24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SEKlZ CUMHURİYET 8 Nayts 1976 Mulıarrcm Atik: " Bu spor düzeni değişmezse Güreş MılJî Takımında görev almam,, Altuğ İstanbulluoğlu Avrııpa Bırıncılıgınde alınnn kotu sonuçlnrdan sonra Mıllı Takım Antrenorlugüne getırılecegı soylenen Malıarrem Atık, bugunku duzerı ıçınde bu gorevı kabul etmeyecegını soylemıstır. Mıllı Takım antrenorhığune, Federasvorua saplanan kışılerın dcğıl takıma gureşçı veren kulup antrenorlerırun getırılmesı geTktığıru soyleyen Muharrem Atık «Bizde ber başarısızlıktan sonra yonetım değlşır. Bır grup gelır, otckı gıdt»r. Basarı da başansızlık da sorumlu kışının olur. ama gone de bır suçlu bulunmaz» demıştır. 1'jrk gureşlnin ilpri bır duzcve ulaştırılabılmosı ıcııı. lıgın yenıden başlatılarak bır kulüp rekabetının doğmasını; Avrupa'dakı bırıncılıklere çok sayıda antrenor Rotutulmeiinın saylanmasını, Mıllı Takım kamplarının dort ayrı jerde açılraasmı «Kirunlu olarak goren Muharrem Aük Turkıye bırıncılıklerınde ılk üç dereceyı nlan kuluplerın odtillondırılmp<.ı gpreklı olduğunu rine surmuştur SarıKırmızılılar • FENERBAHÇE KARJISINDA SARI KIRMIZILIIARIN JU KADRO ılE ÇIKMAIARI BEKLENMEKTEDıR: NıHAI ARiF, GÜN6ÖR, FATiH, BÜLENT MUSTAFA. ENGıN. TUNCAY JEVKı, GOKMEN, K. MEHMET. G. SARAY KAMPINDA FUTBOLCUIARIN SESSiZ OIDUĞU GOZE ÇARPARKEM; ECE, «1Y1 HAZIRLANDIK, EZELI RAK1B1MİZİ YENMEYE ÇALIJACAGIZ. DEOi. Kilyos'ta hazırlıklarım sürdürüyoı • Kadroya alınmayan 5'lerden Metln, Yasln ve B. Mehınet. Turgan Ece: "Fenerbahçe*yc çıkaracağımız kadro güçlü,, Galatasaray, yaı ın Fenerbahçe ile yapacağı lig maçına Kllyos'ta hazırlanmaktadır Teknık vonetıcl Turgan Ece takımm her yonden bu maça tyl hazırlandığını söylemiş ve «güçlü bır kadro İle Fenerbahçe karşıs.ırıa çıkacağız» demiştir. 5 futbolcunun kadro dışı bırakılmasmdan sonra gehşen olay ların vonetıcılerı değil de yal nız futbolcuları etkilediğl »oylenmektedır Nıhat Arif. Güngdr, Fatih, Bülent Mustafa, Kngın, Tun ray Şevki, Gökmen. K. Meiı met. F. Bahçe Kulübü Başkanınm büyük hissesinîn bulunduğu Cankurtaran Holding'in 1975 yıhnda zarar ettiği açıklandı Kurumlar Vergisine Uişkln Istanbul Defterdarlığmra yapılan açılclamaya göre Fenerbahçe Bas kanı Emin Cankurtaran'ın büyük hisseyle sahibi olduftu Can kurtaran Holdıng A Ş liTî mall yılını zararla kapatmıştır Can kurtaran Holdıng Galata Vergl Daireslne vaptıgı bıldırımde şır ketın zaınr ettığmı gostermış tir Bu nedenle şırketin hesaplan Uzerinden Kuıumlar Vergıst almak mUmkün olmamıştır Can kurtaran Holdıng'ın zarar bp yanına karşın, şırketın np mıktarda zarar ettıgi Bçıklanmamıstır. OLAYLARIN JÇINDEN Galatasaray 'daki anlaşmazlık kimin işine yarayacak Abdülkadir YÜCELMAN T tlrk sporunun temel taslarından blrislnl olusturan G»latasaray'da anlaşmazlık çıktı Bu anlaşmazlık gerçi Galatasaray gibi kokleşmiş bır kulübU etkıleyecek nıtelikte dpğll Ama kamuoyu bugün her yerde bu anlasmazlığl tartışıyor ve ayni şeyl soruyor «Klm Iıaklı?. Bu konuda kimın haklı ya da kimin haksız olduğunu tek kelıme ıle soylemek olanaksız Bunu olayı bıraz olsun derinlemesıne lnerek ve varsayımlarla lncelemeye çalısalım... Bugüne dek yıllarca SarıKırmızılı formayı terletmis olan ve taraftarların sevgısini kazanan futbolcular için taraftarların tepklsi hetnen hemen aynı oldu. •Hrrlflrr hnla bula Fenerbahçe maçuıı buldular. Ben olnam hrpsinln poposuna bir vole vurur atarun kulüpten.» Milyonlar aldılar hugüne kadar ne verdller Gslstaaa1 ray'a '. •Hiç blristnln gbzünttn Tasına baknumnlar. bir anda milyoner oldular sımardılar.» Adsnüsr Ece ydnetim kuruluna haber vermiyor Galatasaray Vonetım Kuru lunda bulunan blrkaç yönpucı şımdıve dek paralı teknık yuıı»tıcı olan Turgan Ece'nin ÎTÖ'IP tım Ktınıluna transfer, futbol yonetmelıği, antrenor konularıy la ilgıli olarak hiçbir bilgl vermPdıgını soylemişlerdır SUrekli olarak Başkan S^ıâhattın Beyazıt ile gorüşen Turgan Ece'nin yaptığı işler konusunda Yonetim Kuruluna bılgı vermemesı eleştinlere neden olmaktadır. Şımdiye dek futbol takımının çalışması teknik ybneticınin v<*tkileri, ne kadar maas aldıfeı, yabancı antrenor, yeni transfpr politikası konulannda bir bılgı lerı nlmadığını sbyleyen bırkaç yönetici «Bu durum boyle devam ederse her halde yönetım kurulundan aynlırız» demışlerdır Ö7«llikle 5 futbolcu olayından sonra Yonetim Kurulunun toplanmaması ve Turgan Ece ıvn dp Yonetim Kuruluna bır bılgi vermemesi de ayrıca tenkid konusu olmuştur. Kampla neje yok Putbolcularda kampa girdlklermden berı bir neşesızlıgın ol dugu, fakat bunun Penerbahçe maçına etkısı olmayacagı da belırtılmektedır Beklenen kadro Fenerbahçe maçına Oalataia ray'ın şu tertlpte çıkacağı aöylcnmektedır. Gegiç: "Galatasaraylı 5 oyuncunun Futbol oynamaması bizim için avantaj değil, Federasyonu • FENERBAHÇE TEKNıK DıREKIORÜ ABOUILAH GEGıÇ. «GALATASARAY MAÇI HEM REKABET. HEM DE PRESIıJ MAÇIDIR. BıZıM iÇıN ÇOK ÖNEMLi, ÇÜNKÜ 5AMP1YONLUK İÇıN OYNUYORUZ» Fenerbahçe Teknık DlrektttrU Abdullah Gegiç, Galatasaray maçına iltşkin yaptıgı konusmada, «Galatasaray'da 5 oyunrunun oynamaması bızım İçin dezavantajdır demiştir tenerbahçell oyuncuların bu nedpnlp maç havasına gıremeyptekleunl buna karşın IIR şampıyonlugu vonünden bu maçı almalarının da gcreklı olduğunu soylemı«.tır Cemıl'in sakatlığının maç gününe kadar duzelecegmi Umit ettıgıni kadronun açıklanmasının da bu oyuncunun durumuna bağ lı olduğunu belirten Gegiç şoy le konuşmuştur «Galatasaray maçı hem rekabet, hem de prestij maçıdır Bl zım için bu maç çok önemlıdır ÇünkU şampıyonluk için oynuyoTU7 Ve buna benzer bir çok asağılayıcı sözler hemen h#men her yerde konuşuluyor Sanırız Galatasaray yonetim kurulu da aynı şekılde düşünüyor olmalı kl olay çıkalı şunca gün geçtl Galatasaray yönetım kurulu henüz bu konuda bır toplantı dahı yapınadı. Demek kl onlarca önemsenmiyen bır avaklanma . Ama acaba bu olay bdylesine ar.imsanac.alc bir olay mıydı kl, Galatasarav yönetlm kurulunun sayın Uyeleri de aynen taraftarlar gibi düsünüp yıllannı kulübe veron futbolcularını bir kalemde sllivermiştL Galatasaray sayın yöneticllerinin konu bakımından olayı önemsemedıgıni sanıyoruz. Çünkü olay öylesıne pişınlip kotanlmıştı ki, işin altmda 10 bin llra prim İçin ayaklanan 5 futbolcu vardı sadece. Ve Galatasaray yönetlm kurulu bır a&ıra yakın tanhınde hiç bir zaman para lâfı etmemlşti, edilmeslne de karşı çıkmıştı. Çünkü Galatasaray'da hlç kımse para lafı etmezdl. Galatasaray yönetlm kurulu tarihı boyunca hep tutucu ve klasik olmuştu. Her tip olay çıkabılirdi Galatasaray'da ama. para için hiç bir olay çıkmazdt. çıkarılamazdı.. Işte bu nedenle Galatasarav yönetim kurulu işe eğılmemiş, 5 futbolcunun lsteklerıne kulak dahl vermemış. ödün vermlvecegiz şeklindeki yanıtlarla da işl oluruna bırakmıştı Futbolculann «Yonetim Kurulu blzl dlnlesln, haklı grirecegine Inanıvoruz» şeklmdekl konu'malarını dahi dinlememis olmasının da altında yatan gerçek buydu Ne var kl bu 5 Galatasaraylı da isteklerini dile getırmekte yanlıs bir yol tutmuşlar, ezell bir rekabetın slmgesı olan maçı seçmlşlerdi. Ama sayın Galatasaray yöneticilerlnin ve de taraftarlannın sandıklan gibi miydi durum Biz hiç de öyle »anmıyoruz. ÇunkU 5 futbolcunun dediklerine bakılırsa iştn içinde paradan başkft şeyler de vardı. Dıyordu kl, futbolcular Bizl kadro dışı bırakacaklarına pars cezssı da vereblllrlerdi. Ama anlaşmazlıgın grrçek nedeni para olmadıgı için bu yola başvurmavan Turgan Ece Ist baska sekle drinitstUrdü ve blzl para canlısı klşller olarsk kamuoyuns tanıttı.» Bu bir savunma mıydı yoksa gerçek m i ' Gerçek payının daha fazla olduğunu lse bugUn kulübün içlnl çok lyl bilenler söylüyor. Ortaya atılan bir bask» sav da bu 5 futbolcunun Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran'dan para ya da baska menfaat almış olmaları Gerekçe de lig şamplyonluğunun Anadolu'ya gitmesını önlemek. Bu düşünce blze biraz garlp gellyor. Şöyle kı; bugün artık şampiyonluğu tajin edecek Fenerbahçe değıldır Şampiyonhıgu tayin edecek tek takım Trabronspor'dur. Bu nedenle Galatasarayhlann maç öncesi Fenerbahçe'den bir karsılık bulduğu biçimindeki konuşmaların somut bır yanıtı olamaz. Peki o halde Galatasaray'dakl bu anlasmazlıktan kim yararlanacaktır 7 Bu sezon sonu suyu bulandırmak klmln yaranna olacaktır. •Geçen yıl Galatmsarar trannfere 4 mllyon harcadı. Bu transrerl de tek başına Tunran Ece yaptı. Konırrede GalataMraylı üvelere ne vanıt verereğinl dusünen Turgan Ece, suyu hulandırmakla tüm norulara vanıt bulshlllr mlydl? îste bu hareket noktasından ise glrlşen Turgan Ece bir sunt olay yaratmakla dunımunu devam ettlrme çabası Içindedir» dıyenler de çogunlukta. Bunu futbolcular da açık şekilde sövlüyorlar Ştmdi varsayalım kl Galatasaray Fenerbahçe maçını kaybetmiştir. Derhal bu .5 futbolcu Galatasaray halnl ilân edllecektlr kamuoyuna Ustelik Ece bır süreden beri şikâyet ettiği belâlı futbolculardan kurtulacaktır. Galatasaray'ın Fenerbahçe maçını kazandığını da varsayalım, bu durumda da Turgan Ece kahraman olacaktır kuşkusuz. O halde her lkl sonuçta da Turgan Ece*ntn kurduğu lkill oyunun Ece'nin lehlne sonuçlanacağına kimsenın kuşkusu olmamalıdır. Ancak yıne de şunu belirtmekte yarar vardır kl. kanımızca ne Turgan Ece, ne de futbolcular suçlu ya da »uçsuzdur. Dunımu bu hale getiren gözü kapalı bir kulüp yönetimine taraftar olan İşl telefonla çözUmlemeje çalışan Galatasaraylı yöneticilerin kultibe sahip çıkmamalannın bir sonucudur bu anlaşmazlık. Onların lsl ciddlye almamalanna rağmen. Kulüp rekabetl doğmalıdır Çeşıtlı nedenlerle yanda Gıirti Lıgirun yeruden başlatılarak, kulup rekabetınm doğması gereklıtîinı bunutı en buyuk eksıklerımi7den bırısi olduğunu soyleyen Muharrem Atık bu konuda şoyle konu^muştur: «Farzedelım kı bır Turkıye Bırıncılığı yapılıyor. Istanbul'dan katılan takımları «Istanbul BolgeM» dıye sovluyorlnr Bugun Ankdra Boleesı'nın MTA'ya, tstanbul Bolgesı'nın Tekel e ne yararı olmuştur' Lıglerın kesmlıkle başlaması geıeknıektedır. Bu, hpnı antıenorlen hem do surcşçılerı daha sıkı çahimava voneltptektır. Mınıklerı de, bır basketbol. voleybol rekabetıne soktuktan sonra kulupler, daha ıyı elemaıı bulmaya cajısacak, antrenoru ıjı çahşmıyor'm daha yetcneklısını bulmaja bakacHMır» «Türk sporunun her geçen gün gerilemesinin nedeni, kadın, kumar, içki gibi alışkanlıklar...» İZMİR Şampiyon BUre$çilerimizden Muhlıs Tayfur'a göre, Türk sporunun henıen bütün dallar, her geçen gün gerilemesıne kadın, İçki, kumar gıbı kötü ahşkanlıklar neden olmaktadar. Leningrad'taki sonuçlan, yıız kıyartıcı buyük hezımet olarak nıteleyen Muhlis Tayfur. 1947 Çekoslovakya şampıyonasında üçüncü oldu dlye Gazanfer Bılge'nln tntihara y^lteame»5Jt, çlayını hatırlatmış, şöyle detnistir: ŞAMPİYON OLMADI DÎYK «Ülkesıne şampiyon dönemedl diye, canına kıymaga kalkışan bır Garanter Bılge'yi bugün kım aramıyor k ı ' Bır 7amanlar kuvvetli, süper adamlar vardı. Zira o zamanlar spor ahlakı, spor terbiyesl on planda gelırdl ve bunun yamnda sporcu kendine de çok iyi bakardı » «Bir sporcu şayet spor aşkından yoksunsa ne yapılsa faydasızdır» dıyen Muhlıs Tayfur. bu arada antrenor sorununa da değınmış, şoyle devanı etmiştir: «Antrendrlük ayrı bır kabıllyet ışıdir. Dıinya üzermde iyi ya da kötü tecrübeye sahip antrenörlerımlz vardır. TUrk güreşl, yetenekli ellere bırakılmalıdır. Ancak bunun da ötesinde önce sporcuya spor aşkını aşılamak, sporu sevdırmek, gurur sahibl insan halfne getirmek gereklldır.» Kamplar, dort ayrı yerds açılmalı Mıllı Takım hazırlık kamplarının Istanbul, Ankara, Tokat ve Demzlı gıbı dort ajrı yerde aalması fo ruşünde olan Atık, kamptakı gurp'jçılcrı. kulup antrenorlerınm çalıijtırması geıoktıgını one surnıuş ve şöyle demiştir. «Bence karaplar dort ayrı yerde açıimalıdır. örnegın Istanbul, Arıkaıa, Tokat ve Demzlı gıbı ıllerde... Bu bolgelerde yer alan kulupler arasında seçmeler yapılarak her sıklette 11,15er kışı kampa alınmah ve bu gurejçılerı do kendı antrcnorlerı çalıştırmalıdır. Kamp rlevrelerınde. en az ıkı dış temas yapma olanaftı sağlanmalıdır. Boylece gureşcı hem tecrube ka?dnacak, hem de durumuııu goroceUtır. Avrupa Bırınulıgıne gıdıldığıııde yapılacak haUlar, bu turnuvalarda yapılmış olacaktır. Bırıncıüğe 20, 25 gün kala tum gureşçıler merkezı bır ycre alıııarak t,on seçmelerı yapılmalıdır. Olimpiyat öncesi birçok unlu atletin profesyonel ilan edilnıe olasılığı var • AMATORLÜKlERı ıPTAl EDıLECEK ÜNIÜ ıSıMlER ARASINDA. AKil BUA, FRANK SHORTER, JOHN ROBSON. BRUCE JENNER, HOUSTON MC TEAR, GUY DRUT DA VAR Bu hafta lıgin dÜRiımü çorülecektir Fiutlin Türkiye'nın gozlerı bu maç ile Trabzonspor ma çındariır Her gol, her puan buyük onem taşımaktadır. ANKARA Futbol Federasyo Galatasaray'da • oyuncunun > oynamasını lsterdtk Oynamama ntı Genel Sekroterı tbrahim Onuk'un ou ışten ıstıfas>ı, Genel lan bızim için kötü oldu Çün Mudürlıli'çe kabul edılmış, Fekü futbolcular, Galatasaray takımı eksik diye maç havasına gir dprasyonun Genel Sekrpterllğine Tolga Yağızatlı getirılmiştır meyebılırler Genel Sekreterlikten alınan Fakat her şeye rağmen bu maçı kazanacağımm ümıt ediyo Onuk, Federasyonda üye olarak çalışaraktır rum • YAĞIZATLI KİMDÎR? Fııthol Foderasyonu Genel Sek reterlıgıne gotirılen Tolga Yağız Htlı 1944 dogumlu olup, Galatasarav Lisesıni bitirmis, Amerıka Bırleşık Devletlerınde Colorado Akademısınden mezun olmuştur. Daha sonra TUrkıye'yo donen Yaftızatlı, Sıyasal Bilgıler Fakültesıni de başarı ile tamamlamıstır. 1»69 vılında Futbol Federasyonunda gbrev alan Tolga Yağızatlı, Genel Sekreterlığe gelme den önce Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştır tngilizce ve Fransi7ca bılen veni Genel Sekreter. futbol teknik taktık ve antrenmanlar üzerine çevinler yapmış, gençlerin vetıştırılmesı yolunda bır de derlemede bulunmuşrur. G. Sekreterı Onukun yerıne Yağızatlı getırıldı Beşiktaş Zonguldak ile oynuyor Turkıye bırinci Ugine bugün tek maç ile devam edılecektir Beşıktaş'ın Zonguldak ile karşılaşacagı maç saat 16 30'da tnönu stadında başlayacaktır. Beşiktaş ile Zonguldakspor, tek puan da alsalar tehlıkelı bolgeden ıyıce uzaklaşacaklardır. Çok sayıda anfrenor gotürülmeli Avrupa da, vcya vakm yerlerde du/enlenen BırıncıUklere cok »ayıda antrenor goturmenın jaraılı olacnö'nı so>!ejen Muharrem Atık, «Dıg temasların azliüı duııya guresıvle aranuzın kopmasma neden olmaktadır. lcte yapılan turnuvalarda ne durumda oldugumuzu anlayamayız. Yakın jerlerde duzenlenen bırıncıhklere cok sayıda antrenor Koluıulrnpsı ctıre^ımize, büyuk yarar sağlar. ÇunkU onlar eksık yonlerını gorecekkr ve çulı>malarını ona gore yapacaklardır. Yurda donu^te tum antrenorlerın katılaidgı kurs düzeııletur vı soıı gelı>,me!er belırtıür. ANKARA'DAN KISA HABERLER ANKARA Binlcılik Federas ^onluğunda Rıfkı Alkan'ın lstilası ile boşalan Raşkanlıga llyas Cokay getırilmiştır AmatörlügUnün lptal edilmesi beklenen unlli Amerlkalı atlet Shorter manya Spor Federasyonları Başkanı Meyer olacak Böylece toplanan paralar amatör sporcuva yardım fonuna aktarılacak Bilındiğı gıbi Federal Almanya'da dereceve gıren amatörler her ay 12001800 DM (yaklaşık 800012000 TL) Rida yardımı almaktadır. Ilk ve orta dereceli okullar jimnastik birincilikleri 8 mayısta İZMİR Ilk ve orta dereceli okullar Izmir Jimnastik Bırincı liklerı 8 mayıs cumartesi günü yapılacaktır. Mılli Egitım MüdÜTİUgünden nlınan bılgıye gore, yarışmalara tzmir'dekı tüm ılk ve orta dereceli okullar katılacaktır. Tenis Federaıyonu açıkfandı Tenis t'ederasyonu Başkanı Yıldırak Daş beraber çalışacağı Federasyon Kurulunu açıklamış tır Kurulda Asbaşkan Prof. Dr Behbut Cevanşır Uye Melih Kutay, Hayrl JŞpn, Englrı Balaş. Ze kaı Sellı, Rafet Çulttıf bulunmak tadır Odullendirme olmalı Mulıanem Atık. Tuıkıje BırıncılıkUrınde ılk uç dereeeje «ııen kuluplere para yarclımı yapılma«ını ve bunlara dış temas olanafiı sagUyarak odullendırmpnın 7.01unlü clduöunu io\!emıştır Talâl Akgul açıklama yaplı UEFA Disiplin Kornitesi, Real Madrid'i cezalandırdı MADRlD Real Madrid KulU btınıın gpnel menaiert Ispanyol hgleiınin bır sezon boyu, üç Avrupa Ktıpası yansmıılarında ovnamaktan alakondugunu açıklamıstır Avrupa rutbol Birlıftı (UEFA) Disıplın Konııtesı, Rpal Madrid Kulübüne, peçen av Avrupa Kupa Galıpierı Şampıyonasımn y.ı rı tınall Km Madrıd'de Real Madııd'ın Bnyern Munilı ılp oynadıgı maçtnn sonıa bır sevırcı nııı Avusturyalı hakeme sa'dırı şı nedenıyle kulübün bır sezon boyuııca maç oynamasının yasaklandığını bildırmi^tır. BTGM Vekılı Talat Akgül, son gunlerde ba/ı vavın organlaıında «Genel Müdur, Futbol Federasvonu Başkanı Hasan Polat'ı go rpvındpıı nlmayı dtlşUntlyor, an tak Gpnçlık vo Spor B a k a n m n hı. ıslpnu duıdıııdu» şekllndeki haberlcnn aslı olmadıgını. bır rlpvlet mpmuıunun bakanı ile fprs duşmesının soz kon\ısu ol mavac;""'" ' hılılırnnstır BERLIN. (RIZA TAŞOL hlldirijor) 1972 MUnıh Olımpiyatlarından sonra, dereceye giren sporculara Ulkelerınde yar dırn kampanyaları açılması ve üıılü sporpulara maddı olanaklar saglanması doftal karsılanmıştı. Ancak bu arada amatörlük sı nırlarını iyıce aşanlar da olmuş tıı Bunun Ü7erıne bazı tllkelerm Olımpivat Komiteleri aşın yardım goren bazı şohretleri pro fesvonel ilan etmişti. Şımdi 1976 Montreal Olımpl yatlarının son hazırlıkları sti rerken, Uhıslararası Amatör AtIptırm Fpdprasyonu rtnemll ka rarlar alriı I^ondra'da yapılan toplantıda Kenya'lı ünlü atlet 800 metre şampıyonu John Ktpkurgat profesyonel ilftn edıldi. Toplantı sonunda açıklanmamasına karşın sızan haberlere göre birçok ünlü sporcunun daha profesyonel sayılacağı öğrenıldı Arnatörlükleri ıptal edileceklpr arasında Akii Bua, Fran* shorter, John Robson, Bruce Jenner, Houston Mc Tear, Guy Dıut'un adından soz ediliyor. Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (IAAF) bu kararları alırken Federal Almanya'da amatör spora yardım kampanyası başladı. Hatta sonunda Unlü sporcular yeni satışa çıkartılacak spor yardımı pullarını ım/alavaraklar Batı Berlın'dekl bu ımza gününde sporseverler OlınıpıyHt Şampıyonu cırıtçl Klaus Wolleımnn 10 bııı metre rpkortmpnı Bud Tuemler, millı bokMir Gupnnar Mupnclıow, otomobil yarı$çısı Hpıdı Hptzpr, Rülleci Ralf Reırhenbarh ve Feripral Almanya buzhokeyi sampıvonu Bprlın tnkımı ovıınruları ile tanışacaklar tmza (rununün şeref konugu ise Federal Al SATRANÇ KÖŞESİ Blra »a doping Uluslararası O h m n m t Koml test, Montreal'deki eskrim ve modern pp«tBtinıı yarışları için llgınç bır karar aldı Çeşitli rederasyonların şlkâyeti üzerıne alınan bu karara Rore m n " ılara varışmalardan ttnce alkol t e v tı vapılacak Slnlrleri yatıştırmak ıçın bıle olsa alınan alko lün S 10 olarnk «antanması du rumındT <;norcıı rioplne vaomıs •îavılscak Buna gdre 1,5 bardaV: bıra ıren ITIT «rnorru doDinR vap tıgı knbul edılerpk yarışma dışı olacaktır Amatör Lig maçlarında haftanın programı Bugunku maçlar Ali Samı Yen Stad\umu. UM) Eyüp Çıksalııı 14 15 Alemdar Adalar 16 üf) Yeşildirek K M Paşa ^.eref Stadı. 12 30 Kuruçeşme Defterdar 14 15 Şişlı Cerrahpasa lb 0(1 Daru^şafaka Altınay Vefa Stadı: 12 30 Küçükköy Ayvansaray 14 15 Vardar 1 Ü S K lhOO Ayvıldız Bozkurt l"\up Stadı. 12 30 PTT Rumelıhisar 14 lr> Emınonü Fatıh 16 U0 GedikpaşH fiokspor Taş Şf2, Kdı. ' e2, c3, e4, f8, g5, h2 Şh^, R Ke5. a6, a4, b4. e7. f7, h3. e Geçen haftakl • * çözüm: (L. Centurinl, 1910) 1 4 F>5g7h8g5' tpn sonra h5 «j h6 ve ylne Fil « f« veya Fg5 9 e7 f8 gi. hareketl. FR5 Dalkılıç, isfifa efl! Ankara Atleti7m A,anı Muhar renı Dalkılıç ışlorının çoklugunu ve yorgunluğunu one stirerek istıfa etmiştir Dalkıhç'ın bu ge rekçesmp karşılık Ankara Bölge Müdurii Celal Olgaç. «Dalkıhç VPtktlerıni aşarak benfm yetkile riml kısıtlamak amacındaydı Bu na 17ın vermpvınre istifa demiştir Türkiye Amatör Futbol Sampiyonası Ttlrkıve Amatör Futbol Şampıyonasının Koraelı ve Sıvas'tfıki grup maçlanna devam edilnııştır Kocaelı'dekı kaışılaşmalaıda Çorluspor Kdz Eıeğlıspor 'le Rursaspor Eskışehırspor a\m sonucla 00 berabere kalmışlir dır Bugun Eıeğlı Bursa, EsHı şehıı Çorlu oynavaeaklardır Yaım da Eregli Eskişehır, Cor lu Buısa karşılaşacaklar ye bovİPPf gnıp Hderı belll olaraktır Tokat Kiubundakı karsılaşmR< • da Tokstspor, Kars Kalesıni ) 62 yenıistir. Faaliyet göstermiyen kulüplerin tescillerinin silinmesi devam ediyor AN KAR* Faaliyet Rostermeyen ve 1030 sayılı Dernekler Ka nununun Keçıcı bırıncı maddesi ne göre hukmi şahsıyetını kav beden kuluplerın ^est ıllerı Beden Terbıjpsı denpl Müdurlüğü tarafından sılinmeve devam etmektedlr 11 marttan bu vana tescillerl stlınen kulüple.in adlan Bed^n Terbivesınden vapılan açıklama va göre şövle sıralanıvor: Edlrne JandarmaKücü, Kırşe hir Boztepespor, Sinop Suspoılar thtisas. tzmir Foça Gençlik, Bolu Ormanspor, Dagcılık ve Kavakcılılc. Yenicaf Atacsoor. 8am sun Yaşar Doğu Gençlik Kulübu, Rize HavagücU. Balıkesır idmangUcll. Gaziantep Gure* ihtısas Kulübü, Afyon Afyonspor, Mardın Mıdyat Gençlik, Kasta monu Atıcılık Ihtısas KulUbü, Ağrı Karukose KaragücU. Bını cılık Ihtısas Kulübu, Gıresun Yalı Gençlik. Jandarmagücü. Bıtlıs Guroş thtisas, Kocaeli Gril cük Denızgücü, JTuvacık Koyıi. HavaRücu, Manısa KaragücU, tçel Çukurova Fab Gençlik, Hatay Aki!? Gençlik, Kutahya Gedız 1 Evlül BeycekoyU Gençlik. GU reş thtisas, Amasya Taçova Genç lik, Güreş thtisas, Hikkârl Hakkârl Gençlik Emeksnor AT YARIŞLARI TAHMiNi se Pelin, Çilem, SUrpriz: Duygu I 2. KOŞU: Favorl Rena, Plase Murat İh, Ulubatlı I. Sürprız. Sevınç I 3 KO$U Favort: Devrim I, Plasp Brısk Harmnv, S ü r p r u B Hanmonv 4 KO$U Favorl: H Zaman, Plâse Safter I, Bahar 16, Sürpriz Angela h KOŞU. Favorl Maide, P1&se Ail, Pedük SUrpriz Altıngul 6 KOSU Favori Havdut I. Plâ se Kara Orkun, Saneaktar, SUrp rız Kanber I 7 KOŞU Favori Selçuk, Plft se Semıha, Accıpitter, Sürpriz Tipi. ERÜC Yarınki maçhr 2. LıGDE BUGUN Ikınri Türkiye I.ıgı'ne hugtın yapılacak ıkı Karşılaşma ile do vam edılpfpktlr Ankara Inonü Stadı'nda oynnnacan Şekerspor AHınorriu, Eslcişehir Atatürk Stadı'ndakı Pskişehir Demtrspor Sarıver maçları saat 16 3n'da baijlavacaktır. AII Saml Yen Stadjumu: 12 00 Haydar Boga/,ıçı I î 45 Çatalca Tepebaşı Sorrf Studı: 12 00 Kurtuluş Unkapanı I1 45 Küçukpa^ar Telsızspor Vefa Stadı. 10 İh Şehremını Çınarspor E\üp Stadı: 12 V) Çelıkspor B D Bor 14 15 GUzelhisar Safra Kule 16 00 Sılıvrı Şıle Alibevköy Stadı. 12 10 Kumkapı Levent 14 15 Çırçır Lnnga 16 00 tskenderpaşa Tuzla Maltepe Stadı. 12 30 Beylerbeyı Taksım 14 15 Çamlıca Beyoğluspor 16 no Kanlıca Üsküdar Fenerbahçe Stadı: 12 30 Hılal Mimarsinan 14 11 Selimiye örnekspor 16 00 Maltepespor Tarabja Pasabahçe Stndı: 12 30 Kirecburnu Altınordu a b c d e ( g h Şahhlnt VAGANYAN VTTKÎÇ Odi'sa turnuvası, 1975 1 Af3 Ar« 3 c4 K« 3 Aı3 t& 4 e4 dH 5 d4 00 6 t e2 eS 7 W) Ac« (Dığer yollar: 7 . Abd7; 7 , c7 cb; 7 , e5xd4; 7 Ve7) 8 d5 Ke7 U Ad3 (9 b4 Ahâ ile cevaplandnılıyor) 9 , c5 İU dxc« bxc« 11 b4 Ae8 12 Ab3 f5 1» FaH rxe4 14 Axe4 Ff5 15 Ag3 FeH İH Kcı ShK 17 Ae4 Kf4 18 Vi Fg8 19 Vd2 Fhb 20 Vc3 Fg7 il Kfdı d5 ii b5! d4 23 VaS Vd7? (23 . PH) ii AbcA Vc8 25 Ad:i bxcK VeB '28 c7 Kc8 30 Kbı! Kxc7 31 Kb8 Kc6 32 Ac3 VdK Si Kd8 Vc7 :« Vxc7 Kxc7 35 Kbı. Terk. CUnkü şu tehdite çare yok 36 KıbK efter 35 .... Ft8 36 Ae6 Kf7 26 AgS Af5 27 A\f7+ VTOI 28 Türklye Satranc Federa»yonu'nun gırişlmlerınden «Türkıve Kiıçilkler 1976 Satranç BlrlncllİKİ» 23/5/1H7B günü saat 14 (K)'de tstenbul Satranç Der« negl'nde başlıyor 1/1/1959'dan sonra dofrmuş olan oyuncular (Bayan. Bay) katılabllir. Kayıt süre.sı 23/5/1976 saat 13.00'e kadardır Bu tumuvada Birlnd gelecek oyuncu Oünya KttçOkier Kupan' na katılmaya hak kazanacaktır. 413 Temmuz 1976 günlerinda WattigniesLille'de (Fransa) oynanacak tumuvada ovuncumuzla retakatçısının otel ve vemek giderleri Fransa Satranç Federasvonu'nca karsı'anacaktır. Ba.vuru adrenl ISF, Beyoftlu, tstıkiai C Tokatlıyan tşhanı Kat 4 Nr HJstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle