12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 îkincikânun 1937 CUMITORİTET GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 • m • • • •ı • m m • • • m 7 8 9 10 * • \ Soldan sağa1 Memleketımızın meshur dağ sılsi lelerınden bırı, tarıiıımızın meşhur şahsiyetlerinden biri 2 Allaha tapma, çek me 3 Nuh Peygamberın basına gelen, bır çeşıd pasta. 4 Blr emır, bır memleketm muhtar ıdare ıle kullanılan parçası 5 Bir edatuı kısaltılmısı, tok onun halinden anlamaz, nota 6 Arabca «hastalıktan kalkıp ıyı olma» 7 Tamamıle ınanmıs, vucudun et kısmı 8 Karsılık 9 Gezintl gemısı, hennz kemale gelmemış 10 Bazı kapıların gececek yerlermdekı tumsek, vekü Yukarıdan aşağıya* 1 Vaktıle Atlas Okyanusunda batmış olan buyuk bır gemı, bır emır 2 Doymak bilmiyen, supurgenin arkadaşı 3 Az plşmLş yumurta, Ingıliz alfabesınde blr har öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs fın okunuşu 4 Evm taksımatından bıri, hastalıklarile sesi kısılanlara şiziraat 5 8760 saat, alaturka bır musiki faî tesirleri çoktur. 30 kuruş. âletı 6 Gecelerı hepımız onun içındeyız 7 Bır sual edatı, bır fazlalık edatı 8 O Hasan deposu: fstanbul, Ankara, nun geimasme bır bas ağrısı da bahane Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. olabılır, hem etiisi, hem de tatlısı olur. 9 merkezi. 10 Erkek, esas. Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli 128 4 5 8 7 8» 1 0 3 şubat 937 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekâleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda Kocaelinin Kandıra kazasındaki koyun ağılı devlet onnamndan veya hususî mukaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat üzerinde her hangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 4016 lira 25 kuruş muhammen bedelli 2975 aded normal kayin traversin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ankarada Ve kâlet Malzeme Dairesinden alınabilir. Muvakkat teminat 301 lira 22 kuruştur. İsteklilerin teklif mektublarını 3 şubat 937 çarşamba günü saat 14 e kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâ zımdır. «87» (305) Naf ıa Vekâletinden: Ansızın yakahyan ağrılar YALNIZ i R KA ŞE G R i P i N almakla derhal izale edilebilir. ı İstanbul Vakıflar Direktörlüğü Cinsi Patates Muhammen Miktarı bedeli Kr. San. 8000 kilo 6 25 İlk teminat Lira Kr. 37 50 İlânları thale günü G R İ P İ N Bötun agrı, sızı ve ıshrabların pan zehiridir. Gripin varken diş, baş re romatizma ağrıları çekilmez. Gripin zle ve gripi geçirir; harareti düşürür, hastalıklann onüne geçer. 1 l 3 4 5 • 7 8 » 0 1 T İ|M|U|R|«|B|O|R|U E L İ K • |ÇIİ|Y|A|N RİİİYİA •|A|Z|A|K • E|M|A K İİN • • • Ş l Y • V • |K|A|R 0 • u A K a B|A|K|A R A • G E ç İ|M|E Ç|A|K I î SİBİN EİS A|K liş • A|L|A T|» •!• L I A D|î • •IŞJUİHİBİK Etrüsk Vazosu Ilıçın Olumu Efendi İle Uşak Vıkontun Olumü Iklımler Ilk Aşk Kuçuk Hıkâyeler Mevud Toprak Stalın Lenm Mezhebi Felsefe Tarıh Felsefesi Anarşizm Haydar Rifatın eserlerinden 20 Kr. 50 40 30 100 100 100 125 150 75 35 125 60 r 1/2/937 pazartesi saat 15 te Gureba hastanesine lüzumu olan yukanda cins ve miktarı yazılı PATATESE istekli çıkmadığından eksiltmesi ON gün uzatılmıştır. Ihalesi yukanda yazılı gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım Kaleminde görülebilir. (427) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 2 3 4 Şartnamesi mucibince «100,000» metro düz beyaz kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık, 3/II/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına bilir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (374) j GRİPİN Icabmda günde üç kaşe alınabilir. Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: 23 üncü tertib piyango biletleri için 140 bin türkçe 10 bin fransızca el ve 10 bin duvar plânile 10 bin duvar afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme ile 25 kânunusani pazartesi günü saat 15 te müna kasası yapılacaktır. İstekli olanlar şartnamesini Piyango Direk törlüğü Muhasebesinde görebilirler. (338) Zonguldakta: Havzai Fahmiye Müdürlüğünden: Kozlu mevkiinde mevcud iki komür tahmil oluğuna iki doluya ve geriye iki boş arabayı ayni zamanda sevketmek ve icabında 20 dolu arabayı birden tahrik etmek üzere nihayetsiz halat sisteminde işlivecek bir mihanikî sevk ve manevra tesisatı vücude getirilecektir. İhaIesi açık eksiltme ile yapılacak olan bu tesisata aid bütün mihanikî aksam, malzeme ve montaj müteahhide ve buna müteallik inşaat, hafriyat ve sair müteferrik atneliyat dairemize aid bulunacaktır. Ihale olunacak olan tesisat kısmı için tahmin olunan keşif bedeli, gümriîk resmi Havza Müdiriyetine aid olmak üzere 4865 lira olup bunlarm müfredatı ve umumî plânı ile şartname Havzai Fahmiye Müdürlüğünde ve İstanbulda tstanbul Mıntakası Maden trtibat Memurluğunda gorülebileceği ve bunlarm üç lira mukabilinde alınabileceği gibi vaziyet mahallen tetkik edilmek üzere daha ziyade tafsilât ve izahat ta alınabilir. Talib olanların, bu tesisatı vücude getirebile cek kabiliyet ve ihtısasta bulunduğunu gösterir vesikaları haiz bulunması veya Fen Kurulumuzca bu kanaatin tahassül etmesi şartile bu tesisat hakkında kendilerince tanzim edilen kat'î plânları, işletme izahnamesi ve makine, malzeme müfredatını gösterir cetvelle birlikte Zonguldakta Havzai Fahmiye Müdiriyetinde teşekkül edecek Komisyona müracaatle 3/2/937 tarihinde saat 15 te yapılacak olan ihaleye, keşif bedelinin % 7,5 teminat akçesi veya banka mektubu veya Ergani, Sıvas, Erzurum tahvillerile birlikte iştirak etmeleri. (401) I Şartname ve nümunesi mucibince 6000 kilo bel ipi pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık, 1/2/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo nunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sozü geçen şubeden alınıJbilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (242) I II Ankara Vilâyeti Ziraat Müdürlüğünden: 1 Vilâyet çiftçilerine dağıtılmak üzere 50 aded zikzak tırmık açık eksiltme ile satın alınacaktır. 2 Eksiltme 10/2/937 çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Tırmıkların muhammen bedeli 850 liradır. 4 Şartnamesi İstanbul ve Ankara Ziraat Müdürlüklerinde görtttebilir. 5 İsteklilerin pazarlık için teyin edilen gün ve saatte % 7,5 tutarı olan Banka mektubu veya Muhasebe Müdürlüğü veznesine nakten yatırılan makbuzla birlikte müracaat etmeleri. (449) III IV VI Idaremiz Cibali merkez deposunda şartname ve projeleri mucibince tesis olunacak «8000» lira muhammen bedelli «2» aded yük asansörü kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 2/III/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo nunda yapılacaktır. Muvakkat teminat «600» liradır. Şartname ve projeler «40» kuruş mukabilinde sozü geçen şubeden alınabilir. İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün evvel fiatsız teklif ve kataloklannı İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lâzımdır. Mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanunî vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukanda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine ve rilmis olmahdır. (184) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 1/2/937 tarihinden itibaren Ceyhan'dan tam vagon yükü halinde Mersine taşınacak zahirelerden ton ve kilometre başına alınacak ücret «2» kuruşa indirilmiştir. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. «148» (451) Eskişehir Hava Kurumundan: | 1937 kurban deri ve barsaklannın ihalesi 4/2/937 tarihinde Hava Kurumu Eskişehir şubesinde saat 14 te yapılacağından taliblerin şartnameyi görmek için tstanbul ve Eskişehir Hava Kurumuna müra caatleri ilân olunur. (456) | Devlet Demiryolları İşletme Umnm Müdürlüğünden Bir doktorun cazib keşfi; Solmuş ve buruşmuş bir cildin GENÇLîGiNi İADE EDiYOR. Muhammen bedeli 6000 lira olan elektrik motörü ve endüvi sargılarım ve bobinleri kurutma, enjekte tesisatı 4/3/1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada Idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 450 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî gazetenin 7/5/1936 G. 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reîsliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (273) Muhammen bedeli (24,000) lira olan 780 ton hematet, 180 ton dokümhane piki 9/3/1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada tdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (1800) liralık muvakkat teminatla ka nunun tayin ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. • Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (412) Doğuracağı tehlikelere karşı En iyi Koruma Çaresi Siddetli Sojjukların Viyanada bir tıb mecmuası, dünyayı hayrette bırakacak fennin son zaferini ilân ediyor. Buruşuklukların yalnız sebebi zuhuru değil, izale çaresini de bulmuşlardır. Anneler, hatta buyükanneler, artık genclik zamanlanndaki taze ve açık tenlerine kavnşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında olan kadınlar, gencliklerindeki yumuşak ve buruşuksuz bir cild teminine muvaffak olabilirler. Buruşukluklar, ibtiyarladığunız vakit zuhura gelir, cild; bazı canh ve besleyid unsurlan kaybeder. Bu unsurlar, şimdi kemali itina ile intihab edil miş genc hayvanlardan istihsal edil mektedir. Bunlarla cild beslendiği takdirde tazeleşir ve gencleşir. tşte; Vi yana Üniversitesinde profesör doktor Stejskal idaresinde yapüan keşfin şayanı hayret semereleri bu profesörün keşfinin münhasıran istimal hakkı To kalon möessesesi tarafından buyuk te dakârlıklarîa temin edilmiştir. «Biocel» tabir edilen canü hüceyre ler hülâsası, yalnız pembe rengindeki Tokalon kreminde bulunur. Hastane lerde 60 70 yaşlarındaki kadınlar ü zerinde yapılan tecrübelerde alh hafta zarfmda buruşukluklannm tama • men zail olduğu görülmüstür. Her akşam yatmazdan evvel yegâne cild un suru olan pembe rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Siz uyurken, o, cil di besler ve gencleştirir. Serian buruşukluklar izale olur ve birkaç hafta zarfında daha genc görünmüş olursunuz. Gündüz i çin (yağsız) beyaz rengindeki To kalon kremini kullanınız. Siyah benleri eritir, açık mesameleri kapatır ve en sert bir cildi yumuşatır, beyazlatır, ve gencleştirir. Güzel San'atlar Akademisi Satıanlma Komisyonundan: Akademi için 100 resim sehpası, 20 resim masası, 50 tabure, 90 dolab, 1 dosya dolabı, 1 yazı masası, 2 paravan açık eksiltme ile 1/2/1937 pazartesi günü saat 15 te ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1748 liradır. Muvakkat teminat 131 lira 16 kuruştur. Talib olanların adı geçen gün ve saatte Cağaloğlundaki Yüksek Mekteb ler Muhasebeciliğinde bulunmaları ve bu nevi işlerle uğraştıkları nı tevsik eylemeleri lâzımdır. Şartname bedelsiz olarak Akade miden alınabilir. lstiyenlere eşyanın şartnamesine göre yapılmış resimleri gösterilir. (179) Ç APAMARKA salebidir. I Bu nefis gıdanın 15 gramlık paketleri I Her yerde 5 kuruştur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle