24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 OCAK 1992 CUMHUR1YET/ÎÂ TIRILDAYAN' ŞAHStYET— Yeni yüa girilirken havai fi- şek satıcıs müşterilerini nasü çogaltır? Avustralya'nın Ade- laihe kenltnde yaşayan ve havai fişek satan Peter Frangoulls kendince bir yöntem bulmuş. Kendini 'Havai fişek mesihi' diye tanılıyor ve ardından üzerine yerieştirdiği fişekleri yakıyor. (Fotoğraf: AP) 'Çam kesme, fidandik' ANKARA (AA) — Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşde- lcn her yılbaşında binlerce çam ağacının katledildiğini belirte- rek, "Çam kesme, fıdan dik" kampanyası başlattı. Kampanya dolayısıyla Yüksel Caddesi'nde vatandaşlara çam fîdanı dağılan Taşdelen, her yıl- başı binlerce çanun kesildiğini, bunun dünyanın ve çevrenin ge- leceği açısından çok kötii bir ge- lenek olduğunu bildirdi. Her yılbaşı "çam kesme, fidan dik" kampanyası doğrultusun- da vatandaşlara fıdan dağıtma- yı gelenek haline getireceklerini belirten Taşdelen, şöyle dedi: "Kaapaayaauz dogrultusun- 4a İMgü Çankaya Uçtmiz icin- de 3 bta cam fidaaı aagrtacagız. A—TMMT, gffecefiauze, çocuk- l ı n w ~ torutenHiza yeşil bir çembmkmak." KÖPEK' ŞOFÖR— South Lake Thaoe'de 50. caddede oto- larını sürenler gözlerine inanamadılar. Yan araçta köpekbaş- lı ancak insan kollarına sahip biri şoför koltuğunda direksi- yon sallıyordu. Biraz daha dikkatli bakuklannda, köpeğin ar- ka koltukta bulunduğunu ve başını sahibi Brent Dana'nın- kiyle aynı hizada tuttuğunu fark ettiler. (Fotograf: AP) Türksat'ta görevden alma ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türksat ihalesi nede- niyle PTT Genel Müdürii Enıir Başer'den sonra yardımcısı ve Türksat Satın Alrna Komisyonu Başkanı Osman Göziim de gö- revinden alındı. Ulaştırma Ba- kanı Yaşar Topçu, Gözüm'ün görevinden alınmasının gerekçe- sinin bu konudaki soruşturma- nın tamamlanmasından sonra açıklanacağıru söyledi. Topçu, dün Başbakanhk'ta ! Başbakan Siüeyman Demirel ile bir süre bu konuyu görüştü. Topçu, E>emirerin yanından ay- rılırken, PTT Genel Müdür Yar- dımcısı Gözüm'ün de Türksat konusunda başlatılan idari so- ruşturma nedeniyle görevinden alındığını açıkladl ESKI REHİNEV E Y ENİ LZL'NTÜ— ABD istihbarat üyesi VViliam Buckley, kısa bir süre önce İran yanlısı örgiit tarafın- dan serbest bırakıldığında çok mutluydu. Özgürlüğiine ka- vuşmuştu. Ancak çok yakın arkadaşı Beverty Surette ile bu kavuşmanın tadını çıkarmasına fazla vakit olmadı. Buckley, Surette'i Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde son yolculuğuna uğurladı. (Fotograf AP) HABERLERIN DEVAMI OLAyLAREV Bazı bölgelerde elektrik kesilmesi büyük tepkiye neden oldu ARMNDAK1 GERCEK (Baftarafi 1. Sayfada) da hepimiz gayet iyi bellemiş durumdayız, O yüzden, böyle bir günde dertlerin yinelenmesi- ni bir yana bırakıyoruz. Onun yerine, 1992 için neyin iyimserlik kaynağı oiarak görü- lebileceğine değinmekte yarar var. Bu açıdan, 20 Ekim seçimle- riyle birlikte Türkiye'nin ûnün- de gerçekten yeni bir dönemin açıldığı kanısındayız. Herşeyden önce onyıllık bir aradan sonra iktidar, nihayet bir askeri darbeyle değil, seçimle el değiştirmiştir. İkinci nokta, partiler artık de- mokrasinin tammında anlaşır bir noklaya erişmişlerdir. Bir başka deyişle, siyasal yelpazeyi oluşturan partiler, bu yeni dö- nemde ortak bir demokrasiplat- formunda birlikte olma yolunu seçmişlerdir. Siyaset sahnemizde uzlaşma, hoşgörü, diyalog gibi sözcükler her zamankinden çok daha sık duyulmaya başlannuştır. Siyasal liderler, asık yüzlü olmaktan çok güleryüzlülüğii, hırçınlıktan çok yumuşaklığı yeğleyen bir konuma gelmişlerdir. Kavgacı olmayan birtislupsergilemekte- dirler. Bunun gibi son derece önem- li bir başka gelişme de Sayın De- mirel'in deyişiyle, "50 sene sonra Kırat'la Altıok'un bir araya giW*is"4>imolandır. Başba- kan Demirel pazartesi günkü basın toplantısında bu konuya bir kez daha şu sözlerle dikkat çekmiştir "Memlekette yıllardır birbiri- ne hoşgörüsüz bakmış iki ana si- yasi akım, büyük meselelerin za- ten artık tek hale gelen çözüm- leri etrafında bir araya gelmiş- lerdir. Gençierimizin, çocuklan- mızın geleceğini güvence altına almak, daha müreffeh bir hayat sürmelerini temin etmek için, büyük sorunlann etrafında bir- leşerek kurulan koalisyon hükü- metiyle memleketimiz için yeni bir dönem açılmıştır." Böyle bir uzlaşmanm ürünü olan bu koalisyonla Türkiye'- nin, darboğazlarını aşabilmek için tarihsel bir fırsat yakaladı- ğına inamyoruz. Evet, umutlanyla, sorunlany- la ve kuşkusuz sürprizleriyle ye- ni bir yüdayız artık. Herkese ha- yırlı olmasını dileriz. + + + Emniyet (Baftarafi 1. Sayfada) da oturan kişikr bu uygulama- ya riayet etmek zorundalar. Ti- cari taksi, minibüs, otobüs ve kamyon sürücüleri bu uygula- nanın djşında kalacak. Ancak bn araclann ön koltuklanna ofanıp da kemer takmayan ki- şilere 30 bin lira para cezası ve- rilecek. Ticari taksinin ön kol- tagnnda oturan yokrunun kemer takmaması durumunda cezanın yokudan mı, yoksa sttrücüden mi aunacagı henüz keanlik ka- nnıı»" 11 Bu konuda Ankara ile temas balindeyiz. Bu uygulama 4 yıi öDce gündemdeydi. Ancak yürörlüge gjnnemişti. Bu koau- da denetimlerimizi sıklaşüraca- |12." Istanbul Otomobilciler Esnaf Demeği'nden yapılan açıklama- da da uygulamanın trafık kaza- larında can kaybının önlenme- si açısından yararlı olacağını söyledi. Uygulama sürücüler tarafın- dan olumlu karşılandı. Görüş- tüğümüz bazı sürücüler şunları söyledi: Zeki Şahin: Uygulamanın da- ha önce başlaması gerekirdi. Sü- riicülerin bu kurala uymalan için bir yaptınm beklemelerini doğru bulmuyorum. Mustafa Demir: Bizim gibi sürekü araç kullanan kişiler için bu uygulama ilk zamanlarda ne derece etkili olur bilemiyorum. Ama yararlı bir uygulama. Pa- ra cezası verilmesi ve puan dü- şülmesi, uygulamanın yaygın- lastınlması için gerekiyordu. Zafer Er: Kazalann büyük bir bölümü sehir içinde oluyor. Kent dışında uygulanan bu yö- netimin kent içinde de uygulan- ması gerekiyordu. Bu uygulama daha önce başlatılmalıydı. Eğlencesi bol, olaysız yılbaşıtstanbul Haber Servisi — Acı tatlı hatıralarla dolu bir yıl geride kalırken, Istanbullular karlı, dansözlü, telefon kargaşalı ve elektrik kesintili bir gece geçirdiler. Kumkapı, Çiçek Pasajı gibi eğlence yerlerinin yanı sıra gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri mutlu dakikalar geçirmek isteyen insanlarla tıka basa doluydu. Gece boyunca kar ve buzlanma nedeniyle tstanbul Belediyesi Kriz Merkezi yollan tuzlarken, zabıtalar ve emniyet görevlileri sürekli denetim yaptılar. Hastaneler, gecenin ilerleyen saatlerinde alkol komasına giren ve alkol nedeniyle kaza yapanlar ile kavga sonucu yaralananlara mekân oldu. Yeni yılda Çocuk Esirgeme Kurumu, yetiştirme yurtları, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Darülaceze gibi kurumlarda hüzünle karışık mutluluklar yaşandı. Devlet dairelerinde görevli oiarak yılbaşı gecesi çalışanlar kendi aralannda küçük eğlencelerle yetindiler. Istanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren Güngören, Ataköy, Gaziosmanpasa ve Kozyatagı'nda yaşayanlann büyük bir kısmı elektrik kesintisi nedeniyle yeni yıla "mum ışıgında" girdiler. Gece boyunca gazeteleri arayarak TEK'e bağlı telefonlann ya cevap vermediğini ya da devamlı meşgul olduğunu söyleyen vatandaşlar, şikâyetçi oldular. Istanbul gecelerinin vazgeçilmez bar ve eğlence yerleri yılbaşı gecesi kahkahalara sahne oldu. Kukuletalı, fıyonklu, smokinli, hayvan kostümlü insanlar doyasıya eğlenerek geride kalan bir yılın yorgunluğunu atmaya çalıştılar. Istanbul Belediyesi'ne bağlı oiarak kurulan Kriz Merkezi sabaha kadar Istanbullulara hizmet verdi. Yol Bakım Müdürlüğü'ne ait 42 kamyon 15 greyder, 35 kar küreme aracı, 8 tuz serpme aracı ile 250 işçi, zaman zaman kar ve soğuk nedeniyle buzlanan yollarda görev yaptılar. Sultanahmet Camisi'nde yılbaşı nedeniyle düzenlenen toplantıda "ydbaşı kutlamalannm Hıristiyan günö" olduğu vurgulanırken, hutbeler okundu. Cami çevresinde çok sayıda çevik kuvvetin görev yaptığa görüldü. 1991'in son cinayeti Aksaray Çakıl Gazinosu'na yılbaşı gecesi için gelenler arasında çıkan bir kavga sonucu saat 23.00 sıralarmda meydana geldi. Olay sonucu Osman Ayanoglu adb kişi tabancayla öldürüldü. Aynı saatlerde 1991'in son doğumu Süleymaniye Doğumevi'nde gerçekleşti. Sofuoğlu ailesi kızlanna Özgür adını verdi. Dar gelirlilerin yaşadığı semtlerde ve Armutlu gibi gecekondu mahallelerinde yaşayanlar mütevazı sofralannda yılbaşını kutlarken farklı bir yeni yıl tablosu çiziyorlardı. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri gece boyunca vatandaşların huzur içinde bir yılbaşı geçirmelerini sağlamak için kent içindeki tüm eğlence OZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU 74 Dönem 60cakhaftaiçiveak$am 11 Ocak hafta sonu kayıtlarımız başlamıştır. Dersane Üşküdar 343 67 81 PISTLERİMIZ: Kozyatağı 362 47 33 Tarabya 162 08 18 Köşk'e rest (Baştarafı 1. Sayfada) Bunlar ara devirlerin seyleri. Genel sekreter devletin memu- ru. Ben başbakanım. Anlatabil- dim mi? Yani genel sekreterin mektubuna benim muhalap ol- mam hali düşündürücüdür." Demirel, "Buna nazik bir uyan denilebilir mi?" sorusunu ise "Hayır, uyan filan değil. Bi- naenaleyh nedir? Oradan gelen mektupta 'Cumhuriyetin kurul- duğundan beri teamüle uygun değildir' deniyor. O sonıluyor. Bunun neresi teamüle uygun de- ğildir? 'Cumhurbaşkanlığı yük- sek katına' diye başlayıp 'Saygılarımla' diye biten bir mektubun nesi teamüle uygun degil" diye yanıtladı. Cumhurbaşkanı Özal'ın iade ettiği Köy Hizmetleri Genel Mü- dürü Zeki Çakan'ın görevden alınmasına ilişkin kararname de dün ikinci kez Cumhurbaşkan- lığı'na geri gönderildi. Başbakan Demirel, yeni yıh Güniz Sokak'taki evinde ailesi ve dostlan ile karşıladı. Gazete- cilerin sorulannı yanıtlayan De- mirel, "Galiba yeni yılda en bü- yük sorununuz Çankaya olacak" denilmesi Uzerine, "Samnıyorum. Benim Çankaya diye bir sonınum yok" karşılı- ğını verdi. Hukukun içinde her- kesin yeri, görevi ve yetkisinin belli olduğunu vurgulayan De- mirel şöyle dedi: "Çankaya niye sorun olacak Id? Böyle bir sorun yok. Herkes 92'ye girerken bizim devleti iş- leteccginuzden, böyle birtakım meseleierden sornn çıkarmaya- cagımızdan emin olran. Devle- tin başında kavgaya müsaade etmem. Hic endişe etmem. Her şeyi yolnna koyarız. Yolunda olmayan bir sorun da yok za- ten. Kırk günluk bnkiuBetiz, yerleşmeye, devleti öfrenmeye, milletin sonınlannı devlete en- jekte etmeye çalışıyoruz. Her zaman birtakım sürtiişmeler ol- muştnr. Bugün sürtnşme de yoktnr. Sizi temin ederim." Bugün hükümetin Çankaya 1992'Yt KARŞILARKEN — tsUnbullu yılbaşı gecesini değişik mekânlarda kutladı. Kitni lüks otellerin önceden ayırtılmış sa- lonlannda, kimi meyhanede, kimi de sokaklardaydı. Haftalar önce yılbaşına hazırlanan Beyoğlu yılın son saatlerine doğru yükünü almaya başladı. Işıl ışıl İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı şam- panya patlatanlar, dans edenler ve Noel Baba'yla şenleniverdi. Bo- ğaziçi Üniversitesi ögrencileri Aya İrini Kilisesi'nde çılgınca eğ- lendi. ÖğrencUerin yanı sıra öğretim üyeleri ve mezunlann da bu- lunduğu gecede tarihi mekânın mistik atmosferinde rock'n roll, rap, disco müziği ile sabahlara dek eğlendiler. Belediye zabıta ekip- leri de işbaşındaydı. Büyük eğlence merkezlerini denetleyen ekipler mutfağında sağhk şartlanna uyulmadıgı için Discorium'u kapattı. 1991'in son doğumu Süleymaniye Doğumevi'nde gerçekleşti. So- fuoğlu aiiesinin kız çocuğuna Özgür adı verildi. Dansozler ise eğ- lencenin vazgeçilmez çeşnisiydi. (Fotoğraflar: MEHMET DEMtRKAYA- SUAT KOZLUKLU-TAMAŞA F.DURAL) yerlerini kapsayan denetimler yaptılar. lstanbnl Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, tüm emniyet birimlerinin yeni yılını telsiz aracüığıyla kutladı. Ağar, yaptığı konuşmada söyle dedi: "SUahlı ve silahsız tüm galdırganlaria mücadelenizden yılmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Zafer matlaka haktan ve inananlardan yana olacakbr. Sizi Allab'a emanet ediyorum." Trafik Şubesi'nde görevli polisler sabaha kadar eğlence yerlerinden çıkan insanlara alkol muayenesi yaparken araba kullanamayacak durumda olanlara evlerine dönmeleri için yardımcı oldular. ile yaşadığı sorunu değerlendi- ren Demirel, koalisyon hükü- metini oluşturan DYP ve SHP'yi kuşun kanatlanna, ku- şun kafasını da Çankaya'ya benzeterek şunları söyledi: "Bir Çankaya, bir bükümet var. Hükiünet, koalisyon hikii- meti. Acaba bu koansyonnn iki kanadını, bir kuşua iki kanadı gibi birbirinden ayırabilir mi- yiz? Acaba Çankaya'yı bu gov- deden nasıl ayırabiUriz gibi du- şünceler vardır. Bnnu da aca- yip, gayri tabii saymıyonım. Dogal sayıyonım. Biz diyonız ki, 'Bu kuşun ne kanatlan bir- birinden ayrılacak ne de başı kopacak'. Bu iş yünıyecek- tûr..." Cumhurbaşkanı özal, Gülök- süz ve Çakan'dan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK Tahsisler Daire Başkanı Ke- mal Oktar'ın bu görevinden alı- narak SSK Genel Müdürlüğü'- ne atanmasına ilişkin kararna- meyi uzun bir zaman araüğın- dan sonra ikinci kez "veto" et- ti. Hükümetin, Gülöksüz karar- namesiyle birlikte Oktar'ın ka- rarnamesini de dün yenider Cumhurbaşkanlığı 'na gönderdi- ği, Gülöksüz'ün yerine atanaca- ğı Oktay Ural'ın görevden alın- masına ilişkin kararnamenin d« aynı şekilde Müsteşar Seçkinöz ! ün yazısıyla Köşk'e gittiği bildi- rildi. Yılbaşında (Baştarafı I. Sayfada) gerçekleşti. Lokantanın »itrin camını kırarak içeri giren hırsız- lar, 30 kilo et, 5 teker kaşar pey- niri, 5 kilo sucuk ile lokantanın satır ve döner bıçaklarını da al- dılar. Lokanta sahibi Halil Me- tin'in şikayeti üzerine olay yeri- ne giden polisler, parmak izi araştırması yaptılar, ancak her- hangi bir ipucu bulamadılar. Polis yetkilileri, olayla ilgili araştırmalann çok yönlü bir bi- çimde yürütüldüğünü belirttiler. Sağhk, huzur ve para (Baftarafi 1. Sayfada) yacak para da istiyorum. Arzu Tümen (20 yaşında, sek- reter): Daha ucuz bir ülke, ge- Çİnmenin kolay olduğu bir kent istiyorum. Atilia Çailı (29 yaşında, tek- nisyen): Önce huzur ve sağlık getirsin 1992. Kızımla birlikte güzel, mutlu bir yaşamı arzulu- yorum. Kemal Kılınç (20 yaşında, tez- gâhtar): Enflasyonun aşağı düş- tüğü bir yıl olmasını istiyorum. Güneydoğu'daki olaylara akıllı- ca bir çözüm getirsinler. Kendim için daha düzenli bir yaşam ve^ kendi çapımda bir iş kurabilme- yi umut ediyorum. Teoman Topaloğlu (Emekli, 54 yaşında): Mutluluk, daha ucuzlamış bir hayat bekliyorum. Bu yaştan sonra bana umut ne olacak? Daha gençlere umutlar olsun... Snat Güney (18 yaşında, öğ- renci): Insana değer verilmesini bekliyorum 1992'de Sokaklarda rahatça dolaşmak, dilediğimce yaşamak istiyorum. Ismail Çankaya (43 yaşında, mağaza yöneticisi): 1992'de enf- lasyonun düşmesini, alım gücü- nün artmasını, buna bağlı ola- rak da bizim işlerin artmasını bekliyorum. Özel yaşantımda beklediklerim ise mutat şeyler. 1991'de beklediğim hiçbir şey gerçekleşmedi, umanm 92'de de böyle devam etmez. Metin Yener (31 yaşında, işa- damı): Memleketimiz için eko- nomide başan, terörün durma- sını diliyorum. Burak Çiloğlu (12 yaşında, öğrenci): Herkesin daha sinir- lenmeden hareket etmesini, hoş- görülü olmasını diliyorum. Umarım Başbakammız Demi- rel, güzel bir Türkiye Cumhuri- yeti yaratır da bizim Mesut Yıl- maz'unızı aratmaz. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN Esas: 1989/1009 Davacı Tokat Orman Işletmesi Müdürlüğü vekili Avukat Neba- hat Eskikaya tarafından davalı Tokat Büyükyıldız köyünden Zeke- riya oğlu 1955 doğumlu Mehmet Ürer aleyhine açılan 402.675 liraiık tazminat davasının yapılan açık duruşmasında: Davalının adına çıkarılan tebligatın yapılamadığı, zabıtaca yaptı- rılan tahkikatlarda da adresi tesbit edilemediği anlaşıldığından, da- valının 24/2/1992 günü saat 09.25'te hâkimlijimizde hazır bulunması, aksi takdirde devlet ormanında hayvan otlatmaktan dolayı yukarı- da yazılı tazminata karar verileceği hususu dava dilekçesi ve daveti- ye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. VEFAT Gazetemiz eski emektarlanndan HÜSEYİN T4LAYOĞLU 31.12.1991 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Sefaköy.Söğütlüçeşme Yeni Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecektir. Tüm Cumhuriyet gazetesi çalışanları, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI RAHATÇA DOLAŞMAK— Özlem Yaman ve Suat Güney. tkisi de üniversite ögrencisi. 1992'den istedikleri degişik bir yıl olma- sı. Onlara göre değişik bir yılın anlamı, insana değer verilmesi, sokaklarda rahatça dolaşabilmek. • • Ozallar Starllde 'arama gerekirdi" dedi. Kiralamanın bankaaük usul- lerine uygun yapıldığım kayde- den Nuri Doğulu, "Şirkete o za manki şartlara göre kiralams yapılmış. Işlem, leasing ve ban ka mevznatına uygun. Olaym başından beri taıtçnıalara konu olmuş ve üzerinde bu kadaı önemk dnnılan bir yerde, bizim banka oiarak söz konusu işlemc girmememiz gerekirdi. Bu iş- lemden ötüni bankanın bir ris- ki söz konusu değildir. Gerekli teminaümu var" diye konuştu. (Baştarafı 1. Sayfada) için Cem Uzan'ın yurtdışına çı- kışuun engellenmesi de istenilen suç duyurusunda, banka hesap- larının incelenmesi ve delillerin yok olmaması için gerekli ted- birlerin alınması gerektiği vur- gulandı. Magic Box'a ait ekipmanları leasing (kiralama) yoluyla sağ- layan TKB (Türkiye Kalkınma Bankası) Genel Müdürü Nuri Doğulu, işlemlerin kendi döne- minden önce yapıldıgını belirte- rek "Bizim bu i*e girmememiz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle