13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 16 İkincikânun 1937 halınde kafasına saplanıyordu. Şirkette Bir kadın, sevdiği erkeği İSTANBUL: kimse yoktu, ve Spencer sarhoştu. Ne yaralıyarak öldürdü IBaştarafı 1 inci sahifede] 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havafırsat! Bu adamın ortadan kalkmasıle dis 13,05 plâkla hafif muzik 13,25 muhparasızlığa atfedenler pek çoktur. El Mercanda Valde hanında dün bir ciWalter ezilen şahsiyetini tekrar kazanatellf plâk neşriyatı 18,30 Guneş kulübünden naklen Bay Hıfzı Tevfik tarafından enayet olmuş, bir kadm dostunu bıçakla bette para lâzımdır; fakat parayı bul cak ve artık küçük Teddy'nin takdirkâr debiyat hakkında konferans 19,00 Ş^hir mak ta lâzımdır. Sonra para iyi sarfedibakışlarına lâyık bir adam olabilecekti. yaralıyarak öldürmüştür. Bir muharri Tıyatrasu komedi kLsmı tarafuıdan bir lirse iyi eser vücude gelir. Birçok para temsil 20,00 Türk musiki heyeti 20,30 Bu düşündüğü şeylerin çok saçma ve rimizin yaptığı tahkikata göre hâdise sarfına rağmen bazan iyi iş görülmediğ Münir Nureddin ve arkadaşlan tarafındaa şöyle cereyan etmiştir: Demindenberi, o çocuklara has me imkânsız olduğunu bilmekle beraber bir Türk musikisi v« halk şarkıları 21,00 saŞehremininde oturan eskici Rifatm oğlu de vakidir. Buna misal olmak üzere, îsat ayarı ve orkestra 22,00 Ajans ve Borsa rak ve dikkatle babasını seyreden Ted türlü bu inadcı fikirden kurtulamıyordu. tanbulun en güzel semtlerinden biri olan haberleri ve ertesi günun progTamı 22,30 Spencer odasında iskemlelere takılarak 25 yaşlannda îrfan, Yedikulede kun Cihangir yangm yerini gösterebiliriz dy, gözleri takdirle pmldıyarak: piyano ve şan konseri: Studgard'lı san'atdolaşıyor, çekmeceleeri büyük bir gürül duracılık yapmakta ve Yenicamide bir Buraya halkın on milyon liradan fazla kâr piyanlst Bayan Gertrud Spahn ve Sob Nekadar akıllısın baba, dedi. Nadükkânda ahçılık eden 38 yaşlarında Netü ile açıp kapıyordu. rano Bayan Juliye Maier tarafından Şu sıl yapabildin bunu? dime isminde bir kadınla metres hayatı serveti döküldüğü halde, koskoca a p a r bert ve Brams'dan birkaç parça 23,00 son. Bu vaziyette çahşmağa imkân yoktu. tımanlarm arasma bir barsak gibi sıkı Kümesin etrafında döndü. Arkasını, yaşamaktadır. VİYANA: Walter defterlerini kapadı. Tam kapı önünü, içini, her tarafmı muayene etti. 18,05 gramofon 19.25 halk şarkıları Nedime, Mercanda Valde hanında şan yol ismini verdikleri daracık pasaj dan çıkacağı sırada Spencer'in odasında 20,05 konuşma. sfior, haberler ve saire larla şehrin en güzel yerinin çirkin bir Bir insanın bu kadar mükemmel oi'şey 22 numaralı odada oturmakta, sabah işi20,50 piyano konseri 21,25 filimlere dairmüthiş bir gümbürtü koptu. Bunun bir yapabileceğini bir türlü havsalası almı ne gidip akşam hana gelmektedir. Nedi hale getirildiğinde bütün îstanbullular 21,45 musiki ve şan 23,15 haberler, havatek manası olabilirdi. Walter bir müd " yordu. Babası yaman adamdı doğrusu. 23,25 dans musikisi 24,35 son haberler. menın yanında Hamdiye isminde bir de müttefiktirler. Bu semtin en büyük caddet eli kapınm tokmağında, durdu, sonra desi olan Akarsu caddesini tetkik ediniz. BERLIN: Elinden gelmiyen yoktu. Bir kere de hizmetçi bulunmaktadır. büyük bir hızla Spencer'in odasma koş17,05 gencler ve yaşlılar için 19,05 sporOn beş metro genişliğinde olan caddenin Teddy'ye bir oyuncak dolabı yapmıştı. Nedime ile İrfan altı aydanberi bera19,20 marşlar 20,05 konuşma 20,25 keman tu. Yanılmamıştı. Spencer sarhoşlukla pek güzel olması imkânı varken iki ucu O da nekadar güzel olmuştu! İçini çekeber yaşamakta imişler. Fakat Nedime musikisi 20,50 günün akLsleri 21 05 hamuvazenesini kaybetmiş ve düşerken barek: berler 21,15 muhtelif musiki parçaları bayramdan evvel İrfandan para istemiş başaşağıya sarkmış, ortası karnı şişkin Cihangirde, evlerin ve aparttmanların şını yazıhanenin sivri köşesine çarparak 23,05 haberler ve saire 23,35 gece musiinsanlar gibi yukanya doğru fırlamış önündeki toprak tepeleri Ah, dedi, ben de senin kadar ma yarmış, kendini keybetmişti. Yerde yü ve bu yüzden aralan açılmıştır. kLsi ı.O5 gramofonla dans musikisi. Irfan, evvelki akşam Balıkpazannda lan bu cadde, yola değil, bir ucubeye rifetli ve büyük adam olsam! BUDAPEŞTE: zükoyun yatıyordu. Elinde bir kibrit şa çıkar. Bu semtin havaî hat halindek bir meyhanede sarhoş olduktan sonra benzer. 18,05 roportaj 18,05 Çingene orkestraWalter oğlunun saçlarıni okşıyarak kutusu vardı. Firuzağa camisi önüne gelirseniz eşi elektrik tesisatı yüzünden bazı geceler sı 19,35 konuşma 20,05 piyano konseri « Nedimenin oturduğu Valde hanma gitiftiharla güldü. Teddy muhakeme ede Walter ne yapacağını düşünürken ne dünyanm hiçbir yerinde tesadüf edi cereyan kesilir. Esasen ışıksız olan so 20,45 san'atkârlar akşamı 21,45 dans habilecek bir yaşa geldiği gündenberi ba burnuna tuhaf bir koku geldi. Tüy'eri miş ve Nedimenin odasma girmiş ve bir valan 23,15 Çingene orkestrası 1,10 köşeye çekilerek kadmı beklemeğe baş lemiyen Amerikanvari iki katlı bir cad kaklar büsbütün karanlıkta kalır. Hele haberler. basına daima bir kahraman nazarile diken diken olarak etrafına bakındı. de görürsünüz. Yolun sağ tarafındaki a daimî surette terkos suyundan istifade lamıştır. BUKREŞ: bakmış ve bu, Walter'in hayata, kadere Spencer tiryakisi olduğu çayı daima edebilmek için binalarda çok ihtiyat 18,05 kıraat 18,20 askerî konser 19,05 Bu sırada odaya giren Nedimenin partımanlann kapı eşikleri sol taraftaki isyan eden ruhunun yegâne tesellisi ol kendi elile pişirir ve bunun için odasında hizmetçisi Hamide, îrfanın halinden apartımanların kapı eşiklerinden bir bu" tedbirleri almak lâzımdır. Çünkü arasıra havadis ve saire 19,15 eğlenceli konser muştu. Çünkü o pekâlâ biliyordu ki şir küçük bir havagazi ocağı bulundururdu. su gelmez. Kesilir. Galatadan, Cihangire 20,55 suallere cevablar 21,05 mektub kutukorkmuş, odadan çıkarak hanın avlusun çuk metro daha yüksektir. Bu yüzden su 21,20 dans orkestrası 22,35 haberler, * kette, Teddy'den uzak bulunduğu za Demek gene kendine çay hazırlamak üda Nedimeyi beklemeğe başlamıştır. Ara caddenin iki katlı olmasma zaruret hasıl gidebilmek için halk, kaldırımı mevcud spor ve saire 22 50 gece konseri 23,50 almanlar, nazarlann kendisine takdirle zere musluğu açmış ve kibriti çakmağa dan bir saat geçtikten sonra Nedime gel olmuştur. Şüphe yok bu caddelerin tan muntazam bir cadde bulmak saadetinden manca ve fransızca haberler 24 son haberler. yükseldiği bir kahraman değil, hergün vakit bulamadan sendeliyerek düşmüştü. miş odasına çıkmağa davranırken Hami zimi esnasında uğraşılmış ve pek çok pa mahrumdur. Bunun için mutlaka BeyoğLONDRA: tahkirle ezilen bir zavalhdır. Şimdi açık kalan musluktan odaya bü de yolunu keserek: ralar sarfedilmiştir. Düz ve geniş, marr lundan dolaşmak ve gene aralık sokak 21,05 haberler. spor ve saire 21,35 asrt lann pis kaldırımlarından geçmek icab musiki, lstirahat esnasında konuşmalar Senelerdenberi muhasebeci olarak ça yük bir süratle havagazi yayılıyordu. « Sakm odaya girme, dostun sar zaralı, asrî caddeler yapılması kabil olan lıştığı şirketi iki ortak idare ediyordu. bu mahalde bugün, tamamen gayrifennî, eder. Üç hastanenin bulunduğu bu semte 24,10 spor, haberler ve saire 24,35 dans Birdenbire o müthiş rüya bir çöl rüz hoş bir halde seni bekliyor» demiştir. hastaları nakleden otomobillerin yolsuz orkestrası, istirahat esnasında haberler ve John David ve Bill Spencer. John Da gân gibi geçtigi yeri yakarak Waîter*in Fakat Nedime bu sözlere aldırmamış tuhaf bir manzara da görürsünüz. Halsaire. luktan lodos havada yalpa yapan san vid titiz olmakla beraber iyi kalbli bir beynine yeniden hücum etti: îşte bütür ve odaya girmiştir. İrfan, metresinin gel buki heder edilen bu paralarla ne güzel PARİS [P.T.T.]: dallara benziyen feci hallerini ve içindeadamdı. Fakat Bill Spencer? Bütün gün mesele 18,20 şarkılar 18,35 konser 20,35 ha kendiliğinden hallediliyordu diğini görür görmez oturduğu yerden yollar vücude getirilebilirdi. ağızmdsn küfür eksik olmıyan, huysuz, Walter'e kapıyı kapayıp gitmekten baş kalkmış Nedim«ye doğru yürümeğe başOn beş senedenberi Belediye eli değ ki zavalh hastaların çektiği elem ve ıstı vadls 21,35 hava ve konusmalar 22,05 ğeçımsiz, \ıadan, Allahın belâsı bir a ka yapacak şey kalmıyor, Spencer kcndi larken Nedime hiddetle dostunun üzerine miyen bu mahallede sokaklann ortasın rabı görmek insanı cidden muazzeb eder. filim, tiyatro konuşmaları ve saire 22,35 operet yayını 24,50 dans orkestrası. Yeni yapılan ilkmekteb karşısındaki dam. Gün geçmezdi ki Walter'i azarla kendini öldürmüş oluyordu. Kimsenin atılmış ve: da tepeler halinde toprak yığınlan aparROMA: masm, tahkir etmesin, izzetinefsini kır kendisinden şüphe etmesine de imkân 19,15 ziraat yayını 20,10 Esperanto dltımanların ikinci katına kadar yüksel eski mezarlar ruhlara kasvet verir. Ora Herif! Bu halin ne, diyerek Irfanı masın. yoktu, çünkü kazanın nasıl cereyan ettiği göğsünden tutarak kapıya doğru sürük mektedir. Bu sebeble yazın tozdan, lara sabahlan atılan çöpler, işine gitmek llnde turlzm haberleri, yabancı dillerde haberler 21,10 haberler ve saire, turizm proİşte şimdı Tçddy'nin kendisine hari o kadar aşikârdı ki! Mahkemede «ben lemeğe başlamıştır. Nedime bu sırada pencereler açılamaz, hava alınamazken çin ayni noktadan geçenlerin midesini pagandası 21,45 karışık musiki 22,05 okulâde bir injanmıç gibi bakan nazarları şirketten çıktığım zaman Mister Spencer masanın üstünde duran ekmek bıçağını kışın çamurdan geçilemez. Halbuki bulandırır. Istanbulun en güzel semtle pera yayını, istirahat esnasında konuşmakarşısında gururlanjken bir taraftan da odasında dolaşıyordu» dese aksini kmı da alarak İrfanın kalbine saplamış, de Belediyenin programsız çalışması yü rinden biri olan bu mmtakanın, şehrin lar ve haberler, en sonra dans musikisi, «ben çocuğumu aldatıyorum, diyordu. iddia edebilirdi? Hem eğer şirketten iki rin bir yara açmıştır. zünden ayni semtte «Matra» çıkmaz so :ramvay, otobüs gibi umumî nakil vasıtaîrtihal anndan mahrum olması ayrı bir derddir. Evet aldatıyorum. Çünkü hergün başka üç saniye evvel çıksaydı vak'a hakikaten Bu anî hücum karşısında kendisini kağı, Beyoğlunda Küçükparmakkapı Halbuki buraya Belediye Pekâlâ bir o* Merhum Selânikli doktor Rifatın karlarının önünde eğilir ve ezilirken onu bir bu sekilde cereyan etmiş olacaktı. müdafaa edemiyen İrfan, aldığı yaranın gibi küçük küçük pasajlar meçhul sebebobüs servisi yaptırabilir. Şehrin iman ar deşi Füzuli ve Nabi Edisin babası kimkahraman olduğuma inandınyorum.» Bir müddet durdu ve düşündü. Acaba tesirile yere yuvarlanmış ve feryada baş lerle parke kaldırımlarla döşenmiştir. Bu zu edilen şekilde olamıyorsa bunun bir ager Etem İsmail vefat etmiştir. Kaç kereler Teddy'nin takdirkâr ba bir gün bu yaptığına pişman olacak rrıy lamıştır. misalleri şehrin her semtinde mebzulen Cenazesi, bugün saat 11 de, Şişlide ebebi de programsızhk ve ehemnji mü kışlarını hatırhyarak Bill Spencer'in acı dı? Hayır. Onun saadeti de bu adamın Nedime, büyük bir soğukkanlıhkla o bulabilirsiniz. Abideihürriyet caddesinde, 222 numa takdim etmeği bilmemek, büyük sözlerine, işini »•««•'j<ıi»i ıclılikvjr», o^ka hayatı kadar muhımuı. Hcm ««.yc pı? y»gnr>urlu dadakı gugumu elîne alarak ıçindekı surah evinden kaldırılarak Feriköy kabrak mukabele etmiş, mağlub olmamak man olsun. Geçmiş bir kavganın intika yu yerde kanlar içinde yatan İrfanın yü dizboyu çamur yüzünden geceleri ek9e Belediyo âmirlerinin murakabe ve teftiş istanma defnedilecektir. için baş kaldırmış ve sonunda gene eğil mmı almıyordu ki! Sadece istikbalde züne dökmüş ve: riya şoförlerle müşteri arasmda münaka denilen şeye hiç aldınş etmemeleridir..» mişti. hakkı olan bir saadeti hazırlıyordu. Şah Aman zavalh kendini yaraladı. ölüm Bazan kırılan gururunu tath bir rüya siyetini, gururunu, izzetinefsini kazan Diye bağırmağa başlamıştır. Trabzon saylavı Hasan Sakanm oğlu r ile avuturdu: Bu rüyada Spencer'i, kim ması ve oğlunun takdirkâr nazarlarına Bu feryad üzerine odaya birçok kime Lutfı Yelkencinin yeğeni Hukuk senin kendisinden şüphe etmiyeceğı bir lâyık bir baba olabilmesi için bu adannn seler toplanmış, Nedime de karakola gi|"akültesi talebesinden Zeki Saka1 çok şekilde öldürüyor ve bütün idareyi gü ölmesi lâzımdı. Evet bunu kendisi için derek: ',enc yaşmda müptelâ olduğu hastahk' leryüzlü David'e bırakıyordu. Ne tatlı değil oğlu için yapacakh. tan kurtulamıyarak dün vefat etmiştir. Dostum odamda kendini vurdu, rüya!... Fransızca sözlü Cenazesi bugünkü cumartesi günü saat Tam kapıdan çıkarken gene durdu. aman hayatını kurtarın demiştir. 14 te Türbede, îstanbul Belediyesi karBirkaç gün sonra, ehemmiyetsiz bir Mademki bunu oğlu için, oğluna lâyık Zabıta memurlan Valde hanına gelısında 7/9 numaralı apartımandan kalmeseleden dolayı Spencer gene Walter'e bir baba olmak için yapıyordu, öyleyse mişler bir yandan da Müddeiumumiliği lırılarak Eyübsultan mezarlığına defsöylemedığini bırakmadı. Ve Walter, biraz sonra hayatını yüzde yüz kaybede vak'adan haberdar etmişlerdir. edilecektir. Memulün fevkinde bir muvaffakiyetle jösterilmektedir. Binlerce kişi bütün gün asabiyetten yapamadığı he cek olan bu adamı tekrar hayata kavuşMüddeiumumî muavinlerinden Fehmi beşizleri görmek için uzun seyahatlere çıkıyorlar. Tereddüd etmeyiniz. sablan akşam herkes gittikten sonra yap tursa!... tahkikata el koymuştur. HALK Hemcn siz de gelip takdir nazarlarile jrörünüz. HALK OPERETı mak için geç vakte kadar şirkette ka'dı. İrfan aldığı yaraların tesirile ölmüşrür. Şimdiye kadar kendisini tahkir etmiş OPERETI Bütün bina o kadar tam bir sesizlik ve ezmiş, bundan sonra da tahkir edip Nedime verdiği ifadede: Pazartesi KadıHaftanın en güzel musikili ve şarkılı filmi içinde uyuyordu ki birdenbire kapınm a* Ben odama girdim. Irfan kendiezecek olan bir adamı ölümden kurtar köy Süreyyada çılıp ta içeri Spencer'in girmesile Walter, mak biraz evvel yapmağı düşündüğü sini bıçakla vurdu. Derhal önüne geçmek Salı akşamı yerinden sıçrıyacak kadar korktu. Spenistedim, fakat muvaffak olamadım.» görebilirsiniz. Altın sesli kadın ve G1TTA ALPAR'ın rakibesi şeyden çok daha yüksek bir hareket olAZAKTA cer mütereddid ve sarsak adımlarla odaDemektedir. Halbuki yapılan tahkikat M A R i A C E B O T A R i maz mıydı? Asıl o zaman çocuğunun ESKİ HAMAM sma yürüdü. Demek gene içmişti. Böyle kadınm aleyhine çıkmıştır. İVAN PETROViCH ve GEORG ALEXANDER ESKt TAS sarhoş sarhoş ne diye gelmişti buraya kendisini göklere çıkaran gözlerine utanNedime dün Emniyet müdürlüğünde ile tferaber pek büyük bir muvaffakiyetle temsil ettikler. sanki! Onu görür görmez o sabahki hâ madan, kızarmadan bakmıyacak mıydı? son tahkikatı yapıldıktan sonra Adliyeye Operet 3 perde dise Walter'in gözünde yeniden canlart Asıl o zaman oğluna lâyık bir baba ol teslim edilmiş ve yedinci istintak daire sinde sorguya çekilmiştir. dı. O kadar ki en basit hesab ameliye mıyacak mıydı? ( MAEDCHEN IN VVEISSE ) Ierinde bile şaşırmağa başladı. Şahsiye^ Bir saniye daha tereddüd etmeden haFOX JOURNAL: de Holanda Prensesinin izdivacı ve Bahrısefid itilâfının imzası merasimi vesaire ... tini, gururunu, izzetinefsini çiğniyen bu vagazi musluğunu kapıyarak pencereleri Ticaret Odaları kanunu E adamdan ne kadar nefret ediyordu! İktısad Vekâleti tarafından hazırlanaçtı. Doktora telefon etti ve o gelinciye M LİLİAN HARVEY Gözlerini kapadı ve o tath rüya ile adar yapılması lâzım gelen tedaviye makta olan Ticaret Odaları kanununun esasları tesbit edilmiştir. İktısad Vekâ tekrar avunmağa çalıştı. Fakat bu ak >aşladı. letine bağlı olmak üzere hükmî şahsi şam bu tath rüya sadece bir rüya olmakyeti haiz bir iktısad odalan dairesi ih Çeviren: das olunacaktır. ^m Yalnız tan çıkarak muannid ve müz'iç bir fikir BEYZA B1RSON iki saat kahkaha ile güldüren, neşe içinde Pazarteıi Salı ve çarşamba bırakan muhteşem filim Ankara vapuru Hamburga AKŞAMLARI MONA GOYA JEAN ROUSSELîERE Walter küçük kümesin küçük kapısm da yerine taktı, eğe ile orasmı burasın düzeltti, bu da bittikten sonra iki adım geri çekilerek eserini süzdü ve: İşte bitti, dedi. Bayan tavuklara haber ver de bu gece yeni evlerinde u yusunlar. 1 Küçük hikâye ıçın Valde hanında bir cinayet oldu Cihangirin zavallılığı Halkın en az on milyon lira sarfettiği bu güzel semtin perişan haline acıymız! RADYO ÇBuaksamkiprogram J Bugün S A K A R Y A sinemasında B E Ş i Z L E R'in DOKTORUN MUCiZESi filmi SUMER SİNEMASINDA BEYAZLI KIZLAR MEKTEBİ TÜRK sinemasında BEKÂR EVLÎLER PiZELLA MADELEİNE GUiTTY A ^ KARAGÜLLER GüZELLER RESMIGEÇiDi N! Universite Rektörünün üçüncü çayı gidecek Denizyolları idaresinin Ankara vapuru yakında îzmire giderek Hamburga götürmek üzere mal yükliyecek ve orada da bir müddet kalarak mükemmel bir surette tamir edilecektir. Ayni vapurla Devlet Denizyolları umum müdürü Sadeddinin riyasetinde bir heyetin bazı tetkikat için Almanyaya gideceği anlaşılmaktadır. Yüzlerce Fransız güzeli Nefis şarkılar Şen bir mevzu. ZATi SUNGUR Her gece YENi program üâveten: Ekler dUnva haberleri Başta Frederic March ve Olivia Haviliand olmak üzere 14 yıldız.... 99 aktör... 2550 figüran... iki senelik mütemadî bir çalışma .. 3000 teknisyen.. Temsilleri •Pangaltı T A N sinemasında• Zayi Küçük Bebekte Dereboyu îbriktar sokakta mutasarrıfı olduğum 5 numa rah eve aid tapu senedi evimden çalın mıştır. Senedin yenisi çıkarılacağından eskisinin hükmü yoktur. Ayni evde mukim Rodoslu Zeliha KALB MUCADELESi TURK İNKILABI nda terakki hamlelerl işte bütU bunlar YILDIZ BENJAMiNO GiGLi ve KATE DE NAGY'nln Slneması filmini çevirmek için bir araya toplanmışlardır. En büyük zarerimizi bugünün ve yarının Türk nesline gösterecek millî film HERKESiN BEĞENECEĞi SEVECEĞİ FiLiM Dünkü çayda btdunanlar Bugün MELEK sinemasında hüyük muvaffakiyetle devam ediyor AVE MARİA en güzel eserleri Meşhur musiki üstadı FRANZ LiST'in Musiki Aşk Güzellik ve müessir bir mevzu Naşid, Halide, Fahri Şarkılı miltî operet 3 perde Bu akşam TURAN Tıyatrosunda Universite Reötörü Cemil Bilsel tarafından verilmekte olan yıllık çayların ü" çüncüsü dün Fen fakültesile eczacı ve diş tababeti mektebi son sınıf talebele rine verilmiştir. Profesör Cemil, çaydan sonra yaptığı hasbıhalde memleketin fen adamla rına olan ihtiyacını ve yeni nesilden beklenen enerjiyi izah etmiş ve çay geç vakte kadar samimî bir hava içinde geçmiştir. A C A R R A P S O D i S î PAUL HÖRBİGER SYBILLE SCHMiTZ OBUR MuNECCiM Localar 200160100, mevkıler 3525 paradi 15 I Dans, Varyete, Solo, Raks, D0et| Naşid Bülbül rolunde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle