23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 8 Mayn 1 9 7 5 Angola'da tüm büyük lirmaların devletleştirildiği açıklandı PARAI.I \SKERLERtN YARGILANMAS1NA YENÎ KlTRliLAN DrVKİMCl HALK MAHKEMELKRİNDE 8 HAZİRANDA BAŞLANACAK. AMKRÎKAN SAVUNMA BAKANLröI KAYNAKLARINA GÖRE AVUOLA'DA HALEN SOVYET YAPISt MİG21S UCAKLARI İLE YERDEN HAVAYA FÜZELKR VAR. LUANDA Angola Hukumeti Ulkedekı tüm büyük firmalarıu devletleştınldığını açıklamışlır. Büyük bir çogunlugunun Portekizlilere ait oldugu bıldirilen lırmalar arasında özellikle şeker, tekstil, çelik alanlarmda faalıyet gösterenler bulunmaktadır. Adalet Bakanı Boavida. para h askerlerin, Devrımcl Halk Mah kemeshıde yargılanacaklarını l>elirtmistir. Angola'da tutuklu bulunan Gu npy Afrikalı askerler sorunuyla ılgıli olarak du, Adalet Bakanı Boavida, sürdürülmekte olan soruşturmanın. bunlara yönel'ılerek suçlamaları belirleyeceftıni sövlemış ve demiştır kı: «Bunlar da paralı asker savılırlarss, pmalı aîker olarak y^rKilanacaklardır » (a a. AP)1 Poker oynarken yakaianan Güney Koreli f bakan yardımcısı görev/inden alındı SEUL GUney Kore'de, poker oynarken yakalanan bir nüktimet görevllsinin görevinden alındıgı açıklanmıştır. Bildirıldiğıne göre, Tarım ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı olan Choo Sııng Kyoo, altı işadamıyla b.rlikte, üzerinde 20 bin doları askın para bulunan bır poker masaiı başında yakalanmıştır. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya Röre, aralarında Gilney Kore'nin en büyUk elek*ronik sirketiyle, bir Rida maddPİe rı ve bir sigorta şirketinin vönetim kurulu baskanları bulunan diger «pokeroiler> mahkemeye sevkedilmisler Tarım ve Balık çılık Bakan Yardımcısı Choo SunR Kyoo isc soruştıırma ıçın bütün gorevlennden ahnmıstır. (Dı? HabPrler SrrvisU UNCTAD AFRiKA BiRÜGI ORGÜTÜ KiSSiNGER ÖNERiSiNi AZCELiSMiŞ OLKELER İCIN ElVERiîSiZ OLARAK NiTELEDI. ÇAĞLAYANGiL, GEI4MİJ VE GEliJME YOLUNDAKı ÜLKELER ARASINDAK1 BÜYÜK UÇURUMUN GıDERıLMESıNi iSTEDi TOPLANTISINDA KİSSİNGER'İN ULUSLARARASI BANKA ÖNERİSi TARTIŞMALARA YOL AÇTI NAtHOBt Kenyanın baskenti Naırobı'de çalışmalaruıı sürdürmekte olan Blrleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansmda (UNCTAD) ABD Dışı$leri Bakanı Henry Kissinger tarafından önerilen uluslararası kaynaklar bankası tasansı tartış malara yol açmıştır. Çeşitli Ulkelprin temsilcileri Klssinger'in onerisini olumlu bulduklarını açık larken, bam konusmacılar da soz konıısu tasarının gliven telkın et mpdıfcını soylemişlprdır. Luksem burg Başbakanı Gaston Thorn da AvTupa Ekonomik Toplulugunun dokuz Uyesi adına gbrUşlerirü açıklamıştır. Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, konteransta yap tığı konu?mada. .Gelişmiş Ulksler le, sosyalist Ulkeler ve gelışme yolundaki Ulkeler arasında sağ lam köprüler kurulması zamanı nın geldiğini> belirterek, «Böyle bir işbirliğinin gelişme hudutları ve imkânları içinde olan Tür kiye'nin sosyoekononıık potarsi yeli, kaynakları ve coğrafi UstUnlüğünün verdiği ulaşım Imkânlarıyla, yeni bır uluslararası ekonomik ilişkiler orgütUnün cluşmasına olumlu bir katkı s.ıft layabileceğine inanmaktayız. demijtir. Kıssinger tarafından önerilen Uluslararası Kaynaklar Bankası düjüncesine en büyük tepki Afrika Birlıgl örgütü Genel Sekreteri V/ıllıam Etekı'den gelnııştir. Eteki, özel sermaye ile kurulacak ve temel amarı kâr olan yatırımları finanse edecek bir uluslararası banka duşuncesınin ÜçüncU DUnya ülkeleri için elverişll olmadıgını söylemiştir. Malaysiya ve îran sözcülert öne riyl çok olumlu bulduklarını açık larken, Fransız Maliye Bakanı Jean Plerre Fourcade, Kissinger' ln önerdlğl bankanın g^revinl yerine getirecek uluslararası kurum lann zaten bulundugunu söylemiş tir. ttalyan delegesi ise öneriyl «fazla teknik» olarak nitelemıştir. Avrupa Ekonomik Topluluftu tllkelerinin pörüşlprinl açıklayan Lüksemburg Basabakanı Gaston Ihom «Petrol bunahmımn Ulkelerln birlikte hareket etmelerintn Berekliliğini» ortaya kovduSıınu söyleyerek, Dokuzlann UNCTAD çalışmalarına llişkin görüşlerini açıklamıştır. Thorn, temel Urünlerln fiyat dalgalanmalarına karsı korunmaları için bir ortak fon kurulmasına karşı çıkmıştır. Ancak Thorn'un tutumunun, bıı konuda Dokuzlar'm görüş birliğinde olmadıklarım ortaya koyduftıı bildirilmektedir. Thorn, AET'nin Afrika politikasını da açıklamış ve eski Şili Devlet Baskanı Allende'yl saygıyla anmıştır. (Dıs Haberler Servüri) Dünyada Bugün Kim Konuşacak? ALi SİRMEN 12 msTinta IsianbuVds toplanarak olan lnlâm Zirvpsl'nln hazırlıklanndan çnk kavgası vürüyor. Toplantıyı 200 250 araaında gazeteclnln Izleyecegl söjlenmelrtedir. Basın merkeri olarak seçilen yer iae henüz telefon baglantını dogru diirüst kurulamaınıs olan Intercontinental Otelidlr. öte yandan 200 . 250 gazetecl için ancak be« teleks kurulmus bulunrnaktadır. Hükümet kanadında. *çı? toplantısinda klmtn konuşacağı konusu büyük tartısmalara yol açnuf bulunmaktadır. Demirel ile Erhakan açıs konutnnası yapmak İÇİn büyük tartısmalara glrişmlslerdlr. Fransızların ünlü bir sözü vardır: Ne yaptığınız degll, nasıl yaptığınız öoemlldlr. derler. Bu aözil biraz degi^tirerek »öyleyeUm. Tüm protokol kuraUan blr yana, tslâm Zirvralnin nçılışında Idmln konusacatı drfeil ne konusacagı önenılidiı. Türklje, tslâm Zlrvelerlnde hazır bulunmaktadır. Kuskusuz, dln politikada tayln edlcl «>tken deglldlr ve hlcbir 7.aman da olmamıstır. Eğer MC lktidarı, «Müslüman karde? lcrlnılz» «lohivatı lle toplantılara katılmaya dovam edecek«r. kim konugui's» konusnutı lede edllecek sonuç pek parlak olmavacaktır. Pnlltlkada sayıları 41*1 buUn ülkelecle ortak noktalar vakalanıak i\ln cldeki nlanaklan kııllanmak yerlndc hlr dav raıııştır. Ancak, din bîrllğinln dtesinde çıkar ve davranıs blrllkleri bulunmadıgı takdlrde bu olanak da deecrlendlrllemcmis olacaktır. Nitekim Çağlayaıııril'in neçen Qdde toplantısında pek dokunaklı konusmalar yapınıs olması,, Kıbrıs oylaması Mrasında BM'de Türklyc'ntn RÖrü^üne klmsenln oy vermemeslni önlryememlstir. Krbakan hu kez Islâm Zlrvenlnden önce Türk Hdkumetlnin bazı Kirislmlerde bulunmasım ve bu ırtrislmlerln toplanlıd» acıklanmasını finermektedir. önerllerin birlncisl, Türkiyc'nln tsrail ile diplomatik JUskllerlnl derhal kesmesl ve bunu konferansta üyelere btldrmesidir. Önerl politlk clddlyetten uzaktır. 25 yılı aşkın blr süredir tsral! Ue lllsküerini sürdürmüs olan Türkiye nln Tahudl Devletl'nln bazı Arap ülkeleriyle IHskilerinln yuınusadığı hatta anlaşmalar Imzaladığn blr dBncmde dlplomatlk Ulskllerlnl kesmek Jitemeninl mantıkla açıklamak olanak dısıdır. Kaldı k«, tsraU Ue illşklleri kesebllmek, TUrMye'yl Amerikan etkl alanı Içlndc tutmayı amaçlayan MC'nln altından kalkabileceğl blr sorun değlldlr. Klsslnger Çağlayangil anlaşmasının Amcrikan Koııjsresi'nden gecmesinden tutun. F. Alınanya'nın Türkiye'ye kaı^ı davranısları, Ankara^nın uluslararası kuruluşlardan bckleılİKİ kredllere kadar birçok konu böyle blr davranıstan etkilenecektlr. Kısacası, MC lktidarı alııl emrcUe ve kendisl instese bile, tsrail lle dlplomatlk ill.vkilerini kesemez. Çünkii Demlrel Htikümetl dıs politikada na«ıl blr tavır alacağı konusunda bağımsız dcğlldir. Erbakan'ın iklncl öneriri İse Fillırtin Kurtulus örgütünün Ankara'da biiro açmaima münaade cdllmcsldir ki, bu bneri yerindedJr. hatta çok geç blle kalmı»tır. Hatırlanacağı üzerc, FKÖ"nün temsllclııl Kadduml daha «nce ülkemlze geimls Çae'nyangil lle yaptıgı görüsmcde. kııruiusun TUrkiyc'de ternslIclHk açması konusunda jırensip anla^masıııa vannn.li. Anıa Demlrel hu girlslml son anda önlemlstl. Bu arada Flllslln Kurtulus örgütU'nUn Kıbrı<tın Ruın kesiminde bihosıı oidujtu ve Makarios lle yakın ilişkiler sürdürdüğii cle blliıuncktcdlr. €çüncü DUnya ve Arap âletnl öniiıu'e büyük prestljl olan böyle blr »rgütle cn yakın iliskilere cn kısa zamanda glrllmeslnde büyük yarar oldufu kesindlr. Ancak bu girlslm dahl. tek basına yeterll olmayacaktır. Türkiye İslâın Konforansma Üçüncü Dünyaya açılan bir kapı olarak baKalıilmolidir. Amerikancı, NATO'cu MC bu olanngı nasıl değerleuıllrrcekiir? Şu ıcüne kadar sürdürülen polltikayla hu I? naaıl bağda'vıcaktır. tslâm Zirvesinc katılan iilkelcr nranınd.» aynı zamanda EnerJI AJannımn d» iıyesl n•an tek devlet TurMyr'dlr \r bu olay bütıin blr diiny» KOrüsünü, bütün hir terclhl janmtmaktadır. Bu celiskilcr nrtadan kaldırnmadan Islâm tllkHerl, daha doğru deylşle 42 Üçüncü Diiııu Clkenl lle nrtak blr dil n»sıl bulunacaktır? Ama MC'nin kaygısı o degil. Onlar toplantıda klmln ko. nıısarağuıı tartı^ıyorlar. Söylentllere gore, »onunda Dpmlrrl'ln konuşnıa \apmasi Krhakan'ın da delegelere namaz kıldırması kararlaştıriimıç. Blzce bu çör.üm koallsyonun yapısına ve ruhıına aykırıdır. En doğrusu, Drmlrel Uonusmalı; ardında üç koalisyon ortağı da «ye y« ye» der gibl vokal yapmalıdırlar. Erbakan «En Dogru Yol tslam», Feyzloflu «Kahrolsun Komünistler» nakaratlannı trkrarlarkrn. Türkeş de bozkurt glbl «Luuuııu» ılive havkırnınlulır. Bö\le hir ıjrup her ne kadar blr zamanlarııı kadlfe sarkıcilan Thr Platers'ln düzeyine eıisemezsc de, hiç deglls: Bremen mıtıkacılannı da aratmaz. Penfagon'a göre Öte yandaıı U'ashıngton'rinkı Amenkan Savunma Bakanhğı CPentHgon) kaytuıklarına Ru>'e, halpn Angola'da Sovyet yapısı 11 MÎG21S siivaş uçagı bıılıınmaktariır. AP'nın habrrıne goıe, MİG21S savaş uçaklarının pilntlnrı büyuk blr olasıhkla ya Sovyet ya da Kübalıdır. Sovyet uçak İannın Guney Angola'da üstlendikleri ve GUney Afrika'dan gelebılerck bır saldınya karşı ltullanılacakları da bıldırilmektedir. Avnı kaynaklaıa görp, Sovyetier Angola'ya yerden havaya kullanılabılpn bazı fuzeler de vermiş bulunmaktadır. öte yandan, Angola Halk Cıtmhuriyeti Adalet Bakanı Diogene Boavida, «Angola Halk Kurtuıuş Hareketi» (MPLA') tarafından An gola'da yakalanan 13 paralı aslcerin durusmasının Luanda'da 8 haziranda başlayacağını açıklamıştır. Bu 13 paralı askerin dokuzu Ingiliz, UçU Amenkalı, biri de îrlandalıdır. İtalya'da Devlet Başkanını kaçırmayı öngören yeni bir sağcı komplo ortaya çıkarıldı ROMA • Haeiran ayında. yapılacak olan erken seçımlera dek sürecek olan altı haftalık Beçim kampanyası başlarken îtal ya'daki siyasal ve ekonomik bunalım yeni boyutlar kazanmıstır. îtalyan liretinın değerini ko rumak için çok sert olarak ni telenen döviz kontrol tedbirlerl alınırken, yeni bır sağoı darbe girişiminin ortaya çıkarıldıği va bazı tanınmıs politikacıların tutuklandıklan bildirllmistir. Amerikan AP aıansının Roma kaynaklı haberıne gore tutuklanan polıtikaoılar şunlardır: • Ortayolcu Îtalyan Liberal Partisinin sag kanat lideri ile yardımcısı. Eskl bir büyiıkrlçi olan Edgardo Sogno ile yardımcısı Luigl Cavallo, özel bir <antiterörist» birlık tarafından evlerınden alınarak Roma'daki Regina Coell tutukevine konulmuşlardır. İki politıkacı Italya Devlet Bafkanı Gıovanııi L*one'yi d»ki Randolfo Pacciardi dt bu1974 agustosunda kaçırmayı plan lunmaktadır 77 yaşındakı Paclamakla stıçlanmaktadırlar. Pn eıardi, hakkında sorusturma açıllısın verdıği bilgiye göre bu ka masını «acayıp» olarak nitelemış çırmanın gerçekleştirilmesıyle VP bu arada bir espri yaparak, İtalya'da saga kayışın hızlandı «Cumhurbaşkanınm güzel eşint rılması tasarlanmaktaydı. kaçırmayı insan düşleyebilir a• Devlet Başkanının kaçırıl ma, Leone'yi kaçırmak niye anmasını öngören komplo lle ılgi l»yamadım» demiştir. lı olarak haklannda sorusturma # Adları açıklanmamakla bir açüanlar arasında Ugo Ricci lle likte 10 kişi hakkında daha kaküçük ancak etkili CumhuriyeU çırma planı ile ilgili olarak soçi Partinın eski lideri 77 yaşın ruşturma yapılmaktadır. (AP) Başkan Ford askeri yardım tasarısını veto etti WASHİNGTON Baskan Ford, Kongrenln, Beyaz Sarayın dış politikasına benzeri görulmemiş kayıtlar koymakta oldugu gerekçesi lle dört milyar dolarhk askert dış yardım tasarısını veto etmlştlr. Kongreyo bir mesa.j gonderen Ford, bu tasarıda yapılan degisikliklerle yabancı ülkelere silâh satışının sınırlanmasına Kuzey ve Güney Vietnam lle tlcarettekl kayıtlarm kaldırılmasına Amerikan Kongresinin belirledtğl insan haklarma saygı göstermeyen ulkelere Amerikan yardımının kesilmesl hükmüne karşı olduğunu büdirmiştir. Kongronin yaptığı değişiklikler yuzünden tasanmn kendisini tutarlı bir dış politika izlemekten ahkoyacak bir nitellk almış oldugunu söyleyen Ford, veto kararını nlmak zorunda kaldığı Için üzüntü duyduğumı, ancak Kongre ile Beyaz Saray arasında bu konuda bir uzlasma sağlamak Için gırişilen büt.Un çabaların sonuç vermemiş olduğunu belirtmiştir. Beyaz Saray, haîta baslarında Başkan Ford'un tasarıyı veto edecegini açıklamıştı. Gözlemcilere göre, Temsilciler Meclisi tasarıyı 185'e karşı 215 gibl çok büyük olmayan bır farkla kabul etmiş oldugu. için. Kongre'de başkanın vetosunu etkisiz bırakacak üçte iki çogunlugun sağlanabilmesi muhtemel değildir. (a a) Sınaî Kaltanma Bankası A.$. nden: Türkiye BANKAMIZCA GARANT1 EDİLEN flyt *«UIUY*» UAuiu CÜNEY BİRACIUK VE MALT SANAYİİ A.Ş.'nİfl 15.000.000.TL. tutarında 2tertip 7 yıl vadeli tamamı hamiline yazılı ingiltere mahalli ."*"..' seçimlerinden muhafazakârlar kazançlı çıktı LOKDRA (ANKA DPAJ tngiltere'de perşembe jrünü yapılan mahalli seçimlerde Muhafazakâr Parti büyük bir kazanç sağlamıştır. Muhafazakâr Partl llderi bayan Margareth Thatcher. seçim sonuçlarının yapılacak llk Renel seçimlerde iktidara gelecekler.ni gösterdiğini söylemistir. Işçi Partisi sözcUsll ise bayan Thatcher'in defeerlendirmesme karşı çıkmış ve partisinin seçim sonuçlarından memnun olduğunu söylemlştlr. Göılemciler, Mııhafazakâr Par tinin büyük blr ilerleme saÇla masına ragmen, bu ilerleman.n ona gelecek seçimlerde salt çofeunluk sağlamaya yetmeyecpgi görüsünde birlesmektedirler. Gözlemciler, îşçl Partisinin uft rayabileoegi daha büvük kaybı on leven ıınsurun, geçen hafta için de îşçl Partisinin sendtkaların as garl Ucret konusundakl taleolsrinl kabul etmesi oldugunu s'5ylemektedirler. Meksika'da gerillalar, bir günde 10 polis öldürdüler MEKStKA (ANKA DPA) Meksika'da blr günde on polis memunı öldürUlmüştür. Sekiz polis bır lokantada yemek yerken, ikisi erkek biri kadm üç hişinin saldırısına uğramışlardır. Polıslerin uzerine yaylım ateşl açan Uç kişi, yedl polisin derhal ölümüne sebep olmuşlardır. Bir polis ise kaldınldığı hastanedp ölmüştür. Polis, saldırıyı düzenleyen Uç kişınin daha önce de Maliye Bakanlığının bir mahalü şubesmr> saldırdıklarını ve kendllerine karşı koymak isteyen ıki polisı daha otomatık sılalılarla vurduklannı açıklamıştır. 10 Mayıs 1976 Pazartesi gününden itibaren BanMamız 1 Kaynah ve MenMul Hıymetler Md. Meclisi Mebusan Cad. 137 Fındıhh İstanbul (Tel. 49 O812 45 9O 8 0 / 2 9 7 ) 2 Ege Bölgesi Şubesi izmir (Tel: 14 5O 4O) 3 ÇuMurova Bolgesi Şubesi Adana (Tel. 12 563) gı$elerınde DARÜŞŞAFAKA 103. YIL PiLÂV GÜNÜMÜZ 16 Mayıs 1976 Tel: 48 16 47 (Cumhuriyet: 3878) satışa arzedilecektir. Bankamızca garanti edJlen bu tahviHerin anapara ve faizteri her yıl 10 Haziran gününden itibaren bankamız gişelerinden ödenecektir. Tahvillerin satış süresi 1 aydır. Kupürler 600adet 5OOO.TL.'lık, 600adet 10.000TLIık ve 300 adet 20.000.TL!lıkdır. (Ajanstür: 7üS3) 3872 •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIS £ TEŞE K K Ü R Vefatı lle bizlerl sonsuz ncılara garkeden kıymptli varlığımız, sevgill büyügümüz 3 FATMA TÜRK'ÜN rpnaze törenine iştırak ederek onu son volculugunda yalnız bırakmayan. telgıaf. telefon VB mektupla baş saglığı dileyen, evımlze kadar peierek anmızi paylaşan, tş Bankasa Bölgeler Başmüdürlüğü, Selâmıçejjme mpnsupları ile. tüm Iş Bankalılara, Yıldız Blok sâkinlerine, l.E.T.T. mensuplarına, akraba, dost ve kardcşlerimize minnet duygularımızı sunar teşekkür ederiz. A t L E S t ACI BIR KAYJP SİBEL AKŞIl ile DOGAN UNAI, evlendılfir Bryoğlu 7 Mayıs 1Ü16 Merhum Posta TeİRraf Nazırı Hüseyin Hasip Bcyin ve ınerhum Hakıbe öge Hanımefcndinın mahdumu, merhum Emine Refiu Hanımefendı, Salilı VR Asım Öge'nin kardeşlerı. Bülent VR Fikret Veziroglu'nun dayısı Erol, Dogan, Aydın Hasip, Ercüment ve Can Öjse'nin amcaları. Cüneyt, Levent VP Serhat Veziroglu'nun büytlk dayıları, 45 yıllık Fenerbnhçe Klubunün kongre azası, emektnr üyesı, ÖCRENCİ ALINACAK İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Lisesi Müdürlüğünden 197BT977 öğretım yılı için. Okulumur Hemşirelik Bolümüne parasız yatılı kız ve Lâboıant Bolümüne yatısız kjz ve erkek ortaokullardan veya dengi okullardan mezun ögrenoiler alınacaktır. Llse dengi, dört yıllık eğıtıme tabt mesılek okulumuz için ön kavıt işlemleri 26 Nisan 1S76 Pazartesl gününden 24 Mayıs 1) H Pazartesı akşanıına kadar devam edecektır. !7 Bu kaydı yaptırabilmek ıçın ılgililerln ajağıdaki ?artlaıa haız olup, okul ıdnresmden saalavacBklurı broşurdekı lırlnpleıle bııhkte ükııl triaresme muracaatları gerekmektedir MUracaat edenlerin sayısı. kontentanı »ştıgı takdlrde L> > ! Mayıs 1 7 Salı günü saat 9.30'da okulria »ftçme sınavı, '.!8 ÜH Mayıs 1 7 Çarşamba goıni) saat !t..Wda sınavda başan gösHH teıen ögrencilerle mlllakat vapılacaktır. Kazanan öğrenrilerın hstesi 31 Mayıs 1978 Pazartesl günü okulda llân edılecektir. Kesın lcayıt ı.^lemler) 1 Hazıran 20 Temmuz tarihleri nrasmda yapılacaktır. llgllilare duyurulnr. KAYIT RADUL «ARTLARI 1 18 ya?mı aşmamıs olmak, 2 Ortaokulu va da dengi btr olculu bitirmlş olmak. 3 Sağlık dunımu Devlet hizmetind» ve sağlık ruzmetlerinde calıjmay» elverı;li bulunmak, 4 Evli olmamak, 5 Türkiye Cumhuriyetl uyrutunda n d» TUrle «SJllı olmak. OK€L ÎDARESİ 1 i i i »IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIıİ C u m h u r i y e t 3891 i'IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIItlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll^ FETHİ ÖGE (Kadıköylülerin nrvilrn dayım) Allahın rahmetinp kavuşmustur. Cenazesı Kadıkoy Osmannga C'amii Şerifinden 8 Mayıs c:umartesi günü öğle nanıa7indan soniH Kararaahmet'teki ebedl istirahatgahındH Allnhın sonsuz rahmetine tevdı edilecektır. 1 Flkret VKZtROfiM (Cumhurıyet. 3897) TEŞEKKÜR AİLE BÜYÜGÜMÜZ Cumhuriyet: 38RC OSMAN NURİ TÜREN'in vefatı dolayısıyle cenaze törenine bizzat ijtirak cden, çelenk gonderen, TUrk Kğitim Vakiı ile tstanbul Çocuk Sağlığı Derneğine teberruda bulunan. mektup, telelon ve telgrafla taziyetlerinl sunan ve bizzat eve gelerek acımua lştirak pdcn dost ve yakınlanmıza tstanbul Gazeteciler Cemlyeti ve Basın mensuplarına teşekkür ederiz. A 1L 1 S t £ YIDM EN GOZEl Ayşe ve Duyeu ÇELİK oğıılları NURl ÇEMKın dogumunu dost ve yakınlanna rr.Ujdeler1er. KiTABI TEKNENIN ÖLUMU Melih Cevdet ANDAY 1976 Yeditepe Şiir ödülünü aldı SANDER ÎAYIN1.AB1 OBMANHEY İSTANBUL Fiatı: 15 Ura 'ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIMIIIIIIIUIinilllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIİin (Cumhuriyt: 3878) Cumhuriyet: 3888
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle