24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İİ K ar etmekle yok etmek ksvnnılanna takıldı son günlerde kafatn, Antakya ıle Antalya arasında yapnğım blr gezi sonucu. Bir de iç etmek hırsız gibi, yani bir nesneyi olduğu yerden, klmin varlığı ise onun cîlndon almak ve kendi varlığına geçirmek de söz konusu olabilır, nltekim bu da az kurcalamadı kafalarımızı. Yıizyıllardır yurdumuzda süregelen bir soruır. Topraktan çıkan varlıklanmızı bız kendimiz kendi toplumumuzun ve onun gelecoği yararına korumasını, değerlendirmesini dun de bilememlşiz, bugün de tam bilemiyOruz. Bir zamanlar ürneğin geçen yuzyıl yabancılar gelmışler, kazılar yapmışlar, kendi müzelerine aktarmışlar bizim topraklarımızdan çıkardıkları blrgok tanh yapıtlarını. Bugun kaçakçılıic 'Uye bir konıı yeni baştan alevlenmiştır, varlıklarımızm bUincıne erdıkçe, görüyoruz kt dert ortaclan kalkmamış, kul altında gömüluymüş valnızca. Anadolu'mın blnbir kentıni soyup sogana çpvıren kışıler, sozum ona bilgınler o zamanlar bız Turkleri tanh değerlerim bllmez, aıv.tsal yapUannı umursamaz, koruyamaz bir ulus sayarlar, boyle saydtklan içın de varlıklar.mızı iç etmekte hıç sakınca görmezlermış. Kendi koruyucu çatıları altında bu uluslararası varlıkların uluslararası kamu yararına daha iyı açılacağma ınanırlar ya da inanır görünürlermlş. Inancın sapıklıgı ortaya çıkınca daha dolambaçlı ynllara gidilmiş, gidilmekte. El altmrtan yürütülmektedlr kimi dUzenler. Ne var lci düzenın gene de yürutüleblldiği bir olgu, olgv.nun kokeni ise gene blzde aranmalı. Bılinç dedigimiz çok aşamalı olsa gerek bu konu ve bu alanda: bırinıi aşama tarih kalıntısının blr cteger taşıdığmı btlmekse, amaçlanan son aşama bu degeri kendi öz çıkarımız için değil de, topumuzun çıkan için kullanmak gerektiğı düşüncesidır. Yoksa btrincl aşamaya çoktan varmışız bız, gömli arayıcılannın gezdigımiz kentler boyunca eabalan gerçekten akıllara durgunluk verıcr Na.sıl, ne denlt bir güç, nerden edınılmiş araçlarla vinçlerln bile yerınden zor oynatacakları gömllt kapaklarını kaldırmıslar, kaya gıbı taşlarını delmişler de götürmUsler lçlurind» saklı olanı? blr tapınak rm. Ud katlı, dört dlrek Ostünde blr ant», bir anıt daha, mozole olncak bunlar phram çatılı, ama kaç tane, ne kadar çok! Bir kente vanyorsunuz Roma çagında Diocaesarea den. mış Olba ile Ura diye çıfte hallenistik kentlere orada tap:naklar, tiyatrolar, kapılar, kuleler kl Romada yoktur böylelerl. Bugun fakir bir koy, ama gene de güzel *vler oturtmuşlar eskı bir tapına*m ö'esıne. Bunca bayındırlık nasıl tırmanmış bu tepelere ve bunca varlık nasıl surdurebilmış kcndını bunoa yok etme çabalanna luırşın? Bu nekropollerde bir gömu yoktur ki Bravıcıların çabalarıyla açılmış, dolinmış, soyulmus olnıasın. CUMHURİYET 8 Mırıı 1976 V OLAYLÂR VE GÖRÜŞLER Bakırköye Do<»rıi, üııva Bankamnın yayınladıjfı Atlas'ta Sovyctler Blrllgl' nin rengi yeşil. Yesll renk, adam ba^ına ıılunal gellrl 2 bin doları aşkııı ülkrleri üiıugelemek İçin kullanılmıs. Ozbeklstan, Tilrklstan, Kazaklstan, Taclktütan yemyesU... Türkiye'de ki«l haşıııa Kflir H yüz dolar. Harltaya bakarken düşlindünı: Yüılerce yıl öııce Orta Asya'da Inıraklık başlayınca «Bu topraklarda artık hayır vok» diye «anavurclumumu bırakmışız. Batı'va doğru gnvederkpn Anadolu'nun yrsUlltlne \ıırulup önasya'yı yurt belleınlşiz. Ama yenl yurdumuz» da özen Rftsteremlyorıız. Ağaç ktırııiuyoruz, orman yakıvorıız, endÜKtrl kuramıyoruz; vatanımızı Amerika'ya klralayın durumıı kurtarmaya çabalıyoruz. Oysa blzlm hpğennıeylp bıraktıfunız topraklarda bugün sanavllesnıis toplumlar ya•ıvorlar. Türkesçllerln aklına uysak Orta Asya'daU kardea. lerimlzl kurtarmaya koşsak: bizim Wsl başma (rellrimlz 800 dolar, onlann kl 20001 a«mış Araba bizi isterler ml? Doluya koydıım almadı, bo»a kovdıını dolmadı. Mantığımı «orladım: Dünya Banka*ı yalan nıı söylüyor, dive kuşkulandım. Ama blHyonım kl Dünya Bankası, kapltaUzmln en büyük ııluRİararam kuruluşlarındandır. Hem Sovyetler'ln buifiınkü durıımunu Ameıika da hiliyor. Yeryüzü deİrlsti artık; SSCB İle ABI) arasında yumuşama gpllşirken bizim OrU Asya Türklerinl kurUrmava çalısmamız birar. ttıhaf kaçacak . Zaten bizim lıerseylmiz blraz tuhaf değU mi? Dıınyada her ulustın bir yurdu vardır; bllim üç vata» nınıız var. Isterseniz sayavım: 1 Anayurdumuz (Orta Asya) 2 Vatanımı* (Anadolu) 3 Yavru Vatanınıız (Kıbrıs) Böyle blr durumda ne yapılır? AnaytırdumıiM mı bakaeafcı»? Oz vatanınıiT.a mı yetlşeceSiı? Yoksa yavru vatanımıza mı «ahlp çıkarağız îjaşırmıs kalmısız. TuhafliKimıi! bunıınla da kalmıyor. ABD'nin Dı?lşlerl Bakanı çapkın Kissingcr'in yedefeinde garlp ierüvenlere girişiyorur.. Amerika sözde bizim mütteflklmir ama bize ambargo uyguluyor. Soru: Ambargo düsman ttlkelere uvRiılanmaz mıT livet Biz düsman mıyız? Hayır ABD'nin sadık miittefiUlylz. ABD İle ambargo var aramızda; Yunanistan'la »aldırmazlık paktı imzalayacagız. Soru : Biz Yunanistan'la düman mıyız? Hayır, NATO'nun iki üvesiylz, yanl mütt^fikl*. Mütteflkler arasında saldırmaaUk anlasıuMt ne demek? Ellnln körfi demek. Soru: NATO ne l?e yararT Blzl taldırüara kar|i korur. Pekl, Yunani.tan'ın aaldırısına karsı neden kornmuyor? Ne blleylm ben lsler karısık ve H'inden çıkılmaz blçimde... ABD döstumuz mUtteflklmlz: blze ambargo uyguluyor; verdiğl sllahlan da sartlı ve ambargolu satıyor. Yunanistan mUttetlkiml«; ve blze düsman. Kıbrıs'ta. Ege'de, Trakyada bu düşmana karşı «teyakkuz içindeylz. Hatta bu düşmana karşı DördüncU Ordu'yu kurduk. NATO, blzl sözde savuııacak, ama savunamıyor. Yunanistan'la saldırmazlık anlaymasınıı gerek görillüyor. Ordumuzun yüzde fl»'u NATO1 nun emrlnde; NATO ordumuzo donatmıyor; ABD'nin silah ambargosu bellmizl büküyor. Pekl, mademki NATO blsl donatmıyor, neden ordumuzun ylizde 99'u NATO cmrlnde? Yunanistan mütteflklmiz saldırmazlık anlaşmasını tmzalamak için can atıyoruı. Sovyctler düşmanımız; ve Sovyetlerle »aldırmazlik anlaşmasını Imzalamaya yOnelmek vatan ihaneti gibl blrsey. Üstellk üç vatanımu var. Yavruvatan'a çıkarma yapmifiz; özvatan'ı Amerika'ya klralamaya kallasıyoruz; Anayurdumuzu kurtarmaya gldeceğlz. Orta Asya'ya doludizgin yöneiirken, Anadolu'yu ABD'ne klralayıp mı gldeceğiz? i ç vataniı bir yurtta? olarak; mütleflklerlmlzln düsman düsmanlarımmn müttefik olduğu ortamda vakıt kurup ulıısal savıınma İçin sllâh «ndilslrisine temel atarken keolleri kaçırdıgımıu düfltnmfktrn kendlml alanuyorum. Blr de üstüne SUIeyman Bfy tolevizyonda gözlerini devlre devir* konu*muyor mu: Ege'ye ne olmus? Efe orada duruyor. Vallahi, İs bu sefer karakolda da değil, Bakırktty'de aonutlanacak. Var Etmekle Yok Etmek Azra ERHAT mtize bckçlsi, dnha geçenlerde yörede yüzbinlerce lira değerındeki bir sıkke gomüsunun dışarıya satıldığım anlatarak. Bu arada müze kaç para vermtş, verebilmış gomuyu bulana, kaçakçılık yoluyla bu paıanın kaç katını alabılmış, bunlar da sbz konusu oluyor ıster istemez. Hasta, ama nıçın hasta, hastalığın sosyoskonomık nedenlerı apaçık belli değil mi? Bulduğu ya da bin zorla Rilıi ışığma çıkardığı bir varlijjı kendi çıkarına kullanmayıp da, belli belirsız blr kamu yararına feda etmesini lsteyebilir îfilyiz, bekleyebılır miyız yoksul köylüden? Eğitımle bu aşamaya varmasını beklemeksizin, ilk yapılacak iş doyurnunıı sağlamaktır. gömUyü kamu kuruluşuna teslım ettiğinde hakkını aldığı, alacagı güvencini aşılamak. Bu alanda asıl egıtıcl yol da bu olsa gerek. Gezimizde ören betcçtsl nıce Mustafa'lar, HUseyin'lcr gbrdük, güzel ın»anlarl Termessos'un dık tepeaine çıkmak ıçın, elinde mendlline sarılı uiacık bir çıkınla yoldan blr araba geçmesinl gözleyen bekçi Mustafa gaatlerce gezdınyor sızl ta?tan tasa atlayıp tırmanarak; çalılar, dıkenler, otlar argsında çalınmasın dıye saklı kalmasma ozendıği ıki dev yontu ayağını araya araya bulup gdsterıyor; Perge'nln yıllarca yaptığı gece bekçılıgıııden aonra Termessos'un güç koşullarına sevinçle katlandığını soylüyor, karşılığı ise. Güllük fcepenlne çıkmayı göze alan birkaç turistin, o da belli mevsimlerde vereceklerı birkaç lıra ')ahşiş, bir de oyle dokundu ki bana tâ tepede, nekropol lshitierinln ötesinde. klmsenin ulnsamıyacağı bir yerde bıten üç dort zambagt költlerıyle topraktan çıkarıp bunları kendısindpn isteyen kansına götürmektır, saksıyft dıksaı diye. Bekçı Mustafa hangi ota hangi geyigin meraklı olduğunu billr, yürürken slze nrkeolojiic kalıntıları yetkiyle anlatırken, egilıp pgilıp yabanl rnarulların en kbrpelerım de koparır Ikram eder. Varlıgı yok eden bu gönullulcrı değildır örenlerimlzin, znman ?aman yolsuzlufia «apan tek tıik ln'jiler çıksa blle aralarında. Onlar değil, ama varlık gene de goz gore göre yo« olmaktadır. GeçtiSimiz bolgcnın atlı antık çaglftrda «Pamphylıa» ıd., tıım yapraklnr, tüm yoşillıkier tllkaKI anlamına gelir. Doğa anamız hıçbır yerde bu denli oomert davranmaınıştır insanına karjjı. Tlını guzfllikler, bolluklar Ulkesi dernclı bu yo. reye. Gelin gorün ki, hu bollugu, zeneınügi insanlarııı degerlendırmesınde çağdan çaja ayrımlar Rörültlyor. Komalılar zeng'n ulustu, noç kendi ülkelerinden çok uzalıta da olsalsr, kurdukları somiirKelert oyleslne gelıştirmesını bH^arnnslar kl, çasar ınsan. Bavındırlık eserlpn ıle yaşıyorlar bugün de Anadoluda; bir su kamcri, bir BU komTİ daha, goıkemlı, goz alıcı 'ikcdukler kovalıvor &anki birblrini, bugün ypşıllık ıçina gömdlü rirenlere su tasıyıp rln uvgar kentlere dönilştürmU^ her birini Haydı su yolları neysr, ama hu pömtlt bolluğuna np denir' Sılıfke'den Uzunbun:'a doğru düzgun, yokuşlu bir yolda ne o, D Yazıklar Olsun! Hayaı bu tepeleri daha değtrlendtremedik riıyelim. ama kıyıdaki CenıietCehennem dıye bilinen obruklara n« denir? Bunları Silıfke Turian Dern#gt dlye bir kurulus isletlyor, gezginden bırkaç lıra bılet kesıyor. bir çocugun elınde sısll bır lambnyla dev dikıtleri ve sarkıtları olan akıl lara durgunluk magaralara gıriyorsunuz. Ama yerler kaygan. lambantn loş ısıgında pek bır şeyler göremlyorsunuz. Baska ülkelerde mağaralar ışıklandırılmış. turızme övlc b:r parlaklıkla açılmıştır ki biiyuk bır gelır kaynagı olur onlara. Bızde yeteneksiz ellere bırakılmış, yürekler acı•ı bir dummda. Var etmenın yollarını, yontemlerini bulamamışız biz daha. Bu geçtiğimlü yörelerde insanlar vtizyıllar, bin yıllarca uygarlık yapıtlan dikm.şler, tnriıı oncesi çaglardan bu yana bırçoK ulus izlemıç birbırıni v« hepsı de bugune dek vnrlıginı koruyarı anıtlar bırakmıs, bız ise şu yirminci yüzyılın bunca bayındırlık olanafcı v« arncı varken onları yaşatamıyoruz. Donemeçli yollardan ovRİara inerken, bakıyorsoınuz kl düzlükte uzun, beyaz seralar, turfanda sebze yettşiyor buralarda, anıa seraların listü naylonlarla örtUUl. Bu naylonlar bir dayanıksızlık, az gelism .şlık sımgesı degil de nedır? Bır kıs yelınde uçup gidecek bu ynpılarla uygarlıgımızı n« kadar zaman sürdUreblliriı? O zaman anı olarsk bu gUzelim yörelerde yirmınol yüzyılın Turklerinden değil, yüzyıllar hnresi Hıtitlerin, Romalıların, Selçuklulann eserleri kalır geleceğe. Geçmısln varlıklarını sUrdürmenin çarelerinl aramak belki bir yerde kendi varlıgımız Ustünd« dustinmegc ve kendımızi uygarlık alamnda var etmenin yollarını bulmaya yanyarftktır. Toplumsal Sayrılık Gömll arama tutkusu »armiş köylUnün gencinl yaşlısını. hem tek kiştllk blr tutku değil bu, toplumsal bir sayrılık (hastalık). Defınecılık sayrısıdır bunlar dıyor bize Narlıkuyu'daKİ bir Kurt Postu Altında OKTAY AKBAL Evct Hayır DERS YILI BİTERKEN ers yılı blterken h e p bttyla olurum: Yureğıme belırsiz bır sızı çöker. Kim bılır yıne ne yasal cınayet.ler ışlenecek diye. Ş u ya da b u nedenle, ne gençler omrünün ılkbaharında y o k olup gidecek dıye .. Dempk ıstedığlm »ÇJK: Herkesın gordUğü, fakat hiç klmsenın cıddı olarak ustüne eğilmedigı, sınıf geçıp kalma rezaletınden soz etmek istiyorum. Dogul olarak bugünkü iktıdar kendi ekonomik yapısına uygun bir egitim biçimi getirmistir. B u yapısı geregi, insanı uyutmayı, yanlış hedef gostermeyi ve somurüvu uzun omürlu yapmayı amaç lar. Bu dlizeni elinde tutanlnrın boyle bir eğitim biçimi yürütme lerı kendilerı ıçın ne olçüdp aoğalsa, blzım ıçın de o ölçüde tprstır. Onların ist«di(Sı, bizim is temed 1 ğımız, ak dedıklerı b ı ı ı m karamızdır... <»>>'>'*•»< V D «Anaların yüreğini kan ağlatanlan, çocuklanmızı tehlrleyenleri halkımıza bir kez daha duyurun» dlyor blr ana... Yurdun uzak bir köşesinde, Bayburt'tan gelen bir mektup . Rayburt Ortaokulundaki diıı dersl öğretmenl •tbrahlm bfy» dfrMerlnde «ar, haya, edep, ahlâk. erdem, mttslümanlıgın yüccllği. gibt konuları işlcyeceğlne, almış >kurt»'u öğrencllcrlnc «milll semhnl» olarak tanıtmıs, anlatmış, öfretml?. Yetmezmis glbi, tutmıış ıleftcrlcrine de yazdırmıs. Yiireği kan ağlayan blr sna da almış bu yazının blr örneğlni bana yollamış . Diıı dersi nğretmenl lbrahim Bey»'e göre «Atalarımızın hnzkurtu nıllll sembol olarak abşlarının önemll sebebleri> bakın nelermiş? «Bütiin hayvanlar evcllleçtirllctlklori halde bozkurt yakalanıp evciUestirileme*»miş. Kaplan, aslan, panter, yılan, akrep, timsah «evcUlegttrillyor mu?» •Demek kl kurt esarctin düşmanı, hürrlyetin timnaUdlr. Kurtlar daima toplıı lıalrir .>aşıar onları idare edrn blr lidcr bozkurt ha.şlarınrta bulunıır, demok ki bozkurt toplıımcululc timsalidir.» «lbrahim Rey» çövle nürılürüyor: «Kurtlar ylvpcPk hir sey bulamadıklarında hep btr araya crllp ııluyarak AUah'tan rızk isterler.» Demrk orda hurda ytik»elen kurt ulvmabırı da bir lakım klmselerin karın doyıırm» Istcğl, ya d* yararUr sağlama, çıkar kapıları a(,ına çığlıkları . «Kurtlar avlarını çember Iverisinc alarak Imlıa cderler. Avlarına hlç blr zaman arkadan Mldırmazlar. Bunun İçin mcrtliğin timsalidirlpr». Blr klşinin üstüne yiiz kişi saldıracaksın bu mertlik olacak! Hem, kurtların da, onlara benzemek lsteyenlcrlıı de arkadan saldırdıkları ketlnlikle billnlr. Neden mertliğin simgesl sayılsın kurt?. . «Hiç bir kurt yavrusu anneslylc münasebette hulunmaz». Bu, ne anlama geliyor, bilmem! Ne gibi blr münanebet bu! .. Bozkurt atUganlığin, çevikligin, yürekllllgln, cesaret ve hürriyetln Rfrçek ve tek tenıstlclsidlr.» Niye baska hayvan degil de kurt? Klm dtmiş, kim kabul etnıi? bunları? «Kurtlar daima kendi işlerinl kendlierl KÖriirler. kopekler gibi asalak geçinmek Istemezler» Oysa kurtları örnek alan öyle klmseler var ki asalaklı&ın slmResldlr. Bayburtlu ortaokul din derslerl öğretnıeni Ihrahim Bey'e gdre «bozkurta dü»man olmak TUrklUğe diişman nlmak demrktir». Klm kurta ba$ eğmrzse, kurtu kurtancı, önder savma/sa, gafildlr, ya da haindir. «Namerdln ekmffel yenmrz diyerek Rusya Ue kıyasıya miicadrle vererek şelıit olan Cemlloğlu» buna bir örnek gttaterlUyor! . Ortaokul ttfrenclleri boyio bilgilerl defterlerine sözcüğü sözcttgüne geçirlp ezberleyecekler, «bilgl» diye benlmseyecekler, «ar, haya, edep, ahlak, uluscııluk, erdem» öğrendlk diyecekler. Kurt söyledlr, böyledlr, biz de kurtun lzindeylı, yeter bu kadarı! Kim karsınuza vı^arsa düsmandır, haindir, gafildlr. böylelerlnin hakkından gelmek gerek Ir. Bayburtlu ana «Kadmlanmız erkeklerimlz çocuklarına etlllp onları gölge gibl lzleslnler, yavrularınu» zehirlenmeaine göz yummasınlar» diye bitirmlş mektubunu... Tarsus'un Yenice bucagından gelen blr mektupta da Kozan'da ÜlkiicUleıin oynadıkları bir trmslhlen söz ediliyor, «Bu Zlncirler Kopaeak»mi9 adı. Adana Mühendlslik Okulu öğrencilertnln bu temsili Içtn okıırum «öyle bir temsll kl, ancak ilkokul çocuklan oynar» diyor. «Temsilde AUah'tan önlerlne düsecek Ergenekon'dan çıkma bir kurt bekledlklerlni, söylüyorlar. Mademki Allah blze havvanlardan ayrı olarak akıl vermls, aklımın kullanalım. Bu gençlerin kurdun arkasına takümalan, lnaandan çok hayvana lnandıklarını göstermlyor mu?» Kayhurt'ta höyle, Kozan'da böyle, yurdun dört bir yanında böyle .. tnsan şa$ırıp kalıyor, 1976 yüının TUrklye'sinde blr yandan inanılıııaz lıic ııyanma, billnçlenme. çagdaslaşma var, hir yandan bir hayvanı öncü, önder, kurtarırı, nerdeyste tapınılma8i cercken bir simge olarak gören, gftsteren gençler, hem de llse, yüksek okul mralarında eğittm gören fiğrencller var!.. Bu da başka blr mektuptan bir parça. Erzurumdan Eclivor: «. Yino yolumu kentiler, nive okula geldln rtlye küfür ettiler. Ben buraya okumaya geldim, lıprhatni bir partinln propaRandasını yapmaya Belmedim, dedim. Bunun üıerlne henden saçimı kpsmeml ve Türkeî'in dokıız ışık kitabmın özetinl çıkarmamı istediler. Saçunı kestirdim, ör.etl de çıkardım, bu yilzden şimdi okula devam edeblliyorum.a Anaların yüregl kan aglıyor, ttgrenoller derslerlne ancak birtakım eRempn çetelerln öniinde «bozkurtçuluk» sınavından grctlkten sonra (tlreblliyor, karsı çıkanlar «haln» ve «diı$man» Kayılarak yok edillynr! Irkçılık. Turancılık ılııvasmın a^ıldıgı 3 nıayıs 1944 günii «Türkçiiler Günii» (llve kutlanıvor!.. Türkiye'niıı blr görünüşü bu . <)teki KÖrünüşünfi, uerçek ROrüniisü. tıü de biliyorsunuz: Seçimlerde Ileriıl partllere akan mllyonlarra oy, devrlmler, çagdaş uygarlık, toplumculuk riendi ml «okaklara, alanlara fırlayan yürblnlcrce emekçl, «srencl, «ğretmen, halk yıgınlan .. Blr yanda havrani »Imnelestlrenler, blr janda insana, Insanlıga deger verenler. blr yanda çagdi»ı Inanışlara saplananlar, blr yanda bllim volnndan yürüyenler OKULLARDA SON NOTLAR VERiLiYOR. YİNE YÜZLERCE ÖGREHCiYi BAŞARISIZ GÖSTEREREK KIYIMA UGRATACAĞIZ. HAKSIZUKTIR BU. (OCUKLARA NE OGRETTiK, HANGi ÇAGDA} EGiTiMI UYGULÂDIK K i . . . Hasan KIYAFET Egıtımcı, Ingüızce öğretmeni ler. Istemeden oyuna g'lmekteyız . Çağdaş eğitim anlayışı, insana başarısızlık damgası vurularak, soz yerındeyse «öldurerek olumun kotülügu anlatılamBZ» dıyor. Sen adam olmazsın dı\e g&n ıtiıgimız çocuktan hayır «eltnez dıyor. Aıle \e arkadaşlarının oıiönde kötti damgası yemış bır ö(jj($»KMden, arlık guç ıyılık bPklenlr dıyor. Kendıne olan guvenını yit.irmiş, pısırık, kişiliksiz bır kı$ı toplumda olsa olsa, bıreysel bır öç alıcı, yönsüz bır asi olur dıyor .. Üniversite kapılarında tersyllz edilen yavrularımızın, kendi gozlerinds blle nasıl küçulduklerini bilmem hiç gördünUz mü? Emperyalizm bunu bilerek yapıyor. Onların kişllıgini igdis etmek için yapıyor. YUreklerini görünmez blr asağılık kompleksl demiriylu dagılıyor . Oysa Uç yüz bin kışinin lçinden efter elll bin kisi seçilecekse, Ustün zekilıların blle başarı sağlıyamayacagı sçıktır. Bunu hele bız ögretmeıtier çok iyı bılıriz . Konumuz ortaogretim. Bu gün varlıkları bile cıddî olarak tamşılan lıse ve ortaokullar, bırer kıyma makınası durumunda. Başarı ortalaması yuzde oluzun altın da. 19. yüzyıl Fransasında, ,şninn adamı yetıştıren okullann, k(/tU bırer kopyesi olan bu knçurnjo^ ıın neye yaradıgını kımse *" bıf* mez. Ciddi clddi okuduktan sonra ortaya ne çıkarınz? HUner'.eri nedir, bu yetistirdiklerimiirin? Toplumdan ne alır ne verirler? Kimin islno yararlar? Eskiden Unlverslteye kalem adamı yetiv tirirlerdl. bugun o nltellginl de yltirmişlerdir .. Mayıs ayı biterken gazetelerde, kendini asan, suya atan, avindrn kaçan öğrenci haberleri yogunlnsır. Kimlmiz de öğretmen olarak böyle cinayetlerin cenaze töreninde bulunmusuzdur. Aceml cioic tor elinde can vermıs inıanlar dan fnrksizdır bu yavnılAr. Teınelde olmasa bile dolaylı olarak bu cinayetlerin doktorları bıraz da bızler olmuyor muyuz? Uzaklardan yönetılen çok yOnlU bır oyunun bilinçsiz figtiranları olmuyor muyuz? Hangı yetki ve hakla boylesıne ağır bır sorumluluğu yükleniyoruz? Ezıle e/ıle pestili çıkmış halk çocuklannı bır de biz ezmiş olmuyor muyuz? Bir hamlede iyı ya da kotü diye ayırdığımız. gelecekleriyle oynadığımız çocuklan ne olçüde tanıyoruz? Kalabalıktan pazar yerıne dönmiiş sınıflarda, adını blle ezberleyemedıgimiz çocukıarı h<n gi pedegojık anlayısla iinıfta bırakıyorvız? On uç dersten, ikısınde blle branş öğretmenl btılunma yan bır ortaokulda, tek bir çagdaş ders aracı yokken, ne ögrettifttmi7i sanıyoruz? köylünün. dar gelirll memurun, çocugu hangı kos'ilıar •fa "tlkpfln RPhr? Ne yer ne içer îl bunlar? Ögle yemeklerinde çantalarındaıı gızlıce çektlklerl yarım simıt, el kadar kuru ekmek, ikı zeytin kımi besler? Bir yandan beslenmenın zekâ üzprındekl etkisinı sağır sultan bile duymu?ken, bu çocuklara kimın na demeğe hakkı var? Kısacası b<rM\l bir ekonomik düzende, yoksul bı rakılmış bır babanın, günshmı nasıl ve hangi insatla çocuguna çektirebilirız? Bız oçretmenlerden istedikleri, hak adına haksızhk yapmaiTıii'dır Yanlış adına doğruyu, kotıi adına ıyıyi bogmamızdır. Elımıze tutuşturdukları ölçtl v e tartı aracı bozuktur. N e kadar tıtız olursak olalım, kullandıgımız 7iman bir yıgın yanlışlarla kar^ı karsıya gelmekteyiz. Halkımıra ters dUşmekteyiz. Sınıfta kalan çucukların ana babaları blzi dtışman bellemekteler. Çok gerilerde oynanan oyunları, dönen dolapları görememekteler. Goremez ler de. Bir maşa, cınayet Aleti durumuna düşen bizi görmekts Çıtt öğretımli bır okulda, yarım yamalak bir ogretimden sonra, ağır işlerde çalışan ögrencilerimız var. Gece vardiyası çalışıp, aılesine bakan oğrencılerımlz var. YENi KiTABI Bunların sınıfta uyukladıgına sık sık tanık oluruz. Aynca, okula özel arabalarıyle, gelen varlıklı çocuklan da var. Iyi beslenmt» ve iyi gıyinmışürler. Ozal dtl ögretmenleri tutmuşlardır. Şimai hangi olçü âletı bu Iki grup o|rencıyi bır sınıfta sınav yapîbilir? Hangi öğretmen bunlardan eşıt yanş bekleyebilir? Ve yaptıgının. hak hukuk adına oldugunu savunabılir? BiLGi YAYINLARINDAN ÇIKTI Tüm bu sözlerimden, bedavacı lığı. çalı^madan sınıf geçmeyi sa vundugum anlaşılmamalıdır. Yıl BÜTÜN KiTAPÇILARDA içinde ögrenciye verebilecegimız herşeyi verelim. Yıl aonunda, bır (Cumhurlyet: 3881) yıllık emeğini bir solukta yele n Z Z u . . ıı ılııühıll "• • * • U J ı . . 4 . . . . ,. •• • • I f.^S=ff| vermeyellm dlyorum. Artüc tüm Uerl Ülkelerde sınıfta kalma diye bir sorun kalmamıstır. Dersten Ş.UIIIIIIIIIIİIİIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU kalma. ya da geçme sözkonusu olabillyor. Matematlkten îavıf olan çocuk, güçlU oldugu yönde gellştıriliyor. Tarlhten kötU olan çocuğun iyi bir yanı aranıyor, = Kızım Serpıl Parlak'ı yaptıgı çok başanlı bır ameliyatla, S Kısacası çocukların basarısiz de sağlığuıa kavu$turan B ğil, basanlı yanları aranıyor... SADUN TANJU'nun KUTSAL İHEKLER I TEŞEKKÜR İ (Cumhuriytt: 3880) Tüm mesleğlnl seven arkndaşlarımın bildlkleri şeyı bir daha yineleyerek, kendi sıkmtılarımı ylnelemis oldum. . Ellerine kale 5 ve yardımcılarına te»eWturlerimizl sunarız. = ml alıp son notlannı atarken, ne kadar dUsuntip, neleri heoabu ÖMER PARIAK | kattıklarını, nasıl terlpdiklerlnl İ görilr gibi oluyorum. TÖBDER' S Cumhuriyet 3887 5 11 ögretmenler sanınm ndzlprimi daha İyı değerlendlrecek anlayışFHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ tadırlar. ( Prof. Orhan SUNAR ] Ankara Belediye Başkanlığmdan Gençlik Parkı dahilınde bulunan eglence parkı 5 yıl müddotle 2490 sayjlı kanunun 31. maddesl uyarınca kapalı zarf arttırma surelıyle kiraya verilecektır. 1 5 yıllık muhammen bedali 39.OUO.000. lira olup, muvakkat teminatı 1.183.750. lıradır. 2 Ihale 24.5 197B cuma gilnü saat 15.15'de Belediye binasında müteçekkıl Encümen huzurunda yapılacaktır. 3 lhaleye istirak edecek kimselarin ihale gtinii saftt U'öo kadar şartnamede belirtılen belgeleri ibraa etmek suretlyle EmUk ve Istimlftk MUdürlupnden yeterlllik belgesi almnk mecburıyetindedir. Aksi takdirde yeterlillk belgesi alamayan sahıslar ihaleye iştırak edemezler. 4 Bu işe ait sartname her gün mesal saatlerl dRhllinde Belediye Emlâk ve tstimlak MUdiirlüğündo görulsbilu. 5 Teklif mektuplannın ihale faatinden en geç 1 saat evvel EncUmen BaskanliRiruı verilmls olmasr çarttır. (Postada vuku bulacak gecıkmeler ile telgrafla müracaatlar nazara alınmaz.) (Basm: 15927) 3884 Edebiyat Fakültesi Dekanlığından z Umumi Coğrafva Kürsüsünde açık bulunan ProfesbrlUk Kadrosuna bir atama yapılacaktır. İsteklllerın Rereklı beJgelerle bırlikte 24 Mayıs 1976 tarıhıne kadar Dekanlığımıza miıracaatları ilan olunur. (Basın: 13757) :ÎH7:S Hasköy Ortaokulu Müdürlüğünden Okulumuza askerliğini yapmış erkelc blr hizmetll alınacaktır. tsteklılerin 21.5.1976 guntıne kadar MUdürlüğümUze rnuracaatı duyurulur. (Basm: 15889) 3885 FİLMCILERE DUYURU Mıusaffer tZOÜ'nün «OECEKONDU» ve «HALODAYI» lsımh eserlerinin fllme çekme hakkı tarafımızdan Noterlıkçe satın alınmıstır. 3. sahıslar. eserleri aynı vpya başka ısımle kısmen veya tamamen senaıyo halıne getirip filme çekemet. SABAH Y1LMAZ DURU KERMES (Hediyelik Eşya Satışı) Annelpr günü İçin hedlyeleriniri İle ucuz ssğlayınız. Dernegimıze yardım Çocuk Akıl Saglığı ve RehberUğl Derneğl 8 Mayıs 1976 Cumartesi Saat: 10.00 19.00 arası Divan Otehnde. Gıris serbesttir. (Cumhuriyet: 3882) Çocuk oyunları ünlü sanatçısı FERİH EGEMEN'İN 40'ıncı s»nat yıH lUbllesıl, Çocuk Eslreeme Kurumu y»,. ranna 11 Mfıyıs 1878 Sali günU saat 2U.3O'dan ttlbaren TEŞEKKÜR Stvgih annemiz FATMA SOM'un hastalıgı sırasında yakın ılgi!.ını esirgemeyen ve bu kcz de tekrar yaşanı'a kavusturan llkyardım Hastanesı 2. Dahiliye Servisı Şefi Sayın, Harbiye Tiyatrosu'nda Blletler: Çocuic Eılrgeme Kurumu II Merke» Tel: 32 36 »7 Saror Tlyatrolan Harblye BölUmu (Cumhurlyet: 3883) Dr. Jbrahim PİRİNÇÇİ ve servis doktorları ile hemşıre ve hastane personeline sonsuz teşekkürlerimlzı sunarız. SOM AtLESt (Cumhuriyet 3894)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle