20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bugiin 1 2 sahife 3 üncü sahifede: Saray ve otesî Halid Ziya Uşaklıgil 5 inci sahifede: Ayıntab müdafaaları Özdemir 6 ncı sahifede: Şehircilik köşesi Vefa Birson umhuri ANATOL İ'ln Beyaz taş üstünde Servet YesaVi oğlu tarafmdan tercümeA&tilmîştir. Bütün dünyaca tanınrrftfedebî bir eserdir. Fiatı 50 kuruştur. .. fSTANBUL CAĞALOĞLU 4554 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta fcutusu: tstanbul, No 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrir heyett: 24298. İdare ve matbaa fcısnı 24299 24290 İD lKinGlKai)lin 1937 KANAAT KiTABEVi Suriyeyi Makedonya mı yapacaklar? Hataylıların kılına hata getireceklerin kafaları kırılacağı şimdiden herkesin malumu olmalıdır! Fransız memurları çete Haleb Ermenüeri de teslih edüiyor teşkilâtı yapıyorlar Bu caniyane tertibleri M. Blum'ün hakemliğine bütün ciddiyetile arzederiz Pariste heyecanlı ifsaat Fransanın cenubuna Sovyetler hâkim imiş Musolini Göring konuşmasından sonra Almanya ile Ingiltere arasında İngiliz İtalyan anlaşmasma benzer bir pakt imzalanacağı söyleniyor ürk Hatayı Türk saydırmamak için Fransız müstemleke memurlannin yaptıkları mecnunca işler arasında komikleri ve fecileri var. Bu iki vaziyetten birincisinin misali şudur: Fransız müstemleke memurlan îskenderun Antakya ve havalisbden İbaret Türk Hatay halkmm şapka giymelerine karşı diğer bir kısım ahaliye adına arakiye denilen bir nevi keçekülâh giydirmeğe çalışıyorlar, hem de var kuvvefclerile! Bu suretle Fransız müstemleke memurları Suriye şimalinde şapkaya karşı müthiş bir cidal açmış bulunuyorlar! Patagonya'hlann bile yapmağa teFransanın cenubunda Sovyetlerin hâkim bulunduğu nezzül etmiyecekleri bu şapkaya karşı mücadeleyi yapanlann Fransızlar olduk Kırıkhandaki hâdiselerden intıbcdar: Solda bitaraf heyetten bir aza halktn resmini almağa çcdışıyor, Perpiauan sehrinde Belediye dairesi larını düşününüz bir kere. Herhalde bu Roma 15 (A.A.) Bu sabah stad rasmda da akdedilmesine a v a s s u l . e . d e " ortada heyeti teşyi eden köylü Türkler, zagda çarşıya dağılan muhtelif halk komediye ilk vehlede behemehal güleceyomda 20,000 Balila M. Goering'i ceği şayiasım ne tekzib, ıe d e l e y i d C t ' ğinizde şüphe yoktur. Gerçi biliriz ki bu «Göring» alkışlamıştır. mektedir. gülmeniz çok sürmez ve yerini hemen M. Mussolini, Kont Ciano, von HasParise göre R,™<*a n e l e r derin bir nefrete terkeder. Filhakika sel ve birçok zevat stadyoma gelmişlerdi. görüfülüormuş? komedinin bu şekline karşı nihayet Duçe M. Goering'in şerefine yalınkı Paris 15 (A.A> M a t e n g a z e t e s ı * nefret ve lânet etmemek kabil değillıcla ve maskesiz olarak üç eskrim müsa Romadan istihbar ediyor: Lâzkiyeden ayrılarak Hataya bağlanmalarinî ^ dir. bakası yapmıştır. §ehrimizde bu M. Musolini Je M. Georingin istediler. Çerkes köyleri de tazyik olunuyor Cumhuriyet Türkiyesî fesi atarak oBir Ingiliz Alman anlaşması mı? yada bir komünist cumhuriyetı teessus lunmakta olan Baş* • • * . Jmloması yohun yerine şapkayı koyarken büyük bir ^ Rom* 15 .CA.AA SiW ^M ^ • veküımiz Ismet InöHama 15 (Hususî) Fransızlar lıalyanın Irtgıhz > Alman ıtılarına muşa* Üle mümkün olan bütün gayretleri sar BÜ d i n de Llolmazihniyet inkılâbı yapmış olduğuna kani Halebdeki Ermem'leri de gizlıce sılâhlanbih bir itilâfın Almanya ile Ingiltere a lArkast Sa. 7 sütun 5 te] bahçe sarayında idi ve kanidir. Millî bir başörtüsü olmı dırmaktadırlar. Kayışlıda bulunan askerî meşgul olmuştur. yan fes, Türk halkıhm an'anesinde ta müfrezelerden bir kısmı Resülâyne sev Kendisinin birkaç mamile yersiz bir hurafe olarak din: bir kolunmuşlardır. gün daha lstanbulmahiyet almıştı, ve bu itibarla bizi AvKargaşahktan istifade edeceklermiş da kaldfktan sonra, rupa camiasmdan ayıran bir tereddi ve Şam 15 (Hususî) Arab. ve FranDahiliye Vekili ve tedenni alâmeti olmuştu. Medenî insan, sızlarm Sancağa çöl.'Arabları gönder Parti Genel Sekrediğer medeniler arasında kıyafetile dahi meğe karar verdikleri haber alınmıştır. teri Şükrü Kaya ile Dr. Ruştu Aras fark yapmıyacak bir seviyeye yükselmiş Esasen Suriyenin muhtelif mmtakalann beraber Ankaraya dönecekleri zannoinsandır. Hele adamakıllı medenî sayılada da gizli gizli gönüllü çete teşkilâtı yalunmaktadır. Kanun lâyihasının müzakeresi esnasında Büyük bilmek için fesin veya şapkanın dinle pılmakta olduğu malumdur. Çöl Arab Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Ahiçbir alâkası olmadığmı takdir eden bh lannın Sancağa sevkinden maksad her Millet Meclisinde münakaşalar oldu. Iktısad rasla Dahiliye Vekili Şükrü Kaya dün anlayış seviyesine yükselmenin asgarî hangi bir kargaşalıktan Türkler aleyhine Kırıkhan sokaklarında hâdiseleri akşama kadar Perapalas otelinde isriraşart olduğuna şüphe yoktur. Işte serpuşa istifade etmektir. Vekilimiz mühim beyanatta bulundu hat etmişlerdir. Hariciye Vekâleti Kâtitakib edenler aid inkılâbmda müterakki Türk zihniyc Nümayiş memnu ama lArkası Sa. 7 sütun 3 tc] üzerine mahallî hükumet Arablar ve tinin hareket başlangıcı. Ankara 15 (Telefonla) Bugünkü Arablara değil! Türklere bundan sonra nümayiş yapmaTürkiyedeki Türkler bu inkılâbı taMeclis içtimaında şeker istihlâk ve gümHaleb 15 (Hususî) Antakyada malannı bildirmiştir. Bıma rağmen îs îıakkuk ettirmiş olduktan sonra kendileri rük resimleri hakkmdaki kanunun bazı {Arkast Sa. 7 sütun 3 ie] en aşağı kırk asırlık öz Türkler olan Ha Türkler tarafından yapılan tezahürat maddelerini değiştiren lâyihanın müza taylılann Türkiyedeki ağabeylerinin keresinde Hüsnü Kitabcı (Muğla) söz yaptıklarını yapmalan pek tabiî idi. Ora* alarak şeker fabrikalanmızm bir elden da yeni Türk alfabesile beraber şapka idaresinde istihdaf edilmiş olan gayeden inkılâbı da aldı yüriidü, ve kendi kendibahsetti. Mevzuu müzakere olan lâyiha ne. Fransız müstemleke memurlarınm ile hakikatte kilo başına 1 kuruş beş santim vergi miktan indirilmekte olduğunu Türk milliyetini münakaşa ve hatta müve bu suretle hazinece yapılmakta olan cadele mevzuu yaptıklan görüldükten fedakârhğın bir milyon liraya baliğ olasonra ise Türkler arasında şapkaya itiİktısad Vekili Butçe Encumeni reisi cağmı söyledi ve encümenlerin esbabı bar daha ziyade çoğaldı. Medenî FranCelâl Bayar Mustafa Şeref Ankara 15 (Telefonla) 935 936 mucibelerinde şeker istihlâk ve gümrük görüldüğünün izah edilmediğini zikret • saya mensub olmak iddiasında bulunan yıllan bütçelerinin gerek şekil, gerek varesimleri kanununda yapılması teklıf e tikten sonra yalnız bina tesisatı itibarile müstemleke memurları işte bu hareketin ridat bakımmdan isabetsizliklerden ve dilen tadillere hangi sebeblerden lüzum karşısmdadır ki tıpkı kafalan küflü bazı [Arkası Sa. 1 sütun 1 de] bilhassa arazi ve bina vergilerinin devri din mutaassıblan gibi şapka ile mücadeıımıııiMiııııııııııııiMimıınııtıııımııııııtnıııııiMiııııııııııııııııınııııııııııııııiMiııııuıııımiMiıınıiMiııııııııııııııııııiMiıııııınıııııımııııııııııımnı sebebile kanunun tatbikatında hâsıl olan leye giriştiler ve bir kısım halka şapka tereddüdlerden ve uzun muhabereler yüyerine keçekülâh giydirmek için var kuv zünden tasdikleri gecikmişti. vetlerile çalışmağa koyuldular, hâlâ da Bu sene de bu gibi gecikmelere mahal üğraşıp duruyorlar. kalmamak üzere Dahiliye Vekâleti gözöŞapka giymeyiniz, gâvur olursunünde bulundurulması lâzım gelen noktanuz diyen ve burada zikrine liizum an alâkadarlara bildirmiş ve bütçelerin görmediğimiz din propagandalarına lArkası Sa. 7 sütun 3 fe] girişen bu Fransız müstemleke memurlannı hatta insan saymakta tereddiid etsek yerinde olmaz mı? Eğer etrafmı saran işlerin hem çok, hem de çok çapraşık olduğunu bilmeseydik Fransız Başvekili M. Blum'den, hüku metine riyaset ettiği devletin müstemleke njemurlannın bu mahiyetleri üzerinde Eski Lâzistan YUNUS NAD1 meb'usu ve İstan lArkası Sa. 7 sütun 1 dC\ bul Cemiyeti Belediyesi azasmdan avukat Ziya «MolMadrid cephesinde yaralanan bir Faslı askere iktilâlci la» dün akşam ansızm vefat etmiştir. kumandanlardan biri dgara veriyor Merhum uzun yılSaint Sebastien 15 (A.A.) Rad Majadahonda mmtakasında kızıllar gene bir netice vermiyen dördüncü bir taar lar şehrimizde avuyo istasyonu âsilerin Madrid mıntakasmUstad M. Turhan Tanm bu en da yeni bir taarruza başladıklanm haber ruza teşebbüs etmişlerdir. kathk yapmış, MecMerhum Ziya güzel eseri müheyyic safhalan vermektedir. Bu habere göre kızıllann bir Kalın bir sisten istifade ederek kızıl liste ve Cemiyeti BeCıhangırın çamurdan geçılmıyen caddelerınderi bıri, ve sürükleyici üslubile iki gün mukabil taarruzu tamamile akamete uğ lar tanklann, mitralyözlerin ve ufak çap lediyede hizmetlerile (Bu resımde, hıgbır rotus yaptimamıstv) dür Cumhuriyet karilerini tes ramış ve kızıllar mühim miktarda zayiat ta toplann himayesile cepheyi yarmağa tanınmış güzide bir şahsiyetti. Vefatı ha«Bizde pek çok kimseler vardır ki Cihangirde oturan bir okuyucu bize hir etmekte devam ediyor. Bu vermişlerdir. teşebbüs etmişlerdir. Tanklardan yedi kikaten bir kayıbdır. herşeyin para ile yapıldığma kanidir ve Cenazesi bugün öğleye doğru Orta şu mektubu ve resimleri gönderdi; yazıyı gün de 2 nci sahifede bulacak Hükumetçilerin akamete uğrıyan tanesi hasara uğnyarak harb harici çıkaköyde Taşmerdivenlerde 911 numaralı pek haklı bulduğumuz için aynen derce şehirde imar işlerinin olmamasjnı yalnız nlmıştır. Muhacimler 200 maktul ver sınız. bir hücumlart lArkası Sa. 4 sutun i te] A A lArkası Sa. 7 sütun 2 de] diyoruz: lArkası Sa. 3 sütun 1 de] Salamanca 15 { ). Rozas • T Kargaşalık çıkarsa Arabları Sancağa saldıracaklarmış! Uç Türk nahiyesi Hariciye Vekîli Bu akşamki trenle Cenevreye hareket ediyor Şeker istihlâk ve gümrük resimlerinde tadilât Ihtilâlciler bir şehri daha zaptettiler 1937 bütçesi için hazırlıklar başladı Hükumetçilerin şiddetli bir hiicumu akamete uğradı. Madridin boşaltılması devam ediyor Bu seneki bütçenin teknik bakımmdan hatasız olmasına çahşılacak Cihangirin zavallılığı Halkın en az on milyon lira sarfettiği bu güzel semtin perişan haline acıymız! Acı bir kayıb Ziya Molla dün gece ansızın vefat etti ((Hurrem Sultan))i okuyor musunuz?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle