12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 fidncikfinun 1937 CÜMHURİYET SON P*lorida Üniversitesi, Amerikalı çocuklarda mizah kabiliyetini artırHalid Ziya Uşaklıgil mak için Amerikan kollejlerinde hususî dersler açmış. Bundan maksad, elediyemizin saym erkânından hayata bir komedi nazarile bakmayı biri demiş ki: çocuklara öğretmektir. «Çöp meselesini öyle bir §eAmcalan namma biraderinin evlâdmı Netice itibarile Hünkânn bana tevdi kilde halledeceğiz ki Cumhuriyet gazetesi Hayat bir komedi midir? Bu cihanın büyük müstehzileri, komediyen ziyaret vazifesinde sıra sultanlara gelmiş ettiği vazife Enver Ağa tarafından görül artık basacak resim bulamıyacak...» leri ve karikatüristleri, facialann al ti, bu vazifenin en zor ve en ziyade mera müş oluyordu, o da bu vazifeyi doğrudan Muhterem belediyecimize muhatab otında bile insanı güldürecek bir ko kı calib ciheti de buydu. Sultanlann ko doğruya değil, gene sultanlann başağala lan arkadaşımız gelip te geçenlerde mik tesir mi keşfediyorlar? Kendi calanna karşı bile ne derecede tekebbür n marifetile yapmıştı. Bende bir merak Hürriyetiebediye tepesinde, abide ile felâketlerine bile kahkaha ile mi ce ve taazzumla davrandıklan hakkında vardı. Bunu halletmek için Enver Ağaya Darülâceze arasında, parke yolun he [Baştarafı 1 inci sahifede) Madrid tahliye ediliyor vab veriyorlar? Bu içine bin defa ötedenberi işitilmiş hikâyelerin tesiri altnr sordum: Acaba sultanlarla görüşmek men kenanna dökülmekte olan şehir süpflıişlerdir. Âsiler mühim miktarda ganaMadrid 15 (A.A.) Madriddeki girilip çıkılmış, yıllanmış mevzuun da idim. Bunlarla velev ayakta, velev nasıl mümkün olacaktı?.. rüntülerini gösteren fotoğrafilerin neşrinim elde etmişlerdir. Bu ganaim meyanın sivil ahalinin tahliyesi normal bir şekilde tahlil yeri bu sütun değildir. «Hayat beş dakika karşı karşıya bir mülâkat Kapı aralığmda... diye cevab ver den doğan infial ve yahud intibahla da bir milyon mermi, on beş bin el bom devam etmektedir. Şimalde iki mahalle düşünenler için bir komedi, hisse mümkün olmıyacağım tahmin ediyor di. söylenmiş olan bu sözleri bize naklettiği bası, sekiz yüz tüfek, sekiz otomobil, kâmilen tahliye edilmiştir. Bu tarihi takib eden senelerde, Abdül zaman, biz, bu müjdeye cidden samimî denler için bir faciadır» da derler. İki dum; hususile bu mülâkat öyle şerait damüteaddid hasta arabası, yirmi beş mittiyatro nev'inden biri içine sokulamı iresinde istenecekti ki onlara tahtından hamidin sultanlarile değil, fakat diğer surette sevindik. Madridi tahliye eden tren ralyöz, tört tane alev makinesi, sahra yacak kadar sayısız, alacalı ve çeşidli alınıp menfaya götürülen babalannın sultanlarla karşı karşıya, yanyana gö Çünkü, şehrin burnunun dibine dökir kazaya uğradı mutfaklan, bir telsiz telgraf istasyonu ve manalarla dolu hayat ne olursa ol makhuriyetini, ve ömrünün en kıymettar rüşmek fırsatlannı sıkça sıkça bubnuş o len o pis ve müstekreh çöplerin resimleriMadrid 15 (A.A.) Madridden bir de zırhh tren vardır. sun, ona bakan gözlere terbiye yolile yıllannı mahrumiyet ve mahpusiyet için lurdum. ni basarken şehrin iyiliğinden başka hiçtahliye edilmiş olan 410 kişiyi nakletmekîhtilâlcilerin büytik taarruza Merakımı halletmek için irad ettiğim istenilen görüşü vermek mümkün de geçirdikten sonra nihayet tahta calis bir düşüncemiz ve hedefimiz yoktu. Dete olan bir tren Toledo eyaletinde Ocabaşladı olan bir amcanm muzafferiyetini ilân et sualde istical etmişim. Biraz sonra sultandeğildir. mek ki herbiri ayn ayn şahsî dostlanmız na'da yoldan çıkmıştır. Kaza neticesinde Salamanka 15 (A.A.) D. N. B. Çocukları ölüme, hastalığa, cina miş olacaktı; hatta sureta bir şefkat eseri lann en gencine, Şadiye Sultana vukua olan ve kendilerini tenkid ederken ka 36 kişi yaralanmıştır. ajansının Malaga cephesindeki hususî yete, harbe ve ihtilâle kahkahalarla kabilinden görünen bu istifsan hatır ha gelen ziyaretimde, bu neviden mülâkatm tspanyada harb eden iki Amerikalı güldürecek bir telkin mümkün ol kikatte bir ahzisar, bir nevi acı istihza sureti vukuu hakkında filî malumat edin lemlerimiz geri geri giden Belediye erkâmuhibiri bildiriyor: nı, bu fotoğrafileri görünce fena bir iş tayyareci Nevyorka döndü Asi deniz kuvvetleri, uzun müddettensaydı bile ya çok gayriinsanî, yahud hükmünde bile telâkki edilmeğe müsaid miş oldum. yapıldığmı anlamışlar ve bu işi esaslı suberi hazırlamakta olduklan geniş mik Bu genc Sultan hemen beni kabul edeNevyork 15 (A.A.) Ispanyol hü da çok gülünc bir terbiye usulü te di. rette artık bir daha basacak süprüntü yastaki taarruza dün girişmişlerdir. Ka kumetçilerile birlikte asilerle çarpışan tay lâkki edilmek lâzım gelirdi. Istabhâmirenin güzelce bir landosunda ceğini söyletti, ve hemen hiç bekletmeden resmi bulamıyacağımız kadar esaslı su rargâhı umuminin resmî tebliğınin haber yareci Bertakosta ve Gordo gelmişlerdir. Biz gülünc tarafını alalım ve diye karşımda Başmusahib Enver Ağa ile beni yanma çıkardılar, Enver Ağa ilerette düzeltmeğe karar vermişlerdir. verdiğine göre, asi kuvvetler, mühim bir Federal mahkeme derhal tayyarecileri lim ki, hayatı bilmeyiz, fakat mu Sultan efendilerin en büyüğü olanın ko beraber... Yanına çıkarılmış olmak tabiBir İstanbullu, hem de Şişlide oturan sevkulceyş noktası olan Estevona deniz celbetmiştir. Amerika hükumetinin ls hakkak ki böyle bir terbiye çok tu nağına gitmek üzere Kuruçeşmeye doğru rini geniş bir surette tefsir etmemelidir. bir İstanbullu sıfatile çöp işinin esaslı sukenan şehrini zaptetmişlerdir. Hüku panya için yazılan gönüllülerin ne şekilde haf birşeydir, komedinin ta kendisi yollanırken Enver Ağanm açık renk si Evet, yanına, fakat arada bir siperle, bir rette halledileceği müjdesine son derece metçilerin insan ve malzemece zayiatı toplandıkları hakkında tahkikat yapmak dir. Amerikalı çocuklar ilkörslce bu masında daha temiz, daha parlak görü paraventla. Bir tarafında ağasile o, bir memnun olanlardan biri de benim. mühimdir. ta olduğu malumdur. Hükumet tayyare nevi dersleri gülünc bulmayı öğren nen dişlerini gösterecek bir küçük kahka tarafında ben Enver Ağa ile... Sultanın Hergün, bilmem kaç kamyonun him* tki taraf ta cesurane harb ediyor cilerden bu hususta enteresan malumat a melidirler. ha ile: «Hey Allahım!.. Bize bugünleri beni kabul etmesinde ve hatta bunun için metile gittikçe genişliyen bu çöplük, bir de gösterdin!..» kabilinden ikide birde istical göstermesinde bir kavi sebeb vardı: Madrid 15 (A.A.) Dün saat lınacağını ümid etmektedir. PEYAM1 SAFA med dalgası halinde mütemadiyen şehre savurduğu cümlelere yalnız bir gülümse Aşk!.. 20,30 da hükumet idaresinin büyük top Fransız meclisi gönüllü göndermedoğru yaklaşmakta ve yayılmaktadır. me ile cevab vererek kendi kendime baAmcası tarafından bir ihtiyacı olup ollannm sesi Madridin merkezinden işitilmek kanununu kabul etti Hürriyetiebediye tepesinin öte tarrf. na muntazır okn soğuk kabulleri düşü madığma dair istifsara hemen tereddüdmekte idi. ilkbaharda havalar ısınır ısınmaz, soflbaLondra 15 (Hususî) Fransız nüyor, ve bunlara kendimi hazırhyor süz ve fütursuz ve pek güzel lisanile ceÂsiler Üniversite mahallesi istikame hardaki sinek salgmına rahmet okufecak Meb'usan Meclisi Ispanyaya gönüllü dum. vab verdi: Evet, bir ihtiyacı, tek bir ihtitinde mukabil taarruza geçmişlerdir. Geyeni bir salgının, hergün tohumu ve gübgönderilmesini yasak eden kanunu kabul çen çarşamba günü kızıllar bu mahallede Enver Ağa yeni Hünkânn pek ma* yacı vardı. lzdivacına karşı gösterilen resi tazelenen, tarlası halindedir. Daha etmiştir. Kanun âyan meclisi tarafından bir binayı işgal etmişler idi. Milisler âsidud olan bendegânı gibi pek ma'dud olan mümanaatin kaldınlması... şimdiden askerlerimiz, eskisi gibi bttTi da tetkik edilir edilmez derhal mevkii Ben bu hikâyeye bir dereceye kadar lerin yaklaşmasına müsaade ettikten sonmusahibleri içinde en ziyade itimad kalarda tatbikat yapamıyorlar. Bu hal mer'iyete girecektir. ra şiddetli bir mitralyöz ateşine başlıya zanmış olanıydı. Efendisi saltanat maka vâkıftım. Şadiye Sultanın, Ismail Paşa böyle devam ederse, yazın. sinekler göBarselonda iaşe zorluğu rak düşmana mühim miktarda telefat vermına geçince kendisi için her emelin ta oğullanndan birile izdivacı musammem zümüzü oyacaktır. Biz resimler ve yazıdirmişler ve bir adım geri gitmemişlerdir. Londra 15 (A.A.) Barselon'dan hakkuku imkânı nihayet belirmiş diye iken, sonralan buna hükumetçe müma * larla korktuğumuz bu tehlikeyi haber Dün akşam bu mıntakada tüfek ateşi de buraya gelen haberlere göre, bu şehirde düşünerek bunun peşin neşvesile hemen naat gösterilmekte olduğundan bahsediliverirken Bejgdiyeye yardım etmiş oldu* iaşe müşkülâtı gitgide artmaktadır. Ahavam etmekte idi. daima şendi. Bu emellerin başmda Sul yordu. O genci uzaktan tanırdım: Bana ğumuza kaniiz. Eğer, îstanbul BelediyeMüşahidler her iki tarafın da cesurane li en lüzumlu gıdalardan mahrum kal tan Reşadın en eski ağası olan Fahrettin pek yakışıklı, pek sevimli görünmüştü. si, sayın erkânından birinin sitemli bir harbetmekte olduğunu söylemektedirler. maktadır. Ağa Darüsseadetüşşerife ağalığına irtika Zabit elbisesinin içinde hakikaten bir eda ile vadettiği gibi, bu işi bizim resim ıiHlınmiHlllinilinilinilHlllltlllHllllllTllllinilimıııın ım edince (ki bundan sıra gelince bahsede sultanın zihnini, kalbini tamamile işgal basamıyacağımız bir şekilde hallederse, ceğim) onun pek yaşlılığmdan ümidlene edecek bir namzeddi; fakat maatteessüf ne mutlu bize! rek yakm bir atide o makama kendisinin Zülüflü diye tanılan, ve bu lâkabından Fakat, merak etmesinler, biz, o za geçmesi ihtimali vardı. Ne çare ki bu ziyade yaman bir hafiye sıfatile birçok man da basacak fotoğrafi buluruz. Çöp Afrika evlâdının ölüm saatini daima da genclerin hayatmı mahvetmiş olmak şöh^ lı?l«n\Kk m» ha ıieniere, aana uzakiara talık etmek ıcıııc a» n€rkv^^. uaınat jsmıne nıcc nahoş lâhikalar takılan bir adamın oğluy vaffakıyetını gösteren Belediye erkânı hususundaki inadını düşünmüyordu. mızm resimlerini basar ve kendilerine îsDün kar altında mektebden İkinci Musahib Hıfzı Ağa okur yazar, du. O şöhrete lâyık mıydı, buna hüküm tanbul halkmın takdir ve şükranlanm dönen talebeler sözü sohbeti yerinde, aklı başmda, adeta vermek bana aid değildir, olsa olsa bir arzederiz. Birkaç gündenberi şiddetli rüzgâr yü münevver bir adam denecek kadar hatın babanın kabahatinden evlâdm mes'ul zünden hızını alamıyan kar, dün fırtına* m saydıracak liyakat sahibi, fakat nahif tutulmasına itiraz edilemiyecek bir adalet kaidesi nazarile bakmıyabilirdim. Fakat Paris 15 (A.A.) Meb'usan mec nm fasıla vermesinden bilistifade yağma ve mariz bir zatb. Bunun mizacı ve meşKudüs 15 (A.A.) D. N. B. ajanğa başlamış ve her tarafı kaplamıştır. Bu rebi hakkında bir fikir vermek üzere bir kimbilir niçin, bu izdivaca ne hükumet, isinin dünkü celsesinin başlangıcında M. sı bildiriyor: ne ciheti askeriye, ne de makamı salta Troçki Meksikoda yerleşiyor Heriot tekrar reis intihab edildikten son uretle şehir, tam bir kış manzarası almış sözünü nakledeyim: Emniyet edilecek bir membadan hanatta bulunan padişah taraftar değildiMeksiko 15 (A.A.) Trotzki ır. Hıfzı Ağa ikide birde bana gelir ve ber alındığına göre, Türkiye, İran, Irak ra ilk nutkunu söylemiştir. Meksiko'da kalacaktır. Doktor Zollin Rüzgâr öğleden sonra tekrar başla pek nazik bir selârnile: Efendim, bir ler. M. Heriot, Fransanın sulhcuyane e ve Efganistan arasında bir devletler bloBen sadece Sultanı dinledim, ve bit ger Trotzki'nin ahvali sıhhiyesinin şayam meller beslediğini kaydettikten sonra nut mış ve kar tipi halinde bütün gün devam hizmetim kalmadı, müsaade ederseniz ku vücude getirmek için Tahranda yapıltabi onun bu zeminde dinletecek şeyleri memnuniyet olduğunu ve hükumet mer etmiştir. Fındıklıya kadar gideceğim... derdi. Fınmakta olan müzakerat, Ankara ile Bağ kuna şöyle devam etmiştir: Karadenizdeki fırtına hâlâ bütün şid dıklıdan maksad Meb'usan Meclisi ola pek uzun sürdü. O kadar hoş konuşuyor kezinin havasına mukavemet edebilece « Fransanın bütün ümidleri Milletdad arasındaki derin nazar farklarından detile devam etmekte olduğundan vapur caktı. Benden müsaade istemek için hiç du ki bundan bir lezzet alıyordum. Av ğini söylemiştir. dolayı akamete uğramıştır. Türk murah ler Cemiyetindedir. Bu cemiyeti müda detimde hulâsa ederek Hünkâra arzetCoyacan'da Trotzki için bir çiftlik faa ve ıslah etmekten vazgeçmemiştir. lar Boğazdan çıkamamaktadırlar. Bü bir resmî sebeb yoktu, olsa olsa Başma has heyeti bu mesele hakkında hükume tim. Enver Ağa da ayakta hikâyemi din hazırlanmaktadır. Bu çiftlik bir üst senFransa diğer milletleri müzayekaya so yükdere önü ve Büyükliman tamamen beynciyi haberdar etmesi icab ederdi. tile görüşmek lüzumunda olduğunu söy liyor ve ikide birde benim Sultana muka dikasmın malıdır. karak refaha kavuşmak istemiyor. Baş gemilerle dolduğundan Karadenize çı Bunu ya bana karşı bir hulus eseri, yahud liyerek Tahrandan ayrılmıştır. Fakat bu belelerimi kasdederek, ve Padişaha karşı Buraya geldiği gündenberi Trotzki ka memleketlerle makul anlaşmalar im kacak vapurlardan birçoğu da îstanbul Meb'usan Meclisine gitmekte bir tefabcyanat müzakerelerin kat'î surette akatekellüften âri konuşma usulüne serbest ressam Rivera'nın evinden dışan çıkma limanmda ve Salıpazan açıklannda de hur sebebi tasavvur ederek yapardı. Bir za etmeğe her zaman hazırdır.» mete uğradığını göstermek için ileri sürübir cevelân vererek, onlan pek beğenmiş mıştır. İki kâtibile birlikte mütemadiyen mirlemiştir. M. Heriot,' Fransız milletinin mütte gün: Canım Hıfzı Ağa, meb'usan olacak ki: Ah, efendimiz, Başkâtibi çalışmakta ve çoktanberi terkettiği mu len bir bahane addedilmektedir. Dün, hararet derecesi sıfınn altında müzakerelerini dinlemekten büyük bir hid olduğu noktasında ısrar ederek memnizi işitmeliydiniz... diye araya sokulu haberatile meşgul olmaktadır. lyi haber alan mehafil, bu akameti leket tehlikede olduğu zaman Fransanın iki idi. Rüzgâr şimalden saniyede 15 zevk mi alıyorsunuz? diyecek oldum. Ayordu. Hünkâr asıl yeğenini dinlemeliyîngilterenin bir muvaffakiyeti ve Mos bir tek vücud olarak mukavemete hazır metro süratle esmiştir. deta irkilerek, adeta isyan ederek hemen di. kovanın bir fiyaskosu olarak tefsir et bulunduğunu ilâve eylemiştir. di bizde uzaktan hasıl ettiği tesiri değiş cevab verdi: Hayır!.. dedi, meb'usaKonyada kar tekrar başladı mektedir. Benim bu aşk macerasında vazifem tirmedi. Bu tesir ta sonralan değişti, ve Konya 15 (Hususî muhabirimiz na iki üç kere gittim, pek gürültülü oluburada bitmiş olacaktı, eğer neden sonra hiç umulmıyacak bir tarzda lehine tahakAnadolu ajansının notu: (j e n ) Durmuş olan kar tekrar şiddçtle yor. Sinirlerim tahammül edemiyor. O Şadiye Sultan Fahir Beyle evlenmemiş kuk etti. Ömer Hilmi Efendi şahsan güBizim malumatımıza göre Ankara ile başladı. Saat 9 da gelmesi beklenen îs nun için Âyana devam ediyorum. Orada olsaydı. Fahir Beyi çocukluğundanberi zel, dinc, fakat melekâtı tenemmüv etmene Bağdad, ne Tahran, ne Kâbil ve ne tanbul, Ankara trenleri hâlâ gelemediler. bütün müzakereler kibarane cereyan editanırdım, o beni sıkça sıkça görürdü. U* miş, toy denecek halde, lâkırdı söylemekyor... de hiçbir şark devleti arasında hiçbir ihzun bir zaman Evkaf Nazırlığında bulu ten çekinen bir çocuk hükmünde idi. LâBu iki musahibden sonra Besim ve tilâf olmadıktan başka devam etmekte nan, ve, iffet ve istikametile müştehir o kırdı söyliyen ve fıtraten pek zeki olduğu Paris 15 (Hususî) Birçok Fransız Hüsameddin Ağalar gelirdi. Bunlann olan dostluk münasebatı da hergün daha gazeteleri Hariciye Müsteşan M. Vie lan Galib Paşanm bu torunu cidden ls hemen anlaşılan Necmeddin Efendi idi. ikisi de pek genc, pek güzel, uzunboylu, kuvvetlenmektedir. not aleyhine şiddetli yazılar neşretmek tanbulun en güzel, en haluk, en edib bir Veçhen de pek güzel olan bu şehzade ne tam manasile sevimli çocuklardı. Besim tedirler Fransız matbuatı M. Vienot'nun çocuğuydu. Onu pek ziyade takdir eder kadar teessüf olunur ki maluldü. Sol kuAğa hayatmı ilelebed mahrumiyete mahHariciye Nazırı M. Delbos'un gaybubedim, hatta kendisine pek iyi bir muallim lağınm pek nahoş bir şekilde yapışık olkum eden maluliyetinin acısını eğlencetinde hiç yokken birçok meseleler ihdas tedarik etmiş olmak fırsatmı da bularak masından başka öyle bir fazla şişmanhkla lerde, gezip tozmakta, bir nevi hovardaettiğini, bilhassa Fas hakkındaki bütün tahsiline de fırsat buldukça muavenet her türlü vahim avakıbı hatıra getirecek yanlış haberlerin bizzat M. Vienot taralıkta ararken Hüsameddin Ağa deva kave nezaret etmiştim. derecede maluldü ki onu görünce derhal fından çıkarıldığmı yazmaktadırlar. bul etmiyen bir marazın mukaddemesini Sultanın ilk namzedini kaybetmiş ol hasıl olan tesir ürkmek ve acımaktan mübilmekten mütevellid bir hüzün içinde tspanyada alınan tedbirler ması acısma telâfi vesilesini Fahir Beyin rekkeb bir histi. Filhakika az zaman songünden güne daha siyah oluyordu. Bu Paris 15 (A.A.) Cezair sahillerinde Londra 15 ( A . A . ) Sovyetlerin Çegetirmiş olacağmda hiç şüphe yoktur. ra bu şehzade kendisini tehdid eden tehikisinden başka iki genc daha vardı ki koslovakya ordu ve idaresine tesir icra et bir tetkik seyahati yapan Bahriye Na Fakat ne çare ki bunu da talih çok göre likeye mağlub olarak vefat etti. bunlar bir nevi yamak vaziyetinde, ve emeleri hakkında Alman gazeteleri tara zın bugün Parise dönmüştür. Bahriye rek ölümün kahir pençesi bedbaht genci Bu mülâkat ayakta, belki yanm saat, j hemmiyetleri ihmal edilecek kadar derefından yapılan neşriyat üzerine, lngiliz Nezareti İspanya hâdiseleri münasebehayatının en beklenmiyecek bir çağmda belkî bir saat sürdü. Bunu hulâsa edecek cei tâliyede idi. diplomatik mehafili Pragdan aldıklan sa tile orada icab eden bahrî tedbirleri al yalnız bir hatıra var: mıştır. Akdenizdeki Fransız donanmas Ben Enver Ağa ile Sultan efendilerin alıp götürdü. lâhiyettar ve bitaraf malumata istinad eBir aralık Necmettin Efendi bizim iki* * * hali hazırda Cezair ve Tunus sularmdî ziyaretine giderken tahmin ettiğimde hiç ' derek, Alman iddialarının tamamile esasmizi kardeşlerinden uzakça bir yere çekemanevralar yapmaktadır. Bu vazife henüz bitmişti ki Hünkâr bialdanmamışım. Abdülhamidin naz içinde sız olduğu kanaatini izhar etmektedirler. M. Miklas Windsor Dükü... Amerikada grev büyümüş sultanlan, adeta türedi bir hün zi, Başmabeynci ile Başkâtibi, kendi ev rek hemen aynen şu sözleri söyledi: Birçok Sovyet zabitinin Çek ordusu kadViyana 15 (A.A.) Windsor Dü Bu ilk mülâkatımızda size bir Vaşington 15 (A.A.) Denizcile kü yamnda îngilterenin Avusturya sefiri kâr mesabesinde gördükleri amcalan ta lâdile taniftırmak istedi. rosuna alındıkları hakkındaki haberlerin met etmek isterim. Vazifelerinizde mu Bu şehzadelerin yalnız en büyüğünü, de ayni derecede asılsız olduğu söylen cemiyeti Atlantik ve Meksika körfez olduğu halde bugün Reisicumhur M. rafından gelen bir memuru kimbilir ne Ziyaeddin Efendiyi, uzaktan tanırdık. vaffakiyetinize dualar ederim, fakat şim . limanlanndaki grevlere nihayet verilme Miklas'ı ziyaret etmiştir. Mülâkat üç mesabesinde telâkki etmiş olacaklardı ki mektedir. kimi hasta olduğundan, kimi çıkacak hal Onu yalnız biz değil, bütün îstanbul, diden haber vereyim ki muvaffakiyetmisini emretmiştir. çeyrek saat sürmüştür. 'Çekoslovakyadaki komünist faaliyeti de bulunmadığmdan, bir haremağası acib giyinişlerile, açık arabasında türlü ze en büyük mâni olacak zat amcamız^ Resmî mahfiller bu ziyaretin tama.ri" nîn diğer demokratik memleketlerdeki favasıtasile, bahsedereL itizar ettiler, gös renklerde elbiselerini, ayakkablarını gez Vahidettin Efendidir. Ondan sakınınız.j le hususî mahiyette olduğunu söylemekaliyetin ayni olduğu, parhmanter ve siyaterdikleri itizar sebebleri muhtelif olmak" dirirken, rrtesirelerde kadınlara selâmları Bu söz size benden bir hediye olsun. Paris 15 (Hususî) Paris borsasının tedirler. ^ Mülâkat bittikten sonra her ikimizdej sî sahalarda normal bir şekilde tecelli et bugünkü kapanış fiatlan şunlardır: la beraber bir noktada ittifak ediyorlar, nın en cesurlannı yollarken, göre göre de bakiye kalan tesir bu şehzadenin o] mekte bulunduğu tasrih edilmektedir. B ve teşekkürle beraber hiçbir şeye ihtiyac hep tanımıştı. Diğer ikisini, Necmettin ve Londra 105,15, Nevyork 21,41 1/4 İngilterede sis itibarla, salâhiyettar mehafil, Alman Berlin 863, Brüksel 361,12 1/2, Mad lan olmadığmı söyletiyorlardı. Hakika Ömer Hilmi Efendileri hiç görmemiştik sözleri oldu. Bunu daima, her vesile ile] Londra 15 (Hususî) Şiddetli sis yütahattur ettik, ve her vesile ile de şehzaj matbuatının neşriyatı karşısında bazı en rid , Amsterdam 1172,50, Roma 112,70 zünden bütün İngilterede bu sabah şi ten, hiç birşeye ihtiyaclan olamazdı, ba denebilir. Karar verilen günde efendiler Dol denin görgüsündeki isabeti bir kat daha] drşeler beslemektedir. Bu mehafil, haki Lizbon 95,50, Cenevre 491,75, bakı mendiferler iki saat işlememiştir. Sis balan erkek evlâdmı düşündüğü kadar, kate istinad etmiyen bu neşriyatın bir tak 57 3/4 58, kalay 232,7,6, altm 141,07 yüzünden karada ve denizde birçok ka belki daha büyük bir mikyasta kız evlâ mabahçenin yukan kat sofalarmdan bi anlamış olduk. Halid Ziya UŞAKUGtL dını düşünmüştü.. rinde bizi kabul ettiler. Ziyaeddin EfenI zalar olmuştur. tik neticesi olmasından korkmaktadırlar. gümüş 20 3/16. TELEFON HABERLER. TELGRAF ve TELSiZLE Hâdiseler arasında ı Mizah dersleri SON HATIRALAR: Ihtilâlciler bir şehri daha zaptettiler SARAY ve ÖTESİ IHEM NALINA MIH1NA Temasta devam Bir müjde Hükumetçilerin şiddetli bir hücumu akamete uğradı. Madridin boşaltılması devam ediyor Dün kar yeniden yağmağa başladı Karadenizde şiddetli bir fırtına çıktı Alman ajansının M. Herîot Mecliste verdiğî yanlış haber bir nutuk söyledi Sözde Türkiye, Iran, Irak, «Başka memleketlerle Efganistan arasındaki makul anlaşmalar imzalamağa her vakit hazırız» pakt suya düşmüş Vienot'ya hücum Fasa dair haberleri o çıkarmış! Windşor Dükü Çekoslovakya Avusturya Reisicumhurile bir mülâkat yaptı Sovyet tesiri altında bulunmuyor PARİS BORSASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle