19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TE fluncîlcânun 1937 CTJMHURTYET Şeker istihlâk ve gümriik resimlerinde tadilât Kanun lâyihasınm müzakeresi esnasında Büyük Millet Meclisinde münakaşalar oldu. İktısad Vekilimiz mühim beyanatta bulundu [Baştaraft 1 inci sahifede] 22 milyon liradan fazla bir sermaye bağlanmış olan şeker sanaviimizin yaşatıl ması için lüzumu takdirinde icab eden fedakârlıktan kaçınılmasma imkân olmamakla beraber tadilin kabulünden önce tekrar alâkadar encümenlere verilerek ince bir tetkike tâbi tutulmasmı istedi ve sözlerini sövle bitirdi: « îhtivacımızın çok olduğu bir zamanda böyle bir milyon lirayı esirgemeliyiz.» Remzi Çınar (Sıvas) şeker sanayiinin inkişafı için her türlü fedakârlığın tabiî olduğunu ve memleketin iktısadiyatı bakımından zarurî bulunduğunu söyledik ten sonra elde edilecek kâr nisbetinde şeker fiatını ucuzlatmak ve bu suretle şeker istihlâki arttıkça şekerin ucuzlamasına ve ucuzladıkça istihlâkin artmasma imkân vermek sayesinde şekercilik ve pancar ekiminin inkişafı temin edilmesi fikrinde bulunduğunu söyledi. Bütçe encümen reisi Mustafa Şeref, Hüsnii Kitabcı tarafından ileri sürülen mütalealann encümence de nazan dikkate alınarak her biri üzerınde ısrarla du rulduğunu ve alâkadarlardan icab eden izahatın alındığını kaydetti. r Bundan e\"v elki kanunun teklifi esnasında şekerin maliyet fiatı üzerinde yapılmış olan hesablann hatalı olmadığını, yalnız nakliye masraflan ile kredi fai zinin geçen seneki hesaba uymadığını, o zaman 12 milyon liralık bir kredi icab edeceği tahmin edilmişken 18 küsur milyonluk bir kredinin kullanılmasındaki zaruret dolayısile faiz miktarının yükseldiğini söyledi ve: « Bu fark bilânçoda yazılmış olan miktara tevafuk ediyor. Bu noktalardan encümeniniz hesablan uygun bularak hakikatte geçen seneki hesabda tevafuk etmediğini görmüş ve fabrikaların meşru olarak kazanmaları lâzımgelen miktarda bir tenezzül olduğunu tesbit etmiştir» dedı. Mustafa Şeref sözlerini lâyihanın encümene iadesine lüzum olmadığını kaydederek bitirdi. Hüsnii Kitabcı şirketin teşekkülü es nasında 38,000 tonluk, stok bulundu ğunu ve 1,5 sene içindeki istihlâkin istihsalden fazla olması münasebetile sarfe dilmiş olduğunu ve stoktaki bu tenezzül nisbetinde kredi miktarının da azalmasının tabiî olacağını söyliyerek kredi mik tannın 12 müyondan 18 milyona çıkmasmm sebebini sordu. Nakliye masrafla rındaki fazlalık üzerinde de durarak îzmir tacirlerinin Uşak yerine birçok zor luklan göze alarak şekeri Istanbuldan aldıklarını söyledi ve bunu teşkilâtm aksaklığına hamletti. Bundan sonra iktısad Vekili Celâl Bayar kürsüye geldi. Şeker sanayiimizin bugünkü hali ve serdolunan mütalealar etrafında çok şayani dikkat ve mufassal beyanatta bulundu. Yeni deniz devlerî Italya ağır toplarm tahdidine taraftar Londra 15 (A.A.) Reuter bildiriyor: Italyanın, başlıca diğer deniz devletleri de kendisini taklid etmeğe muvafa kat ettikleri takdirde, yeni yaptığı iki kruvazörü 356 milimetreden daha bü yük çaplı toplarla teçhiz etmiyeceğini temin etmeğe hazır olduğu Hariciye Ne zaretince haber alınmıştır. Bu haber Londrada büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Çünkü Japonya haric olmak üzere başlıca deniz devletlerile nisbeten küçük bir donanmaya sahib devlet'erin azamî 356 milimetrelik toplar kullan mağı kabul ettikleri anlaşılmakta ve bu suretle tonaj ve büyük çaplı toplar yarr sına nihayet verileceği ümid edilmekte dir. m • Ingiltere Irlanda vaziyeti düzeliyor , müdafaası için îngiltereye muhtac Londra 15 (A. A.) Domin yonlar Nazırı, dün M. De Valera ile yapmış olduğu gö rüşmeler hakkında yakında Avam kamarasında beyanatta bulunacaktır. İyi malumat al~ makta olan mehafile göre İngiltere ile irlanda arasın de Valera daki gerginliğin zevaline sebeb, İrlandanın Avrupanın vaziyeti karşısında endişe hissetmeğe başlamasıdır. Serbest İrlanda devleti erkânı, İrlandanın müdafaasını elindeki muazzam vesaitle ancak İngilterenin temin edebileceği kanaatindedirler. Bundan başka İngiltere hükumeti, mir dafaa meselelerinde mesai teşrikinde bulunmasına mukabil İrlandaya karşı bir takım fedakârlıklarda bulunmağa mütemayildir. Nihayet, siyasî mehafil menşei Irlanda olan ve Ulster ile İrlandanın bir federasyon halinde birleşmeleri hakkında müzakerelere girişilmiş olduğuna dair bulunan haberlere büyük bir ehemmıyet atfetmektedir. Maamafih resmî Ingiliz mehafili, Ulster'in 1931 muahedenamesi hakkındaki müzakerelerle değil halkın arzusu üzerine vücude getirilmiş olan statükosunun mahsüs surette tadil edılemiyeceğini beyan etmektedirler. Pariste heyecanh ifşaat Fransanın cenubuna Sovyetler hâkim imiş Musolini Göring konuşmasmdan sonra Almanya • • • Amerikan dretnotları Vaşington 15 (A.A.) Bu ayın dokuzunda kongrenin denize indiriimesine müsaade ettiği 35,000 tonluk iki kruvazörün inşasına haziranın bidayetirr de başlanacaktır. Bu gemiler 355 veya 404 milimetre lik toplarla mücehhez olacaktır. Süratleri 26 ile 27 mil arasmda tehalüf edecektir. Beheri elli milyon dolara mal ola'aktır. Deniz erkânıharbiyesi bu gemiîerin süratleri daha az olsa bile, daha ağır ve zırhlarının daha kalin olmasını istemekte idi. fetmeğe karar vermiş oldukları hakkında mışlardır. teminat teati ettikleri haber alınmıştır. Bu gazete, bu rezaletten ortaya çıkan Roma 15 (A.A.) Tribuna gaze şin yalnız bu iş olmadığını ilâve etmektetesi yazıyor: dir. Diğer birçok gazeteler, bilhassa M. Goering'in Romayı ziyareti, îs • Montpellier'de çıkan Eclair gazetesile panyol işlerine ademi müdahale meseiesi Le Journal, Echo de Paris, întransigeant hakkındaki müzakerelerin en faal safha gazetelerinin İspanyol Halkçılar cephe sına girmiş olduğu bir zamana tesadüf et inin Fransız İspanyol hududunda bir miştir. akım dalavereler çevirmekte olduğunu meydana çıkarmış oldukları söylenilmekBu gazete, Sovyet Rusyanm kontrolu altında bir îspanyol hükumetinin teşek edir. Action Française, netice olarak, diyor külünden tevellüd edecek olan tehlikeleri saydıktan sonra şunları ilâve etmekte kı: Perpignan'da neler olup bitmekte oldir: duğunu Fransızlara söylemek suretile îtalya ile Almanya, böyle bir hâdisememlekete hizmet etmeğe devam edecenin vukuuna meydan vermemekte alâka;iz. Zira orada hergün bitaraflık itilâf dardırlar. Bu iki devletin müşterek hattı an ihlâl ve komünistlerin diktatörlüğü hareketleri, açıkça tedafüidir. Hem de daha şimdiden ihzar edilmektedir. yalnız İspanyaya karşı değil, Avrupa ve Fransız gazeteleri ateş Akdenize aid meselelerde de böyledir. püskürüyorlar Italya ile Almanya noktai nazar ayniyeParis 15 (A.A.) «M. Goering îtinin ideolojik bir tesanüdden mütevellid olmayıp Italya ile Almanyanın birer alyayı kat'î surette ispanyol harbine süAvrupa devleti olmaları itibarile arala üklemek için Romaya gelmi|tir.» «Alman matbuatının tekrar Fransız arında mevcud olan siyasî tesanüdden, temdin vazifelerini ifa hususundaki tesa eyhtarhğına başlaması Mussolini nüdlerinden mütevellid bulunduğunun ing konuşmalannın ilk neticesidir.» 1 Işte M. Goering'in Romayı ziya"* bilinmesini arzu ediyoruz. Diğer Avrupa ar 'aris gazetelerine bu mevzularda y?" devletlerinin ve bilhassa Avrupa statükoIham etmiştir. sundan memnun olan devletlerin bu gibi Oeuvre gazetesi yazıyor: hissiyata sahib olmamaları hayrete şa «Bütün Alman matbuatımn §îcldetli yandır. "u " fazılannın mevzuu şudur: Heyecanh bir haber iumetinin işleri başından Berlin 15 (A.A.) Havas muha pignan'da bir Sovyet Fraryiz cumhuriyebiri bildiriyor: Bugün öğleden sonra çı i kuruluyor.» Bu yazıİK Almanyanın kan Berlin gazeteleri şu sansasyonel baş ngiltereye vereceği cev*bm bir mukad lığı neşretmektedirler: «Fransanın cenu demesidir. Berlin dertrfk istiyor ki: «Fransa ispanyol hududunu kontrol bunda Sovyetler hâkimdir.» tmeğe muktedir değildir. Binaenaleyh D. N. B. nin bu pazar günü başladığı Almanya da Londranın gönüllüler meseFransa aleyhtan neşriyata devam için i hakkındaki teklifini kabul edemiye gazeteler, muhakkak bir emir almış olsa ile ingiltere arasmda Ingiliz . Italyan anlaşmasma benzer bir 1 pakt im^'atmcaçı söyleniyor şa§ır IBaştarafı inci sahtjedei saı etmeleri karşısında son derece Londra 15 (A.A.) Bu sabah [Baştarafı 1 inci sahifede] Dublin'e hareket eden M. De Valera, kenderunda Arablann Arab halkı nümaM. Malcolm Mac Donald'la yapbğı Neticede Hüsnü Kitabcınm itirazı vayişe davet eden matbu beyannameler damülâkat hakkında söyliyecek birşeyi ol rid görülmiyerek lâyiha kabul edildi. ğıtmasına göz yummuşlardır. madığını beyan etmiştir. Çerkesler de tazyikte İyi haber alan mehafil, bu mülâkatın Humus 15 (Hususî) Reyhaniye vaziyeti aydınlatacak mahiyette olduğu{Başmakaleden devam] yet ve şenaatleri düşünen ve tatbik etmek de Türklerle beraber hareketlerinden do nu söylemektedir. Bu mülâkatla kat'î bir Iayı Çerkesler de tazyika başlandı. Çer neticeye varmak kabil olamamışsa da i" dahi hakemlik yapmasını rica ederdik! istiyen katil kafalann bu haydudluklan Gelelim işin feci tarafına: Bu, müs pek pahalı ödeyeceklerine şüphe yoksa kes köyleri silâh aranmak bahanesile hü leride daha faydalı konuşmalar için mükumet kuvvetleri tarafından sarılmakta said bir esas bulunmuş olduğu zannediltemleke memurlarınca çoktanberi Isken da Yirminci medeniyet yüzyıhnda hâlâ dır. mektedir. derun Antakya ve havalisine karşı ya bu vahşetlerin nasıl düşünülebildiğir.e üç Türk nahiyesinin müracaati pılmakta olduğunu bildiğimiz çete terli hayretten de kendimizi alamamakta olLâzkiyp 15 (Hususî) Bayır, Busaklamıyacağız. Şapka bat ve istihzaratıdır. Arabdan, Ermeni duğumuzu gerektir. Action Françaü » » * • » " cektir.» »•• •• keçekülâh işini değilse bile herhalde cak, H a i n nahiyeleri halkı Hataylı olden, Çerkezden, yani bu milletlerin para £,nstıtu8u ıkmcı sene Humanite yazıyor: makalesinin yayılması bu yeni neşriyata duklannı, nahiyelerinin Hataya bağlanpulla katillik etmeği kabul edecek tıy bu caniyane tertibleri M. Blum'ün «Berlin ve Roma, Parise karşı Ingil sebeb olmuştur. ması lâzım geldiğini 200 den fazla im nette adamlarından çeteler teşkil edili" hakemliğine, bem de şimdiden, büere ve bilhassa ispanyol meselesi hak zalı ve mühürlü bir mazbata ile müşa Deutsche Allgemeine Zeitung ezcümtün ciddiyetile arzederiz. yor ve bunlarin silâhlandırılarak adeta kında bir emniyetsizlik hissi tevlid etmek hidlere bildirmişlerdir. le diyor ki: Fransız müstemleke memurlarile onlaaskerî dizlokasyonlar (vaz'ulceyş) haarzusile hareket ediyorlar.» Pirene dağlannın Fransa tarafında isVaziyet vahimleşti linde şuraya buraya memuriyetleri üze ra uyarak eşkıya çeteleri tertiblerine giLe Peuple gazetesi iki faşist devletin panyaya doğru giden kol üzerinde bir itLondra 15 (Hususî) îskenderunrinde çalışılıyor. Son günlerde matbuata renlerin malumları olmalıdır ki Türk Haİspanyol sergüzeştinden vazgeçmediğini halât mıntakası inkişaf edebilmiştir. Bu aksedecek kadar ilerlemis olan bu işlere aylılann meselesi, ayni zamanda bütün dan bildirildiğine göre, Sancakta vaziyet mmtakada Fransa devletinin otoritesi yazıyor. dair haberler doğru mudur, iğri midir Türkiye Cumhuriyeti Türklerinin mese yeniden vahim bir şekil almıştır. Türkler gayrimevcud olduğu intıbaı almmakta Musolini Goering mülâkatları dükkân ve mağazalarını kapamak mec diye düşünmeğe yer yoktur. Biz Fransız esidir. Hataylılann kılma hata getiRoma 15 (Hususî) General Goedır. buriyetinde kalmışlar, Arablar da bazı müstemleke memurlarının bazı ıtıüf receklerin kafalan kırılacağı şimdiring l*ıgün M. Musolini ile yeni bir müŞurasını kaydetmek lâzımdır ki D. N. nümayişler yapmışlardır. Hâdise hakkınlâkatta daha bulunmuştur. General öğ rit Arab milliyetperverlerile elele ve den bütün eşirra ve eşkıya ile beraB. Perpignam Belediye reisi ve senatörü da tafsilât alınamamıştır. leyin faşist ihtilâlinde ölen Italyanlann rerek bu teşkilâta çoktan girişmiş ber Fransız müstemleke memurlarıPaycan'm Alman gazeteleri tarafından M. Avenol Pariste mezarına çelenk koymuştur. olduklannı kendi gözlerimizle gör nın ve Fransanın malumu olmalıdır. yayılan bu haberlerin kat'iyyen esassız Paris 15 (Hususî) Milletler CeBir Ingiliz Alman anlaşmasına dü'ğümüz vesikalara istinaden ve en Biz hukuk konuşmasını da biliriz, şeyler olduğunu bildirmeyi lüzumlu te miyeti umum kâtibi M. Avenol bugün doğru mu? sağlam kaynaklara dayanarak en eşkıyaya hadlerini bildirmesini de. lâkki eylemektedirler. Cenevreden Parise gelmiştir. M. Avenol Roma 15 (A.A.) M. Goering ve kat'î surette temin edebiliriz. İşte Son söz olarak Suriyelileri, Erme pazartesi günü toplanacak olan Milletler Action Français'in verdiği malumat Musolini, Almanya ile Fransa ve Al vaziyetin feci kısmı tamamen caniyane nileri ve herkesi bu caniyane tertibCemıyeti konseyinin ruznamesindeki meParis 15 (A.A.) Action Fran manya ile ingiltere arasındaki münase Enstitünün ilk mezunları olan böyle bir iştir. lerde Fransız müstemleke memurla seleler hakkında Fransız ricalile görüşeİktısadî ve içtimaî meseleler hakkın çaise, dün cenub hududu mıntakasındaki betleri gözden geçirmişlerdir. iki devlet Bu eşkıya çeteleri teşkilâtmın maksadı nnı takib etmekten ehemmiyetle ve cektir. Bu meseleler meyanmda Sancak da tetkikatta bulunmak üzere iki sene hadisatın inkişafına müteallik bir takım adamı bilhassa Berlin ve Londranın yaevvel tesis edilen Üniversite Hukuk Fa ifşaatta bulunmuştu. Bugün ayni mevzua kınlaşması için lâzım gelen şartlan tetkik Iskenderun * Antakya ve havalisindeki vaziyetin bütün ciddiyet ve vahame ilhtilâfı da vardır. kültesi İktısad ve İçtimaiyat Enstitüsü avdet eden bu gazete diyor ki: tile tahzir ederiz. etmişlerdir. Maamafih, Almanya doğruTürk halkı smdırmak, ve bu maksada nün ikinci sene eleme ve şifahî imtihan«Halkçılar cephesi gazetelerinin «Al dan doğruya îngiltereye yakınlaşabile husul için de onlara karşı yer yer ve taYUNUS NADI arı yapılmış ve dört genc mezun ol manya aleyhindeki hücumlar» m bütün ceğini tahmin ettiğinden Italyanın muta(Baştarafı 1 inci sahifede) raf taraf zulmün ve şenaatin envamı muştur. İlk defa olarak Yüksek İktısad bi Umumisi Numan Rifatla Cenevreye ve Ticaretten Bürhan Gencal mezun o mes'uliyetini Alman gazetelerinin üzerine vassıt rolünü ifa etmiyeceği temin edil irtikâba hazırlanmaktan ibarettir. Böygıdecek olan müşavırler bu sabah Anka abilmiştir. Diğer üç mezun Hukuk Fa atmak fırsatını kaçırmıyacaklan bedihi mektedir. Bu yakınlaşma, Italya ve Al lelikle Fransız müstemleke memur[Baştarafı 1 inci sahifede] radan şehrimize geleceklerdir. Hariciye kültesinden Mazhar Şener, Şevki ve dir. Bizim fikrimize göre fenalık, sözler manyanm îngiltereye karşı olan vaziyetlan şimdilik şimalî Suriyeyi bir nevi hanesinden kaldırılacak ve namazı Fatih Vekili Dr. Tevfik Rüştü Arasla murah Raşiddir. Yeni mezunları tebrik eder de değil, yapılan işlerdedir. Blum hüku lerin ahenkleştirmeğe matuftur. İki devlet adamının yaptıklan ikinci Makedonya haline koymak istiyor camisinde kılındıktan sonra Edirnekapı haslarımız bu akşamki ekspresle Cenev ve memleketimizin iktısadî hayatında meti, Halkçılar cephesine ve sosyalist ve müzakerelerde İspanya meseleleri tetkik müfid hizmetlerde bulunmalarını te komünist müttefiklerine karşı göstermiş lar, ve akıllarmca bunu kendi mak aile mezarlığındaki makberesine defnedi reye hareket edeceklerdir. edilmiştir. M.Goering ve Musolinin müşmenni ederiz. olduğu çirkin zâfla Kızıl klikin Fransa sadlannı temin edecek bir tedbir sa lecektir. Tevfik Rüştü Aras dün öğleden sonterek siyasayı takib hususunda uyuşmuş nın cenub eyaletlerine ve bilhassa Rousyıyorlar. Işin çok fena ve belki en iyiMerhuma Tanrıdan gufran diler, oğul ra Fransız sefiri namına kendisini ziyaret olduklan söylenmektedir. Maamafih, hiç sillon eyaletine hâkim olmasına müsaade tarafı şuradadır ki bazı müfrit Arab mil lan Neft Sanayi Şirketi Müdürü Sedad eden Fransız sefareti başkâtibi M. Ponbir kararın alınmamış olduğu temin olunetmiştir. Biz bu hükumetin hatta ecneb: maktadır. İki devlet adamı, hâdiselerin se'yi kabul etmiştir. liyetperverlerile, bazı Taşnak komi Ziya, avukat Suad Ziya, kızı İstanbul memleketlere hitab ettiği zamanlarda da şimdiki şekli ve Fransanın henüz karartalarile bu hususta elbirliği eden Fran hâkim namzedlerinden Nebahat Ziya ile Harbiyenin 318 senesi mezunları na yalan söylemeğe hakkı olduğunu kabul sız olan vaziyeti karşısında, hâdiselerin sız müstemleke memurlarının ne gibi ca damadı Devlet Demiryollan kimyageri mına Malatya jandarma kumandanlı den imtina ediyoruz. Bu mıntakaların ba ne şekilde tecelli edebileceği hakkında ğmdan mütekaid süvari Behzad Bal zı ufaktefek politikacılarının yapmış ol niyane tertibler almakta olduklannı biz Salih Hasibe samimî taziye ve teessürletahminlerde bulunmaktan başka bir şey kanerden merhum Nuri Conker hak bütün ledünniyatile biliyoruz. Bu cina rimizi bildiririz. [Baştarafı l incı sahifede} kmda şu mektubu aldık. Aynen derce duklan tekzibler, hiçbir şeyi değiştirme yapılamıyacağında ittifak etmişlerdir. mektedir. Şurasını bilmek gerektir ki şar şekil itibarile yeknasak ve muntazam oî diyoruz: M. Goering ve Musolini gönüllüler kî Prene ahalisi, mahallî memurların Îs hakkındaki son Italyan notasını da mevması için bütçe formülü göndermiştir. Ge«Harbiyenin 318 senesi mezunları arek varidat, gerek masarif bütçelerinin ralarmdan en değerli bir arkadaşlarmı panyanın Halkçılar cephesile teşriki me zuu bahsetmışlerdır. rakam hatalarından ari olmasına son de kaybetmekle, keder ve felâketin acı ve rece itina edilecektir. Bütçelerin hazırlan acı olduğu kadar da ağır bir darbesini ması sırasında mesai programları gözö tattılar. Merhumun meziyetlerini, birçok harb nünde bulundurulacak, hakikî ihtiyaclar lerde gösterdiği yararlıkları burada ve yapılacak işler nisbetinde tahsisat aynlarak sonradan münakala tekliflerile zikretmeğe bile lüzum yoktur. Bunlar bütçenin hürriyet ve sıhhatinin ihlâlinden öyle destanlardır ki onu bilenlerin ve bilmiyenlerin dillerinde daima dolaşır sakınılacaktır. ve dolaşacaktır. Dahiliye Vekâletince bildirilen esaslaBiz 318 mezunları merhumun kederli a ra riayet edilmiyerek noksan gönderile ilesine taziyetlerimizi sunarken, bizlerin cek bütçeler tetkik edilmeden iade edile de bihakkın taziyete muhtaç olduğumucektir. Bu hususta ihmalleri görüLecek zu söyler, bu elim zıyaı tarif edecek keMuhasebei Hususiye müdürleri de mes'ul limeyi, sadece keder ve derdle ifade etutulacaklardır. debiliriz.» Üç Türk nahiyesi Lâzkiyeden ayrılarak Hataya bağîanmasını istediler M. de Valera Londradan ayrıldı Fransız memurları çete teşkilâtı yapıyorlar İktisad ve İçtimaiyat mezunları İ Hariciye Vekili Acı bir kayıb Savaşçı Nuri Conker için 1937 bütçesi için hazırlıklar başladı Yeni gümrük salonları Orman Fakültesi talebesi İzmitte Yeni biiro ile, burada iş gören kumusyonculardan bir grup Gümrük Başmüdürlüğünün Galata tarafına nakil işi bitirilmek üzeredir. Dün, Çinili Rıhtım hanınm alt katında hazırlanan servis salonlanndan biri daha açılmış ve tetkik, muhasebe ve muamele i büroları bu salona yerleşmiştir. Başmüdürlüğün Sirkecideki eski binası şubat içinde Liman şirketine devredile cek, şirket burasını asrî bir antrepo ha line koyacaktır. Galata tarafında bo şaltılan İthalât gümrüğü binası yolcu salonu haline getirilecektir. Ankara 15 (Telefonla) Meclii Adliyede bir tayîn Ziraat Encümeni ipekböcekçiliği hakkm İstanbul Müddeiumumî muavinliği daki projeyi müzakereye başladı. Ziraa ne tayin edilen Balıkesir ceza azasmdan Vekâleti teşkilât projesi de bugün Mec Kemal dün şehrimize gelmiş ve vazifesine başlamı§tır. Jise yerildi. lpek böcekçiliği projesi Meclistd Yukarıki resim, geçende İzmite kâğıd fabrikasını tetkike gittiklerîni yazdığımız Orman Fakültesi son sınıf talebelerini İzmit Valisi Hâmid Oskay, kâğıd fabrikası erkânı ve izmitte bulunan ormancıUrla bir arada göstermektedir. Genc ormancılar kâğıd fabrikasının ziyafetinden sonra Belediye lokantası önünde görülmektedir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle