09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYE1 16 lkincikânun 1937 lumhuriyetSj IMİSIÜ IK GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 f 7 i 8 9 t 1 i 6 I İstanbul Posta Telgraf müdürlüğünden bir dilek Eyüb karilerimizden Kâzım Behçet imza sile aldığımız mektubda deniliyor kl: «Eyub postahanesinin öğleyin iki saat, akşamları da yediden sonra kapalı bulunmasından gerek fabrikalardaki binlerce işçi, gerek tüccar ve gerekse diğer halk muhabere hususunda müşkülât çekmektedirler. Bu postahanenin gene esklsi gibi saat yirdörde kadar muamele yapardı. Ejnib kaza oldu. Her husustaki faaliyet genişliği Posta İdaresine de sirayet edeceğine bu işte mesai saati indirildi. Bu postahannin gene eskisi gibi saat yirmi dörde kadar açık bulundurulması hu susunda Posta Telgraf Müdürlüğunün dikkat nazarlarını çekmenizi saygılarımla dilerlm.> 1 •1 1 • • • • 1 • • • istanbul Borsası kapanış fiatleri 15 1 1937 PARALAR 1 Steriin 1 Dolar 20 Fransız Fr 20 Liret 20 Belcıka Pr 20 Drahml 20 İsvlcre Pr 20 Leva 1 Florin 20 Cek kronu 1 Avusturva Sl 1 Mark 1 Zlotl 1 Peneru • 20 Lev 20 Dinaı Ruble 1 İsveç kuronu 1 Türk altını 1 Banknot Os B İstanbul Belediyesi İlânları Menba Sulannın Küçük Şişelere Taksim Yerlerine Aid Sıhhî Şartlar j Satı, 114. Uü. Ivi6. 117. m • • • 8 9 • ı o 1 1 1 1 • m m m m 1 18. .65. X>. b3. . 575. ^3. 6b, 80. 23. 28. 22. 2Ü. 14. 52, 75. !• 20. 11. Çamurlu sokaklardan şikâyetler artıyor Kader matbaası sahibi Apik Van imzasile aldığımız bir mektubda deniliyor ki: < İstanbul ve Beyoğlu cihetindeki çamurdan geçilmiyecek bir halde bulunan sokaklar dan bahsedlyordunuz. Bu münasebetle ben de şayanı dikkat bir hâdiseden bahsetmek isterim. Bir Alman profesörünün cenaze mera&iminde bulunmak üzere geçen pazar günü Feriköyündeki Alman mezarhğına gitmiştim. Mezarlık kapısına ne cenaze otomo bili, ne de diğer otomobiller yanaşamadı Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli Cenazeye gelenler caddede otomobillerden 8 t 10 1 2 3 4 5 inmeğe mecbur oldular. Çünkü o büyük Hurriyet abidesl caddesi bir çamur deryaY|E IİRİB! sı halindeydi. Her geceyarısından başlıyarak ertesi günü akşamına kadar Şişlı ve R • Ş|E RİIİDİ E civarının çöplerini bu yoldan nakleden taııŞ|A YİAİN •|Y|A|Z|« zifat arabaları bu yoldan geçmektedirler. Belediye Rıyaseti tanzifat amelelerine acıİ R A N •|B|U|D|A|K' mıyorsa, kendi parasile aldığı biçare atlara L E A Z L|E olsun merhameten ve o güzelim Abidei hiirriyet caddesinin ismine hurmeten kaldırım• T • • O HİA • E R ları yapmak ve o civar halkile bilhassa sabah, akşam mektebe gidip gelen zavallı M F "RI E • A K A yavruları çarrnır ve bataklıktan kurtarmaA Y|A •|A|C A Y İ B \sina tavassut buyurmanızı rica ederim.» Soldan sağa: 1 Orta oyunu eşhasmdan biri, bir sual edatı. 2 Bir çeşld ilân, bir vilâyetiüiiz. 3 Generalin eski tâbiri, itikad. 4 Yiğit. bir çeşid raobilya boyası. 5 Eski MJSITIIlarm en büyük Allahı. İtalyada bir nehir, azın tersi. 6 Bir emir, koyunlara musallat bir hastalık. 7 Hafıf ağrı, güzel san'at. 8Fransızca «desti», bir peygamber. 9 Bır emir, gaye. 10 Genişlik, bir vilâyetimiz. Yukarıdan aşağıya: 1 Eskiden kâğıd yerine kullamlan, bir şart edatınm kısaltılmışı. 2 Bir işi yapma, çalan. 3 Cam kab, üzülmüş yer. 4 Boyuna taküan, ziya. 5 Fransızca «al tın». 6 Sebeb. 7 Mubarek bir ay, isim. 8 Sayı, bir şey söyleyip başka bir şey kasdetmek. 9 Kokulu ot. kolay. 10 Arka daş, ormanlarda vahsî hayvanlara av olan bir hayvan. m. 1035. 1037. 245. ÇEKLER Londra Nev Yok Parls Mllâno BrukseJ Atina Cenevre Sofva Amsterdam Prae Vıvana 1 Madrl' Berlin Varsova BudaDeste Bükres Yokohama Maskova Stokholm Alış bl8, 7 17.O2Ö 15,0890 4.71 İ8 6730 3.46 G4.725 1,4514 2ü.7f5 4.217J 7.605 4.2075 4.4093 108.4142 ii. lb60 ^5.98 ».Id83 Satl? 62a 17.06 15.045 4.6JÛ Nl nşiEiH s i 64.515 1.4464 •22.7113 4.2475 İ.58 1.968J 4.193O 4.395 108.065 34.3ÖJ 2.7766 24.06 3.1232 Ağrıları ve üşütmekten mütevellid bütün ağrı, sızı, sancılarla nezleye, romatizmaya karşı GRİPİN BAŞ, DİŞ Varken ıstırab çekilir mi? Kendine beyhude yere eziyet ediyor! Kaşelerini tecrübe ediniz. Radyolin Diş, Macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafından yapılan GRİPİN her ecza nede vardır. GRİPİN ESHAM Açıüş Kapanıs Aslan çlmento 13 6 J Ö.Öİ) i'5.75 Merkez Bankası 96.75 İ S T İ K R A Z L AR I 1937 ikincikânun 17 nci pazar günü saat 10 da Erenköyde Bostancı sokağınKapanış da 118 numaralı çiçekçi Bay Hasan köş Açıüş Pürk borcu l vadeu 2i.8u kü namile maruf köşkte aşağıda yazıb > > n vadell 21.20 21 225 95. Sıvas . Erzurum 1 çok temiz ve kıymetli eşya ve biblo 95 V A N A|K|İ A ların açık arttırma suretile satılacağı TAHVİLÂT 4 Kirli şişeleri yıkama yerinde şehir merkezi suyuna ve buîunİİNİEİK •|N 10 ilân olunur. Not Kadıköyünden köş madığı takdirde temiz olduğu sıhhî heyetçe tasdikli su ile doldu Açiliş Bir kaza eseri imiş J61J Anadolu 1 kün önüne kadar otobüs vardır. Viyana 35.5ı. **İ gün evvel Boğaziçi vapurunda rulmuş en az yarım tonluk su depolarına bağlı akar su tesisatı ola> 1 vadeli o5.yo 35. dO mamulâiı akaju ve etrafları bronzlu bir 36.15 > n De. Kabatc üsesi talebelerinden Süleymaödemişte bir cinayet cak ve şişeler içinde kaynar sodalı su bulunan kazanlarda beş da 35 5U > IJ vadeli 3J.9U divan kanape, 4 koltuk, 6 sandalya, 1 vitnm arkdaşı Cemali sustalı çakı ile iki Ödemiş (Hususî) Ahmed nammda 38.70 » mü vadeli 88 bb kika dezenfekte edildikten sonra içi ve dışı aşağıdan yukarıya fış rin, 1 jardeniyer, 2 orta masası, 2 sigayerindenyaraladığı hakkında bir haher bir terzi çırağı, Tavaslı Ömer namındayazılmıştı. ra sehpası ve 2 kolondan mürekkeb kıran kuvvetli su cereyanlarile temizlenecektir. Temizlenmiş şişeki şahsı bıçakla ağır surette yaralayıp Yaralıyan Süleymanm babası, Sarı öldürmüştür. Katil yakalanmıştır. Tahfevkalâde temiz halde 19 parça salon ler ağzı aşağıya gelmek üzere hususî kurutma tahtasındaki mesnetyerde bakkal İbrahim dün matbaamıza kikata devam edilmektedir. takımı ve ayrıca ayni kumaştan 3 pen lerde kurutulacaktır. Bu şişeler doldurulmadan evvel bir kere de gelerek hâdiseün bir kavga neticesin Söğüdde sıtma mücadelesi 1 Ithalât: Buğday 672, arpa 84, çavdar cere perde ve tülleri, masif tngiliz n menba suyu ile çalkalanacaktır. de değil, bir kaıa eseri olduğunu, ya 45, tiftık 33 3/4, yapak 26, un 91, kepek sulU büfe, dresuar, masa ve 12 sandalSöğüd (Hususî) Halen 53 köyü 19 1/4, mısır 30, nohud 5, zeytinyağı 11 5 Yıkanma yerindeki kullanılmış sular, doğrudan doğruya lâ pılan duruşma ntticesinde de bu cihet müzde mücadeleye girişmiş olan Eski fasulye 6 3/4 ton, çakal 378, kedi 168, ko yadan mürekkeb yemek oda takımı, ğıma merbut ıskaralı sifonlu yalaklara akıtılacaktır. sabit olarak men\ muhakeme karan şehir Sıtma mücadele heyeti devamlı karca 20, kunduz 17, sansar 753, tavşan gardrop, tuvalet ve komodinden ibaret verildiğini bildirmişYLr. 6 Su depolarında yere gömülü su küpleri bulunması yasaktır. çalışması sayesinde sıtma nisbetini 32412, tılkı 2719, varşak 1, zerdeva 19 aded. 7 parça kübik yatak oda takımı, hakik Ihracat: Buğday 1000, çavdar 1161, razyüzde kırktan on sekize indirmeğe mu7 Şişelerin ağızları içi kalaylı varakla tecrid edilmiş man mol 51 1/8, ıç fındık 12, yapak 78, tıftik 73 İngiliz mamulâtı ve emsalsiz Vaşet 3 Van, müfettişlik merkezi mi vaffak olmuştur. ton, afyon 4160 kilo, sansar 646, tılkı 66, parça deri takımı, 1 yazıhane, 1 koltuk tarlı kapsül ile kapatılacaktır. oluyor? Son muayenede dalaklı olarak tesa zerdeva 33 aded. ve orta boyda kütübhaneli yazıhane o8 Büyük ve küçük bütün su kaplarının üzerine hangi menba 2 Satışiar: Elâziz (Hususî) Buraya gelen düf edilen 1638 sıtmalı tedavi altma ada takımı, Luikenz kris^tal rafb ve ay suyunu havi olduğu ve dolduran müessesenin isim ve adresi a Buğday yumuşak küosu 6 Jcuruş 37 paraIınmıs VP dört bin kan muayenesinde haberlere göre Van $dm blrlncl uımıml d a a 1 lcuruç a fkaraya Knrtar, buğday aert nall ceviz vitrin, ayrıca gayet aarif 1«~ çıkça yazıh birer etiket yapıştırılacak şişelerin ağızlarına da ayni 210 sıtma görülmüştür. kilosu 7 kuruş 17 1/2 paradan 7 kuruş 2 müfettişlik merkezi olacak ve Urfa, MarHeyet yeniden 400 metroluk bir kanal paraya kadar, arpa kilosu 5 kuruş 15 pa ke vitrin, oymalı masif maundan çok veçhile birer kontrol etiketi konacaktır. din, Diyarbekir Vilâyetleri de dördüncü açtırarak iki bin metro murabbamdan radan 5 kuruş 28 paraya kadar, çavdar ki kıymetli ve kullanışlı orta masası, ma9 Depoda veya dükkânda bulanık, tortulu su bulundurmak veumumî müfettişliğe bağlanacaknr. fazla bir bataklık sahasını kurutmuştur. losu 6 kuruş 5 paradan, yulaf kilosu 4 ku sif pelesenk Hindistan mamulâtı orta ya kimyevî vasıfları değişmiş su satmak veyahud muhtelif suları 30 paradan, fasulye Afyon lisesinin Adana felâ ruş 20 rmradan. keçi kılı ufak kilosu 7 ku masası, maun kaplama, Viyana çay ma biribirine karıştıjrmak yasaktır. ruş kolosu 56 kuruş Bursa Akınsporun 11 inci tan 58 kuruşa kadar. tıftik Kastamonu ki sası, kübik portmanto, tonet paravan ketzedelerine yardımı 10 Su depolarında suyun tevzii ve taksimi Belediye memur losu 149 kuruştan, yapak Anadol kilosu 60 6 parçadan ibaret oda takımı, somyeli yıldönümü Afyonkarahisar (Hususî) Adana kuruştan 65 kuruşa kadar, peynir beyaz 2 kişilik bronz karyola, 100 parçadan larının nezareti altında yapılacak ve doldurulan şişeler mazbut bir Bursa (Hüsusî) Akınspor kulübü daki seylâb yüzünden vatandaşlarımı kilosu 40 kuruştan 41 kuruş 7 paraya ka ibaret Viyana yapısı tabak takımı, defa şekilde mühürlenecek veya bandrol konacaktır. Piyasaya mübürsüz nün on birinci yıldönümü münasebetile zın uğramış oldukları felâket burada dar. Viyana işi 15 parça çay takımı, borse veya bandrolsuz şişe çıkarmak veya dükkânda bu gibi şişeler bu 3 Telgraflar 14/1/937 büyük bir tesir uyandırmıştı. LLsemizin kulüb merkezinde güzel bir toplanh yaLondra rnısır tah pılmış ve burada kulübün reisi olan Be muallim ve talebeleri aralannda bir ia mili korteri 23 Laplata ikincikânun32 San len ve burmalı olarak yükselmiş Av lundurmak yasaktır. şi. 6 pe. Ki. 3 Kr. ne lisetesi açmışlar ve topladıklan 47 Londra ketentohumu Laplata ikincikânun rupa işi güzel bir kaşpo, gümüşten malediye reis muavini Zehra Budunç söz 11 Bütün bu ameliyeler yapıhrken bilcümle müstahdemleri tahmili tonu 120 ster. 2 1/2 şi. Kl. 79 Kr. 37 mul muhtelif kaşık, hokka, bardak altsöylemiş; sporcu gender yıldönümlerini irayı Kızılaya göndermişleerdir. San., Anvers arpa Lehistan ikincikânun şu ları ve saire, tanılmış Türk üstadların kauçuk ayakkabı ve beyaz gömlek giyeceklerdir. sevincle kutlulamışlardır. bat tahmili 100 kilosu 12 B. Frank Ki. ILAN ve birkaç ta ecnebi ressamlann imzab Muvakkat madde tşbu talimatname neşri tarihinden itibaren Adana felâketzedeleri menfaatin* yaKr. 09 San., Liverpul buğday mart tahmili İSTANBUL BELEDİYESİ 1913 dör tay sonra mevkii tatbika konulacaktır. 100 libresi 8 şi. 10 3/8 pe. K l Kr. 01 S , figür ve peyizaş müteaddid tabloları pılması mukarrer olan maç; havanın İSTİKRAZI TAHVİLÂT Şikago buğday Hartvinter mayıs tahmili hakikî kristal ve Bohem iki sürahi ve karh oluşu yüzünden gelecek haftaya bıBüyük damacanalarla getirilen menba sulannın küçük kaplara buşeli 134 sent. Kl. 6 Kr. 21 S., Vinipek buğ 12 bardaktan ibaret su takımı, 50 den HÂMİLLERİNE rakılmıştır. day Manitoba mayıs tahmili buşeli 127 1/4 taksim edildiği yerlerin tâbî olacakları sıhhî şartlara dair neşri tatstanbul Belediyesile menkul kıymet sent. Ki. 5 Kr. 90 San., Hamburg ıç fındık fazla ve bazı parçalan aşağıda yazılı rihinden itibaren dört ay sonra mevkii tatbika konulmak üzere Şe.Giresun tahmili 100 kilosu Yunanistanda deniz ve hava er Fransız hâmilleri millî cemiyeti a mark Ki.derhal San., Hamburg iç 160 R.Beykoz, Bohem kristal ve kübik çok hir Meclisinin tasdikinden geçen talimatname yukarıya yazılmıştır. 81 Kr. fındık kıymetli biblolar, şekerlik, gülâptan. rasmda 9 temmuz 1934 tarihinde akdemanevralarına hazırlanılıyor dilmiş olan itilâfname mucibince, «ts Levan derhal tahmili 100 kilosu 159 R. mark vazolar, yemişlikler, şampanya ve rakı İlgili olanların malumu olmak üzere lân olunur. «B.» (260) Ki. 80 Kr. 50 San. Atina 15 (Hususî) İlkbaharda ya tanbul Belediyesi % 5 faizli, 1913 senesi ve kakao takımları, fildişi ve nakışlı pılacak donanma manevralarına tayya stikrazı» tahvillerinin 43 ve 44 numaBelediye zabıta talimatnamesinin 436 nci maddesinin zeytin yağtütün kutusu, İstanbul işi iki takım \ re filolarınm da iştiraki için Hava Müs liğen ibrik, maden ve san semaver ve larına aid kısmı «Zeytin yağlarının susam veya pamuk yağların ralı kuponlan mukabilinde Fr. 15. testeşarı ve erkânıharbiye reisi, birlikte Sağlık Ağızdan Başlar yemişlikler ve sair lüzumlu eşyalar, dan yalnız birisile ve nisbeti % 25 i geçmemek ve kapları üzerinde çalışmaktadırlar. Bu manevralara bü viye edilmek suretile 16 sonkânun 1937 Diş tabibl B. Malhas Duz tarafından bu Anadol ve İran halı ve seccadeleri. Pey arihinden itibaren Osmanlı Bankasının isimle bir eser neşredilmiştir. Bu kitabda karıştırılan yağın ismile nisbeti gösterilmek şartile mahlut olarak tün askerî tayyare kıt'aları iştirak ederek deniz kuvvetlerile birlikte talim ya stanbul gişelerinde mevkii tediyeye dış sağlığı ve ağız hastalıkları hakkında çok sürenlerden 100 de yirmi beş teminat satılabilir» suretinde tashih ve «tereyağile sade yemeklik yağların kıymetli malumat verilmektedir. Okuyucu alınır. Satış peşindir. pacaklardır. Deniz tayyare filosu da bu konulacaktır. başka yağlarla karıştınlması memnudur» ibaresi ipka edilmiştir. larımıza tavsiye ederiz. ay içinde ilâve edilecek <Ferey> sisteMebhus itilâfnamenin kabuiünü muİlgili olanların malumatı olmak üzere ilân olunur. «B.» (261) minde yeni tayyarelerle takviye edilmiş azammın olarak hâmillerin, Galata Fatih 3 üncü sulh hukuk mahkemesi bulunacaktır. Deniz ve hava erkânı Osmanlı Bankası gişelerine, 43 ve 44 harbiye reisleri bugünlerde müşterek satış memurluğundan: Senelik numaralı kuponlarla ayni zamanda, manevraların plânlarım hazırlıyacak Mahcur Alinin tahtı tasarrufunda buİlk muhammen üzerine bir damga vazedilecek olan lardır. unan Samatyada Kürkçübaşı Hasanağa kirası teminatı sehmin aslını, ve bilâinkıta 3 ilâ 42 numahallesinde fmrahor caddesinde 175 Köprüde yeni yapılan KadıköyHaydarpaşa iske maralı kuponların cümlesini birlikte Yunanistanda şiddetli kış ve numaralı bir tarafı İspasya dükkânı bir braz eylemeleri lâzımdır. lesinin birinci kat salonu ortasmda 2,5 metre kutgrip salgını tarafı Emiri arsası bir tarafı Kosti arMebhus itilâfnamede muharrer tesvirunda büfe. 600 L. 45 L. Atina 15 (Hususî) Burada ve Piresası ve bir tarafı tarikiâm ile mah e tarzı hakkındaki tebligat, bu babda de grip salgını artmaktadır. Atina Bedud 849 Iira muhammen kıymetli dük Köprüde yeni yapılan KadıköyHaydarpaşa iske diğer bir iş'ar vaki olmadığı takdirde lediye reisi de gripten yatmaktadır. kânın kıymetinden dun olmamak üzere lesinin ikinci kat nihayetinde 12 X 6 boyunda yalnız bir sene müddetle yani nihayet Yunanistanın her tarafından alınan bilmüzayede satılmasına 3 üncü hukuk kazino ve 3 X 5 boyunda büfe ve 3 X 12 boyunhaberlerde kışın şiddetini muhafaza et 7 sonkânun 1938 tarihine kadar mute1800 L. 135 L. mahkemesince karar verilmiş olduğun da tarasa. mekte olduğu ve adalarda bile çok kar berdir. Bu cihet hâmillerin nazarı dikdan mezkur dükkân 19 şubat 937 tari Köprüde yeni yapılan KadıköyHaydarpaşa iske yağdığı bildiriliyor. Yalnız Yunanista katine bilhassa arzolumır. hine musadif cuma günü 1416 ya ka lesinin alt katında sağ tarafta 3 X 6 boyuntia Müteakıp kuponlar, ancak ibraz olunın garb taraflarmda hava düzelmiş dar şeraiti atiye dairesinde satılacaktır. dükkân. 840 L. 63 L. se de bu taraflarda da şiddetli rüzgârlar nan tahvilde 43 ve 44 numaralı kupon 1 Satış peşin para iledir. esmektedir. bedelinin tediye edildiğini gösterir huYukarıda semti, senelik muhammen kiralarile teminatları yazılı 2 Tarihi ihaleye kadar vergiler Atinanın civar semtlerinden birisinde usî damga mevcud olup olmadığı tet olan mahaller teslim tarihinden itibaren kiraya verilmek üzere ayrı ve sair borclar sahibine ve 20 senelik 50 yaşında bir işçi soğuktan donarak öl kik edilmek suretile tevsik olunduktan Ivkaf taviz bedeli ile yüzde 2,5 tellâli ayrı açık arttırmıya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürmüştür. onra tediye edilecektir. lüğünde görülebilir İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat e müşteriye aiddir. 3 Arttırmıya gireceklerden yüzde makbuz veya mektubile beraber 2/2/937 salı günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «1.» (276) buçuk nisbetinde pey akçesi alınır. 4 Üzerine ihalesi icra kılınan müşeri bedeli ihaleyi vermezse gayrimenkul yeniden arttırmıya çıkarılacağın Idare ihtiyacı için 16 ve 10 Iira maaşlı memuriyetlere «orta okul ve dan aradaki fark ve zarardan mes'ul oüse mezunlarile dairelerinin muvafakatlerini almış olmak şartile Bankamız inşaat servisine bir inşaat mühendisi ve bir fen me acak ve bu fark bilâhüküm kendisin Devlet memurlanndan» imtihanla memur alınacaktır. Müsabaka immuru alınacaktır. den alınacaktır. tihanına duhul şartları Ankarada Umumî Müdürlük Muamelât Mü İnşaat mühendisine «250» iki yüz elli ve fen memuruna «130» 5 Şartname herkesin görebileceği düriyeti Birinci Şubesinden Taşrada Vilâyet P. T. T. Müdürlükle yüz otuz Iira ücret ve ayrıca Ankara mesken zammı verilecektir. urette açıktır. Fazla malumat istiyenrinden hergün müracaatle öğrenilebilir. tmtihan 5 şubat 937 cuma Taliblerin 31/1/937 tarihine kadar, tercümei hal, nüfus kâğıdı, erin 73 satış numarasile memuriyeti günü saat on dörtte Ankarada Umumî Müdürlükte ve Taşrada bilusıha* ve hüsnühal vesikası ve üç aded fotoğrafla Ankarada Sü mize müracaatleri ilân olunur. Hasan oepusu; istanbul, Ankara, mum Vilâyet P. T. T. Müdürlüklerinde icra edilecektir. «73» (238) Beyoğlu, Beşiktaş, hskişehir. mer Bank Umumî Müdürlüğüne müracaatleri. (263) zt m m Açık arttırma ile satış m i i KLLJM m Nll 1 Büyük damacanalarla getirilen menba sulannın küçük kap lara konulduğu yerlerin her tarafı kârgir olacak, meskenler veya başka dükkânlarla alâkası bulunmıyacaktır. Zeminleri çini veya mermer ve zeminden iki metre yüksekliğe kadar duvarları fayans ve büyük masalar her vakit yıkanabilecek surette fayans, mermer veya cilâb mozaik ile örtülecek ve duvarlannın üst kısımlarile tavan ları yağlı boya ile boyanacaktır. Zeminin münasib bir yerinde lâ ğımla nibayetlenen ukaralı delikli taşları olacak ve bunlar sifonlu borularla mücehhez bulunacak ve hiç bir yerinde su birikintisi olmıyacaktır. 2 Bu yerler en az, aşağıda gösterilen kısım'arı biribirinden ayrı ayrı olarak ihtiva edeceklerdir. A Menba suyu damacanalarının depo mahalli, B Şişeleri doldurma ve kapatma yeri, C Etiketleme ve dolu şişelerin depo edilme yeri, D Kirli şişelerin yıkama yeri. Bütün bu kısımlar kâfi derecede ışıklandırılmış olacaktır. 3 Menba suları küçük şişelere taksim edilmek üzere damacanalardan bir tulumba vasıtasile yerden en aşağı bir buçuk metre yükseklikte aleminyum, emaye veya içi bitome harçlarla tesbit e dilmiş fayans veya kristal plâklar döşenmiş üzeri tamamen kapalı bir depoya sevkedilecek ve buradan ya otomatik olarak veyahud bu depoların kaidelerinin en aşağı 10 santim yukarısından çıkan musluklu borular vasıtasile şişelere doldurulacak ve bu depoların dibinde icabında bütün muhteviyatını boşaltacak bir tahliye musluğu bulunacaktır. Suların taksimi için aleminyum içi bitom, kauçuk, kalay veya zifle örtülmüş veyahud emaye edilmiş, saç borularla veya inokzidable demir gibi suların vasıflarını bozmıyacak vasıtalar kullanılacaktır. Damacanalardan depoya su sevketmek için kullamlan borular da ayni vasıflarda bulunacak ve bunlar faaliyet zamanları hiricinde her tarafı örtülü mazbut depolarda saklana caktır. * Zahire Borsasında dünkü muameleler YENİ ESERLER HASAN P. T. T. İdaresine Memur Alınacak P. T. T. Umum Müdürlüğünden: Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle