20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CMUMm 25 Ocıt l?76 Kissinger Moskovada Brejnev ile Angola konusunda anlaşamadı LÜBNAN BAŞBAKANI RAŞİT KERAMÎ, FRANJİEH İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA İSTİFASINI GERİ ALDI BELGRAD A.BD Dışışlen Bakanı Henrv Kissinger ın Moskova'da Bırıncı Sekreter Leonıd Brejnev ıle yaptığı goruşmelerde Angola konusunda bır ılerleme kaydedemedığı bıldınlmektedır Assocıated Press Ajansının hab»rıne gore Kissinger Angola'ya Sovyet ve Kuba vardımmın karşısında olduklannı ıfade etmış ancak Brejnev, Ulusal Kurtuluş Savaşlanna yardım etme gereğınden soz ederek Marksıst MPLA orgutune vardımı sürdüreceklenni belırtmıştır BEYRUT Lubnan Başbaka nı Reşıt Keramı dun Cumhurbaşkanı Suleyman Franjıev jle yaptığı goruşmeden sonra, ıstıfasını gen aldığjıı açıklamıştır Bu goruşmede Sunye Dışışlea Bakaru Abdulhaltm Haddam da hazır bulunmuştur Başbakan Kerarru bundan sekiz gun once Lubnan Hava Kmvetlenrun Fılıstınlı fedaılere kar şı harekete geçmesı uzenne ıs tıfasıru Cumhurbaşkanına sun muştur Başbakan Keramı demıştır kı «Sunye hevetının Lubnan a ge lışınden ben durumda meydana gelen gelışmeler \e çarpışmalann durmuş olması karşısında, kışısel bazı duşuncelenme ragmen, resml gorevıme devam etmeye karar verdım görevlerini Fılistın askerlen yuk lenmıştır Fılıstın sozcüsune gore Fılıs tın askerlerıne emırlennı dınlemevenlere ateş açmaları ıçın yetkı venlmıştır Kamyonlarla başkente gelen unıformah Fılıstınlı lerın Sovvet japısı sılahlar taşı dıkları bıldınlmektedır Asayışı sağlama gorevının Fı lıstın ordusuna venlmesı Surrve Dışışlerı Bakanı Abdulhalım Haddam ıle Füıs'ın Kurtuluş Or gutunun lıderı Yaser Arafat ara sında yapılan goruşmede karar laştırılmıştır Fıhstın Ordusu ateşkesın yurur luge gırdığı perşembe gunu yerel saatle 18 e kadar sol egılımlı müslüman Lübnanlılann safın da Lubnan Kara ve Hava Kuv vetlerıne karşı çarpışmış ve Lub nan bırlıklerının butun çabaları na rağmen başkente ulaşmayı başarmış olan «Fılıstın Ordusu» Uyplerının Beyruta vardıkları ve baskentte pohsın gorevlennı ust lendıklen Lubnan Devlet Televız yonunun haber bultenınde de yer aldığı ıçın Lubnan makamlarınm durumu onayladıgı anlaşılmaJcta dır Ancak ulkenın Hınstıven Cumhurbaşkanı Suleyman Fran jıeh henüz bu konuda hıç bır açıklama yapnuş değıldır Sag egilıralı Hıristıyan mılı tanlann (Falanjıstler) gızlı rad yosu ise bu konudakı anlaşmajı «Lübnan'ın egemenlığının çığ nenmesi» olarak nıtelemıştır öte yandan Assocıated Press Ajansının Beyrut muhabm Fılıs tın gerülalarının Doğu LUbnan' ın büyüfc bir kesimını ele geçır miş olduklannı bıldırmıştir Muhabırlnüj habenne göre, gerıllaJar ele geçirdıklen bolgelerde, yerel yonetimı de kontrol altına (Ajanslar) SOKULDUUR Bu arada Yugoslav Haber Ajansına (TAKJUG) gore Sovvetler tarafmdan deskteklenen «Angola Halk Kurtuluş Hareketi» fMPLA) kuvvetleri Günev Afnka tarafından desteklenen rakıp «Angola Tam Bağımsızlık Ulusal Bırlığı» (UNIT4) karargahının bulunduğu Huambo (eskı Nova Lısboa) kentının 6fl kılometre yakınına kadar sokulmuşlardır Boylece (MPLA) kuvvetlenne HuaTibo yolu açılmıştır Ajansın Angola'nm başkenti Lııanda'dan bıldırdığıne gore, çok küçuk bır dırenme ıle karşılaşan «MPLA» kuvvetleri, oncekı gece stratejık bır vol kavşağı olan Alto Hama ja ıılaşmıştır Öte yandan Londra dan alman haberlere gore MPL^ saflarında çarpışmalan ızlemekte olan tngılız gazetecıleri oncekı gun MARKSıST MPLA KUVVETLERıNıN ATLANTıK KIYISINDAKı ONEMLı NOVO RODENDO LıMANINI DA ELE GEÇıRDıKLERı BıLDıRıLDı. GUNEY AFRıKA KUVVETLERı OÜZEN ıÇ'KOE ÇEKıLMEYı SAGLAMAK AMACIYLA SON BıR SAVUNMA HATTI MEYDANA GETıRDıLER Balkan Konferansı yarın Atina'da açılıyor BELGBAD Yugoslav «Politika^ gazetesı, dunku bır maJtalesınde, Balkan ülkelen arasında mevcut anlaşmazlıkların, pazartesı gunü Atina'da açılacak Balkan ulkelen arası ıktısadı tşbırlıgı konferansını golgelememesi temennısınde bulunmaktadjr. Konferansı tamamen onayladığını belırten gazete, «Balkanlarda çok yanlı \e verımlı bır lşbırlığı ıçın ılk koşulun, anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların ıkıli anlaşmalar yoluyla çdzfilmesı olduğunu. belırtmektedır. Polıtıka nın makalesı şoyle son •En onemli husus, konferansa katılan ülkelerden mçbırfnm 7»1nız kendısi içın yararlı ve bır başka Balkan ülkesı ıçın zararlı olabılecek herhangı bır avantaj saglamaya kalkmamasıdır. Aynca, Balkanlar konusunda llgılenni ve tutkulannı gızlemeyen başka devletler ve bloklar için el altmdan herhangl bir çıkar saglamaya kalkışılmaması da gerekmektedir > MPLA birlikleri Huambo kentinin 60 kilometre yakınına kadar sokuldu Atlantık kıyısmdaki önemli Novo Rodondo lımanının da «MPLA»nm elıne geçtığını bıldırmışlerdır Luanda'nın 310 mıl guneyındekı Novo Rodondo'nun duşmesı üzerıne Angola'nm en onemlı lımanı olan Lobıto ıle Transangola karavolunun batı ucundakı Fenguela, bır «MPLA» saldınsına karşı savunmasız kalmış olmaktadır ANGOLA'LI AÇ ÇOCUKLAR Angola da MPLA bırlıklerı Kuzeyae FN'H bırlıt erınden Ambrı. zete kertını aldjklarında halkın beslenme jetersızlığı ıçınde olduğu gorulmuştur Re»ımde gorulen çocuklar, Ambnzete halkuun sağlık durumunu ortaya koyuyorlar. Muslumanların guvenliği öncekı gece Bev rut un Mus lümanlann oturdugu Batı kesım Serınae yağmayı onlemek ıçın «Fılıstın Kurtuluş Ordusunun» çelık mığferlı genllalan devnyo gezmeje başlamıştır Lubnan başkentınde Surıye'nın çabaları sonucunda ateşkes an laşmasına varıldıgmın açıklan masından 24 saat sonra yağmayı onlemekte yetersız kalan poüsın (EKİLİYOR Lusakadakı ıyı haber alan Portekiz'de Halkçı Demokrat Parti orduyu dikta girişimleriyle suçladı LtZBON Portekizde mer kezde bulunan Halkçı Demok rat Partı lıderı, ülkede yonetımdekı askerı kwvet yetkılüerıni tilkede askerl dıkta kurmayı tasarlamakla suçlamıştır Internatıonal Herald Tnbune gazetesmin bildlrdıgme göre Demokratıfc Halk Partı lıderı Fran cısco sa Carneıro yaptığı basın toplantısmda, Askeri Devnm Konseymın bir oneri vererek gelecekte kanunlan veto etme hakkını kazanmak ıstedıgınl bil dırmıştır. Carneıro «Askeri Devriın Konseymln gelecekte yonetıme or tak olmak ıçın verdiğı onen Portekız'ı askar» dıktatbrlüe» doğru gotüren bır adımdır Eger kabul edilırse Devnm Konseyı nın gelecekte veto etme hakkı olacaktır» demıştir Carneıro, Sosyahst Partıve, asın sola karşı açık bir polıtıka uygulamadığı ıçın çatmış ve Komünıst Partının şımdıkı Por tekiz Hükümetınde kalmasınıa pek dofcro olmadıgını söylemlş tir Öte yandan Portekız Komünıst Partisı yaym organı olan O Dıarıo Komünıst Parti merkezlerıne altı bomba atıldığmı, pat lamalar sonucu yaralanan olma dığuu açıklamıştır. H»berler Serrlsl) Şaziment VAPUR lle Cenglz DARCAN Nı$anlandılar< 24.1 1976 Istanbul Cumhuriyet 67< Sudan'da Numeyri'ye karşı darbe girişimine katılan 6 subay kurşuna dizildi HARTUM, (ANKA DPA) Sudan'da 5 eylülde gırişılen darbe teşebbüsünun lıderı oldugu ilen sürülen 6 subay oncekı sabah kurşuna dızılerek ıdam edılmıştır Başkent Hartum'un kuzeyındeki Atbara Devlet Güvenlık Mahkemesınce yargılanan ve idama mahkum edılen yedı sanıktan bınnın cezası daha sonra ömür boyu hapse cevnlmışti tdam cezalannın sabahın erken saatlerde ınfaz edıldığı açıklanmıştır MADRtT ABD'nın ispanya dakı 4 ussunu 18 milyar 730 mıl yon Turk Lırası tutarında askeri ve ekonomık yardım karşılığında korumasını sağlayan an laşma Madrıt te ımzalanmıştır ABD Dışışlen Bakanı Henry Kissinger ıle ispanya Dışjşleri Bakanı arasında ımzaianan anlAş Güney Avrupa ma 5 yıl surelıdır Anlaşma, ABD'nın Ispanya'ya aynca F16 sa\aş uçaklarından Sosyalistleri 4 fılo satmasmı, F4 Fhantom tıpı 42 savaş uçagı kıralamasını Konferansı ve bır mayın tarama gemısı ıle çeşıtlı askeri malseme sağlamaParis'te başladı smı ongormektedir Anlaşma uyarınca ispanya ıle ABD ve NATO arasmda askeri PARÎS Guney Avrupa sosva ve sıyasal konularda ışbırlığı lıst partılen konferansı dun Pa saglamak amacıyla bir ispanya ns te başlamıştır İspanya Ital Amerika Ortak Konseyi de kuya Portekiz ve Belçıka Sosyalıst rulacaktır Partı lıderlerını karşılayan Fran Ikı ulkenın Dışışlen Bakanla «az Sosyalıst Partısı lıderı Fran rının Başkanı olacağı Konsey, şoıs Mitterand, Portekıziı sosya Batı'ya bu saldın ya da tehdıt lıst hder Mano Sares ıle arasın ' yöneltılmesı halınde danışma ıçın derhal toplanacaktır ABD da, komünıst partılenyle ışbırh ğı konusunda anlaşmazhk oldu , anlaşmayla Rota'daki denız üssünden nukleer denızaltılannı gu soylentılennı yalanlamış.tır çekmeyı kabul etmıştır Yenı anlaşmayla ABD'nin tsMarıo Soares ıse halen Am» rıka'da bulunduğundan konferan I panya'ya yaptığı askeri ve ekonomık yardımın 4 kat arttığı büsa katüamamıştır dırümektedır (Dış Habcrler Serrtei) (\ssociated Press) kaynaklara gore Güney Afrıka Cumhurıjetı öncekı gün Angola dakı askeri bırhklerıni çekmeye başlamış ve duzen ıçınde çekılmeyı saglayabılmek ıçın Lobıto lımanının kuzeyınden geçen son bir savtmma hattı meydana getinlmıştır Ayni kaynaklara göre, •UNlTA»nın yanında savaşmakta olan Güney Afnka kuvvetleri Batılı ülkelerden yeterlı destek sağlanamadıgı ıçm çekılmektedır Iyı haber alan kavnaklar ülkedekı Güney Afrika kuvvetlennın tümüyle çekılmekte oldugunu behrtınışlerdır (Dış Haberler ServisJ) İspanya 18,7 milyar liralık yardım karşılığı üssü ABD'ye bıraktı TÜRKİYE BiLiMSEL ve TEKNiK ARAŞTIRMA KURUMU İRAN'DA DOKUZ GENÇ İDAM EDiLDi TAHRAN îranda, tedhlşçi lık yaptıkları ıddıasıyla yargılanıp olum cezasına çarptınlqn oa gençten dokuzunun cezaları yerıne getırılmıştır Askeri jargıtayca ıkı gun once onaylanan olum ceîalanndan valnız bın Mehdı Geyura'm ce zası Şah tarafından omur boyu hapıse çevrılmıştır ( a a ) YURT İÇI DOKTORA BURSLARI Turkıye Bılımsel \e Teknık Araştırma Kurumu, musbet bılimlerın temel ve ujgulamalı dallannda ogretım vapan fakulte ve jnaksek okul bolumlerınden mezun olup, yurt ıçınde matematık, astronomı fızık, kımya, bıjolojı ve ver bılımlerı muhendisbk, tanm ve ormancılık veterınerhk ve havvancılık konuları ıle bunlarm ılgılı bolumlermde doktora ve tıbbın temel bılım dallannda uzmanlık vej'a doktora çalışması yapmak ısteyenlerden Kururnca seçıleceklere ayda 3 000 TL karşılıksız destekleme burslan verecektır Burs verılenlenn doktora çalışması dışında ücretli veya ucretsız bır gorev almamalan gerekır Burs süresi genellike uç yıldır. Bursların alınabıimesl ıçın aşağıdaki şartlan yenne getirmek gereklıdır A Turk vatandaşı ve 1 Aralık 1975'de 30 jasını geçmemış olmak (Türk asıllı olup, jabancı uyruklu bulunan ve memleketımızde okuyan ogrencıler muracaat edebılır) B Unıversıte veva yuksek okulıı en az İYİ derece ıle bıtirmış olmak ve doktora çalışmasını japacağı fakulte>e o fakultenm doktora jonetmelığımn ongordugu şartlara çore kaydını yaptırmak ve bunlan resmı belgeler ıle tevsık etmek (Aşağıda belırtılen programın son muracaat tanhıne kadar doktora programına kaydını yaptıramayanlar bu belgeyi 31 Mart 1976 tanhıne kadar getırebıhrler > C Bu programa aıt muracaat formunda ıstenılen bılgı ve belgeleri zamanmda Kuruma vermek D Yerı ve tanhı sonra bıldınlecek sozlu seçme bıhm ve yabancı dıl smavlannda başan gostermek E Turkıye Bılım<»l ve Teknıj Araştırma Kurumu Doktora Bursu Muracaat Formunu 'TUBITAKBAYFormD168) doldurup bu formda ve programın ılanında belırtılen belgeler ıle beraber aşağıdaki adrese en geç 30 Ocak 1976 gunu saat 17 30 da bulunacak şekılde gondermış olmak Formlar Kurumdan yazılı veya şahsı muracaat ıle temın edılebılınır Bu tanhten sonrakı muracaatlar ve postadakı gecıkmeler dıkkate almmaz llgılenenlenn gerekh formlar ıçın Turkıye Bılımsel ve Teknlk Araştırma Kurumu Bılün Adamı letıştirme Grubu SekTeterlıgi Atatürk Bulvarı No 221 Kavakiıdere AVKAR\ adresme muracaatları ılân olunur Amerikalı ünlu zenci şarkıcı Paul Robeson oldu uzun ömürlü saf süt . doğal besi değerinde . rengiyle, kokusuyla.tadıyla .sağıldıgı tazelikte Trakya ran sağhklt «ektenrnn tadırieunlu sutu T r ^ y a Sut veGıda Sanayıt A S nın Edırne dekı modern fabrıkaanda Alfa Laval * tesslennde U H T teknığîytetslendi TetraPakambalajtarda sunuldu Rengıyle kokusuyla tadıyla tabılığıyie sağıldığı tazelikte aze ulaşan dıye Eîesı değerım yrttrmeden uzun omurluolsun dıye PHtLADELPHt* (4NK4) t n i u zencı şarkıcı Paul Robeson Bırleşık Amenka'da Phıledelphıada olmuştur Robeson, 77 yaşındaydı 192(Herde buyuk bır şohrete ulaşan Robeson, daha sonra Bırleşık Amenka'da zenalerın haklannı savunmuştur Bunun uzenne Amenkan hukıanet yetkılılerıvle çatışmaya başladı \e çeşıtlı baskılara maruz kaldı Paul Robeson 1940 larda Sov vetler Bırlıgı ne vaptığı bir zıva retten sonra sosvalızmı ovdugu ıçın 19aO'de kurulan Maccarthy komısyonu tarafından sorguya çekılmıştı VE F AT t I Merhum Mostaf a Nı\ azı Bejın Sadıye Kojusojsalın oglu Zehra Turknan ın eşı Tarkan Tur«.nan Sevım Gun duz ve \a\uz Turklıan ın babası Aysan Turknan ın ka vınpeden Zeynep Gunduz, Esra Turkhan ve Alı Hajdar Turkhan ın dedesı, Nedım Topuhan Zamır Kojusoysal Enver Eralp ' e Semıha Ha nım ın agabeyı Denızcılık Bankası emeklı memurların dan, (basın 2/165) 667 MEMUR ALINACAKT1R îşyen Ömraniye'de bulunan PTI Araşlırma Laboratuan MUdürlügüodek) münhal memur Kadrolannda çalıştınlmaR üzere 2 Şubat 1<T}6 Pazartesi günu saat OSUO'da yapılacak sınavla 9 ERKEK memur alınacaktır. isteKliıertn: 1 E D az orta ve dençı okuı mezunu, !l * »aşını geçmemış 3 Askeritgim vapmış olmaıan, ve en geç Mi 197« cuma gtınü saat noove uadar dilekçe, dıploma nüfus cüzdanı ve i. adet totografla Omranıye ">ıie İ mevtç Kenan Turkhan trakyanın sağfıklı ineklerinden \ sagıldıgı tazelikte... vefat etmıştır Cenazesı 2o 11976 pazar gunü Kadıkoy Osman Ağa Camıınden oğle namazını muteakıp kaldırıla caktır saf sut
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle