12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 İkincikânun 1937 CUMHURÎYET 11 ROMAT1ZMA LUMBAGO SiYATiK ağnlan T E S K i N ve izale eder. Her eczanede arayınız BOBPEKLEPDE UATLIGIN 5IRR ... HBR SABAH BİR DUŞ En hoş meyva tuzudur. İnkıbazı defeder. Mide, Barsak, Karaciğerden mütevellid rahatsızlıkları önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BÜTÜN DÖNYADABUHP5TAUKÛZCRİIVDE MALUM VE MÛ5TAMEL OLMAMIŞ YENİ BİDTERKİPOLAN BEYOĞLU 1STANBUL Mardin Vilâyeti Daimî Encümeninden: ityaıolCcmilJır Kum sancılarını keser. Böbreklerde kum teşekkülüne mâni olur. Teşekkül etmiş bulunan kum ve taşların düşmesini temin eder. Kabiliyeti tedaviyesi Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti namı na profesörlerimiz tarafından ya • pılan tecrübelerle resmen tasdik edilmiştir. HAYAGA1I ŞOFBEHI İZA^HAT : 101 İ5TİKAL C D A . Madenî kutularda kaşe LİTYAZOL CEMLi Mahallesi Lâtifiye Nev'i • Bir evin 2622 sehmi Müştemilâtı: Methal kapısından girerken 4 müsallabalı bir ayvan dahilindeki müsallabalı 1 oda, oda dahilinde 1 kiler, 1 halâ, 1 koburluk, iki nusallabah 1 ahır, ittisalinde diğer iki müsallabalı 1 ayvan dahilinde iki müsallabalı 1 oda, karşısında 1 kahve ocağı, ve L,, ziri zemin ve 1 su kuyusu ve gene tahtanî kısmında üç musallabalı YENİ BıR KEŞIFTIR. ayvan, dahilinde 1 mutfak ve su kyyusu, gene tahtanî diğer 1 masal~, Umumî satış deposu: labah 1 ayvan dahilinde 2 müsallabalı 1 ayvan dahilinde 2 müsallaŞARK MERKEZ ECZA T.A. şirketİ balı 1 oda dahilinde 1 zirizemin karşısında küçük kahve ocağı ve bir havlu ve gene tahtanî diğer üç müsallabalı 1 ayvan dahilinde 1 mutfak, 1 halâ, 2 inci kata çıkacak merdivenin ortasında iki müsallabalı 1 oda, gene tahtanî 2 müsallabalı bir oda dahilinde kiler, tahtanî mezkur ayvandan çıkacak merdivende bir müsallabalı ayvan, dahiVE FRENGİYE YAKALANMAMAK linde îki müsallabalı bir mutfak ittisalinde iki müsallabalı bir mutfÇİN EN İYİ İLÂÇ fak, ittisalinde iki müsallabalı ayvan dahilinde oda karşısında küçük bir kahve ocağı fevkanî büyük bir havlu, şark tarafından bedeli birinci müsallabalı bir ayvan dahilinde bir müsallabalı bir oda ikinci 50 KRŞ, HER ECZANEDE BULUNUR. gene bir müsallabalı 1 ayvan, dahilinde iki müsallabalı bir kiler, ittisalinde bir oda bir müsallabalı bir oda karşısında diğer bir oda ittisainde bir mutfak bir halâ dama çıkıhr bir merdiven ortasında ve büyük kilerin üzerinde ufak bir mahzen dördüncü ayvan dahilinde iki müsallabalı bir oda karşısında kahve ocağı ve mezkur büyük havluda 1 halâ ve küçük bir mutfağı müştemil bir bab hanenin 63000 sehimden 62622 sehmi. Grip, nevralji, romatizma, baş ve dlş ağrılarına emsalsiz llfiçtır. Eczanelerden arayınız BELSOĞUKLUĞU PROTEJİN dir Blok ve Kriple P. T. T. İstanbul Vilâyet Müdürlüğünden: 1 Boğazlar mukavelesinin imzalanması hatırası olarak sürsarj ettirilen posta pulları seri halinde posta merkezlerirnjzce satışa çı kanlmıştır. 2 Her seri altı puldan mürekkeb olup bedeli 95 kuruş olan bu pullar münhasıran seri halinde satılır. Seri harici yalnız 6 kuruşluk pul satılır. Sayın halka ilân olunur. (337) Mutenaslp blr/Endam J. Reuttal Koraalarl (Oalna) «a Ka» marlarl vJcudu aıkmakaızın tanaaObO tamlt» adar. SavlmllSina halal galmak^ alıln vfleutu yumuşatır va Incaltlr. Ftyatlar : Kamarlar 6 llradan. Konalar (Oalna) autyanla barabar~i 2 5 llradan Itlbara S a t i f yari yalnız t Hududu Canibi yemini ve cephesi tarikiam, Yesari mukaddema İskıf Hanna elyevm Cubbur Kano veresesile hazine, arkası Hızır hanesi. Mahallesi Camiikebir Mesahai sathiyesi: 312 Nev'i: Bir bab evin 63000 sehimden 62622 sehmi. Müştemilâtı: Tahtanî bir ayvan dahilinde bir ahır halâ bir su kuyusu, bir havlu tahtanî bir hakve ocağı, diğer iki müsallabalı 1 oda dahilinde bir kiler diğer bir su kuyusu ittisalinde mutfak ittisalinde haraba bir odayı müştemildir. Hududu: Cephesi ve Yesari tarikiam yemini mukaddema Melküm, elyevm Cebbur Kenno veresesile hazine hanesi, arkası Hızır ile mukaddema Ysyf Sıtkı, elyevm Avakim bini Amsih Batri Abdülhat Bitlisi hanesi. 1 Yukanda evsaf, hudud ve müştemilâtile sairesi yazıh 12000 lira kıymeti mukaddereli evin Hususî İdareye aid hissesi kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. 2 Kat'î ihalesi: 25/1/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 11 de Mardin Daimî Encümen dairesinde yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat miktarı 900 liradır. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı olduğu veçhile muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektublarmı lâakal ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimî Encümen Riyasetine göndereceklerdir. Saat 11 den sonra verilecek teklif mektublan kabul edilmez. Postada vâki gecikmeler mazeret sayılmaz. 4 İhale bedeli peşinen ve defaten verilecektir. İhale bedelini kat'î ihale kararının Vilâyet makamının tasdikine iktiranından itibaren nihayet 10 gün içinde Hususî İdareye vermek mecburidir. İhale bedeli verilmedikçe mezkur ev alıcı namına tapuya raptedilmiyecektir. İhale bedeli muayyen olan müddet zarfında verilmezse hüküm istihsaline hiçbir ihtar tebliğ ve tebelluğa ve protesto keşidesine hacet kalmaksızın ahcının vermiş olduğu muvakakt teminat Hususî İdare namına irad kayid ve sonradan vâki olacak zarar ve ziyan da alıcıya aid olmak üzere ihale feshedilecektir. 5 Tapu vesaire harcile bu husus için vuku bulacak bilumum masarifat, ilân, dellâliye vesair bütün masraflar alıcıya aiddir. 6 İstiyenler sartnamenin bir suretini Mardin Daimî Encümen dairesinden alabilirler. «85» '301) r ı Büyük Fırsat . Mfiesseselere, Kalorifelere yuksek şehir içinde her TOnal maydanı 12 No. MaSazamm zlyarat adlnlz » nlz 12 NÜ.IU tarlfamlzl latayln' Flyatlarımuda bOyulc tanzlllt yg Maden Kömürii kalorili ve az tozlu Bloku çok Kriple kömürü tarafa teslim olunur. Beher tonu ( 14 ) on dört liraya. Bu satış 15 şün devöm edecektir. Ankara caddesi Ikdam Yurdu Cağaloğlu Acımusluk sokakNo. 3 Mehmed Ağbeye müracaat H KUMBARA TARLAD1R Dr. A. K. K U T Î E L Karaköy, Topçular 33. (dbunCan TURAN Sahfb ve Başmuharrirt: Yunus Nadi ümumi neşriyatı idare eden Yazı tilert Müdürü: Hikmet MGnif Cumhuriyet mattıaast
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle