24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HABERLER MDemirel'ikonuhı haftalıkgörüşmeyeçağımcak. tlkgörüşmeerken emeklı arurnamesi 9 gündemlî görüşme îstiyor)zal, •*aşbakan ile haftalık olağan görüşme geleneğini _. ÖzaM'ın TBMM'de grubu bulunan partilerin ıa bir fcur araya gelmeyi amaçladığı öğrenildi. ^lııyrt Bürosu) — Cumhur- «I. "hıaftalık olağan n e k amacıyla Baş- .. konuiu" görüşme- «kam özal'ın Demirel ___.»yol«ınu actıktan son- _aiunan p>artilerin liderleri laıa gelme-yi amaçladığı öğ- ı Hüsaımettin Cindorak'- ı günü Çankaya Köşkü'- ı özsd ile aylık olağan [bteniyor. iTfutözaL. Demirel'in, haf- in« "12 Eyiül gelenegi" ola- heaiylebu gönışmelerin ye- jajnyla çıfcış yollan arama- racanlığı'ııa yakın kaynak- \e hükcümet ile diyalog kunnak amacıyla Demirel'i "konulo" görüşme- ye çağırabileceğini ifade ettiler. Cumhurbaşkanı özal, bu amaçla öncelikle er- ken emeklilik olarak nitelenen kanun hükmün- deki kararnameyi görüşmek Uzere Başbakan De- mirel'i Çankaya'ya çağıracak. Cumhurbaşkanı özal'ın bu arada Başbakan Demirel ile geri dö- nen ve Çankaya'da bekletilen atama kararname- leri ile ilgili görüşlerini de Demirere ileteceği bil- dirildi. Cumhurbaşkanı özal, kadınlann 20, er- keklerin ise 25 hizmet yülannı tamamladıkları takdirde yaş haddine bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanmalanna ilişkin karamameye "mali portesi" ve "işsizjiğe karşı olmnsnz etküeri olacagV' gerekçeleriyle karşı çıkıyor. özal'ın bu görüşmede, aynca Bağ-Kur ve çiftçi borç faiz- lerinin ertelenmesine yönelik hükümet kararla- rı ile ilgili görüşlerini de ortaya koyacağı bildi- riliyor. Cumhurbaşkanı özal'ın Başbakan Demirel'e önümüzdeki hafta içerisinde "görüşme çagnsında" bulunması bekleniyor. "•< Ozal-Demirel göruşmesinin gerçekleşmesinin ardından TBMM'de grubu bulunan siyasi par- tilerin liderlerine de Çankaya'dan ayük olağan görüşme çağnsı yapüacak. Cumhurbaşkanı Ozal'ın, Demirel'in görüşme çağnsına '•sıcak" bakmaması halinde SHP lideri Erdal İnönü'den de olumsuz yanıt alma kaygısmı taşıdığı, "bir- kac lider ile sınııiı" kalacak görüşme düsümne- digi ifade edildi. ANAP Genel Başkanı Mesul Yılmaz ile RP Ge- nel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Çankaya'dan gelecek ayhk olağan görüşme isteğine "stcak" baktıklan belirtilirken SHP lideri ve Başbakarı Yardunası lnönü, Demirel'in alacağı tutuma g<V re tavır belirleyecek. Bu arada TBMM Başkanı Hiısamettin Cind« »- nık'un da 8 ocak çarşamba gunu Özal ile ayl .k olağan görüşme yapması bekleniyor. Cumhu r- ba jkanlığı'na yakın kaynaklar, Cindoruk ile ö zal göruşmesinin Çankaya gündemine alındı- ğını ifade ettiler. TBMM Başkanı Cindoruk'un Çankaya Köşkü'- ne çıkarak Cumhurbaşkanı özal ile görüşme egi- liminde olduğu öğrenildi. Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın atama kararnamelerini imzala- mamasının, kendisini haftalık olağan görüşme- leri başlatmaya yöneltme isteğinden kaynaklan- dığı biçimindeki yoruma katılmadığını söyledi. Demirel bu yoruma katılmamasının nedenıni şöyle açıkladı: "Devlet başkanı ile başbakan kendi aralann- da konuşamayacak insanlar degil. Neleri varsa kendileri konuşuyorlar. Benim bir sıkıntım ol- maz. Ben sorun yaratacak bir adam degüim. Yal- nız kuvvetler ayrunı pren&ibine, hukukun icabı- na uyması lazım herkesin. Hükumet devletin öuemli bir ciızıi, fakat biıkumet Çankaya'nın da- iresi degil. O duruma getirdiginiz zaman, işin içinden çıkamayız." omba konulan Hürriyet gazetesine 'geçmiş olsurtziyaretinde bulundu mirel: Terör kronikleşti Bi- lüieyınaa p bomba . -totesi AB- gjgsi Genf1 htralöt- esiklderiai Söta- 1, Htrrin Gazetöi Ankara Btras'iBSfcvlet bt- kanlan catMCtysveGöt- feerk Ea-geMOM iterlikte ge- di. ö z l c ö * anfiEJa kapıca karsılanan lenarcdjombarm icani O î l n i z Soiak 'ıti cvindcı f " dex İzkök « gazctenin A*ara t-Ciücisi Fı- Ç A İ ' V ş «ınDem- rcl, gazete çajaala-Ta da gec- niş oisujı di^bsde- ılundu \s * k dedı Başbakan Süleyman Demirel önceki akşam bombalanan Hürriyet gazetesi Ankara tesisterini ziyaret etti. Demirel gazeteye gelişinde Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök tarafından karşılandı. (Totograf: AA) özkök ve Çekı-get bir SÜB görüşen Denrd, tör konı- sonda bir rfhtsıHılc ıduğunın Idmsenin m«çhulü tmadıgın belirtti. Terâîn hejorînin p*- n k yaratmak )lduğprj vurgı- Jjyaa DemireL ^unLsr söyledi "He4ef; «fcrteto aci hai- yaptofnda bedefin« ulaşv. Ha- reketin ctai, şckli, sebebi ne otana OİHB olaya böyle bak- mmk, höyle dejerteodinııek la- zım. istaBbfll'dan sonra gazete- ye Aakara'da da yöaeltUen bn saMınyı aefreüe kıuyonım. 1991'dcn 92'ye girerken devlet, Miküaet, partamemto ve ndiiet oterak hazanı ve güveai yeoi- âtm n^taaaun kararktafı içln- deyiz. Deviete, dücM, demok- rasiye güven sarsümamabdır. Terdr, Jwi üzerimie. Bötün dinya $ikftyet ediyor. Bizün öl- kemizde tcrör oiayı kartlaşmış- tv, keaildeşmi^tir, kronikleş- atiçtir. Söküiop atılacaktır. Mil- letimiz ae oldufunn anlamts. ür." Devlet Bakaıu Gökberk Erge- nekoa da saldından duyduğu üzuntüyü dile getirdi ve "Tek tesellim can kaybı otaanaaıdır" dedi. Ergenekon, milletin gücünden ve özgür ba- sından korkanlann böyle insan- lık dışı yöntemlere başvurduk- lannı belirtti. Gazetenin Genel Yaym Yö- netmeni özkök de terör hare- ketlerinin toplumda oluşan is- tikrar ve yumuşama havasına yönelik olduğunu belirterek Türk toplumunun bu zor gün- leri aşacağım kaydetti. özkök, "Tttrkiye'nin geleceginden umattayiız" dedi. Bayındırük ve îskân Bakanı Oaar Kombaractbaşı, Kültür Bakanı Fikri Saflar, Milli Sa- vunma Bakanı Nevzat Ayaz, SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, Ankara Valisi Erdofan Şahinoglu ile Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Cansever de gazetenin Ankara Bürosu'na gi- derek geçmiş olsun düeğinde bulundular. Gazeteciler Cemiyeti Başka- nı Nezih Demirkent, Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu'na bı- rakılan bombanın basın dünya- sına gözdağı vermeyi amaçladı- ğını belirterek olayı kınadığım bildirdi. DYP'nin sedm kampanyasını yürüten Ataylan'a göre Demirel demokratlıkta "yılın adamı 4 Baba, şapkasından vazgeçmedi' ABSLAN Başbakan Stieynuu Demirel, ; çok kunılus ve y»ın orga- göre *^fita adUau". AX _ ,_B Yönetim Kuruln Başkanı IZtfer Atayton'sgöre hı, Demı- M^'in'Türkiye'ıiııen temokrs! "' oltnasındaD kanaklanı- 20Ekim seçimleri <ncesinde ^ypnin kamp£n\asıu vürütea j0X Ajans, gire- girm^ insan- m& bir "kaleideskop" Une düş- MHIŞ hissi uyaıdıracac kada- •-agirenk döşenmi<. Zafe- V\aylan, "Demirel bıraya gel- «ikUfl sonra dejişti" «iyor. Bu, espri yanı hişkusiz. Ama Demirtl'in "gerçekten g sammiye'üe inanı- •mta. Demireri utidar yolculu- ğında "tanıtnak, Utlelere mtatmak" gibi güç bir göre^ Cîleoen Ataylan, bu sureci şöy- l^aktarıyor: 'Kimpmafuyı ild Bc4nüe ka- » i etöm. Ş u u töjrledin Sayın •>mirrJ'e: Şn ANAP dözeni •Brkiye'den gitaeli ve bir de- mmknsi, gerçek karumlanyla •EnyaulHİır. Banu knrmaya ımmy wk parti dc ^zsiaiz. Sos- y ı danokrat olnama mğmen, (öylöyoranı ve bir kamu- görev yapnuk istjyoram. i Tark rtklam sektörü 1 çok kötö Mr geUşme ol- Sefnela aamııanızanu sOnek için, DYP'nin vnrütmek istiyor- tşte bu nedenterle kam- yy bedava ügtleadim." vtaylan, "sosyal demokrat olduğunu özelükle vur- DYP'nin, yenilenmiş ^Ubte^"' * -Jğmffî^M DYP'nin seçim SSB^^BMİ V^HkVttall kampanyasını yürüten AX Ajans Yönetim Kurulu Bakanı Zafer Ataylan, Demirel'in 'gerçekten değiştiğine' ^ • ^ ^ • ^ • • i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ınandığını söylüyor. Ataylan, Demirel'i takım eibise ve kıravattan kurtanp 'spor Demirel' yaptıklanm c kaydediyor. Ancak t şapkasınj elinden " A t a y Z 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » alamarmşlar. programı ve kadrosu ile "SHP'den daiu üeride olduğu- nu"da... "Kampanyada soyle- nenler, SHP'nin getinneye cesa- ret edemeyecegi söyiemlerdL" di- yor. Seçim kampanyasındaki her sloganm, DYP'nin kadrosundan ve programından alındığını söy- lüyor Ataylan. Bazıları bunu, "Zafer kendi inancı doğrnltu- s^nda sosyal demokrat bir kam- panya vapıyor" diye yorumlan- mış. "OzeHikk entelektüel kesi- mi ikna edemedim. 'DYP bu de- ğildir. Demirel bu kadar değiş- miş olamaz' dediler. Ama ger- çekten de partUaerin soyfemedi- gi biçbir şey yoktu kampanyada. Şeffaflık kavramından demok- ratilüeşmeye kadar her şey par- tililerden ve programdaa alınnuştı" diyor. Zafer Ataylan, yaptıklannın, "Demirel'in şahsmda başlayaa değişimi kitlerere aktarabümek"ten ibaret olduğu- nu belirtiyor. özellikle basın kampanyasındaki "rengârenk" havanın da yine Demirel ve DYP'deki değişimden kaynak- landığım söylüyor, ama bu ko- nuda biraz da yanhş anlaşılmak- tan yakmıyor: Kimileri, 'Zafer yine kuponla araba pazarlar gibi sunuyor Demirel'i' dedi. Hatta Aktuna, bir ara kampanyanın fazla renkli olduğuno söytedi- gınde kovuyordum." Ya tanıdığımız Demirel'in "göriintüsÜDdeki" degişiklikler? Ataylan, bu konuda çok az mıi- dahalede bulunduklannı söylü- yor. Yalnızca bir kez, Demirel- in evindeki fotoğraf çekimi sıra- sında, "Jnsan kendi çalışma odasında bügisayanyla çalışır- ken takım eibise, kravatla olmaz" diyerek spor bir gömlek giymesini istemiş. Atalay'm fo- toğraf çekimleri sırasmdaki bir başka isteği de "Demirerin ya- unda gençlerin bulunması" ol- muştu. Şunları söylüyor bu ko- nuda: "İmaj olarak, Demirerin sa- ğında bir genç nanım, solunda bir deükanlı olacaktı. Ama bu- nn tam uygtdavamadık. Özellik- te mitinglerde adaylar kendini göstermek için öne çıktıkça gençler arkalara itildiler." AX Ajans, Demirel'in "eski" imajı vermemesi için "baba" ya- kıştu-masına ve "şapka"ya da karşı çıkmış. Zafer Ataylan, De- mirel'in "eski ama kendini yeoi- lemiş", "yaşlı ama dinamik" bir lider olduğunu vurgulamak is- tediklerini belirtiyor. Ama De- mirel şapkasından, kitleler de "baba" sloganJarından vazgeç- meyince "iki ayn mecrada iki ayn kampanya" yürümüş. Mi- tinglerde "halk adamı Demire)", basın ve televizyon kampanya- sında "değişmiş bir Demirel".» Televizyondan söz açılmışken Zafer Ataylan, Starl'in kendile- rine güç anlar yaşattıklannı söy- lemeden geçemiyor: "Tam 13 ta- ne filra elimizde kaldı. Hiçbir gerekçe göstermeden yayımla- mayacaklannı soylediler. O gün- lerde epey taroşma oldu aramız- da." Zafer Ataylan, "on yddır ye- ri ynrdu belli olmadığı için" oy kullanamamış 20 Ekim seçimle- rinde. Ama oyunu değilse bile, emeğini esirgememiş DYP'den. "Feki, Demirel iküdara gel- dikten sonra hiç hayal kınklıgı- aa ugradınız mı" sorusuna, "Hayır" diye yantt veriyor, "Ak- sine degişûn çizgisi daha da net- leşiyor." Ataylan'a göre bu netlik, in- san haklanna bakışta ortaya çı- kıyor. Demirel'in demokrasi ça- basmda ortaya çıkıyor. Sosyal demokrat ilkelerde SHP'yi bile geri bırakmasında ortaya çıkı- yor... Son bir soru: "Bir reklamcı olarak Demirel'i tek bir cümley- le nasd anlatırdımz?" Ataylan, bir an düşünüyor ve sonra şu sloganları buluyor: "Yeni Tiirkiye'nin bü>ük de- mokratı." CEZAEVİ1NDE YILBAŞI Teror suçlusuna açıkgörüş yasak ANKARA (AA) — Adalet Bakanı Seyfı OkUy, yılbaşı dolayısıyla, terör suçlanndan cezaevlerinde bulunan hükum- lülerin kapah, diğer hükumlü- lerin açık göriiş yapacaklanru söyledi. Bakan Oktay, AA'nın ko- nuya ilişkin sorusu üzerine, yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde uyguianacak görüş esaslannı düzenleyen genelgeyi önceki gün ilgili birimlere gönderdik- lerini söyledi. Terörle Mücadele Kanunu'- na göre terör suçlanndan hü- kümlü olanlann kapaJı ya da acık göruşmesinin mümkün olmadığını hatırlatan Oktay şunları söyledi: "Biz bu hükümlülerin yıl- baştnda göriiştüriitanesini insa- ni bir olay oiarak degeıiendi- rerek bir formül uyguladık. Arkadaşianmu yasayı yorum- todıiar, koşnilanmızı zorlaya- rak terör suçlulan için kapalı göriiş imkânı verdik." Terör suçlulannın kapalı goriişü Terörie Mücadele Ka- nunu'ııuan kaynakıanan bir durum. Bizim berhangi bir şe- kilde inisiyatifimize, takdiri- mize baglı bir konu değil. Gö- ruşu de bu sekilde sağJamaya çalıştık." Bakan Oktay, diğer mah- kûmların da açık görüş yapa- caklarını kaydetti. irıonu Avrupa'da da terör var ama işkence yok DO6AN AKIN ABANT — SHP Genel Baş- kanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal tnönö, insan haklan ih- lallerine karşı Adalet Bakanlı- ğVnca hazırlanan paketin önü- müzdeki günlerde gündeme gejeceğini belirterek Türkiye^ de işkencenin önieneceğini söyledi. lnönü, "Terör olayta- n maalesef dünyaauı her ye- riode var. Ayrnkçı örgatler tspaaya ve ingOtere'de de var. Aauı oralarda i$keacc yok" dedi. Başbakan Yardımcıs: Erdal lnönü ve eşi Sevioc taöaü, özel Kalem Müdürü Ugar Bü- ke, Turizm Bakanı Abdilkadir Ateş, Başbakan Yardımcıüğı Danışmanı Giiaeş Gürseler, Prof. Eare Koagar, Korel Göymen, Yiğit Gulöksüz \e İnönü'nun bacanağı işadamı Ugw Meagenedofla ve eşle- riyle birlikte yeni yıla Abant- ta girdiler. Abant Köşkü Ote- li'nde gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Erdal tnönü, 1992'de koalisvon protokolü ve hükümet programında yer alan hususlan gerçekleştirme- ye çahşacaklannı belirterek ye- ni yılda terör ve ekonomi so- runlannın halledilmesinin en büyük dileği olduğunu söyle- dL lnönü, önümüzdeki günler- de Adalet Bakanlığı'nın insan haklan ve demokratikleşme sorunlan ile ilgili hazırladığı paketin gündeme geleceğini belirterek işkencenin önienece- ğini bildirdi. lnönü, şöyle ko- nuştu: "Deaokradye gcçiyonu di- ye yıHardv »öyteuyor. Ama hAU Avrap^da TüfUycVa in- SSM haklan »çısiMİaa ea geri kafau iiktier ansuda oidugu sdy)e*iyor. 1992'de dcBtokra- tikte?me çabalanmızı demm etürecegiz. Katduun artünl- • M , örgiUleuBe özgiiriBgü, toivCTrtifcriB ögrkleşürflme- gi, yargı hafnaufcgı ve geçmış- ten kalaa, iaaulanouza yan- b$ yvJdafunlan ortadan katdı- Mi BAŞKET AHMET TAN 10cak Rüyası... En güzel yıl, elbette, henüz yaşanman ,? otaı >VH 1992 yılı, bu nedenle yer yuvarlağı üzerinde soluk alan herkes ve her şey için bütün zamanların en güzel yılı. En azından 1 ocak sabahı itibarıyla... Özellikle de, "dün geceden kalanlar" ve dün "gece ya- rtsından sonra dünyaya gelenler" için... Bir de, kurdu kuşu ile ktş uykusundaki bahar kelebek- leri için... Çünkü uyku bütün güzelliklerin annesidir. Güzelliklere "merhaba" için rüya görmek, rüya için ise uykuda olmak gerek. Uyku, dünyadaki en kolektif faaliyettir. Bu kolektifliğin en yoğun bıçimde yaşandığı zaman ise 1 ocak sabahlarıdır. "Dün gece yarısı doğan bebekler" ile kurtlar, kuşlar ve kelebeklerin rüyalarını bilmek de, çözmek de zor. Ama "dün geceden kalanlannkini" kestirmek kolay. Zamlı rakıyla uykuya dalan memurun rüyası, elbette Ba- ba'nın verdiği yüzde 30 değil, üç haneli bir artıştır, Öğrenci ve öğretim üyelerininki, "istifa etmiş bir Doğ- rarpacı"; ——_—«—^__—— İşçininki, 1 gün ça- lışma, 6 gün tatil; Köylününki, beda- va gübre, parasız to- hum, dört mevsim yağmur; _ _ _ _ ^ _ ^ . ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ esnafınki, yazarka- sa sesinden, fişten nefret eden müşteri... 1 ocak, takvim yapraklarının da, rüyaların da en tepe noktasıdır. 1 ocak, bu yüzden "Nirvana"öu. Nirvana'yı ansiklopediler şöyle açıklıyor: "Ruhun arınması, acıdan kurtulma. Buda'ya göre Nir- vana'ya ulaşmanın 8 yolu var: Doğru görüş, doğru karar, doğru eylem, doğru yaşayış, doğru çaba, doğru anımsama ve doğru düşünme. Bunları sağlamantn yolu ise isteklerden kurtulmaktan ge- çiyor. Çünkü isteklerin varlığı acıyı da getirir. istekler yok edilince acı da yok olur." Nirvana bir rüya mıdır? J H Eğer rüyaysa, bu, Baba'nın uykularına göre bir rûya- dır. Çünkü Baba'nın rüyası yalnızca BAB'a üye olmuş bir Türkiye değil, Nirvana'ya ulaşmış, "acı veren istekleri giderilmiş" bir Türkiye'dir. Baba'nın yeni yıl rüyasının gerçekleşmesi dileğiyle... Zamlı rakıyla uykuya dalan memurun rüyası, elbette Baba'nın verdiği yüzde 30 değil, üç haneli bir artıştır. Meclis içtüzüğü konıisyonda • ANKARA (ANKA) — TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, DYP, SHP ve ANAP'lı uyelerden oluşan komisyon tarafından hazırlanan Meclis içtüzük taslağının yeniden daha geniş bir komisyon tarafından incelenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özai'ın "savaş yetkisi" dahil bazı yetkilerini kısan içtüzük taslağı, Cindonık'un isteği ile oluşturulacak, DYP, SHP, ANAP, RP, DSP ve MÇP'li üyelerin katüacağı bir komisyon tarafından tartışüacak. içtüzük taslağı bu komisyondan geçtikten sonra anayasa ve hukuk profesörleri tarafından gözden geçirilecek. Jçtüzük taslağı daha sonra Anayasa Komisyonu'nda ele almacak ve ocak ayı sonuna doğru genel kuruİ gündemine gelecek. Yeni Ülke toplatıldı • İSTANBUL (AA) — Haftalık Yeni Ülke gazetesinin 29 arahk-4 ocak tarihli son sayısı, Istanbul 2 No'h: Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce toplatıldı. Gazetenin Genel Yaym Yönetmeni Hüseyin Aykol imzasıyla yapılan yazıh acıklamada, DGM'nin toplatma karannın, Ismail Beşikçi'nin "Devlet Güvenlik Mahkemeleri" başlıklı yazısının gerekçe gösterilmesi üzerine alındığı bildirildi. DGM karannda, söz konusu yazının bir bölümünde bölücülük propagandası yapıldığı sonuç ve karanna vanlması Üzerine gazetenin, Anayasa'mn ilgili maddesi gereğince toplatıldığı belirtüdi. Coşkun-Pehlivanlı davası • ANKARA (AA) — Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılarından Ülkü Coşkun'un, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle, eski ANAP Ankara Milletvekili ve eski TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Alpaslan Pehlivanlı aleyhine açtığı 10 milyon liralık tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Pehlivanlı'yı, DGM Savcısı Ülkü Coşkun'a 2.5 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm etti. Karannı açıklayan Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanı, eski TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Alpaslan Pehlivanlı'yı, düzenlediği basın toplantısındaki sözlerinin eleştiri niteliğinde olmadığını belirterek 2.5 milyon lira tazminata mahkûm etti. Renk ytizünden dayak • İSTANBUL (UBA) — Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM tnsan Haklan Komisyonu Üyesi Hasan Mezarcı, Güneydoğu'da yaşanan olaylann, bölge dışına aktarılanlardan çok daha ciddi boyutlarda olduğunu söyledi. Mezarcı, Güneydoğu'da, tespihınin ya da uçkurunun rengi san-kırmızı-yeşil olan kişilerin dahi güvenlik güçlerince yol ortasında dövüldüğünü beürtti. RP istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, UBA'nın sorulannı yanıtlarken TBMM Jnsan Haklan Komisyonu olarak Güneydoğu Bölgesi'ne 26 Araiık 1991 persembe günü yaptıklan gezide edindiği izlenimleri anlattı. Mezarcı, Güneydoğu'da yaşanan olaylann, bölge dışına aktanldığmdan çok daha ciddi boyutlarda olduğunu belirtti. Bölgenin sonmlannı anlayabilmek için "resmi protokol incelemeleri" yerine "halkla iç içe ornıa" yönteminin benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Mezarcı, bölgeye ilişkin üretilecek politikaların da "siyasi yatırım" olarak görülmemesini istedi. Gzrelde • CİZRE (Cumburiyet) — Bir grup PKK militanı, dün akşam saatlerinde Şırnak'a bağlı Cizre ilcesinin Cudi Mahallesi'nde resmi daireleri otomatik silahlarla taradı. Saat 17.00 sıralannda ilçeye giren teröristlerin emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma karakolu ile emniyet lojmanlanna ateş açtığı, güvenlik güçlerinin karşüık vermesiyle başlayan çatışmanın 18.30'a kadar aralıkü olarak sürdüğü bildirildi. Teröristlerin havanın kararmasından yararlanarak kaçtıkları, ölü ya da yaralı olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi. Erbakan: Yılbaşı israfına son • ANKARA (AA) — Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Kâğıthane Belediye Başkanlığı seçiminin partisinin zaferi ile sonuçlandığım bildirerek, "RP oylan 20 Ekim seçimlerinde büyük artışla yüzde 25.2'ye çıkmıştı, Kâğıthane seçiminde yüzde 33.3'e yükselmiştir" dedi. Erbakan, RP Genel Merkezi'nde bugün düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konulara ilişkin görüşlerini anlattı. Yılbaşını Hıristiyanlann Hz. Isa'mn doğum günü olarak kabul ettiklerini ve kutladıklanm hatırlatan Erbakan, yılbaşı gecesi sabaha kadar surdurulen içki, kumar ve israf eğlencesine son verilmesini istedi. • I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle