13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇARPINTIYA NEVROL İNKIBAZ vc ondan mütevellid baş ağrılarım defeder. MİDE ve barsakları kolaylıkla boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir toz olup MÜMASİL MÜSTAHZAR LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY, ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMA LARINI giderir. MİDE VE BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe der. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. Küçük şişesi çıkmıştır, fakat büyiik sişesi ekonomiktir. 10 CUMHURİYET 25 İkincikânun 1937 Emsalsiz ilâçtır. Sinire, hatakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. AKBA Ankarada her dilde gazete mecmua ve kitabları, bütün mekteb kitabları ve kirtasiyeyi ucuz olarak AKBA müesseselerinde tedarik edebilirsiniz. Telefon: 3377 ••Biçki Dersleri Evinde hocasız kendi kendine biçki, dikiş öğrenmek istiyenler için yazılmıştır. Kadın elbiselerine aid olan bi • rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • dır. Taşraya posta parası ahnmaz. Satış yeri yalnız Beşiktaş Dikiş Yurdudur. Akaretler numara 87 Telefon 43687 Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz.' REOStL E S Ki 1EYVA TUZU İSTİL EŞYA AMATÖRLERİNE 15 ikincikânun 1937 den itibaren İstiklâl caddesinde 479 No. (Eski Hayden ma ğazasında) teşhir etmekte olduğumuz eşyaları kat'î surette elden çıkarmek ve mezkur mahalli kapatacağımızdan sayın müşterilerimizin nazarı dikkatlerini celbederiz. DtREKTÖRLÜK Erzurum Vüâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş Erzurum Nümune hastanesinin kalori fer tesisatı işidir. 2 Keşif bedeli 12700 Hradır. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Plân. B Umumî şartname. C Bayındırhk işleri genel şartnamesi. D Keşif ve silsilei hesab cetveli. 4 Eksiltme 17 şubat 937 nci günü saat 14 te Nafıa Müdiriyeti odasında yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 953 lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki şartları haiz olması Iâzımdır. 6 Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığına dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 7 Ticaret Odası vesikası ibraz etmesi. 8 İşbu evrakı okumak istiyenler Erzurum ve Istanbul Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 9 Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Nafıa Müdürlüğüne verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublar 4 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarflan mumla iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (213) Göğüs ve dahilî hastalıklar mütehassısı Cenevre Oniversitestnden mezun, Cenevre Tıb Fakültest ve halk sanatoryomu sabik asistant Belediye karşısında Sinanağa daireleri. öğleden sonra ikiden itibaren hastalarını kabul eder Telefon: 23565 Dr. Mehmed Osman Saka Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: Hastaneye muktazi miktar, cins ve tahmini f iatile eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı alâtı cerrahiye ve Röntgen malzemesi 15 kânunusani 937 tarihinden 30 kânunusani 937 tarihine kadar 15 gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve listeleri Ankarada Nümune hastanesinde ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 30 kânunusani 937 cumartesi günü saat 11,30 da Ankarada Nümune hastanesinde yapılacaktır. Şartnamenin A, C, D, E fıkralarında yazılı kıymetleri teminat olarak vermek istiyenler bunların aynen Komisyonca alınması yasak olduğundan, daha evvel bir mal sandığına yatırarak makbuzunu ibraz etmeleri eâzımdır. «60» (208) Muvakkat teminat Lira K. Lira K. Eksiltmenin şekli Miktarı Cinsi 205S 00 Açık eksiltme 91 kalem 155 00 Cerrahî alât ve edevat Açık eksiltme 1650 00 6 kalem 124 00 Röntgen ampulü ve malzemesi Dr. Pazardan başka günlerde öğleder sonra saat {2Vz tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalannı kabul eder. Sah, cumartesi günleri sabah «9 Vi • 12» saatîeri hakikî fıkarava mah sustur. Mua3'enehane ve ev telefon 22398. Kışhk 21044. Lokman Hekim Dahiliye mütehassısı Hafız Cemal Devlet Demiryollan ve Limanları Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: Işletme Umum Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş Üçüncü Umumî Müfettişlik merkezi olan Erzurum şehrinin Istanbul kapısından başlayıp Kiremittoprak Kars ve Sütnisan tabyalarından geçen hattı muttasıl ve Sarı kamış dekovil istasyonile yeni mezbaha şimalinden bir kilometro mesafeden geçen hattı mevhum dahilindeki meskun ve gayrimeskun kısımlarından 1000 hektarının haritasıdır. Muhammen bedeli hektarı yirmişer liradan 20 bin lira. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 3 Nafıa Vekâletince kabul edilen şehir ve kasabaların halihazır A haritasının alınmasına aid şartname. Erzurum şehrinin haritasının alınmasına dair hususî şartname. B Bayındırlık işleri genel şartnamesi. C Istekliler bu şartname ve evrakı Erzurum Vilâyetinden alabi lirler. Eksiltme 15/2/937 günü saat 14 te Erzurum Vilâyeti dairesinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1500 lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki şartları haiz olması Iâzımdır. A Şimdiye kadar herhangi bir şehrin 200 hektardan aşağı olmamak şartile haritasını aldığına dair vesika ibraz etmesi. îsteklilerin harita mühendisi veya bu işi yapabileceğine dair B Nafıa Vekâletinden veya Harita Umum Müd. den alınmış vesikası olması. 5 Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Vilâyeti Dairesinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublar 4 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfların mumla iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemezler. (214) 1/2/937 tarihinden itibaren Mersin istasyonunda tahmil veya ihrac edilecek tam vagon veya parti muameleli ve nakliye ücretleri en az vagon tonajının 2/3 ü üzerinden tahakkuk ettirilen hamuleden ton başına «10» kuruş tahmil ve tahliye ücreti alınacaktır. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. . «147» (450) TÜRK HAVA KURUMU Erkekler dahi. . . Güzel ve sağlam dışlere malik olmalıdırlar. Çunkı; mıdelennın selâmetı, dışlerının mükemmeliyetine tabıdır. Mukemmel ve saglam di:şlere malik olmak ıçın mutlaka Dentol diş suyu ve macunu kullanınız. Pasteur'un tedkıkı fenniyesi dairesinde istihzar edilen Dento! diş suyu ve macunu gayet antiseptik ve nefis kokulu» olmakla tütün içenlere şayanı tavsiyedir. e , DENTOL diş suyu ve macunu, diş etlerini kuvvetlendirir. Nefesi tasfiye ve disleri hüsnü muhafaza ettiği gibi dişlere parlak bir beyazlık verir. Dentol bütun purfümorilerle eczanelerde satılır. BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ' 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 Kradır. Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmahdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... • nl o Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 1 Mekteb ialebesi için kumaş, malzeme ve dikişi dahil olmak üzere kapalı zarf usulile (230) takım elbise yaptırılacaktır. 2 Eksiltmesi şubatın 4 üncü perşembe günü saat 15 te Gümüşsuyunda mekteb binası içindeki Komisyonda yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli (5980) ve ilk teminatı (449) liradır. 4 İstiyenler şartnamesini mekteb idaresinden parasız alabilirler. 5 Teklif mektubları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (303) Her yerde D A N T O L isteyiniz. Eczanelerde parfömörilerde satılır. Edremid Belediye Reisliğinden: Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli o lanların müracaati ilân olunur. Taliblerin mühendis diplomasım hâmil ve musaddak şehir plânını tatbika muktedir bulunmaları şarttır. Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müracaata ev rakı müsbitenin eklenmesi Iâzımdır. (14) POKER Î937 Beynelmilel Kömür Sergisi (Kömür yakan vesait ve teshin aletleri ve tesisatı beynelmilel sergisi) Tıraş bıçakları SERT SAKALLARI YUMUŞATIR. ve cildi pamuk gibi yapar. Sancılann şiddetinden POKER PLAY markasına dikkat ediniz. Türk Hava Kurumu Aydın Şubesinden: Kurban bayramında Aydın ve mülhakatından toplanacak deri ve barsaklar 25/1/937 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık arttırmıya konmuştur. 15/2/937 pazartesi günü saat on sekizde kat'î ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin Türk Hava Kurumu Aydın Şubesile Istanbul Şubesine müracaatleri. (457) 26 Mart 26 Nisan Sergiye iştirak ve sergiyi ziyaret edeceklere emsalsiz kolayhklar gösterilecektir. 452 AN cm 1 SIGARAYI ISTEDİGİHİZ KADAR İÇEBILIRSİMIZ Sancıları o kadar şiddetli ki, gözlerini açanıyor. hğer düşünüp de Birkaşe N E V R O Z İ N alsa ne sancı ve ne de ağrı kalacak. Dikkat ediniz, havalar hergun değişiyor. Günde ıki kaşe N E V R O Z i N alırsanız her tehlikeyi önlemiş olursunuz. ^mmm^m^mKmm D Mevsim sonu münasebetile elbiselerini sold ediyor, Beyoğlu IstikIâl caddesi Yıldız sioeması karşı smda Rabatel apartımam No.< Telefon : 49314 TERZiSi MAKSUD K AD IN 'Kulak, Bnrun, Boğaz MÜTEHASSiSI |Dr. ŞEVKET TARAY| Beyoğlu, istiklSl caddesi Singer karşısmda Saka çıkmazı No. 3 Telefon : 43242 fflKOTİHİ ÇEKE/f 5IHHI AĞIZLIGI İLE İ istanaul, Sultanhamam Kebabcı karşısında Devlet Demiryollan ve Limanları Umumîf İdaresinden: Haydarpaşadan saat «7,10» da ve Adapazarından da saat «17,00» de hareket eden ve hergün seferde bulunan 56, 57 numaralı yolcu trenlerimiz ikinci bir iş'ara kadar 22/1/937 tarihinden itibaren lâğvedilmiştir. Muhterem halka ilân olunur. (373). PİPO PAZARI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle