12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sahıbı Cumhunyet Matbaacılık ve Gazetecılık T A Ş. adına N4UİR N4L)J Genel Yayın Mudurü OKTAV KtRTBOKE TELGRAF ve MEKTUP adresı: CLMHLRHET ISTVNBLL P l IMUI IDîVETT B S N A L K AI Hİ UUIVinuniI t l IVMAVI L¥M4YI Tiı TAAHHUT EDER Sorumlu Yazı tşlert MüdUrü BÜLENT DtKMKNER Telefonlar 22 12 98 22 42 96 Basan ve Yajan CLMHURrYET MatbaauJık ve Gazetecılik T.A.fc Cağaloglu, Halkevı Sok fto. 39 41 22 42 »î 22 42 98 22 42 99 Posta Kutusu tstanbu) No 246 * • B U R O H R : Ankara Ataturk Buivan Yener Apt ^ Yenışehır Tel* 177477 255701 0 1ZMIR Halıt Zıya Bulvan No 65 Kat 3 Tel 131230 124709 • ADANA * Ataturk Cad. Lğurlu Pasaj, Tel: 14550 19731 ABO.NE ve iLAN ATLAR: 12 b 3 1 Yurtıçi : S4t) 27ü 135 45 Yurtdısr 9 » 495 247 50 82 50 9> Ulke gruplsnna ve afırlığına gore uçak tRrk) okuvucu taratından ayrıca öderur.. Başlık (MAKTU) . . « . « . 15* u r « 2 3 ve 1 Sayta <Santımi> m . 4 5 6 Savta (Santımn . .. „ ... 14* . Oiüm Mevlıd reşekKur fS «iantlmU Mşan Mtcâri tvlenme Dnşum ^ «. . Yavın Havatı (KELÎMESl» . Kayıp <K£LÎMLS1> ... „. ... 1. • T AKVi M Güneş 25 CH.AK ISHb 7 16 Akşam 17 lö 12 2b Yatsı İH 52 Oğıe 15 ül ImsaK 6 .46 Ikınd! CHP RAPORU Seydişehiı'de (Bastarafı I. sayfada) «Kahramanmaraş ılımn Pazar CIK ıiçesınae 1819 2U ocak gun. lerınrte Kanlı saidırılar olmus, kardeş kavgası koruklenmış, bır yurttaşımız oldurulmuş, 20 den fazla yurttaşımız da yaralanmış tır Dun Malatva'da da ıkı Emmyet gorevlısının oldüruldugunu buyuk uzuntu ıle oğrenmış bu lunuyoruz Pazarcık'ta onceden planlı olarak hazırlanmış ellen mavzerh, sılahlı, dınamıtlı, demırlı sopalı saldırganlar Pazarcık halkının uzeııne ateş açmışlardır. Sılah sesleri, dınarrut patlamalan arasında aynen bır ışgal ordusu gıbı saldırganlar Pazarcık ılçesme hakım olan tepeyı ışgal etmıştır Tepedekı su deposunun uzerıne Bozkurt bayrağı çekmışier, tepeden Bozkurt bajragının golgesınden sureklı olarak aşagıdakı masum halkın uzenne gelışıguzel ateş etmışlerdır Vasıtalan, dukkanlan, evlen tahrıp ve yağma etmışler, yurt taşlan yaralamışlardır Pazarcık halkı saatleıce devletı aramış, «Kanun hakımıyetı jok mu bu ülkede, nerede asajış nerede sorumlular''» dı>e haykırmıştır Pizarcık'ta, Malatyada mevdand gelen acı olaylar okullarda \e dığer yerlerde yaratılan olaylar zıncirının bırer halkasıdır Bu olaylann temelınde Cephe Hukumetının, mılletımızı cephelere bolen, kardeş kavgasını korukleyen kararüık amaçlı >anlış polıtıkası yatmaktadır Cephe Hukumetı, mılh birlığınıızı ve butünluğümuzu büyuk olçude sarsmaktır » Ote yandan CHPIi parlamenterlerden Istanbul Mılletvekıli Reşlt Ülker, Ankara Mılletvekıli Sabahattın Selek, Kahramanmaraş Mılletvekıli Oğuz Soğtıtlü ve Metımet Özdal olayları yerınde ıncelemış ve ılgılıler ıle gorgü tanıklarıyla konuşarak ozetle şu raporu nazırlamışlardır Dinamif patlıyor # 1811976 pazar gunü saat 19 30 20 00 sulannda Ülku binası önünde bır dinamıt patlamıştır. O anda, bina önünde top lanan tahmınen 100150 kışıhk kalabalık, «Bunu komünistler koydu, bız de TOBDER'e gıdelım onlan tahnp edelım» <Başbuğ. haykınşlanyla TÖBDER bınasına yurumuşlerdır Bu topluluğu ÜlkıiI Başkanı, Pazarcık ıiçesı mudür baş yardımcısı îsmaıl Ozcan, Ülkunı Avukat Sel man Erdoğan ve Ülkünı Sıtkı Ayılgan'ın yonettıgı gorulmuşUIKU 1 mensuplannm ıhban lızerıne aym gece polıs, TÖB DER Başkanı öğretmen Mustafa Yıliıı ıle öğretmen TÖBDER üyesi tlhan Ocak'ı patlama olayı ıle ügtiı olarak gozaltma almıştır • 1911976 pazartesi gunü, 11 30 sıralannda gozaltına alınan Ikı ögretmen adlıyeye Zeki Yilmaz'm (Bsftarmfı L saytads) lantısı düzenlemı$ler ve açıklamalarda bulunımışidroır. Artvın Mılletvekıli Ekrem Şadi Erdem, ozetle şunlan »oylemıştır. «Şavşat'ın Yoncalı koylınden Harun adında joksul bır yurttaşın oglu olan Zekı, fıkır yapısı ıtıbarıyle sağcıdır. DTCP oğrencısı ama, Yuksek öfretmen Okulu yurtlannda kalıyor. Sagcı goruslerın karargahı olarak bılınen bu jurtlarda çeşıtlı eylemler olu^or. Zekı Yılmaz, bellı bır aşamadan sonra, «Ben okuma ama:ıyla geldım» dıyerek eylemlera ıcatılmak ıstemıjor Baskılara da ia\anamarmş olacak kl, yurtla ılışkısını kesıyor. O gun arkadaşlarına veda etmek ıçın yurda RIdıjor. AyTilırken arkasmdan gelen kalabalık bır grup yakala>ıp doverken, kurtulup kaçmak ıster ve vurulur » «Davadan donenleri vurun....» Ekrem Şadi Erdem, daha sonra su bılgileri vermıştır «Morgda, yandan sol memenın Bİtından girmış tek mermı ızi gorduk. Orada bulunanlann anîattıklanna gore, mermı ızı pardesusunde veya ceketınde yokmuî Bu noktada, 14 Ekım seçımleri sırasında üzennde durulan «Zorba» yasasını anımsıyoruz «Davadan dönenlen vurun». Zekı Yılmaz olavı ne ılk ve ne de sonuncu. Ama toplumun huzurunun hangi mıhraklardan nasıl bozuldugunu ve canlara nasıl kıvtldığım kanıtlaması yonünden ıbret ve deh$et venci» Prof. Şaban (BaşUrafı 1. sayfada) di sapkayı gıymıyor Harf devrımı, okuma yazma bılmeyen kısı ıçm ha sağdan sola yazumış, ha soldan sağa Bunlar ust yapı aevrımlendır» şeklınde konuşmuştur Karataş TRT \ ı «soldan temızleyeceğını» de belırtmış, çolc kımseyı degıştırecegını soylemış ur Koy Enstıtulenne karşı olduğunu bıldıren Karataş, Batı u>garlıgının çokmekte oldugunu soylemiş ve dergı muhabırıne bu konudakı goruşlennı şoyle anlatmıştır «Batı medenıyetını mkar etmıyorum, ama artık çokmek uzeredır Bunu kendılerı de bılıyorlar. Bır Islam medenıyetını mkâr etmenın geregını duyramonun ıslâmıyetın Turklere, Turklerın Islamıyete yaptıklarını nıçın hıçe sayajım Ben ılım adamıjım Bu konuları ılmın ışıgında mütalâa ederım Osmanlı Imparatorlugu dunjada kurulmuş uç büyük devletten birısıdır » TRT'de buyuk değışıkiıkler yap mak ıstediğını belırten Karataş şunlan soylemıştır «Ne yapaeağım TRT'de. Sola yaslanmış TRT'yı bundan temız leyecegım. Devlet memurluğunun verdığı hıjerarşıjı getıreceğım Bına ıçınde orada burada sallanan kışılerle bu ışı yurutmeyeceğım Anlaj acağınız Kurumda buyuk degışrklık yapacağım TRT'yı şımdıye kadar yonetenlerle aynı fıkırde degılım» Karataş, oğlunu Robert Kolejde okuttueunu da sozlerıne eklemıs fBaşUrafı 1 *a<fada) lerdır Dışanda bır halk toplulufazla gu aurumu ızlemektedır Bu sı sozleşme ıçm 7 bınden rada polıs Mahmut «Ne duru uyesı olan Ozgur AlumınyumIş yorsunuz arkadaşlam dıjerek ıkı Sendıkası Konya Bolge Çalış el ha\aja ateş etmış, polıs Mus ma Muaurlugune başvurarak tafa, trafık polısı Cemal'm de ay yetkı belgesı ıstemıştır Bu aram şekılde havaja ateş etmelerıy da Turk Metal Sendıkası da ayle Ulku l'cı komandolar hucu nı gırışımde bulunmuş ve 6 bın ma geçmışlerdır Butun kasaba u\esı oldugunu belırterek toplu ja yayılmışlar, ellennde mavzer, sozleşme yetkısmın Turk Metal av tufegı, nacak, demır parçası Sendıkasına verümesını ıstemışve sopalarla kendılerınden say tır. madıklarma saldırmıslar, dinattlraz mıt atmışlar, yaralamışlar, e\len ve dukkanlan tahrıp etmışler, Bu arada Turk Metal Sendıkamallan jagma etmışlerdır Bu hareJcet gece yansına kadar de sının 6 bıne yakın uye gınş fışı vam etmıştır. Gece de taarruza ıle toplu sozleşme vetkısı almak ufrayan evler ve kışıler olmuş içın Konya Bolge Çalışma Mütur Bu arada pekçok kışı jara durlugune başvurdugunu oğrenen lanmıstır Özgur Alummjum tş Sendıkası, • Bu olaylan çıkarmak ıçın Kon\a îkmcı Sulh Hukuk MahPazarcık Beledıve mmıbusunun kemesıne başvurarak, Turk Meve damperlı kamyonunun Bele tal Send.kasımn Bölge Çalışma dıye Reısının damadı AP1ı Ha Mudurlugune sunduğu uve gınş san Bozdoğan'a aıt damperli fışlerının sahte oldugunu one kamyonun ve aynca uç adet ka surmuş ve tesbit yapılmasını ıssalı kamvonun Sarıl, Yukan temıştır Mulk Yukan llçe ve dığer kbyKonja tkmcı Sulh Hukuk Mah lerden adam taşıdıgı ve haydm kemesı 14 ocak 1976 gunu aldığı «Alevıler komünistler camıu >ak kararla Tur* Metal Sendıkasıtılar, onlardan bırını bldurursek nın Konya Çalışma Mudurlugune ellerımız yeşü olur ıveşenr), Hac' teslım ettığı uye glrış fışlerının dan daha sevap olur» dıye tah bır bılırkışı tarafından ıncelenrık ettıklen bır gerçektır Butun mesıne karar vermıştır bu olajlara muhatap olanlann 15 ocak 1976 gunü sabah saat CHPnı veya CHP yanlısı olduk9 30 da Kon\a Çalışma Mudurlan da kesındır lugune gıden mahkeme heyetı • 20 1 1976 gunu bır gıin on ve bılırkışı Erdoğan Munıs e once adam taşıyan araçlar, Sarıl, ce Turk Metal Sendıkasının verDuzbal, îneklı ve dığer koyler dıgı uye gıriş fışlennı ınceleyeden adam taşımaya devam etmış bıleceklen bıldmlmış, daha sonlerdır Avrıca K Maraş'tan ve ra Ankara ıle yapılan bır tele Adıyaman'ın Golba^ı ılcesınde Vlkucu komandolar da getınle fon goruşmesı uzerıne soz konurek kasabada yığmak vapılmış su fışlenn incelenemıyeceğı betır Sılâlısız ve komnaksız halk lırtılmıştır. Tutanak ta panık varatmışlar, çeşıtlı yerlerde barikatlar kurmuslardır, r polıs tamamen onlarla beraberÜj e gınş fışlerının konuyla ıldır. jandarma sayısı vetersızdır. gilı mahkeme karanna ve hâEllen mavzerlı, sılâhlı. dmamıt kım huzurunda bılırkışıye venllı, .nacaklı, demırlı sopalı ko memesı üzerine olay jerınde tumandolar ve berabermdekıler tulan tutanağın bır bolumü şoy saat 14 00 sulannda halkın uze ledır « Pazartesı gununden ınne ateş açmış'ar, saldırmıslar tıbaren kendılerınm bızım ıçın dır Sılâh seslerı, dinamıt oat luzumlu olan evraklara ıhtıyaçlamalan arasında bır taraftan lan olacagı belırtılmış, kendılekasaba>a hâkım olan tepe\ı ış rının de tarafımızdan getırılen gal ederek oradakı su deposa büırkışmm mcelemesıne musaanun uzerıne bozkurtlu bavrakla de edeceklerı ve hatta ışm daha rını çekmışler ve oradan aşağı\a serı şekılde yur.ımesı ıçın bır sureklı olarak ateş etmışlerdır. fotokopı makınası getırılmesı oVasıtalan, dukkanlan, evlerı tah nerısınde bulunulmuştur Tespıt rıp ve yağma etmışler, vatandaş tutanağının duzenlenmesmden lan dovmuşler, yaralamıslardır ve Bolge Çalışma Mudurune ımBu arada polıs Mahmut ve oo. za etmesı ncada bulunulması lıs Mustafa'rın «ıvıl elbıse gıy sonrası ıse, Ankara ile yapılan te mış olarak Ülkücu komandolar lefon muhaberesı ıçın bulunduğu la birlıkte halka ateş ettığı go odadan çıkıp tekrar yerıne gerulmüştur len bolge muduru eskı beyanmdan donmuş mahkemece ıstenıMnfıfa Janpııtar «luyor len evraklarm Konya Iş Mufet• Saat 15 00 16 00 sulannda tışleri Grup Başkanlıgına ıntıkal Cengız Topel Caddesınde çare ettirıldığinı ve bu mtıkalın zımsızlık ıçınde konınaksız halk metle oldugunu halen onların topluluğuna şofor Kemal Ba zımmetınde bulunan evrakların yarçelık camıden mavzerle ates tevdıye kendısının yetkılı olmaetmış ve attığı kurşunlarla Mus dıgını beyan etmek suretıyle e\donmuş tata Şenpınar ölmus ve 13 ya. velkı muvaffakatmdan şındakı Ah Kartal Kanat da ya ve ımzadan ımtına etmıştır » ralanmışttr Pazarcık Müftusü Nevzat Soy Daha onc» lu'nun olayları vatıştırmak ıçın nasıhata kalkışması uzenne oBu tutanaktan daha once tutunun otosu da tahnp edılmıştır. lan ve Nıhayet arka arkaya yetışen uzerıneAnkara dan gelen bır emır Konya Bolge Çalışma ve îslâhıye Iskenderun, Gazıan Mudurunun ımzalamadı£ı tutat«p den gondenlmış ordu ve jan nak ıse şoyledır darma bırlıklerı duruma hakım « Soz alan Bolge Çalışma MU olmağa başlamıştır. durü Münker ımzaları kapsa Olaydan uç gun kadar önce, yan belgeler Mudurluğumüzan MHP lı, MHP adayı Av Mustafa zımmetlnde bulunmaKtadır Bu Çalıkoğlu'nun Pazarcık a gelerek ıtibarla ıncelemenın mesaı saat Esnaf Kulubunde Ulku 1 Baş lerine baglı kalmak uzere bılırkanı Ismaıl Ozcan ve Ulkü 1 u kışı tarafından mudurlugumuzun yesı gençlerle bır toplantı yapU çatısı altında çalışmasına marağı tespıt edılmıştır fakat edıyoruz dedı » Tortum Savcısı Unal Arık admSoz konusu her ıkı tutanak da daki kışının açıkça MHP propa Konya İkıncı Sulh Hukuk Mahgandası yaptıgı bılınmekt«dır. kemesı tarafından tutulmuştur. Bu kışının de olaydan once ve Turk Metal in açıklamaıı olay sırasında Pazarcık da olduğu tespıt edılmıştır Hatta bu şahsm Valı konuşurken kadınlaAıiara dan gelen emırle sahte n getırıp gostererek halkı tahnk oldugu one surulen üye gınş fışettıği bıze Valı ve halk tarafın lerının konuya ılışkın mahkeme dan açıklanmıştır karanna ragmen hakıme ve bı20 ocak 1976 salı gecesl 19 30 lırkışıye ıncelettınlmemesınden 20 00 sıralarında saldırganlardan bır tiafta sonra da Turk Metal Halil îbrahım Yellıce Fethı Cop Sendıkası Genel Sekreten Muslu, Şahın Yellıce, Ahmet Erdo tafa Gur, Anadolu Ajansma şu ğan adlı şahısların petrol boru açıklamayı yapmıştır « Seydişehır Alummyum Tehattı mşaatını vapan Italyan şırketının dinamıt deposunu soy sıslerınde çalışan ışçılenn toplu mak ıstedıklen ve jandarmayla sozleşme vetkısı sendıkamıza \eyaptıklan çatışmadan sonra ya nlmıştır Anadolu Ajansmın konuya ilışkalandıklan ve tutuklu bulundukları da bır gerçektır. K. Ma kın 14 sayılı naberınde aynca şun raş Valısmın basına açıkladığı lar bılaırılmektedır « BıUncugı gıbı beydışehır Afakat hangı suçtan tutuklandıkları belırtılmeyen dört kışı bun lümınyum Tesısıennde toplu soz leşme yetkısı konusunda Turk lardır. Metal Sendıkası ıle Ozgur Alu• Ülkü l'ın ihban uzenne gdz mınjum lş Sendıkası arasında altına alınan TOB DER Başkanı çıkan anlaşmazlık kanlı olaylara Mustafa Yıldız ve TÖB DER uye neden olmuştur. sı Ilhan Ocak karakola getırıldıOlaylar uzerıne Konya Bolge gmde dış kapıdan ıtibaren dayak Çalışma Mudurlugu, anlaşmazlıatılarak yukarı çıkanlmışlardır. ga mudahale etmış ve soz koBovenlenn polıs Mustafa, polıs nusu ışyennde çalışan 7 bın 613 Kemal, polıs Mahmut, polıs Erışçıden 6 bın 897 sının Turk Medogan oldukları bılınmektedır tal Sendıkasına uye oldugunu Aynca, bu ıkı ogretmenın dö saptamıştır » vulmek suretıyle ışkenceve maruz bırakıldıgı. hukumet tabıbın2 bin imıa sahf» den 7 ve 10 gunluk rapor aldıklan, TOB DER Başkanı Mustafa Bu arada Ozgur Alümmyumtş Yüdız'ın ayagının sakatlanmış ol Sendıkası yetmlılen Turk Metal ması ıhtımalı oldugu derhal dolc Sendıkası'nın Bolge Çalışma Mutor muayenesı yapılması gerektıdurlugune verdıgı uye gınş fışğını Pazarcık'tan ayrıldıgımız sı lennden 2 bınının sahte ımzalı rada bıze bıldırılmıştır. Oıduğunu belırtmış ve Mılhjetçı 0 Olay, MHP tarafından Ül Cephe Kukümetı nın Konja Çaku 1 aracılığı ıle orgutlenmış ve lışma Mudurlugune verdıgı tepolısm ve CHP'nın karşısında lefon emnyle bu ımzalann manolan dığer partüılenn de katıl kemece mcelenerek ımzalann masıyle gerçekleştmlmış tam sahte oldugunun ortaya çıkmabır tertıptır Amacı CHPIüenn sını onledığını belırtmışlerdır. jogun olduğu bu bolgede onlan Ote yandan, toplu sozleşme smdırmek MHP taraflarmı ço yetkısının Turk Metal Sendıkağaltmaktır Kanımızca bu olay sına verıldıgmı oğrenen Seyd'şetum Turkıye'de tertıplenen \e hır Alummyum tesıslermde çalıyayılmak istenen tehlıkelı bır şan bınlerce Isçı, nem herhangl planın sadece bır bolümüdür. bır < asılığa karşı Turk Metai Olayı ıstedıklfrı boyutlara ulaş Sendıkasından noter kanalıj la tırabümek ıçın buyuk çoğunlu ıstıfa etmlş, aynı zamanda nogunu CHPIılenn teşkü ettığı ter kanalıyla duzenledıklen OzAlevılere karşı Sunnıler tahnk gur AlumınyumIş Sendıkası üedılmış ve olava bu suretle bır yesl olduklannı belırten glnş mezhep kavgası rengı de katıl fışlerını Sejdışehır'de Mahkememıstır • ye vererek Türk Metal SendıkaOte vandan Pazarcık'ta mey sının sahtekârlık vaptığını belırdana gelen olaylara ılışkın bır lıj eceklerini söylemektedırler. acıklama yapan TOBDER Genel Başkanı Cemıl Çakır, .UlkuBır bınasımn önünde patlama olması DOK IOK ıle mevdana gelen olaylar faşıstlerın ılçedekı demokrasıden vaT A R1 K Z. na guçlerı, halkı sındırmek ıcin duzenledıkleri bır tertiptır NaKIRBAKAN zılerın Alman mıllı meclisinl yaRen, fcaç ve ^Unrevı kıp bütun halka nasıl zulum etHastalıkJar Mütehas?ısı tıklennı butun dunya kamuoyu bılıyor Pazarcık olaylan da bu lstıjual Cad Parmaüütapı tur ıSrenc bır tertıotırı demısTel: 44 10 73 YURT DIŞINDAN (Baitsrafı I «avfada) ler yapıvor? Gençler ölüyor . l a da ka\ga niçın rençlere vaptırılnor Gençler oldurulmor?.. Otekıler nerede*.. Bu bır iktldar \e rejün ka\gası ise kavganın sonunda iktidarda ve rejımin başında oturacak olanlar nerede?. Sınıf çatışmasıyla kapitallstler nerede, işcı sınıfı nerede? Tabli bu sonılann cevabını blz Turkire'de huluvoruz ama, bunu Avrupa'lı meslekdaşlarıma anlatnusı bıraz güç. gerçı hafızalanla moda gibi gelıp geçmiş bir 1%« olaylan var ama, o olavlarda da »ençlerle gençler deçıl Rençlcrle duzeni temsil eden gençler çarpışmıştı . Daha ha\ H çcrne eıdıp, 1930 ların 4lman\asım hatırlamaları «ereklı. O zanıanı yaşavan nesil fse ar tık tnkenn or.. Ne\se. Oışarıdan Tur. kne, bu olu savısından ibaret habcrlerın dar cerçeve. sınden, Vnkara'nın kıılı lıa vasının gorunduju sibı çoıunuvor.. Sisli, bulutlu.. Bir de bu sisl ve bulutu A\rupa\a da (asımaıa kal kanlar «ar kı, bunu a\rıca anlatacağım. Orman (Ba^uralı 1. satfada) Orman Bd^amıgı, uretu.u tcısıtiayıcı tatumunu degıştırmedıgı takdırae fıyatların daha da yukseleceguıı belırten kerestecıler, «Bakanlığın DU tutumu, ellnUe tomruk stoku bulunan bırkaç ıa cırın mılyonlarına mılyon katacaktır Su anda uretımı kısı la >ıcı bır neden goremıyoruz» de mışlerdır. Kerestecıler, ulkemızdekı ke reste fıyatlarının bırçok tılkelere oranla daha pahalı oldugunu ıhracat olanagımn da bu yüzden gerçekleşmesının mumkun olmadıgına dıkkate çekmışler ve şun ları soylemışlerdır «tzlenen polıtıka, kaçak kesımı köruklevecektır Bu bakımdan hukümetm konunun uzerıne dıkkatle eğılmesı gerekır Şunu şım dıden belırtelım, hukümetm tutumu devam ettığı takdırde gelecek yıllarda kesılmesı gereken ağaçlar bıle bugünden yok olur Kereste ıhracatmda vergı iadesınm gerçekleştinlmemesi bu satışı tümu ıle engellemektedır. Hukümetm bu konuda gereklı tedbın alması şarttır Neden vapmaz, kımleri korur7» Kereste tıyatlarının artışı, ınşaat sektorunu büyuk çapta e f kılemıştır Fıyatların kontrolü ıçin inşaatçılar da harekete geçmışlerdır Bu fiyatlar bir daıreoe 25 30 bın lıra arasında farka neden olmaktadır Kalıphk ve doğramalık çam ve koknar fıyatları \ukselirken, moble vapımında kullanılan kaMn fıyatlan ayni düzeyde durmaktadır. Kalıphk koknar kerestesının metreküp fıyatı 1500 lıradan 1800 2000 lıraya çıkmıştır Koknann doğramalık kerestedekı fıyatı ıse 3 0O0 lırava kadar alıcı bulmaktadır Bu fıyatların juksekhğı karşısında elınde stok bulunanlar, satıştan kaçındıkları takdirde büvuk bır darlığın da dogacağma dıkkatı çeken kerestecıler, Orman Bakanlığımn tutumunu değıstırmesı ıçın Ankara'ya beş kışıden oluşan bır kurul gonder Istanbul Barosu I «avtada) lerinl yaralavıcı vahım bir durum» olarak nıtelemıştır Aynı konuda bır bıldırl vavınlavan Ankara Barosu Yonetım Kuıulu. «Hukukun ustunluğunü sarsıntıva uğratan karamamelerın ımzalanmamaMnda zorunluk vardım denilmıstir. tstanbul Barosu Başkanı Meh met Alı tkızer dun vaptıgı yazıh bır acıklama ıle Baro Yonetım KuruJunun TRT Genel M Ü durluğune ıllşkın son atama KO nusundakı gorı^lennı açıklamış, «Cem'ın gMrevden alınışı ve Yalçıntas'ın ebreve atanışlan Danıstav'ca durdurulduSuna gore. Kara'as'ın su anda kanunen ve hukuken TRT Genel MUdılrtl olmasına olanak bulunmadığını» söylenıstır Ikızer demecinde «tstanbul Barosu Yonetim Kurulu TRT Genel Müdürlüğune ılişkın son ata• n karannı hukuk devletı ılkele•a rıni varalavıcı vahım bir durıım savmaktadır Yönetim Kurulu, bır h'KuK d°vletınde Anayasanın emırlenne rağmen mahkeme kararlan uvgulanmıvor ve vokluk la malul ışler eecerlı kılınıyor BOLU'DAKI OLAYLARIN (Baştarafı 1. tarfada) Toplu halde garajlara gehrilen oğrencıler rastgele otobuslere bındınlmej e çahşılıyor polıslerBunun gıbi Istanbul yönüne gıdecek olanlar Ankara otobusunden ındırılivor OğTencılenn ceplerınde para yoktur. Ustlerınde (BMtarafı t yeterlı gıyecek yoktur Dort gunDenktas, lıden olduğu ülusal dur aç ve uykusuzdurlar Bırlık Partısmın oncekı gece OHaluk Karaborklu'nun başmorfo'da (Guzelyur, > duzenlenen vurduğu Vali, «Bu nasıl yapılır, ılçe kongresının açılısında hazır benım hebarim yok» dıyor Ama bulunan Kıbns'ın gunev kesımle sonradan Ankara'dan gelen milrınden gelerek «Omorfo'yu va letvekillenne Ben emır verdim tan vapan» bınlerce Kıbnslı Gereken tedbır alınmıstır KenTurk'e hıtaben onemlı bır konuş dflenne evlertne gıtmelerl içın ma vapmış ve tek bır Turk aske otobus temın ettım. dıj'ebılıvor rının Ada yl terketmeyecejfcuu ve sazetelere şu beyanatı vensovlemıstır. yordu Son zamanlarda «kokü başka • Istekleri kabul edılemeyecek yerlere bağlı ılım ve bılımlere olan bu oğrencıler ıçin okul tard bağlı aşırı uçların, Kıbrıs sorununun çozümü ıçın odun verıl kararı verdı. Ancak onlarm yıne mesını onerdıklerını Kıbrıs Turk de ıstıkbaHenn! duşunmek bızım Toplumu Lıderlığını Ankara nın gorevımızdir. Şimdı hepsi aılelepeykı olarak nıteledıklerını ve nnın vanına sağlanan otobüslerKıbrıs'ta faşıst ordunun veri ve le gondenllyor. Daha sonra kenyapacağımız teblıgatta luzumu yoktur. Çekılsın Kıbrıs dılenne Kıbnslılarındır Denktaş NATO' hangı okulda oğremme devam enun adamıdır. Amerıkan emper deceklerını bıldireceğız. Biz kayalıstlennın uşagıdır Goruşme nunları uvguladık. Bır şıkâyeti cı olmasın» sloganlan ıle ortaya olan hükümete başvurabüir » Vali Celal Kaya Can"ın «sagçıktıklarını açıklavan Denktaş, «Bız baglı olduğumuz tek bır lanan otobüslerle evlerıne gondemerkez bılır'z ^mcaıi» demı» rildığinı» sdyledıgı öğrenciler o ve şunları sc"iı»n>ışti'Itecevı Bolu'da geçırmışlerdir. «Hurnjet mucadelesınin llham Cumhuriyet Halk Partfsı orgutükaynağı Turkum diyen herkes nun çflbalanyla halktan ve devıçın Ankara dır. 12 yıl bıze ekme nmcı kuruluşlardan sağlanan pağımızı suvumuzu, bütcedekı hak ralarla kannlan doyurulmuş. vakımızı kesen Rum ıdaresı karşı tacak yer sağlanmış ve ertesl gün sında bıze vardım eden Ankara' gerçekten gıdecekleri yerlere hanın kuklası gıbı gosterilmefte ça reket eden otobüslere bındinlehşılıvoruz » rek evlerine gdndenîmışlerdır. Muhalefetm gorüşmelere yıpKifkırtmt ranmış gıtmesı ıçın elınden gelen her turlü çaba>ı da harcadıOlaylann sona ermesmden son ğını one suren Rauf Denktaş, ra Bolu ve Duzce'dekı devrımct TUrk Ordusunun Kıbn^tan çekıl kunıluşlar Bolu'dakı olaylann mesını onerenlere, «Tam zabir provokasyon (kışkırtma) sofere erışmeden emnıyetunıa nucu ortaya çıktığını ılerı sürtamamen saglanmadan da tek bır muşlerdir. Gerçekten gelışmeler tanesınin gıtmesıne razl dejgilız. bu kanıya düşüruysr insanı ıster Razı olmayacağız» demıştır ıstemez Olaylann başlama'îindan KTF Devletı ve Ulusal Birlık once Halkçı Bolu gazetesının 15 Partısı Başkanı Rauf Denktaş, aralık 1975 tarihli sayısında H odun verılmesını onerenlere de Altuğ ımzalı şu yazı ılgınçtır şunlan sbylemiştir: «Erkek öğretmen Lısesmın es«Ne vermemızı istıyorlar' Er kı muduru bozkurtçu olmadı^ı kek gıbı çıksınlar, sojlesınler. içın uzak bır ıl'e atandı Hem Ne venlebılır. kanla alınmış, can de eşınden aynlarak Onun yerıla alınmış, ezelden ben. asırlar ne komandocu bır musteşarın dan ben Turk olmuş, ancak bır «Komando Ayvaz» adındakı bır kısmı kurtanlmış Turk toprak genel mudurün buyuk guvenını lanndan hangı babayığıt ne vere kazanmış bır bozkurt, hıç bır cektır Çıksın soylesmler Kım vonetım tecrubesı olmayan bır dır bana toprak venlsın, venl edebıvat oğretmenı getırüdı Us melıdır dıyeııler Bu mucadelede tun veteneVleruıe guvenılerek de değıl kan, ter bıle akıtmayanlar. enstıtu ve lıse bolumlerı bır ara da emrıne sokuldu Mudurıvet dır 'Akıllannı baslanna alsmlar.. odasına gırdığınızde solunuzda Çalışma Eğer bu meselenın halledılme bır tablo gorursunuz anahatlan ellennde varsa o ana masasının tam karşısına duşer hatları çıkarsmlar halka gdster bu tablo Bır Turk mıtolojısını, sınler, arkamızdan bızı vurma tarıhı bır masalı, Ergenekon des sınlar Açık konuşsunlar, temi» tanını ve asıl bozkurtu sımgeler Ataturkçu Turkıys'de nıçın bır olsunlar» (a a ) Ataturkçu ılke ya da sımge de ğıl de tarıh oncesı bir masal, bır bozkurt " > jor ce Orneğm Erzurum'da oturan bır oğrencıvı tstanbu) otobusünden GHP Bolu II Orgutü Başkanı Kaluk Karaborklu bızzat mdırı Denktaş Çağlayangil: «Mesele Ortak Pazar'ın zararlı uygulamaya gitmemesidir» Danımarka'jı resmen zıjaret eden Dısışlerı Bakanı Ihsan Sabn Çağlayangil. dun saat 20'de uçakla Istanbul a donmuştur Danımarka vonetıcılenyle yaptıgı gorüşmelenn çok olumlu gev tıgını sovleyen Çağlayangil, Danımarka'da çalışan Türk ışçılerının durumuyla ılgıli sosyal ğiıven lık anlaşması ımzalandığını» bıldırmış, «Aynı zamanda ıkı ülke arasmdakı ekonomık ılışkılerı tanzım edecek bır çerçeve anlaşması yapmak uzere de rnutabık kaldık Dıger yandan karayolu tahdıt meselesını düzenlemeye ka rar verdık» demıştır Dısışlerı Bakanı Çağlayangil, Kıbrıs sorununun barışçı yollardan çozumlenmesı ıçin Danımarka nın Turkıye yı destekledığıni de Dildırmıştır Katma protokolde «Türk ekonomısı herhangı bır dalda dar bogazlara gırerse, hiıkümet ortak pazara karşı vükumlendı«i vecıbelerı ekonomısını ıslah edınceje kadar uvgulamaz» şeklınde bır hukum bulunduğunu hatırlatan Çağlayangil «Eğer o vazıfe duşerse o maddeye muracaat eder haneı dalda sanayı dar boğazlara gırmişse protokolle yuklendığımız vecıbelerı bu ışı düzeltmceje kadar uvgulamıvacaşrız derız Mesele Ortak Pazar m zararlı uvgulamava gitmemesidir» şeklınde konuşmuştur sa. hukukrnı olarak manın an'am ve önemi kalmavacağma, bu bakımdan konuyu vurgulc anın ve tum sorumlulan uvarmanm zonınlu bır odev olduğuna ınanmaktadır» demıştır îkizer, Istanbul Barosu Y&. netım Kurulunun goruşienni açıklayan jfazılı demecınde. TRT latmıs. Cumhurbaşkanının yetkılenne ilişkin tartısmalara da değınerek, şunlan sovlemıştır «Mesele normal kararnamelcr İçın ele almdı?mda bu tartışma vapılabtlır Ancak burada çok farklı bır durum vardır Danıjtav"ın Kararı kesinlesmiştir Anavasamızın 132 maddesi vargı kararlannm bağlayîcılığına isa ret etmelrtedır. Danıştay karan da Danıştay Kanununa göre bov le bir karardır Cumhurbaskanı öncelikle bu lcaran dikkate almaR durumundadır Kaldı ki AnayBsamızın 6 maddesi vürutme görevinın «Kanunlar çerçevesınde» verıne getinleceğını sövlemektedu Durum bu olunca Danı»tav Yasasının 95 maddesıvle Anayasanın 132. maddesi Sarşı sında oövle bır lıaramame K a nunlar çerçeveslnde sayılamaz. Kanunlar çerçevesmde olmadığı hıçbır kuskuya ver bırakmıyacak açıklıktaki Rararnamevı de lmza lamamaK durumu vardır Konu bu çerçeve ıçınae değerlendınlmiştır.» Ankara Barosu Silopi deki (Baştarafı 1. tuvfada) tek tek saptayarak MHP'je gır melerı ıçın baskıda bulundugunu da one suren CHP lı yonetıcüer bu kunuda şunlan soylemiş lerdır Üsteğmenın ılçede CHP lılerı ye gırmesı ıçın de sılopı nın çnt lık kovünden CHPlı Agıt Kavtan'ın evını ateşe verdırmıştır Kaytan'm (Sen bır puvenlık kuvvetı mensubusun, sıvaset vapmamalısın. Gorevın halkın mal ve can gıivenlığıni saglamaktır> de mesıne, bırlık komutanı kızmış, Jandarma erlenne emır verereıc Agıt Kaytan'ın evını vaktırmıştır Evi kül olan CHPIı vuntaş. halen evsız ve vakmlarının yanmda bannmaktadır Ahmet Cem Ersever halkı sık sık koy mevdanında toplavarak «Sız Kurtsunuz, sızlerden en az 8 10 kışıvı oldurtmeden buradan gıdersem adam değılım» dıyerek halk arasında bolucüluıî yapmaktadır Jandarma üstefirneninın bu davranışlanna son vermesını ıstıvoruz. CHP'lı yonetıcıler durumdan ilgıli makamlan haberdar ettıklerını bıldırmışler ve vetkılılerın konuya egılerek elkoymalannı istemıslerdır. Usteğmen ılçedekı oğretmenlere baskı yaptığını, TOB DER lev hasmı jandarmalar kanalıyla kır dırarak mezarlığa attığını da soylejen CHP'lı yonetıcıler, Jandarma Komutanının kendısıne selâm vermejen Merkez Ilkokulu bğretmenlerınden Nırcap Sanh'vı yoldan çevırerek karakola götürdüğunu ve kendısıne «Gdreceksınız TOB DER'e uye oğretmenlerin ko kune kıbrıt suyu ekeceğım» dedıSını soylemışlerdır Sılopı ılçesındeki bu durumu CHP Mardin II yonetıcfleri Genel Merkeze de bildırmışlerdir. Ankara Barosu Yonetım Kuru lu ıse dün özeüe şu bıldınyı va yınlamiîtır: «Cumhurbaşkanlığı makam tüm yettulennı ve gucunu Anayasa dao almaktadır. Bu yetkıler Cum hurbeşkanına yeterli ve etkılı gu cu sağlayacak biçimde Anavasa ıçuıde belırlenmıştır. Yetkılenn yenl bir duzenleme konusu yapılması Cumhurbaşkanının sorumsuzluguna ılışkın Anayasal ılke ile de bağdaşmayacaktır. Ancak. sorumsuzluk kavrammın Anayasa dışına taşan idari işlem ve evlemlertn Anavasa çizgisı içıne sokulmasında, diger btr deyimle Anayasa"yı çığneyen sivasal ıktıdarlann Anavasa tçıne Ç«kılmesınde mazeret olarak eostenlmemesi eereklidir. özellıkle Kararnamelenn imzalanıp imzalanmaması yetkısi Cumhurbaskanına aıttır. Cumhurbaşkanınm herhangı bır karamameyı ımz3 lamaması halinde de sorumluluk soz konusu değıldır Anayasamı «ın temel ilkelennl zedeleyen. hukukun UstünlüğunU sarsıntıva ugratan kararname'pnn tmzalan Karataş hakkmda (Baştarafı U sajfada) aynlanlar arasmdadır. Ho$nulsuıluk Şaban Karataş ile Haml T « kan yonetımme TRT'de çalışan personelın ıçten içe dırenişe geçtıği, çoğunun son durumdan v« müdahalelerden hoşnut olmadıkları ıleri sürülmelrtedir. TRT'de çalışan gazeteci personelın. göruşlerı ne yanda olursa olsun serbest haber vazmak »e çalışmak ıstedıklerl, Genel Mudür Prof Karataş ile Hami Tezkan' ın TRT'yı herhangi bir kamu kuruluşu gibi yonetmek istemesıne karşı çıkacaklan bıldınlmektedır. mamasmda sorumluluk vardır * Mankeme kararlannın tartısı lamıyacağı, geciktirılmeden uy gulanmasının zorunlu olduğu nkesl, idareyı ve kişıleri bağUvırı dır Bu Anayasa kuralına ayk'n davranış, ıdarenin Anayasa çızgısi dışına çıkması demektir Hu kuk devletınde ıdarenin mahke me kararlanna uymaması aiıst< nülemez. Oysa, funümüzde ıaare nın mahkeme kararlannı uygvılamadığı gorulmektedır Bu durumda ıdarevı hukuk dışına î'en re hukuka aykın davranısı saîlavan, ldare adamı olmaktadır Boylece ıdare adamı ldareyle birlıkte Anayasa suçu ıslemış sayılmalıdır.» Eram'in Mil«ri Dil toplanfuı öte yandan, Haber Daıresi Başkanı Hami Tezkan'ın ilgililerle dıl konusunda bır toplantı yaptığı oğrenllmiştlr. Bu toplantıda Karataş ekibinın eslri kelımeler üzennde ısranna karsı çıkılmış ve Anayasa dılinin ttullanılması gereğı behrtılerek, aksi takdırde vanhşlıklar ve tutarsızlıklar olabıleceği hatırlatılmıştır. Bunun tfeenne Hami Tezkan'ın Anajasa dıline önem vereceŞıni bıldirdıği ancak kontrol ışıni ruriıturken sosval bunalun verıne «îçtımai bunahm>, bağımsızhk venne «IstıklâN kelımelennın kullanılmasım tercıh ettığı oğrenılmıştır Turkıye Barolar Bırlıği Genel Başkanı Prof Faruk Erem de Cumhurbaşkanının sıyasal sorum luluğunun bulunduğunu soylemıştır Son günlerde, ozellıkle TRT Genel Müdurluğu kararnamesının onaylanması konusunda yogun tartışma konusu yapılan Cumhurbaşkanınm vetkılerı ve sorumlu luklan ile ilgıli olarak Erem, «Cumhurbaşkanının gorevi anava sayı saydırmakta toplanır ve bır üst denetım nıtelığı taşır» demış 9 tır. Aralık avının orta yerınde 5 Ugretmemn kararnameleri geldı yine Bu nasıl ıştır boyle' Ne yapmak ıster M'llı Eğıtım Bakanlığı* Aydın kışı olmaktan başka suçu bulunmayan bu saygı değer Ataturk Öğrenci Sıtesı, dün sa ınsanları surundurmekfen eğıtım bah 7 30 sıralarında 500 kadar ve öğretımı altust etme» ten kım polis tarafından aranmış, suç un se sorumlu tutulmavacak mı' suru bulumayan polıs, pıyasada Duyduk kı Tuncelı den enstıtü serbestçe satılan kıtap, dergi ve ye kaydolmak ıçın yeterli puana gazetelerı toplamıştır sahıp 15 kadar oğrencı gelm'ş Polısm, duvar ve ciolaplardakı Ama gerı çevrılrmsler hepsı de yasaklanmamış dergı ve gazete Ve yıne duyduk kı daha sonra ler ıle aktor Yılmaz Guney m re okula başkaları alınmıs Yoksa sımlerım parçalaması kız ogren bu oku'a sadece bazı ozellıgı o cılerm odalanna kadın polısler lan kışıler mı alınır, Bozkurt ro le birlıkte erkek pohslerm de sjır zetlıler7 Ulkenm buyuk bır karan melerı ogrencılenn tepkılenne lıga doğru ıtıldığı kanıtını ve yolaçmıştır ren bu olaylar karşısındakı ka\ öte vandan yurt oğrencılen ıkı gımız derındır Ne japılmak ıs gün önce haklı bır gerekçe gos tendığını anlamak hıç de zor de tenlmeden beş arkadaşlarının ğıldır » yurttan atılmasmı, ıkı aydır ak Gorulduğu gıbı olajlardan on mayan suvu yemek sorununun, engellenmesını, sureklı trafık ka ce bır gazetecı neler olabıleceg. nı kestırebılmış'ır Ve sahne\e zası olan Cevızlıbag durağına ge konulan bu çırkın ovunda 205 çıt yapılması ve bloklar onunde suçsuz cezalandmlmıştır Turnobet tutan polıslerın çekılmpsı kıye çapında vurutulen bır «Boz ıçın yapılan gınşımlerden olumlu sonuç alınamamasım protesto et kurtlaşma hareketı» Bolu da da mek ıçm yurt vatakhanelenne gır başanja ulasmı«tır boylece. mejerek sabaha kadar dışanda B i T Ti beklemışlerdır 500 polis Atatürk öğrenci yurdunu aradı Devrimci Mardin milleheMi öte yandan, ANKAnuı haberine gore, CHP Mardın Mılletvekıli Nurettın Yılmaz, Sılopı ılcesınde halka baskı yapıldığını, İlçe Jandarma Bırlık Komutanı Ustegmen Ahmet Cem Ersever'in vem bır Beytuşşebap olayı ve halk Jandarma sılâhlı çatışması yaratmak gayretkeşlıfı ıçınde oldugunu ıddıa etmıştır. Yılmaz, dun verdıği demeçte, aıan prov okatorlenn Doğu'da bır ısvana zemın hazırladıklarını one surmüş ve şoyle demıştır: <Stratejık bır oneml olan Irak, Sunye ve Turkıye sınırlarının ke şıstığı noktada bulunan Mardm' m Sılopı ılçemıze, Cephe huku metı ış oaşuıa geldıkten sonra îlce Jandarma Bırlık Komutanlıgina atanan Jandarma Usteğmenı Ahmet Cem Ersever, Beytuşşebap oiaylanna benzer bır halk jandarma sılâhlı mucadelesıni yarat ma gayreti içerısınde, şuurunu kaybetmış, gorevını unutmuş, MHP \e Başbuğu Türkeş'ın bır ne\ı mılıtanı, fedaisı durumunda bır gavretkeşlık içerisınde bulunmaktadır » Yayından kaldırıldı öte vandan, Televızyonda dun saat 20 35'de vavınlanacagı açıklanan memurlann MEYAK. katsayı ve dığer ekonomık konular gıbı guncel sorunlarının tartışılacagı program Genel Mudurun emnyle yavmdan kaldınlmıştır l»kçı r mn durumu Kı«sa bır süre Yavkur'da Eğıtım Teknoloıisi Daıre Başkanı olarak çahşmış olan ve Karataş tarafından TV Daıre Başkanlıgına atanan Fahrettin Işıkçt'nın Yavkur'u bırakmaksızm TRT'ye vekâleten geçmek istemi kabul edılmemıshr lsıkçı. bır sure once de MılH Eğftım Bakanı Erdem'ın sert eleştınlenyle karşılaşmıştı. (Bastarafı 1. iayfada) nesmde Toplu îş Sözleşmesı go. rüsmelerinın çıkmaza girmesı uzerıne Devrimci SağUk Işçılerı Sendikasına uye 115 ışçi 25 gun once dırenişe geçmışlerdır O gunden bu yana dıremşlennı sur duren ısçıler, bu arada hastane onune grev çadırları kurmuşlardır. îşçılerin verdığı bılgıye gore, sendıka başkanı ve saymanı ça. dır ıçindeyken, Fıkret Akay adın dakı şahıs, grev çadırlannın ip leıını kesmeye başlamış, bu arada icerıve gırerek bıçakla saldı rıda bulunmuştur Bu sırada Onkunoğlu ıle Halıs, bıçakla kol lanndan yara almışlardır. Işç: ler, saldırganın, ışveren duru mundakı Hastane Başhekımi Ke mal Akay'ın kardeşı Fıkret Akav oldugunu one surmüşlerdır. Sa nık, yakalanarak gozaltına alm miştır. Soruşturmaya baslanmıştır Pek mustesna melels timsalı büvuk Raybuıı bütün omrümuzce unu'amıyacaSımız, eşım, annemız, kavınvalıdemiz ve buyuk annemız TEŞEKKÜR Cemîle Yaylalı'nın amansız hastalığınm tedavismi çok yakın alâka ile yapan değerh Doktor Asım Kazancgıl ıle Beyoğlu SS Has tahanesi Onkoloıi Mütehassısı Dr. Kemal önal ve asıstanma Ankara Tıp Fakültesı savın Profesorlen Fevzi Renda ve Ahmet Yaycıoğlu'na denn aoımızı pavlasan akraba ve dostlanmıza son dını va^ıfenın vapılmasına katılanlara çelenk gondererefe kabnmizi stlsleven Akbank Umum Muduru sayın Medem Berk, NCR A$. Genel Mudurü Sedat Elman ve ailesine NCR Sırketine, Profilo San ve Tıcaret AŞ. sayın Selâhattın Beyazit ve ailesine Belgrat Sefınmiz sayın Oktav îscen ve aılesine METE IŞ Sendıkasına çok kıymr'll dığer yakmlanrnıza sonsuz teşekkürlerımızın Volâgma büyuk acımız nedenıvle sayın gazetenızin tavassutunu rıca edertz. Eşl: ErtuSrul YAYT.ALI Piyasa değeri ACI KAYBIMIZ SAMSUN ŞUBE MUDURUMUZ Bankamıza U2un yıllar hızmet etmış bulunan değerli msan 201197« Saîı gunü kaybetmış bulunuyoruz Merhuma Allah'tan rahmet, kederlı aılesme, yakınlanna ve bjtun mensuplarımıza baştaflıfı dılerız. Cevat SEZGIN'i Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü (Bastarafı 1 savfad») 20 kışının gozaltma almdıgı bıl dırılmıştır Şıle ve Kartal'da denızden sıgara sokulacağı ıhbannı alan ıandarma ekıpleri soz konusu yer lerm yanısıra, Çatalca sahıllerın de de onlem almışlardır Dun, Karaburun sahıllerınden motona sahıle sıgara çıkanldıgı sırada jdndarma ekıpleri baskın vaomii? lardır Ancak kaçakçılann sılân la karşuık vermesı uzerıne çatış ma başlamıştır Kısa zamanda kaçakçılar teslım olmuş. catışma sırasında yaralanan veya olen olmsdıği bi'dırılmıştır Bu arada, ele geçınlen piyasa değen 8 mılyon hra olan fi kam von dolııiu kacak sıgara Tekel'e teslım edılmıstır Gumruk Muhafaza ekıpleri rte avm konudakı bır ıhbar üzerınc Cuma gecesı Bo?az ve Marmara' da in saat kontrol vapmışlardır Kaçakçılann bu nedenle sıgaralan Karaburun a çıkardıkiarı sa
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle