20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bugün 1 2 sahife Anadoluda san'at tetkikleri. Sedad Çetintaş 6 ncı sahifede: Av ve avcıhğa dair. Bedri Ziya Aktuna 7 nci sahifede: Sinema. 8 inci sahifede: İlk Mısır medeniyeti. Rıza Çavdarh 5 inci sahifede: umhuri S3]fl « 4 5 6 3 * Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul, No 246 P3Z3rt8Sİ 2 5 ÜCÎnCİkSfiUFI 1937 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 BIR OMUR BÖYLE Faruk Nafiz Çamlıb bu ve gayri matbu yaz şiirler toplu olarak büyüfcürçild halinde bu nam ile (SÜHULET KÜTÜBHANESİ) tarafmdan neşrolunmuştur. Fiatı 150, cild lisi 180 kuruştur. Tel. 21520. j I Cenevrede yapılan aıJaşmaya göre Sancak müstakil devlet halinde kendi kendini idare edecek ve temamiyetini Türkiye Fransa tekeffül eyliyecektir Anlaşmanın tek yolu j TÜRK HAKKININ KAZANDIĞI ZAFER Avrupalılar bizi olduğumuz gibi görmeğe ve göründüğümüz gibi tanımağa alısırlarsa siyaset yolu çok kolaylaşır ıııııııııiHiıııııııııııııııııııiHiııııtııiııınıııııııınıi Türk Hatayın Istiklâli Temin Edildi Anlaşmanın melni Sancağa verilen muhtariyet tam bir istiklâldir enevreden gelen son haberler, ten dünya statükosunda sulh amili ol 4 Türkiye ile Fransa Sancağı her türlü tecavüze karşı miişteCenevre 24 (A.A.) lyi malumat alan mahafilde zannedildiHatay meselesinde Türk sesi maktan başka emellere rağbet etseydi reken garanti etmektedirler. ğine göre Iskenderun hakkmda Türk ve Fransız heyetleri arasında nin en nihayet realist ve haki şimdiye kadar ortalık birçok endişe mev elde edilen anlaşma şu esasları ihtiva etmektedir: Verilen muhtariyet tam bir istiklâldir katsever vicdanlarda bir ikaz husule ge zularile karmakarışık olurdu. Cihan si yaseti bugün öyle cali bir muvazene için1 Sancak, Milletler Cemiyetinin garantisi altında olarak datireceğini gösteriyor. Esasen binbir tehliCenevre 24 (A.A.) Türk ve Fransız heyeti murahhaslarınm hilî işlerini tam bir istiklâl ile idare etmek hakkına malik ke içinde yaşamakta bulunan diinya sul de yaşamakta, cihan vaziyeti öyle pa eksperleri Iskenderun Sancağı mukavelesinin teferrüatını tanzim hunun nerelere varacağı ve ne gibi kom mukipliğile bağlı durmaktadır ki büyük olacaktır. Fakat siyaseten Suriye devletinin kadrosuna daetmek üzere raportör Sandler'in riyaseti altında toplanmışlardır. plikasyonlara kapı açacağı bilinemiyen zahmet ve külfetlere hacet kalmadan o hil bulunacaktır. Sancak askerlikten tecrid olunacaktır. Iskenderuna bir Milletyeni bir tehlikeye daha maruz bırakma muvazeneyi bozmak ve bir makas dar 2 Sancağın kendi parlementosu ve hükumeti olacaktır. Sanler Cemiyeti Komiseri tayin olunacaktır. Bir Fransız Türk askerî mak maksadile Cenevre müzakerelerinin besile o ipliği koparmak pek kolaydır. cak kendi teşkilâtı esasiye kanunlarım bizzat kendisi tanzim Fakat hadiseleri B Ü Y Ü K K U R T A komisyonu Sancağın emniyetine nezaret edecektir. Sancağın muhböyle âdilâne ve durendişane bir yol tutR I C I N I N gözile gören ve hududlan tariyeti hemen hemen tam bir istiklâl derecesinde olacaktır. Suetmek hakkını haizdir. turması ayni zamanda bize dostlarımızı nın içine olduğu gibi dışına da onun muriye hükumetininjralmz haricî siyaset meselelerinde bazı salâhiyet3 Sancak askerlikten tecrid olunacak ve halkı askerlik hizmeve dostluklan tecrübe etmek fırsatını vercizekâr irşad ve işaretile bakan Türk sr leri olacaktır. tine tâbi tutulmıyacaktır. miştir. yasileri yalnız fikir münakaşalannda deHatay meselesi Paris muahedenamesiğil, filiyat sahasmda da göstermişlerdir ftin istmdaf ettiği çok tehlikeli ve Türk ki Türkün şerefine, haysiyetine, izze varlığı bakımından çok, çok korkunc şektinefsine ve menfaatine dokunulmadığı lile ortaya çıkbğı gündenberi bizim sesimüddetçe Türk diplomlasisinin ana düsmizi işittirmemek maksadile parazit maturu «yurdda sulh, cihanda sulh» tur. hiyetinde kopanlan bir propaganda tufaHatay meselesindeki ciddiyet ve hasnı bir taraftan Türklerle Arablann arasısasiyetimizi peyderpey genişliyecek bir nı açmak ve diğer taraftan Türkiyenin iştihanm başlangıcı diye telâkki edenler kanşbncı ve istilâkâr bir emperyalist siacaba neden düşünmüyorlar ki bu işin yaset takib ettiğine cihan efkârı umumiiçinde on beş senedenberi bizim elimiz Cenevre 24 (Hususî) Ingiliz Hayesini inandırmak gibi her ikisi de ya bizaten vardı. Dikkat edilse görülür ki ridye Nazınnm da iştirakile diin yapılan zim içyüzümüzü bilmemekte, yahud bize muvazenenin sryaneti ve statükonun mumüzakereler neticesinde Sancak meselesi karşı bedhah emeller beslemekten doğan hafazası için ne zaman ve nerede bir tehakkmda Türk ve Fransız murahhasları tki büyük bühtan halinde dünya vicdaşebbüs olduysa Türkiye Cumhuriyeti o* arasında bir prensip anlaşması husule nını zehirleyip duruyordu. na bütün kuvvetile muzaheret etmıştir. gelmişti. Bu ilk anlaşmadan sonra, Türk Suriye Arablan ve bilhassa bugünkü Başka devletlerin huzur ve rahatını ve Fransız murahhasları gece 21,30 da Istiklâllerinin bir yaldızdan başka birşey kaçıracak, yahud başka milletlerin gizli Milletler Cemiyetmde müşterek bir top olmadığmı gören Arab münevverleri, emellerini körükleyip kışkırtacak hangi anO yaparak prensip anlaşmasına dair çok geçmeden, bizi hakikatimizle ve hahareketimiz görülmüş, Türkiye Cumhuhazırladıklan metinleri teati ettiler. Rakikî maksadlanmızla anlıyacaklardır. riyeti ne> zaman kundakçılık siyaseti yapportör M. Sandler'in de iştirak ettiği bu Hatta bu anlayışta bir gün o kadar ileri mıştır? toplanhda kat'î anlaşma hâsıl olmuştur. gideceklerdir ki müstemleke siyasetçileriBulgar Başvekili Yugoslav Başveküi Bu anlaşmaya göre, Hatay, dahilî işle Fransız propagandası Avrupanm garb nin avukatlıklanna kanarak asıl dostlarıM. Kose İvanof M. Stoyadinoviç rinde tamamile müstakil bir hükumet olave şarkmda, bilhassa son günler hayli nı ihmalle geçirdikleri günlere çok acıBelgrad 24 (A.A.) Ajans Avala cak, meclisi ve hususî hükumet teşkilâtı çalıştı. Resmî ve hususî Fransız ajanlan yacaklardır. Biz eminiz ki bugünkü halbildiriyor: Bulgar Başbakan ve Hariciye Türkiyeyi şarkta bir kanştıncı ve istilâcı »ulımacak, Türkiye ile Fransa harice lerile tıpkı ipüstünde ve her türlü istinad Bakanı Köse îvanof bu sabah saat 9 da unsur olarak tanıtmak için hayli emek arşı Sancağın müdafaasını tekeffül edepoktasmdan mahrum bir vaziyette buluburaya gelmiş ve istasyonda Başbakan sarfettiler. Bunun Cenevre müzake cektir. Dan müslüman Suriye hükumeti dilini ve Stoyadinoviç, bütün hükumet erkânı dipSon anlaşmada mühim bir canil olan büyük dostumuz tngilterenin releri üzerinde hiç değilse bu müzakereFransız Hariciye Nazın M. Delboslomatlar ve kesif bir halk kütlesi tarafınr idinini anlıyan, kederini ve sürurunu se Hariciye Naztrt M. Eden bir ziyafet esnasında lere takaddüm eden ihzarî çalışmalarda, dan karşılanmıştır. Bulgar Başbakanına a, Hariciye Müsteşan M. Vienot bugün zen, nihayet yüreğinin çarpıntılarındaki azçok meş'um tesiri görülmüştür. Gerçi [Arkası Sa. 8 sütun 6 da] Lyon'a gittiklerinden Cenevredeki çalış manin teferrüatını tesbit için bütün gün îfadenin manasını okuyan kuvvetli ve naşimdi bu vaziyet yatsıdan sonra sönen malara iftirak edememişlerdir. Buna mu çalışmışlardrr. Bu meyanda müstakil remuslu büyük komşusuna çok yakm ve mumun akıbetine uğramıştır. Ancak sikabil, Türk ve Fransız murahhaslan, jimin teferruatı ile ekalliyetle hukuku çok bağh kalmanın kendisi için ana siyayasetimizin iffet ve istikameti bahsinde lArkası Sa. 8 sütun 4 tel dün akşam geç vakit husule gelen anlaş 6et olduğunu kavnyacaktır. II.irillilMIMMIIIIIIIIirillMIIIIIIIMIMIIlllMIUIimillPIIPrillllllllllllIllTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIlTIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zihinlere girecek herhangi bir şüphe ve Hele bir kere şu politika ihtiraslarmın tereddüdü büyük bir haksızlık telâkki etfcopardığı toz duman ortadan kalksın, tiğimizi bir kere daha söylemek isteriz. o vakit Arab kardeşlerimizle daha açık Avrupalılar, bizi olduğumuz gibi g ö r görüşüp anlaşabiliriz. Biz politika işle meğe ve göründüğümüz gibi tanımağa rinde olgun insanlanz; beklemenin ve alısırlarsa siyaset yolu çok kolaylaşır. beklemeyi bilmenin sırnna vâkrfız. GeceBizde bulanıklık tasavvur edenler ma ler gebedir sözü ta küçük yaşımızdanbeziye veda etmeğe kendilerini bir türlü ri öğrendiğimiz bir Arab darbımeselidir. ahştıramıyanlardır. Bu böyle kaldıkça Türkiyenin emperyalist siyasetine geanlaşmamız hakikaten güç olacaktır. lince: Türkiye Cumhuriyeti eğer millî tsmail Müstak MAYAKON hududlan içinde inkişaf edip yükselmek" Yugoslav Bulgar paktı imzalandı İmza merasimi iki hükumetin Başvekili tarafmdan yapıldı Yeni mukavele hazırlanıyor İtilâf salı günü konseye arzedilecek. Sancağın idaresine Milletler Cemiyetinin bir komiseri nezaret edecektir Karakış bütün şiddetile Fransa, Almanya ile her devam ediyor hususta anlaşmaya daima hazır Franzıs Başvekilinin dünkü nutku Antakyada tevkif edilen Türkler Şamh memurlar Sancaktan yavaş yavaş göç etmeğe başladılar Dünde sabahtan akşama kadar kar yağdı, her taraf dondu, vapurlar denizlere açılamıyorlar • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII1IMIİ1IIIIIIIIHHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııııııııııııııııııınıııııııııı Tam biçilmiş kaftan! Sabık dostumuz Claude Farrer Şama gitsin ve Suriyeye şimdiden mubarek olsun! Dün Lyon'da mühim bir nutuk söyliyen Fransız Başveküi M. LĞon Blum Fransızlar tarafmdan tevkif edaum^ u~c/e aranan Hatay Turklerinden bir kısvm Lyon 24 (A.A.) Halkçı cephesînin, Fevrier'in tekrar meb'us intdhabı münasebetile bir toplantıda Başbakan Blum büyük bir nutuk söylemiştir. Blum bu nutkunda Halkçı cepnesînin şimdiye kadar temin ettiği siyasî ve içti maî muvaffaÖtiyetleri haürlattıktan ve cephe partileri arasmdaki ahengin her zaFarrer, rüyastnt gördüğü şiir âlemi içinde! mandan ziyade kuvvetli bulunduğunu beŞamda çıkan Les Echos de Syrie is kak açmak suretile bu vaziyetîn tamir yan ettikten sonra Fransız Alman mü mindeki gazete, 21 kânunusani tarihli lâzım geldiği mütaleasını dermeyan edi nasebatı meselesine doğrudan doğruya tetayısında, Türk dostluğundan tardedilen yor ve diyor ki: mas edeceğini söylemiş ve demiştir ki: LArkası Sa. 7 sütun 3 tel Çlaude Farrere namına^ Şamda bir solArkası Sa, 8 sütun 5 tel Antakya 2 4 (Hususî muhabirimiz den) Burada bulunan Şamh memurların bazılan ailelerini Halebe göndermektedirler. Evlerini nakleden bu adamîar şunlardır: Kadastro ve Tapu Müdürü Emin Caferi, Malmüdürü Sadık, istihbarat tercü manı Jozef, Taşnak komitası ileri gelenlerinden eczacı Yakub, serkomiser Ka Dünkü karlı havalarda İstanbul sokaklarından ve! rabet. Bundan başka Türk düşmanlığile Taksim stadyomundan manzaralar tanmmış birçok aileler de yavaş yavaş tipi halini almıştır. Dün akşama kadar mal ve mülklerini satarak Haleb ve ŞaKar ve kış bütün şiddetile devam etmektedir. Dün de akşama kadar kar yağan kar 12 sentimetreyi geçmiştir. ma gitmektedirler. yağmıs ve şiddetli riizgâr yüzünden kar, [Arkası Sa. 8 sütun 5 te\ lArkası Sa. 8 sütun 3 tel
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle