24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
£11 mı?sa da bsionun bir kurban gıttlgı ıddia edilmektedır Graeral Göring bunun için bir beyanname yavınlamıştır. • Ankara'da Hukuk FakUHe 8İ binasının vapılması kesın Mo dern ve her Mlrlü konforu haız olacak olan fakülte binası vatılı 500, vatısu 1500 öÇrenoiyi barındıracak nitelikte olacaktır Fethlve, Akdenlü Vıyılannda dogal güzelligı ıU oldugu kadar tarıhi ve arkeolojlk zenginlikleri ile ünlU yörenın ortasında îirin bir kasabadır. Altın kumlu plâjları, şıfalı kaplıca ve ıçmeleri, kızgın Rilneşi ve konuksever hal kı lle her yıl bınlerce yerlı ve vabancı tunsün ilgısını çeken Fethiye'nin insanı büyüleyen bir guzellıgı vRrdır Unlü turızm uzmanlarından Prof Baade%nin «El Değmemıs Bakire» dedigi Fethıye, denizı ve doğal guzellıgı kadar sıfah su ve kaplıcalan ile de ün yapmış bir termal kentıdir TJMHURİYET 8 Mayn 1 9 7 5 Turizm 76 GÜHUN OLAYLARINDAN BAZI HABERIER • Perpıgnon'dan alınan bir habere gbre Ispanya iç harbı dünden berl bir baska istikamet almış bulunuyor. Barselona'da patlayan bir isyan kısa zamanda etrafa da sıçramış ve ani olarak Eenişlemistır. Anarsıstler, hükümetl zehirll gaz kullanmakla teh fllt etmekte ve dünkü çarpısmalarda 500 ölü, 1500 yaralı oldugu bıldinlmektedir • Anadolu AJ&nsınm Lakehurst'den haber verdlgine göre Almanya'nın meshur Hindenburj; zeplinl âni olarak havada infilak etmış ve ıki saniyede tamamen yanmıs ve 32 kişi olmUstür. Kazamn nedeni henüz anlaşılama • Vatıkan'dan bıldlrıldıgine gbre son yavınlanan papalık ta mımi hakkındakı Alman protestosuna Vatıkan tarafmdan ven len cevapta Papanın Almanya aleyhlnde diınya kamuoyuna kar şı bir beyanname yayınlayarak Alman katolıklerlni kışkırtacaftı hakkındaki iddialar reddedilmış tır. Bir baska habere gbre dc Papa kendısıni 7iyaret etmek is teven Alman Harıcıve Nann Von Neurath ı kabul etmemistir. TARİHİ YAPITLAR, • KAYA MEZARI.ART: Lıkyalılar tarafından kayalann oyulması suretiyle yapılmı^tır. Kaya mezarlarının en UnlüsU, Make donya Kralı lskender'ın büyuk kumandanlarmdan Amintaa'a aıt olanıdır. Kaya mezarlarının Mılattan oncc dordüncü yüz>'ilda yapılmış oldugu sbylenmektedir • LETOON MABKDİ: Kuraluova köyündedır. Mitolojıye go re Leto, Apollo ve Artemls'm annesıdır. Tannça Leto adına yftpılmış oldugu soylenen mabet, 1962 yılında yapılan bir kazı »onucunda ortaya çıkanlmıştır • ESKt CAMİ: Ce7Ayır Valısl Hasan Paşa tarafından yaptınl mıştır Camının mımarl yapı« ve iç suslemelerı son derece g\izeldır • ARKKOLOJİ 1VTVZESİ: Llkva, Yunan, Roma, Bı/ans devırlerı ıle Osmanlılara ait ç«sıtli mernıer, seramık, tunç heykellerln mınyatürlerın, vazıh mezar taşlarının, sikkeleruı, altw» JTIzük ve küpelerın, kolye ve süs eşyalarının saklandığı kıymetlt bir muzedır Son 7amanlarda vapılan kazılarda bulunan ve Helenistik devre aıt oldugu soylenpn mernıer kadın heykeli ıle Herkül'e ait oldugu sanılan tunçtan yapılmış erkek kolu, bu mü7ede bulunmaktadır. BULMACA BOLDAN SAGA: I örgutlenmemtş ilkel intean topluluğu 2 Eskt bir uygarlık Dua sonlannda Hırlstijranların soyledjkleri soz 3 Bir tahıl türü Tersi yemin. 4 Soluk. 5 Tersi elektnk kuvvetini gerektikçe akım halinde harcamale Uzere toplamaya yarayan aygıt Tersi demir cısminin slmgesl. 6 ölümsUz, bltnesi. 7 Raş tarafına sesli bir harf getirildığinde buyruk anlamında bir söz belirır îyi. 8 IX5rt yanı su ile çevrlli kara parçası Bir şevin bize gorundügtl blçimi degil de gerçekte olan ve gttrgül bir bilgiye konu olmayan hali. 9 Kenarlan yatık ve geHiç karavana Boru sesi. YUKARIDAN AŞAGITA: 1 Eskiden devlet nazinesine *erilem ısım. 2 Yüce Kural. t Agacın bölmelerinden Bulandırılmış yoğurt. 4 Sukut AHın kumlu plâjları. »Ifalı kaplıcs ve içmrteri, konuksever balki ile her yıl btnlerce jerll ve yabancı turistin ilgislnl c«ken Kethive, insanı bttyüleyen bir gâzelUfte aahiptlr. 123456789 tarih ttnresıne dayanan efsane. 8 Başın vücut ıle bırleştığı ye rın arkada kalan yüztı Tersi Demet halindeki kimi bitki veva hayvan olusumlarından oluşturu lan iplik 9 Yavrusu olan dişl Tersi Dogu Karadoniz bölge «ınde bir ilçe Nikelln simgesi nt'NKÜ BULMACAMN ÇÖZÜMt): SOLDAN SAGA: 1 Krizalit. 2 Rakor Son 3 Ocak aprA 4 Mazak iB 5 Om ainaM 6 Kablo 7 Fanta Zftn. 8 eB Ora Ne. 9 Rahle pıJ YUKARn>AN AŞAGIYA: 1 Kromosfer. 2 raraM Aba. 3 Ikaz Kn. 4 Zoka Atol. 5 Kabare. 6 tl 7 l«(pınoz 8 Torba Ani. 9 Na Manej. FETHİYE Orhan M. SEZGLN eden 5 Eski zamanlarda kullanılan işlemelı, önü kavuşma, yeleğe bonzer kısa bir giysi. 6 Samaryumun simgesi Tersi dinlerin ve tlncelsl felsefenin vücuttan avn bir varlık olarak kabul etttiği canlandıncı ve etkın ilkesl anlamında bir sdz. 7 Prensip, ilke (eski dil) Tersl SİNEMALAR . BEYOĞIU: ANKARA (64 U M) 1 Sut Kardesler K. Sunal 2 Esmer JTUki P. Grıar AS (47 «3 15) Unutulmayan Habralar E. Taylor R. I. ATLAS (44 08 U ) Diinyada Bengen BOyük Yok B. Lee R. T. DÜNYA ( « 01 U) Ankara Saaat Tiyatrosu EMEK (44 M » ) Kdpek BalıÇıkolata Tarlası T. Toksoz. MISTIK (46 15 14) 1 M.tsura Kırl; Eller 2 Kız Tuzağı R. T. RÜYA (44 51 57) 1 Bıı Baba Baska Baba. 2 Sokak Kadını ÖZLEM («6 60 13) 1 Küruk Bey A. özhan 2 Bızim Aıla T. Akan R. SES (45 24 16) Kürtaj R. T. SİNEPOP (44 24 22) Canım Benim E. Feneclı R. T SİTE (47 «9 47) 1 Parista Son Tango M. Brando 2 Maceralar Kralı L. Van Leef ŞAN (40 67 92) Bızım Aıle M. özkul T. Akan YENİ MELEK (44 42 S9) 1 Zombi 2 Hep Bakıre mi JCalac a k s ı n R. T. YUMURCAK (61 01 91) 1 Bızim Aıle T. Akan 2 Bahtı Karalı Yarim N . Sîsıguzel R. ÜNIÜ PLAJIARI İPEK (22 25 13) 1 Cemıl C. Arkm 2 El Kapısı H. Kocyığıt R. KRİSTAL (21 57 66) 1 Park Cınayetı 2 Canlı Hedef Y Gunev R. MURAT (24 05 56) 1 Ne Utnriuk Ne Bulduk G. Bubıkoglu 2 Kara Murat C. Arkın R. RENK (21 15 25) 1 Cemü C Arkın 2 El Kapısı H. Koçytğıt R. ftı R. I. FİTAŞ (4» 01 «*) Taj Yureklı Katıl C Bronson E t. İNCİ (40 45 95) Smıfta Şenlık K. Nazır KERVAN (48 5» 54) 1 Nıye Niyet Niye Kısmet Z. Alasya 2 tki Kızgın Adatn K. lnaBir R KENT (47 77 «2) Toy DeUkarvh G. Gemma R. 1. KONAK (4* W 04) Gençlık ArMan O. Piccolo R. I. LALE (44 15 95) SınıfU Şenlık f N . Nazır R. L.ÜKS (44 01 U ) 1 Hasan AlBMZ Basan Alır F. Cansel 2 AKSARAY: BULVAR (21 35 78) 1 Arkadaş Y. Guney 2 Bızim Aıle T. Akan R. HAKAH (23 ' 2 33) Bızjm Alle T. Akan M. özkul TİYATROLAR BAKIRKÖY SANAT TİYATROSU «Tele Çorba» Pazartesi haric her aksam 21.30. pazar 18.3U. <E Memis N e Deraıs» Carsamb». cumartesl, pazar 14.30. BİRLİK SAHNESİ (41 53 46) : «Sezuan'ın lyt t n v n u Çarsamba, per$embe. Cuma Oumartes). 21.15. Cuma cumartesl pazar 18.15. Pa«ar 15.15. «Katillert Tanıyor mu•unuz?» Carşamba 15.15. ÇEVRE TİYATROSU (20 51 78) : «Pamuk Eller Cebe» PazarteM h a n ç her gun 21.30. cumartesl. pa«ar 15.00. DEVEKUŞU KAB. TİYATROSU (44 46 75) : «Haneler» Perşembe harıç her gun 21.30. b cumartesl, pazar 18.30. KA D I K ö Y İL TİYATROSU (M. HEPGULER A. ACAN) : «GUmrOktekl Koc«* Pazartesi haric ber gun 21.30. Cumartesi. Pazar 18.00 NEJAT UYOUR TİYATROSU (72 41 12) : cTırrt Koraser TuİLmbaT Pudra, Cllll v e Sekla S e v i l e n Dizi» Pazartesi b a n c her guo 21.30. Pazar 18 30 • 21.30. Fethiye, Akdeniz bölgesinin en jüzel koylarına ve plâjlarına sar hiptir Çam ormanlan ıle çevrili altın kumlu plajlan kasabaya oldukça yakmdır • ŞÖVALYE ADASI. Fethiye* ye ıki mıl uzaklıktadır. Ada'da turıstlerın ihtıyacını karşılayacak lokanta ve gazino vardır. Şbvalye r.dası, şirın evleri. villaları ile Fethiye için ayrı bir bnem U191tnaktadır • ÇALIŞ BURNU: Fethive"ye altı kllometre uzaklıktadır DeniŞAFAK (22 25 13) 1 Zoreıbl zi ve kumu son derece güzcldir. 2 Rıo'da Aşk R. T. Plâja gıtmek için her an vasıta YILDIZ (21 11 37) 1 Ajk Dokbulmak mUmkündür Etibank, toru 2 Eğlencelı Gunler R. T. Orman Işletmest ve Dirlik kampKADIKÖY: lan buradadır AS (36 00 50) Mağdelena R T. • KATRANCI . ÇAMMK KOT: KAFKAS (37 43 68) ScvRilı HaFethiye Muğla yolu Uzerinde, lam M Zeren A Arman R. Fethiye'ye 18 kilometre UîaklıkKENT (36 96 12) Dobermanlarm tadır. Çam ormanlarının denızle Dönuşu R. T kaynastığt bu güzel koy, ınce OCAK (26 37 71) Sınıfta Şenlık kumlu plâjı ve doğal guzellıgi N. Nazır R ile eşt huMnınaz bir dinlenme REKS (36 01 12) Bızim Aıle yeridir özkul T. Akan R. • BELCEĞtZ VE «LÜ DESÜREYYA (36 06 82) Merhaba NtZFethiye'nın RlineybatısındaBebeğım F. Duru R. t. dır. Plaiı. kumu ve olü deni7i ıle büyük ilgi çekmektedir. Kara yo' W Ife 40 45 daklkSdft gidileblII 'U lır Ö1U denir. Beloeğiz koyunun batısında ve avnı kovun devamıdır Fethiye'ye 12 kılometre uSEHIR TtYATROI.ARIzakhktadır Denizi berraktır FATİH (26 53 8 0 ) : <Tatar HriBplreğiz koyunun dogiıiunda ıki m a a m Pazartesi, salı h a n ç hfr gcce 21 00. Cumarlesı. pazar 15 30 ıçme bulunmaktadtı. Ö1U deni7, essus clki Kova Su» Çarşamba 14 30 • deni7 avını sevenler içtn bir yerdlr. Pazar 11 00. Fethiye'ye karadan bes kilometre uzaklıkta Dulunan Dirlik Kampından bir förflnüm... bamızdır Balıkçıüğın modern bir sekllde yapılabılmesı ıçın Balıkçılık Kooperatıfı kurulmustur. Laos balığı, bölgenin en ÜnlU balığıdır. ra'dan Fethiye'ye gıdışte, Afyon, Denizlı, Aydın, Muğla yolu izlenmektedir. Ankara Fethiye arası C56 kilometre olup, yol asfalt ve guzeldır. • ISTANBUVDAN: Fethiye Istanbul arası 1029 kilometredir. Istanbul'dan Fethiye've gıdıste Tekirdağ, Gellbolu, Çanakkale, Edremit, tzmır, Aydın, Muğla, Kövoeğiz volu lzlrnmektedır Istanbul . îzmir arası 603, Temmuz, ağustos ve eylül ayîzmir Fethiye arası lse 426 Mlannda Muğla Fethlve arasında lometred:r. günun her saatınde dolmus tak• İZMİRTIKV. Şehir Gara sıler çalısmaktadır. Iından her gün Fethiye'ye oto• HAVA YOLÜ Fethiye've 11büs ve mınibüsler kalkmaktadır. Izmır'e gelış ve gıdışler Köyce çakla gitmek için önce Îzmir veuçakla gelmek, ğır, Mugla, Çine. Avdın, Germcn ya Antalya'ya cik, Selçuk, Torbalı Uzerınden sonra da buradan otobüs veya gitmek vaplıınaktadır. Otobüs volculugu minibüslerle Fethiye've normal sekız saat sürmektedir. gereklldir. Ankara • Îzmir uçak Izmır • Fethiyo arası 426 kılomet ticroti 430. llra, Istanbul • 1«mir 300, liradır. Istanbul ve re olup, yolu asfalttır. Ankara'dan her gun Izmir'e uçak seferlerl yapılmaktadır. • DENİZ YOLl): Yaz aylannda Istanbul ve Jzmir'den Fethive'yo gelen yolcu gemileri var dır. Istanbul Fpthiye 1 mevkl vapur Ucreti 685. llra, turistik A mevki 440, liradır. Aynca vemek Ucreti olarak kişi başına blrınpl movkide 350, lira, turistik mevkido 300, lira alınmaktadır. Istanbul Fethiye turistilt C «nıfı lse 245. liradır. Îzmir Fethiye 1. mevkl vapur Ucreti L'Br), lira, turistik A mev kl bir kisi 190, liradır. Ayrıca, >emek Ucreti 200, liradır. NASIL GiDiliR! • ANKARATJAN: OtobUs ter mınalınden yaz aylannda her pıin sabahları Fethiyo'ye otobüs knlkmaktadır Otobüs yolculugu ortalama 15 saat sürmektedir. Anka NEREDE KALINIR OTELtN ADI Otel Likya Fevzi Çakmak Caa Tel: 169 370 • Otel Sema Cumhurıyet Cad 40 Tel 15 • Tek yatsk 8 0 , TL. 65 75 TL Çift yaUk 115. TL 100,TL. ÖZEIXİCt Deniz manzaralı, tizel plailı turistik otel Bır kişi tam pansıyon 175, liradır. 4 sınıf turistik otel • ntRLİK KAMPI: Ekopomlk bir sekilde allesi Ue birlikte tat» »eçlrmeyl arzu edenler lçin )deal bir yerdır Fethiye'ye karadan S kilometra. denizden • mil uzaklıkta bölgenin en güzel savfiye yeri olan Çalış Plâjı Uzerindedir. Kasaba ıle lerek karadan ve gerekse denizden hcr zaman ulaşım imkftnı vardır. Kamp 22 nisan 30 eylül 1978 tarıhlerı arasında açıktır. Temmuz • agustos aylan 15'er günlük devıeler haünde rezeıvasyon yapılmaktadır 15 günlük devrr flyatı bır kısı tam pansıyon (VVC.'sl olan odalarda) 1000,lıra, W C. olmayan odalarOa ISP 900, llradır. *• 10 servıs ticreti ve Işletme Vergisl yoktur. Kamp için rezervasyon PK 24 Fethiye, adresınden yapılmaktadır. GÖNÜL ULKÜ CAZANFER OZCAN TİYATROSU (46 M 91) : cKızlara Gör Kulak 01» Pazarte<vi h a n ç her güD 21.30. cumartesl, pazar 16 00. IST. YENİ SAHNE (44 25 26) : tNasıl Mılyoner O)unur> Pazartesi hariç her gQn 21 00. cumartesi 18 00. pazar 15 00 HARBI YE (40 V 20): «Bealemn» Pazartesi salı oarlç rmr gün 2100 Cumartesl oazar 15.30 USKUDAR (33 03 9 7 ) : u'pllaU PE/jırtosı salı h a n ç h»r <un 21 00. Cumartesi, pazar 15 30 N I S A S E R E Z L İ TOLGA KADIKOY (34 31 21): »ölen AŞKINER TIVATROSU (47 18 84) Hangısi» Pazartcsı. salı hanç eYavru Kuslar» Carjamba 15 J0, ber gün 21.00. Lumartesı. pazar cuma 21 30. cumartesi 15.30 21 30. 15 30 pazar 18 30. 21 30 «Canıko» İSTANBUL ÜNİVERStTKSt Perşembe 18.30. 21 J0. HALK TİYATROSU (BAYRAM PAŞA'DA Tel: 76 02 66) PansiHALK SAHNESİ OYUNCULARI yon Huzur, Ç a r ş a m b a , P e r ş e m b e , (21 5» 8 1 ) : cîstasyon» ÇarsamCuma: 21.00, C u m a r t e s i . 15 30 ba 15 00. «Promete» Çarsam 21 00. Gol I n s a n l a n , Pa/ar: 21 00. na. perşembe. cuma. cumartesi GÜLTEPE: . V a b a n ö r d e p » 21.30 Pazar 15 00 cCarrar Ana Pazartesi. talı harıç her gün 21.00. nın Sılâhları» Pazar 21 30. Cumarlpsı. pazar 15 30. DEVLET TİYATROSU (44 31 91) TEVrİK GELENBE TİYATROSU «John Oabriel Borkman» Salı 20 30. (36 08 21) : tDokunma Bana> Çaısambn 15 0» cTarla KuşuyPBzartesi h&ric. her aksam 21.30. dıı Julıct» Ptrşembe. Cuma, cumartesi 20 ÖO. Cumartesi. pazar carsamba 15 30, cumartesi. pazar 15 00 18.30. İÇME VE KAPLICAIAR! • KALEMYE tÇMESt: Fethiye'nın altı kilometre batısındaki kovdadır içmPİerden birisi. granit taşların arasmdan ikincisı, kumların içınden çıkmaktadır Kalemye îçmesi. sodvum, kalsiyum, mağnezyum, klor, sülfat ve karbondiok"îit ybntinden son derece zenglndir Içme suyunun bulunduğu yerde henüz bır te<iis yapılamamıştır. • CfEBELER İLICASI: tnsanın clldme bır yumusaklık, gtlzellik ve zindelık veren Gebeler Ilıcası, aynt zamanda romaüzma, sıyatik ve açık yaralara son derece iyi gelmektedır. Sscaklık derecest 3> . 36 santıgrat olan Gfı" beler Ilıcası. Fethiye'nln 30 kılomntre Küneydogusundadır. • Dtf.ER tÇMELER: Frthiyp' d* romati7ma, siyatık ve çesıtli rılt hastalıklarına ivi gelen daba bırçok içme bulunmaktadır Bun lardan Belceftir, tçmesi, Ö1U Deniz tçmesi. mide ve bağırsakların tpmızlenmesınde en şilah ıçme olarak bılınmektedir. T.C. Turizm Bankasınca ev pansiyoncularına verilecek turistik kredi koşulları saptandı İç \e dı5 lıı.ızm pı^asalarıpda ısım \apmis merkezlfnmızdp, t'jjızm potansıyelı ytiksek yorelerimizde, yüksek sezon dönemlerindı» ucuz \e temiz llâve yatak kapasit«sınin yaratılabılmesi, tur*stin sosyal bUnyemızl tammasım kolayiaştırmak amacıyla ev pansiyoncuİuğu da kredi ılkelerl arasına alınmış bulunmaktadır Ev pansıyonculuğtınun amacı, bir ailenn, vaşamakta oldugu evınln birkac odatını turıym mevsiml boyunoa (ıs'ormaı bır ev düzeni içuıde) pannyon halıne dönuşturmesıdir. Bu nedenle pansivon sahlblnln aynı evde oturması ve pansıyonlorda sağlanan hizmetlerin verine getırllmesı gerekUdir. Bir apartman katının veya evin doçenerck kıralanması ev panslyonculugu savılniamaktadır. • E\ın en az 2 od^sı panilyon alarak kullanılmaya ayrılmalıdır (Pansiyon konusıı bınanm büytıklüğU ne olursa olsun azamı 5 oda vo pn çok 10 yatttfia ltredi verilmektedır.) • 8 metre kareden küçuk odalara bir yataktan tazla yatak Konmıyacaktır. J yatak konulacak odaların 13 metre kareden büyük oU ması sarttır. KREDi ESASLARI 1 Pansıyon odalarında, jataklnrda, banyo, tuvalet ve mutfaklarda bıılunma c ı tjerrklı argHti konforu sağlayacak eşya ve tesısat !2O7önünde bulundurularak Bankaca tespıt edüecek esaslara g ö r e belırlprıcn Riderler t o p l a m m ı n y u z ö e 71ı 1 kadar kredi v e ı ı l m c k t e d l r . 2 P a n i n o n odalarında, vataklarda. banvo. tü"«let ve ınutfafcl^rda bulunması gerckli ıı*ıwrt lonloru ^agla\acak s^ya ve tesısat «o7onundp bulundurularak L$.ınkucn tcsbıt odılecpk esaslara gore belırleııen gıdcrler toplnmının "'• 701 Ijidar kredi verilmektedır 3 Kredının vadesı cn çok 2 yıJlık odcmesız devre dahll azamt 6 yı'.dır KREDi VERİLECEK YÖRELER T C. Turizm Bankasınca ]ff!6 yılında asağıda sayılan verlerde pansıyonculuk yapan veya yapacak olanlara kredi verilecektir a) Marmara. Ege ve Akdenız kıyılanmızdan karaya doğnı 3 kilometre derinliğınde sahil şerıdindeki turistik eahll kasabalan, b) Uluslararası tun7m hareketinin cereyan ettiği önemlı düzerghıar yakınındakl yerleşme yerleri, c) Nevşehir Ürgüp Avanos Üçgenl, d) Şılc, Akçakoca, Ahana. Amasra, Gerze, Gönen, Balya Daı; Ilıcası, ECZANELER BAKIRKÖY. Huzur. Aytaç fYeşüyurt), Yayla (Kanarya), Tepeüstü (K Çekmeee), Sağlık (Sefaköy), . rkez (Esenler), Ye ni Osmanlye, Sıyavuşpaşa, Ayla (Bahçelievler) BEŞİKTAS: Serpil, Alev. Yenl Çifa (Ortakoy), Cem (Bebek), $ule (Akatlar) BETKOZ: tkslr ^Paçabahçe) BEYOGlAi: Bengi, Fmdıklı EMtNÖNÜ: Istanbul, Altın (Ge dikpasa), Süleymaniye EYÜP: Şükran, Istanbul Bover (Bayrampaşa), Ümıt (Rami), Gürsoy (Allbeykbv) FATtH: Çarşamba, özen, Safthk (Fındıkzade), Valıde (Aksaray), Servet (Cerrahpaşa), Faz.ılet (Balat) G. O. PASA. Sarıgöl, Balkan (500 Evler) KADIKÖY: SeUhattin Kutman, Çıçek. Sedef, Şatak (Kızıltoprak), Pelit (Gbztepe), Ayşem (Suadıye), Beşkurt (içerenköV) KARAKÖY. Sema KA.SIMPAŞA: Azlm, Dilek (JHa hcıoglu) SARIYER: Işık. Rumellhısarı ŞİŞLt: Şafak Emek, Nur. Gül bag. Bengü (HUrriypt Malı ), Nursel (Çeliktepe), Bilgi (Sana yı Mah), Okmeydanı, Mukadder (GUltepe) ÜSKÜDAR: îskele, Zpynep Ka mal, Zaier, Kuzgııncuk, Ümıanive ZEYTİNBURNU: Saglık HEDİYEliK EŞVAURI Fethiye'nin dokuma hedıvehk eşyaları ünlüdür tpekli bas ortlileri. halı ve seccadeler. dove tüvu kılımler, azık torbaları, halıdan yapılmış heybeler kentın unlu hedıyelık esyalarıdır. DENETiM T. C. Tun^m Bankası, ev c»n»!vonculııftu kredisf alnn borçhıları Turı/nı ve Tanılma BakaniıSma bıldııetek Bakanlık Mcrke7 ve taşra orRütıı arncılıtl) ıle bu paıısıyonlan dınc'lrjpipktır. T C. ["tırızm Hanka'irKİan kreriı nMrı pnnsıyonlar, nvlık muçterı fiecelemelermı Bakanhıia ba^'lı en vakın l u r u m Burosıına bır cetvel halınde bıldırmckle yukumlu bulunmaktuclır Pansıvonculuk krcdısı konusunLİH asnntılı bilgı T C Turizm Banka^ı A • Gpncl Mudurlu^u, Alaturk Bulvarı N o 151 Ankara. adresındçn ö ğ ? ıemlebılır. GENEL KOŞULLAR • Talep, gayrlmenkulün malikl tarafından re binaya ait tapu belgesl Ue birlikte yapılmdlıdır. • Pansiyon, şehır merkezı veya turistik caztbe merkezıne yakın oimalıdır. • Binada su ve elektrik bulunmalidır. BAIIKCIL1K Fethiye, balığı ıl Unlü bir k&s» TELEVIZYON' 13.00 YAYKUR YAYKUR'un bu haftaki tekrar programlarında su dersler yer alıyor TurK Dili Pro(. Muharrem Ergin, Psıkoloii. Retleks v«s Şartlı Refleks konusunda Prof. Ayhan Songar ve Türk Kiiltüıü Pıof. tbrahim Katesoglu, Eski TUrklerde Aile Yapısı Konularıru ışliyorlar. 15.00 HAFTA SONU Kuvevt'l tanıtifi belge«el blı fı'm Turizm yarışmı n. Toprak yiyen insanlar. Yafara Devrı (Çizgt tilTi», Tatlı Cadı «Doslum Ben|.ımin Franklın» Konu U a ra Teyze, Saınentha'nın 8riüalı bir lânıbasını onarmak için büyu ıle bir ilp.c trikçı çagırmak ister. Ancak yanlışlıkla elektrl^çi verine Bentamin FrankUn çıkaeelır Benjamın Franklln'm gelmest esasen Karısık olan ortalığı biraz d^hd karıstınr ve Stevans ailesı mahkemelık olur Resımlı Hikâyeler «Sa'ılık Kablumbağalar», Trafik hiftası tnsanın gelııjiml Bevaz Kelfbeklerle haf ta sonu gezısi. İS39 HÜR DOGANLAR Dızi filmin beşincı bolumtl yayınlanacak. Annesi tara fından terkedılen Regnn adlı bir çocuk. babasının olümünden sonra Kenya" daki bUyük babasının yanına gellr. Çalılar arasında bir vavru bulan Regan, Jov'larla birlikte bir sürn kalmayı kabul eder Kısa süre tçindp her vonden Relisme Rfisteren Regan. bir gece uvkusundan uvandı ftında vavrunun kavbolduftunu görUr Regan kendıni suçlu hısseder ve niıjtm babasının yanma ddnmeve karar verlr Ancak buvnkhabasının (.ıftligB donerken tıızaSa düser 19.2H MEHMET TANERİ SrtYLÜYUR Programda TUrk Hafif Mü 7İ&I sanatçısı Mehmet Tanen ızlenerpk 20.0U HABKItl.KK VK HAVA UI'RdMV 20 35 VAIltUHKi HAYAT Oİ7I rılmtn Kırk l.uval *,1 tın adlı bHlümU vayinUnacak Clavt ve kardesleri yaşadıklan toprakları kendi Uzerlerine kavıt ettlrmek Içın Grpenrtver kentlne gitmeye hazırlanrlar. Yanlarına kendilerini 7İyarete gelen arkadaşları Perrv'ı de almak isterler. Yolruluk hazırlıklannm de vam ettiğı bir sırada Paradox'da bulunan Bayan Duvall, mobilyalarının elli dolar karsılığında Greenrıver kentine Clayt tarafmdan BötürUlmesinl ister. Bu tasıma ıjinl kabul eden CİByt, mobılya ambalâ]ları lçinde altın olduğunu ve basına gelpceklerı bılmeden vola çıkar . 21.20 TATtL OF.CBSt Televt^von M(uik Eglenpe Yayınlan hazırlanan bu mtızık prugramını Krdinç Üstün sunuyor Programa katılan sanatçılar ve sunacakları parçalar sırasıylp şıınlar: Kenan Göz ROZ ve teşekkür ederım. Uftur Akdora: Fosu boiuna ve Hayırdır ln^Hllah, Spyyal Taner: Elvpda ve son verdtm Avdın T ansel Bu engpller arasında VP Ç M çlsil vağ1 1 mur. FUsun önal DUnva benim oldu ve Ay kaçma, fîunprl Pecer Saçlann tanımar. Tadı vok sensi7 RP çen ne baharın ne yazın, RADYO TRT 1 1111 12 55 13 00 1315 1 05 00 05 (tt 07 00 07.02 07 07 07 30 07 40 1000 10.01 10 21 10 40 noo Bu gece 9120'de Fnsu dinleycceğir . On.ıi'ı 1102 Açıliî, ProgTam ve Kısa Haberler Gllnaydın Kısa Haberlpr Koye Haberlpr Bölgesel Yann Haberler Bdlgesel Yayın Kısa Haberler Arkası Yarın Ttlrk MUziğinden Çesitlemeler Ceyl&n Ece Söylüyor Kısa Haberler Cumartesl Şenligl n:«ı 15 16 16 16 16 15.01 30 00 05 20 40 17 02 17 50 18 00 Radyo Televızyon Program Haberleri Haberler Nerıman Tüfekçi'den Türkuler Bölgesel Yayın Türküler ve Oyun Havalan Sarkılar Geçldl Bolge Haberleri TRT Çok Sesli Korosu Tangolar Sahın Gültekin'den Türküler Dılek Kutusu Haflf MUzık Bölgesel Yayın 19 00 1H30 20 15 20 45 20 5S 21 00 21 02 21 17 HabPrlrr Bblgpsel Ya\ın 07 00 07 02 08 00 Cocuklarırnız ve Bi« Saz Ksorlpri Copuklnr Içın Kısa Habprler Şamplvonlar Geçivor Mphmet t>»rya'd<ın Şarkılar 21 30 Dınlpyır) îstPklerl 22 00 Kısa Haberlpr 01» 10 00 10 ^ 00 Rpraber VP S o l o Sarkılar Klft«ik Batı MÜ7İgı Habprlor Hafta Sonu Kısn Hflbprlrr TRT III ^ ı l ı ş ve Program Gılne Baslarken Sabah Konserı 09 00 Cumartesl ! » 10 30 GUnun Konserl 11 00 11 30 13 00 Dpyışlpr ve E7gtler MUzık '•"tudvosu 22 92 2't 23 00 01 KlS«ik Türk Milzlgi Konserl 1 i 30 Pıvnnıstın Oünlügd 14 İS 1!) 00 MÜ7ik Krtşesı 05 00 Goce Yııısı TRT II oaoo mplpr 10 00 10 11 10 46 1100 11 V) 12 00 12 IH 12.10 Yeşll gbzlprınden muliabbet naptım. Yapım. Tay. lan CJÖkçen. Yönettnv Bülenl Çaıkacı 22J5 «Taras BıılbaYonetmoıı IP Tamp«ion Ovnuvanldr Yul Bryner, Chrıstıno Kaufmann 24 M 00.15 Gt'NE BAKIS PROGRAM VE KAPANIŞ GUn Başiıyor noo 13 30 0UII0 tkı Solıstten Sarkılar 09 30 Dunva Mızahından Seç 14 00 14 ,)() Tıırk e SdzlU Haltf Batı 15 00 Mıbıgt MUzıg) Dılımiz 15M) Bır bolısttcn Tiırküler rıirı<tiler ve Oyun Hava. r.onıll TPİimlzt Tıtretenler lan ]h 1)0 KüçüH Koro ««eiıpımız İS SO Hafıf MUzık D ü n v a s m d a n Bir Solistten TUrkUler 17 IKİ RniHtierden S e ç m e l e r (All Gürlü) Bır Soli«ttpn Sarkılar 17 m Çagdas Miİ7İj}in Onctilpri (tncı Çayırlı) Nasıl liegerlendirelim? Haberler Halk Ozanlan Geçivor tki Solistten Şarkılar (M Eres 8 Ersoylu) Yer Altı Varlığımız Çaftdaş Türk Sanat 18 15 18 45 ıioo l<*4ft 20 15 ?o to 21 00 21 '?0 22 110 2'< İS Yöreloıımız • Turkulerımız Bır Solısltpn Sarkılar (Necdpt fokatlıoglu) Habprlpr Rprahfr Snrkılar Bir Solts'tpn rüıküler (Nurtp.i tnnap) HRftnnın t^lkesi r%a7 Knn^rn Snkn'tlann Dill Dün\n f! 'kııım So^Indcn Pnp MÜ7ifti Oençler lcın 16 00 Soiıst'pnmız • Topluluklanmı? 1K30 Konser Saati 17 00 Sır.in tçın beçtıkleri İK 18 l'l 20 0(1 3U 00 00 mi7 CM? MÜ7İS1 Btr Albüm Pop 7h AvriB Bir fAvllk MU71 k Deıgısi» Hazıruvın 21 30 22 00 23 00 24 00 01 00 Avla Ano ( »irli Ülkelerden Mtirık (jünuıntlzrtp Taz Gerp Konsprl r< 23 AO Bir Romanımız Var Habcrlpr P0"i»m vf Kinanı» Gece ve Müzık Program ve Kapanı»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle