24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇAGDAŞ YAY1NLARI fklerle Iklncl Baskısı Çıkîı Yeni Krallar.. Yeni Soytarılar., ÎLHAN îsteme Adre«Halkevl Sokak No SELÇUK Yavtnlan 41 ÎSTANBUt u m h u ri y e t 53. yıl, tayı: 18597 Kuructısa: TTTNTJS NADt 8 Mıyu 1976 Cumvfesi KtfüR asın ^zHLıtlytıtrr4f rr4fitnn DFRIFMK MERKEzt TÜRKIYE NIN EN BUYUK KUPUR ARŞIV MUESSESFSI NORMAL KODLU FIHRİSTU VE FIŞLI ARŞİV CALIŞMALARIYLA HER TURLU RESMI VE OZEL MUESSESEYE 16 YILDAN BERI HIZMET ETMEKTEDIR TEIEFON EDINIZ BILGI ALINIZ Mprkc /afer Mrydon Adıl Han Knr <T\lo1 2 Te! 17 4?4>PK 1071Yenısehr ANKARA Ist IRTIBAT TK 98 Fındıklı ISTANBUL •ttnrprııpwtm"îrniBii'"'i'i'ii'ii"'ri')i)i'inıi|i[iıi|W|iıım"iıı^ Bitsios, saldırmazlık paktma ilişkin önerilerin Ankara'ya gönderildiğini açıkladı STR\SBURG Avrupa Konseyi Parlamentosu önünde Ba kanlar Komıtesmın yenı donem baskanı olarak vaptığı konuşmatian sonra kendısıne yoııeltılen sorular karşısıııda Dışişlen Baka m Bıtsıos, Tuıkıye ılt Yuna nıstan arasında sılahlanma yanşma&ım kontrol etmeyı ongoren onprılpun Aııkara'ya eonde rılmış olduğunu açıklamıştır. Yunanistan Dışışlcrı Bakanı Bitsios bu önenlerın Ankara hu kümetınce gereken dikkat ve ıl gıyle inceleneceğini umduğunu da ekledikten sonra Ankara'dan gclen ilk tepkılerin ise « 1 1 1 1 1111» oldugunu soylemiştır. Yunanistan Dıştşleri B«kam, Türkıye ve Kıbns'la ilgili olarak konuşmasında şunları sdylemiş tir «Başbakan Karamanlis son olarak komşumuz TUrkiye'ye kuv vete başvurulmamasmı öııgören blr anlaşma hnermlîtir Aradakı anlaşmazlıkların ancak bır su kunet ve serinkanlılık ortnmı ıçınde her tUrlu tehdıt ve zorla madan urak bir ortamda çözülebileceğıne inanıyoruz Kıbrıs sorununa gelınre ma alesef adnmn vaşadıgı dramı va (Devamı Sa. 9, Su. 2 de) Maliye müfettişleri, Türk Hava Yolları Yönetim Kuruluna işten el çektirilmesi gerektiğini bildirdiler ANKARA, (ANKA) Türk Ha va \ollan Idaıe Morlısıne bır volsuzluk iddıası nedenıyle go re\den el çektirilmesi ıstenmiştır Iddıa Turk Iîa\a \olları mura kıplHiındun Retep Rababenı ıiın dU7pnledıp;ı ıapoı u/erıne orta ya v'kmi'' duruıııa Malı\e mu (Uevamı Sa g, Sü. 6 da) Para Fonu, son bülteninde Türkiye'nin Batı Alman ihracat firmalarına döviz ödemelerinde güçlük çektip;ini bildirdi ANKARA, (ANKA) Uluslar arası para fonu (IMF) yayınla dığı son bultenınde Türkıye'nin doviz sıkıntı&ının çok arttıgmı belırtmış ve bu yıizden Türkıye' nın Batı Almanya daki ihracatçı lara vapması gereken odemeler de guvlük cpklıftını bıldirmıştir (Devamı Sa. 9 Sü. S de) MC'nin Islam Konferansı ile ilgili tutumu bugün belirlenecek A\K\nA. (Cutnhurlvet Bürosu) Islâm KonferanMyla Ilgılı olarak mıllıyetçı cephenın AP ve MSP kanadı arasın da bplıren gorüş ayrılıgı nedenlyle siyasi çevrelerin dıkkatlerı bugün vapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına çevrılmıştır tslam Konfeıansı ıle ilgili tartışmanın Bakanlar Kurulıınun son ıkı toplantısmda sUrdlırüldugtı bu arada Başbakan Demırel ın «Proprama müdahale edilirse, bu ortaklık boztılur,» dedigi, buna karsılık Başbakan Yardım(Devmmı Sa. J, SO. 7 de) Demirel: bilgilerin için 44 Lockheed'le iJgiii veri I mesi yapılacak,. anlaşma 4NKARA (CumhurİTet Buro^u) Başbakan SUlevman Demırel, Lockheed rüşvet olayıyla ılgılı olarak ABD Hükümeti ıle Tüıkıye arasında bır anlaşma hazırlandıgını ve bunun onümüzdekl günlerde Bakanlar Kurulu'ndan geçerpk ımzalanaoagını soylemışür Dfcmirel, kendılerine ABD Soruşturma Komisyonundan gelen bılgılerde rdşvet olayıyla ilgili hıçbir ismin olmadığını da bildirmlştir Cumhurbaşkanı Fahri KorutUrk'le dün haftalık olağan (Devaım Sa. 9, SU. 3 de) u Faşizmle mücadele düzen mücadelesidir,, m&z mucadele temelde bir dtızen mücadelesidir. övleyse öncelıkle diızene yüklenmelc gerekir» demiştir Geltsmede temel unsurun eğitilmlş Insan glicU oldugunu, teknolojirun büyük hi7İa ilerledigi çagımızda eğitılmtş insan gücünün özelllkle teknlk elemanlarm gelisme batamından Onemlnln büsbütün arttıgmı beiırten Ecevıt egitılmış İnsan gıicunü ve teknik elemanlarını gelıştlrme yolunda değerlendirme bakımından UJkemizin dUnyanın geri kalmış Ulkelerden blri «avılacağına deginerek özetle söyle devam etmiştır: «TUrk ekonomisinde kamu keslminm büyük önemi vardır. Fakat devlet, kamu kesimind» tpknlk elemandan gereğınce yarBrlanmamaktadır Onları kllsttırmektedır, kaçırmaktadır özel lıklp bugunkU hUkümet dönemınde, onlan, manevi ve mnrl(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de; ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt, Türkiye Mühendis ve Mimar Odalan Bırlığı C^nel Kıırul toplantısmda bir konuşma yapmış. «Faşizm tehlıkesine karşi müradele, yalnızca faşızmi kotıl leyerek yllnıtüleme7, yalnızca rejım konularıyla sınırlandırıla Soyulan Gordion Müzesi kapısının anahtarla açıldığı saptandı ANKARA, (Cumhurlyet BUroiıı) Polatlı'nın Yassıhoyıik (Gordion) koyündekı «Anadolu Modenıyetlerı Gordion Muzesı»nı soyan kışılerle ılgılı ban ıpuçlın ele geçırılmıştır Bu arada soygunculan ıhbar edene para (dü lü verıleoeğı ve adının hiçbır şekılde açıklanmayacağı bıldırılmıştır Soyguncuları ihbar eden veya edenlerin 1710 sayılı yasa gereğmce odullendırıleceklen, ou arada Ankara Turızmi tskı l>»ı lerı ve Muzekıı Sevenler Der neğmın 100 bın liralık ödüluıü de alacaklan belirtılmıstır. Içıslerı Bakdtılıgı, polıs ve lan dannadan olu>an bir bzel ekıp» 1 1 kuımus ve Polatlı'ya fjondeı > ? tiı Polatlı polısının ıehberliğjn de y ıpılan ılk araştırmada \ı\ ipuçları ele geçırihrken, müze bekçısı tmın Çetınkaya üzerıı.dekı kti'jkulaı çofcalmıştır Polatlı SavciM Necdet Mutış bır u/manlar kurulunca yapılan aıaştırmada müzenın d e i ı ı paımaklıklı dı> kapısının gerçek nnahtar veyd ır^muncukla açıldığını sonra da demıı ı»vyeyle kdnntıklıçının anlaşıldıgmı bıldıımıştn Müzenın ıkmcı 1.1pısı ıse normal anahtarı ıle Bçılmış vc uerı f ııılcek soyg ın geıçeklestııılmıştıı Bu aıarta sovgunda kullınılan otomob'lin Murat» mdikıı olabıleceğı beln tılmektedir Bazı goıgü tanık lan olayııı bncesındp bolgede bu maıka bır aıarın dolaştığını gor dtlklprını <<ovlemış,lerclır Savcı Mulıs bekçının halen gnzaltmda lutulduğunu bıldıre rek Ekıpleı yogun ^.ekıldp araş tırrna ^apı\orlar Ba7i şüphell verler de aranmaktadır. denııştır (De\aını Sa 9, Su. 4 de) PETKiM'DEN YAYILAN GAZIN, BEŞ ÇOCUKLA BİR KADININ OLÜMÜNE YOL AÇTIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR Cevdet YAKUP tZMİT Yarımcada kurulu Petkım tesıslerinden suan Denzerı türtı gazın havada klor gazıyla kanşması sonucu meydana gelen oluşumun ınsan saglığı uzerinde oldürucü etkısi oldugu iddia edılmış ve Tütünçiftlık te şımdıye kadar be> küçük çocuğun bu yü/den hayatlannı ıtaybettikleri ılerl sürulmuştür. Bu konudakl lddiaların artmaM üzerine Sdğlık ve Sosyal Yardım Bakanlıgı ile Kocaeli Vnlılıgı, Petklm yetkılilerıni uyaımış ve Unltelerde ınceleme yapılmıştır Bu incelemelerın «onuru anlaşılıncayu kadar Pet' kım'dekı 21 Unıtenin Uretımi dun den ıtıbaren durdurulmuştur. Bu arada, TUtünçtftlık'te yent evlı Ayşe Çelik adlı 19 yaşmda gtnç bır kadının çıldırarak ölmpsının de bu zehırli gazların etkısinden ıleri gelebıleoeği iddıası ortaya atılmıştır. Petkım kompleks müdürü «Unıtelerin durmasıjla pıyas»ada bır bikıntı çekllmeyecektır Lu yolda geıeklı tedbirler alınmıştır. demiştlr Bır bılim neyetinin, Petkim'dekı tetkıklerının bir ay kadar sureceğı bıldırilmektedır ıiu nedenle de, tesısler, revızyona tabı tutulacaktır. Ülkü Ocakları Başkanma silâh veren yüzbaşı, Kartal'dan Silvan'a atandı ANKARA (ANKA) Ülkü Ocakları eskı Genel Baskanlanndan tbrahım Doğan ile MHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı All GUngör'Un, 1970 vılında Ankara'da Dr Necdet GıiçlU yü oldürürlerken kullandıklan beylık silâhın sahibl yüzbaşı Fehmi Altınbilek. Kartal Jandarraa Ko mutanlığından, Dıyarbakır Sllvan Er Eğltım Alayına gönderil miştir Yüzbaşı Pehmi Altınbilek, Silvan'a Mercedes marka bir arabayla gıtmiştir. îbrahim Doğan ve Ali Gün gör 1970 yılında, Dr. Necdet Güç lU'yü tabanca kurşunuyla vurarak bldürmüşlerdi. Ankara 1 inct Ağır Ceza Mahkemest sanıkalrı 12'şer yıla mahkum cder ken, cinayette Kullanılan taban caların, tegmen Fehmi Altınbi (Devamı Sa. 9, SU. 3 de> YURDUN ÇEŞÎTLİ YERLERİNDE SON İKİ GÜN IÇÎNDE 90 GENÇ TUTUKLANDI 1 MAVISTA TURKÇÜLER BAYCAMI SIOGAHINI YAZARKEN VURULAK VE POliS OLDUGU BilDiRILEN BA^BOGA'NIN CENAZE T0REN1NDE KOMANDOIAR GOSTERi YAPTI. (Cumhurıvet Ilaber Merkezi) Trabzon, Gaziantep ve Samsjn' da son ıkı gün içınde gozaltına alınan öğrencilerden 82'si tutuk lanmıştır Bu arada, Adana'da kapatüan 6 derneğm uç üyesı tu tuklanmış, 5 ı hakkında da gıyabi tutuklama kararı verilmı«tır Boylece, son ikı gün içlnde tu tuklananların sayısı 9O'ı bulmuş tur Yuruyuş sırasında «Kaca kan ıntıkam», «Komunıstler Moskovaya» «Kardeş kardeşı vurur mu?» (Devamı Sa. 9, SU. 4 de) İJİJnbuldı 1 Mayıs gunü Beşıktaş'takı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi duvarma «Türkçüler Bayramı» sloganını yazarken tabancayla vurulan ve kaldırıldığı İlk Yar dım Hastanesmde oncekı gün ölen Sitemkar Başboğa'nın cena zesi dun Istanbul'da UlkücU ko mandolar tarafından düzenlenen bir torenle memleketi olan Ada na ya gonderılmiştir Eskı bir polıs olduğu bildırılen VP bır ilftç fabrıkasında çalışan Sitemkar Başboğa'nın, cenazesinı almak ıçın ülkücü oğrencıler Beyazıt meydanında toplanarak toplu halde Sultanahmet teki Ad 11 Tıbba doğru yurümüşlerdir TURK KADINLAR BiRLiGi ISTANBUL ÖRGUTÜ BU YIL «ANNELER GUNÜ»NU KUTLAMIYOH Türk Kadınlar Blrliiîi Istenbul Orgütü, «Anneler Gününde evlâtları acıınasız lildj rülen anaların arılarını paylaştıklarını» bellrtmiş ve şunları eklemıştır: «1978 mayısmın Anneler Gunllnün belleklerde gftzü yaşlı analan sımgeleyen bir yıl olarak kalaoaEi kanısınd.ıyır Bu nedenle dünyanın en bahtsız analarımn önünde savgı ile eftıllyor ve bugünü kutlamıyoruz » Kuzey Italyada meydana gelen depremde en az 300 kişi öldü, 10U0 kışi yaralandı Cumhurıyet'ın 53. yıldönümü kutJandı da/etenı? Cum ıtııı>ct ın !M \j>ın yıhna sırışi dun torenlerle kut lanmıştır Bu nerienle IstanbLl ratrkcz bıııamı/da bır toren japılmış, Ankaıa Izmır v.o Adina buıoldrııııızdH gorevlı arkadaslarımız ve yazar larıınız ogle yenıcklfrınde buluşarak bu gunu kutlamışlardır. Ihtanbul dakı torene, >mıtt cılerimız. mensuplarımu. eski çalısanıarımi7 ve \azaılarırrz katılmıslgrdır Cumhurıjct ın kurulu, guıuııu çeşıtlı kı^ıler ve kuruluşlar, kutlama mesaılart vc cçelslprle kat lmışlartın Muessese Müdurjınl/ İ>aı1ı.n Tanju nun tnrenı acış konusmd3indaT (Devamı Sa. 9, bu 1 de; Içinde madenî yağ bulunduğu gerekçesiyle Ekiz zeytinyağının Eskişehir'de satışı yasaklandı; Ekiz yetkilileri, tahlilde yanlışlık yapıldığını ileri sürdü ESKİŞEHtR, (CumhnrİTPt) îçerısine madenl yag karıştırııdıgı saptanan Ekiz Zeytınyaglaıının Eskişehir'de satışı vasaklannııştır. Belediye Başkanhğı da soruşturma açılması için Cumhuriyet Savcilıgına başvurmuştur. Ancak Ekiz jönetlcileri, iddiayı reddetmlşler, tahltllerde blr yanlışlık olablleceğini öne îürmüşlerdir Pıyasadan alınan bir tpnpıte 7pytınyagının Eskişehır Belediysı Gıda Sağlık Laboratuarında tahlıl edılmesıyle olay ortaya çıkarılmış, 2 nısan 1976 günü oriIınal ambalajlı zeytinyagı tenekesınde, madeni yağ kanşıoıı bulunduftı. saptanmıştır (Drvamı Sa 9, Su. 4 de) Bu Köşeden ARITMETİK Altan ÖYMEN UDINE İtalyanın Kuzej bol gelerınde oncekı geoe meydana gelen depremde en az 300 kuji ol ınüş bindeıı fazlu kışı de yaıa lanmıştu Yetkilıler, olü sa\ıı nın aıtmasından kavgı duydukla rını soylemışleıdır Depıenıden en büyük nasarı Udıne kentı ve çevrew gorrnuşttlr Yer sarsıntısı Italya dışında Fransa, Batı Almanya ( ^e koslovakya, Avusturya ve YJgoslavya'da da duyulmuş, ancuA bu ülkelerde can kaybı ve e ü >yuk hasar bulunmadıgı blldırılmiştır Roma radvosunun naberıne göre Udlne kenti ve çevresinde 180 bın kişı geceyi açiKta geçirmıştır. Depıemln merkP?ıFıkret OTYAM nın Udine oldugu bıldirilmektedir. Gece yerel saatle dokuzda mey ANKAR* AP Genel Başkanı danu gelen deprem sırasında. teve Baç>bakan Süleyman Demlrel, levlzyonda canlı yavın yapılırk^n bu ülkeje yararlı hızmetlerde bır kameramanın «deprem, depds bulunmu>tur, ama bunlaıın rem l. diye bağırması rtn epnış da tek tek alınıp ıncelpnmesınde yaıar vardır yararlığı tam sapta bltüde panlğe yol açmıştır İlk sarsıntı 14 sanlye Kad ır mak için Ama Dprnırel'ın bu ul sürmüş bir dakıka sonrn b*şw kpye sayısız zararlan olmuştur, yan ve bır dakika kadar sui"n olmaktadır En tazp ornegı, ıkınci saısıntı îtalya'nın ku/ov Demırel Turk Stlahlı Kuvvetleri kesımlnde büyük hasara yol at,nın gelenoklerim de kendi çıkar mıştır Can kaybınm daha laz d lan ıçin bozmuş, ulusun gbybeolmamasi İlk sarsıntının uyfuırı begl Ordu'yu huzursuz kılmıştır 'Devrnufca.9, Sa. 5 de) (Devamı 5 Sayfada) İ Başkent Notları aUnbul'daM 1 Mayıs rüruyıisunu, başta AP Orun Baskan Yardımcıları, butun 1 C I kavnakiar hala M1 «Ko.nünist yuruvuşbdur», •Suçtur» dlve llân edip. sorusturmalar, tutuklamalar Istiyorlar! Demirerin ülkeye zararları ARIN ARDINDAKI GERÇEK Hükümetin Ağır Yaraları fatist ideolo)İTe donük blr agirlıkla degerlendirilme&l volunda sozhlrlıgi etmlş gtbldirler Bununla birlikte Dortlu ortaklıgın liükümetlne cmanet edıhniş <• > lan devlet vetMİFrl «orumsurluk ve clddivet dışı bir tutumla kLİIanılmaktadır Huki'inetln görunbmil kaygılar yaratıcıdır S»oyle klHükümetin ba?ı Deır.lrpl'e 1 1 1$ kln afcır stı<,lamalar Rumcl agırlıtfını sUdürmrktedlr Başbakanın vanıiıra Ttcaret ve Malivc Bakanlan da «şalbe* altımlıulırlar. Demek kl AP'ye donuk hukü nıet kanadında varalar açUmıştır MIIP ve Turkes, yalnız Içerdcki durıımlarıvle dfftil: Avrupa'nın demokratlk ve liberal iılkelerindeki antidemokratlk MHP evlemlcrhle dı^ basının konuau olmuşlarclır Başbakan Yardımcmt ve Devlpt Bakanı Türkeş'ln parllslnc dejgiıı ko\u^turma hazırlıkları ne dpnll rnReUenirse en)tollen"iln vürumektedir MHP' II Raşbal an \ardmırıiının komando taldınlarıyle Ul*ldlerl ko*•• (Devamı Sa. 9. Sü 6 da) pvlct hayatında bazı kurallar vardır kl, bir kcnra itilılİKİ zaınan oluşturacaKi sakıncalar ba^langıçta hesap edilemez Ama devlet rasamının kurallarını gcrrktiti ölçüde cldrtiye ıılmaj ınların «omında pNmanlık duvduklarııu da tarıh ya/ıvor Adına lYlilllvetçl Cephe denen partiler ortaklıgı sık sık «dev letl kıırtarnıaktııı devtetın |füciınden, devletln vıİLelifeindcn» s > a^mavı bcnlmscnılşıtir On<7 rrlikle Drmlrel, Turkej. FevziOKIU; devlet kavramınuı adeta D İSLÂM KONFERANSI VE TÜRKİYE tîmit GÜRTUNA (Zasuı 10. sayfada) 1 Mayıs vurttyüşüne katilanların aavısı, sagcıların tahmlnlne töre de 200 btn den far.la nolmabahçe'dcn selen ıcrupları ben Izledlm Bir hellrü noktadan geçlşleri. tam Iki buçuk saat »ürdu Ke bu komdnlst vuriıvtl şuvse, tstanbul'da en azııı dan 300 bın nıilltan komlınlst var demektır. Baştakl 15 20 kişl Uomünist de, ötekllcr kandfi'mış, ne vap tifrını bllmlvor olamaz . Çun kü her Krııhıın Içlndekl dovizlerde o «komunist» alocanlar vardı: «Somürüve son». «KatU Iktldar». «Faslzme (trçit vok», «Analar doguruvor. faslstler hldüruvor» v s . Her grubun Içtndeki ler. hep bir afei7dan aynı şevlerl bagınvorlardı. Demek kl komünlsttir dlve tutuklanacaklarsa. hep> «Inl tutuklamak Kerekli. Bu bakundan ML Iktidarı 1 Ma yıs yürüyuşünu ovle saynı»kta ısrar edlyorsa, «D6 vize çevnlebUir» {eni bir borc bulur bulmaz, bunu rince Istanbul'da 300 bln ld> sllik blr baplshane yapımına tahsis etmelldlr. Ya da ornejfin 50'şer bln kişillk durt bapishane vapımına , Tahiı bu da yetme7 çiın. kü Istanbul'da ^urbvdşe ka tılanların vakınları da var. (>enç oUnların anneleri hahaları \ar. Kvll barklı olan lann eşlerl, çocııkları.. Yaşlı olanların torunları. Ünlann da runıyuşçülerden başka tutumda oldugu dü şılnülemez Kn azından vakınları tutuklamrsa. aynı davranış Irlne gireceklej, vani kbinUntstllk vapacaklar dır. Bu açıdan. her vüril vüsçunün dört vakınt olahesabıvla. 800 bin klblr Tenl hupNhanp, \a da napivhaneler bloku daha planlamak gerekir »10 bln f 800 bln ] mllyoıı Yanl Mtanhul'da huglln 4 (Devanu Sa. 9, SU. 7 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle