18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 IKlUClKdlluli CUM*IUitıY.ET Karaköyde hazır bir yeraltı geçidi Izdihamı azaltmak üzere köprünün altından kolayca istifade edilebilir Seyrüseferin selâmeti icin Tam biçilmiş kaftan! [Faştarafı 1 inci sahıfede] Karaköyün bııgünkü hali Karaköy hakkında bundan evvelki ya durak yapılmıştır. Bebek hattı tramvayzımda (Cumhuriyet 81936) söyle de lannm durağı (2) rakamile gösterılmişmiştim: tir. « Söylenecek, izah edilecek daha 2 Diğer bütün işaretler birinci krobirçok şeyler var. Ben Karaköyde, yeral kide gösterilen manalardadır. tında, hazır, yapılmış derhal halkın is Yolcu bekliyen hazır geçid tifadesine açılabilecek yeraltı geçidleri Fakat bu yeni duraklar yapılsa da yabile keşfettim. Gelecek yazımda yerleripılmasa da gidip gelme yollannı ayırmak ni ve kullanılabilecek şekillerini göstere kabildir. Bakınız nasıl? ceğim.» î§te vadimi yerine getiriyorum. Kara A Yaya olsun, tramvayla veya oköyün, şehrin diğer kalabalık noktalarıntoınobille olsun Haydarpaşa, Kadıköy, dan büyük bir farkı vardır: Haydarpa şa, Kadıköy, Ad r ve bütün Anadolu Adalar ve hatta Usküdar iskelelerine giyakası halkı da buradan gidip gelmek decegıniz zaman doğrudan doğruya Hamecburiyetindedir. Bütün Anadolu şi lic iskelesine gidiniz. Merdıvenden aşağı mendiferleri yolculan buradan îstanbula inince Halic iskelesinden Kadıköy iskelegirerler ve buradan trene giderler. Bu sine giden köprü altında hazır bir geçid rasını açmak, gidişi ve gelişi kolaylaştır bulursunuz. Tramvaylar, otomobiller amak şehrin en mühim mürur ve ubur me rasından tehlikeler içinde geçmek yerine selesidir. Belediye isterse bunu parasız bu geçidle rahatça istediğiniz iskeleye varabilirsiniz. ve bir günde yapabilir. B Eski Kadıköy iskelesinden veya 1 (1) rakamile işaret edilen yer, Unkapanı köprüsünden kalma ve işe yabugünkü üstü örtülü Karaköy tramvay bekleme yeridir. Şehir nakliye vasıtaları rar bir iki duba getirip krokide gösterilnın en mühim merkezî bir noktada bile diği gibi Halic iskelesi tarafını da Kadıköy ıskelesi şeklınde karaya bağlamak nekadar seyrek ve yavaş işlediğine delâmümkündür. Bu takdirde yayalar köprü let eden bundan iyi bir misal olur mu? üstüne çıkmağa mecbur olmadan uzun 2 Kalın siyah işaretler tramvayla okla gösterildiği gibi doğrudan doğruya n göstermektedir. Birer ince çizgi ile «ösköprü altı geçidinden geçerek iskelelere terilmiş olan tramvayların üzerindeki okgidebilirler. lardan ne tarafa doğru gittikleri anlaşıl C lstanbul cihetinden yaya olsun, maktadır. otomobil ve tramvayla olsun gelenler is3 Ufak siyah işaretler diğer naklikeleye köprü üstündeki merdıvenden inye vasıtalannı ve bilhassa otomobilleri dikleri için onlarla ve onların eşyası ile göstermektedir. de karşılaşmazsmız. 4 Uzun siyah oklar otomobillerin lskelelerden çıkarken iskeleye gelişlerini ve iskeleden gelen yolA İstanbul tarafına gitmek için culan aldıktan sonra kalkışlarını gösteritramvaya binecekseniz gene otomobil ve yor. Tabiî yayalar da otomobiller, tramvaylar arasında kendilerine yer bulup tramvay tehlikelerine maruz kalmadan bu geçidden ve Halic iskelesi merdivegeçmek mecburiyetindedir. 5 İnce beyaz çizgiler iskeleye gi" ninden köprünün karşı tarafına çıkabi lirsiniz. den ve iskeleden çıkan yolcuların ayni B Beyoğlu ve Bebek tarafına gityoldan gitmek mecburiyetinde oldukla mek üzere tramvaya binmek için köprü rından nasıl karşıkarşıya geldiğini ve birbirlerine engel olduğunu göstermekte üstünde, tam iskele merdiveni karşısında yapılması lâzım olan bir durak yerine dir. 6 Dikkat edilecek nokta: Halic is çıkarsınız. Mağazalarda, yazıhanelerde, kelesi dubalan Karaköye bitişik değildir. bankalardaki bütün Karaköy halkına Karaköypalas önündeki durak daha çok Kördüğüm uygun geleceği için köprü üstündeki bu Bütün bu işaretler ve oklar böyle kâ tramvaylar çok durmıyacak ve beklemiğıd üzerindeki gibi oldukları yerde dur yecektir. Halic iskelesi karşısındaki durasalar mesele gene iyi! Fakat bunlar mü" ğı yaptırmak için geçen sene epeyce yazı temadiyen gidip gelen, hareket eden şey yazmak icab etti. Umarım ki burası için lerdir. Bunun için ve bilhassa Anadolu bu zahmete lüzum kalmıyacaktır. trenlerinin gidip gelme zamanlannda buC îskeleden çıkıp otomobile mi rası «kördüğüm» tabirine canlı bir misal bineceksiniz? Bilhassa tren vapurlannm teskil eder. köprüye varışlannda bu cihet çok müSebeb? Üstü örtülü tramvay bekleme himdir. Bu yeni şekilde çok kolaylaşmış durağı ve yeraltından bir geçid olmama bulunur. Kadıköy iskelesinin Karaköye sıdır. Tramvay durağı buradan kalka doğru olan kısmı yalnız çıkmağa mahsus bilir. Geçid de hazırdır. Derhal kulla olacağı için bugünkü kanşıklıktan ve nılabilir. Vakıâ yeraltı değil de «Köprü müşkülâttan eser kalmaz. altı geçidi» dir. Fakat işe yaradıktan Taksilerin yüzü, bugünkünün aksi, fasonra ne farkı var? kat seyrüsefer kaidelerine uygun olarak Fark derhal göze çarpıyor, değil mi? Gümrüğe doğru çevrilmiş olacağından Karşılaşan, çarpışan oklar yok. Gitme müşteri alıp kalkan otomobiller okla işave gelme yollan ayrılmıştır. ret edilen tarzda sokak içinden geçerek 1 Karaköydeki üstü kapalı tramvay bekleme yeri kaldırılmış, buna mu " Karaköy meydanına çıkacaklar, Köprükabil daha ileride Karaköypalas binası başında intizamsızlık ve izdihama mey önünde (1) rakamile isaret edilmiş olan dan vermeden gerek Beyoğlu ve gerek lskelelere giderken «Türklerin büyük dostu Claude Farrere, Le Journal gazetesinde İskenderun hakkında bir yazı yazarak Türk tezin takbih ettiği gündenberi, Kamâlist Türklerin nazarında bu dostluğu kaybetmiş tir. Onun bu yazısı üzerine, Türk matbuatı, bu büyük akademi azasını, Türk dostluğuna ihanet damgasile damgaladı. Neredeyse, bütün eserlerinin ateşe atıl masını istiyecekti. İstanbul Şehir meclisi de, üstelik, a lelâcele içtima etti ve Osmanlıların eski payitahtındaki büyük caddelerden birinHolivuddan gelen haberler Kay Frande büyük Fransız muharririnin ismini cis'in dördüncü defa evlenmek üzere oldutaşıyan levhanın kaldınlması kararını ğunu bildiriyor.. Şimdi içinizden bir çokverdi. an: Yani, müteveffa Pierre Loti'nin peyrevi Vay.. Kay şimdiye kadar üç defa tarafından, hiçbir ihtirasa ve hiçbir kine evlenip boşanmış ta bizim nasıl haberimiz müstenid olmaksızın yazılan bir makale, olmadı? Türklerin, vaktile en büyük müdafileri Diyecekler. Evet bu kadar meşhur bir ve en iyi dostları olmuş olan bir kimse ıldızın hususî hayatına aid böyle mühir nin bütün dostluğunu, bütün sempatile hâdiseler nasıl oldu da gizli kaldı. Bu b rini mahvermelerine kâfi gelmiştir. mucizedir, bir harikadır. Hele sinerr Türkler, Claude Farrere'i reddedi merkezi gibi dedi kodusu bol bir yerd yorlar. Suriyeliler, ona, manevî bir taviz 7 akat bunu ancak Kay Francis gibi l yerine geçecek bir nevi istiğfan zünüb cadm yapabilir. Diğer herhangi bir ar borclu değiller midir? ıstin başmdan geçecek bu çeşid vak'alr Suriyenin hükumet merkezi olan Şam, diğer birçoklarında görüldüğü gibi, bü büyük caddelerinden birini, bu büyük ün dünya matbuatında sütun sütün ya Fransız akademi azasına izafe etmekle zılann doğmasına sebebiyet verirdi. Nil şeref kazanacaktır. Ve ayni zamanda, kim Gloria Swanson ve Jean Harlow'ı millî hayatımızın doğmakta olduğu şu evlenme ve boşanma maceralan bugı 1 dostlara ve taraftarlara muhtac anımız herkesin ağzında bir sakızdır. Joan Cra da, çok kıymetli bir dost ve bir müdafi ord, Ginger Rogers, Claudette Colbe inkiler ise henüz yeni unutulur gibi old temin etmiş olacaktır. Doğrusunu isterseniz Greta Garbo'nı Şu da var ki, Claude Farrere'in Türkesrarlığı bile Kay Francis'inki yanınf lerde sevdiği şey an'aneleri idi. Türkler hiç kalır. Hususî hayatını sade yaban< bu an'aneleri terketmişlerdir, o şiir artık ların değil, en yakınlannm bile tecess onlarda kalmamıştır. Ve hiç şüphe yokünden mükemmelen saklıyabilen ancr tur ki, Claude Farrere, Suriyeyi ziyaret bu san'atkârdır. Hem de Garbo gibi e\ ettiği zaman, bugün yeni Türklerde arnin bahçesinin etrahna iki metro yükse' tık tesadüf edemediği cazibeleri ve şiiri liğinde duvar yaptırmıya hacet kalmada bulacaktır. villâsı, diğer birçok binalann arasına $ı Bu fikrin tahakuk sahasına çıkarılma kışmış vaziyette olmasına rağmen, yed> sı, Fransız Suriye dostluk rejiminin senedir arsıulusal bir artist olmuş olan başlangıcı için de çok mes'ud ve çok ye Kay'ın evine hiçbir gazete muhabiri a masına mâni olamamıştır. Kay ılk defa rinde bir teşebbüs olacaktır. ak basmamıştır. Çünkü Kay vaktini e Dwight Francis ismindeki gencle ki hâBu fikri, entelektüel gencliğimize ve nnden ziyade gezmelerde, tozmalarda, lâ onun ismini taşımaktadır ikinci o'a şehir meclisimize arzediyoruz.» inema ve tiyatrolann ilk temsillerinde ge rak Wılliam Gaston ve üçüncü olarak C U M H U R İ Y E T Şamlı gazete irir. Böyle olduğu halde gene ebedî bir ta Kenneth Mac Kenna ile evlenmiştir. Kay'in hakikî ismi Katherine Gibbs'nin mütaleasına hassaten memnun oldu muamma şeklinde kalmakta devam eder. Geçenlerde stüdyodaki locasmda ken tir. Dwight Francis ile Nevyork kilise • ğumuzu herşeyden önce kaydetmek isteriz. Claude Farrere zaten bizim değil, disini ziyaret eden bir Amerikah muhar lerinin birinde izdivac merasimi yapıldığı şarkın meclubu olan bir fantezistti, nite rir Kay'ı gazetelerden birine bir mektub zaman henüz on yedi yaşında idı. Bu bir kim son senelerdekl temayülleri, fikirle 'azmakla meşgul bulur. Artist gazete aşk evlenmesiydi. Fakat, izdivacın ilk ri ve yazılan bunu açıkça göstermiştir. ciyi biraz beklettiği için özür dıledikten haftalannda iki gene evlenmelerinin pek onra şu sözleri ilâve eder: manasız bir hareket olduğunu anlamış Biz Pierre Loti'yi inkâr etmeğe taraflardı. Çünkü birlikte yaşadıklan küçük tar değiliz. Çünkü o, romantik hikâye • Hususî hayatıma aid yapılan bir lerile değil, makalelerile ve seri yazılari anlışlık hakkında başmuharrire izahat şehir, Pittsfield, Kay'in o zamanki ga le Türkü sena etmiş, lâakal yüzde kırk ermek mecburiyetinde kaldım. Benı, yelerini tatmin edebilecek bir yer değildi. isabetle Türk ruhunu sezmiş bir adamdı. iimdiye kadar dört kere evlenmiş göste Kay edibliğe ve aktrisliğe heves ediyor Claude Farrere'de bu sempatiyi yalnız riyorlar. Halbuki son ayrıldığım adam, du. Sade bir ev kadını ve briç meraklısı olarak hayat geçirmek istemiyordu. Buşark panoraması ve manzaralanna müte* ancak üçüncü kocamdır. nun üzerine ayrıldılar. veccih bulmuşuzdur. Hiç şüphesiz bu haberin tashihini Kay, Nevyorka döndü. Tamamile hür Senelerce evvel, nasılsa, istanbulun istiyorsunuz. bir sokağına izafe edilen ismi elbette o Hayır.. Başmuharririn sırf şahsen ve serbest bir iş kadını olarak yaşamıya radan ve Türk kalblerinden silmek lâ buna kani olmasını arzu ediyorum. Yok başladı. Bir reklâm müessesesinin kâtibezımdır. Türk milleti, düşmamna dahi sa deli miyim, altmcı sahifede çıkmış kü liğini deruhde etmişti. O sırada Massac kıymet verir, lâkin dost görünüp arka çük bir haberi tashih vesilesile birinci husetts valisinin oğlu William Gaston'a dan vurmak için fırsat kaçırmıyan ma ahifede heyecanlı ve meraklı bir havadis rasgeldi. Bu tesadüf her iki kalbi de şinr ceraperestlere, asla! şekledi ve oralarda aşk ateşini alev alev haline koymalarına vesile olayım? yaktı. Şamda bir caddeye Claude Farrere'in Işte, Kay'm hususî hayatına aid bir adı verilmesinde kuvvetli bir isabet var çok esran muhafaza edebilmesindeki meGene adam büyük bir siyaset adamı dır. Hakikaten Farrere'in Türkiyede te haret bu misalden pek güzel anlaşılmı olmak istiyor, onun için bütün vaktini sivehhüm ettiği şiir ölmüş, hem de ebedi yor mu? yasî mücadelelere hasrediyordu. İşte bu yen ölmüştür. Fakat bu şiir Les Echos Lâkin, bütün bu ihtiyatkârlığına ve mücadeleler dolayısiledir ki Kay ile Wilde Syrie'nin muhitinde bütün gürbüzlü kurnazlığına rağmen dördüncü izdivacı iam resmen izdivac edemediler. Gizli şeğü, bütün haşmetile yaşamaktadır: Bol münasebetile eski defterlerin karıstınl kilde evlendiler. Çiçeksiz, yüzüksüz ve sarık, bol entari, nargile, harem, afyon, kervan ve kervansaraylar, beli palalı aşiret reisleri, kafes arkasında, peçeli kadmlar, develer ve Farrere'in tahayyül ettiği bütün bir bedeviyet mahşeri! Güzel Kay Francis'in aşk ve izdivac maceraları Dördüncü defa evlenen esmer yıldızm şimdiye kadar başmdan geçenler nasıl oldu da gizli kaldı? Holivud'un moda kralicesi Sabık dostumuz Farrere gitsin, orada mes'ud yaşasm ve kendisi şimdiden Su riyeye mubarek olsun! İstanbul cihetlerine kolayca gidebilecek lerdir. Sağ Sol meselesinin tatbtk yeri Bu tavsiyelerim tamamile parasız, pulsuz, Belediyenin bir emrile bir günde yapılabilecek işlerdir. Tramvay şirketi de Karaköy, «kıt'a» yerini biri Karaköypalas önünde ve biri Köprübaşında olmak üzere mantıksız yapacağına ikisini de köprü üstüne naklederse kendisi ziyana uğramadan halka kolaylık ve hizmet yapmış olur. Şehrin ve halkın selâmeti ve menfaati namına Belediyemize olan bu ricalarımın kabul edileceğini ümid ederim. Şu geçid yerinin olsun kullanılmasmı «mecburî» bir şekle koysa halka çok büyük bir iyilik etmiş olur. Sağdan ve soldan yürümek, karşıdan karşıya geçmek meselelerinin tarz ve iyiliklerini öğretmek için de çok pratik bir yer elde edilmiş bulunur. Siz de ayni fikirde iseniz, Belediyeye hep birlikte rica edelim, bunu bir gün evvel tatbik etsin! îyiliği sabit olursa Boğaziçi iskelelerine de tatbikı çaresi var dır. davetlisiz basit bir izdivac. Zevc, izdivac merasimi biter bitmez tayyareye atlayıp mücadele etmekte olduğu siyaset saha sına girti. Zevce, bal ayınm ilk dört güıü Nevyorkta yalnız başma kaldı. Bu çiftin ilk senelik izdivac hayatlan lep böyle ayn geçti. Delikanlı ancak iki :ren veya tayyarenin muvasalat ve hareket zamanlan arasmdaki tevakkuf müddetine münhasır kalıyordu. Kay bu çeşid izdivactan da birşey anamadı. Ruhan meyus, kalben mustarib bir halde, bir daha aşka gönlünü ve iz divac bağına da boynunu kaptırmamağa arar verdi. William Gaston'dan hiçbir skandale meydan vermeden sessizce ayldı. Kay, sade Holivudun değil, bütün dünyanm en yüksek bir san'at şahsiyeti haline geldi. Bütün bu geçirdiği aşk ve zdivac maceralan hemen hemen ekseri mehafilce meçhuldü ve Kay san'at sa ıasındaki şöhret ve muvaffakiyetine ilâveten «sinema âleminin en şık giyinen kadını» ünvamnı taşımakla iftihar ediyor du. Edebiyat ve san'ata düşkünlük gösteriyor ve ismi hiçbir erkek ismile birlikte zikrolunamıyordu. Fakat birdenbire ufukta birîsi daha göründü: Kenneth Mac Kenna. Kay şimdiye kadar geçirdiği acı tecrübeler neticesi gayet ihtiyatkâr davranıyor. Fakat delice âşık olan Kenneth onu yalvarmalar, tehdidlerle kendisine celbe uğraşı yordu. Kay bir aralık hastalanmıştı. Bu hastalığın nekahet devresindeki zâfından istifade ederek Kenneth onun muvafakatini istihsal etti ve 1931 senesi ikincikâ nununda Catalina'da evlendiler. Üç sene, bir kadmın temenni edebileceği bütün saadetlere nail oldu: İyi bir yırva, kendisini çılgmca seven bir koca, sinema sahasmda gittikçe artan şöhret ve muvaffakiyet! Ne garibdir ki saadetinin son âmili, sinemadaki şöhret ve muvaffakiyetini bu saadetin yıkılmasında da en büyük sebeb oldu. Kenneth iyi bir aktör ve kudretli bir teknisiyen olmakla beraber karısının yanında pek sönük bir şahsiyet olarak kalıyordu. Kocası buna sinirleniyordu ve asabî buhranlarının hıncını karısmdan alıyordu. Vaziyet tahammül edilemiyecek bir şekle girmişti. Zevc zevce, ahlâklan nin birbirine uymamış olması gibi basit bir bahane ile yekdığerinden aynîdılar. * * * Şimdi Kay, diğer izdivaclannda olduğu gibi Delmar Davves namında bi rile dördüncü defa evlenmesi hakkında da kendisinden sorulan suaRre sükutla mukabele ediyor. Bunda kendisini haklı görmeliyiz. Çünkü bazıları müstakbel hayat projelerini ifşa edecek olurlarsa irişmek ıstedıkleri saadetlere nazar değeceğine kanidirler. Kay da uğurluluğa ve uğursuzluğa fazlasile inanan bir kadın olmak itıbarile belki böyle düşünüyor. Bınaenaleyh onu dördüncü dünya evine girmek üzere iken rahat bırakalım! Karaköyün kolayca alabileceği muntazam şekil V. B1RSON Smema markezmde senebaşmda yapılan gu^.sl gıyınme musabakasında birıncilıği kazanan Carole Lombarde en §ık elbiselerinden biriyle. A. H. R.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle