09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 îkincikânun 1937 CUMHURİYET Bütün Türkiye yalnız NEVROZİN İ tercih ediyor. Bu da yeni sene münasebetiie yapılan istatistiklerden an* laşılmış bir hakikattir. Tercihin en mühim sebeblerinden biri de ha •<?y^kikî Türk eczacısının % ' elinden çıkma millî bir müstahzardır. ÇARPINTIYA NEVRCL Kapak Zarf Usulile Eksiltme İlânı Emsalsiz ilâçtır. Sinire, hafakana, teessürle bayılanîara 20 damlası hayat verir. Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Trabzon İran transit yolunun DoğuBayezid Şeyhbob arasında ve takriben 67 + 700 kilometre uzun luğundaki kısmın tesviye, sınaî imalât, ekib binaları ve makadem şose inşaatfdır. Keşif bedeli «788,473» liradır. 2 Eksiltme 1/3/937 tarihinde pazartesi günü saat «16» da Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 39 lira 42 kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden almabi leceği gibi istiyenler bu şartnameleri Erzurum ve Ağrı Nafıa Mü dürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için taliblerin «35288» lira «92» kuruş luk muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshalarmda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. îsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «59» (209) Madenî kutularda kaşe Grip hastalığı ve bütün sancılar için / düşünmeden NEVROZİN alınız. \ Gripe, nezleye, soğuk algınhğına, baş ve diş ağrılanna emsalsiz bir ilâcdır. Tesiratı hariciyeden bozulmıyan A L G O P A N her eczanede 1 6 1 2 tanelik ambalâjda bulunur. îsmine ve sakallı markasına lutfen ve daima dikkat. A L G O P A N İstanbul Komutanlığmdan: >a Kültür Bakanljğmdan: 1 Ankara Bölge San'at okulu için pazarhkla 1 takım ünite delik mastarile 1 takım ünite mil mastarı alınacaktır. 2 Bu mastarların şartname ve listeleri Ankarada Bakanhk Ge reç Direktörlüğünden, tstanbulda Bölge San'at Okulu Direktörlüğünden bedelsiz olarak verilmektedir. 3 Mastarların ihalesi 18/1/1937 pazartesi günü saat 14 te Kültür Bakanlığı binasında yapılacaktır. 4 Mastarların tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminatı 59 liradır. Taliblerin eksiltmiye iştirakleri. «2235» (8)] I tstanbulda mühim inşaat yapılmıya başlanacaktır. 200 lira ücretle bir mimar veyahud ayni ücretle beton arme inşaat mühendisi aranmaktadır. Taliblerin şartlarını öğrenmek üzere acele tstanbul Komutanlığı Ş. II. ne müracaatleri ilân olunur. (269) I İnhisarlar Umum Müdürlüğünden I OKSURENLERE: KANZUK Göğüs nezlelerile had ve miizmin kasabat iltihablarında, zatürrie, zatülcenb ve boğmaca öksürükle rinde çok faydalı bir ilâcdır. Gö ğüsleri zayıf olanlara ayrıca tav siye olunur. Bir çok profesörlerin takdirine mazhar olmuştur. Kanzuk öksürüfe şurubu maruf eczane lerde bulunur. Umumî deposu: İNGİL1Z KANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul OKSİROK SIRUBU 1 30/X11/936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Afyonkarahisarında yaptırılacak 21735 lira 57 kuruş keşif bedelli Müdürlük binasının inşaatı yeniden kapalı zarfIa eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 18/1/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 4 Istekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat şu besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmî vesaik gösterildikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 5 Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Subesinden ve Ankara Başmüdürlüğü ile Afyonkarahisar Müdürlüğünden ahnabilir. 6 Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî vesikalan ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine verilmiş olmahdır. (892) dikkat ve ÎYt HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek' yiyenler, fazla baharath ve bibef* rti yiyenler, bilhassa içki içenler delerini tahriş ederler. Ve E*Ş*~ LÎK, HAZIMSIZLIK, ağır& ve baş dönmeleri hissederler MiDENiZE \MAZON MEYVATUZU * HAZIMSIZLIGI, MiDE 2KŞIUK ve YANMALARINI HDERiR. dikkat. AsiDin Kenan Sizi soğuk aıgınlığından, nezleden, gripten, baş ve dis ağrılarından koruyacak en ivi ilâç buf Ismine dîkkat buyurulması M A Z O N fsim, H O R O S markasına INKİBAZI defeder. Bugünden bir şişef MAZON alısiz. Hiçbir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. Hayvan sahîblcrine: Süt veren ve besiye konan hayvanlar için mühim bir gıda yerini tutan pancar kuru küspesinden elverişli bir fiatla almak istiyenler Bahçekapı Taş han 46 numaraya müracaat etsin. Deri ve Barsak Arttırma İlânı T U R K I Y E Türk Hava Kurumu istanbul Subesinden: » Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden: 1 Cemiyetimizin Istanbulda Yenipostane civannda eski Zaptiye caddesmde Kızılay hanındaki deposunda mevcud 600 kalem tıbbî ecza kapalı zarf usulile satılacaktır. 2 Eczalarm listesini ve satış şartnamesini görmek istiyen ler tatil günlerinden maada hergün sabah dokuzdan akşam on yediye kadar Depo Direktörlüğüne müracaat etmelidirler. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Muhakemat Şubeleri Âmir ve Memurluklan için evvelce yapılmış olan ilâna ektir: 1 Hukuk Fakültesinden mezun olup ta bilfiil hâkimlik yapmış olanlar imtihana tâbi tutulmıyacaklardır. 2 Diğer talibler için imtihan mevzuu aşağıda gösterilmiştir: A Kara ve deniz ticaret kanunlarının nakliyata, avarya ve ha sarata, ticaret taahhüdlerine; B Borclar kanununun umumî hükümlerile kira, teminat, hiz • met akidlerine; C Ceza kanununun esaslarile devlet emvali aleyhinde işlenen cürümlere; E Memurin muhakemat, tahsili emval, icra ve iflâs kanunlanna; Müteallik hükümlerle İnhisar mevzuatını ilgilendiren bir işte ka nunî tatbikat. (206) Kurban Bayramında teşkilâtımız tarafından toplanacak deri ve barsaklar pazarlık suretile ayrı ayrı arttırmıya koıynuştur. Şubatın üçiincü çarşamba günü saat oa birde fiat değer görülürse ihalesi yapılacaktır. Isteklilerin şartnameyi görmek üzere Cağaloğ lundaki şubemiz merkezine müracaatleri. (254) Ziraat Vekâletinden: Vekâlete bağh Erenköy fidanlığmda yetiştirilen aşılı köklü Ame rika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşısız köklülerin beheri on paradan ve tstanbul Ziraat mektebi ve Manisa Amerikan asma fidanlıklarında yetistirilen aşısız köklü asma fidanlarının beheri de onar paradan fidanlıklarda satılmaktadır. lsteklilerin doğrudan doğruya adı geçen Müessese Müdürlüklerine müracaatleri ilân olunur. «65» (240) SAKARYA Bir Makinist aranıyor Ankarada Yeni itina, sür'at, fiatlarda itidal, her gece açıktır. Ulus, KulUb slneması sırasında Tel. 2018 ECZANESİ BAKTERıYOLOJl Dr. İHSAN SAMi açılan İZVESTİA Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri îttihadı îcra Merkez Komitesile işçi, köylü... ve Kızılordu meb'uslan meclisi Panrus icra merkezi komitesinin mürevvici efkândır. Buhar makinelerinde ihtısas sahibi bir makinist arıyoruz. Torna ve elektrik işlerine vâkıf olanlar tercih edilir. İs tiyenlerin Ömerabid han birinci kat 23 numarada Kardeşler un fabrikası ya zıhanesine müracaatleri. Siyasî ve içtimaî büyük yevmî gazete Sovyet îttihadı hükumetinin merkez vasıtai neşri efkândır. İZVESTİA TSÎK SSSR i VTSİK; her nevi siyasî, iktısadî meselelerile Sovyajf'İttihadmın maarif inkişafı üzerinde birinci nevi malumat ve havadisler takdim eder. «İZVESTİA» TSİK SSSR i VTSİK gazetesi; Milletlerarası siyasî meseleler üzerine pek hususî bir dikkat ve ehemmiyet atf eder. «İZVESTİA» tiyatro, musiki, spor, kritik ve bibliosçrafik ile alâkadar bütün meseleleri teferruatile tetkik ve neşreder. «İZVESTİA» gazetesinde en büyük ve iktısadî muharrirler, iş adamlan âlimler, gazeteciler, ilâncılar çalışır. Gazetenin dünyanm başlıca şehirlerinde hususî muhabirleri vardır. İZVESTİA musavver bir gazetedir. Her yerde «İZVESTİA» gazetesi isteyiniz. Abonman ücretleri: Seneliği 10,00 dolar, 6 aylıgı 5,00 dolar. 3 aylığı 3,00 dolar Satıs yeri: Beyoğlu HASET KİTABEVİ F Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: Taksimde Takızafer caddesi eski 33 yeni 15 No.lı garaj sahibi Senihinin vergi borcundan dolayı 507 model müstamel bir aded Fiyat otomobili satılacaktır. Talib olanların 25/1/1937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te mahalli mezkurda bulunacak satış heyetine müracaatleri. (268) Hgın asliye mahkemesinden: Karamanın Kır mahallesinden Salih Beyoğlu Istiklâl caddesi 99 numaKavas oğlu Nuriye: ralı Ankara apartımanına ( Gaz Karınız Ilgınm Behlulbey mahalle şirketi üstünde) nakletmiştir sinden Dedenin ömer kızı Münevver Tel. 41572 tarafından açılan boşanma davası üzerine kanunu medeninin 132 ve 134 üncü maddeleri mucibince Ilgın asliye hu kıık mahkemesince boşanmanıza karar verilmiş olduğundan kanunt müddeti I Taşrada çalışacak diplomah bir içinde kanun yollarına müracaat etmeI eczacının Bahçekapıda Salih Necati diğiniz takdirde hükmün kesbi kat'iyet | ^ Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: ^ m eczanesine müracaatı. edeceği ve bu baptaki ilâmın bir nüs • Çanakkale İstiklâl mektebi muallim hasmın mahkeme divanhanesine talik lerinden Mürvet Utku 20/8/935 tarihin edildiği ilân olunur. de sandığımıza bıraktığı para için ve BiriDci sınıf Operatör rilen*288 numarah bonoyu kaybetti ğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden eskisinin hükmü olmıyacağı ilân olunur. Paris Tıb Fakültesi S. asistam Dr. NAŞiD EREZ Eczacı Aranıyor Oniversite Doğum ve Kadın hastalıkları Doçenti Umum kan tahlilâb, frengi noktai nazarından (Vasserman ve Kahn teamülleri) kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıkan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâb, ultra mikroskopi, hususî aşılar istihzan. Kanda üre, şeker, Klorür, Kolleaterin miktarlarının tayinl. Divanvolu No. 311 Tel: 20981 LABORATUARI Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi îlaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSİL Adapazarı Belediyesinden: Rozunbaver marka yangın arazözüne talib çıkmadığından yeni şartnamesindeki evsaf ve kudreti haiz olmak üzere Rozunbaver de dahil olduğu halde Benz, Fiyat, Fort, Magirus tipleri de kabul edilecektir. Binaenaleyh bedeli 6500 lira tahmin edilen ve 30 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulan bu beş markadan her hangi bir arazözü satmıya talib olanların muvakkat teminat miktarı olan 488 liralık Banka mektubile veya bu kadar itibarî kıymette hüku metçe tanınmış tahvilâtla 5 şubat 937 cuma günü saat 15 te Bele diye Encümeninde yapılacak ihaleye iştirak etmeleri, teklif mektublarının o gün saat 14 e kadar gönderilmesi lâzım geldiği ve taleb vukuunda şartnamesinin meccanen gönderileceği ilân olunur. (82) feminath1 Dr, CAFER TAYYAR dimağ, estetik ve her nevi erkek ve kadın ameliyatlan, rahim hastalıkları ve doğum mütehassısı Her gün saat 8 11 e MCOPAUCU kadar muayene MtuuANtN Öğleden sonra ücretlidir. Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han No. 1, Telefon: 44086 Vanda Cumhuriyet Mektebliler Pazarı Lutfi îlyas kardeşler Cumhuriyet gazetesinin ve bütün mekteb kitabları, kırtasiye, gazete ve mecmuaların tevzi yeridir. Saatlerini Her yerde arayınız. ARLON
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle