24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI) Dosya No: 2017/567 Esas Davacı Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Maliye Hazinesi adına tescili davası nedeniyle, KAMULAŞTIRILAN ALAN: Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Bahçecik Mah. 780 ada 12 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılacağı, gayrimenkulün tapuda Savaş Köroğlu, Aydın Köroğlu, Birol Köroğlu, Seyfettin Köroğlu, Taner Köroğlu, Beyhan Duran adına kayıtlı bulunduğu, Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Açılacak olan davalarda husumetin Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yöneltileceği, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tapuda tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açılacak hesapta T.C. Ziraat Bankası T.A.Ş. Trabzon Şubesine yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi 4. bendi gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624354) T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI) Dosya No: 2017/589 Esas Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili davası nedeniyle, KAMULAŞTIRILAN ALAN: Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mah. 1234 ada 179 parsel sayılı 218,80 m²’lik taşınmazın tapuda cinsi mesken vasfında olup, bu taşınmazın 13,16 m²’lİk kısmının kamulaştırılacağı, gayrimenkulün tapuda Ömer Kurt adına kayıtlı bulunduğu, Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Açılacak olan davalarda husumetin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne yöneltileceği, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına tapuda tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açılacak hesapta T.C. Ziraat Bankası T.A.Ş. Trabzon Şubesine yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.maddesi 4. bendi gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624316) T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/335 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kayseri ili Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi PARSEL NO: 33 ADA NO: 5248 VASFI: Arsa YÜZÖLÇÜMÜ: 5.377,31 m2 MALİKLERİN ADI VE SOYADI: CÜMALETTİN HASTOKATLI, GÜLDEN ADA, HİKMET İÇME, KADRİYE SEKRETER KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliği ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/335 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Halk Bankası Kayseri Merkez Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624295) T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2013/131 Esas DAVALILAR: 1 AYLA SARUHAN 2 MERAL KAHYERİ Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 03/10/2017 günü saat: 09.40’ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K’nun 147 sayılı yasa maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624323) T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/90 Esas KARAR NO: 2017/169 Şehymus ve Hediye’den olma, Çınar 21/05/2001 doğumlu, Diyarbakır ili, Çınar ilçesi, Yeşilmah/köy, Cilt No:003, Hane No:54, BSN:18’de nüfusa kayıtlı, 42208052610 TC Kimlik numaralı, Osman Ekinci’nin nüfus kayıtlarında; “OSMAN” olan adının “AYDIN” olarak düzeltilerek tesciline, karar verilmiştir ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624238) T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI) Dosya No: 2017/579 Davacı Teiaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Teiaş Genel Müdürlüğü adına tescili davası nedeniyle, KAMULAŞTIRILAN ALANLAR: Dava konusu Trabzon ili, Ortahisar İlçesi, Geçit Mahallesi 148 ada 7 sayılı taşınmazın 88,19 m²’lik kısmının kamulaştırılacağı, gayrimenkulün tapuda Binnas Kaya, Tülay Bayram, Temel Kaya, Yücel Kaya, Mustafa Kaya adına kayıtlı bulunduğu, Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Teiaş Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içersinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Açılacak olan davalarda husumetin Teiaş Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği, Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan Teiaş Genel Müdürlüğü adına tapuda tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açılacak hesapta T.C. Ziraat Bankası T.A.Ş. Trabzon Şubesine yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi 4. bendi gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624336) T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI) Dosya No: 2017/587 Esas Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili davası nedeniyle, KAMULAŞTIRILAN ALAN: Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mah. 989 ada 158 parsel sayılı 153,56 m²’lik taşınmazın tapuda cinsi arsa vasfında olup, bu taşınmazın tamamının kamulaştırılacağı, gayrimenkulün tapuda Esat Kefelioğlu adına kayıtlı bulunduğu, Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Açılacak olan davalarda husumetin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne yöneltileceği, Kamulaştırma Kanunu’nunn 14. maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına tapuda tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açılacak hesapta T.C. Ziraat Bankası T.A.Ş. Trabzon Şubesine yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi 4. bendi gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624326) T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/317 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kayseri ili Melikgazi ilçesi Yeni Mahalle PARSEL NO: 116 ADA NO: 2852 VASFI: Arsa YÜZÖLÇÜMÜ: 17,82 m2 MALİKLERİN ADI VE SOYADI: MUSTAFA MEMİŞ KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliği ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/317 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Halk Bankası Kayseri Merkez Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624304) T.C. TRABZON 2. İŞ MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2014/481 Davacı, SOSYAL GÜVELİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar, MUSTAFA DEMİREL, VAHAP DEMİREL ve ANADOLU SİGORTA AŞ. arasında mahkememizde görülmekte olan Rücuen Tazminat davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalılardan Mustafa DEMİREL’in adresinin tespit edilememesi üzerine talep artırım dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmekle; Davacı kurum tarafından dava dilekçesi ile davalılardan 10.000,00 TL olarak talep edilen alacağın, bilirkişi raporuna istinaden davacı vekilinin 31/05/2017 tarihli talep artırım dilekçesi ile 66.817,84 TL olarak artırıldığı, hususunun davalı Mustafa DEMİREL’e İLANEN TEBLİĞİNE. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra adı geçene tebliğ yapılmış sayılacağı hususu İHTAR OLUNUR. 05/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624290) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/81 Esas KARAR NO: 2017/165 Davacı YOLCU MERT aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davanın KABULÜNE, Ardahan ili, Göle ilçesi, Günorta Mahallesi/köyü, Cilt No:17, Hane No:22, BSN 67’de kayıtlı İdris ile Resmigül oğlu, 15/05/1985 doğumlu, 63475393022 TC kimlik numaralı YOLCU MERT’in YOLCU olan isminin ALİ OLARAK DÜZELTİLMESİNE, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 624241) Ehliyetimi ve nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. GÜNAY DURGUN Çarşamba 21 Haziran 2017 12 haber l HAKKÂRI VE DİYARBAKIR’DA TÖREN Üçöz ve Bahşiş, düzenlenen tö renlerin ardından ŞehitlerMurat Üçöz Ramazan Bahşiş memleketlerine gönderildi. uğurlandı HakkâriÇukurca karayolundaki Oğul köyü yakınlarında önceki gece saat 23.30 sıralarında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda 33 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit Yüzbaşı Üçöz için dün sabah Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Ankara’ya gönderildi. Diyarbakır’ın 6 ilçesinde 104 köyünde sürdürülen operasyonda önceki gün Lice’ ye bağlı Dibek köyü kırsalında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş için de Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi memleketi Mersin’e uğurlandı. Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde 3 gün önce PKK tarafından kaçırılan ve boğulmuş olarak bulunan güvenlik korucusu Mehmet Beldekiçin Yeni Aslanbaşar köyünde toprağa verildi. l DHA l KAYMAKAM SAFİTÜRK DAVASI Suikast 13 gün önce ihbar edildi İçişleri Bakanlığı’nca Mardin’in Derik Belediye Başkanlığı’na kayyım olarak atandıktan sonra 10 Kasım 2016’da, terör örgütü PKK tarafından makamında el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’e yönelik suikasta ilişkin davaya Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 11’i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar çeşitli illerdeki cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, saldırıdan 13 gün önce kardeşini makamında ziyaret ettiğini belirterek, “Biz makamda çay içtiğimiz sırada belediyede görevli bir kadın, bir saldırı düzenleneceğini ve ağlayarak kaymakamın öldürüleceğini söyledi. Kardeşimin bu noktada dikkatli olmasını istedim. O da ‘tamam’ dedi. Buradan ayrıldıktan sonra tekrar kaymakama sordurdum, ‘Onları gözaltına aldırdım’ dedi. Tutuklu 5 sanık aynı cezaevinde kalıyor. Aynı ifadeleri veriyorlar. Hepsinden şikâyetçiyiz” diye konuştu. Yaklaşık 8 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. l DHA l DİYARBAKIR’DAKİ OPERASYON IŞİD davasında tutuklu kalmadı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 26 Ekim 2015 günü IŞİD’in hücre evine düzenlenen operasyonda, polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit olurken çatışmada terör örgütü IŞİD üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy öldürüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B., E.E. ile tutuksuz 2 şüpheli hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Tehlikeli madde bulundurma” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 15 37’şer yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Ekim 2016’da görülen duruşmada tutuklu sanıklardan 12’si, 17 Ocak 2017 günü görülen duruşmada ise 1’i olmak üzere 13’ü tahliye edilirken, dün görülen dördündü duruşmada tutuklu sanıklar M.D., N.T. ve M.D.’nin adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi. Tutuklu sanığın kalmadığı davanın duruşması ertelendi. l DHA 21 kişiye ömür boyu istendi Kayseri’de 17 Aralık 2014 günü terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 askerin şehit olmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 21 şüpheli hakkında ömür boyu hapis cezası istendi. O saldırıda 4 tutuklama Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran’da karakola bombalı araçla gerçekleşen, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın da şehit olduğu saldırı ile ilgili soruşturmada 4 kişinin tutuklandığı, 27 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği açıklandı. Uludere’de 3 yaralı Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi ile Akduman köyü kırsalında önceki akşam güvenlik güçlerine PKK’li teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucunda 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle