16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 16 İkincikânun 1937 On sene ve daha fazla müddettenberi sahibleri tarafından aranılmadığından dolayı 2243 ve 2999 numaralı kanunlar mucibince muhtelif banka ve müesseseler ta.T»> fındanMaliyeVekâletihesabınamuhafazaedilmeküzere Bankamıza devredilen esham ve tahvilâtın cins ve miktarları ağaşıda gösterilmiştir. İşbu esham ve tahvilâtın, Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren 2 sene içinde sahibleri veya varisleri tarafından ellerindeki evrakı müsbîtenin ibrazî suretile idare merkezimize veya şubelerimize müracaat edilerek ahnmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan Amortisman Sandığma intikal edeceği ve bu müddetin hita « mından sonra vaki olacak müracaatlerin hükümsüz addolunacağı ilân olunur. TRABZON POSTALARI Mudi Banka Esham ve tahvilât sahibinin Esham ve tahvilâtın cinsi ibarî kıymeti Devir tarihi Adedi Pazar, Salı 12 de beherinin isim ve adresi Persembe 16 da TL. İstanbul Rıhtım Şirketi tahvili 22. 2/4/935 8 Osmanh B. Beyoğlu Marko Luksiç Meçhul » 1 İkramiyeli Yunan tahvili 1904 Drahmî 100 » Kosta Bey Artas veresesi » İZMİR SÜRAT POSTASI > 1 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili FF. 250 Kosta Bey Artas veresesi » Cumartesi 15 te FF. 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili j» 2 250' Yanulius Dökmecioğlu » 1886 Mısır Kredi Fonsiye tahvili FF. > 2 250 MERSİN POSTALARI Yanulius Dökmecioğlu » • 1 İkramiyeli Yunan tahvili 1904 Drahmi 100 Yanulius Dökmecioğlu » Salı, Persembe 10 da Mümessil senedi seri C 1928 FF. 1000 » 2 Edmon Aslan veresesi » Kalkarlar Rumeli Şimendifer tahvili (İstampalı) ]» 2 FF. 240 Edmon Aslan veresesi » Rumeli Şimendifer tahvili (İstampalı) 1» 1 FF. DİĞER POSTALAR 240 Satinik Saryan » 1/4 Ville de Paris 1871 tahvili 3» 1 FF. 100 C. Wanvas veresesi » Cumartesi, Bartm Gregoire Babikyan veresesi Çarşamba 18 de Beyoğlu Babikyan apartman Rumeli Şimnedifer tahvili (İstampalı) FF. 240 Pazar, Salı fzmit numara 12 Persembe 9,30 da » » Gregoire Babikyan veresesi Osmanh Ticaret Bankası aksiyonu TL. 5. Pazar, Salı, Mudanya Beyoğlu Babikyan apartman Persembe, Cuma numara 12 8,30 da » » Gregoire Babikyan veresesi İkramiyeli Yunan tahvili 1904 Drahmi 100 Pazartesi, Salı, Bandırma Beyoğlu Babikyan apartman Çarşamba,* Per numara 12 şembe, Cumarte İncirli Çiftliği İmalât ve İnşaat Osmanh 93 » » Paraskevi Daskalaki, HamalTL. 5.si 20 de Anonim Şirketi aksiyonu başı Harman sokak No. 17 27/3/935 Karabiga Rumeli Demiryolu (amorti) Salı, Cuma 19 da » Yenicami Ali Neşat İsmail, Meçhul 1 400 FF. % 7 i F. Türk B. Tah. Kesir. Mak. » » Ali Neşat tsmail, » 1 60 Ayvalık Salı, Cuma 19 da % 7 i F. Türk B. Tah. Kesir. Mak. » » Ali Neşat İsmail, 2 » 1 100 Trabzon ve Mersin postalarına Rumeli Demiryolu resepisesi » » Ali Neşat İsmail, » 4 kalkış günleri yük alınmaz. 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili » » Y. Berç » 2 250 » » Leon Baruhiel Basiret Han 1886 Mısır Kredi Fonsiye tahvili KOMANYA SEYRİSEFAİN İDARESÎ 1 250 Hareket edecek vapurlar: numara 3 DUROSTOR vapuru 18 K. sani pazar» » Rev. Briskok Owen, Ufton % 7 \ F. Türk B. Kesir. Mak. 40 tesi saat 12 de (Köstence) ye. Merlet Reyading DACİA vapuru 19 K. sani salı saat » » Rev. Briskok Owen, Ufton J8 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve İskendeRumeli Demiryolu resepisesi e) ye. Merlet Reyading Berlin, Breslau, Dresden, Londra, » » Haik Elevizon, Yenikapî Ya1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili 250 ^sel, Lahey, Lwaw ve Warszawa lı caddesi için Wflâtlı fiatlarla müttehid büet • » » Haik Elevizon, Yenikapî Ya250 1911 Mısır Kredi Fonsiye tahvili ler vöüir. Butün Romanya, Polonya h caddesi ve Tun^ limanlan için ve Türkiye » » Enver Nâzım Haydarpaşa 40 Romanya hükumetleri arasındaki itilâf '% 7 i F. Türk B. Kesir mak. mncibince merkezî ve şarkî Avrupa Tıb Fakiiltesi için tenzilât* fiatlarla eşyayi tkariye » > Enver Nâzım Haydarpaşa Rumeli Demiryollan resepisesi sevk ve naklyüiir. Fazla tafsilât için Tıb Fakiiltesi Galata Yoku saionu karşısında Ta » » Kalyopi Evgenyu Bakırkoy 500 % 7 \ F. Türk B. tahvili hirbey hanında tstanbul umumî acenKaramehmed sokağı No. 12 tahğma müracaat. Telefon 44827/8 » » Kalyopi Evgenyu Bakırkoy 88 % 7 \ F. Türk B. Kesir mak. Karamehmed sokağı No. 12 » » Kalyopi Evgenyu Bakırkoy 100 % 7 i F. Türk B. Kesir mak. Karamehmed sokağı No. 12 İ ŞLET M E S 1 Acentalan: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade ^ Han Tel 22740 mf^^m » » Kalyopi Evgfenyu Bakırkoy Denizyolları Türkiye Cumhurîyet Merkez Bankasından: » » » » » » » » . » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » . SiHHAT BOL NEŞE » » » » » » » » » » » » » » » » » » fl. KUTMAN Şarabevi Mevsim hasebile Nadide Meyva Ağacları Toptan veperakende Çengeflcöyü, Bakrrcıbaşmda ÇtÇEK BAHÇESİ A. K KUTİEL Karaköy, Topçular 33. Yalnız J tek lira Masrafla 100 kilometroya 3500 kilo yük taşıyan mazutlu BENZMERÇEDES kamyonlannı görmeden araba almayınız. (Taksim Bahçesi karşısı No. 25, îstanbul). Telgraf adresi: Dizel İstanbul, Tel: 40835. Adresinizi yazmız, kataloğ gönderelim. Yedek parça, sergimizi ziyaret ediniz. İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: Mahçuz ve paraya çevrilmesine karar verilen A. F. marka torna makinesi ve T. O. T. marka üç beygir kuvvetinde değmotör açık arttırma suretile 25/1/ 937 pazartesi günü saat 12 de Galatada Kalafatyeri. Yemeniciler caddesinde Nimetiye han altmda 59 numaralı magaza önünde satılacağından ve kıymeti mnhammenesinin % 75 ini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırması 29/1/937 cuma günü ayni mahal ve saattte satılacağından talib olanların mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaat leri ilân olunur. (29215) $ » Osmanh B. » » Galata » / Karamehmed sokağı No. 12 Artin Gezerikyan Meçhul Artin Gervanyan » Artin Gervanyan » Hacer Cenan Abdullah İzmir Kokaryalı Hacer Cenan Abdullah Izmir Kokaryalı Halil Hüseyin Meçhul Halil Hüseyin » Nişan Hanesyan » Nişan Hanesyan » Nişan Hanesyan » Hidayet Mehmed Bahçekapı İhracat Gümrüğü Hidayet Mehmed Bahçekapı İhracat Gümrüğü Hidayet Mehmed Bahçekapı İhracat Gümrüğü İbrahim Ethem Ahmed Meçhul İbrahim Ethem Ahmed İbrahim Ethem Ahmed İbrahim Ethem Abdullah Karekin Kalustiyan Kirkor Derkaprielyan Aron Matalon Aron Matalon Aron Matalon Mehmed Emin Abdi Mehmed Emin Abdi Mehmed Emin Abdi Mehmed Rifat Dr. Nâzım Şerefeddin Beşiktaş Hasekitarlası Karakol sokak Bay Tahir evinde Dr. Nâzım Şerefeddin Beşiktaş Hasekitarlası Karakol sokak Bay Tahir evinde Dr. Nâzım Şerefeddin Beşiktaş Hasekitarlası Karakol sokak Bay Tahir evinde Hacı Karabet Aslanyan Yozgat Hacı Karabet Aslanyan Yozgat Hacı Karabet Aslanyan Yozgat Mustafa Galib Hamdi Meçhul A. L. Ligudyas Zeyneb Hasan AIexapostolides Meçhul AIexapostolides AIexapostolides Bekir Bekir Bekir Hanri Biolley Hanri Biolley Hanri Biolley Rumeli Demiryolu resepisesi 1903 Mısır Kredi Fonsiye tah. Türk B. Tah. Kesir. mak. ^ Rumeli Demiryolu resepisesi İzmir Aydın Demiryolu hisse senedi imtiyazlı İzmir Aydın Demiryoîu hisse senedi adi % 7V2¥. Türk B. Kesir. mak Rumeli Demiryolu muvakkat mak. Üsküdar Kadıköy Suları Şirketi hisse senedi Üsküdar Kadıköy Suları Şirketi hisse senedi Rumeli Demiryolu tahvili ikramiyeli Rumeli Demiryolu tahvili ikmariyeli (amorti) % 7 \ F. Türk B. Kesir. makbuzu Rumeli Demiryolu tah. resepisesi % 7 \ F. Türk Borcu Kesir makbuzu % 7 \ F. Türk Borcu Kesir makbuzu Rumeli Demiryolu Tah. Muvakkat mak. 1886 Mısır Kredi Fonsiye tah. Rumeli Demiryolu tah. (amorti)' 1903 Mısır Kredi Fonsiye tah. 1903 Mısır Kredi Fonsiye tah. % 7 I F, Türk B. Kesir makbuzu Rumeli Demiryolu resepisesi Türk Ticaret Sanayi Bankası hisse senedi. % 7 h Türk B. Kesir makbuzu Rumeli Demiryolu muvakkat mak. Anadolu Demiryolu Şr. % 60 tediyeli hisse senedi. Türk B. Kesir makbuzu Türk B. Kesir makbuzu Rumeli Demiryolu resepisesi 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili Türk B. Kesir makbuzu Rumeli Demiryolu resepisesi 1886 Mısır Kredi Fonsiye tah. Panama Kanalı muvakkat tahvili 1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili Lot Türc resepisesi * Türk Borcu Kesir makbuzu Türk Borcu Kesir makbuzu Türk Borcu Kesir makbuzu Türk Borcu Kesir makbuzu Düyunu muvahhide resepisesi Düyunu muvahhide resepisesi Türk Borcu Kesir makbuzu .Türk Borcu Kesir makbuzu . 1 1 1 1 2 1 2 4 1 £ 250 40 20 £ 20 80 • FF. 5 1 2000 500 400 400 80 3 9 1 1 1 1 » » 60 100 250 400 250 250 40 130. 40 150 40 3 1 1 25 1 1 » TL. FF. Fs. 5 1 FF. 100 9/4/935 1 1 1 1 I 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 250 40 250 60 250 100 20 100 44 K)0 72 (Devamı 11 inci sahifede)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle