11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
45 Ikincikânun M37 CUMHURIYET SON Madrid çok şiddetli ola Troçki ithamlara cevab veriyor rak bombardıman edildi «Hitler ve Japonya ile Şehirde büyük tahribat oldu. Halk büyük bir yeis ve bedbinî içinde ittifak edebileceğim bir nokta bulunabilir mi?» TELEFON NABERLER... TELCRAF vcTELSiZLE Davamız ve yabancılar Eski Fransız Başvekili Paul Boncour diyor ki: «Daima kıymetli olan Türk dostluğu Boğazlar mukavelesinden sonra daha kıymetli olmuştur» [ÎJpjVjNALINA Sancak davasmda son vaziyet MIHINA Fransa Ingiltereden Türkiye ile İtalya borç para alıyor arasındaki dostluk Alacağı paranm miktarı Bir Alman gazetesi bu elli milyon sterline teşriki mesaiyi çok baliğ olmaktadır faydalı buluyor Pariste çıkan La Tribune des Nations gazetesinde eski Başvekil ve Senator M. Meksiko 24 (A.A.) Troçki ile oğlu J. Paul Boncour imzasile Sancak meMoskova'daki yeni muhakeme dolayı selesi etrafında bir makale intişar etmişreketleri esnasında, Keypoint, Loma, De sile Sovyet divanıharbinin kendilerinin tir. Salamanka 24 (A.A.) Şimal or1 İngiliz siyaseti, Sancak mesele tevkifine karar vermiş olmasına, ilk daduları kumandanlığının neşrettiği bir teb los ve Ojen yoluna hâkim olan AlamenBu şayani dikkat makale aynen şöysinde Fransız politikasına muzahirdir. vada da itham edilmiş olduklarından liğe göre Endülüste kaydedilmeğe değeı deros'u işgal etmişlerdir. Asiler, bu son dolayı, hayret etmemişlerdir. Troçki, ledir: Hatta Le Petit Parisien «.En büyük kobirşey yoktur. Kıtaatın ileri hareketi de noktaya çekilmişlerdir. Asilerin tayyare Japonya ve Almanya ile bir ittifak ak«Delbos'un ve Vienot'nun son derece zumuz İngilterenin muzahcreüdir», diye vam etmektedir. Albanca'nm cenubunda leri, yeniden Malaga'yı bombardıman et dini Radek'e tavsiye etmiş olduğu hak can sıkıcı bir iş olan İskenderun meselebağırıyor. vukubulan bir müsademede düşman 1 15 miştir. Bu bombardıman bilhassa Terre kındaki iddiayı şiddetle reddetmiştir. sini idare etmekteki tarzlarına kusur bul2 Almanya ve İtalya Türkiyeyi maktul vermistir. Ochicha'da da bir çar molinos mahallesinde mühim hasarlara seBu münasebetle yazdığı bir makalede mak için hakikaten çok fena niyetli olmukavemete ve anlaşmamaya teşvik edipışma olmuş ve düşman 32 maktul ver bebiyet vermistir. Yalnız bir kişi ölmüş Troçki diyor ki: mak lâzım gelir. yorlar ve bu iki devlet o teşviki, (Türki«Sovyetlerin ve Tuna devletlerinin miştir. tür. Endülüs cephesinde cumhuriyetçiler, Türkiye ile olan dostluğumuz eskidir, yeye dost olduklan için değil; arazi taLopera'ya doğru 4 kilometro ilerlemişler düşmanı olan Hitlerle veya Sovyet hü Kralımız Birinci François, Sovyetlerle Kral Alfons'un isim günii mamiyetine kımsenln tecavüz edememesi dir. Taarruzlarına devam etmektedirler. kumetile Çinin düşmanı olan militaris anlaşmak için kendilerini Hitlerin kolları nasıl kutlulandı? nazariyesini Türklere ihlâl ettirmek, manJaponya ile ittifak edebileceğim bir arasına atmağa hazır bulunan muhafazaMadrid 24 (A.A.) Bugün sabık Fransa Valansiya hava seferleri nokta tasavvur edilebilir mi?> da sislemlerile ekalliyet kaidelerinin altını kârlarımıza birkaç asırlık ders vermiş buKral Onüçüncü Alfons'un isim günü olValencia 24 (A.A.) Yakında üstüne getirmek için yapıyorlar» diyorlar. 1928 de Radek'le alâkasını kestiğini lunuyor. ması dolayısile Madrid şehri muhasema Fransa ile Valencia arasında hava sefer bildiren Troçki şunları ilâve ediyor: Fransız gazetelerinin Türkiye aleyhinDaha şimdiden bizimkinden çok daha tın bidayetindenberi görülmemiş bir şid leri tesis edilecektir. «Şayani itimad bir adam olarak Ra deki bu propagandalarına cevab vermek detle bombardıman edılmiştir. Şehrin ordek'i intihab etmekliğime hiçbir sebeb fazla cür'etkâr ve dinamik olan Alman Lizbonda alınan tedbirler üzere kalemi elimize aldık. Yazmak isM. Paul Boncour yoktu. Ondan daha mes'ul ve ciddî a propagandası, Umumî Harbin başlangıtasına atılan bir bomba ecnebi gazete tediğimiz şeyler şunlardı ve yazmağa Lizbon 24 (A.A.) Tethişçiler ta damlar olan Zinoviyef, Kamenef ve cında bu dostluğu elimizden kaptı. diyordu; bu sistem ise kendisine dahil jasladık: muhabirlerinin bulunduğu yere pek yakın rafmdan yeni bir suikasd yapılmasma mâ Smirnof Sovyetleri parçalamak hakkınDoğan cumhuriyetleri anlamamakta bulunan ve riayet gösterenler haricinde bir noktada patlamışsa da kimse yaralanni olmak için umumî binalar polis ve as daki plânlarımdan şimdiye kadar niçin Fransız politikası, bir sürü müttefikledevam eden ve hududlarımız haricinde kalanlan çerçevesi dahiline almayı sarmamıştır. Şimdiye kadar, atılan bombakerî müfrezeler tarafından muhafaza e bahsetmemişlerdir.?» rin himmetile kazamlan 1918 askerî ve okunan Marseillaise'i inkâr eyliyen cum sıntıya sebebiyet verebilecek bir hareket lardan beş kişinin öldüğü ve 9 kişinin de dilmektedir. Yalnız zabitlerle memurlar Troçki, kendisile Radek arasında bir huriyetimiz ve daha evvelden mahkum telâkki ediyordu. 919 siyasî zaferinden sonra, bize öyle yaralandığı tesbit edilmiştir. Bombardı Harbiye Nezareti binasına girebilmekte vasıta olarak kullanıldığı söylenen Vlageliyor ki Fransız politikacılarının gözlebulunan bir rejimi sonuna kadar devam man saat 1 1,45 te başlamış ve hemen bir O zamandan itibaren Fransa ile Türdirler. Belediyenin etrafında ikame edi dimir Romme'un ismini ilk defa olarak ettirmekte inad eyliyen mümessillerimiz, kiye arasında bir mütekabıl yardım pak ini bir gurur ve gaflet perdesi bağlamışsaat sürmüştür. Şehrin ortasındaki sokaklen polisler binaya girip çıkanların çan şittiğini beyan etmiştir. tır ve son yılların birbirini takib ederek lara birçok 15,5 luk obüsler düşerek büMoskova'daki Troçki partisine men evvelce biraz hırpalandıktan sonra bugün tı yapılması zarureti başgöstermiş bulutalarını muayene etmektedirler. dünyanın Büyük Harb sonrasına naza yük tahribat yapmışlardır. Halk yeis isub komünistler hükumetin Troçkinin kendi itinalan sayesinde canlanmış olan nuyordu, bu pakt ta bizi bağlamakta olan tspanyaya giden İngiliz çindedir. Tozdan bembeyaz olmuş otoMeksika'daki ikametinin mes'uliyetini harb yorgunu bir yurdu demirden bir elle ve halen mevcud bulunan Sovyet paktma ran pek çok değiştiğini gösteren çeşid çederuhde etmiş olduğunu söylemekte idare etmekte bulunan genc kuvvetlerin ve Küçük Antant devletleri paktma bağ şid hâdiselerine rağmen, Quai d'Orsay tnobiller sokaklardan geçmektedir. He gönüllüleri sempatilerini, onların kalkınmakta olduk lı olacaktı, ve eğer hâdiseler tarafından politikacıları gözlerindeki bu perdeyi men bütün civar mahalleler bombardıLondra 24 (A.A.) Ekseriyetle şi dirler. ları zamanda kazanmadılar. Harb kah husul bulacak bir sürprizle karşılaşmak aldırmak imkânını bulamıyor, bazı hamandan müteessir olmuştur. Sırtlarında malden gelen yeni bir ingiliz gönüllü kafiMeydana çtkan hakikatler Moskova 24 (A.A.) <Müvazi mer ramanlığı ve sulh esnasında da Cenevre istemiyorsak bunun derhal tezahür ettiril kikatleri göremiyorlar. Fransanın samimî balyel<* '? evlerinden kaçanlar görü' lesi hükumet kuvvetleri yanında harbetmek dostu olduğumuz için, Fransız Hariciye meİc' için îspanyaya gitmek üzere Falkeston' kez> davasının rüyeti esnasında Pia deki uzun çalışmalanmız bu vaziyeti dü mesi ve sarih bir şekilde meydana konulNezaretinin ufkunu kaplıyan bu kesif sitakov, 1931 senesinde Berlinde Troçki zeltti. Cumhurîyetçiler de ilerledikdan hareket etmiştir. ması icab ediyordu. nin oğlu Sedov'a rasgelerek ondan Sovsin bilhassa Hatay meselesinde, yırhlmaSarih ve bugüne kadar riayet edilmiş lerinden bahsediyorlar Bunlar liman polisinin ihtaratma rağ yet Birliğinde bir kundakçıhk ve tetZira bu hâdiseler artık 7 marttanberi mış olduğuna cidden teessüf ediyoruz. Madrid 24 (A.A.) Malaga'dan men Parise gitmekte ve bu yolculuk icin hişçilik rejimi tesisi hakkında talimat bulunan bir anlaşma, 1933 senesi baş Ren üzerinde ve temmuzdanberi de İs ilvaki, Fransız dostlarımız, ne yazık de hafta tatili münasebetile gidip gclme aldığını ve Troçkiden gelen bir mektub langıcındanberi bunu meydana koymak panyada cereyan etmekte bırlunuyordu. bıldırılıyor: ki bizi hiç te iyi tanımıyorlar, Türkita idi. Romanya ve Yugoslavya vasıtasida da Stalin'le arkadaşlarının katli emCumhuriyet kuvvetleri, parlak ileri ha bileti almaktadırlar. Biliyorum ki Türkiye böyle bir anlaşredilmekte olduğunu söylemiştir. 1932 le Balkan Antantına bağlanmakta olan ma yapmağa hazır bulunuyordu. Acaba enin eski Osmalnı İmparatorluğu olmadığını berrak ve açık bir surette göremisenesinde Berline yaptığı bir seyahat Küçük Antant politikası Türkiyeyi, sulh hâlâ vaziyet bu merkezde mi? Bunu orlar. esnasında Piatakov bu şehre dönmüş o ve muahedelerin muhafazasına taraftar temenni edelim. lan Sedov'a tesadüf etmiş ve Sedov, Ra olan milletler arasına dahil etti. Daha birkaç gün evvel, meşhur Fransız Tahlilde ve fikir sahasında bu tavsi mirallerinden biri,, Fransız hükumetine, dek ve Kamenef'e, Bukarinle sıkı bir Montreux konferansı, muahedenin Bortibatı olacak olan bir Troçki Zinov gazlara müteallik olan kısmım Türkiye yenin kıymeti vardır. Filiyatta ve diplo Hatay meselesinde enerjik bir siyaset tayef merkezi kurulacağmdan bahsetmiş ile Karadenize sahildar olan devletler le maside ise bu tavsiye her zaman kıymeib etmesini tavsiye ederken, Sancaktaki tir. 1933 te Piatakov, Kafkas ve Ural hine olarak tadil etmek suretile bütün tini muhafaza edemez. Hususî bir ihtilâ Türk ekseriyetini kasdederek, Fransa bir mıntakalarmda bir Troçki hareketi u fın halli ekseriya umumî bir tesviye yaaç yüz Osmanlının gürültüsüne papuç yandırmak için Serebriakov ile görüş bunları teyid eylemiş oldu. Bu hükümler pılmaması yüzünden akim kalır. artık yeni vaziyetlere uymamakta ve bırakmamalıdır; diyordu. Hatay Türk müştür. Nihayet 1933/34 te «müvazî ingiliz Italyan anlaşma^ı ne Fas ve lerini birkaç yüz Osmanlı zanneden bu merkez> sureti kat'iyede teşekkül ede kıt'anm bu parçasının kat'î emniyetine Ispanyada bizi meşgul eylemekte bulu meşhur amiralın gözlerindeki karartı, mâni bulunmakta idiler. Londra 24 (A.A.) Malî mah Roma 24 (A.A.) Burada mevcud rek kundakçıhk inkişaf etmiş ve birkaç Nihayet Rusya ile yapmış olduğumuz nan meseleleri ve ne de Akdenize sahili Türkiyeyi hâlâ Osmanlı împaratorluğu . filler elli milyon sterlinge baliğ olan olan kanaate göre, İtalyanın yeni Ak maden kuyusu berhava edilmiştir. ve tahrib edilmesi için Fjransız efkân u olan diğer devletleri alâkadar eden me sanmak gafletinden ileri gelmektedir. Fransız istikrazmın akdedilmek üzere deniz siyeseti İngiltere ile akdettiği anlaşmumiyesinin bir kısmının elinden geleni seleleri nasıl halledemiyorsa Türkiye ile olduğunu bildirmektedirler. Istikraz ma ile başlamıştır. Bu anlaşmayı Türkiye Hatay meselesinin Türkiye ile Fransa yapmakta bulunmasma rağmen fikrimce yalnız iskenderun meselesinden başbaşa arasında çok kolaylıkla halli mümkün Fransa tarafından değil Fransız demir ile barış takîb etmektedir. Bunu da Yumer'iyeti devam eylemekte bulunan bir vermek te onunla aramızda bulunan ve iken bunun böyle olmasında en büyük ayollan idaresi namına yapılacaktır. İn nanistanla münasebatın ıslahı ve Yugos anlaşma Fransa ve müttefiklerine büyük her zamankinden daha fazla bir ehem mil, Fransanın bizi hâlâ iyi tanıyamamış giltere Maliye Nezareti bu husustaki lavya ile de tam bir teşriki mesai takib bir fayda temin etmiştir. Filhakika Gue miyet arzetmekte olan hukukî ve amelî olmasıdır. müsaadeyi vermistir. Bankalarla Fransız edecektir. ben ve Breslavın maceraları gözönüne ge münasebetleri tanzim etmiyecektir. Ve mümessilleri arasında müzakereler cere Osmanlı İmparatorluğunun miskin bit Nevyork 24 (A.A.) On devletin Türk İtaîyan anlaşması ve tirilir ve yeni Boğazlar rejiminin Karade belki de bu münasebetlerin tanzimi İs mutavaatle Parisin porselen vazolar yapyan etmektedir. arazisinde tuğyan bir felâket şeklini al Almanya niz kapısını kapayıp Akdeniz kapısını aç kenderun meselesini de halledecektir.» lstikraz bir kaç güne kadar makla meşhur Sevres kasabasında imzaBerlin 24 (A.A.) D. N. B. Ajan mıştır. Bu havalide 300,000 kişi mesken mak manasına geldiği düşünülürse bu Bir Yunan gazetesinin giizel ladığı muahedenameyi, yeni Türkiyenia yapılıyor siz kalmış ve 24 kişi ölmüştür. Zarar ve sı bildiriyor: paktın ehemmiyeti tebarüz eder. bir tekmede çürük bir çömlek gibi darbir yazısı Londra 24 (A.A.) «Evening ziyan 15 milyon doları bulmuştur. Fakat tabiidir ki bu vaziyetten istifaRüştü Arasla İtalya Hariciye BakaStandard» gazetesinin bildirdiğine göre. Tuğyan bilhassa Ohio'da tahribat yapAtinada çıkan Proiya gazetesinin son madağın ettiği iyice bilinse Türk FranFransız istikrazı birkaç güne kadar ya nı Ciano arasında derpiş edilen mülâkat mıştır. Hasarat beş milyon dolar olarak de edebilmek ancak kapıcı ile iyi geçinil gelen nüshalarında Türkiye ile Fransa sız dostluğu, şüphesiz, daha sağlam olurdiği takdirde mümkün olur! du. Blum kabinesinin, Atatürk Türkıyepılacaktır. İngiliz maliyesinin kat'î tale tan bahseden Koerrespondans Politik tahmin edilmektedır. Daima kıymetli olan Türk dostluğu arasında bir ihtilâf doğuran Sancak me sile konuşurken Osmanlı İmparatorluğu şöyle yazıyor: bi üzerine, istikrazın miktarı 50 milyon Cincinnati şehrinde 18 kilometro muselesine dair dikkate değer bir makale «Akdeniz havzasının endişe unsurla rabbaında bir arazi parçası sular altında Boğazlar mukavelesinden sonra daha İngiliz lirasına indirilmiştir. İstikrazın ile konuşan eski Fransız politikacıları ve vardır. Makalenin muharriri Y. Arva kıymetli olmuştur. rını kaldırmak maksadile yapılacak olan kalmıştır. faizi yüzde beştir. diplomatlan gibi davranmıyacağmı sanınidakis İskenderun meselesinin öyle biringiltere Japon erkânıharbiyesinin konuşmanın müsbet bir neticeye varma Potsmuth'un yarısı su altındadır. Bu kaybetmedi. bunda aldanmadı ve vakit denbire olmayıp Umumî Harbden son yoruz. sı umumiyetle iyi ve memnuniyetle karşı şehir açlık tehlikesine maruzdur. Soy Qırai d'Orsay, kökleşmiş kırtasiyeci tebliği lanacaktır. Akdenizde kollektif sistem guncular fırsattan istifade etmektedirler. Tabiî bizler de bu dostluğu kaybet ra büyük devletlerin birbirleri arasında diplomat an'anelerile yanlış hareket edeTokyo 24 (A.A.) Erkânıharbiye, ahenği temin ve Akdeniz devletleri ara mek için birşey yapmadık. Hiç olmazsa ve gene büyük devletlerle Türkiye ara bilir; fakat M. Blum ve arkadaşlarının, kabinenin istifası üzerine aşağıdaki teb sında itimadı artıracak yerde aksi bir te Polis bunları öldürmek için emir almış iskenderun meselesi dolayısile yapmış ol sında akdedilen muahede ve itilâfname1914 te, Büyük Harb başlangıcında tır. Su altında kalan mıntakalarda bu fa'iği neşretmiştir: sir yapmakta idi. Bir takım teşekküîler ciaya ilâveten grip salgın halinde baş duğumuz müzakerelerde böyle bir şeye lerin tabiî bir neticesi olarak ortaya çık İtilâf zümresi politikacılarının düştükleri «Millî müdafaayı süratle tensik et vücud bulmakta ve bu teşekküller hari göstermiş, birkaç zatürrie vak'ası kayde sebebiyet vermiş olduğumuz iddia edile tığını ve Türkiyenin bu meselede tama hataya düşmiyeceklerini kuv\retle ümid mek lâzımdır. Siyaset adamlarile her mez. Bu müzakereler esnasında her şey mile haklı bulunduğunu tasrih ettikten ediyoruz. Fransa, Türk dostluğunun te* türlü teşriki mesainin imkânsız olduğu cinde kalan devletleri de memnuniyet dilmiştir. sonra Mondros mütarekesinden başlıva mini için Hataya zaten mevud istiklâlini yolunda gitti. nu gördüğümüzden kendimizi muhafa sizliğe sevketmekte idi. Son alınan haberlere göre müthiş bir zakârlıktan kurtarmıya, her türlü mu Alâkadar taraflar arasında yapılacak kar fırtınası Ohio vadisinde hüküm sür Fakat Türkiye ile olan dostluğumuzu rak Türkiye ile Fransa arasında imza vertıek gibi pek basit bir isteğimizi redtavassıt anlaşma tarzlarmı reddetmeğe görüşmeler herhangi bir sureti halle vâsıl mektedir. Fırtına belki sulann kabarma kuvvetlendirmek için icab eden herşeyi edilen son Ankara itilâfnamesine kadar detmemelidir; biz, Türk Fransız dostve Japon siyasetini kendi vasıtalarımız olmak için en iyi çaredir. Buna hiçbir bütün muahedelerde Türkiyenin Sancak luğu namına bunu bütün samimiyetimizle sına mâni olacaktır. Fakat şimdiki hal yaptık mı> la yenileştirmeğe karar verdik.» şüphe yoktur. Halbuki başkalannın faal de meskensiz kalanların ıstırablarını artır1933 anlaşması bir başlangıcdan iba üzerindeki haklannın tanındığını ve bil isteriz. müdahalesi umumiyetle ihtilâtlar tevlid maktadır. Yeni Japon kabinesi *** retti. Montreux konferansı bir merhaleden hassa son itilâfname ile Türkiyenin ırkî, iktısadî ve askerî haklarının Fransızlar Tokyo 24 (A.A.) Japon Ajansının etmekte, anlaşmayı geciktirmektedir. Robaşka birşey değildi. Türkiye, Balkan Times nehri taştı Yazımız, böylece devam ederken, bildirdiğine göre, General Ugaki İmpa ma ile Ankara Akdenizi bir sulh unsuru tarafından tanınmış olduğunu daha iyi Londra 24 (A.A.) Son yağmurlar Antantına dahil bulunması ve bu antanCenevreden mevzuumuzun akışı üzerinrator tarafmdan yeni kabineyi teşkile haline getirmekte ve iki memleketin refaneticesinde İngilterede mühim feye tın da Küçük Antanta bağlı olması do tebarüz ettirmektedir. Makale şöyle biti de müessir olacak yeni haberler geldi. memur edilmiştir. hına engel olabilecek herşeyi bertaraf zanlar olmuştur. Bilhassa Times nehri layısile kendisini, hiç olmazsa filen müt yor: Bu haberlere göre, İngiliz Hariciye NaM. Hitler, İngiliz Kralının eylemekte menfaattardırlar. Akdenizle taşmış ve nehir boyundaki yollardan tefiklerimizin ve bizim istikrarlı bir poli «Türkiyenin yalnız ırkî değil, hiç bir zırının iştirakile Türk ve Fransız murahtaç giyme merasiminde hazır ancak ticaret ve seyrisefain bakımından birçokları üzerinde münakalât durmuş tika tatbikı suretile kurmaya çalıştığımız münakaşaya tahammülü olmıyan askerî haslan arasında cereyan eden hususî bir alâkadar bulunan Almanya bu konuşma tur. toplu emnivet sistemine dahil telâkki e ve iktısadî hakları da vardır.» toplantı ve konuşmada şu esaslar üzerinbulunacak mı? lara muvaffakiyet temennisinde bulunu de bir prensip anlaşması husule gelmişLondra 24 (A.A.) Sunday • Ref f ere yor.» tir: gazetesinin Berlin muhabirinin bildir ün sabahki İstanbul gazetelerinde intişar eden Paris telgraflan, bize 23 ikincikânun tarihli Fransız gazetelerinin Hatay meselesi ve Cenevre müzakereleri hakkındaki yazılarınm hulâsalarını getirdiler. Parisli meslektaşlarımızm bu yazılarım hulâsa edersek görürüz ki: Amerika feyezanı 300,000 kişi su ve kar altında imdad bekliyor diğine göre, bu ayın otuzunda söyliye Atinada açılan Türk resim ceği bir nutukta M. Hitler, Kral Altıncı ve eserler sergisi George'un taç giyme merasiminde bu Atina 24 (A.A.) Edebiyat salo lunmak üzere Londraya gideceğini bilnunda dün açılan Türk resim vc eserler dirmesi ihtimal dahilindedir. sergisi gazetelerde uzunuzadıya mevzuu Amerikadaki grev nihayete bahsolmaktadır. Halk ta bu sergiye bü eriyor yük bir alâka göstermektedir. Detroit 24 (A.A.) General Motors M. Mussolini martta Trablus müdiriyeti salı günü birkaç fabrikayı garbe gidecek çalıştırmak niyetinde olduğunu söyle Trablus 24 (A.A.) Bir faşist top miştir. lantısmda Trablusgarb Valisi Mareşal Vaşington'da söylendiğine göre, İş Nazırı M. Pekins, Generalı Motors mü Balbo, Trablusla Bingazi arasmda deniz diriyetile grevci amele murahhasları a boyunca giden büyük yolun küşad resrasmda bir mülâkat tertib etmeğe gay mini yapmak üzere M. Mussolini'nin ret etmektedir. martta buraya geleceğini söylemiştir. / Sancak Milletler Cemiyetinin garanlisi altında ayn bir mevcudiyet sayılacak, dahilı işlerinde tamamile miis J takil olacak, 2 Sancak kendi teşkilâtı esasiyesini kendisi uapacak, 3 Sancağın idare tarzım Milletler Cemiueti garanü edecek, 4 Sancak askerlikten tecrid olunacak, Hatau halkı askere almmıyacak, 5 Sancağın tamamiyetini Türkiye ile Fransa tekeffül edecek. Yukarıda, esaslarını bes maddede huILutfen sahifevi çevirinizi İ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle