09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 21 Ikinciteşrin 1937 KüçUk hikâye Ben esmeri badem ile Ahmed Hidayet PEŞTE de RADYO Clark Gable'dan mektub Amerikalı jönprömiye senede 300 bin dolar kazandığını ve ancak 30 bin harcadığını itiraf ediyor Holivud Bana burada «300 Bin Dolarlık Adam» lâkabmı takmışlar, yani o tâbirle senede 300 bin dolar kazandığımı kasdetmek istiyorlar. Tabiî vergi memurlanndan bir santim bile gizlemek mümkıin olmadığına göre anlaşılıyor ki ben bütün arkadaşlanm arasmda para kazanma rökoru kırmış sayılabilirim. Halbuki 10 sene evvel hiç kimsenin tanımadığı küçük bir aktördüm. En mühim rolleri 200 dolara deruhde ederdim. Bugün ise kendime mahsus evim, yatım ve tayyarem var.. Kazandığım parayı istediğim gibi sarfetmek hakkma sahibim. Fakat öyle yapmıyorum. Çünkü 20 dolar borc almak için kaç arkadaşın kapısını çalmak mecburiyetinde kaldığımı hâlâ unutmadım. Zaten sefahate de meylim yok. Balık ve vahşi hayvan avları en büyük eğlencelerimi teşkil etmektedir. Onlarla eğlenmekten bıktığım vakit 120 beygir kuvvetinde makinesi olan tayyareme, yahud saatte 130 kilometro kateden otomobilime biner gezerim. Bazan şurada burada durur fotograf makinemle resimler alırun. Hiç benim ismimi bir takım iskandallara karışmış, yahud karımdan boşanmak için mahkeme ilânlarının arasına sıkışmı; gördünüz mü? Beverly Hills'teki villâmda mütevazıane yaşıyorum. Paramla borsa filân da oynamam. Yalnız emniyetli yerde durması için bankaya koyarım. Binaenaleyh bütün bir senelik masrafım 30 bin doları geçmez. Bir aktöre yakışan hayat da budur. İki sene evvel üç arkadaşımla, Robert Montgomery, Gary Cooper, Wallace Beery ile birlikte 150 yataklı bir sanatoryom inşa ettirdik. Sinema artistlerinden malul, ihtiyar ve kimsesizler için orası sığınılacak bir yer teşkil etmektedir. Hayat bugün o kadar acayib bir şekle girmiştir ki şu anda milyoner olanın yann bir elyjjçk parajsı için avuç açıp açmıyacağı malum değildir. Fakirler, orta nacaktı. Maamafih, buna da şükür.. Küçük fakat güzel bir apartımana yerleşmişler, yemelerinde, içmelerinde, giyinmelerinde, gezmelerinde feraha kavuşmuşlardı. Hayatlanndaki bu tnühim inkılâba rağmen birbirlerine olan sevgileri, itimadları da azalmış değildi. Yalnız, Necatinin çahştığı heyette parlak bakışh, kalınca dudaklı, güzel denemez, fakat esmer şirini bir hanende kız vardı: Necibe!.. Lâmia arasıra onu kıskanır gibi oluyor, maamafih aynaya bakınca kendisini ondan çok üstün bulduğu için bu hissini ancak şaka tarzında "izhar Ikindiye doğru mektebden dönerken ediyordu. Kıskançlığına hiç de sebeb yok köşedeki kahvede Necatinin oturduğunu değildi. Necati sahnede «San Kordelâ» uzaktan gördüğü dakikada Lâmianın şarkısmı okurken hep ona bakar, Ben esmeri fıstık ile.. kalbinde tath bir heyecan başlar, ilikleBen esmeri fındtk Oe.. rinde ılık bir rüzgâr eserdi. Ben esmeri badem tfc Iş bakışmaktan tanışmaya, konuşmakBeslerim!* tan sevişmeğe mıincer oldu. Necatinin derken kız da oturduğu yerde kırıtmakannesi Lâmialara ilk geldiği gün ortalıktan geri kalmazdı. ta biraz tereddüd havası hâkim oldu. FaNecibe artık onların hergünkü Iâtikat bir müddet sonra kız tarafı yumuşafelerinin mevzuu olmuştu. Akşamüstü dı. Basit bir nikâh, mütevazı bir düğün Necati evden çıkarken Lâmia muhakkak iki genci birleştirdi. takılırdı: Yeni çift çeşmenîn yanındakî ahşab e Esmere selâm söyle benden!.. vin alt kattaki tek odasını kiraladılar. Ha Ba?üstüne! fif tertib sıkıntı içinde yaşamağa koyuldu Sor bakalım, hangi dudak boyalar. Çünkü Necatinin muayyen bir işi sını kullanıyor.. Ben de ondan alacayoktu. Herkese «gümrük komisyoncusuğım.. Fakat öpmeğe kalkma.. Suratm yum!» diye böbürlenirdi amma, karısı boyah gelirsen alimallah dayagı yereline günde yanm liradan fazla para geçsin!.. tiğini görmemişti. Bereketversin Lâmia Ayrılırken derin kahkahalarla gülüevcimen bir kadındı. Diğer taraftan Neşürlerdi. cati, arasıra sesinin güzelliği yüzünden Şaka, Necati bogazından rahatsızlanıp bazı davetlere çağırılır, oralarda kendiyatıncıya kadar birkaç mevsim devam etsine diş kirası namı altında verilen birkaç ti ve biçare şarkıcı ciğerlerine hücum eparayı da Lâmiadan gizlemez, evin idaden kanlar yüzünden iki hafta içinde şöhresine sarfederdi. retine, muvaffakiyetine, kazancına ve «*« sevgili kansına veda etmege mecbur kalSeneler böyle geçtî. Memleketteki dı. mes'ud degişiklikten kenar mahalleler *** pek yavaş ve ağır nasibedar oldukları iLâmia kocasının arkasmdan çok ağlaçin bir zaman Lâmia ile Necati eski tarz dı, harab oldu. On gün yataktan çıkadaki hayatlarına devam ettiler. Bütçeleri madı. Biraz aklı başına geldiği gün üzilk günler gibi hâlâ bozuktu. Hele ay gün ve bitkin, darmadağmık olan evin isonlarına doğru çok sıkışıyorlar. Ekmek çini toplamağa çalıştı. Karyolanın altınçiye, bakkala olan borc yekunu kabara da bir kartpostal buldu. Üzerindeki Nekabara müstakbele devrolunuyor, Lâmia catinin yazısıydı: Yegâne aşkım, sevgiipekli entarisini her sene yeni bir renge li yavrum!.. Altına devam edılememişti. boyatıyor, başını sıkıp bağlamak için Çevirince: Nişantaşı Balaban sokağı parçalanmağa namzed yarım metre kre 247 numarada Necibe.. adresini gördü.. Necatinin kendini kaybettiği son günpi yenilemeğe muvaffak olamıyordu. Ierde bir mektubdan bahsettiğini hatırlaFakat sevimli sarışm yüzü, kusursuz dı. Kocası kesik hırıltılarla: endamı bu eskipüskülerle de güzelliğini Onu sana veremem.. Muhakkak kat'iyyen kaybetmiyordu. Nihayet taben postaya götürmeliyim I cümlesini lih kuşu, bir gece delikanlmın başına tekrar edip duruyordu. konmakta gecikmedi. Alarurka musiki O vakit bunu nöbet neticesi bir sayıküstadlanndan bestekâr Kerim Efendi, lama sanmışb. davetlerden birinde Necatiyi bir köşeye Yatağm yanmdaki koltugun kenarına çekti: turunmasa yere yuvarlanacaktı. Necatinin Güzel bîr ses'n var, dedi, nîçîn bundan istifade etmiyorsun.. Gel seni ye öldüğü gündenberi göz yaşmdan başka tiştireyim.. Kışın salonlarda, yazm bah bir şeye şahid olmıyan yüzünde acı bir çelerde çalan saz takımlarından birine tebessüm belirdi: Iş şaka değil, meğerse ciddiymîş, girer, para kazanır, bana da dua ederdiye söylendi, fakat kadın da ne taş yüsin! Altı ay sonra «Billur Köşk» musiki rekli şeymiş.. Ne hastalığında bir defa heyeti yeni bir uzuv daha kazandı. Se yokladı, ne de cenazesine geldi!.. Gülüşü, artık bir kahkaha şeklini alne tamamlamadan Necatinin şöhreti bümıştı. Sonra haykırmağa başladı.. Fakat tün memlekete yayıldı. Delikanlmın şarkıları, gazelleri bir taraftan plâklarda hırsla, tessürle, ağlıyarak, hıçkırarak degür akisler yaparken yaz geceleri bahçe ğil.. Avazı çıktığı kadar bağırıyor; Nelerde ufukları, kış geceleri de salonun ge catinin meşhur şarkısmı söylüyordu: Necati ile Lâmia, genc çocuk; Ramazan geceleri, mahallenin meyzinine vekâleten elli paraya yatsı ezanı okumağa başladığı andan itibaren sevişmişlerdi. Küçük kız o vakit henüz mektebe gidiyordu. Yemekten sonra derslerine çalışmak için minderin köşesine çekilir, ertesi güne aid vazifelerinî iki büklüm yazmaya, birçok sahifeleri manasını anlamadan ezberlemeğe uğraşırken Necatinin minareden gelen tath sesini duyar duymaz, birden kitabdan gözlerini kaldırır, kafesli pencerelerden karanlıklan yarmağa gayret eden nazarlarile derin hulyalara dalardı. niş tavanının ahşab cidarını çm çın çınlatıyordu. Necatinm sıhhatî bîraz bozufe olmasa daha çok çalışacak, daha fazla kazaBen esmeri fıstık ile.. Ben esmeri fındık ile.. Ben esmeri badem ile.. Beslerıml* Yılbaşı gecesini Meşhur Çigan kahvelerinde geçireceksiniz. Ç Bn aksamkî program J ANKARA: 12,30 muhtelif plâk neşriyatı 12,50 plâk: Turk musıktsı ve halk 9arkıları13,15 dahilî ve harlcî haberler 18,30 plâls neş riyatı 18,35 çocuklara masal: Nureddin Artatn 19,00 Turk musikisı ve halk şar kiları (M. Karındaş ve arkadaşları) 19,30 saat ayarı ve arabca neşrlyat 19,45 Turk musıkısi ve halk şarkıları (Servet Adnan. ve arkadaşları) 20,15 konferans: Selım Sırrı Tarcan 20,30 vıyolonsel solo: Edib Sezen (Piyanoda Marsel Bi) 21,00 Ajans haberlen 21,15 studyo salon orkestrası. 1 Yoshıtomo. Rund un den Erdenball. 2 Strauss. Ninetto. 3 Codard. Pastorale. 4 Papul Lıncke. Berlm bei Nacht. 5 Honegger. Psaume 21,55 yarınki program ve Istiklâl marşı. ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisl 12,50 havadls 13,05 Beyoğlu Halekvi gösterlt kolu tarafından bir temsil 14,00 SON 18,30 plâkla dans musikısı 19,00 Safıye: Plyano ve keman refakatıle 20,35 hava raporu19,35 konferans Kâzım Naml Duru (Işln terbiye yerı) 19 55 Borsa haberlerl 20,00 Müzeyyen ve arkadaşları tarafından Turk musıkısi ve halk şarkıları 20,30 Omer Rıza tarafından arabca soylev 20,45 Bay Muzaffer ve arkadaşları tarafından Turk musıkisi ve halk şarkıları (S.A.) 21,15 ORKESTRA: 1 Lalo. Le Roı d' YsUvertür. 2 Offenbach. La Perlcola. Fantezl. 3 Tschaıkowsky. Vals de 5 ınci senfo ni. 4 Peblkoff. Domance. 5 Mendelssohn. Scherzo 22,15 Ajans haberleri 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 22,50 son haberler ve ertesi günun programı 23,00 SON. VİYANA: 18,40 edebiyat 19,05 MUSİKIIİ YAYIN19 30 ŞAN VE MUSİKİ 19,55 kanşık yayin 20,40 VIYOLONSEL KONSERI: ŞOPEN VE SAİR BESTEKÂRLARIN ESER LERI 21,10 OPERET PARÇALARI; Orkestraya opera korosunun ıştirakıle 22,40 yeni plâklar 23,15 haberler ve saire 23,35 DANS MUSIKISİ: Thiel'in cazband takımı. PEŞTE: 18,05 ÇİNGENE ORKESTRASİLE BİR LİKTE VIYOLONSEL KONSERÎ 18,55 konferans 20,25 ŞAN KONSERİ 20,55 konferans 19,35 FLUT VE PIYANO 19,50 spor 21,05 komedl, haberler 22,45 OrtKESTRA KONSERI 24,05 LAKTOS CAZBAND TAKIMI 1,10 son haberler. BUKREŞ: 18,05 ASKERÎ BANDO 19,05 havadis 19,20 EÖLENCELI KONSER 20 40 koiferans, pıyes, haberler ve saıre 22,15 aksam konserı ORKESTRA İLE BİRLİKTE ŞAN (TENOR). LONDRA: 19,05 ORKESTRA KONSERİ 19 50 kl raat 20,10 KORO KONSERI 20 35 PA ZAR GUNLERINE MAHSUS BUYUK KONSER 22,05 kanşık yayın 23 10 KORO KONSERI 23,40 ORKESTRA KONSERI. 18 05 kanşık yayın 21 35 KARIŞIK MUSİKİ 22 05 OPERA ANDRE CHENIER, ıstırahat zamanlarında hava ve haberler. ViYANA KIS SPORLARI görülecektir. Acele kayıt olunuz. Yerler doluyor. Ayrıca Semeringdeki da NATTA Galatasaray Tel. 44914 | Fransada Bugiine Kadar Yapılan En Büyük Film Müracaat Clark Gable halliler bugünü, zenginler ise yarını düşünmek mecburiyetindedirler. Işte ben onun için mütevazıane ve muktesidane yaşanm! Clark Cable ( Bir iki satırla ,,T") "^T Charles Boyer'nin karısı Pat Pa terson, Leslie Howard ile Joan Blon dell'in çevirecekleri «Satandîn» kordelâsında rol alacaktır. "JC Paris sergisinin sinema salonunda bir Rumen gecesi tertib edilmiş ve Ro manyada yapılan manazara ve documentaire filknlerinden birçoğu gösterilmiştir. "^ Maurice Dekobra, başrolleri Ses sue Hayakava ile genc Japon artisti Mişika Tanaka'mn oynıyacaklan bir filim için güzel bir senaryo hazırlamaktadır. jt Perşembe günü Fransiz limanından kalkan Normandi vapurile, Enneni rejisör Rupen Manulyan, Marlene Dietrich ve Tino Rossi Amerikaya hareket etmişlerdir. «Mavi Melek» kahramanının bundan bir hafta evvel yola çıkması mukarrerken soğukalgınlığmdan dolayı dışarı çıkamaması bu teahhura sebîbiyet vermiştir. , t ,, . , Bugün T U R K sinemasmda NÖBETCİ ECZANELER ffiml San'at Aşk Heyecan Fedakârlık ve Güzellik ABiDESi Pek yakında : DüDya radyosunun meşhur yıldızlan MILS kardeşler ve diğer orkestralar, ZarafetAşkNeşe Müzik. i l â v e t e n : EKLER DUNYA HAVADiSLERi Bujrfln saat 11 de tenzilâtlı matine 20 G I N G E R MİLYON ONA R O G E R S ' i n e n gUzel AŞIK Saray ve Melek sfnemalarında birden ALLAHIN BAGÇELERİ MARLENE DİETRİCH CHARLES BOYER Lüks ve ihtişam ... Çigan şarkıları ... Şen ve şuh LUPE VELEZ'in Meksika güzelliğini ve 50 k şiden mürekkep meşhur Alfred Rode çigan orkestrasım Bu hafta S Ü M E R sinemasmda Bu gece şehrımizın muhtelif semtlerındekl nobetçl eczaneler şunlardır: Lstanbul clhetı: Eminonunde (Mehmed Kâzım), Fatihte Saraçhanebaşında (Ibrahım Halıl), Karagumrukte (Mehmed Fuad), Bakırkoyde (Merkez), Aksarayda (Zıya Nurl), Fener Balatta (Merkez), Beyazıdda (Cemil), Küçukpazarda (Yorgı), AJemdar Cağaloğlunda (Abdulkadır), Samatyada (Çola), Şehremıni Topkapıda (Nâzım). Beyoğlu cıheti: Şışh Pangaltıda (Nargileciyan), Taksimde (Umoncıyan), Istiklâl caddesinde (Della Suda), Tepebaşmda ıKmyolı), Galatada (Huseyın Hüsnu), Kasımpaşada (Muey yed), Hasköy Halıcıoğlunda (Barbud), Beşiktaşta (Suleyman Receb), Sarıyerde (Osman), Tarabya, Yenıkoy, Emlrgân, Rumelihısar, Bebek, Arnavudköy, Ortakoy eczaneleri. Kadıkoy İskele caddesinde (Sotiryadis), Üskudarda (Selımiye), Heybeliadada (TomadLs), Buyukadada (Merkez) eczaneleri. Ahmed Hidayet Bugün SAKARYA sinemasmda NİNO MARTİNİ ^ ve alkışlanan Ilâveten : EGE MANEVRALARI, sözlü ve sesli film. Bu filmde ATATüRK'Un ve d<ğer büyük şahıslarımızın seslerini dinliyeceksiniz. Bugün saat 11 de tenz lâtlı matine MELODİSİ Acı bir ölüm Tunuslu Mahmud Ben Ayyad Paşa kerimesi, muallım Fahri Ayyad ve Fatma Ayyadın anneleri Emine, dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 11 de Kadıköyündeki evinden kaldırılacak, namazı Osmanağa camisinde kılmdıktan sonra Karacaahmeddeki aile kabrista nına defnedılecektir. e ŞEN HAYDUD Yarın akşam gala müsameresi olarak T /» || p %v m\ l# m\ S NEMAS1NDA 18 yaşiodan itibaren bütün bayanların zevkle hey*canla mchakkak görecekleri böyük filim. Nikâh merasimi İzmitin tanınmış ailelerinden Bay Mehmed Sami Baruksalın kızı Bayan Saime ile asteğmen doktor Fahri Gökayın nikâh merasimi Fatıh Evlenme memurluğunda iki ailenın yakın dostları hururile yapılmıştır. Saadetler dileriz. (ESTRELLITA) Fransızca fifminde en aon Arjanlin şarkılarını taçanni etmektedir. Aşk... Hareket... Eğlence. ve kahkahanın münavebeten birleştiği sevimli ve çok güzel bir filim. Fransızca Sinema taıibinin en nefis eseti.... IVıektebli kızlardan daha mükemmel. Ilâveten: Büyük Ege Manevraları : PARAMOUNT Jurnal. Bnp;ün saat 11 de tenzilâth mat : ne BUGÜN IZDİHAMIN ÖNÜNE GEÇMEK, BÜTÜN DÜNYANIN EN GÜZEL EN NEFİS VE EN ŞAHANE ^^^^^^ı^^^mKmmHmmmı Asrî genc kızlık, ilk heyecanlar tahassüsier... Oz kızı ile sevgilisi, iki aşkı araamda çırpınan genc ve güzel bir kadın annesİDİn aşkına iîyan eden 16 yaşında genç kız. Güzellik, saadet, hicran. Sevecek kızların, seven ve sevilen kadınların, mutlaka sevgilisine kavuşmak istiyen erkeklerin filmi. Osmanlı Bankası İLÂN %3 faizli 1911 ihraclı Mısır Kredi Fonsıye tahvilâtımn 1/12/937 tarihinde yapılacak itfa keşidesinde başabaş te diyesi tehlikesine karşı, Osmanlı Ban kası Galata merkezile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek iyi şartlarla sigorta edıleceği, mezkur tahvilât hâmillerinin malumu olmak üzere ilân olunur. Biletlerinizi şimdiden aldırınız. mmtm^m^mmmm^^m^^Km Bugün j P E K sinemasmda DiŞi TARZAN MELEK ve S A R A V sinemaları birden ve ayni zamanda göstermektedir. SEANSLAR : SARAY: 2,30 4,30 6,30, Suvare 9 da MELEK : 2 4,15 6,30, Suvare 9 da Bugün MELEK ve SARAY'da saat 11 de tenzilâth matıne ve meşhur komikler PAUL KEMP, THEO LİNGEN tarafından eşsiz bir surette yaratılan ŞAHESERLER ŞAHESERİNİ rahatça görebılmeniz için bu filmi, BEYOĞLU'nun en büyük iki sineması Türkçe Sözlü FERAH da iki saat heyecan Aşk Güzellik Akıllara hayret verecek maceralar Binlerce vahşi Binlerce figüran Binlerce vahşi hayvan ve Baş rolde : yarın gece \ Umumî arzu Ü2erine DOROTY Holivudun en çüzei vücudlü en güzel kızı meşhur Buglln saai 11 de tenzilfitlı matine. LAMOUR Safiye Son konserde bir çok kişiler yer bula •; madılar. Geri dönmemek için biletleriniri şimdiden aldınnız. ve arkadaşları konseri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle