13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUfflURJYET 25 Ocak 197« YIDJ Yoksul bir ailenin çocuğuytfu. Babası Toprak Mahsulleri Ofisi bekçisi Cafer Ağa'ydı. Devlet okullannda yatılı olarak okudu. Mustafa Kemal Erkovanlı'yı nerden tni tamr? Taaa çocukluğundan, Niğde'deki yatılı okuldan örneğin. Okul arkadaşhğı, sonradan da sürer gider. Son, TRT Genel Müdürlüğüne getirilişinde Mustafa Kemal Erkovanlı*nın payı olroalı. Sadettin Bılgiç'in de, Erbakan Hoca'nın da. Kulislerde dolaşan söylentilere göre, Süleyman bey aslında pek oralı olmamaüydı öyle ya. Erzurum Ataturk üniversiteslne Prof. Kemal Bıyıkoğlu rektör olmazdan önce 1966'larda Şab«n Karataş'm adı geçiyordu. Başta Keıual Bıyıkoğlu, oradaki öğretim üyelerinln çoğu Süleyman beye telgraflar döşendiler. Aman, Şaban Karataş'ın rektörlüğü gelirse onaylamayın.. Süleyman bey, «Siz merak et> aıeyin» demiş miydi? Boşuna iş yapmaz Süleyman bey haaa, araştırrruş olmalı inceden inceye. Neler görmüştür araştırmca? CKMP*nin ya da MHP'nin kuruculan arasmda var mıydı pek kimse bilemiyor. Ancak 18 aralık 19"0'te kuruian Demokratik Partinln kuruculan arasında görmekteyiz Karataç'ı.. Kurucular arasında Bilgiç, Hami Tezkan da var. Şimdl anlaşılıyor, Hami Tezkan'ın neden TRT'de gorev aldığı.. Orası öyle. Bazı niteliklerj yok değil Şaban Karataş'ın. Gerçi, sınıfına sırtını donmü?, bekçi Cafer Ağa'nın oglu olup sermaye çevresinin adamı olmuş o başka. ya, ağzı lâf yapıyor çok. Bir de hırslı la, politikada başan sağlamanm b&ş koçulu bu. Görürsün bak, ilerda Şaban bey'le, Çâğdaş bey.. ANKARA NOTLARI Mustafa EKMEKÇi araştırma da mevzii belirli bir toplulugun durumunu resim çeker gibi ortaya koyduğu halde ilim eser konusu olması şeklinde işlenerek ümi sonuç şeklinde gösteriimek ve bundan yarar lanümak maksadı güdülmüştür. Bu arada, bu cümlenin başındaki komünistler kelimesinin yerine marksistler kelimesinin yazalması daha uygun olur. Sınır kasabalarında yapüğı araştırma sonuçlannı ilmî kurula tevdi etme yerek eser halinde yayınladığını duydum. Bunun adına «Doğu Anadolu'nun düzeni» denildiğini işittim. Bu eseri, yani belirttiğim araştırma sonuçlanm muhte vi eseri okumadım. Ancak okuyup tetkik eden arkadaşlanmdan ögrendiğime göre..» Siz hiç, okumadığı bir yapıt üzerine ifade veren başka büyük okullarda hayvan yetiştirme profesörü gördünüz mü? rine çıkan yazılann hesabı zor tutulurdu... 27 Mayıs Ihtilâli olduğunda çok heyecanlanmıştı. Çağdaş bey, hemen gardroba koşup yedeksubay elbiselerüü çıkardı, yakın dostlarına anlattığına ?öre, yıldızına bir yıldız da kendisi ekledi, başladı Demokrat Partilileri toplamağa.. Onlan toplayınca yerlerini alabileceğini mi sandıydı ne? CHP'ye düşmanhğı, CHPIileri komünist bellemesi ne bileyim.. 12 Mart döneminde, Atatürk üniversitesi öğretim üyelerinden Ismail Beşıkçi aleyhine mahkemede tanıklık etmış. 12 Mart dönemı kı, muhbirlerin kışkırtıcı ajanlann kol gezdigi dönem. Zooteknl, hocasından TRT Mahkemedeki ifadesinin bir yeGenel Müdürü, ohhh!.. rinde şöyle dedi Tanık Şaban Karataş: Irkçılığı ne var mıdır? « Sanığm Aükan aşireti ile Yooo, aslen Çerkestir. Bir ilgıli araştırması tahlil değildir.. oğlu, bir kızı var. Eşi de Ereğ Resim çeker gibi durumu tespit li'dedlr. etmiştir. Buna rağmen bu eser Sadettin abisini, Faruk abisi ihtilâlci sosyalistler tarafından ni tanıdıktan sonra tanımış ol büyütülmüş çok ilmî bır eser gibı takdım edilmiş, övülmüçtür. malı, taa 1961lerde filân... Yukarıda bu konu ile ilgili beyaBundan yirmi yıl kadar önce, nımda şimdi belirttiğim hususu Kızılay'da Bulvar pastaneleri arzetmek istemiştim. Bilindiği arasında «Hülya» vardı. Sonra üzere komünistler ihtilâlle iktidan lokanta olup Çankaya"ya ta dara geçebümek için olmayan şındı. Eski HüJya'nın oralarda gerçekleri ilmî şekilde ortaya Şaban Karataş'ı hep Mustafa konmuş sonuçlar şeklinde gösteKemal Erkovania birlikte gö rer«k, tahrifte bulunarak bunrürlerdi. Taa o yıllardan gelir dan yararlanmak isterler. Bu ne Süleyman bey'l ne Erbakan'ı dinleyeceğiz. Kendisini kafasma koydugu yere götürecek her y o lu deniyecek. Yetenekleri var, dedim mi? lyi bir «Zooteknu yani «Hayvan yetiştirme» hocası.. ••• Ankara'da bir gazinoya gitmisti eşiyle. Yan çıplak oyuncu kız dansediyor, müsterilerini eglendiriyordu. Yan çıplak kız, ysuılarından geçerken Çafdaş bey, oyuncu kızın çıplak kaba buduna el attı. Kızılc» kıyamet de koptu. Kadın ortalıgı birbirine kattı. YüzUne bir şaplak atmadı ama. yanmda duran eşine çıkıştı: Hanım, hanım kocanıza sahip olun: Kalçamı avuçladı.. Neyse, ortalık yatıştı. çıktılar. Dışan Son günlerde, AP'den CGP'ye ödünç parlamenter verilmesi üze îhtilâle, orduya bağlıhklar yağdırdı. Bir muhendis odasının baş kanı oldu. Acaba buradan istediği noktaya yükselebilir miydi? En iyisi CHP'den adav olmaktı, ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) aday adayı oldu. Gelgelelim seGazetemizin 6 ocak tarihli sa. çilemiyordu. AP'den koysa? yısında yayınlanan «Başkent Not AP'den koydu adaylığı, bu kez lanGasp ve Gasplar üzerine» ya zısı nedeniyle yazan Fikret Ot> seçilip gelmişti ama üvelikte kalyam'ın dün Ankara Cumhuriyet mıştı. Bakan nasıl olunuyordu Savcüığınca bilgisine başvurulbu Mecliste? muştur. Tam onun yollannı arayıp buAdalet Bakanlığı, Ankara Cum luyordu ki, Meclis'te olavlar çıktı «Satılmış» lâflan üstüne o da hunyet Savcıhgına bir talımat gonricrerek yazıda geçen hususana • avrat dümdüz gitti.. lann tahkikini istemiştir. Bu istem üzerine dün Ankara Cumhu Kim demisti, kim vermistl o riyet Savcılıgma çağrılan Otyam, umudu? gasp ve gasplar üzerine başhklı CGP'de hükümetten mem yazıda konu ettıği bsş husus hak kında lstenilen fazla bilgiyi tanık nun olmayan bakanlar var, akolarak vermiştir. $am sabah jstifa edecekler bu Yazıda, karayollan genel müsırada, CGP'de bulunmamn tam dürü eski MSP'li Orhan Batı'nın sırası. Vakıflar Bankası Yönetim KuruCGP adam arıyor grup kurmak lu'ndan da yasalara aykın olarak maaş aldığı, yıne MSP'li bilinen için, AP de «kimı ödünç versek bir devlet memurunun Akdeniz acaba?» dıye düsünüp dururken, Çağdaş bey «Ben varım» dedi. Gübre Sanayii Yönetim Kurulu Demokrasinin yaşaması için bazı Başkanı olarak da maaş alıp alzorluklara katlanmak gerekiyor madığı, öğrencilerin emniyet mü du. O da onu yaptı, ne var bundürlüğünde dayak yediği gibi koda kuacak yani? nular yer almaktaydı. Savcılık "Gasp ve gasplar,, yazısındaki konular hakkında Fikret Otyam'ın bilgisine başvurdu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden îdari ve Teknik Personel Ahnacaktır Üniversitemize almacak personel ihtiyacı ve adaylarda aranılacak nitehkler aşağıda belirtilmiştir. îlgilenenlerın Personel Müdürlügünden alacaklan müracaat formlarını doldurarak 30 ocak 1976 tanhine kadar lade etmeleri ve aday seçme gününde hazır bulunmalan gereklidir. SEKRETER DAKTtlX)tAR: En az Lise mezunu, seri daktilo ve Sekreter için tngilizce bilgisi. SEÇME TARtHİ SAATt YERt 3 Subat 1976 10.00 Personel Müdürlüğü MEMURLAR: Personel. Muhasebe, Tahakkuk. Demirbaş, Veznedarlık, Iç Hizmet, tdari Işler. Halkla îlişkiler ve Yayın konularında tecrübeü en az lise mezunu. SEÇME TARİHt SAATİ YERt 5 Şubat 1976 10.00 Personel Müdürlügü BtYOLOjt TEKNtSYENt: Biyoloji ve BiyoKimya konulannda tecrübelı, Lise veya dengı okul mezunu. SEÇME TARİHİ SAATt YERt 4 Şubat 1976 10.00 Çevre Mühendisligi Bölümü TEKNtK RESSAM: En az Lise veya Dengı Okul mezunu çizim tecrübesı. SEÇME TARİHt SAATt YERt 2 Subat 1976 10.00 Mımarhk Fakültesi FOTOGRAF TEKNtSYENt veya USTASI: Fotoğraiçılık, Özellikle renkli resim tecrübesi. SEÇME TARİHt SAATt YERt 2 Şubat 1976 14.00 Mimarlık Fakültesi ŞEF : HALKLA îliskiler ve Yaj'in Müdürlüğüne, Ünlversit* Basın Yayın veya Gazetecilik Yüksek Okulu Mezunu tecrübe ve tngilizce bilmek tercih sebebıdır. SEÇME TARtHİ 2 Şubat 1976 SAATt 10.00 YERt Personel MüdürlUğü (Basın: 10902/669) GÜNÜN KÎTAPLARI barbara'sehflling' bugünkü PORTEKİZDE sınıfiar savaşı p JMIMtSİlT J U U T i n M V I İNCİLEMfLE* ENSTtTOSO aram andonyan T tırîhıml» i ] alkan tUrkçeshzaven biberyan KAPAN HİKÂYELER KARL MARX GERÇH I • > pk. 655 stanbul Aram And^nviı g j . j gLjnun« SORUNYAYINLARI r.K. »1 AKMIUY/IST. kalcnc aldıjl r'i\ 3ar... 11er sa>fa«l ı zı *"e merdkl CMjrao bjyuk har.tı vt fotMjrtf torll RAKKI GÜMÜŞTAŞ MAY YAV1M.AKI Dağıtım: CEMMAY 1844 FELSEFE YAZILARI Türkçesi: Murat BELGE Yenl çıktı. 15 Lira.. PAYEt YAYINEVt P.K. 889 ISTANBUL protmumtazsoysal | dizisinde sunar anayasanmc. anlaım yenıden gozden geçınlmıs3.baskı lothar rathmann jLERİCt GENÇLİĞÎÎ* YAYIN ORGANIDIR 5. SAYISI ÇIKTI • HER SAYISI BtR ÖNCEKİNDEN DAHA İLERI! • Faşist baskı ve teröre kar$ı bütün ulusal demokratik güçler birleşmelidir! • İLERtCt GENÇLER DERNEGt KTJRULDU • YAŞASIN İLERİCt GENÇLERtN BtRLlGt P.K. 914, Slrkecl/Isianbtıl ALMAN EiyiPERYALİZMİNİN TÜRKİYE'YEGİRİŞİ BD2LEIVIYAYIIMLARI. .PK. 966 Karakoy/İSTANBUL. Z.4 kitap deyince e yayınlan BU GECE OZGÜRLÜK ckxninique lapierre/ larry collins Paris Yanıyor mu? Kudüs Ey Kudus vo Yasırm Tutacaksın adlı kitaplarıyia ülkemizde büyük ilgi uyandıran D. Lapierre, L Collins ıkıiisınrn bütüp başanlarını aştıkları bu son kitapları Fransa yayın tarihinde bir defada bir mılyon üdet basılan ilk kitap uldu Bestseller lıstesinde ^ altı aydır bir numara'da yer alan Bu Gece Özgürlük bıl.nnıeyen bır gerçeğı Hındıstanın bağımstzlığa kavuştuğu gecenin arkasında gızlı kalan oyunları. «*• korkunç cınayetlerı sergıliyor, V diıny?. sıyasetıni anlamakta yenı ufuklar . \ açıycr onumüzde / O^r«neller. Sosyalızmın aşamalanm lıyor AnaBabalar: So3yaiızmden"*^;ektnlyor musunuz' SOSmtZHtN (Ongınsofsocıalism) Lıchtheim'in dev eseri bu Konudaki butun sorularınıza cevap verecek \ek kitaotır bez ciftli. 389 sayfa 30 lira Politikacılar bosyaıızmden anlıyor mu«ı sunuz? e yayınlan irhbahce sokak 3. 4. 5 TMeforv Fransa da bir defada 1 Mityon adet basJİmıştır. 27 87 20 p k. 12 İst'anbul Yurt çapında yeni hizmetimiz tngtltere ve Ameruca'daa tüm yeru yayınlan süretu ve Ucreıslî İzleme olanagın: vertyoruz. Adresımizâeo torm isteylnizOnlreraal KtUbetrt Tunalı Hilmı No: 10b Kavalkıdere ANKARA Tel: 26 70 63 kiikEM bouu popatyalaf ^ 1 ; lemri/ ~ j u l ^ , fotoğraflar İaa Çelik okar yayınlan DAĞITIM: Okar Yayınları ,Çatatçejm« Sok No40 Cağaloğluİsfanbul • GEDA Cağoloğlu lV diz ÜC YENİ KİTAP DERSİM KEMAL BURKAY'IN ŞİİRLERİ 2 BASKI 10TL SANAT TERİMLERİ SÖZLJÜGÜ ADNAN TURANİ 3 BASKI (eklo 15 TL AITINKİTAPLAR W w J yılın sanatçısı Cinsel Büyüler İsmet Zeki Eyuboğlu BİRİNCÎ KİTAP: Kız Bağlama, Erkek Bağlama, Çözme, Muskalar, Mühürler. Sfi'sı resimli, 13(1 adet büyü tarifi. 20 Lira.. İKlNCİ KİTAP: Güzel Göriinme, Koca Bulma, Kız Kaçırma, Gebe Kalma, Korunma, Kavuşturma, Gözdeğraesini Onleme, Ayınna. 43'ü resimli, 165 adet büyü tarifi. 30 Lira.. • TÜRKİYETJE İLK DEFA Orhan Hancerlioğlu YENİ RESİMİŞ DERSLERİ Beklenen Baskıları Çıktı 35erTL TOPLUM YAYINEVÎ zaferçareısı yenışehır ankara İSMAİL ALTINOK YENİ ÇIKTI 15 TL BEDRİ RAHNİ EYUBOĞLU DELİFİŞEK SANAT YAZILARI DOL KARA BAKIR DOL BÜTÜN ŞİİRLERİ TEZEK ANABÜİU YAZILARI bilgi yayınevi FELSEFE SOZLUGU EKONÛMİ SÖZLÜĞÜ REIV1Zİ KİTABEVİ HANS MÜHLESTEIN Erotik Şiir Antolojisi Çin işi Japon Işi KÎTAPÇINIZDAN tSTEYİNÎZ. GENEL DAGITLM: GEDA, DATİC, AYDIN SAMt. ÖDEMELÎ ÎSTEME ADEESİ: Marksçı Hümanizma ÇEVtREN: Ü ıV I Y'IEIVÎİİ I I E EN SOM YEMLIKLERLE Vedat GÜNYOL Fiyafı 10 Lira (AN YAYINLARI /e^fno krtcıpkif GENEL DAĞITIM Istanbul Minnetoğlu, Ankara Gulyayınevi, İzmir Datıc ve Tüm KİTAPÇILARDA M riJ>VI|OIEJVIEI. VIE I IEİVIEI. P.K. 713ISTANBUL 6D TLÖdemeli istemeadresfcP.K.60 Fındıklıİstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle