25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 8 Mayu 1975 Ikinci smav hakkı üniversiteye gırişte yararlı olmayacak • ONıVERSıTELERARASI SEÇME VE YERlEJTıRME MERKEZi BAJKÂNI PROF. ALTAN GÜNALP, ÜNıVERSıîELERE G.RıJ SINAVI TAKVıMıNıN ORTAÖGRETıMDEKi SON YÖNETMELıK DEGıJıKLıGi İÇIN DEGıJTıRıLEMEYECEGıNı BıLDıRDi mn 316 bin 312 ktel oldugu saptanmıştır. Oysa bu yıl tüm ünlverslteler, yuksek okulların toplam kapasjtpsı 60 bıni aşmıyacaktır Ayrıca öğrenci olayları nedenl ıle ünıversıteler ve yüksek okullann ço gunlııgunda blrlnct sımf öğrencılerlnin bır yıl kaybetmeleri kesinleştiğinden, bazı okullara yeni öğrenci alınmamasının düsUnüldüğü öne sUrülmektedır. Bu arada, sınava katılacak «g rencllere yardımcı olmak amacı ile geçen yılki sınav soruları. revaplan lle birllkte, bir tekslr hallnde satışa çıkarılmıştır. Milll Egitim Bakanlığı'nın eyIU1 aymda tanıdığı ıkinci sınav hakkından yararlanarak l n e ve tiengı okullardan mezun olarak eğrenciler, bu yılki Ünıversitelersrası giriş sınavmda değerlendirmeye katılamıyacaklardır. Üniversitelerarası Seçme ve Terleştirme Merkezi Baskanı Prof Dr Altan GUnalp, orta dereceli okullar smıt geçme ybnetmeliginde yapılan değışiklikle ilgtli olarak Üniversitelerarası giriş sınavının çalışma takvıminde bir degisiklik yapılmasmın dü eünülmedigini belirterek. ozetle söyle demiştir: «Liselerden, ikind gınav hakkı lle mezun olaeak öğrencilerı de beklememiz hallnde, merkezi kayıtlarm arıcak kasım ayında başlatılması gerekecektir. Ya da bUyuk çapta kontonjan açıklarının kalması gore alınarak merkezı knyıt sııasında mezun olabılecek bğrenciler de kayıt kapsamına alın&caktır. Lıse dıploması altnak ve Unlversiteye glrış birbırlnden bagımsız olaylardır. Üniversitelerde dera yılının norrnal tarihlerde başlıyabilmesi içın haeıran sınavları sonunda lıselerden mezun olan öğrencllerin, me zun olduklarını bellrten belgele rını bize hemen gondermeleri ve merkezi kayıtların bu aonuçlara gore yapılması gerekmektedir.» İDGM Savcılığı TEP Davası için geniş bir duruşma salonu arıyor TUrk Ceza Kanununun 141. maddesine mubalefet ettlklerl iddiasıvlp TUrklye Emekçl Partisi «TEP» yönetlcileri hakkında kamu davası açan tstanbul Devlet Guvenlik Mahkemest, yargılamaya baslamsk için Is tanbul'da biiyük bir durusma salonu aramaga baslamıstır. Buna, ÜskUdar Adlivesi'nln llst katında bulunan Istanbul Devlet OUvenlik Mahkemesl'nln dunısma salonunun kllçUk]U£U ned*>n olmuştur. 1975 yılında kurulan TUrkiye Emekçl Partisi'nin 33 Jcunıou BAŞKENT NOTLARI (Bastarafı l «ayfadai Demırei in lilkejp yaptığı rararla rı sıralamak için bın tane başkent notu yetm^7 Demlrel I*partalıdır »rtık hıl mpven kalmndı Nacı Ün\ı>r '10111 bir muhaseberı Dpmırel'lenn çok yakınıdır O da tipartalıdjr VP Dpmırel kardeslerin hesap kltabına bakar Demırel kardpşle nn de ortak oldugu bir salça fab rikasının koordinatörU ıken Amerıkadan apar topar Ulkeye g « i rilmıs ve Ula^tırma Bakanlıgı MUstesar Yardımcılıgına atanmı? tır Ulattırma Bakanı Nnhtt Men teşe, Demirel'e çok uianan bir kisıdir Bu i,tegi kırmamıs ve atamavı vapmıstır MUstesar bay Ahmet Sarp da Demirel'in has adamlarından Emin Hattaf'ın vanındakl Otuz kırk bin liralık paralı işınl bırakmış Devlet hızmetine dönmüştür Klbette buna v«tatı sevgisi denir Bendenı/ın PTT tle ilglsi telefon etmek mok tup vermekttr Bay Nacl Ünver" in de ilglsi bllgisi bu kariardır PTT ıle Ama muhasebert bcv Uç aylik müsteşar yardımcılıgından sonra PTT Oenel MUdürlüğüne atanıvermıştlr, salçacı muhaspbec) simdl PTT'nin asagi yukan bes milyarlık bUyük lhalelerinin ba»ı na geçmıstir mın ne zaman gerçflkleseceğinlT Ama itiraf ediyornm çıkamadım işin lçınden. PTT'li TTP'lı, TPT* lı okurlarımdan, ulaştırmacılardan VP oümle alemden burada alenrn vardnn rıca edıyorum, rıra keçılerı kaçıracaftım, liltfen bu konularda bana yaTdım edlniz, blldlklerınui uiaştınnız, isın açıkcası ştı >Bır thalenin Romanı. dlye kıtap va7acagım, belgesel btr klt»p Belgplere da^•alı bir roman, belgesel roman vanl Ellmde çok seyler var, vnr ama kitap Uç bes cllt olsun istiyorum . Blldiginlz gibl parlamentoda Uveler bakanlara soru yoneittıler, hos. son ?amanlarda bu dfl, adet verini bulsıın, maaşlan hak edelim diye yapılıyor ama olsun^ »tmdt bır *aym pftrlamenterdpn rtca Pdıvorum ilgili bakana bir soru yöneltllsin zahmet olmazsa, de«in ki: *(T) Btr devlet kurulusu olan bankasından ev kredisi alıp da borç odeme vecibesini yerlna getirmeyen banka yetkllllfri. ilgılileri, banka ybnetim kurulu Uyeleri klmlerdlr 9 (î) Banka, vecibelerlni yerin» gettrmeven borçlulann evinl haraç mezat satarken bu baylara neden ayrıcalık yapmaktadır? Bu hesapların yasalara ve banka yönetmeligine gore tasfiyesi İçin derhal harekete geçilmesl duşUnülmekte mıdır? nUsUnülmüyorsa bunların nedenlerini açıklar mısımz? DOĞAN KATIRCIOĞLU yönetici ve yönetim kurulu U yesi halckmda, sorusturmayı va pan Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhurlyet Savcı ligı. sekizer yıldan az olmamak Uzere hapls cezası istemektedir 33 sanıftın en az birer atukat tarafından savunulacagını he sap eden Istanbul Vmlet Gıi venlik Mahkemes) bu çok *anıklı davanın kendi salonlarında bakılamayacagına karar va* mıştir Rıı n»d»nl* r«t«nbuı neviet ciııvenlık Mahkemesı c umhurhet Savcısı 8«vki Arat, Istanbul Cumhuriyet Savcı^ı Osman Ateîoglu'ndan Tlırkiye Emekçl Partisi'nin vargılanması içın büytik bir agır ceza «alnnunun kendılerine tahsis edılmesini igtemlstir Sınıklır Haklannda T.C Kiiun 141. MEYAK'la gelirler ilgili rapor hazırlayan sürüldü kontrolörü Adana'ya de ortnvA kovan tbrahlm fnce ilerı suruldugune gore, Gelirler MEYAK kesintilerinin Gelir Genel Müdüru Aykon Dogan ta Vergisi matrahından düşürUlme rafından «Artık bardağı iyice tn si sonucu jaklasık dokuz yüz bln sırdığı» gerekçesiyle Adana'ya sU memurdan bir milvar 200 mllyon rülmüstür. Maliye Bakanlıgı wlira fazla vergi kesildiginl iapmanlarının öne surdüklerine ?o tayan v« bu mıktarın memurlaıa re Gelirler Genel Muduru Aykon gerı ödenmesini öneren gelirier Dogan, kendi yetkisi dahllindf kontrolorU Ibrahim Ince, Adana' oldugu halde, bu vetkisıni k'ilya sürülmUstur. lanmamıs v* »Urgün onaymı Ba •MEYAK Dosyası» adı altında kandan almıstır Bakanlıkta »ür MKYAK sorununu lnceleyen ve gün olayı «Genel MUdUrün «ovıkmaiK» MICYAK nedeniyle metnurlarm rumluluğunu Bakana ugradıgt haksıclıgı tncelementn »eklinde nitelendirilmistir. ANKARA, (Cumhurivel Bürosıt) Adana • a slirülen gelirler *on* trolorü tnce daha dnce Shell, Mobıl. British Petrol gibl vabsnrı şırketlPrın verdıklerı primler Urerınde Bakanlıkça engellentnrk istenmesıne ragmen, bır inceleme >apmıs ve sonuçta 50 mıl von lıralık matrah farkı ortava çıkmıştır Petrol dısında, kaçakçılık ile ilgili de bir çah»ma vap mı? olan tnce, son hazırladıgı MEYAK Dosyası ile Mallve Bakanlığının sımseklerını tl«rm» çrkmıs ve Adana'ya gönderilmıs tir rnMrteslne muhalefetten dava »çılsn TUrJcJy* Emekçl PartHİ' nin 33 kurucu. yönetief ve yönetim kurulu uveleri sunlardır. Hüsiyın Ddnmez, Erol Ylice, Sefir Seyfi Yılmaz. Mihri Belli, Faık Kalkavan, Halıl Sevinç O>man. Baha tnalkut, Muıtafa Özçeiik, Suat Vecdl özgüner. Esat Meral, Erdogan (,'igdemoftlu, Şaban Ormanlar Mustafa Httfi Kıyıcı Nuran Aksit Engın Özpınar H«yat1 Tdzlın, Mustafa Zlhnl Anadol, HiMeyuı Şerıf Tekben. Tahır Pek mezci, Sevlm Belli. Hasan Tarhan özgür. Kerim Avcıoglu, Ahmet GOrüban, Ekrem c;ünBfir, Sükrtl Yavuzturk. Ekrem Sikkak. fhsan Nazmi Hasırcıog lu. Hamza Özkan, M. Namık Kemal Boya, Tahir Kaymak, Zıva Ürcençiler. A. Aslan Sazak ve Nazım Povraı Bıjkın tutuklu «TEP. Genel Ra$kam Mihri P«llı, dava He llgili olarak açılan sorusmrma ıırasında Istanbul D G M Cumhurivet Sa\cı!ı(h tarafından istenen parti defterini savcılıga teslim etmedıj) için «Hapsen Tazvık» kararı ile 22 kasım 197S jrüntlnden ber) tutukludur ACI BİR KAYIP BAŞSAOLIĞI Okulumuz blrinci smıl ö | rencılerinden. Yanl Kua[tas VP Hatı ce Kustas'ın kızı Dımıtrı Kustas'm sevgllı kar deşı, Lado Kustas'ın bı ricık yegenl, Istanbul Ga zetecilik ve Halkla Uiskiler Yüksek Okulu birincı sınU ogrenctlerinden, ımgr Tel 43 00 01 ij 00 CJ Profilo Kolding'ln zarar etmediği açıklandı Profilo Holdıng Anonlnı Şirke tinden yapılan açıklamada, Holdıngln rarar etmedi«ı bıldirilmı»tlr Dcfterdarlıkça açıklanan listelerde «earar» ettigi görUlen Pro fılo Holding tarafından bu konuda yapılan açıklamada şöyl» denilmektedlr «Profilo Holding A Ç , 1975 yı lında zarar etmemlstır BıUkiK »ırketimiz 1975 vılını bır k«r lle kapfimı» olup, ortaklarına yuzdP 18 nıspetinde bır temettü daftıtmistır Ancak, sirketimlz, bır hol dinE kunılusu olduğundan gelirleri istirak kazançlanndan terekktlp etmektedır tştlrak kananç laıı ne. mlikerrer bır vergi öden memesı içın Kurumlar Vergısı Kanununun 8. maddesinde belırtildlgi veçhile Kurumlar Vergisın den muaf tutulmustur. Dolayısıyla bu muafiyete baglı olarak 1971 yılı Kurumlar Vergisi ödememek tedir» Tuno KUSTAS I hayatının bahaıında pllm btr tıafık kazası «onucu kaybetmenin derin lizUntüsU için d«ıyız Merhumeye Tanrıdan rahmet. kederlı ailesine ve bütıln okııl arkadaslarına baş saglığı dıleriz Istanbul GazeteclHk ve Halkla tUsktler Yüksek Okulu (Cumhuriyet 3896) OtNCLİK VE ÖÖKtNCI JVHIZU MEHKIZİ VEFATLAR İÇİN Kıymerli hocalar ve duahân lardan mlltesekkıl cenaze me rasım ekıbımiz, bir tele tonla emrlnlzdedir Gazete ılAnı ve umum muameiat içın »yn bır Ucret ahnmar Cenaze Islerlnl isietmeml» dpruhte pder, acı gtlnlerlnizı paylasınr. l l t ı k l l l Ctt) 47! 2 lıınol • IjunBul iğneada GEZİSİ 181920 MAYIS 103. TL (AJans 70 287 3898) TEANO KUSTAS 28 Nisan l')76 gunu geçirdigi elîm bır trafik kazası sonucu vefat etmistir. Cenaresı 9 Mayıs 197fi Pazar günu saat 17'de Bakırköy Runı Kılıse sindp yapılarak dinî ttfrenden sonra Bakırkov Rum Mezarlıgına detnedilerektır. 40 61 86 47 20 04 ISIAM CENAZE IJlEftl 1 Girij serunu öte vandan, bu yılkt sınavlara katılmak Urere başvuran ögrencllerin, baş vurma belgelerınln dUzenlenme«it işlemi tamamlanmıstır Bu vılki sınavlara karıl maya hak kazanan öğrenci sayısı KAYTP 31 DD 220 eevıti veşil Murat araba çalınnu»tır G6renierin 45871)2 teiefona ha'.ıer vermöleri rıca olunur Ferlt tnliha Rek Dag ... / M9' TtTtK Astsubay kimligımi yitirdım. Yenisml c»ltardığımd»n hukumsUzdUr. Oaman Zerrek Oumhurlyet S892 NOT: Bütün muam«leler ts ifmeve aıt oimak Uzere yurt ıçı. yurt dısı, yurt dı$ından n.rda cenaze nakli yapılır GUntin her saatinde emri (Cumhuriyet 1879) PTT'nin elektronlk otomatik te lefon santralı imalâtını yapacak fabrtka kurumvı için çuğu uluslar gıbt .laponlar da hnldır haldır hazırlanmaktadır ve thale hazlran ayındadır Şlmdi bendeniz kisi olarak yaman meraklanıyorum, ihaleyt bu Japon firması mı kazanacakrır? Kafamda sorular çıl(D Bankayı zarara sokan bir gın gıbi dönUyor, Mllsfeşar olan kışi neden yolsuzlukları, ugurAhmet Sarp, Emin Hattat'ın ya«uzlukları sorusturacak teftls nındaki büytlk paralı lşi neden kurulunun basma gettrllmlstirT bıraktı da fHastırma Bakanlıftı MUstesarlıgını kabul etti? t s ada Bu atamavı kimier ve neden 6nermişlerdir* Bu bay ile ilglll mı Emin Hattat'ın bu ihaleyle olarak gnzetelerde çıkan haberilglsi var m ı 9 Bahkp«iirll Yırcalı' lerin neden sadere «Izmlr'de evi larm bu Japon flrması ils ilgisi var mı. yok mu?» sorusturması var mı'' Eski (Jlaştırma Bakanı vapılmaktadır avnl haberde yer Ispartalı Kora Rfis DP'den nealan difter hususlar teftlse va den ayrıldı ve o en s6ır suçlaaç.klamaya tabi tutulmamaktamaları vaptığı Demirel'e rampa dır?« etti. Haberleşme Genel MUdüru olan zatı hangi Balıkeslrliler orEvet. bir nayır sahlbt parla. taya çıkardı ve bu kisi yakmlarmenter bu konuda bilgi almalt da Oenel MUdUr Yardımcılıgına lsterse kendilertne her hususta gettrilecek ml? PTT Ybnetim Ku vsrdım edeceğım, bariçten gazel rulu deftispcek mi. kımler neden ancak bu kadar okunur. bu pargetirilecek"' Telefon Baçmüdürllılamentere slmdiden teşekkür gUne Bakanın THT'de çalışnn eder, gö7İerinden öperim. bu bir mUhendls akrabası atanacak bir namuslu savastır, katılaeagı mj' PTT Genel MUdürü Demlrel' içtn tejekkür edtyor öpUyorum tn yakım hilinirdı, kendtst g« grtzlertnden, bilmem anlatabllrevli olamk yurt dısında Iken dım m r «Genel Mtldürlukfen aynlmak kendt arrueudur» devtp kararnftmpvı kimier dıizenledi VP bu gttrevden alınıp yerine salça koorCumhuriyet 510 520 dinatörU eskl muhasebeci getırllR«sat 950 1000. dı' Hamit «50. 880, Azİ7 530 540. Evet. daha neler neler Çıkamıyorum ısin içinden, çimdi ttim Napolyon 670 690. heyec«nımla hazlran ayında ve tngiliî 700 725 rilecek teklıfi ve sonucunu bek24 Ayar 72 90 73 Wl lıyorum ve yukarda saydıklan25 Avar «8 70 ' 66 80 ALTIN MERHABA YURTDAS BU KITAPTA SIZE BİR MESAJ VAR • 10 l l r a G f i R Ç f K ÖYKUSU DR.HAYDARDUMEN Bcyoglu özgür doganlar okar yayınları P K Tüm stıUUeyiciliğiyle bir kültür kaynagı D.ıg.t.m BATEŞ Odemeli lstcme I» K 60 DONEMEÇ ,9 TRTödUIU T YAZARIN BIZDEKİ DİGER KİÎAPLARI ÇARPANA (OykUier) 1 5 . T L YELATAN (Roman) 1 5 . T L TÜFEKLİLER (Roman) 2 0 . T L TEKATLITEKİNOLMAZ (Masallar) 1 0 . T L ÜMİT . .KAFTANCDGLU 2.baskısıçıktı 15.TL. ISTANBUL 1365 Uunbul Dağıtım : CEMMAY sunar Şeker Hastalığı Doçent Dr. NİHVT 8O8TANCT 9eker Hastftiıgtnın biltün sorunlarını açık bir dil lle anlatan kıtap, flyatı «0 liradır. Blıllln kıtapçıİHrda bulunur. ÖdennM Istpme: P.K. 57 Fatüı Istan hnl Dağıtım: litınbul: SKRHAD ve OEDA • • • • • « • • • • • • •• • • Cinsel Sorunlarınız | t Çağdaş Arap Şiiri (Guldsste) TUrkçesl. « | İ Ş L E T M E " I f İ . MVT Dr. Haydar DÜMEN CİNSEL EGİTİMDE TEK tSlM 1 Bolilm, erkeklerin sorunları, 2. Bölüm, kadınların sorunları 3. Bttlum ailenin ve çocuklarm somnları, Cinsel konularda aradıftınıc her bilglyi bulAbilirsinız S50 sayfa bez ciltlı. şdmız kaplama 75 TL. 1. Hamur Ittka baskı 100 TL. Kıtaplıgını» K'in olmPır bır yHpıt. DAGlTIM: BATEŞ Ödemell Isteme P K m> Beyoglu ÎSTANBUL MUHA8EBESI Nuri PAKDll • Edebıyat Dergiai Yayınları ] | R B M Z İ KİTABEVİ .TN U SA B L •• • » » • • • • ' • ••» • • • •TUMISLRLLRI1 ŞIIRLER1 ılk yıricrfias saürsesini kaybeden $ehir lb / 1 r* ~ • TUMKRLERI 2 SİİRLER2 / jokond ile siya u 'yaran3/'K1bir gece gelentelgral/portreler • TLME5CRLERİ3 ŞIİRLER3 HCMPK ı krndını nıı ınoldurdu/ pıanta babuva moktupfnrMmavno kaclısı oglu şcyh bcdreddm destanı Manfred Bııhr Alfred Koaing' MarksoıLeninoi & g YFnENEK AUSTIRMADIR S a n a t Dtrgisi'nin « o r u ş t u r m a t ı : *TUMLSfRILRI4 rlrVl haj)ivuioclen kuvavı mıllıyf dcsön 5IIRLER4 OYUN YAZARLARIMIZIN SORUNLARJ # \daltt AJooâlu, Sobahottin Kudrtt Aksol, Çatin Attan. Mtlih Ccvdtt Andoy. Rtcep BHginar. Nicoti Cumotı, Fazıl Hoyati Çorbocrejlu, GOngör Oilmen. Turan Ofiazojlu. Vostf önfloren, Ba$ar Sabuncu v t Holdun Tanar iorujturmovo v«rdikl«n cevaplarda tıyotro yazartorının bojlıco sorunlonnı ortoyo koyuyorlor. • İLTÖ Yonsmosılstonbul Lıseltri Tiyotro dsğeritndirmı. • MEHMET ULUSOY ISTANBUL'DA.OrgOrlöV Tlyotrosusnun kurucusu va yöttîiclsı uyojının fozuylo Sanot Oargısi'nm toruJanm klUbı, YETENEK TESTLER1 Içln tek KAYNAK'tır Bol ŞEKİL ve MATRÎS sorulan. 312»»yfa, 6 0 Fclseîe : Sözlüğü " KONUK YAYINLARI P . K . 7 4 3 İ8TA.NBUL Sovyetler Birligi Komünist Partisi 25. kongresi I Raporlar Kararlar Konuşmalar I PK 26S SİRKECİ ISTANBUL ekbor boboyev yaşamı ve yapıtlarıyle NÂZIM HİKMET bu dunyadan nâzım geçtl BUıUi CiddMi ) t htanfcul Anadolu Kuvvet Macunları îsmet Zekı EYUBOĞLU Bugüne kadar bilinen macunların sayısı otuz kaddidır. Oysa, lsmet Zrkı KvUboglu, halk kaynaklanndan derledigl tam 114 bilesimle lcarsımıza çıkıyor bu kıtapta 30 lira. 1974YILINDA ALMANCA2.BASIMI YAPILAN ORJİNALINDEN ÇEVİRİ GEDA HALKIN SESİ 55. • # • 9 • Sayı Çıktı völö nureddin Janhjrının sonuçlan ve oyunlar üıtüne bır Yüzüniiziin Anlamı însan vÜ7Unden karakter vp alınya7.ısını okuma yı ogrpten bu kitap, hprkesın anlayıp uvgulaya bilecegi kadnr basit vu/.ılmış 2UU'den fazla şekıl ve reslmle açıklanmıştır Bu kitabı okuvan lar, karşısındakının \ıi7unu mcolPdıkleıınde an layabllecekler Zekl mı. cftmert mı, şehvetli mı sadık mı, maoeınperest mı, acelecl ml, uzun omurlU mü, sOgtık mu, haın mı saııntçı mı, p» raya düskün mü, vb Sı?ı avlarca, hatta yıllaroa mesgııl edecek bir kitnp. Kıtapcınızdan ısteyı niz. 25 lira. ödrmcll i^teme adrealt cevoplondırdı. • USEIERARAS1 HAIX OYUNUR1 YARtŞMASl Attı doldo om Birincilik OdOIO EDEBIYAT TART1ŞMALARI Y a n Olzisl'nin S. bölümü. > Hoftonm Yoım'm CEYHUN ATUF KAN5U yazdı.«ÇIÇEKLEREVI» TRAFİK Vf. İL< .11 1 Uir.rR K \NUN. TÜZÜh. \\ YÖNFTM1 IIM ER VK VAROITAY KAHARLARI r.enel DagıtımfiÖKÇK KİTABKVI 7affer Çargısı 1"> Yftnışehii'Ankatn I/AHLI K\R\YOT T \\\\ NAZIM HİKMET • SEVÜAL1 BULUT 15 Lira ARKADAŞ KİTAPLARI karsı tutum ne oimalı'.' H4LKIN KLRTl/LU!Jll ve MİLtTAN (iENCLİK dergllprlnr birlpsmeyl rtnrılyoruı. Dpnu Yusuf, Iluseyın VP Nıyazı'yi anıyorur Devlet GUvpnlik Mahkemeierı TKP"İ yarglla yamazı Uselı Gençlık Mücadein Ediyor: ÖĞRENİM Ö/.GORLÜGÜ, CAN OÜVEN'LİCI TttrktVln dPııınkratik hlr çirgiye frtlrilıtlPsl Imkânsız deglldir? Eyüp Alibeykov hslki • rasisi saldıri hatırlıklarına dikkat' PÜTÜN P.AYILfc.RDE. 2S0 Kuru» Genel dsgıtım ve Istanbul dagıtımı • TfRDA. Hamam sok. 4/2, Cafaloglu tS 183. sayısı cıkıı 36 sayfa 300 Kürıış /oçmc kilcıpkır P.K. 713 ISTANBUL Ankara dagıtım rtKRİ ^rRÛt!J tzmir ve Fge dagıtımı ürhan ÖZÇtŞMAN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle