24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
\OC2AIW2 EKONOMİ Hektrtttiıetimi rertnde saydı •ANMAKAIAMA)— nrtTe'nin tvlaoelektrik asjâ fiıetia, yıın ilk on ••a geçennlınıynı ihaıiııe g« ytne 4.1 rank 49 n*ar '9 nitycsı küovsaat löbtkü. Tenak «mlLann asinı amtm hidıtiik nynaklı Maıuniıı aatdıjfc jödodi. BuSöneade rnnik santrianr lretüni ttzde S.8 amak :0 milyar 19 rilovâtsate ılkseldi. îkirolLk sannlla.Tan pçedeştirila üram ise jtnk-2.9 azjara!18 ıdyjr -46O nfyon bkmt&aata püeâ ATrmin yeai patnonuPortekiz • ANKARAiAMA)— Jorttiriz, 1 Oak'oAvrupa "bpluhıSu (Afldüem h^anlıgını Kİencek. fioOanda'dan iönen «vrancak d u Portekiö bskanlığı >nkara*da oiımlu lorşılanjyor. Bu aada, Jbrtekiz Cunuurhşkanı Nario Soam'ı 192 yinın ilk yansındm Ibttekiz'Ln dtaerz sıssına Ttakiye'yi njKtt deceği öîrenildi. teknolojiye galip • SAMSUNıAAı — Tdraolojik geL$m«re lurşın, tanm lesinnde lurasabao ik^ayMn pılluğunun üsrtinkğünü kcrudugu bikLrild. Tanm ve Köyişleri Mauğı'nca yapdan araşûnnay* göre karasaban kuEanaı bâlgelerin başsnda yüzde 29.3 ile Karadenizyer ahyor. Karadeiz'L yüzde 2Uile Doğı Anaiolu, yiade 14.4 ifc Güoydoğu Audolu, yüzde 11.8 Ue Akdeniz, yüaie 9.! Ue Ege, ytade 5.2 ile.Maraara Bölgesi izliyor Kıaa vadeli dış borç azaldı. • ANKARA (AA>- Türlriye'ııin kıa vadeli yükümlOlüklen bu yılın 9 ayında 592 mılyon dolar azaldı. Geçe» yıl aynı dönemde kısa vad«ü yükümlülüklerde 3 milyar 40 milyon doUrlık artış kaydedilmişti. Geçen yılın 9 ayına göre yüzde 20 artan orta ve uzun vadeli kredi kulkmmı ise 1 milyar 875 milyon dolara yükseldi. 1990 ocak-eylui döneminde, bu rakam 2 mılyar 374 milyon dolar duzeyine indi. Söz konusu dönemde, orta ve uzun vadeli kıedilerin yüzde 47'si kamu sektörünce kullanıldı. Ankaratla ekmege zam • ANKARA (AA>— Başkentte, otobüs, tninibüs ve taksi taşıma ücretlerinden sonra belediye ekmeğe de yüzde 50 oranında zam yaparak 600 liradan 900 liraya yükseltti. Belediye ortakh Halk Ekmek Fabrikası'nın, artan maliyetler karşısında 2 Ocak 1992 tanhinden itibaren 350 gram ekmeği 930 liradan satmaya başlayacagı bUdirildi. Azerhaycan'a destek • ANKARA (AA>- Tirkiye, Azerbaycan'ın Ekonomik Işbirliği Teskflatı'na (ECO) üyeligini desteküyor. Dışi$leri Bdcanlıgı Sözcüsü BJyükelçi Filiz Dinçmen, kanuya ilişkin bir sonı tterine "Bilindiği gibi Azerbaycan'ı ilk tanıyan Ûke Türkiye olmuştur. tlkemiz tabiatıyla Aerbaycan'ın ECO'ya üye omasını da dsteklemektedir." dedi. Cakanhk - fcelediye kavgası • tZMtR (ANKA)— ören yrlerinin gelirkrinin yüzde 6f ının il özel idarelerine a-nlması için tzmir Valiliği Kiltür Bakanlığı'na bşvurdu. tzmir tl Genel •veclisi'nd< ören yerlerinin gürlerinden il özel idare brtçeieriiK kaynak vtanlmasının zorunlu hale «kliği görüşü savunuldu. C.Ttı yerlerinin imar ve cLzenlenmesinden il özel iare bütçelerinden de hrcama yapüdığı halde bu gürlerin valaflar, arutlar ve cdzeler müdürlükJerine apafj belirtileıek tl Genel ItecUsi'nde oy çokluğuyla anan karar uyannca gürlerin yüzde 60'ının özel &arelere bırakılması istendi. \fergî paketi açıldı ANKARA (Cumhuriyet Bü- ı) — Hükümetin vergi paketi açıldı. Gelir Vergisi dilimleri Ba- kanlar Kurulu'nca yözde 66.7 oranında arttınlarak yeniden be- lirlenirken vergi kaçakçüığı ve usulsüzJük cezalan da yözde 50 oranında yükseltildi. Petrolde uygulanan yizde 12 oranındaki Katma Değer Vergisi de (KDV) bugünden geçerli olmak üzere yizde 13^'e çıkanldı. laşıt alım vergileri yüzile 40-75, motorlu taşıt vergisi yözde 100 arttırıldı. Ancak KDV'deki bu artış önce- lri hafta petrole yapılan zammın içine yedirüdiği için benzin ve diğer petrol ürünlerinin fiyatla- nnda bir artışa yol açmayacak. Bakanlar Kurulu, gıda madde- lerinin KDV'sinin yözde 6'dan yös4e S'e yükseltilmesini öngö- ren karann uygulanrnasıru ise bir yü süreyle erteledi. Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan karanyla yüzde 25 oranında Gelir Vergisi uygulanan 12 milyon liraya ka- dar olan ilk dilim, 20 milyon li- raya çıkanldı. Gelirlerin 20 mil- yon lirayla 40 milyon lira arasın- daki kısrru için yüzde 30,40 mil- yon lirayla 80 milyon lira arasın- daki kısmı için yüzde 35,80 mil- yon lirayla 160 milyon lira ara- sındaki kısmı için yüzde 49 ver- gi uygulanacak. 160 milyon li- rayla 320 milyon arasındaki ge- lir için yözde 45, 320 milyonun üzerindeki gelir içinse yözde 50 oranında vergi alınacak. Vergi kaçakçılığı cezalan ise birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek sahipleri için 1 mMyon li- radan 1 mflyon 500 bin liraya yükseltildi. Söz konusu cezalar ikinci sınıf tüccarlar için 400 bin Hradan 600 bin Hraya, diğer mü- kellefler içinse 200 bin liradan 300 bu liraya çıkanldı. Bu ara- da vergi kaçakcılığının kapsamı da yeniden beürlenerek beyan üzerinden alınan vergilerle Ugi- li olarak yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde toplam 9 mflyon, diğer beyannamelerde 1 milyon 80* bin U n d u az ol- mamak üzere belirtilen matra- hın ynzde ltf'unu geçen mikta- nn eksik bildirilmesi vergi ka- çakcıbğmdan sayıldı. Daha ön- •ilyon 600 bin liraya çıkanldı. Gottirü usulde vergiye tabi olan- lann işyerlerinin Emlak Vergisi değerinde 7 milyon bralık tutar 10 milyon 500 bin Bray» çıkanl- dı. Işyeri kira bedeline ait 1 mil- yon Hralık tutar ise 1 milyon 500 bin lira olarak yeniden beürlen- di. Bu arada gıda maddelerinin yanı sıra gazete, dergi, tiyatro, opera ve bale gösterileri fiyatla- nndaki KDV oranı da halen uy- gulanan yözde 6 oranında de- vam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayn kararda da laşıt Alım Hükümetin vergi paketinden "artış" çıktı. Sadece Gelir Vergisi'nin ilk dilimi 12 milyondan 20 milyon liraya yükseltilerek dargelirliye geçici bir rahathk sağlanırken, taşıt vergileri yüzde 40 ile yüzde 100, vergi cezalan yüzde 50 arttırıldı. Gıdada 2 puanlık KDV artışı 1 yıl ertelendi. Bu arada deniz araçlan, yat, kotra, helikopter gibi ulaşun araçlanmn alım ve yıllık vergi- lerinde ise yüzde 40-55 oranın- da artış yapıldı. Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkililçri, bu araçlardaki vergi artış oranının binek otomobille- rinden düşük olmasuun nedeni- ni AA muhabirine şöyle açıkla- dılan "Bo ntefim araçlan için B* knmar Knram'nnn 1991 ym yef- kinmJti«oMngnndan,bnoraa- lardaki arta) döjik kalnuştır. Bnlfnif Knrara'ran yedd Bml- tmi «ana da arttırmak için ayn bir kannna gerek dnynlmakta dır. özeiUUe bn hnsustan dota- yı bn tnr ninfyn ançhurmm al w ydkk TCf|i tuttş oranı difer U i l M i " Yazarkasaya geçiş süresi uzatddı ce yıllık beyannamelerde 6 mil- yon, diğerlerinde 1 milyon 200 bin lira esas alınıyordu. Vergi usulsüzlük cezalan da birinci derece usulsüzlüklerde 15 bin li- rayla 3M bin lira, ikinci derece usulsüzlüklerde 7 bin 500 liray- la 210 bin lira arasında yeniden belirlendi. öte yandan küçük çiftçi mu- afbğına ilişkin olan 25 mflyon li- rabk yülık satış tutan ölçüsü ge- çen yılın hasılatına uygulanmak üzere 40 milyon liraya yükseltil- di. Mesken olarak kiraya verilen binalann kira gelirlerinde vergi- den istisna edilen yıllık 1 milyon Urank kira tutan yine geçen yıl gelirlerine uygulanmak üzere 1 Vergisi ve yılda iki defa ödenen taşıt vergileri yözde 75 oranın- da arttınldı. Buna göre 1 ve 2 sa- yüı listelerde yer alan binek oto- mobülerle, kamyon, minibüs ve otobüs gibi ticari taşıtlann alı- nu sırasında ödenen vergi mik- tan yözde 75 oranında arttırıl- dı. Söz konusu Taşıt Alım Ver- gisi, motor büyüklüğü, ağırhk ve diğer özelliklere göre farkb- Lklar gösteriyor. Ote yandan yüda iki defa öde- nen laşıt Vergisi de yözde 75 oranında arttınldı. Böylece her yü ortalama 100 bin lira laşıt Vergisi ödeyen bir otomobil sa- hibi, 1992 yıünda 175 bin lira ödeyecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayn tebliğ ile de yazarkasa kullanan- lara ilişkin bazı kolayhklar ge- tiriJdi. Buna göre yılbaşından itiba- ren yazarkasa kullanma zorun- luluğu doğanlar, yazarkasa kul- lanımına 1 Nisan 1992 tarihin- de başlayabilecekler. Tebliğ uya- nnca, gayri safi hasüatı 15 mil- yon lirayı aşanlar 1 Nisan 1992'den itibaren, 10 milyon li- rayı aşanlar 1 temmuzdan itiba- ren, 5 milyon lirayı aşanlar 1 ekimden itibaren, 5 milyon lira- nın altında kalanlar ise 1 Ara- lık 1992 larihinden itibaren ya- zarkasa kullanacaklar. Tfekel'e de depozitoİDRtS ADtL Rakı ve şarap şişelerine de de- pozito geliyor. ilk icraatı, çevre kirliliğine yol açan atıklann üre- ticilerine "depozilo" ya da "ge- ri toplama" yükumlülüğü getir- mek olan Çevre Bakanı'nın ye- ni hedefi Tekel ürünleri PET ve PVC ile metal ve alüminyum kapların çevre kirliliğine yol aç- masını önlemek amacıyla hazır- lanarak yürurlüğe giren ve 1 Şu- bat 1992'de fiilen uygulamaya başlanacak olan Katı Atıklann Kontrolu Yönetmeliği, cam şişe- leri kapsamıyor. Çevre Bakanı Doğancan Akyürek, Cumhuri- yet muhabirinin "Tekel ürünle- rinin de depozitosu yok, bunun için bir önlem almayı diişünüyor musunuz?" sorusuna, "açıkça- sı Tekel ürünleri için şimdiye ka- dar bir şey düşünmedik. Ancak Tekel tarafından üretim ve satışı yapılan rakı ve şarap şişeleri de depozito uygulanmadığı için çevre kirliliğine ve önemli miktarda cam kaybına neden oluyor. Çevre Bakanı Doğancan Akyürek, Tekel ürünlerine de depozito zorunluluğu getirileceğini söyledi. söylediğiniz iyi oldu. Ben hemen not ediyonım. Tekel'e cam şişe- ler için depozito zorunluluğu getirilebilir" dedi. Akyürek, PET ve PVC türü ambalaj malzemelerini kullanan firmalann cam ambalajlan kul- lanma hazırlığı içine girdikleri- nin hatırlatıhnası üzerine de 92 f DENNEBEKLÎYORLAR? "Bizim tercihimiz de camın kul- lanılması. Ancak söyledigimz gi- bi cam şişelerde de depozito zo- runlu tutulabilir. Tekel'in ürün- leri* Vonusunda girişimde bulu- nacagım" diye konuştu. PET ve PVC gibi çevre kirli- liğine yol açan ve doğanın yüz- yıllar bovunca yok edemediği ambalaj malzemelerinin üreti- mine ise sınırlama getirilemiyor. Çevre Bakanı Doğancan Akyü- rek, bu malzemelerin üretimine getirilecek sınırlamannı, üretici kuruluşlan ve buralarda çalışan- ları zor durumda bırakacağını söyledi. Akyürek, PET ve PVC amba- lajlarında kullanılan hammad- denin bir bölümünün ithal edil- diğine, bir bölümünün de PET- KIM tarafından üretildiğine işa- ret ederek şöyle konuştu: "İthalat da PETKİM de kont- rol altında tutulacak. Ne kadar iiretildiği. ne kadar itbaJat yapıl- dığı izlenecek. PET ve PVC ure- ticisi kuruluşlar ile bunlan am- balaj maizemesi olarak kullanan firmalar da bize belirli dönem- lerde bildirimlerde bulunacak- lar. " Metin Akpınar Akpmar'ın favorisi mark GiMnrii «stası karammr NAZİRE KALKAN Metin Akpınar bu kez güldürfemedi. Türkiye'nin ünlü güldürU ustası, konu Türkiye ekonomisi olunca acıklı konuştu. Metin Akpınar, ekonomiyi "içler acısı" olarak nitelendirdi. Akpınar, "Yeni hükümetin bu yükün altından pek kolay knlkabilecegini sanmıyorum. Vergi reformu ya da yabancı semuyeyi ülkeye çekmek gibi önlemler aunacakür" dedi. 92'de paramı nereye yatırayım diye düşünenler için ise Akpınar, dış gelişmelere paralel olarak "doiann ilk 6 ay icinde düşecegi, markuı ise yikıdmcye devam edecegi" tahminini yapıyor. Borsanın ocağın 15'inde açıklanacak tedbir paketini beklediğini söyleyen ünlü sanatçı, "Bu tarihten sonra borsa böyök bir olssıhkla yükselişe geçer, ama yine de orta geürliler için pek güveniir bir yatınm ortamı yok" gorüşünü savundu. Metin Akpınar, dış gelişmelerin Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği konusunda ise "Almanya dönya ekonomisinde liderliğe oynayacakür. Amerika'nın dış ticareti ise bu yılın ilk 6 ayında toparlanamaz. AT nlkeieri ise simdiden MrMrierin* luuok atmaya başladılar. Bütnn bnnhv bizi olnmsuz etkileyecektir. Yeni Törk cnmhuriyetkrine Uder olmamızı isteyenJeri ise hiç anbunıyoram. Ne onlardan bize bir fayda gelir ne de bizden onlara" şeklinde konuştu. Peki dünyaya ve Türkiye'ye böyle bakan Akpınar, 92'den kendisi için neler bekliyor? Akpınar'ın ilk sözü "7.5 milyonluk Istanbnl'da 2500 kişilik bir salon yoksa »e biz bu dunıma ağiajnıyorsak demek ki ağlamayı unutmuşuz" oluyor. Kendileri için salon, oyun ve kadro sorunlannın 92'de de devam edeceğini söylüyor. EVDUATIMIZ TRILYON LİRAYI ASTI 31 Arahk 1990 - 31 Arahk 1991 tarihleri arasında sağladığımız olağanüstü performansla mevduatımız %232 oranında artarak 904 Milyardan 3 Trilvon liraya yükseldi. Bu gelişmeyi borçlu olduğumuz bütün Mudilerimizin, Dost ve Müsterilerimizin yeni yılını coşkuyla kutluyor, esenlikler dilivoruz... tütünbank< Z : E I _ E < I : E C : E C Ü V E N CUMHURÎYET/11 TUKETtCİ GÖZÜYLE MERAL TAMER Kaç derneğe üyesiniz?Eskiden hepimiz para taşırdık. Son ytdar- da cerjferimize çeşrtli banka ve kurumlann rengârenk kredi karöan girdi. Artık "ptaattk parnya geçemedMc" tûrûnden yakınmalara pek yer yok. En azından büyük kenöerde yok... Kredi kartları hayatımıza girdi, ama ya der- nek kartları? Cüzdanmızda kaç demeğin ûyB* kart var? Sanırtm çoğunuzun yanrtı olumsuz. Pnk azı- mtz demek üyesryiz. Oysa böyto bir aoru so- rukJüğunda, TülnMei DanMfl'ndan, HayM Konıma DMIMOI'IM, Çft&daş • mı KonMM DanMği'ndan Kachn Sonmlan AraştmTM htortozl D W I M # ' I W çok sayıda demeğin kartı çıkıvermeli cebinizden. Ben çevremde kim« sorsam, herhangi bir derneğe üye oimadığını sâylüyor, hemen ar- dtrtdan da "nma vafcttm yok" dry» bir maze- reti ektiyor. Oysa demek üyeliği zaman iste- miyor ki... Bu yanıttan da anhyorum ki ülke- mizde demek konu- su o kadar üvey eviat muameiesi görmüş ki insanlanmız dernek üyesi olmakla demek- lerde faal olmayı birbt- rine kanştırıyortar. Oysa arada önemli bir fark var Dernek üyesi olmak demek, demeğin kartını cebt- nizde taşımak, cüzi miktardaki yıllık aidatı- nı ödemek ve o deme- ğin çalışmalannı fiilen yürütenlere "Ben de •Unlebernbenın.bu flkri dMteidtyonım" demek. Başka bir şey demeniz gerekmiyor. Üstelik dernek üyeliği öyie pahalı falan da deâil. Orneğin Tüketiclyi Koruma Demeğl B«9- kanı Ayf* Akman'dan öğrendiğime göre bu derneğe üyelik için yılda 36 bin Mra •yırmak yeterli. Bunu ayda 3'er bin lira olarak da öde- mek mümkün. Bugün 1 palMt Hartboro ya da OunhHI stgaraa için ödemeniz gereken para, bu demeğin aylık aklatının 3 kat. De- mek ki işin parasal yönû de çok önemti de- ğil. önemli olan dernek ûyest olma bilinci... İskandinav ülkelerine bakıyorsunuz. Diye- lim ki ülke nüfusu 5 milyon, ama bakıyorsu- nuz aynı ülkede 40 milyon adet dernek üyesi var. Her insanın cebinde 8 demek kartı var demek oluyor. Üstetik yeni doğmus bebekte- Sanmm bizim üikemizde demek ûyesi ol- maya aoğuk bakmanm nedenterinden biri demekçüği bümematoa, (iğari de aiyaMi oto- ritenin yıftar boyu demekoMği caydmcı tavn- chr. ömeğin bir Bans Demegi Oyateri, yıHar boyu betgeaiz-karmBiz yBjgrianabirrM», hapte- hanetero^ yılnvca tutukfcj knidMnn aonra hiç- bk suç isnat edüemoyerek «erbeat oırakıtm«- tardtr. Ama artık yeni bir ytia girmifken ve haMctn tepkisine su ana kadar son derece duyarh oi- duğu gûztenen bir hOkümet ieba*ındayken be*i demafc Oveliğini de yeniden dOşünebi- Hr v» bir tüketici derneği, çevre korumaya yo- nelik bir dernek ya da her ikisine de üye oia- büininız. Biz çok küçük aidatlar karstltğmda bu der- nekleri deetetder, üye sayıiannın attmalanna katkıda bulunursak, aynı konutarda heaap sorma, bir baskı grubu oluaturma yoiunda da beMi adımlar atmn oturuz. Bugûn tüketicite- rin cenneti oiarak ka- bul ediien Amerikan Birleaik Devtetteri'nde günümüzden tam 30 yıl önce devrin ABD Başkanı Kennedy, Amerikan Parlamento- su'nda tüketicinin 4 te- mel hakkı bulunduğu- na dair bir bikjirge okudu. Ama aynı Ame- rika'da Hk tüketici der- neği 1932 yıhnda, ya- ni günümüzden tam 60 yıl önce kurulmus- tu. Biz de tüketiciier oiarak dernekteşme g»- rişimlerine sahip çıka- lım. Kendimiz için uy- gun butduğumuz, dü- rüst çalıstığına inandı- ğımız tüketici demeği- ne üye otalım. Eğer 1992 yrtı sonu geidiğin- de hâlâ cebinizde Tüketicryi Koruma Deme- ği kartı yoksa, temizleyiciye gönderdiğiniz gri pardösü neden mavi olarak gerı dönüyor ya da mahalle bakkalınız neden size ekşimiş yo- ğurt satıyor veya satın aldığınız televizyon 3-5 ay sonra neden çalışmaz hale geliyor diye ha- yrflanmaya hakkınız yok demektir. Çünkü siz, sizler için bu hakları aramaya talip olanlara destek olmamış, tüketicilerin, ancak bir bas- kı grubu oluşturabildikleri takdirde seslerini duyurabildikleri ve haklarım arayabilecekleri çağrılannı ciddiye almamışsmız demektir. Sağlık, mutluluk ve basannın yanı sıra he- ri, çocukları çıkartırsanız, bu rakam daha da pinize tüketici olarak haklannızı daha kolay artar. savunabildiğiniz bir 1992 diteğiyte.... T Ü K E T İ C İ N İ N S E S I Kasko ödemede sorun "Yeni aldığım arabamı OYAK kuruluşuna kasko ola- rak sigorta ettirdim. Yaklaşık 1 ay sonra arabama çarptılar ve sigortaya haber verdim. Gerekli işlemler yapıkJıktan sonra bana "Arabanızı tanı- dığınız servise götürüp bil- dirin, biz servfs yetkilileriy- le gerekli anlaşmayı yapar, bedellni öderiz" dediler. Bu- nun üzerine Çanakkale'den gelerek arabamı Mecidiye- köy'deki Tofaş Gürsoy Servi- si'ne götürdüm. İki gün son- ra yine çağrı üzerine Çanak- kale'den Istanbul'a arabamı almaya gittim. Gittiğimde ser- vis yöneticileri 2 milyon 151 bin lira ödemem gerektiğini bildirdiler. Ben arabamın kas- ko sigortalı olduğunu, bu be- delin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğini belirt- tim, ama "Siz parayı ödeye- cekslniz, daha sonra biz si- ze göndereceğiz" dediler. Durumu bilmediğim için teda- riksiz yola çıkmıştım. Yaban- cı bir şehirde 2 milyon lira bul- manın zorluğunu takdirinize bırakıyomm. Servis beni tanı- madığı için, verdiğim çeki de kabul etmedi. Bu arada saat 17.00'yi geçmişti. Bankalar kapanmış ve ertesi gün de cu- martesiydi. Bu miktar 2 milyon değil, 20 milyon lira da olabi- lirdi. Hastanelerde rehin kalan hastalar gibi benim arabam da rehin kalacaktı herhalde. Ben ki bir hukukçu olarak bu muameleye maruz kaldığıma göre sade vatandaşın haJini yine takdirinize bırakıyorum. IŞIK İŞGÜDEN-ÇANAKKALE Arkadaşımız Nuray Köroğhı, Oyak Sigorta yetki- lilerinden ismailAlper Tunga ilegörûştü. Tunga, oku- rumuzun bu arabayı banka kredisiyle aldığım, kredi- yi veren Emlak Bankası olduğu için arabanm sahibi- nin Işık tşgüden değil Emlak Bankası gözüktüğünu ve ancak bankadan okey alındığı takdirde ödemenin yapılabileceğmi bildirdi. Nitekim okurumuz aldığı kre- diye ilişkin odemeleri aksatmadığı için bankadan bir sorun çıkmadı ve sigorta şirketi gerekli parayı ödedi. Avukat okurumuz Işık tşgüden, "Meğer biz banka- dan kredi ahrken imzaladığımız bir sürii kâğıtta bu şartlan da kabul etmişiz de haberimiz yokmuş. Ban- ka kredisiyle araba almayı düsünenlerin bilgi sahibi olmalannda yarar olabiUr" dedi. NOBLE AIRlden hayır yok Noble Air Havayollan'nın Hamburg acentesinden İs- tanbul'a dönüşü açık bir gidis-dönüş bileti alarak 16 ağustos günü Yeşilköy Ha- vaalanı'na geldim. Tekrar Hamburg'a dönebilmek için Noble Air'in rezervasyon bürosuyla 3 haftadan beri temastayım. Her seferinde "direni? " nedeniyle uçuşla- rın yapılmadığını bildirip tele- fonu kapatıyorlar. Sonunda genel müdühüğe gittim. Bile- time baktılar ve "Dönüşü okeyli olmadığı için uçamaz- sınız. Ama siz kendi imkân- lannızla Hamburg'a gkJin. Almanya bürosu size uçma- dığınız bölümün parasını ia- de eder" dediler. Gidiş-geliş biletiyle yalnız gidış oıietı ara- sında büyük fiyat farkı var. Ay- rıca grttiğimde parayı geri ve- recekleri ne malum? Bu ara- da kaç haftadır gitmem gerek- tiği halde burada kalmak zo- runda bırakıldım. Duyduğuma göre benim durumumda olan bir hayli yolcu varmış. Erton Asral-istanbul A rkadaşlanmtz Noble Air ile bağlantı kurmaya r \ çalıştılar, ama telefonlan kesik olduğu için ba- şaramadılar. Asil Nadir'in ailesine ait olan bu şirket, Nadir'in durumundan dolayı maJi sorunlarla karşı kar- şıya kalmıştı. Anlaşılan sonunda faaliyetierini durdur- ma aşamasına geldi. Çünkü elinde Noble Air bileti olup da Erton Asral gibi uçamayan başka okurları- mız da var. Uçakla seyahat etmeyi düsünenlerin dik- katine... URETICIYE TEŞEKKİİR S6¥HMHf1N Rumeli Caddesi'ndeki Divarese mağazasından bir buçuk ay önce George Hogg marka bir çift kösele ayakkabı aldım. Ayakkabı- nın yürürken bükülen yer- lerinde çatlamalar meyda- na geidiğini gördürn. Ayak- kabtlan magazaya götürdü- ğümde yetkili kişi inceienip sonuca bağlanacağmı söy- ledi. Kısa bir süre sonra ayakkatHİarın iadesinin ka- bul edikjiğini belirttiter. Ma- ğaza yetküHerine ve konuy- la yakından Hgüenen Alboy Fabrikası'na teşekkür ede- rim. Efe Çehreli-istanbul İnci Kundura Kocamustafapaşa'daki inci Kundura'dan bir süre önce 90 bin liraya çocuğu- ma bir ayakkabı atdım. Ayakkabıyi giymeye başla- dıktan bir ay sonra arkası yırtıldı. Tamir edümeaini is- temeK için İnctKundura'ya gittiğimde hiçbir şey söyle- meme fırsan kalmadan, "Bu- oWm hatanvz, çocuğun değN" diyerek hemen bir yentsini verdtter. Değiştirile- biieceğtni düşünmediğim için nasıl halledebHeceğimi sormaya gittiğimde boyle bir otayta karşılasmam be- ni son derece sevindirdi. ŞOtaran Cano2«r - iatanbul «Hcsoy'uııjesti Bir süre önce bir müzike- vinden aldığım kaset bozuk çıktı. Bu kasetin korsan ka- set olduğunu zannederek sorumlu plak şirketi Gok- »oySesGörüntüTicAŞi yi arayarak durumu bildir- dim. Tahminlerimoe yanıl- matTNstım. Göksoy fırması, kusur kendilerinde olmadı- ğı halde bir gün içinde ba- na yeni bir kaset ile ozür mektubu gönderdi. Rgen Sozer - taanbul.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle