25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• Sahıbı. Cumhurlyet Matbnacılık \o Gfl'E>ecıJ.< 1 A «. adına NAOtR N VD1 Göncl Yayın Müdürü OK1AY KUK1BÖKK Sorumlu Yazı îşlerı MüdlirüBl.Mi.NT DlkMENtR Basan ve Yavan ( t'MHl'RtVrT Matbaacılık \e Oazetecllik T.A S>. Cağaloglu, Halkevi Soö No 39 41 rr.LC.RAJ' ve MI'KTUP CUMHURlYfcT lSTANBUt Posta Kutusu îstanbul No: 246 Tclpfonlar: 22 42 90 22 42 US 22 p 97 2» Y> 98 11 V. 91 m SM IR41JI I D f V C T OUMMUHIYtl BASTN AHLAK YASASINA LİMAYl IAAHHLT EDER • + M • İLft'HAlt: Ankara Atmtüttt Bulvarı Yener Apt. Yenlsehir Tel: 17 74 77 2S 57 01 • ÎZMİR Halit Zıva Bulvarı No 85, Kat 3. Tel 13 12 30 12 1" 09 • ADANA Atatürk Cad. Ugurlu Pasat. Tel. 145aO 19731 ATLAR: 12 I S 1 Yurt.çl : M 270 125 45 O Yurtdısı: 990 496 247 50 82 50 Ülke grunlarına ve aÇırhğına göre uçak farkı okuyucu tarafından aynoa orlenir ve ttA\ Başlık (MAKTU) 7vı Lirs 2 3 ve 7. S»yla (Stntlml) « ... 110 • 4. s, t. Sayfa (Santıml) 14u Ölum Mevlid TwkkUr (S Santıml) ... 300 Nışan Mkalı Evlenme Dogıım 2 ) M Yavın Havarı (KELÎMESİ) 4 KnviD (KELİME.Sİ) 3 TAKViM 8 MAYIS 1976 OUnet ÖRle îkindl 5 49 13 10 17 04 Aksam Yalsı îmsak 20 12 21 59 3 53 Faşizmle mücadele (Baştarafı 1. Mvfada) «11 baskılarla bunaltmaktadır Ekonomık gelışmeyi ve vatırımları hızlnndırma Iddiasıyla kurulnıuş bır hükümpim eğıtılrnı$ ınsan Kücüyle bdylesine yabancılaşmaM, onları bnylestne itmesı, buvük bır çelışkıdır Hukümetın ekonomidekı başarısızlığının başlıca nedenlerınden birl de bu çeliskıdır. Bu çelıskl, aslında, hukUmet1» ve hukıımctın tpmsil ettıgl egemen güçlprlp tnplum arasındakı temel çelışkinın doğal s o nurudur. Ekonomfk gplfsme, sosval ve »lyaîal gelışmeden ve değışimden soyutlanamaz. Üretım biçiınınin ve pkonomlk yapının deJMşmesi anlamında ekonomik gelljme, kesınlikle. sosyal ve slyasal gelişmeden ve dpgişlmdpn «oyutlanamaz Ürettm biçlrntnın ve pkonomık yapının deglşmesi anldmmda ekonomık gplişme, ke «lnlıkle, sosyal ve slyasal değişime de yol açar Hatta, değer 01çUlerınt de etkileypn bır kültür degisimlne dönüşur Bu kültUr değışimtnin, geleneksel ulusal kUltürden kopma anlamına gelmesı gerekmez. Fakat ikısi de birbırinl etkileyerek yenl bir kul tür sentezı oluşmağa başlar TUrkıyp'de ıse tutucıı güçlerden ve tutuculuğu kalkan gıbl kullanan egemen çıkar çevıelerınden bır bolümu, ekonomık fcelişmenın, sıyasal ve sosyal degisme, kültür deftişimıne yol açmasını onlemeye ugraşmaktadırlar Bu, halk dyımıyle, akıntıya kar|ı kürek çekmektır. Hükümette ve hıjkumetın temsıl ettiRi egemen guçlerle toplum aıaeındakı temel çelişkı budur. Türkıye'dPki ılkel kapıtalızm nnlayıjını aürdürmek Isteyen baH çıkar dpvrelerı ve hiyaspt adamları istlyorlar ki, ekonomık gehşme sonucu toplumun vaşama blçlml deftişsin, üretım bnı«ıı ve ilış.kılprı değışsın, ama deger bl(,Ulerı, davranışlar, du «Unceler, kafalar degışmesin Herkesln kafası, işçinın de gencin de, egıtilmı; lnsanın da, teknlk elemanın da kafası, kendi kafaları kadar geri kalsın Bunu lstiyorlar. Bu lsteklerl ve bu yönde umutsuz bır çırpımş içlnde bulunmaları, kendılennı, buRunun Turk toplumuyla da, çagımır. cereklerıyle de, ekonomik Kelişm* kurallarıyla da ters diisürüyor. Tabıl lnsanlıgın gehşme akımını, gehçmenın kurallarmı termne çevırmeğe guçlerı yptmıyor Buna guçleri yetmeylnce de, istediklen toplum modelln! ve dllsUnce kalıplarım zorla kabul ettirecek bır devlet yönetimınl ozHiyorlar. Oelısme süreclndekl bır topluma, sandıklardan, bohçalardan çıksrılmış düşuncelerle yön veremeyeceklertnl görünce, «Guçlü devlet GUçlU iktldar» olma hevesıne kapıhvorlar. Bu hevesın ve slogamn ardında kl neden, değtşımı engellemek lateyenlerın güçsUzlUgüdUr. Dü Süncelerınin güçsüzlügunü, zorbalık olçtisune varan blr «devlet gücü» ıle dengeleyebılmek istiyorlttr, bu da kendtlerini façızı»e yöneltlyor » Teknik elemanın, ekonomik ge lljmenin surukleyicl gücü oldu^unu teknik tlemanlar ara^ında da, az da olsa sosyal sıyasal değiîımi, kültür deglşlmlnl engel lemeye çahfanlarla gönUUU isbirllgi yapanlar bulundugunu rtne süren Ecevit, «Fakat onlar manevi boşluklarını kendi kendılennden bağnazhkla saklamaya uğra»anlardır veva klsisel çıkarlan bozuk dUzenle içlçe olanlardır» demis, dernekler konusuna deglnerek, sözlenni şöyle sürdurmüstur: «Derneklere, meslek kuruluşlanna. teknik elemanların meslek odalarma, alyasetle ilgllenmek ne kadar yasaklanırsa ya«aklansın, bu yasagı geçerli kıl mak Uzere ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, çağının insanı olan, gehçnie sürecindekl bir toplumun ınsanı olan herkes, boyle lnsanlardan oluşan her orgut, kendilerıni ve toplumu çağın gerislne çekmek lsteyenler karşısında, Ister istemez. gereken slyasal durumu alacaktır. Önemll olan, bu siyasal davranışm, durum alışın, en etkın, en geçerlı biçımini, yontemını, kurallannı bulabllmektir. Bu kuralların basında halkla bütunleşmek gelır. Bugün Türk halkı, büyük çogMnlugu ile ilerlci blr halktır. Gelismenin çizdlftl doğrultuda yünlyen ve ıleıiy» yönelen bır halktır. Halktan yana ilerici olma heveslyle halk tan kopanlar, toplumun dışına düşerler. Devlet gücunıı de bır olçüde yanlarına alabılen egemen gtlçler karsısında, savunmaaız ve etklsız kalırlar. Mftslek odalarının Rücünü, dlrenclnl soyut siya«ial mücadelelerde harcamak verıne, somut sorunlardan hareketle lc ve dı? sömurUvU teşhır çalışmalanna bn cehk vermek benım görüsUme gors de, en gpçeılı vp etkın sıyasal durum alıs blçlmldfr. Kfter bütun meslek kuruluşlan bütün mllhendls ve mimar odaltrı demokratik mücadelelerinl, onoellkle ve özelllkle kendi meslek açılarından, diteenin çelişkllerine ve zayıf noktalanna ydneltirlerse, degi?ık odalarca ve kuruluglarca uyıtmlu ve dayarıışmah olftrak yilrütülecek bu mucadelerın toplamı. sıvasal mlıcadclelerın en etkini ve PII RÜolUsü olur. îcmden çtirtımUş bozuk düzenin kalesl, böylece, her yamndan yaylım ateçıne tutulmu? olur. Faijizm tehlıkesine karşı mtlcadele, yalnızca taîizmı kntüleyerek vürütulemez, yalni7ca rejım konularıyle sınırlandırılamaz Müradelp, temelde, bır duzen müCBdelesidir. öyleyse ön(Plıkle du?ene vüklenmek gerekir Bizim çıkarcı çevrelerımız ve onların slyasal temiilcllprı, du«en mtloadelcsi kavramını kbtüleye dursunlar, dtlren degislklıği de ne demckmis, diye sora dursunlar bııcun ürunfü dllnya tılkelerınin öncülUgünde, ınsanlıgın bUyük goguniugu, hatta nıte kapıtalıst tllkeleı bir yeni dü/en aıayışı içine glrmişlerdır Bu ara yıs elbette TUık toplumunda da baslayacaktı ve başlamıştır. Bu mUcadeleye şımdıden katılanlar, Türkiye de çok geçmeden kurula cagma lnandıgım yenl düzenın. inaanca ve hakça dürenın rtnı ü leri ve ortak kurucuları olacaklarriır » TMMOB kongresınde, TSİP Ge nel Baskanı Ahmet Kaçmaz, bos yalist Paıtı Genel Baskanı Mfh met Ali Aybar ıle Tabii Srrıator Ahnıel Yıldız VP Prof M ıammer Ak"!oy da bırer konuşma yapmışlardır MTTB'li 150 öğrenci Ayasofya Müzesinde namaz kıldı Mılh Turk Talebe Bırlığıne baftlı 150 kişilik bir grup ögrenn dün Ayasofya Müzesine gırerek namaz kılmıştır Polis engelıyle karşılaşmadan mıuede namaz kılan ogreneil»r, amaçlarının, «Ayasofya'nın yenıden ıbadete açılmasını sa£lamak. oldugunu soylemışlerdır. 150 kışilık grubun namaz kıl nıaları sırasında ıçeııde bulunan tunstlerin müzeji terkettiklerl gorülmüstUr MTTR lı oğrpm ılpr namazları nı bttirdıkten sonra, arkadaşlırı adma bır açıklama vapan FdPbiyat Fakültesı Talebe Dernegı Baskanı Ahmet Esklmus, Ava sofya nın ıbadete açılması İçin Fetih Haftasında bır mlttng dU zenleyeceklerini sbylemistir. Yurdun çeşitli (Baftorafı 1. navfada) «loganlannı kullanan komandolaı dahi sonra cenazeyı almıslar. «AllahU Ekber» aeBlert ve dualar arasında Gagaloglu • Beyazıt Jre rınden Topkapı'ya gotuımuşler dlr Komandoların yUruyUsure bır grup kır ogrejjclnın de katıldıgı, ancak erkeklerden avrı olarak yıı rüdükleri görUlmUatür Bu arada önde giden ve volun açılmasım saglayan bazı ozel otoların plika larının bulunmayışı dıkkati çek mıstir Baaboğa'nın cenazesi daha son ra otobusle Adana ya gbndeı ılmış tir. Zeytlnburnu llsısindı olaylar Zeytlnburnu Ihsan Merm»'fi Lisesi öğrencl velilerl dün b r süroden beri olayların mevd ına geldıgı bu lısenln mUdürüyle a;o rüşmek istemts ancak mııduı kendılerlnl kabul etmejprek ok ı lu terketmelerini söylemiştir Ve 111er. daha sonra okula yaftırılnn polis tarafından okuldan <,ıta rılırken, çevreden açılan ate> ^n «ftrenci velist oldugu blldırılpıı SelAhattin Yılmaz ayagındnn va ralanmıs ve Cerrahpasa Ha^ta nesine kaldırılmıştır Çevrp hal kı ve velller saldırıyı vtıpanljrı kovalaynrak yakalamak ısle.nıslerdlr Bu arada okul mUdlırünün odasının camları taşUnmış tır Daha sonra velller öğrem ı'pr ve tevre halkı tophıra lıspdpn Zeytinburnu Hükümet Konağı onüne kadar yürümüs VP .Kihl idaıp. .Kalırolsun Müclür Mü dür istifa, 'Kahrolsun faşıstler» dıye bağırınışlardır donumU nedeniyle çücan olaylarda blri polis olmak üzer« 6 kltı yaralanmış, 53 ki»! göıaltına •lınmıs, bunlardan 16'sı tutuklanmıstır. Düztepe Llseai rıvarında öncekl gün saat 16.30 aıralannda bir grup kadın ve erkek ellerlndi Gezmlş ve arkada»'»nnın Milmasını kınayan dövlz ve pankart lar oldugu halde yürüyüş yapmak istemişlerdlr. tzinslz oldugu gerekçesiyl* yürUyüs» manl olmak lsteyen poliâle, bu grup araEinda çatısma çıkmı», polis Murat Kaya atılan taflarla yaralanmıftır. Olayla 11(111 olarak göz altına alınan GUllü Ergül, Meryem Karakua, Hatict Aksu, Fatma Gokçen, Besim Durak, AU Koten, Kemal Bayır, Hacı B«yram tutuklanmışlardır Aynı günün akşsmı duvarlara yazı yazmak lst«yen ögrenctlerle polısier araaında çıkan olaylarda da ogrenct Cahit Bulut baoağından polls kurşunuyla yaralanmıs tır DUztepe mahallejinde yazı yazan ögrencllere engel olmak lsteyen soför Sait Ozdemlr, bıçakla yaralanmıstır ODTÜ'de de dün sabah kar»ıt goruşlU ögrencller arasında çıkan olaylarda Tevfik Kambur, Spınıh Yalçın, Dursun ömnen adlı ögrencller bıcak ve sopalarla varalanmıslardır Gö«altma alınan 16 ögrendden HUseyin Çakır, Ahmet KAhvaoglu, Selim Gö nülalan, BUlent Erocak tutuklaıvnıışlardır. OI.AVLAR1N AKDINDAKİ ARITMETIK (Ba»Ur»fı 1. mllron nilfu» varaa, dttrtte blrinl irerl kapatkraktınız Va öteki sehirler?. Hadl kırhk arazide komUnltt vetişmiior, v« da guç >etisivor dlyelim FahrlkıMi olan sehlrierdt durum farklı gtt zukmiıvnr Oralardakl Işçllerın dirpnlşlerl, grevleri, Nloganları da Intanbul'da kiııdrn farklı dPRİI.. 40 mil ^onlıık nufusııır.urıın Istan hul clısındakl bolıımii H 6 mlhan ettiğine, buııun da >U«lle 40 k»d»n, yani 14 mih ondan faılasu şehlr >e kasabaUrda ia*»dıgına (öre Intanbul dısınö» da. f*n* r «lıırtte hlr hpnahnla .i > nıil>nn kadar daha «komttni*t» \ar demektlr TUrklve'de Yanl .DMIm Çevrllebillr» hnr<,l«nmalara daha da kur \ct \etillp, bu ar»d» Almanva daki Isçllrrin f>mKlnrr Bank'daki paralan da Tiırklvr've aktarılarak n : ,> <" mlhoııu alacak bolce hapis hanelpri i«, In de kavnak yaratma^a bakmahdır. Yalnız Almaınadaki l*çl dpnilinte akla gelhor: Hollanda. BPlçlka, Kransa. N vcç, tsvicre'yle birlikte ora da vaşavanlardftiı (jrlrn ha berler de defitlk değil Hatta onların «komdnl«tllk»lp rok daha da llrrt eltdtlne dair Ifnretler \ar B«k«anıza MHP'nln komandnlannın, bu trhllkrvi öniemek lcln oraıta da »««termedltl faallvet yok Ama hlr sonu<, alnınnnrlar Aksine lsVİIrrln hu MHP'lllerl oradan kovalamalan Ihtlmall belirdl. Yanl hetaba. 1 mllfon kadar komtanİDt de oradan katmak gerekli. Ancak «Dö>iıe Çpvrilebl llr» kredıler dp simdi onlar dan beklenmekte. O krediler ııeUin kl, haplnhaue yapılarak . Ama onlar da 1 Mavısçı.. Ne Olarak?. Nevıe.. Merkez Bankası İdare Merllıl uyelerl simdi Almanva'ra (Idlp, Istedlklerl borcun ne derecr favdnlı olacaiını anlatmak İçln I»çllere nutnk atacaklarmıs: Sit blze şu markları. nm İkl yıllıtın» bele blr verin.. Blı RIM falz de rerirlz. Madaly» d» TPrlrlr. Sonra rürkiye'ye gOnAn birinde dfinpcrksinli jm . O zaman ckskavathr ve huldozer nolmıa hakki da verlrlı.. dlyeceklermlş.. Relki Inandınrlar.. Ama f» akıllarına: Yahu ben Tflrkire've eknkavatOr aokacajhm amı, bıınlar da fflrer glrmn benl Iç^rl «nkıtrlarm ırlbl kntttnıaer rikirlar felira* ne olacak? blr yana: Bu MC tçindekl, eözunü kan hilrii. mü» olnMTanlarla akılları hlr karıs vnkanda olmayanlar, hlr »a tnparlanıp tn •tratejtlcrinl yenlden ttftden ceçlıacler lyi olacaktır. 1 Mavıa riiriivüşüne «Komunlttllk luçudur» denildi ml, arltmetik ortâdadır: Istanbul'da 1 miİTon 4Anadnlu \e Trakva'da 3 5 milyon 4 A\nıpa'da 1 milyon = 5,5 mlhoıı klşı, bu KiKiın \n içinde, ja yanın. da demektlr. En azındaıı destckcisi ılemeUtir. t:n anndon varın aynı mıçu iflemeve hazır demektlr. OnlnrU hasedPniP7Sin)z br^efcmliler.. Ne Moecrk pnlislni7 ypter.. Ne nıahkp. ınelcriniz ^eter. Ne haplshaneleılnu jeter öncplerl veterdl. lTıd" lerde, 1%0'ın başlarında, Tılrklyp'de Isçl «ınifı daha mııca da azkPM, blllııçlrnnıe a^ısınrian hayli gerldev. ken nKahrolsun knmünlzm» fdcbl>atıyla uvutabllhorkrn yeterdl.. Artık ^etmez. Su BPrçeil artık kahııl elnu'UnlnU. 1 Mavıı (rüııu tıUnbul'da vapılan \P artık TıırklvP nin her Urafında japılacak nlan »eiler. sııç dejlldlr 5.8 mil\nıı kıflnin bır lııilunıiınutı Işlpdlfl. bir bolilmünün du lşlemeve her an harır olducu «Sııç», sııç olınaz çunku. Suç olam.17.. Suç haline Retlrllpnıez. Vok efendlm Beıı açık faşi7me giderlm 5,*i milvoııu drğll. bunlardan 30 bininl ja Içerl tıkar, ya teml/lp,rtm. öleldler siner.. Scıılni çıkaramaz.. Ben de blldiglml okurum.. Bakın bunu \apanlar var. dır, Rarsısıııdakı guçlerln gafleilnden lıtlfade ederrk. bu marifptl blr sıire ırın Işlemıslerdlr. Daha onre na•ıl oldugunu hatırlatınava çalısmutını: En belirll örnegl Hitler'dlr.. Hlzdr de slmdl üzenpııleri. taklUçllerl var.. Ama Mman.Mtda Hitlcrcillk de, o ı&man, bundan 44 yıl flnecslndrn baslayarak ancak V vıl sürdü. Slmdıkl dünyanıi7d.ı o kadar da süremlyor. Bakın C.eneral Plnochcfln SUINIne tklhııçıık vıl Irlnde hln lerce Insan AldUrdUler. Amı ekonomık olaraK halnıa noktasındadıılar.. Batacakları ınuhakkaktır. Çunklı o, hl/dekf .1.5 mil. yonun Sltl'dekl ben7erleri, fabrlkaları Isleton Insanlardır. tçleıiııden onblıılorl ttldürilp gerlsinl «indlrmpk l«tesenlz de, lsleınP7. fabri. knlar.. En arından gerektlgl ırlbl Islemez.. Ve o «Uretlml arttıracafcu.. thracatı nellstlrecrjriz.. Milll Kelirl yUksellrccgiz.. \x (;rllç.mlsllktfn kurtıılacagiz » lafUn var ya.. Onlar bir yana, o zaman ulke, Içinde bulundugu «artları, ellnde bulundurriujfrı olanakları da devam ettlremez. Isclalz hlçblr apy olmaz . Vp Ifçi, çafımızda artık, Anttne idam sehpaları çıkarılnrak korkutulamıyor.. Kırbaçlannrak çalıstınlamıyorBu ferçetf kabul etmek en çıkar yoldur. Oerlsine özenmek, ulkeyi blr «üre içln feUkete «iirukleyeceğl glbl, bzenenlerl de nereye •drfikler, oraaı da belll ol. maz. GERCEK ınuytnrarı 1, •avfadn) nıiKunda nnemll kanıtlar ıtrtava •tılmtsiır. HükUmetln CGP kanadında GUnırük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'ın »orumlu bulıındufu keslmdrld roltuülıık olayları İçln sorıısturma devam etmektedlr. CGP'II partlzanlaıa dttnük bulunan ko\ııstıırm»nın •onunria nerrve *defln tırmanara|ı blr nonıdıır. Mlllt Savunma Rakanı Melen'ln durumu nnn (ellsmelerle blr toru Itarett hiçlmlnl almiftır. Ferlt Melen'in Baabakan Süleyman IVmlrpl e «undugu H K.K. konuıundakt <i nrrlvl detlatlrerek Orgrneral 1rfan Ozaydınlı'vı degll, Korgenerxl Cetnal Engln'l kumandanlıfca getlrrn deglslkllge «evet» deme«I bazı çevrrler İçln nakıncaıız ••vılahUlr. NP %ar M. Cumhurlyetln başlangıcından beri btt>le blr durum» dllşen Baknnın ÇPkllmesl, valniT rtzel onurııvla \e klflllftİTİe lllsklll mıvılmamıv HUkUmet kıımlunun «a^Rinlı^ını koruma yolund» glirenekle*tnlstlr. DUnvamn herhangl bir «levletinde aynl kural geçerlldlr. Bafbakana Imzasıyle önrrl •unan blr HOkümet llvenl, glrlşlml kabul edllmedltl zaman çrkillr: bövlece kljllljHnl korıımus olur. Savın Melen devlet memıırlvetindrn ve enkl CHP gHrene^Inden fplditi Için bu \<>ntrmlere yabancı değıldir. Ancak if bu kadarl» d» kalmıvor. F.min Alpkaya davasına lliskfn (.pnplkıırmav Mahkeme«1 kararında Mlllî Savunma Bakanı Mekn'l sııçlavıcı saptamalar vpr almaktadır. Mahkeme Kiırıılunıın kararınt dlkkate nlan gorrvlllertn hulunması da vlne de\lrt Tasamındakl kuralların Mirutülmpsl açısınılan 7orunludur. (.ıncl tdriiniime bakılırsn Ophp Hukumptinln Raşbakanı >e bâ7i bakanları yolsıuzluk s»lbr»l •Itındn kalmıs, Drvlet Bakanı kanlı tokak Mİdırılanyle lllsklll KArilnmüş, Savunma Baksnı TıkkMk Mahkeme Kunılunca iuclu förUlmÜRtür. Rlr kabine lınvlenlnp varalı olarak hiıktlmet etmeye devam edeblllr ml? ••• Ülkti Ocakları (Baftarafı 1. »»rfart») lek VP Mustafa îlerisov adlarındaki ikl subaya ait oldugunu sap tamıstı U?un slıre, Ankara adlıypsi emanet bUrosunda tutulan sılahlar konunun basına yansıması uzerine sahipleri tarafından teslını alınmı^tır Fehmı Altınbılek olav tarihlnden sonra Tuncell'de Jandarma sııbayı olarak göıev vapmıs ve yüzbaşı rutbesıne yılkseltilprpk, Kartal Jandarma Komutanlıgı emıınp alanmıstı Altınbılek hak kındakl yayınların artması U?erıne Jandarma Genpl Komutan vekıll Şahap Yardımoftlu )andarma yu/basısı Fehmı Altınbılek ı, Kartal'dan alıp Dlyarbakır ilınin bılvan ılçpsıne atamıştır. Bıtsios (Raıtarafı l. sayfada) tı$tıracak bir gelısme olmamıştır. Raportör Franz Karasek ın de bellrttigi gibl Kıbns nonınu Ortadogu'dakı barı? ve istıkrarı tehlıkeye düsürebilecek sonuçları ıle bır dunya sorunu olmuştur • T«rtı?mj Bitsios'un Kıbns sorununa degınmesı uzerıne bağımsız 'I urk parlamenteıleıınden Ismail llhan kendısıne bır soru yonelterek toplumlararası gorusmelpr hakkındakı iddıalarımn salı gUnü bu genel sekreteri Dr. Wald hpım'ın vpıdıgı bıİRilerle çplıştiğını. Ankara'nın Yunan banş o nerılerine olumlu tepki gogterdığlni »oyleyerek kuvvete bajvurul mamasını öngorecek bir saldırmazlık paktının nasıl işleyebllecegıni sormuştıır Sıldırmazlık pıktı dtğil Yunanıstan Diîi?lerl Bakanı TUrk parlamenterine yanıtında söyle demlştir«Söz konusu olan bir saldırRiazlık paktı değıldir Bu tür paktlar tkınci Dunya Savasından önce yapılırdı Yunanistan bu oneriyı Ege bplgesindeki havanm ağııla$ması ve tehditler yagması üzerine sprunlBrın anrak göruşmeler ve barıaçı yoldan çozulmesi amacıyla yapmıstır Karamanlis'in bu dnerisinden blr gün önce Turklye Basbakanı Demirel, Yunanlatan'ı yayılma emel lert beglernek ve rtllfthlanma yarısma glrışmekl» lUçlamıştı <tKaramanlt« l«e tnına pakt ttnerlsı ile cevap vermek lstemıştlr. Bu rtnerllerınde de silihlanma yansmı kontrol altına alablleoek bir belge imısalayalım demlstir. Bu öneriler Ankara'va iletllmi» bulunmaktadır. Bımların simdi gerek dikkat ve ilgiyle lneelenecpgini umuyorum. Ancak Ankara'nın ilk tepkilerl oldukça ıhmlı olmustur. TUrk Hu kümetınin KaramanlH tarafından yapılan bu önerilere cevap vermeye heniiz hazır olmadıgı da •nlamlmaktadır » Toplumlarırıjı gorupdtr Bitsıos, Genel Kuruldakl soruları cevaplandınrketı Kıbns toplumlararası görüsmeleri hakkında sunları ekl«mıştlr. «Son Viyana toplantıgında taraflar altı hafU içınde önerilerını teatı etmek karannı almışlardır. Bu önerilerde sorunun toplaksal yonü uzerınde de durulmuştu Lefkose'de yayınlanan bıl gilerden sonra Kıbns Rum tarafmın toprak dnerılerıni kapsayan cevabını verdiğı öğrenilmKtir. TUrk tarafı ise bu konuda barı prensipler öne sUrmpkle ypıtnmi? ve bunların mU^akere Pdılebılecegini sövlemıitlr Sorunun topraksal yönü sadere ılkelerle çdrulemez İ?te Genpl Sekreter Waldheim boyle bir ikilem karsısında bırakılmıştır Altınoı toplumlararası gorUşmelerin yeniden başlatılabilmesi için RpnPİ sekretere vardımcı olmalıyız. özellikle topraksal komılar. da açık onerıler yapılmalıdır » Para fonu Toplum polisini döven komando, ilk duruşmada salıverildi ANK1RA, (Cıımhurljet RUroıu) Gazı Mahallesinde toplum pollslnı dOven bir komando, *evkpdildigi Yenimahalle Suçüstü Mahkemesi tarafından bgrenci oldugu gerekçesiyle salıverilmls tır lophım polisinin olay «onunda .tlç gün is göremez, on gtlnde ıyıleşlr» raporu aldıgı ögrenılmıstır Polts nasıl dovüldu Ga7i Egıtim Enstıtüsunde okuyan komando ogrencıler. 4 mayıs salı günU Oazi Manallesıne baskın yaparak, orada blr fınnı tahrip etmtşler, fırınoıyı dövrnılş ler, CHP Yeni Mahalle Halk Odası'nın levhasına kırmızı boya çekerek daha «onra MHP yazmışlar, oradan toplu halde Harun Karadeniı; Çocuk Parkına yürü yerek, parkın levhasuu egmi»lerdır. Olay verine gelen toplum polıslerı, olaya el koymuşlar, bu sırada Toplum Pollsi Zuhttl Kava, komandolardan birını yakalayarak götUrmek ve tahriplere engel olmak istemiştır. Polis mamurunun bir komandoyu yakalaması Ü7erıne, başlarında Mehmet Aksoy adındakı oğrenci olmak U yere komandolar Toplum Polislnın üzerine çullanmıslar ve onu feü şekılde doverek, polisın başında, yUzUnde ve ayaklarında yaralar açmışlardır. Komandolar yere yıktıkları Toplum Pollsi ZUhtu Kaya'nın elınden arkadaslannı kurtarmıılardır Yargılamalar Ankara Devlet GUvenllk Mahkemesinde dün, komandoların ODTÜ otobusunü basarak bldür duklerı ODTÜ oğrencısı Srmıh Erbek'le 1İBİ1İ davaya bakllmı»tıı Dünkü duruşmada, Avukat Emın Defter'in, olay gUnü Genelkurmay onUnde nobet bekleyen erlerin de tanıklıgma basvurulm.ı.M yolundaki ıstegl mahkemere kabul edilmistir. Duruşma başka bır ffüne bırakılmıstır. Ankara DGM'de avrıca, «Ginll örsüt» kurdukları iddiasıyla yar eılanan DGB yöneticilerinln durusmasına dev«.m edllmis. 53 sanıktan tutuklu kalan birligin genel baskanı AH Nezih Develioğlu, Snrlı Büvuközden, Yalçın Dal da serbest hırakılmıstır. o ' (BaşUrah 1 Mffada) Federal Almanva da yayınlanan Trabıon'da bu bultende, Türkiye'nin «kronık dovız sıkıntısı içinde oldugu» Trabzon muhabırımiz son iki kaydedılmektedır gün içınde o£ıpnoı olaylaıı n»dpnlyle toplarn G öğrencınin tu 4 «Türkiye'nin Alman lhracatçıtuklaııdiRinı bıldırmiştıı larına ödemelcnnde gerıkrne göSalı ve çarsamba guıııi KTÜ' ıuluyor. başlıklı ve 1MF büliede komandolaı ın çıkaıdıklaıı SPnınde avnen yer alan haberde Alri olavlnr sırasında grtzaltına aman thracatçılann, Türkıye'n'n lınan 32 og;renrıden 15 ı tutuKİan ktonık dövız sıkıntısı yüztınden dıktan sonra dün de 40 i>gr<»ı i odemelerınde mevdana gelen petutuklanarak cezaevine gonderılclkmelerden şikâyetçl oldukları mıştlr Önceki gün Germiş, Asbildirilmektedlr. Haberd» öretl» lan ve Inan'ın anılmasından son aövle denilmektedir. ra 3 yurt bölümünde iki pr ıp .Türkiye'nın dı» tlraret açıgıögrencı arasında olaylar cıknın geven yıl 3 3 mılyar dolara mıs ve gd7altma alınan 57 ktşı ulaştıgı ve bu jıl da en thtiAdlıyeje verılmıştir BunlarJan yatlı blr tahminle 3 milyar ola49 u, devlet malına rarar vcr cagı belirtllmektedir Bu arada, mek, darb iddiasıyla tutuklanyurt dısında calışan TUrk ısçımıştır lerınin gonderdiklerı 1 3 mılyar dolar cıvarındakı dovizde hıçbır Adana'da 8 tuluklamı artış görulmemektedir. 1976'nın Adana da kapatılan fi drrnegln İlk bir kaç avında da bu durumvbnetıri ve üyelerinden olu$an da bır dpfti$Iklik olmamıstır. Bu 41 klsi »nreki gün Adana DGM' durum TUrk parasının deva'üe ne gonderılmıs, bunlardan 5i edılecegı korkusunu yansıtma*(Tiyabi olmak Uz«re 8 kışi tutuktadır Ancak son devalUMyondan lanmıstır. sonra işçı dovızlerındP bır artış bafrlamıstır TUrkıye aym 7amanAdana büromuzun haberine jore, 30 nisandanberi emniyetçe da dıaarıdan alınacak kredı bulgdraltında btılundunılan ve ön maya da çahşmaktadır. Baaba* cekı gıin tutuklanan kışilenn, kan Demlrel yakında, Ulkenm petıföl lUMkl»MiÛUi 1 milvar, celık Arian» Yuk««İ5 ögıenim Külttır Derne« rAYOKD) BSsleanr K» IçmiBO 4»n»MS:t«l>re içln 600 mtlyon dolar ttdemesı Rarektlgidir Yuksei ile avnı derneğin sek ni ve bunu karşılamak içtn borçreteri Erden Üzmen ve Motor Meslek Ltsesi Hgrencisi Alı Bal lanmaktan baska çare olmadıftısoy'dur. Gozaltmda bulundurul nı söylemisti. Son olarak TUrkive Merke? Bankası tlrarl bankaUdukları sürece karakol karakol rın ellerinde bulundurabllecekgeydirildiklennı ve btı arada açlerl dövlz mlktanm anlden 25 lık grevi de yaptıklarmı ileri sil mılvon dolardan 5 mılvon dolara ren dğrencılerden AYÖKD YöditşUrerek, Merkez Bankası'na netim Kurulu Üyelerinden Mehfs7İadan bir dövlz akıtı saglarms met Ulac, Samettin Çlvici, All tır. Kılıç, Tuna Alemdar ve Mphmet Çil hakkında da Rivabl tutuk lama kararı vprilmıstır Samıun'da da 2 futuklama Anadolu Alansının blldırdığıne gore, Samsun'da bir süıe önce duvarlara sol afiş asarken vakalanan 7 bgreciden ikiai, adhyede yapılan ilk sorgularından sonra tutuklanmışlardır. Tutuklanan dgrenrıler: Mustafa Celep v» Nıhat Tıkıroglu'dur. Oaılanfep'dı olaylar ve tuluklamtlar Gazısntep'de, Gczmış, Inan ve Aslan'ın ldam edilmelerinın yıl Maliye müfetlişleri Içinde (Bastarafı 1. .Savfada) Beledıve Baskanı SelAml Vnrdar'ın imzasını taşıvan bu konudaki raporda özetle söyle denilmiştir: «Cinsl: Eklz zeytinyagı, Rivyera tipi, orillnal ambalajlı, mühürlU. Sonuç Numune yagın lçerisine maden! yag karıştırıldıgı, gıda maddelen tUzügünün 135/b maddeslne göre, saglıga az veya çoıc zararlı etklde, takllt ve taşsis edildtğl ve Uçüncü maddeye g6re muhafaza ve satışının yasak oldugunu blldirir rapordur.» GıdaTanm ve Hayvancılık Bakanlıgı, rapor ve Beledıyenın yazısı Uzenne stJ7 konusu 7ey tlnyağının Esklşehir'de toplatılmasına knrar vermiş ve bu amaçla Ksklşehlr'e yetkili iki uzman grtndermislir Açıklama öte yandan Ekiz yoneticilfrl İ7mir de yaptıklaıı açıklamada, tahlllde bir yanlışlık olabileceglni belirtmışler, a^nı paıtı zeytinyaglannın Retık Saydam EnstitUsünde vapılan tahlillerlntn sonucunda ıleri sürUlen karışiklıga rastlanmadığını stiylemlşlerdır Ybneticıler açıklamalanna, madeni yagın zeytınyağmın lkl miblıne yakın bir fivata satıUtıgını bu npdenle boyle bır ıddı ının sözkonusu olmayacağını da eklemişlerdır. Yeditepe Şiir Armağanı Melih Cevdet Anday'ın «Teknenin Ölümü» adlı kitabına verildi Yılın en beğenılen ?ilr kıtabı nııı yazanna veıılnırk (l/pre ku rulmuş olan «Yeditepe şıir armn ganı» bu yll «Teknenin ölümtı» adlı şlır kitabını ya7an Melih Cevdet Anday'a vprilmlştır Oktay Akbal, Rerep Bilgıneı, Htısamettın Bozok, Sami Kara dren Arslan Kaynıudağ, Adnan Özyalçıneı ve Haldun Taner'den olusan seçiciler kıırulu tarafıııdan ödüle layık frörUlen Melih Cev det Anday, GazetecilPr Cemiyetin de yapılacak bir törenle plaketini alaraktır TUrkıye'de tek siır armağanı olnn «Yeditepe Şıir Armağanı» 1954 yılında kurulmuş ve buaüne kadaı bırçok şaırin kıtabı odül lendirilmiştir. Demirel (Baıtarafı 1 nayfada) gorusmesini yaptıktan sonra, blr i?u7utecinln iiockheed rüşvet olayıyla ilglli sorusunu yanıtlayan Demirel, şunları söylemiştir «Biz Washington'dakı temsılcı. mue talımat verdik. Senato Komısyonu flaskanı, bu araştırmayı vapan komlsyonun baskanıyla tenıas etti Amerikan hükUmetıyle tenias etti Blz burada Amerikan elçısıne istediğimizi soyledik Ne bılgı varsa, bunların bize derhal venlmesini istedik Bir takım bilgıler verllmiştlr. Bu bllgılerin i(,prısinde lsim, klm alnıış kım veımış bu çeşıt şeyler yoktur Ama bır takım genel mulâhaya 1ar vardır Daha sonra da iki memleket arasında bır anlasma yapılması halınde bundsn sonıa da bılgı veıılmeye devam edeceklerını ıfade etmişlerdir Bu anU>mayı hükümet yapmaya karar vermı^tır Anlaşma dd nıhaı şek lını almıştır Bugun yarm, bu anlaşma yapıhr Çunku Amerı kan HUkümeti bir anlaşma yapılıısa ondan sonra bir takım bil Riler verıleceğlnı söylemiştir Fa kat komısyon baskanı elınde olan bılglleri verdiglnl ifade etmiştır Blre 5U ana kadar ellertnde veı. dıkleri ne varsa verdiklerl ıfade olunmuştur Ama bundan sonra elımi7e bırşey Eeçeıse onu da veriri7 demı^lerdır Bu anlaşmanın bu^un yarın neticelendırılmıs ol ması lazım » Demirel, adların hükümete bil dirılmesi halinde, kamuoyuna da acıklanıp avıklanmayacagı sorusuna isp, «Bu husus yargı organlarının ıjıdir» cevabını vermisür. Müdürlüğü yetkilileri, Halk kitaplarından Istanbul'a günde 3540 ton kahve (Baştarafı 7. Sartad») \aıarlar Sendik.au ıpmsf/t ılerı tJ<> iCHinlıhlar ıc buıarln konuşma getirildiğini yapular T Yazarlar Sendtkası ileri sürdüler kılap bağısında bulundu. kıtaphk (Dıs Haberler Servlst) kıııan ı$çılert yarıiın ttmt koratı aldı 18 ıııart gunlü Cumhunyet t» yayım\anan bır haber v>e şoule baihyor: *DhK'e baglt Maden U't VW olan Turk Demır Dokiım liçılen. labrıkada kıtaplık kıırrlular. Kılaphkta Hıkây* Roman • Incrlem* ktiaplarımn jjnnı itra bıhm^el • sosyalnm konuiannı da tcmal alan 700 den 1az\a kıtap ıar.* Bu habcıler hem tanaı^ftnıp »urecının belırlt bır fljamuiıııı yansıtıyor. hem de ilk ifcı kılaplıldanmn DiitK'e bağh •ırmhKalarvı uyclennca vt Turlııye nm bır numaratı holrlmg't olan Koç Hohhvg'e bağh ıtyerlermde knrulduğuv'i ÜI ta\ıa koymnsı bahmından ot*\ bır anlam tasıyor. Ve «Hn'fc fcılop/arı» tarıhe khrıiııkcn «/jçı k!taphklarx>nin (aı/ı ba^hynr îşçtltr, kttavhklanndakt ten gU.z«\ edrhiyat <";erlerım» okuyarak başlayacaklar. sonra <Türkıye aerçcklen uzertne bugıler vtren dcğerh araştırnalarta eğıleeekler. arrlmdan da to*yaliit kiırnmı kıtaplara gectctklerl, (Baıtarafı 1. Sayfada) fettlşlerl elkoymuatur. Ogremldı gıne göre, Malıye mufettışlerı de, İdare Meclısi üyelerıne «GUn da hı geçırılmeden ışten el çektırılmesı ve İdare Meclısi'nin ibra edilmesi» yolunda gortlş blldır mislerdır Türk Hava Yolları İdare Mecl'sı üvelerınden Fehmi böyle bir rapor oldugunu lamış, ancak raporu düzerıleyen murakıbı suçlayorak, «Murakıp Kecep bey, golgeaivle kavga eden bir insandır » demlştir. Murpkıp Recep Bababeni, TIIY İdare Meclisl hesabında yolsuzluk bulundugunu, Meclis üyeleılnin aıle fertleriyle bırlıktp tum masraflarını s.rkete ödeterek harca ve dıg gezllere gittiklerınl öne aürdügü rapoıunu, 15 Nisan'da düzenlemıstır. Duruma Malıye müfettişlert elkoymuş, onlar da, İdare Meclisl'nin İbra edılmcmesi ve «frün dnhi geçirilmeden ışten eı çektinlmesl» yolunda görüs (Baıtarafi 1. ıarfada) bildirm'slerdir. bir etki vapmuına baglanmakIddlaya göre, bu raporların R«tadır. Depremin Richter dlg*|in« regine, uyulmamıs, Murakıp Rogöre B 3 derere şıddetinde oMucep Bababenı nın de, Kıbrı» TUrk ğu bildirilmektedlr. Tıırızm Şirketi'ne tavin edılmeDeprem nedeniyle ttalya Avus slne karar verilmlstir. Kıbns turva karayolunun tamamen ka • TUrk Federe Devletl ybnetlciler; pandıgı da gelen haberler araaın Babtbeni'nln kadroa\ınu kabul dadır etmeyince, murakıbm durumu oı YugoıUrya'da tada kalmıs, ancak, raporların Deprem, dığer Avrupa Ulk»l8 gereklerl de yerine getirllmemıçtir rl arasında en çok Yugoslavya'da Aile fertleriyle birlikte, masraf duvulmus. Adriyatik kıyısinda larını sirkete ödeterek yurt dışı bulunan verlesmp merkerlerinde geriler yaptıkları öne sürtlleıı halk sokaklara fırlamıştır. Anrak bu Ulkede de ran kaybı oi THY tdare Meclisl Uyeleri, Ke mal Zeren, Fehmi Alpaslan, Mitmariıgı bildirilmektedlr Italya'nın kuzeyındPkt Tagli^ hat Perln Nlhat KUrsat ve Becal Kutan'dır mento ırmagı vadısinde bulunan çeşitli kent kasaba ve köylprAlpatlan'ın sözlerl de büytlk ran ve mal kavbı olduTUrk Hava Yollan Idrre Mecgu inmlmaktadır. Ancak, uzak lisl Üyelerinden Fehmi Alpaslan, ^ erlesme merkerlerine förevll ANKA muhabirlnin sorusu U7eekıplprın guç ulasablldikleri bilrıne. raporun varlıgını dogruladlrılmektedir. Depremin en yomıs ve özetle: fun biçimde etkilendlgi bölgeıer «Murakıp Recep Bey gölgeslyle de vangınlar cıkmış, telefon hakavga eden blr İnsandır. Btzlm bprlpstnelerl kesllml»tir. Jtalvan Başkan ve Mlthat Perin'le ters yetkıliler Udlne'ye sıı taşıyan dUşmuşlerdir. Muğberlyet hıssi hattın da patladıgmı, Trlette tie Almanva 8rasındakl boru hattı İle boyle bır rapor vermiştir Ranm da önemll ölçUde «trar gör porda yer alan iddinlar gergeğe rtüftünU blldırmlslerdlr Temizle uymamaktadır» demişttr. mp VP kurtarma cnlısmalan İçln, verel ekiplerin vanı sıra 5 bin kadar askerin de bftlgev» gön Tekel Genel derıldıği bıldırılmpfctedır Kuzey Italya'da MC'nin îslâm Konferansı 1. layfada) cı»ı Erbakan'ın da, «Bizim iıtekl* rıtnız kabul edilmenae hUkümett* kalmanuzın bir anlamı olmaz» ^eklınde konuştugu bıldirilmiştir Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısmda MSP'nın ısteklprı nin bir kez daha hasır altı edilerek hükümetin sUrdürülmeslnın .söz konusu oldugu, buna karsılık Erbakan'ın direnmesi halinde mil liyetçi cephe'nln çöıtUlerek hiikUmet içinde yenl blr bunahm ba»lamasının da varsayıldıgı bellrtll mi»tir Milliyetçi Cephe içindekl bu tartışma ile ılgıli olarak perşembe Künü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısmda 4 bakandan oluaan bır «uzlaştırma kuıulu» oluş turulmuştur. Uzlaştırma Kurulun da AP'den Devlet Bakanı Seyfl Ö7türk, MSP'den Devlet Bakanı Hasan Aksay, CGP'den Saglık Bakanı Kemal Demlr ve MHPden Devlet Bakanı Mustata Erkovan gorev almiftır. Uzlaştırma Kurulunda MSP'nin isteklerine karşı AP'nın one sürdugü gdrüşler ve bunun hükümet içınde han gı bıçımde çozUmlenebılecegi komıiarının gbrUgülerek, hazulanaoak «ortak önerinnın bugUnkü Bakanlar Kuruluna lunulacağı bildırılmiştir. Dtmfr«< Dıjld»rİM ımlr ytrdl la ilgill ön hazırhkların arahkS17, sUrdürUldüğü blldfrllmlştır Konferansı izleyecek olan oasın mensııplarına verilecek olan kart lar, yarın Basın Merkezinde dağıtılmaya başlanacaktır (HP, 10 kiıilik heyelf. ktfılıyor Îslâm Zırvesıno CHP'nln 10 kişilik bir heyetle katılacağı :»;renllmiştir. Heyette; Genel Sek reter Orhan Kyüboglu, eskı D15 işleri Bakanlarından Kasan Esat Işık ve Turan Günea, eskl Devlet Bakanı Ismail Hakkı Bırler ve gruplar adınu, Ahmet Tahta kılıç, Necdet Evlıvagıl, Abdullah Kösepglu, Adıl Altav, Frgin Er tem ve tbrahım Saffet Omay yer almaktadır. Çağlayangil, dün gece yurda döndü Kenya'nın başkenti Nalrobi'd» toplanan 4 Birleşmiş Mllletler Tlcaret ve Kalkınma Konferansı na (TJNCTAD) katılan Dış.ışlerl Bakanı Çağlayangil, dün gece saat 21 30'da yurda dönmüstur Çağlayangil, Yeşilköv Havaalanında gazetecilere verdıgl demeç te, konferansta uluslararası tıcarı. mali ve lktisadl illşkilerın ele alındıgını, dunya ekonomısinln buglınku dnıumunun gO7den ge • çırıldıginı bıldırmış, «Konferansın ıçınde gelışnıe yolundakıler, Batıhlar, LAtin Amerikalılar ve Soayalistler olmak tizere dort ayrı grup var Her devlet bu grup lardan bırıne baglı Turkiye, Ba tılılar arasında yer alıyoı» demiş tir Soynlan (Bastarafı 1. sayfada) Soygunla ılgılı olarak <üm pmnıyet ve jandarma ekıpleri alarm hale getırılmış, sımr kapıları ıle havaalanlarında s'kı kontıollere başlannııştır Küıtur Bakanlığı da, çalınan esetie ıın fotOKraflaıını yuıt içınde \e dışmda çe>ıtli merkezlere çondermıştir Bu arada, tarihl eser işıyle ugraşan ba/ı klsfler gizlenmeve başlanmıştır. KAYIP Malatya NUfus Müdürluğünden aldığım nüfus kagıdımı zayl ettım. Kükumaüzdi»r. Cntnnifln Cumhuriyet'in 53. (Rastarah 1. •arfaria) *owa vırım vu^vıla yakındır gatetemlüfle pörev >aııan üc metısubnmuta flrmafiarüarı venlırıijtır ArmaSanJarı. Turhan Culum'a Başvazarımiî! Nadir Nadi. Sadık Aydm'» Yonetım Kıırulu Baskanınm Levla U?akliKil. Süleymin Çelıi.er e de Yonetım Kurulu üvemiz Berrin Nadi vermıjlcıdlr Cumhuriyet'ln yayın hayatına gfrdijl 192'. yllından bu yana CPÎ^H bolümlerınde görev vapan mensuplarmdan kutlama törenlne katılabıl^nler daha sonre hep bırllkte yemelt yetnıjler ve anılarını tazelemıjlerdır. Bu arada gazetemlzln kurucusu Y'inus Nadi Ue Cumhuriveftn Ataturk devnmlennden odun vermeven tutumunun bundsn flnceki uvtTulavırıları clan fa'^at aramızda bulurmayao mensupları da şukranla anılmıstır. Konlrollcr Pıjasada son zamanlarda gorülen kahve &ıkıntısının yakın bır 7amaıı ıçinde tamamen ortadan kalkacağı bıldııilmıştu Tekel Genel MUdijrlügü yetkılı leri tarafından \erilen bılgiye gore halen Mersin depolarında b O O bln kllo kahve stoku bulunmakta ve bu kahveler gllnde yaklajık olarak 35 40 tonluk partller ha llnde kamyonlarla Istanbul'a ta şınmaktadır Yapılan açıklamada, Istanbul'un bir ayhk kahve ihtiyacın.n 200 bln kilo oldugu bellrtildikten son ra soyle denilmiştir «Aslında bır kahve yokluğu sÖ7 konusu degıl dir Ancak, ihtlyaçtan fa7İa kahve alan tüketicinin bu davranışı sıkıntıya yol açmaktadır Bu arada, Brezılya'dan ilk par ti olarak iki milyon kllo kahve iki r;ün önce gemi ile yola çıka nlmıştır Bu ilk parti kahvenın en geç 20 25 gün içınde Istanbul lımanına gelmesi beklenmektp dır Daha lonra ise yıne Brenl ya'dan ıkı ve döıt milyon kılo olmak uzere toplarn altı mıljon kılo kahve Istanbul a getirilecektır » •Raşbakan SUleyman Demirel, hükümetin MSP kanadı tarafın dan îslam Konferansıyla IIRIÜ olarak ortava atılan gorüşlerı on. lemek amarıyla Dışmleri Bakan hjfı Protokol Genel MUdUrlUgüne kesin emir vermiştir. Demirel. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bır saat kadar Dişlşleri Protokol Genel Müduıü Alı Bınkaya ile gbrüşerek, daha önceki îslam Konferanslannda uygula • Dışışlerı, Batılılarm dıger grup nan açılış programının aynısının larla tenıaslaıını ve aralarındakı yapılmasını istemiştır. müzakerelen yürütmek u?ere 5 üvelik koordınatöıler heyetı kuHtyerltr gtimeye ba^ladı ıulduğunu Türkıye nin de kendi öte yandan, 12 mayıs çarşam grubıınıı teskıl eden 30 devlet ara ba günU başlayacak olan 7 tslâm sından Belçika, Fransa ve tsvıç Ulkeleıı Dışısleıı BakHnlaıı Kon rp ıle birlikte Uvc seçıldigıni bıl feransına katılacak heyetler, 1* clirmlştır (UNCTAD'la ilgılı dl tanbul'a gelmeye baslamışlardır. ger haberimiz 1 sayfamızdadır ) Konferans için çok sıkı gllvenllk tedbirleri alınmış, polistekı tUm izinler 20 mayıs tarihine ka dar kaldırılmıştu Nevzat Üstün tslâm Konferansı Genel Se'<reteri Ahmadu Kerım Gaye, oun saat 17'de uçakla Istanbul'a «elmıştir Kerım Gaye Yeşılkov Havaalanında Dışişlerl Bakauhgı VPtklllIeTİ tarafından k&rşıl.uımışhr Bu aıada. Suudi Arabıstan ve Malpr^a hpyetlprl de dün sabah Istanbul'a gelmişlerdır Her iki heyet UyelPrı Shetaton Otelınde mısafir edılmışlnrdir. Ote randan AtatUrk Külnlr Merkezinde yapılacak kunfeıaps konuşma yaptı Nevrat Ustün dün saat 18'de Nişantaşı Emlak caddesındekı Ertem Kültür Merkezinde Ede biyatla toplum sorunları ile ilgill bir konuMna yapmıstır. Son yıllarda v>gunlaşaıak tartışılan bu konu dinleyıcıleıın de soruna katılmalarını saglamak amacıyla soru yanıt yontemiyle vapılmıstır Konuşmadan «onra Nevzst Üstun okurlaıına kıl.ıpla rını ım7»]atr\ictır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle