24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Mahkememizde davacı TEİŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşın mazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı kurum kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen be deli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların davacı kurum adına tescili için Mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve Mahkememizce yapılacak yargılama sonunda ka mulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına Mahkememizce belirlenen T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 13/06//2017 Dosya No Mahalle Ada Parsel Malik / Davalılar Parselin Alanı(m²) Kamulaştırılan mülkiyet/irtifak Duruşma günü ve saati hakkı Alan m² 2017/307 Trabzon Ortahisar 147 48 50 İbrahim Nadir, Kamil Nadir 5.334,83 8.081,77 835,05 İrtifak 1.191,67 İrtifak 16/11/2017 10:45 Yeşilova Mah. 2017/308 Trabzon Ortahisar 152 8 Muhittin 9 Satılmış 3.471,34 2.783,75 649,07 İrtifak 47,84 İrtifak 16/11/2017 10:50 Yeşilova Mah. 2017/309 Trabzon 14 51 Hasan Mazlum, 35.836,96 196,05 Mülkiyet 16/11/2017 10:55 Ortahisar Hüseyin Mazlum, Mustafa 2.586,53 İrtifak Yeşilova Mah. Mazlum, Osman Mazlum. 2017/310 Trabzon 143 6 Ali Yesir 2.005,73 152,70 Mülkiyet 16/11/2017 11:00 Ortahisar 827,07 İrtifak Yeşilova Mah. 2017/311 Trabzon 143 5 Nazan Yesir, Mustafa Ortahisar Yesir, Yusuf Yesir, Reyhan Yesir, Yeşilova Mah. Sema Yesir, Sena Yesir, Asiye Şılbır, Fatma Yesir, Hayriye Hacıoğlu, Adil Yesir, Nesime Akçay, Süheyla Yesir, Süleyman Yesir. 510,53 91,55 İrtifak 16/11/2017 11:05 2017/312 Trabzon 143 4 Mustafa Yesir, Ortahisar Hayriye Örs, Mine Sivrikaya, Yeşilova Mah. Hatice Seis, Zehra Kıran, Asiye Babayiğit, Hakan Yesir, Ahmet Yesir, Büşranur Yesir, Kübranur Yesir, Ayşenur Yesir. 470,51 46,64 Mülkiyet 16/11/2017 11:10 68,86 İrtifak Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624189) T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/220 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Karaşeyh Mah/Köy ADA NO: 119 ada PARSEL NO: 4 parsel VASFI: TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 3.573,03 m2 MEVKİİ: ÇUKUR KONUŞ MALİKİN ADI VE SOYADI: Mevlüt Can mirasçıları: Rifat Can, Kadir Çağlı, Tefarik Akyel, Hacı Mehmet Can, Yılmaz Can, Salih Can, Gülten Yücel, Şerife İkiz, HİSSE ORANI: tam (Tapu maliki muris Mevlüt Can adına) KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Kayseri Felahiye BelediyeBaşkanlığı KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Karaşeyh Mahallesi, 119 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz tapuda Mevlüt Can: Salih oğlu (mirasçıları Rifat Can, Kadir Çağlı, Tefarik Akyel, Hacı Mehmet Can, Yılmaz Can, Salih Can, Gülten Yücel, Şerife İkiz) adına kayıtlı olup Kayseri, Felahiye Belediyesi’nin 27/04/2016 tarih ve 17 sayılı kararı uyarınca dava konusu taşınmazın tamamının Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2017/220 Esas sayısında dava açılmıştır. Yukarıda numarası belirtilen esas sayılı davanın duruşmasının 17/10/2017 günü saat 09:00 olduğunun, davacı Felahiye Belediye Başkanlığı tarafından Mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi uyarınca ilan yapılması gerektiğinden; Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Felahiye Belediye Başkanlığı’na yöneltileceği, Mahkemece tespit edilen değerin hak sahibi/sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte Mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624133) T. C. TRABZON 2. İŞ MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2014/481 Davacı, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar, MUSTAFA DEMİREL, VAHAP DEMİREL ve ANADOLU SİGORTA A.Ş. arasında Mahkememizde görülmekte olan Rücuen Tazminat davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalılardan Mustafa DEMİREL’in adresinin tespit edilememesi üzerine ek bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmekle; Alınan 16/05/2017 havale tarihli ek bilirkişi raporunda özetle; Hazine Müsteşarlığı’nın, kaza tarihini kapsayan 2006 yılı için ilan edilen Trafik Sigorta Bedeli Teminat miktarının 57.500,00 TL olduğu, buna istinaden davalı sigorta şirketinin müteveffa sigortalının hak sahiplerine yaptığı ödemeninde 57,500,00 TL olduğu ve teminat limitinin tükenmiş olduğunun tespit edildiği, ek bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, ek bilirkişi raporu ve duruşma gününün (12/09/2017 saat 09.05) davalı Mustafa DEMİREL’e İLANEN TEBLİĞİNE. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra adı geçene tebliğ yapılmış sayılacağı hususu İHTAR OLUNUR. 22/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624226) T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/79 Esas KARAR NO: 2017/365 Davacı FETHULLAH ŞENER aleyhine Mahkememizde açılan Nüfus (ad ve soyadı düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: “Davanın KABULÜNE, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Riva Mah. Cilt No: 22, Hane No: 51, BSN: 6’da nüfusa kayıtlı 38848571734 T.C. Kimlik No’lu Fethullah Şener’in nüfus kayıtlarında “FETHULLAH” olan adının “EMRE” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfus kütüğüne bu şekilde kayıt ve TESCİLİNE” Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624192) T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURUSU) ESAS NO: 2017/136 Esas Davacı T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI vekili tarafından Davalı CEMİL ÖKTEN aleyhine Mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında; Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 1) Davanın Esas No’su: 2017/136 Esas 2) Davalısı: Ömer KOLÇETİN T.C.: 35740704628 3) Kamulaştırmayı yapan idare: TOKİ 4) Dava konusu yer: Dava konusu İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Yeniköy Mahallesi, Ayazma mevkiinde kain,184 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz. 5) Kamulaştırma Kararı: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 15/01/2013 tarih ve 4727 sayılı Olur’ları ile Kamu Yararı Alınarak 1164 Sayılı Kanundan kaynaklanan yetki çerçevesinde T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Yeniköy Mahallesi, Ayazma mevkiinde kain, 184 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi. 6) Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. 7) Açılacak davalarda husumet (yukarıda 3. bentte yazılı) İdareye yöneltilmelidir. 8) 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 9) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Ziraat Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi’ne) yatırılacaktır. 10) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. 02/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 623963) T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/97 Esas Tokat ili, Merkez ilçesi, Avşarağzı köyü, Cilt No: 173, Hane No: 15, BSN: 67’de nüfusa kayıtlı, 34093644834 T.C. Kimlik numaralı, Cemil ve Döndü kızı, Erfelek 13/06/1972 doğumlu, davacı ŞEKER ŞİRİN’in nüfusta ŞEKER olan isminin FİLİZ olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624234) T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/89 Esas KARAR NO: 2017/170 Nedat ve Selma’dan olma, Kulp 24/05/1984 doğumlu, Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, Karabulak Mah/köy, Cilt No: 31, Hane No: 13, BSN: 250’de nüfusa kayıtlı, 15202965910 T.C. Kimlik numaralı davacı Maşallah Can’ın nüfus kayıtlarında; “Maşallah” olan adının “Dilek” olarak düzeltilerek tesciline, karar verilmiştir ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624223) T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/69 Esas Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk MAHKEMESİ’nin 18/04/2017 tarih 2017/69 esas 2017/169 sayılı kararı ile Kars ili, Selim ilçesi, Çıplaklı C: 20 H: 22 Bsn: 130’da nüfusa kayıtlı Bülent ve Nebahat oğlu 01/05/1994 doğumlu 10781611678 kimlik numaralı Emre Armut’un nüfus kayıtlarındaki Armut olan soyisimin “Bayrak” olarak düzeltilmesine ve tesciline karar verilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 623969) T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/24 Esas Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk MAHKEMESİ’nin 21/04/2017 tarih 2017/24 esas 2017/188 sayılı karar ile Diyarbakır ili, Hani ilçesi, Kaledibi köyü, C: 24, H: 49, BSN: 25, Hüsnü ve Seniha’dan olma, 20/04/1991 doğumlu 33544351536 kimlik numaralı Hava Uçar’ın isminin “Havva Nur” olarak tashihine ve nüfusa tesciline karar verilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624191) T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/110 Davacı Berk Alev tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan İsim Tashihi davasının yapılan yargılaması sonunda: Davanın Kabulü ile; İstanbul, Beyoğlu, Piripaşa, C: 33, H: 2157, BSN: 35’de nüfusa kayıtlı Yusuf ve Lina oğlu, 51475154170 T.C. Kimlik numaralı Berk Alev’in nüfusta Berk olan adının ROBERT BERK olarak değiştirilmesine 12/05/2017 tarihinde karar verildiği ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 623932) Çarşamba 21 Haziran 2017 14 haber ‘Siyaset suç değildir’ KCK kararını Yargıtay bozdu Van’daki KCK ana davasında, aralarında Van eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da bulunduğu 13 kişiye “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce bozuldu. Yargıtay, ‘suç’ olarak gösterilen taziye ziyaretleri, Nevruz, Kürt dil bayramı, 8 Mart, anayasa referandumunu boykot mitingleri gibi eylemlerde yapılan konuşmaların suç sayılmasının kanuna aykırı olduğunu vurguladı. Savunma hakkı ihlal edildi Avukatlar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma vermeyerek, savunma hakkının ihlal edildiği, sanıklar müdafilerine son söz hakkı verilmediği, hükmün gizli tanık ifadesine dayandırıldığı, iletişim kaynaklarının tercüme edilmesi için tarafsız bilirkişi görevlendirilmemiş olduğu, savunma tanıklarının dinlenilmediği gibi gerekçelerle temyiz başvurusunda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma şansı verilmeyerek savunma hakkının ihlal edildiği, sanıklara cezanın üst sınırdan verildiği ve neredeyse dosyanın tamamını oluşturan eylem ve etkinliklerinin birçoğunun siyasi parti faaliyeti olduğunu vurgulayarak, kararı bozdu. l DHA Kaymaz’ın heykeli yerine saat kulesi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 2004’te evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz, anısına Kızıltepe ilçe merkezine yaptırılan ve belediyeye atanan kayyım Ahmet Odabaşı tarafından kaldırılan heykelin bulunduğu yere saat kulesi dikildi. Kızıltepe Belediyesi, 4 Ağustos 2009’da ilçe merkezinde bulunan bir kavşağın ismini Uğur Kaymaz olarak değiştirmiş ve avuçlarında güvercin bulunan 2 çocuk heykeli yaptırmıştı. Belediyeye kayyım olarak atanan Ahmet Odabaşı’nın talimatı ile 10 Haziran tarihinde iftar vakti heykelin etrafını TOMA ve zırhlı araçlar ile kapatan belediye ekipleri ve polisler, heykeli kepçelerle kaldırmıştı. Korsakoff hastasına ‘cezaevinde kalabilir’ raporu Kemal Özelmalı 80darbesinden sonra çeşitli davalar nedeniyle toplam 30 yılını cezaevinde geçiren bakıma muhtaç hükümlü Korsakoff hastası Kemal Özelmalı hakkında, “Cezae vinde kalabilir” raporu verildi. Cezaevlerin de 323’ü ağır, 905 hasta tutuklu bulunduğu nu vurgulayan İHD Cezaevi Komisyonu üye si Mehmet Anıl, “Özelmalı’nın bu koşullarda yaşaması mümkün değil” dedi. Kemal Özelmalı’nın, 1980 darbesi sonra sında 7 yıl cezaevinde kaldığını, 90’lı yıllar da yeniden tutuklandığını, 1999’da cezaev lerindeki ölüm orucu eylemlerine katıldık tan sonra Wernicke Korsakoff hastalığına ya kalandığını anlatan İHD Cezaevi Komisyo nu üyesi Anıl, “Hastalık giderek ağırlaştı ğı için şimdilerde cezaevinde olduğunun far kında bile olmadığı, söylediklerini unuttuğu ve çevresindekileri tanımamaya başladığı bi liniyor. Anıl, durumu ağırlaşan Özelmalı’ya verilen rapora hukuki yollarla itiraz edecek lerini söyledi. l ADANA/Cumhuriyet Osmanlı ocaklarına hakaret cezası 2015 genel seçimleri öncesinde Erzincan’a giden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için sosyal medya hesabından “vatan haini, it” gibi kelimeleri kullanan Osmanlı Ocakları Dergisi Genel Koordinatörü Halim Albayrak hakkında “Kamu görevlisine, görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme Albayrak’ı TCK’nin 125/3a maddesi gereğince önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Albayrak’ın cezası mahkemedeki iyi hali nedeniyle 10 aya indirildi ve ertelendi. Halim Albayrak, verilen kararı temyiz için Yargıtay’a başvurdu. l DHA C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle