24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/12 Üsktidar'da silahlı saldın • tSlANBUL(AA) — Üsküdar'da kamyonla sut dağıtımı yapan iki kişi, daha önce kendileriyle birlikte çalışan ve aralannda bir anlaşmazlık bulunan arkadaşlarının silahlı saldırısına uğradı. Altunuzade'de SEK Süt Endüstrisi Kurumu'nda görevli Nevzat Durmuş (25) ve Musa Borsbey (35) adb kişUer,34SS435plakah kamyonla süt dağıtımı yaparlarken, daha önce kendileriyle aynı işte çalışan ve isminin Ali olduğu bildirilen bir kişi tarafından yolda durduruldu. Süt kamyonundan inen Musa Borsbey ve Nevzat Durmuş eski arkadaşlanyla bir süre tartıştılar. Tartışma sonucunda silahını çeken Ali adh kişi, eski arkadaşlarına doğnı ateş etmeye başladı. Çeşitli yerlennden yaralanan Borsbey ve Durmuş, olay yerine gelen guvenlik kuvvetleri tarafından kaldınldıklan Haydarpaşa Numuni Hastanesi'nde ameliyata alındı. hediyesi • İSTANBUL(AA) — Beşiktaş Belediyesi yılbaşı dolasıyla, işçi ve memurlara kendi kuruluşu olan Beltaş'ta hazırlattığı paketlerde yiyeek maddesi dağıttı. Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay, yılda üç kez işçi ve memurlara yiyecek yardımı yaptıklarını belirterek, "yılbaşı nedeniyle çalışanlanmmn harcamalanna katkıda bulunmak istedik" dedi. Belediyeden yeniyılhediyesi!' Otobüsler de zamlandıİstanbul Haber Servisi — Is- tanbul Büyükşehir Belediyesi'- nin İstanbul halkına hazırladı- ğı yeni yıl paketinden "zam" çıktı. Büyükşehir Belediye Baş- kanlığı'ndan yapılan açıklama- ya göre belediye encümeni aldığı bir kararla IETT otobus ve tramvay ucretlerini yeniden be- lirledi. Ekmek üreticileri ise ek- mek fiyatlarının yüzde 50-60 oranında arttınlması için çalış- malar yapıyor. Otobus ve tram- Mııhtarlar maaşlamıı alamadı İstanbul Haber Servisi — Ba- kırköy mahalle muhtarları ma- aşlannı alamadılar. Ziraat Ban- kası Bakırköy şubesinden maaş- larını almakta olan mahalle muhtarlan, Ziraat Bankası'nda elektriklerin 30.12.1991 tarihi akşam saatlerinden itibaren ke- sik olması nedeni ile maaşlannı alamadılar. Dün sabah saatle- rinde maaşlanm çekmek üzere gelen 76 mahalle muhtan maaş- lannı aJamadıklan için, yılbaşı- na sıkıntılı girdiklerini öne sür- duler. Bağcılar'a bağlı Çınar Mahallesi Muhtarı Memdoh Delice, TEK idaresine başvur- duğunu ancak bir netice alama- dığını bildirdi. Esenler Atışala- nı Kerner Mahallesi Muhtan Yusuf Öztürk de, devletin ban- kasının jenaratörunün olmama- sım anlamadığını belirterek, Zi- raat Bankası yöneticilerinin de ilgisizliğinden yakındı. vay ücretleri bugünden itibaren gecerli olacak. İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi'nin zamlarla ilgili açıklama- sına göre belirlenen yeni fiyat- lar şöyle: SivU otobus ve tramvay bile- ti: 2500, öğrenci-er otobus ve tramvay bileti: (öğretmen ve 60 yaşını aşmış emeklilere) 1500 li- ra. Tünel jeton ücreti 1500 lira- ya çıkanlırken, öğrenci-er ve öğretmenlerin yanı sıra emekli- ler için bu rakam 700 lira ola- rak belirlendi. Otobüslerde ve tramvayda geçerli aylık sivil ma- vi kart kuponlan 160 bin lira olarak açıklanırken, öğrenci ve erlerin mavi kart kuponlan 60 bin liradan satılacak. öğret- men, 60 yaşını aşmış emekli hâ- kim ve savcılar için bu rakam 100 bin lira. Belediye aynca usulsüz kullanım halinde mavi kart sahiplerine 200 bin lira ce- za uygulayacak. Otobus bileti kullananlardan ise yine usulsüz kullanılması halinde ceza mak- buzu kesilerek 50 bin lira alına- cak. öte yandan lstanbul'daki ek- mek Üreticileri ekmek fîyatının en az 1400-1500 lira olmasını is- tiyorlar. Üretici fırmalar, Esnaf Odası'nın zam taleplerini önü- müzdeki ocak ayında karara bağlayarak uygulamaya geçir- mesini bekliyorlar. Ekmek Işverenleri Sendikası Başkanı lsmail Hakkı Keçeti, Toprak Mahsulleri Ofısi'nin un fıyatlanna uyguladığı fıyat ar- tışından sonra tstanbul'da ek- meğe zam yapılmasının zorun- lu hale geldiğinı söyledi. KENTOAŞAM İşten atılan Yurtiçi Kargo tşçilerinin eylemlerine çocuklan da katıldı. (Fotograf: MEHMET DE- MİRKAYA) 92'ye işsiz girdiler Yurtiçi Kargo Servisi'nden atılan işçiler, dün de eylemlerini sürdürdüler. İstanbul Haber Servisi — Yurtiçi Kargo Ser- visi'ndeki işlerinden atılan işçiler tekrar işe alın- mak için verdikleri mücadelelerini dün de sür- dürdüler. Çeşitli tarihlerde işten atılanlarla bir- likte 162 kişiye ulaşan işçiler, dün Yurtiçi Kar- go Servisi'nin Beşiktaş'daki genel koordinatör- lüğü önünde toplandılar. Yurtiçi Kargo'nun sa- hibi tbrahim Ankan'la göruşmek isteyen işçilerle Genel Koordinatör Halil Ünlii görüş- tü. Ünlü, İbrahim Ankan'ı bulamadığını çar- şamba ya da perşembe günü için görüşme ayar- layabileceğini söyledi. Işçiler her türlü zor şart- lara rağmen çahşmayı sürdürdüklerini, buna karşın yine de işten atıldıklarını, atılma gerek- çeklerinin de 17'nci maddeye dayandınlması- nın insanlık dışı bir uygulama olduğunu söyle- diler. Durumu protesto eden işçiler daha son- ra sessizce dağıldılar. Tekrar işe alınıncaya kadar eylemlerini sür- düreceklerini belirten işçiler, kendileri için yıl- başının işe yeniden başladıklan tarih olacağını söylediler. 17'inci madde gereğince tazminatsız olarak işten atılan işçiler, "Birim için yeni yıl çok kötii başladı. Buna ragmen yeni vılda biz- leri sevindirebilecek iyi seylerin olabilecegini umut ediyoruz" dediler. Yurtiçi Kargo Servisi'nden aralık ayımn ilk haftasında, sendikal çahşma yaptıkları için 27 kişi işten atımıştı. 24 aralıkta servislerde çalı- şan 400 kadar işçi, atılan işçi arkadaşlannın tek- rar işe alınması için toplu olarak vıziteye çıktı- lar. fşveren bu vizite eylemine katılanlardan da 135 işçiyi de işten attı. Toplu olarak işten atı- lanlann sayısı böylelikle 162'ye ulaşü. TÜMTİS (Türkiye Motorlu Taşıt Işcileri Sen- dikası) yaptığı yazılı açıklamada işverenin in- sanlık dışı, yasadışı davranışlannı protesto et- tiklerini, lanetlediklerini vurgulayarak "Aülan- lar, işe geri alınmalıdır" denildi. KARAKAŞ ParkOtel Dalan'ın eseridir tstanbul Haber Servisi—SHP İstanbul Milletveküi Ercan Kara- kaş, Park Otel inşaatım denetle- mekle sorumlu olan görevliler hakkında, geçmişte ve bugün bu- lunduklan makam ne olursa ol- sun bir komisyon aracılığıyla so- ruşturma yapılmasıru istedi. Ka- rakaş dün yaptığı açjklamada, in- şaatın muhurlenmesinde katkısı olan SHP İstanbul îl Başkanı Bozkurt Nuhoglu'nun verdiği •mucadeleninpartiyegüç kattığını belirterek, "Kapsamh ve aynııtüı olarak yapdacak böytesi bir çahş- ma Park Otel konusuau tam ola- rakaydubgaçıkarabak. Açıklık- tanvckenttenyanaotdugunubil- digimİlB^luuuBozkurtNuhoğ- lu'raa b« konuda dagerekesi ya- paragın» inamyor ve kendisini destekMyonım." dedi. tl Başkan- hğı dönemindeSwissOtelvePark Otel konulannda çevreye uyarlı dernek ve Mimarlar Odası ile de- falarca gönlştüğünü belirten Ka- rakaş şunları dedi: "SwissOtdoarabutfaıkaİMİıı- şaat aşamasmdaydL Park OM ise beniz ynkMtmenrişti. tlgHi bde- diyeterebaşvnrdatumuzdaiaşa- atlann yasalara uygua sürdarul- düfMBtt, ba •edenle kerkangi bir ii •i söyMi. B« iki old ve Sizer Merkezi Bedrctttn Dalaa weydmt- timİBİH tstambnl'a yapöklan bü- yttk ködUaklerfaı tafuda gel- nektedir. Park Otd'in rapıldıgı yerin 1/5000 ölçekll ptaoı oima- dı|ı gibi avaa projeye büe •yul- madıgı son gönlerde Ugttflerin yaptılüfln afiklap**^1 ^*81 anla- sılmakiadır. Ba iki nedene daya- nıiank otd ia^aatnaçok öaceie- rimüdakaleedilebUirdigönisüıı- deyün." 1 OCAK 1992 GEREKLÎ TELEFONLAR 065 000 056 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 068 • ManacON 077 511 89 18 T * 568 48 00 T * 534 00 M (100 hat) T*: 340 01 00 345 46 80 131 22 09 152 43 00 588 44 00 121 77 77 35167 60 • TMfftb T l * k * * • lü.: 176 24 14 (!st) 356 04 85-86 (KaMcAy) N Ü i Trafc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (ŞehınçO, 314 36 (B Çekmece) • THT: w. 574 73 00 (25 hat), 574 73 00, 574 82 00 (45hat) 527 00 50, 336 20 63 348 80 20 526 40 20. 145 53 66, 144 42 33, •Mta Vı 144 25 02, 149 18 96 149 15 58 (Hava tahnM öOrenme) 573 89 80 526 62 24 150 83 50. 347 77 83 NtaMl.517 12 81 567 98 10 r. 177 56 31 132 2210 • TH.-069 • MMBfc : 522 97 03, 147 51 10. T. 345 03 04, • fcTT »M. «*J 145 07 20 (17 hat) mrn-. S11 (BılınmeyeJi numaralar ve nöbetçı eczane sorma), K 1 (anzı), t a (daraşma) Sİnema • Tiyatrea Gösteri 232 64 26 • 230 21 «7 PTODR • \WLDER İşte İki Büyük Yalancı... Birininki meslekl. öbürününki marazl' YâOML MAUB1CE PHILUPS SeoBasnı"Another You" '3 Ocak 1992 larıhınden itibaren. Beyoğlu EMEK Kadıkoy REKS Bakırkoy 74 Çonberlılaş ŞAFAK Ankara AKUN Izmır IZMİR Adana ARI Sınemalarında" G L E N N C L O S E Aşk. Şehvet. Dıanet Kargaşa. Ve perde henuz açılmadı büe1 ENUSj * "Meetıng Venus" Yoneımen. İSTUNSZMK) I1UM39) '2 3014 15 15 30-11'«-Î1'5 (3Jt 01 12} 12 00 H 15 16 30 18 45-21 15 (1277(M) 12 15 1430-16« 1900-21 15 (21 42 ti) 12 15-14 30-16 45 19 00 21 15 SUSAN SARANDON»GEENA DAVIS BR BDıfl SCUTTFHMl GA KUROSAW DA Manuel Puig ÖRÜMCEK KADININ OPUCUGU yöneten Macit Koper molina Mehmet Keskinoğlu valentin Zafer Diper BIZIM TIYATRO Baro Han Tunel 144 81 3/ DORMEN & TİYATROSU Hafbly* *S-2 (147 63 19) 12 00-14 30-17 00-19 30-21 45 B*yoyuLALE (14» 25 24) 12 X-14 15-16 3O-1B 45-21 15 K«d*»y KAtMKOY (337 74 00) 11 00-13 30-16 00-18 30-21 30 IXKTUR TİYATROSU Mnkj-ükı Mjden Fjküttoı Salooundı NAZIM c c ı r n A i i D i n ı r r MEHMET Pnrrade Brıno CILCIN Kotned! 2 BMûm YOraMn^ancay Gürfln Çarş 15 00-2115 Clesj 1800-2115 Pazar 14-30-1800 (Çafşafnba1500Hgl(gûnü) RayGoonay Kocnedı 2 Bölüm MunDon 115 GUNAYEMN MRVVEILL Yazan ve Yöneten HakJun Oormon dHANÜNAL*YEKTAKARABdattar g^ede «• Vaktor»™ da sabknrtadr ü/2IV770CAKPJw2115 - SAHANE ZUĞURTLER 16 OCAKTAN İTİBAREN Ergenekon Cad 98 Paııgaltı ARKADAŞ Yılmaz Güney Melike Demirağ Ortaköy Kültür Merkezi OKM(158 69 87) 13.OO-15.30-18.0O-20J0 Yalnız Sinemamızda Yönetmen: YAVUZ ÖZKAN ATES USTUNDEYURUMEK 28 Antılya Film Festıvali'nde 6 odul birden Yılmaz ZAFER-Hülya AKSULAR-KUrşat ALNIAÇIK Semiha BERKSOY-Erdoğan AKOUMAN H«*ly«AS-1 (14763 15) 1" 30 KadıkAyOCAK (336 37 71) I ; C 3 •6 30 18 45-21 45 5 00 17 00-19 00 21 30 I S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I KÜLTÜR GÜNLERİ-2 YUNUS EMREYESELAM" Müzikli Şiir Dinietisi ŞARKILAR: AYLA ALGAN ŞİİRLER: TORON KARACAOĞLU 6 OCAK 1992 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 20.30'DA HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL TİYATROSUNDA GIRIŞ UCRETSİZDİR. RBCLAM FİLAAİDAĞITIMINDA 149 5O33 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 23O 21 87 İFA SEÇKİNFİLMLERSUNAR San Sebastlan Büyük Ödülü IİI..YI »VI \ ( l L\RI 146 35 «, ,47 92 ,5 AŞK ÜZERİNE BİR FJLM Yöıt KRZYSZTOF KIEWSLOWSKI FİTAŞ CEP (149 01 M) 12.00-14 15-16 30-H.45-21 15 Beyogiu »İHB^>P(151 11 76)12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 Osmanbey GAZİ (147 96 65)11 00-13 00-15 00-17 15-19 30-21 45 Kadıkoy MOOA (337 0128)1100-13 00-15 15-17 15-19 30-2130 Çlas ŞAFAK-1 (516 26 60)1100-13 30-16 00-18 30-2100 KEANU REEVES PATRICK SWAYZE KIRILMA NOKTASI Çtaş ŞAFAK-3 (516 26 60)1100-13 30-1600-1830-2100 Kadıfcoy AS (336O0 5OI11O0-133O-16 15-19O0-2130 Beyogiu DÜNYA (149 93 61112 00-14 15-16 30-1845-21 15 I • U FİLMİ IZLEVİN. OUIKSILVER OEN 3. HAFTA Genç Olmek Cannes 1987 En tyl Erkek Oyuncn * Marcello Mastroianni f SIYAH GÖZLER Yön: Nikita Mikhalkov Btyojlu BEYOĞLU (151 32 40) 12 00-14 15-16 30-19 00-21 15 BİR MIKE MCHOLS FILMI KENDİNİ ARAYAN ADAM Kadtfcoy HAKAN (337 80 82) " 00-13 30 16 00-19 00 21 30 Lutfen, yeniyılda Beyoğlu'na daba çok zameın avtrıtı Mutlu yıllar I4SK9H5I24 35 Müşfik Kenter Gösterlsl Nazım Hikmet KUVAYI MİLLİYE Oyunlaştıran ve Yon Oğuz Aral Perş. (indirimli)/Cuma: 21.00 Pazar. 15.00-18.00 LUDMİLLA RAZUMOVSKAYA/BELGİ PAKSOY SEVCİLİ YELENA SEROEYEVNA Yon: Yıldız Kenter Dekor: Suha öztartar Cumartesh 15.00 18.00 BENİ BİRAZ YÖNET1R MİSİNİZ?M Ü Z I K L I G Ü L D Ü R U Yöneten- Can Doğan Muıık; Grup Çagn Dekor-Kostüm: Ekıp FE-KA Koreografı Tayfun Siv 15 Kişilik Kadro Çarj Per? Cuma. 21 00 Cumartesı: 18.00-21.00 Pazar ISO0-I9O0 Tel:161 0191 (Ocopırkımız vardır) B E Ş İ K T A Ş Y U M U R C A K S İ N E M A S I N D A ÜLKÜ n n GA2ANFER OZCAN \9l .. TİYATROSU S0 U V E Y «omedı BABAMP.teu-Salı harıç hergun 21 OO'de Poıar 15 00 ve 19 00da &». Saal 12.0Od. oçıkr T e I : 1 46 8 0 9 1 ^ BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI 502 06 53 A Z İ Z NESİN SAHNESİ 507 43 82 S KUDRET AKSAL AZİZ NESIN CULOURU - 2 BÖLÛM YÖMETEN- TURCAy KANTURK OYNAYANtAR^ ORMAN AyniN OKTAy KAYNARCA ROANTEK YAKINDA BAŞLIYOB TONETEN AHMET CUHAN PERŞ CUMA C TESI »-30 C TESI PAZAR 151» INÖNU CAD GUNGÖRCN ŞUM MÜD ALTI-HAZNEDAR Çtaş ŞAFAK-4 (516 26 60) 16 00-18 30-2100 ] I S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ ±JŞ E H İ R T İ Y A T R O L A R I 30 Aralık 1991-5 Ocak 1992 Turgul 07«XMAN RESİMLİ 0SMANU kll TARİHİ (2-3-4-5 Ocak 1992) Resat Nun çı 526 53 80 Vıcllv HAVEL GÖRÜŞME KUTLAMA ÇAÛRI Turkçesj Esin Tıhj ÇELİKKAM YoneKır Oben GUNEY |2-3 4-5 Ocjk 1992) VıUırım KESKİN ÇİÇEK SEPETLİ KIZ Vömtın Ergl KESKİN ISalı/Pırtembe/Cuuu. Saıt 1500'dal Musıhıpzıd» CEUL FERMANU DELİ HAZRETLERİ ytmtm Engtn ULUM6 |2-a-4-5 Ocık I992| Hoîdon Tane . 349 04 03 Juon MİLLER ŞAMPİYONLAR TurkfMl: »jgtn TORUNEfl Ydntlen: Nntret DENİZHAN |2W Ouk 19921 Willy IHJSSELL BİR KADIN Tûrkccst Semra KARAMURSEL rtMtııt Çetin IPEKKAYA 15 Ocık Pızarl ŞEHİR TİYATROLARI YENİ YILDA ESENLİKLER DİLER. OYU» GIMLERI Sılı 2030/Çırt 15.00 20 30/Perj Cumt ?0 30 Cuma-leti I5JM2O» Pızv 1500 1830 BIIETLER TIYATRO BIŞELER1NIM YANIS1RA TAKSİM VAKKORAMA (MERKEZİ VE KAOKOY HJU.OUM T*NER (MERREZ1 6I5£UERW11E &ATILMAKT*JltH 4 Ocak Cumartesi Saat 19.00 Cemal Reşit Rey ÖzelKonseri SEHER TANRIYAR AYDIN KARLIBEL İki Piyano Prelüd ve Fügler 6 Ocak Pazartesi Saat 19.00 ÎDİL BİRET Piyano Resitali Adnan Saygun, Bach/Kempff, Bach/Haendel, Mozart/Kempff, Chopin, Rahmaninof •"jt- Türfc Hava Yollan KatManyia * 15 Kj|«wn üslundclu gnıplara % 25 ındtnm uygulanr. * öğr*na, öğr*tm*n v* •m«kli ındmmı tum y*rl«rd* % 50'dir. M>« Satı« YarWrc Koımr Solonu 148 H 92 Gakrıa Dun»mo Burou 55? 95 60 AKM GifaUfi 151 56 00 Vakkoromo Toiom 151 15 71 Vakkonıma Suadiy* 360 90 90 N*pa MutK C«n<*r - Sı»( v« Atmım M^ro. 140 28 45/560 63 39 ' ^ " " " " T I S T A N B U L DEVLET ! TİYATROSU 7 Ocak'tan Başlayarak AKM ODA TİYATROSU'NDA Burak Mikaıl Uçar UMUT CİNAYETİ Yöneten-. Zekoi Müftüoğlu Dekor: Orhan Alpaslan Kostum: Hale Eren Işık: Ayhan Güldağları Reji Yrd: Okan Bayülgen Oynayanlar Seray Gozler-Adnan Biricik 7-8-9-10-11-12 Ocak Gışe Tel: 151 56 00/254 11 Ocak'tan Başlayarak AKM KONSER SALONU'NDA Patrick Süskind KONTRABAS Yöneten ve Oynayon: Metin Belgin < Türkçesi: Hale Kuntay Dekor: Ethem Ozbora Kostüm: Serpil Tezcan Işık: Yakup Çartık 11-12 Ocak Gışe Teh 151 56 00/254 ' c — — • . İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 15 00 IÎ00ftı/1500, âKM tUfUK SALON |15I SSOO 25J| ı 2\ 30 faz 1400 1400ı W Slaknpıırı FIRTINA TürtçtJl C«ı Yld Yint« Bıtar Satanca YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Miizlk Tinor Mfk II 12 0c* TtKSIM S1HNESI U49 69 441 Clcsı 15 00- ZO 30 r.ıı 17 00ı DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA Y«a>a C» Glirap I2.34J0C* Burrt Mikıil Uçjr UMUT CİNAYETİ Ymam Zfcıi Mûltâailu 7i.9IOI112Oal »lı Tıyjıın MASAL RAHÇESİ Yonıtert Eltn Oznn 411 OcıklSıat I1JHI I10IZ SARAII HTAIROSU 1151 30 *0 149 m ii] Hılâın Tu Adcı: ...SERSEMKOCANIN AFİFEJALE KURNAZE JAL c Kınn l«ık 123 45 Ocak Jlın 6tn« HİZZMETÇİLER Tûrkçsı Sılıli Sırsel YoflMtn Rtltı Erılım 7JIA101112 Ocak Jaktp Lırty KÜÇÜK MOZART TtırkçBi Sajp San YoMn Flık Elttntr 5l?0ak|Sm. I1İM1 Ajncı Bıle! Satı EJIına Dtnıjmr 559 95 60/1104 Vakktrımı Taktım 151 15 71 Vakkaramı SuıHıyr 360 90 90 Gıbnm SALINCAKTA İKİ KİŞİ Türlçeıt Sngl Sanlt Yoncten «lev %a« Patrlck Sıaklnl KONTRABAS Turtctn HıW Kuntıy Yonatn Mgijn Mgln II 12 Ocak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle