık, kaysı ve alafranga meyva şekerlemelerinin her çeşidi fevkalâdedir. Lezzetine doyum olmaz. KREM BALSAMİN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhî evsafımn Loodra, Paris, Berlin, NevYork Güzellik Enstitiilerinden yüzlerce krem arasında birincilik mükâfatını kazanmış olmakla isbat etmiştir. ÇAGLAYAN gazinosu DİKKAT: KREM KREM BALSAMİN BALSAMİN nev'i vardır. ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR TİCARETHANELERÎ Gayet lüks ambalajh nefis karamelâ yapıyor, tavsiye ederiz. TAHiYYE MUHAMMED Her akşam sea°s)arına devam etn.ektedir. Mısırda filimîerini ikmal edip memleketfmize oönen meşhur f i l i m y ı l d m Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve halis acıbadem kremleri olarak dört Ayrıca Bayan M U A L L A el. 40335 P. T. T. Fabrikası Direktörlüğünden: 5850 kilo Muhtelif eb'adda demir saç 2150 » » » lâma demiri 1350 » » > dört köşe demir 200 » T. Demiri Miktar ve envaı yukanda yazılı dört kalem malzeme açık eksiltme ile satın ahnacaktır. Eksiltme 1 birincikânun 937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on beşte icra kılmacaktır. Bunlann muhammen bedeli 1494 lira ve muvakkat teminatı 112 liradır. Taliblerin şartnameyi görmek için hergün, eksiltmiye girmek için de muayyen gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte Fabrika Satmalma Komisyonuna müracaatleri. (7753) T rında satıldığı gibi son defa sureti mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven olduğu kadar pek kullanışh ve zarif olan ötedenberi tanmmış hususî vazola Aimanca Türkçe ALİ MUHİDDİN BEKÎR TEKNİK LÛGAT Adnan Halet Taşpınar Aimanca Türkçe tercüme işlerile meşgul olanlar ve teknik kitab okuyanlar için faydalı bir eserdir. Tevzi yerleri: îstanbul Ikbal Kitabevi, Beyoğlu Haşet ve Erich Kalis Kitabevleri. KREM bulunur. BALSAMİN tü ıtriyat P l e r l b ü t ü n nevilerile tanmmış, ecza ve tuhafiye HACI mağazalannda TİCARETHANELERÎ Tahin helvaları halis şekerdendir. ÎNGÎLtZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU İSTANBUL ALİ MUHİDDİN BEKÎR Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı HACI Trabzon Vilâyeti Sıhhat Direktörlüğünden: Ticarethaneleri mamulâtı. Satış yerleri: Îstanbul Beyoğlu Karaköy Kadıköy. Taşradan toptan ve perakende sipariş vermek arzusunda bulunanlann lutfen: Eski HAYDEN Yeni B A K E R mağazalarını ziyaret ediniz. Mobilya hususunda «EMSALİ ARASINDA> en iyi ve zengin çeşidler bulacaksınız. SALON, YEMEK ve YATAK ODASI takımlannı HER YERDEN İYİ ve UCUZ ŞERAİT ve FİATLARLA tedarik edebilirsiniz. 1 Eksiltmiye konulan iş: Trabzonda yapılacak Memleket hastanesi ALt MUHİDDİN HACI BEKİR hafrivat ve betonarme işleri. Hamidiye caddesi, Bahçekapı. ÎsKeşif bedeli: Yüz elli bin on beş liradır. 1 tanbul adresine yazmalan rica olu2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şur ••'": A Eksiltme şartnamesi, nur. Verüen siparişler derhal gönB Mukavele projesi, derilir. C Bayındırlık isleri genel şartnamesi, E Hususî şartname hulâsası, F Keşif cetveli, G Proje. Istekliler bu sartnamelerle «vrakı 750 kurus mukabilinde Nafıa Vekâ Genc makine mühendisi ve statik heleti Yapı Işleri Umum Müdürlüğü ve Trabzon Nafıa Müdürlüğünden, Istansablan bilen mühendis ve tecrübeli fen bul ve Erzurum Nafıa Müdürlüklerinden alabilirler. plânlan yapan ressam aranıyor., Jşti 3 Eksiltme 3/12/937 cuma günü saat 15 te Trabzon Sıhhat Müdürlüyenlerin adi günlerde akşam saat 16 ilâ ğü binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 20 de Kumbaracıyokuşu 31 Dr. Müften5* Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 8750 lira 75 kuruşluk mu dis Abdurrahman ömere müracaat et vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup gös mesi. termeleri lâzımdır: Nafıa Vekâletinden 937 senesinde almmış müteahhidlik vesikası gösterOperatör mesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 100,000 liradan aşağı olmaması ve müteahhidin diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile müştereken teklif yapması, mukaveleyi birlikte imza etmesi. Oogum ve kadın hastalıklan 6 Teklif mektubhm yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir samiitehassısı at evveline kadar Sıhhat Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon ReisCağaloğlu, Nuruosmanlye caddes liğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektubNo. 22, Mavi yapı ların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın Telefon 22683 mühür mumile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «4223» (7707) Halil Sezer Karyola ve Çelik Möble M EŞ H ERi Son listem karyoJalar muhtelif cinıte çelik somyeler ve çe'ik madenî moblelerimiz teşhir edilmi^tir. Salkıms5$üd Oemirkapı caddesi 7 Tel. 21632 Karyola ve madenî eşya fabrikası Mühendis aranıyor Harb Akademisi Komutanlığından: Harb Akademisi dahilinde görülen lüzum ve ,yapılan keşif üzerine bazı famirat yapılacaktır. Yapılacak i§in keşfi İ0Ö İiradır. tstekli olanlann Beşiktaş kazası Malmüdürlüğüne yatıracakları otuz liralık teminat akçele rile birlikte 23/11/1937 salı günü «aat 15 te Akademi Satınalma Komisyonuna müracaatleri. (7884) CONTIHEHTAL BİR TECPÜBE KÂFİDİP Istanbulda Merkez posta binası yanında Alalemciyan han No. 14 TRAÇ BIÇAKLARI RIZA UNVER Kadıköy Ikinci Sulh Hukuk Hakimliğinden:| 936/31 """ Giimrük Muhasebeciliğinden mütekaid müteveffa Hayriye aid olup tasfiyesine karar verilen ve Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin 12/10/937 tarihli nüshalarında satılacağı ilân edilen Beşiktaşta bir cephesi tramvay caddesine diğer cephesi Sıvaslıçıkmazı soka ğında 4 No.Ii ve 4 katlı ve cadde üzerinde büyük bir kırathaneyi ve her katında üç oda bir haîâyı havi büyük bir konağın 2/5 ve Fikirtepesi ittisalinde 14 No.lı ve 19805 metro murabbaı sahasmdaki arsanın 34/84 hisseleri ve Göztepede eski 78 yeni 5 No.lı 490 918 metro murabbaı sahasmda, beher metro murabbaı 50 60 40 kuruş kıymeti mukaddereli arsa ların tamamının ikinci arttırmasma 30/11/937 salı günü saat 10 dan 12 ye kadar devam edileceği ilân olunur. * (7873) • • • • • • • • ! Kumb6r< BIYATIKVF SIDDETLI AĞRILARI BUTÜM EDER SER MAKİNİST aranıyor îstanbula yakm bir elektrik santralinde aşağıdaki şeraiti haiz bir sermakinist ahnacaktır: 1 Sanayi mektebinden mezun olacak, yahut ayni derecede amelî ve nazarî malumatı haiz olacaktır. 2 Dizel ve gaz motörlerinden iyi anlıyacak, motörler üzerinde esaslı çalışmış olacak, iyi bir torna=ı, tesviyeci olacaktır. Talib olanların ellerinde bulu lan bonservislerin birer kopyasını, tercümei hallerini, fotoğraf ve adreslerile ücreti îstanbul posta kul tusu (1006) ya bildirmeleri. Mahfuz şartnamesi mucibince Dolmabahçe Kırtasiye deposu ile civar iskeleler arasındaki eşya nakliyatına aid münakasa neticesinde bulunan fia' haddi lâyık görülrnemiş oldugundan on beş gün müddetle münakasası tem dıd olunmuştur. isteklilerin ihale günü olan 1/12/937 çarşatnba günü sar. 14 te 125 lira teminat paralarile beraber Dolmabahçede saat kulesi k?",.,!,daki Kırtasiye deposuna müracaat eylemeleri, (7734) Maliye Vekâletinden: »^^^mmmamKİ Muhasib aranıyor Bir müessesei tirariye için iyi refe nslı, tecrübeli mütehassıs bir muhabe ihtiyac vardır. Talib olanların ter'•mei hallerile bir fotoğrafını îstanbul 176) po?'q kv' ~nna (S) rumuzile gön'?rı rıca TÜRKİyE CUMHUBİYEÜ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle