19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYE1 16 İkincikânun 1937 ŞEHİRCİIİK KSSESİ M. Prost'un çok haklı görüş ve tenkidleri Şehrin yeni bina ve abidelerini eski abideler arasında yaparak evvelkileri kapamak, yenileri de sönüklüğe mahkum etmek doğru mudur? Yeni Stalin kanunu esasisinde, eskisine nazaran, Arif pehlivan, Fransız bir dereceye kadar tasarruf hakkı tanınmıştır ı şampiyonuna nasıl yenildi? Paristeki güreş müsabakası Sovyet ana yasasında yapılan değişiklikler Zavallı Mattson! Amerikada bir çocuk daha kaçırıldı ve feci sekilde öldürüldü Paris (Hususî) Bu sene karşısına çıkarılan her pehlivanı kolaylıkla ye nen Fransız serbest güreş şampiyonu Deglan için rakib anyanlar Mehmed Arif ismindeki genc Türk pehlivanından daha münasibini bulamamışlardı. Arifin evvelâ Mikey'i, sonra da İsveç şampiyonu Malmberg'i yenmiş, Deglanla karşılaştığı akşam Palais des sports kapalı salonu hmcahınç dolmuştur. Doktor Mattson ve zavallı yavrusu İlk saldırmayı Arif yaptı ve Fransız Amerikada ikinci bir Hauptman vakrakibini bir kafa kolla yere atmağa muası cereyan etmiştir. vaffak oldu. Deglan bu vaziyetten kurVaşington eyaletine mülhak Tacoma tulmak için bacak makası hareketile şehri doktorlarından birinin Charles mukabeleye mecbur kaldı. Ana yasayı hazırlıyan M. Stalin, Sovyetler kongrelerinden Mattson ismindeki oğlu, 27 kânunuev « Bir aralık Arif hasmını yerde kıstırabirinde nutuk söylerken velde, bir haydud tarafından kaçırılmış» rak ve bütün kuvvetini sarfederek baPariste çıkan haftahk îllustration dir. Tasarruf ya millî yani (devlet ma tı. Çocuğun cesedi bu ayın 12 sinde, kacak kıvırma oyununu tatbika koyuldu. Arif bu oyunu o kadar şıddetle yaptı ki mecmuası, yeni Rus kanunu esasisi baş lı) dır, yahud kollektif, yani (kolhoz) çırma vak'asının cereyan ettiği yere 75 Deglan sertliğe mukavemetıle şöhreti lığı altında şu yazıyı neşrediyor: dur. Fakat, kanun «ferden çalışan köy kılometro mesafede bir korulukta meydani unutarak bağırmağa, daha sonra da 1935 şubat aymda, bizzat Stalin'in lünün ve evinde çalışan zenaatkânn hu na çıkarılmıştır. inlemeğe başladı. Cesed, korulukta çırçıplak bir halde riyaset ettiği hususî bir komisyon, Sov susî küçük tasarrufuna» cevaz vermekteSüleymaniye ve Süleymaniyenin arkasını kapıyan yeni bina Bu tehlikeli ve can yakıcı oyundan dir. «Yurddaşlarm, mesaileri mukabili bulunmuştur. Çocuğun kafatasında bü yet Rusya için yeni bir kanunu esasî tanBelediyenin şehircilik mütehassısı M. kında bir takım kaygular, telâşlar duya tekniği saj^esinde kurtulan Deglan hozimine memur edilmişti. Geçen haziran olan gelirleri ve biriktirilmiş paralan ü yük bir delik görülmüş ve bir çekiçle vuProst'le yaptığı mukaveleyi görmediği rım. Zihnime birçok düşünceler, sualler murdanarak, Arifin üzerine yürüdü ve • başında, Kremlin sarayının Saint Paul zerindeki şahsî tasarruflan, meskenleri rulup kırılmış gibi birçok dişleri dökül « miz için kendisinden neler istediğini bil" hücum eder. Kat'î cevablarını vermek bir bacak omuz kapmasile onu altma ve ev masraflarından yaptıklan tasarruf müştür. Cesedde, çocuğun uzun bir müsalonunda toplanan sekizinci Sovyet miyoruz. Fakat şuraya buraya sızan ha birçok tarihî ve ağır mes'uliyetleri yük aldı. Arif hiçbir güreşçinin kurtulamı yacağı, dayanamıyacağı bu savlet ve o kongresinin 2000 kadar murahhası, ken lar, ev eşyası ve gündelik ihtiyaclar için cadele geçirdığini gösteren bir takım çülenmiş olanların işine kanşmak demek vadisler şu merkezdedir. yundan kuvveti sayesinde kurtuldu. dilerine arzedilen projeyi, coşkun teza kullanılan şeyler, şahsî eşya ve konfor rükler vardır. Belediye, mütehassıstan İstanbul şeh olduğu için ben yalnız suallerin birkaçmı Fakat halkın Fransız güreşçisini çılgın hürat içinde kabul ettiler. Maamafih, bu üzerindeki tasarrufa cevaz verilmiş ol Cesedi keşfeden, Gordon Morrow rinin plânını istiyor. Fakat şu şartla: şuraya sıralamakla iktifa edeceğim. ca teşçi etmesi kendisini hayli şaşkın projenin, kat'iyet iktisab etmeden evvel, ması daha manidardır. isminde genc bir tavşan avcısıdır. AvlanSüleymaniye camisinin yanıbaşına vaziyete sokmuştu. Deglan bu vaziyetsıl imar edilecek kısım eski İstanbul Daha doğrusu, 10 uncu maddenin ilk mak üzere korulukta dolaştığı esnada, kurduğumuz Nebatat Enstitüsü binası ten istifade etmesini bildi ve 29 uncu umumun reyine arzedilmesi icab ediyoretidir. Diğer yerler tali bir ehemmıyeyerde ayak izleri görmüş, ve birdenbire, nın Süleymaniyeye bu kadar zarar ve dakikada ilk tuşunu kazanmağa muvaf du ki, bu iş te beş ay kadar devam et yazılış şekli böyle idi; fakat, buna esaslı küçük Mattson'un karla, adeta yekpare ti\aizdir. miştir. Bu faal mesaiden sonra Stalin bir değişiklik ilâve edilmiş ve «yurddaşreceğini ve şehri bu derece çirkinleştire fak oldu. * * * bir vücud teşkil edecek kadar birleşmiş Güreşe tekrar başlandığı vakit Ari kanunu esasisi, 5 kânunuevvelde kabul lann ferdî tasarruflar üzerindeki miras cesedi gözüne ilişmiştir. ceğini belki evvelden düşünmedik ve 'rost işe başhyalı epeyce vakit fin kendisine tatbik edilmek istenilen edildi, ve bu tarih, Bolşevik hükumet hakları» tanınmıştır. düşünemedik. geçtiği\alde ne yaptığını, ne düşündü her türlü oyuna kuvvetile mukabele darbesinin yıldönümü olan 7 teşrinisani Devletin esas bünyesine müteallik o Zabıtanın ilk yaptığı tahkikat neticesi Fakat böyle acı bir misal gözümüz öğünü bihuyoruz. Fakat gazete sütunlaettiği görülüyordu. Bir seferinde Deg gibi millî bayram addedildi. Moskovada lan 2 nci fasıl, idarî taksimatı tadil et cesedın .koruluğa bir akşam evvel bıra nünde dururken şehir plânı belli olmanna kadafcyayılan haberlerden şunlar lan havaya sıçrıyarak bacaklarile Ari uzun müddet oturan meslektaşımız Da mektedir. Bu taksimat bundan sonra ye kıldığı, fakat çocuğun üç dört gün evvel dan ve kararlaştınlmadan buna benzer, fin gövdesini makasa aldı. Arifin yere anlaşıhyor: niel Gazel'in bize bu mesele hakkında di yerine, on bir Sovyet cumhuriyetini ölmüş bulunduğu tesbit edilmiştir. Ceseşehrin istikbali için çok tehlikeli işlere düşmesine rağmen bu müşkül vaziyette din bileklerinde görülen izler, Matt • « 1 M. îrost şehrin en uzak yprlegönderdiği uzun tetkik eserini bu esere ihtiva edecektir. Bu on bir cumhuriyet son'un ellerinin bağlandığmı göstermek rine vanncıya ^adar her tarafı dolaşmış, devam edecek miyiz? Meselâ Şehzade hasmımn kafasını kapmağa muvaffak hulâsaten mevzu ittihaz ediyoruz. ten herbirisi kendi hukukunu ve kendi is tedir. Vücudün muhtelif kısımlarında çaBelediyenin verdiği direktife rağmen başında yapmak istediğimiz Konserva olup sıkıştırmağa başlaması, seyircilerLeninin, 1923 te teklif ettiği Sovyet tiklâlini, ırk ve milliyet farkı gözetmek mur lekeleri de görülmüş, bundan da, den dostu da düşmanı da hayran bırakşehrin yayılma ist&balini, Şişli cihet'e tuar binasının Süleymaniyeyi kara taratı. Rakibini bazu kuvvetile yenemiye Rusya temel yasası, bir nazariyatçı ve sizin umuma müsavi haklar bahşetmekten maktulün bir göle veya bir ırmağa atıl • rinde ve Boğaziçin'm Rumeli tarafına fından da büsbütün kapamak ve kÖrletmek korkusu yok mudur. Yenicami et ceğini anlıyan Deglan teknik güreşmek bir ihtilâlci tarafından hazırlanmış bir e ibaret bir prensipe dayanan Sovyetlerin dığı neticesi çıkarılmıştır. düşen sahil vee dağlannda bulmuştur. icab ettiğini kestirerek o suretle güreş serdi. Bu temel yasaya göre dünya ıki milliyet siyasetile müemmen olmak şartiLindberg'in çocuğunun da bir koruIuk< 2 Muhterem şehircilik mütehassısı, rafını açmağa uğraştığımız bir suada ti ve ikinci tuşunu da 12 nci dakika için cepheye ayrılmış bulunuyordu: Sosya le muhafaza etmektedir. Süleymaniyeyi kapamağa çalışmamız ta, kafatası delinmiş bir halde bulunduSüleymaniye camisi yanıbaşında inşa e de yapmağa muvaffak oldu. lizm dünyası ve kapitalizm dünyası. Devletin âli makamatı hakkındaki fa ğunu hatırlıyan Amerika halkı, ebediyyen dilen Nebatat ve Hayvanat Enstıtüsü garib bir tezad teşkil etmez mi? Bunlardan biri ötekinin zıddı idi. Ve geBu haftaki maçlar tehir ; Yem' abid«i o âa' miıhimdir. 1923 kanunu uzaklaştığı ümid edilen müthiş bir kâbus binasının şehri çirlrinIpsh'*J»e ~ ••yl~»îs veni ne bunlardan birinin ötekinı tahrıb etmeedildi içindedir. ve bu binanın inşasina nasıl müsaade e larak şehzadebaşında yapmak istedıği Bu hafta yapılacak olan Galatasaray si lâzımdı. Stalinin yenibaştan tetkik ve esasısînde, en* yüksek salâhiyet Sovyetler miz Konservatuar binasının SüleymaniMeçhul haydud, küçük Mattson'u dilebildiğine hayret etmiştir. Mütehassıs kongresinin idi. Bu kongre son içtimaını yeye nisbetle şöyle dursun, Şehzadebaşı Fenerbahçe, Beşiktaş Güneş takımlan tashih ettiği kanunu esasi büsbütün başNoel ağacı önünde arkadaşlarile birlıkte şehrin güzelliğini muhafaza için günün arasındaki maçlar havanın yağmurlu kadır. Burada söz alan, bir ihtilâlci de akdetmiştir. Kongre her iki senede bir oynarken kaçırmıştı ve doktor Mattsonbirinde burasını yıkmak icab edeceğini camisine nisbetle görünüşü ve kıymeti ne ve karlı ve sahanın bozuk olması yü ğil, belki bir diplomattır. Çok şamatacı toplanır, salâhiyetlerini, Federal Şura ve dan 28,000 dolar fidyei necat istiyordu. olacaktır? de bildirmiştir. zünden tehir edilmiştir. Dört kulüb ara cihan ihtilâli burada bir köşeye sürülmüş Tarihî eser ve abide ile dolu istanbul sındaki bu maçlar evvelce tehir edil Miletler Şurasından mürekkeb Mer Doktor Mattson, zengin bir adam olmaOtorite fikri bulunuyor. Sovyet Ittihadı, demokratik tarafında milyonlar harcıyarak yapaca miş olan maçlardan sonra yapılacaktır. dığı için bu parayı bin müşkülâtla tedarik hürriyetlerin son mâniası haline gelmek kezî Icra Komitesine devrederdi. Senede Liman ve diğer mühim meseleler hak ğımız yeni bina ve abideler ya eskilerine ederek hayduda yollamıştı. Paranm, T. S. K. İstanbul bölgesi futbol ajan tedir. yalnız bir defa içtimaa çağırılan bu şu kında da M. Prost'e atfedilerek söyle nisbetle sönük düşecek veya eskileri onhaydudun eline geçip geçmediği henüz hğından: ralar dahi, teşriî vazifelerini Merkezî Icnenler doğru ise az zamanda şehri ve şe lan sönük gösterecek kadar muhteşem oBundan evvelki iki kanunu esasî «is Son günlerde havalarm çok fena ve malum değildır. Amerika çocuk hırsızlahir ihtiyacını kavramış olduğuna kariaat lacaktır. İkisi de ayni tehlike ve ayni sahaların oynanmıyacak kadar çamurlu tismar edılen işçi milletin hukuku» ile ra Komitesine bırakırlar ve icraî salâhi rınm şimdi ortahalli insanlara da musailat etmek ve sevinmek lâzımdır. Fakat şim zarar değil midir? olmasmdan dolayı bu hafta bütün sa söze girişiyordu. Sovyetlerin hakimiyeti yeti Halk Komiserleri Şurasına verirler olmağa başlamaları, memlekette eskisinhalarda yapılacak olan lik maçlarının o zaman, açıktan açığa proletarya dikta di. dilik en mühimi şu yukarıda zikret'iği den daha büs'ük bir korku ve bir heyeMağaza camekânlarını hırdavatçı düktehir edildiği bildirilir. miz iki meseledir. Bunlar hakkındaki fikri törlüğü şeklinde tezahür ediyordu. HürStalin kanunu esasisinde Sovyet kon can uyandırmıstır. kânı gibi tıkhm tıklım doldurmak modave beyanatı bizim kulağımıza gelen şekilKongreye davet riyet, müsavat ve siyasî haklar her va gresi ortadan kalkmakta ve Sovyet Sossı çoktan geçmiştir. Koca bir vitrinde, Elektrik şirketi müdürü de ise şehir plânı için vereceğimiz para meselâ bir tek radyo makinesi teşhir e Türk Dağcılık, Yürüyücülük, kış spor tandaşa verilemiyordu; çünkü «işçiyi isyalist Cumhuriyetleri îttihadı Âli Şurası Avrupaya gitti nın nekadar yerinde bir masraf olduğu dilen devirdeyiz. Şehirleri bir memleke ları kulübünden: tismar edenlerin» bunlardan mahrum e Malzeme kaçakçılığından dolayı Güm Kulübümüzün senelik heyeti umumi dilmesi lâzımdı. Bugün, kapitalist sınıf eski Merkezî Icra Komitesinin siyasî rodaha şimdiden anlaşıhyor. tin, bir milletin kültür, zevk ve terakki rük 9 uncu İhtısas mahkemesi istintak Vakıâ buna benzer fikir ve mütalea seviye meşheri telâkki edenler haksız mı ye toplantısı 24 ikincikânun pazar günü lar tasfiye edilmiştir. Sovyet Rusya, iş lüne tesahub etmektedir. hâkimliği tarafından Elektrik şirketi yapılacaktır. Azalarımızm o gün saat 16 lar M. Prost işe başlamadan ewe! de dır? erkânının yapılan isticvabları bitmiştir. da Taksim kulüb binasmda hazır bulun çiden ve köylüden mürekkeb sosyalist bir ortaya atıldı ve müdafaa edildi. Fakat devlettir. Orada artık sınıf yoktur, bi Dokuz buçuk ay hapse İstintak sorgusunun bitmesi dolayısile Medrese, imaret, çeşme ve sebilleri malarını rica ederiz. bu fikirlerin M. Prost gibi bir olorite naenaleyh sınıf mücadelesi de yoktur. hastahğını öne süren ve Tıbbı Adlî ratarihe bırakarak yeni hayatma kavuşan mahkum oldu tarafından tasdik edilmesi bizim için Bütün vatandaşlar, ya fabrika işçisi, ya porile siyatikten hasta olduğu tesbit eha uygun düşmez mi? yeni Türk neslinin abidelerini Bizans, Muhtelif yerlerde hırsızlık yapmak dilen şirket umumî müdürü Hanses'in şimdiden elde edilmiş çok mühim bir Zaten şehir tabiî ihtiyac neticesi ola toprak işçisi, yahud kafa işçisidir. Ikti halife, padişah eserleri arasına serpiştir tan maznun olarak yakalanan Kör Tah 40 bin liralık bir kefalet mektubu verekazancdır. Bu kadarını söylemek ve yaz mek doğru mudur? rak fakat projesiz, plânsız, adeta hü dar, tamamen şehir veya köy işçilerinin sin, Salih, İsmail, Ekrem, Mardiros, rek Avrupaya gıtmesine müsaade o: makta ne spekülâtörlerin işine yardım İnkılâb müzesi, Inkılâb abidesi, Kon dainabit bir şekilde bu tarafa doğru elinde ve bunların mensub oldukları Sov1 Mayer isminde altı kişi dün ikinci ceza lunmuştur. Hanses otomobille trenin öetmek, ne de mal ve mülk sahiblerini za servatuar, tiyatro, opera gibi Atatürk yayılmıyor mu? Bu müesseselere olan lü yetlerin şahsında mündemicdir. nüne kadar gelmiş \e oradan vagona da muhakeme edilmişlerdir. rara uğratmak cihetleri bulunmadığı i neslinin yaratacağı yeni abideler için İs zum ve ihtiyac daha ziyade bu taraflar Sovyet Rusyanm ekonomik bünyesi nakledilerek Avrupaya gitmiştir. Bunlardan yalnız Kör Tahsinin suçu çin bir mahzur olmamak icab eder. ne gelince, Bu bünye, «istihsale aid alât tanbulun üç tepesinden birini seçmak da değil midir? Elektrik şirketi umum müdürü, İhtı Kaygı ve düşünceler Fakat, diyorlar ki.... ve vesait üzerindeki ferdî tasarrufun il sabit görülmüş ve dokuz buçuk ay müd sas mahkemesinin vereceği karar ne olâzımgelince ne eski, ne yeni hiçbir a " Ben bunlan işittikçe ve gazetelerde o bidesi bulunmıyan ve Büyük Önderin Neyse; bu da başka bir güne kalsm! gası ve insanın insan tarafından istisma • detle hapsine ve 83 lira para cezasma lursa olsun İstanbuJa döneceğıni taah hüd etmiştir. rına nihayet verilmesi» esasına müstenid mahkum edilmiştir. kudukça, nedense şehrin istikbali hak inkılâb fikirlerine sahne olmuş olanı daV. B1RSON Köşe minderinin esrarı Zabıta romanı : 26 Bu sesi hiç tanımıyordu. Bir köylü şi hüviyetinizi bildiren vesikaları bulacaksıvesile konuşan adama kapıyı açınca ba nız. Bunlan dikkal ve iüna ile cüzdanımcakları getrli birisile karşılaştı. za yerleştiriniz. Ne istiyorsun, kimsin sen? Diğer tarafian size bir adam yolluDiye sordu. Gelen adam ciddî bir ta yorum. Bu adam benim en emin adavırla: mımdır ve size nasıl bir rehberlik edece Ben sizin hizmetçinizim. Size bir ğini bilir. Sizi yola çıkaracak ve beni bum mektub getiriyorum! dedi. lacağınız yere getirecektir. Vay, sen benim hizmetçim misin? Şunu da ilâve edeyim ki mühim sebebÇok güzel.. Memnun oldum. Sana bu ler dolayısile hemen hareket etmeniz zamektubu kim verdi? Hasret Hanım de ruridir. Muhabbetlerimi kabul ediniz. ğil mi? Profesör Samoilof Bir taraftan kendisine gelen mektuba Hasan Nuri bu mektubu elinde çevir bakıyor, bir taraftan uşağın gözlerinde di, kıvırdı, buruşturdu; bir kere okudu, tasdik ifadesi arıyordu. Öteki: bir daha okudu, üçüncü, dördüncü defa Hayır, dedi, bu mektubu bana okudu. Her okuyuşunda heyecanı artıdoktor efendi verdi. Hem de sizin bugün yordu ve bu mektubdan şunu anladı ki yola çıkacağınızı söyledi. Siz okuyunuz, Hasret çoktan gitmiştir ve onu ne bugün, ben de bir taraftan eşyanızı hazırlıyayım. ne yann artık göremiyecektir. Acaba Hasan Nuri büyük zarf içinden kalın Samoilof dün geceki vukuattan haberdar bir kâğıd toman ve bir mektub çıkardı ve olmuş muydu? Acaba Nuriyi bu civar dan uzaklaşhrmak mı istiyordu? Acaba acele okumağa başladı: Hasretin akıbeti ne olmuştu? Azizim, efendim! Bütün bu sualler, zihninden birer biSabırsızlıkla beklediğlnize şüphe olmr van üakit geldi. Bu zarfın içinde yeni rer "geçiyordu. Halbuki hakikatte hiçbir fevkalâdelik yoktu. Kendisine bir seyahate çıkacağı çoktan haber verilmişti. Hatta Hasret bile doktorla birlikte seyahate çıkacağını söylememiş miydi? Demek ki Nuri onları bulacaktı. Şu da var ki artık yeni bir hüviyet altında, her tarafa serbestçe girip çıkabileceğine göre genc kadını da istediği zaman görecek ve istedıği zaman bulacaktı. Birdenbire uşağa Davudun doktorla birlikte gidip gitmediğini soracak oldu, amma lâkırdı ağzında kaldı. Bu sualden vazgeçti. Eline verilen evrak arasında pasaportu muayene ederken bunun kendisine mahsus pasaport olduğunu anladı, ismıne baktı: Hasan Azmi... Yunan sefarethanesi tarafından vizesi tamamlanmış olan bu pasaportun sahibi kendisi miydi? Bu ismi tanıyordu. Maruf bir tütün şirketinin müdürü, ki onu îstanbulda tanımıyan azdı. Halbuki pasaportta kendi yeni simasile fotoğrafı vardı. Fakat bu yeni simada pek küçük bazı tadilât yapılmış ve Hasan Nuri, bir büyücünün elinde Hasan Azmi ol muştu. Artık nasıl bir mucize ile bu tahavvüle maruz kaldığını düşünmüyordu bile. Artık hiçbir şey onu hayrete düşürmüyor du. Samoilof denilen bu adamın her şeye muktedir olduğunu çoktan anlamıştı. Kendisine nasıl bir komedi oynatmak istiyordu. O, Samoilof'u sinema kumpanyalarındaki meşhur sahne vazılarına, kendisini de meşhur yıldızlara benzetiyordu. Sahne vazıı kendisi için mühim bir rol ayırmış, o role göre simasını değiştirmışti. Acaba bu rol ne derece tehlikeliydi? Ne olursa olsun, bu rolü kabul et mekten başka yapacak işi, daha münasib bir hareketi olabilir miydi? Intihar ettiği gündenberi, yalnız ak dedilen itilâfname ile değil, ayni zamanda hiçbir hüviyete sahib olmamak ve hüviyetini doktor Samoilof'a borclu ol mak yüzünden de bu esrarengiz ihtiyann esiriydi. lemiştir. Program, rahat rahat tatbik edildi. Tabiî... Ben sizin millî tütün şir On beş dakika sonra Hasan Nuri Samoketi müdürü Hasan Azmi Bey olduğu ilof'un köşkünden dışan çıktığı zaman nuzu bilmez miyim hiç... artık Hasan Azmi olmuştu. Mükellef ve Kızıl saçh hizmetçi, son derece ciddî hususî bir otomobil bahçe kapısında onu idi ve sözlerini, vaziyetin ehemmiyetini bekliyordu. Bir saatte onu ve hizmetçisini Istanbulun bir ucundan öteki ucuna gö müdrik bir eda ile söylüyordu. türdü. Âlâ... Saat kaçta gideceğiz İsmail? Tayyare hazırdı: Büyük bir İtalyan Saat onbirde efendim!.. deniz tayyaresi... Hizmetçisinin delâletile Şimdi saat kaç? Hasan Nuri deri başlığını ve gözlüğünü Ona çeyrek var... taktı ve yerleşti. Bu kadar geç mi? Madem ki yolHizmetçisi İsmail önde pilotun yanmculuğa çıkacaktık. Beni daha evvel uyan da bir yere oturmuştu. dıramaz mıydın? İki amele pervaneyi harekete getirdi, Ben gelir gelmez sizi uyandırmak tayyare yürümeğe ve suda açılmağa istedim amma pek derin bir uykuya dal başladı. Sonra sudan kurtularak hava mış olacaksınız ki kapıya vurdum, dur landı. Boğazın mavi denizi üstünde ge dum; cevab alamadım. Maamafih her niş kanadları koyu gölgeler bıraktı ve şey hazırdır. Hemer çıkabiliriz. biraz sonra tayyaredekiler bu uzun su lan bir kordelâ gibi görmeğe başladılar. Peki, nereye gideceğiz acaba? İsyanmı, hizmetçiye sual sorarak örtHasan Nuri artık zaman mefhumunu Bunu ben de bilmiyorum efen mek istedi: kaybetmişti. Birkaç dakika içinde İstandim; yalnız tayyareye bineceğimizi... Âlâ... Galiba bu odada her şeyi bulun mahalleleri üstünde uçtuklarını gö Senin adın ne? hazırladın. Bana on beş dakika müsaade rüyordu. Koca Beyazıd kulesi, büyük ca ismail. Pekâlâ... ismail, madem ki pro et. Aşağıda beni bekle. Hemen giyinip milerin minareleri gözünün önünde evvefesör Samoilof seni bana hizmet etmeğe gelirim. En çok on, on beş dakika bek lâ beyaz birer çöp gibi uzanıyor, sonra birer nokta halinde kalıvorlardı. Nereye memur etti. Elbette kime hizmet edece liyeceksin. doğru uçuyorlardı? (Arkası var) ğini, benim kim olduğumu da sana söy Bol bol yetişiriz..*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle