13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 25 tkincikânun 1937 Iki mütehassıs := Singapore Uzakşarkm altın ve sefahet diyarı Mahmud Yesari Evin kullanışlı olması kifayet et Evden: Kazan ocağınm sıvaları döküldü mez mi? Yazm, odalarm kapılarmı aç ^tuğlalar da birer birer dökülmeden ta Burada sereserpe otur! jnir ettirsek! Ön odaya girmişlerdi. Pos bıyıklı, yü Dediler. zünü buruşturdu: Böyle kinayeli hatırlatmaların «öde Odanm neye bu tarafım sağır yap jne emirleri» gibi, gününü geçirince mışlar sanki? İki pencere açabilirlerdi <kesbi kat'iyet» edeceğini bildiğim için, Masraftan kaçmak mı? ayağıma lâstikleri, sırtıma paltoyu ge Kır sakallı, kıskıs gülüyordu: çirdim, dışarı fırladım. Zannetmem! Başak hesablar ola Bir sokak aşağımızda bir yeni yapı cak. Yandaki arsa, bu ev sahibinin deVar. İçinde daha sıvacı, marangoz çalı ğilse, yahut harita mucibince, sokak aşıyor. Uzun uzun sıvacı aramak yor çılacaksa... O zaman, evin vaziyeti bile gunluğundan kurtulduğum için sevini değişir. yordum. İkinci kata çıktılar. Pos bıyıklı, tavan Yeni yapınm açık kapısından girdim arasına çıkan merdivene yürüdü, baktı fakat sofada, iki gölge gözüme ilişti Yukarıya çıkmağa lüzum yok.. keyfim kaçtı. Berbad bir tavan arası... Eğer bunlar, yeni evin sahibleri, yaKır sakallı, merakla yaklaştı: fiut yapının kalfası, mimarı idiseler, sı Neden berbad? vacıyı kolay ayartamıyacaktım. Hafif Merdivenin yansma çıJcarak, birliklıafif çiseliyen yağmurun birdenbire hızını arttırması, cesaretimi kırmıştı, te baktılar. Pos bıyıklı, «lâhavle> çeker gibi homurdanıyordu: talihimi denemeden geri dönemedim. Tavanı biraz daha yükseltse olmaz Sofada gördüğüm iki gölgeye yaklaşmıydı? fcm. Onlar, dönüp arkalarına bile bakKır sakallı, gülüyordu: rnadılar. Ayak sesinden krışkulanma Singapore'a havadan bir bakış Azizim, o zaman tavan arası ol dıklannı görünce, onlann da bu yapıBritanya İmparatorluğunun şimdiye maz, tam bir kat olur. Masraf aynidir. ya, benim gibi yabana olduklarım an Peki, bu, ne işe yarar? kadar Uzakşarkta yaptığı kara, deniz ve ladım. Hırdavat konur... İcabında hizmet hava manevralannın en mühimmine sahİkisi de bir boyda idi; sofadan yan oçi de yatınlır. ne olan Singapore çoğumuzun zihninde daya geçtiler; omuz omza yürüyorlar Allahtan kork yahu! Buraya ko Uzak$arkın pisliği, sari hastalıklan ve dı. Arada bir duruyor, şemsiyelerinin tıclarını yere vurarak konuşuyorlardı. nacak hırdavatı sokağa atanm. Bu san buna benzer türlii türlü illetlerile malul Pencere önüne yaklaştıklan zaman, sar ininde yatacak hizmetçi kaldı mı bir belde olarak belirir. Halbuki hakikat bundan çok uzaknr. fjîrinin kır sakallı, öbürünün pos bı sanıyorsun? Hiddetle aşağı inmişti, kır sakallı da jjyıklı olduğunu görebildim. İngilterenin Çin bahrî istasyonuna Kır sakallı, döşeme tahtalanna, tava onu takib etti. Gene omuz omza verdi mensub 25 parça harb gemisi, (Cumberler, arka taşlığa indiler. itta, duvarlara, alıcı gözle bakıyordu: land ve Dorsetshire kruvazörleri, Hermes Sıvacı, arka taşlıkta harç karıştırı Bu, oda, neden bu kadar geniş?. tayyare gemisi, 9 muhrib, 11 denizaltı yordu. Kır sakallı sordu: Pfazla... gemisi, 2 şalope); Malaya'daki askerî Bodrum, toprak mı kalıyor? Pos bıyıkhsı, onun sözünü kesiyordu: karargâhtan 7000 asker, Irak, Hindistan Sıvacı, başmı geriye itti: Hayır... Hiç fazla değil... Dar bile.. ve Singapore'daki hava filolannın işti Hayrr! •îimdi, boş ta, geniş görünüyor.*. Bir rakile yapılan manevralara sahne olan Pos bıyıklı, birden parlamıştı: ıasa, iki iskemle koy, o zaman dar mı, Singapore'un İngiltere İmparatorluğu Neden?.. Bu, olmaz... liş mi belli olur. nun müdafaası için sevkulceyşî ehemmi Ve hararetli hararetli anlatıyordu: Merdiven başına döndüler. İkisinin Pos bıyıkhnm görüşlerini, inanışlan yeti Uzakşarktaki istasyonlann hep (Öe ev meraklısı olduğunu anlamıştım. nı çok doğru, çok yerinde buluyordum. sinden daha büyüktür. Singapore HindifSür sakallı söylüyordu: Bu merdiven, biraz daha arkaya O, insanca, rahat yaşamanın şartlarını, çinî, Çin, Filipin adalan, Sumatra, Atethnır, arka aralık darlaştırılır, arsadan şekillerini arıyor, düşünüyordu. Aydm vustralya ve nihayet Japonya üzerine ık, ferahlık, temizlik, hava istiyordu. hâkim vaziyetile Uzakşarkta ingilterenin testifade edilirdi. Bütün fikirlerinde de isabet vardı. candamarlanndan biridr. Pos bıyıklı, cevab veriyordu: Fakat, kır sakallmm fikirlerini de yaAzizim, mutfak aşağıda... Arka aHiç şüphesiz Singapore dünyanm en «ralığı büsbütün hazfetmeli, bir pencere bana atamıyordum. Her şeyi, en ehem zengin şehridir. Burada şairlerin altın miyetsiz görünen noktalara ve en uzak rüya olarak tavsif ettikleri hayallerin ha«açıp burayı aydınlatmah... O vakit, yukarı katın taksimatı de ihtimallere kadar, her şeyi inceden in kikate inkılâb ettiği görülür. işir. Eğer aydmlatmağa lüzum görü ceye hesab ediyordu. Singapore, Malay adalannin ihracat rse merdiven başına, yahut sahanlığa İkisinin de, yapıdan anladıklan ve malı olan teneke ve kauçuğun alım sahm îküçük bir ampul konuverir. Pencereye yalnız çatıyı çatıp evi kurmakla kalmayeridir. Singapore'daki 6000 ve Mala fcacet yok! yıp evin içindeki yaşama şartlarını da ya'daki 8000 «beyaz» m çoğunu tngiliz • Pencere, yalnız aydınlık için de bildikleri muhakkaktı. olmak üzere hepsi de (bittabi sivilleri ifŞîl, ayni zamanda, burayı havalandır Bir köşeye yığüı hazrr param varmış murad ediyoruz) Avnıpalıdır. Singa anak için de lâzım... Burası havalan gibi düşündüm: pore'un birkaç senedenberi emsali göriils<nrılrmyacak olursa, mutfağm kokusu, Şunlara damşarak bir ev yaptır «lumanı, evin içine dolar. sam... İkisinin görüşlerinin, kanaatle memiş bir şekilde zenginleşmesine sebeb Mutfağın penceresi var ya!. rinin ortasmı alınca, mükemmel bir ev kauçuk ihracatmın tahdidi ve fiatlannın ükselmesidir. 1936 senesi zarfında Sin^ Olsun, dumanlar, merdiven altına plânı çıkacağı muhakkaktı. ifcoplanır. Pencere, muhakkak lâzım. îki dost, gene omuz omza verdiler, apore'dan ihrac olunan 450,000 ton kauçuğun libresinde 20 paralık bir terefYukan kata çıkmışlardı. Ben, görüş şemsiyelerini açıp sokağa çıktılar. .feri ve inamşları birbirine taban tabana fü şehre bir çırpıda 9 milyon Türk lirası Sıvacıya sordum: rfcid bu iki mütehassısın arkasından yü Kim bu iki zat? İkisi de kalfa mı? azla varidat temin etmiştir. Bu müthiş •TÜyordum. kâra bir de teneke ihracahnı katacak oYoksa mimar mı? Kır sakallı, orta katın sofasında, durursak Singapore'un niçin bir altın diyan Sıvacı, başını salladı: <Iu, yüzünü buruşturdu: Sakallı, irad, âkar sahibidir; ev lduğunu anlanz Bu kadar geniş sofa neye yarar? yaptırır, ya satar, ya kiraya verir. Teneke Malaya'ya maihsus bîr ihracat Pos bıyıklı kaşlarmı çattı: Öbürü? malıdır. Başka yerlerde çok az çıkar. Merdiven başına bir camekân ya Onu da tanınm. Ömru kira evinde stihsalâtm tahdidi neticesinde tonu 100 fftlmca, burası da bir oda gibi olur. [eçer. ngilizden 240 Ingilize fırlıyan teneke <Oda> diyemiyorsun da, «oda gibi> Aklım duruyordu: nin, maden sahibleri bugün hiç çalış iaiyorsun. Kiracı tutarken buraya oda Ev sahibi, nasıl oluyor da, bu müşidemez. Satacak, yahut ipotek edecek madan, daha doğrusu maden ocaklannı ;ülpesend kiracı ile dost olabiliyor? olsan, gene adı <camekânla bölme so Sıvaa, halden anlıyan bir adamdı. üz'î surette işleterek para kazanmakfa> dır. Yani demek istiyeceğim şu: tadırlar. îülümsedi: Masraf edilir, camekân yapılır, fakat Singapore'da dört sene evvel ayda alt Sakallmm kiracısı değildir! oda adedini artırmıyacağı için, kiraya mış dolara ücretli bir memur olarak çalıMAHMUD YESARİ bindirmez. şan bir dükkân kâtibi geçenlerde mahalî banka üzerine 400,000 dolarlık bir Almanya ile olan ticareti ek yazmış, çeki alan da ödenip ödenmiBir çocuk otomobil altında r mizde yeni bir vaziyet eceğinden şüphelenerek bankaya sor ; kaldı İzmir (Hususî) Almanya ile olan muş. Banka bu adam için «dört misli Şoför Şerefeddinin idaresindeki 1404 ticarî muameleler, Cumhuriyet Merkez için de yazsa kabul ederiz» cevabmı vernumaralı otomobil, Taksimden geçer miş. ken 15 yaşlarında Ahmed isminde biri Bankasınm tediyatta müşkülât çekeceGörülüyor ki Singapore'da zengin olne çarpmış ve çocuğu tehlikeli surette ği hakkında çıkan haber üzerine biraz tereddüd devresi geçirmeğe başlamış mak işten bile değil. yaralamıştır. Malaya'da küçük teneke maden sa Şoför kazayı müteakib derhal otomo tır. Hatta piyasada, bu haber yanlış şeüblerinin bu madenden ayda 15,000 lira büi durdurarak yaralıyı otomobüine kilde şüyu bulmuş ve guya aramızdaki aridat temin ettikleri görülmektedir. Bu koymuş ve Çocuk hastanesine götür klering mukavelenamesinin bozulduğu madenlerin ekserisi yerli halk elindedir. söylenmiştir. Maamafih haberin kasden müştür. Çok küçük ve çok uzak bir yer olduPolisler şoförü bilâhare yakalamış uydurulduğu da söylenmektedir. u kadar son derece modern bir şehir oİardır. Banka, tediyat için muayyen bir li an Singapore'da Avrupa şehirlerindeki mit kabul etmiştir ve ithalât bedellerin îğlence yerlerinden çok azı vardır. Halâsa ettiğimiz prensip anlaşması, Türk den yaptığı tahsilât nisbetinde tediyat fat, umumiyet itibarile yeknesak ve hedavasmı tatmin edebilecek ve üzermde yapmak istemekte, bu nisbeti geçme yecansızdır. Akan altma mukabil sarfe* konuşulabilecek esaslardır. Fakat, bu mek esasını takib etmektedir. Halbuki, decek yer mahduddur. Maamafih Sin anlaşma, en ziyade, Quai d'Orsay mu * Almanya, Türkiyeden fazla mübayaat apore'un başlıca eğlencesi kumardır. hitini kaplıyan sisin nihayet dağılmağa yapmış ve yapmaktadır. Fakat, bankaBurada oynanan poker Monte Karlo başladığmı göstermesî itibarile memnu nın tediyatta müşkülât çekmesinden ve umarhanelerine taş çıkartacak kadar niyetimizi mucib olmuştur. Biz, zaten Almanyada bloke paramız kalması ihti üksektir. 1931 de bobu elli kuruşa oyM. Blum'un yüksek zekâsından ve de mali tahakkuk ettiği takdirde bu mem anan poker son senelerde bobu en aşarin görüşünden ümidimizi kesmiş değil ı on iki liradan oynanmaktadır. Bazı lekete olan ihracatımız duracaktır. dik. Cenevrede varılan prensip anlaşmakumarhanelerde bobu 80 liraya oynan Izmir Kızılayının balosu sı, Fransada, Türk dostluğunun hakikî îzmir (Hususî) Kızılaym vereceği dığı da nadir deaildir. değeri nihayet ciddî surette anlaşılmağa başladığını gösteriyor. Bu bakımdan yıllık balo için büyük hazırhklar yapılBulgurcada tarikat âyini Fransız hükumetini takdir etmek lâzınr maktadır. Dün, bu münasebetle İzmiryapanlar palas salonlarmda 200 kişilik bir çay dır. verilmiştir. Çayda Vali, Müstahkem İzmir (Hususî) Bulgurca köyünde Sözün kısası, Cenevrede, üzerinde koMevki Kumandanı, Belediye reisi, şeh ;arikat âyini yapmakla suçlu olan Halil nuşabileceğimiz esaslar kabul edilmiştir; rin ileri gelen şahsiyetleri ve aileleri /e arkadaşları hakkmdaki evrak Müdartık, bu yolda yürüyebiliriz. hazır bulunmuştur. leiumumilikçe tetkik edilmiş ve son Balo 6 şubatta hükumet konağı sa ;ahkikatm açılması talebile karar hâ:imliğine verilmiştir. lonlannda verilecektir. Evde beslediğiniz ehlî RADYO hayvanlardan sakınınız (^ Bu aksamki program yüzümüzü ve gözümüzü yalayan kedi gibi, köpek gibi hayvanlara, papagan ve kanarya gibi kuşlara, lâyık olduk lan şefkat ve muhabbeti gösterelim. Fakat bu teklifsiz ahbablarla bir arada bulunmamızdan mütevellid mah zurlan da gözönünden ayırmıyalım. KÖPEK: Dostlanmızın en tehlikeli sidir. Kuduz illetini getiren odur. Evin içinde serbestçe dolaşrr, haberimiz ol madan sokağa çı kar, komşu köpeklerile oynar, ku duz bir köpek ta rafından hafifçe ısırılır. Hastalığm meydana çıkmaması bazan 2 6 ay, bazan da bir sene sürer. Bu müddet zarfmda kuduz âraa göstermez. Fakat, salyası mikrobludur. Üzerinde hafif bir sıyrık bulunan bir eli yalaması hasta lığın sirayetine kâfidir. rem hastalığını d: naklederler. Tüy lerinin altında ce rahatlenmiş bir ul denin iltihabını U şıyabilirler. Tuva • letini başkasına bı rakmayıp ve dainr kendi pençeleril yaptığı için uzu' müddet bu yaranıı farkma varılmaz. Fakat o; mikroblarını saçar, durur. Çok defalar, çocuklann tutulduklan uyuz hastalıklan kedilerden geçer. PAPAĞAN: Papağanların ekseriyetle veremli olduklarım bilenler pek azdır. Bu hastalığın ilk ârazı pençelerde zuhur eder. Tıpkı romatizmalı gibi topallar. Pençelerin şekli bozulur. Gaganın üzerinde bir şişkinlik peyda olur. Veremli papağanlar uzun müddet ya şarlar. Ve nesilden nesile veremi nakle vasıta olurlar. KÜÇÜK KUŞLAR: Kanarya, ilâh... gibi küçük kuşlar da pek vahim ciğer hastalıklanm si rayet ettirir. Ekser çocuklar, dudak lan arasma bir şeker parçası veya başka birşey alırlar, küçük kuşlara yedirmeğe ça lışırlar. Bunu kat'iyyen yapmamalıdır İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 son 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 çocuklara masal: İ. Galib 20,00 Rifat ve arkadaşları tarafmdan Tıirk musikisi ve halk şarküarı 20.30 Safiye ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, saat 21,00 Bay Omer Rıza tarafmdan arabca havadis 21.15 Şehir Tiyatrosu dranı kısmı tarafmdan bir temsil 22,10 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi yünün pro gramı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. VTYANA: 18,05 valsler 18,25 konuşma 18,45 şan konseri 19,15 vilâyetler yaymı 19,40 ingilizce ders 20,05 saat, haberler, hava ve saire 20,20 konuşmalar 21,05 eğlencelt konser 22.05 senfonik konser 23 konser, istlrahat esnasında haberler, hava 24,35 son haberler. BERLIN: 18,05 şarkılar 18,35 edebî yayın 19,05 gramofon 20,05 konuşma 20,20 musi ki 20.50 günün akisleri ve haberler 21,15 eğlenceli konser 22,15 piyes 23.05 spor, haberler ve saire 23,35 gece musikisi. BTJDAPEŞTE: 18,05 konferans 18,35 gramofon 19,35 konuşma 20.05 Çingene orkestrası 21,15 filârmonik konser, istirahat esnasmda haberler 23.15 hava, boks maçı nakli 24.05 almanca haberler 24,10 Çingene orkestrası 1.10 haberler. BÜKREŞ: 18,05 kıraat 18,20 gramofon, havadis 19,15 musiki 19,50 konferans 20,10 valsler 22.10 kltablara ve mecmualara dair 22,15 san konseri 22.35 haberler, hava, spor ve saire 22.50 gece konseri 23,50 fransızca ve almanca haberler 24 haberler. LONDRA: 20,05 orkestra ve şan 21.05 haberler, hava ve saire 21.35 san konseri 22,05 karısık musiki 22 35 musikili konuşma23.2'î askerî konser 24,05 haberler. hava, spor, konuşma 24.30 dans orkestrası 1,35 haberler ve saire 1.45 gramofon. PARİS [P. T. T.k 18.05 Org konseri, kıraat. gramofon 19 35 konuşma, gramofon 20,20 plyano konseri 20.35 havadis 21.35 hava, gramofon 21.50 şarkılar 22,05 musiki22,35 piyes: Don Kişot 24,35 haberler, hava. ROMA: 19,55 konuşma 20.10 spor. fransızca turizm propagandası 20,25 yabancı dlllerde haberler 21.10 hava, haberler ve saire 21.35 fasizm haberleri 21,45 piyes 22 20 keman konseri 22,55 komedi 23.35 dans musikisi. İstirahat esnasmda haberler 24 35 dans havalan. Köpek kuduz, kedi uyuz, papağan, kanarya gibi Orada para sel gibi akar kuşlar da kolaylıkla verem hastalığını aşılarlar ve dünyanın en yüksek Evlerimizde bulunan ve teklifsizce başka kedilerden kuduz mikrobunu alakumarı oynanır kucağımıza çıkan, ellerimizi, bazan da bildikleri gibi ve iplffli Köpeklerde vereme tutulanlar pek çoktur. Buna, bilhassa daima ayni yerde kapalı kalanlarda, mikroblu şeyleri yiyenlerde çok tesadüf olunur. Veremli köpekler; gezdikleri, dolaştıkları yer lere verem mikroblarını mebzulen sa çarlar, dağıtırlar... Dahası var: Cild hastalıklan... Uyuz bir köpek, kendisini tedavi etmek istiyen bir adamı aşılıyabilir. Köpek uyuz oldu mu, tüyleri yer yer dökülür, cil di, tıpkı bir konfeti serpintisi gibi be neklenir. Ve uyuzu, ilk evvel evdeki çocuklara aşılar. KEDÎ: Bunlar da ısmlmak suretile Beyoğlu Rum kız ortamektebi mü diirü Bay Naçinanm kızı Eleni Naçina Dün Aksarayda İsmailağa mahalle ile Ermis ve Yeni Pazar bakkaliye masinde Toprak sokağmda oturan Niyazi ğazaları sahibi Bay Kiryakidisin oğlu adındaki çocuk, Lâleliden geçerken Bay İstelyonun nişan merasimi, dün Mustafa admda bir adam tarafından a Beyoğlunda Rum kız ortamektebinde tılan kar topile kulağmdan yaralanmış yapılmış, merasime İstiklâl marşile başür. Mustafa polisler tarafmdan yaka lanmıştır. lanmış ve Adliyeye teslim edilmiştir. Şehrimizin Rum ileri gelenlerinden ÖLÜM Sokaklarda kar topile yolculara sarkın çoğu bu mes'ud törende bulunmuşlar Girid Hanya liman reisi Hasan Kaptılık edenler polis tarafmdan yakalana dır. Yeni nişanlılara saadetler dileriz. tan oğullarından ve alay kâtibliğinden rak cürmü meşhud mahkemesine verimütekaid İbrahim Natık kısa bir has leceklerdir. ÖLÜM talığı müteakib 92 yaşında olduğu halde Edirne Mektubcusu Tevfik Borlunun Tekirdağında vefat etmiş ve defnedil refikası ve Midillili Hüseyin kızı Bayan miştir. Allah rahmet eylesin. Şerife müptelâ olduğu hastalıktan kurArşiv nedir? tulamıyarak Cağaloğlu Sağlık YurdunVEFAT Hamld Koşay lmzasını taşıyan bu eser da vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü paMahkemei Temyiz reisi evvellğinden küçük fcıt'ada ve nefîs bir surette basılzartesi saat 12 de Yurddan kaldırılarak mıştır. mütekaid Büyükadada eczacı Şinasi Eserde Arşiv, Arşiv osulleri ve blnaları Eyübe ailesi kabristamna defnoluna Rıza ile İş Bankası memurlarından Fecaktır. Salihattan olan merhumeye hakkında faydalı izahat verilmektedir. ridun Rızanm babaları avukat Bay Ali Ankara Halkevinin neşrlyatmdan olan gufran diler, ailesine sabırlar temenni Rıza Birbil vefat etmiştir. kitabı alâkadarlarına tavsiye ederiz. eyleriz. Cenazesi aym 26 ncı salı günü saat Lozan 11 de Aksaraydaki hanesinden kaldırıSumer Bank huktık müşavlrl Dr. Mülıp Yenicamide namazı badeleda Sir * nib Hayrinin 24/7/936 tarihinde Anka keci Araba vapuru iskelesinden hare Kay Francis Rikardo Kortez kara Halkevinde vermiş oldmğu konferans ket ederek vapurla Büyükadaya nakil Ankara Halkevl tarafından bastırümıştır. ( Fransızca ) ve ebedî istirahatgâhma tevdi edile • Eserde I/ozan muahedesi etrafmda tam bir cektir. Allah rahmet eylesin. izahat verilmekte ve bu tarihî vakıa heyeF E R A H Sinemada canlı bir if ade ile canlandınlmaktadır. Tav ^ " Teşekkür siye ederiz. • 3 Şubat çarşamba akşamı Validemiz ve kayınvalidem Bayan Türkîyede 1935 yılmdaki Nuriyenin vefatı dolayısile saym akraArkeoloji Işleri ba ve dostların telgraf ve mektublarla K O NS E Ri Remzi Oğuz Arık tarafmdan kaleme alı I ve bizzat ziyaret etmek suretile vaki onan bu kitab da Ankara Halkevi tarafından I Istanbul halkımn arzusu ile lan teselli ve taziyetlerine ayrı ayn cebastınlmıştır. Memleketimlzde meydana çı L^HHH b i r defaya mahsus vab vermek ve ziyaretlerini iade etmek kanlan tarihî eserler ve abideler hakkında mümkün olmadığmdan kendilerine birçok resimlerle süslenmiş olan kitabda borclu olduğumuz şükran vazifemizin 1935 yüı içinde arkeoloji cephesinde yapılifasına muhterem gazetenizin tavassumış olan hafriyat, sondaj ve geziler haktunu rica eyleriz. kında tafsilât verilmektedir. Kızı Hatice Bleda, oğullan Rahmi, Şevket ve damadı Mithat Şükrü Bleda Çocuk «Çocuk» mecmuasmın 17 nci sayısı zengin mündericatla, üç renkll resimlerle ve Fransızca dersleri SİNEMANIN SON İCADI mekteblilere dair birçok faydalı bllgllerle Pratik bir metodla fransızca dersleri çıkmıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu tarafınvermekte olan bir muallim, taşrada budan neşredilen «Çocuk» mecmuası her yerlunanlar için muhabere ile de tedris Bugün TURK sînemasında de 5 kuruşa satılmaktadır. tatbik etmektedir. Gazetede (F.) rümuBETHOVEN'in en güzel eseri zuna yazılmalıdır. Marmara Ankarada intişar etmekte olan Marmara mecmuasının beşinci sayısı çıktı. MecmuaKadıköy SÜREYYADA nın bu sayısında birçok güzel şürlerle ede İVVİLLİ B1RGELLİL DAGOVER| H A L K bî ve içtimal yazılar da vardır. KarilerimiFransızca OPERETİ ze tavsiye ederiz. Halka kar topu atanlar mahkemeye verilecek Nişan YENİ ESERLER J 4 üncü A Ş K I IMünir Nureddin CANLI FILM 9 UNCU S E N F 0 N İ Pekyakında S A K A R Y A sinemasında Emsalsiz tenor JOSEPH SCHMİDT'İ en son ve en mükemmel temsili Bu akşam saat 21 de Zozo Dalmasla BEYOĞLU ÇtÇEĞÎ Sah Azakta: H A L İ M E Çarşamba Sarayda: PİPİÇA Pek yakmda: SE YEK Bir Yıldız Doğuyor (Ein Stern faellt vom Himmel) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ filminde göreceksiniz. ^•^•^MIHHi ^ Yarın akşam Şehzadebaşı T U R A N tiyatrosunda N A Ş İ D GECESİ VASFİRIZA, HAZIM bir sahnede Kemani SADİ, MAHMURE ŞENSES KONSERİ Üç Büyük Komedi bir gecede EI ilânlarını mutlâka okuvunuz. Tel. 22127
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle