09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 tkineikftnun 1937 CUMHTJRİYKT 11 üâclarınızı ŞiŞLİ Bahçekapıda SALİH NECATi den alınız. Reçeteleriniz buyuk bir dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. KESKİN KAŞELERİ Grip, Neıle, baş ve diş ağrıların , muannid saocılan bir anda keser Kıymettar bir ilâcdır. Bomontide Terkos su deposu civarında.. Telefon: 41807. Operatör Dr. RİFAT BERKMAN ve Operatör Dr. NAZIM ARMAN tarafından dimağ, sadır, batın ve saire ile eski ve yeni kırık, çıkık ve eğri bacak ameliyatı yapılır. RÖNTGEN, DİYATERMİ, ÜLTAR VİYOLE, PANTOSTA ve sair bilcümle vesaiti cami, bulaşık olmıyan hastalıklara ve her hekime açık hastane. Fiatlar 2,5, 3,5, 4,5 lira. Vakti müsaid olmıyanlara büyük kolaylık gösterilir. ŞİFA YURDU 1937Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. ToUlitleri çjkmıçtir. Taklitlerini almamak Için dikkat etmelidir. Her türlü maiumati. vakitleri. «natlrrl. nıevsimleri, hava dfKİfikliklerini. fırtınalan, arabî rumî «ylan. tnrihî vnkalan, dnrbımriplUrl. mnnileri. hiknye ve lâtifeleri havi. Umumun rağbetini Unznnnn lnı Taltvimlprin tnklitlrrl çıkmiftir. Aldanmnmak içln ( SAATLİ F.1AARİF TAKVtMİ) adına ve ( SAAT ) rmınine dikkat etmelidir. Merkezi : lstanbul i.'aarif Kitaphanetidir. Fatih sulh üçüncü hukuk hâkimliğînden: Mahkememizce terekesine vazıyed edilen kömürcü Osmanın Yenikapıda taşçüarda 11 sayılı mağazasında bulu nan mühim miktardaki mangal kömürleri ile odunlann 19/1/937 salı günü saat 14 te mezkur depoda bilmüzayede satılacağı ilân olunur. (29342) RADYO MERAKLILARINA Radyonuz kısa dalgaları (1680 m) veya uzun dalgalan (88 2000 m) almıyorsa yeni bir usul ile ve az bir masrafla bu noksanı telâfi edebilirsiniz. Urfa Belediyesinden: Saray önünde eski Belediye Dairesi önündeki dükkânların yıktı rılarak asrî bir kazino haline getirilmesi açık eksiltme ile ilân edil miç ise de istekli çıkmadığından arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 46 ncı maddesinin «R» fıkrası mucibince 7/1/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle pazarlığa konmuştur. Keşif bedeli 9450 lira olan bu işe girebilmek için 708 lira 75 kuruş muvakkat teminatı ihaleden evvel Ziraat Bankasına yatırmakla beraber istekli lerhı bu gibi işleri muvaffakiyetle başardıgına dair mevsuk ehliyet name vesikaları ibraz edeceklerdir. Keşif, şartname ve plânlar hergün Belediye Fen Heyetinde görülebilir. îsteklilerin 22/1/937 günü saat on beşte Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (253) Mudi Banka Esham ve tahvilât sahibinin isim ve adresi Şevki Arif Şevki Arif Anastas H. Mihail Mme. Elen Clifton 9, Wordförd Villas, Mannomead, Plymouth » » » Mme. Claire Danon Beyoğlu Karanfil sokak Türk pansiyonu RADYO NüZHET ATöLYESi Galata, Adalet han No. 3. Her nevi radyo makineleri ve transformatörler imal ve tamir edilir. Satılık otomobil Şık ve birinci marka 1936 modeli dört kişilik yeni bir Kabriole otomobili 900 liraya satılıktır. 100 kilometroda 6 lira benzin istüılâk eder. Taliblerin Beyoğlunda îstanbul otelinde Bay Fichtere müracaati İstanbul Meb'us İntihabatı Teftiş Heyetinden: General Şükr& Naili Gokberğden açılan tstanbul meb'usluğu için Halk Partisince Ziraat Vekâleti Müsteşan Atıf Bayındırın namzed gosterildiği ilân olunur. (262) Devir tarihi » » » , Adedi 1 2 1 ttibarî kıymeti beherinin 80 > 100 Drahmi TURAN Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah kemesinden: Şişli Osmanbey Şairnigâr sokak 70 numara evde oturmakta iken ölen Bahaeddinin terekesine mahkemece el konulmuştur. İlân gününden başlamak üzere alacak verecek ve sair suretle alâkadarların bir ay mirasçılann üç ay çinde Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesine baş vurmaları aksi tak dirde müddetinde baş vurmıyanlar hakkında kanunu medeninin 561, 569 uncu maddeleri hükümleri tatbik edilcceği lân olunur. (29341) Esham ve tahvilâtın cinsi Fiirk Borcu Kesir makbuzu Lot Turc resepisesi Banque Nationale de grece 1904 Rumeli Demiryolu muvakkat makbuzn Türk Borcu Kesir makbuzu Ville de Paris 1876 tahvili Osmanlı Bankası hisse senedi Umum Sigorta Şirketi hisse senedi Lot Turc resepisesi Lot Turc resepisesi amorti Türk Borcu Ke«ir makbuzu Türk Borcu Kesir makbuzu » » :> :» ]• 2 1 1 1 8 10 1 î FF. 80 500 250 8.80 67 100 100 » TL. FF. » Drahmi Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye cadde^l No. 22, Mavi yapı RIZA ÜNVER Telefon : 22683 3• :• )» 4 Mühalâğah sözler ve rakamlar görülebilir, aocak / Mukayese terazîsîni elden bırakmamahdır hoş Mme Ellen Demetriyades Adapazar Osmanlı Banka sında L. Alberti vasitasile Mme Diyamanti Erlich La providence eczahane»i Tekke No. 579 Mr. F. Auboyneau A. Glavany Mr. A. Botheau vasitasile Mr. A. Glavany Beyoğlu Binbaşı Hurşid Kadir Yunan Millî Bankası tahvili Loİ Turc resepisesi Türk Borcu Kesir makbuzu Türk Borcu Kesir makbuzu Lot Turc resepisesi ^ * Lot Turc resepisesi 1933 % 7 i Türk Borcu tahvili 1933 % 7 i Türk Borcu tahvili ke»ir makbucu 1933 % 7 i Türk Borcu tahvili kesir makbuzu Lot Turc resepisesi Türk Borcu Kesir makbuzu Türk Borcu Kesir makbuzu Lot Turc resepisesi Lot Turc resepisesi Türk Borcu Kesir makbuzu 1933 Türk Borcu kesir makbuzu 1933 Türk Borcu kesir makbuzu Lot Turc resepisesi Mümessil C bonosu kesir makbuzu Mümessil C bonosu kesir makbuzu 1911 Mısır Kredi Fonsiye tahvili 1903 Mi3ir Kredi Fonsiye tahvili 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili Lot Turc resepisesi 1933 Türk Borcu tahvilî Lot Turc resepisesi amorti Türk Borcu kesir makbuzu Fr. de Rente Francais % 3 Fr. de Rente Francais % 3 Türk Borcu kesir makbuzu Lot Turc resepisesi Türk Borcu kesir makbuzu Türk Borcu kesir makbuzu Lot Turc resepisesi Mısır Kredi Fonsiye 1903 Lot Turc resepisesi Türk Borcu kesir makbuzu Türk Borcu kesir makbuzu Lot Turc resepisesi Mısır Kredi Fonsiye 1886 Türk Borcu kesir makbuzu » 6 » 1> • • 1 î I ı K R E M P E R T E V FF. » 40 40 500 100 40 80 80 80 60 100 100 25.60 250 250 250 500 20 100 167 40 r 1» 2Î içln buna lüzum yoktur. O şöhretine daima sadık kalmış ve iyi bir kremden beklenen fe « vaide daima müspet cevab miştir. t 3 1 2 tbrahim Ahmed Bağdadlı » » » Dr. Ibrahim Derviş Vagınak Yakyan lstanbul Mahmudpaşa 35 Galatahyan vasitasile » » » Kevork Kabasakalyan Sıvas Osmanlı Bankası vasitasile Lazare Laufer » » Kirkor Markaryan Mehmed Sabri Mustafa Meçhul > • • > • > 1 1 2 Dr. Suphi Şenses idrar yolları hastalıklan mütehassısı| Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere larasız Tel. : 43924 V > > • 2 I 1 İstanbul asliye mahkemesi altıncı hukuk dairesinden: Unkapanında Kasamdemirhun ma allesinde Çeşme sokak 9 numarah İbahimin evinde oturmakta iken halen ikametgâhı meçhul Mehmede: Unkapanında Elvanzade mahallesinle Tepebaşı sokağında 6 numarah evde ıturur Ümmügüküm tarafından aley linize ikame olunan boşanma davasının icra kılınan muhakemesinde karı koca »Idukları resmî kayidle anlaşılan iki araftan müddeaaleyhin karısına bak maması, silâh çekmesi ve arkadaşı Aliin metresile beraber oturmağı kabul tmemesi yüzünden aralarında müşte ek hayatın çekilmez bir hale gelmesini mucib olacak derecede şiddetli bir geimsizlik bulunduğu ve müddeaaleyhin vi terkedip gittiği dinlenen kimselerin mahkemeye kanaat veren sözlerile sa ıit olmasına binaen T. K. M. nin 134 42 150 inci maddeleri mucibince boşanmalanna, işbu keyfiyetin doğum küüğüne yazılmasına bir sene müddetle müddeaaleyhin başkasiyle evleneme mesine, takdir kılınan yirmi lira avukatık ücretile 1272 kuruş muhakeme masraflarının müddeaaleyhe yükletilme iine 23/12/936 tarihinde karar verildiği e bu babdaki ilâmın bir sureti de maheme divanhanesine asıldığı cihetle ilân tarihinden itibaren kanunî müddet çinde temyizi dava edilmediği takdirde kanunî muamelenin yapılacağı tebiğ makamına kaim olmak üzere ilân lunur. (29338) > » > • • • • 3 9 2 1 1 1 2 > • 13 1 Mustafa Sinan » » Gregoire G. Papadoupoulos Remzi Rauf Said Paşa Muhammed Tebbah Nisantası Tesvikiye cad. No. 58 Antuvan Savides 3 1 9 2 100 60 250 Asadur Simonyan Francı oğlu Bedros Çamyan Kütahyalı Menzil hastanesi Keşan » » " » Mme. N. Wullich Yusuf Hacı Ismail Şabusterî İstanbul Valide han No. 23 Yusuf Ziya Mehmed Rüştü » » » » Zerefşan Han Adil, Kulelidibi Mektb. » » » 2 1 1 1 2 1 1 2 5 7 2 1 5 1 3 1 1 diğer 80 40 500 40 Lot Turc resepisesi Türk Borcu kesir mak. Lot Turc resepisesi Lot Türk resepisesi Türk Borcu kesir makbuzu Türk Borcu kesir makbuzu Türk Donanma bileti İtibarı Millî Bankası hisse senedi Lot Turc resepisesi Türk Borcu kesir makbuzu Türk Borcu kesir makbuzu 100 TL. 100 80 1. 10, 100 20 gazetelerdedir.) NIŞANYAN Hastalatını hergun akşama kadar Beyoğlu, Tokatliyan oteli yanında ekteb sokak 35 numaralı muayenehanes nde tedavi eder g Sahıb ve Başmuhamn: Yunus Nadı Umumi neşriyatı idare eden Yazı /jiert Müdürü: Hikmet Münif Cumhuriyet mathaası Dr. FF. yevmi (Devamı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle