12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 25 Ocak 1976 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 25.1.1937 HATAYIN İSTİKIAU Cenevre. 29. Ocak (a.a.) Hatayın istıklâli hakkında Türk ve Fransız delgeleri arasmdaki anlaşmada neler bulunmaktadır: 1 Sancak, Mületler Cemıyetirun garantisi altında olarak içişlerini tam bir bağımsızhk ile idare edecek fakat siyaseten Suriye devletinin kadrosuna dahil bulunacaktır. 2 Sancagın kendi parlamentosu ve hükümeti olacak, sancak kendi esas teşkilât kanunlarını tatbik hakkını kazanmıs olacaktır. 3 Sancak Askerlikle ilgisi bulunmayacak ve halkı askerlık hızmetine tabi tutmayacak. 4 Türkiye İle Fransa sancağı her türlü saldınya karsı birlikte korumayı garanti etmektedir. Hataya verilen bu muhtariyet tam bır Istıklâl ve bagımsızlık anlamını taşunaktadır. Hataym askerlikten yoksun bırakılmasma karşılık Türk ve Fransız askeri heyeti sancagın her an emnıyeü nt nazaret edecektir. • Yurdun her yanmda etkisini göstermekte olan karakış vüzunden bazı ıller arasında ulasım kesilmıs, her taraf donmus, va purlar denıze çıkamayıp havanın musadesini beklemektedirler. • Büyük Türk musiki tistadı ut sanatkân üdi Nevres evvelki gün hayata gozlenni yummuştur. BULMACA SOLDAN SAGA: 1 Maraş ılımize bağh bir ilçe. 2 Sınırlanmıza en yakın bir Yunan adası. Tersi stronsiyum'un simgesi. 3 Bilirkişi. 4 Tersi baş tarafına sessiz bır harf getırildığinda atesli silâhlarda namluların içindeki çiziklere verilen isim belırir Ucu halkalı ciavta. 5 Dolayısıyla anlatma Eşi olmayan biricik. 6 Sebep, neden (eski dil). 7 Bir göz rengi Gaziantep llimizin bir üçesi. 8 Orta Anadolu'da bır ilçe Bir ısim.9 Taş, maden, toprak gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak. TUKARroAN AŞAGITA: 1 Dört halife devrinden sonra Müslümanlıkta ilk devlet saltanatını kuran halife soyu. 2 îki maden parçayı birbinne yapıştırmak için eritilerek sürü 123456789 len kalay veya başka maden Tersi, çok, fazla anlamında bir söz. 3 Bir emir Sinirli 4 Ad. 5 Istanbulda bir semtin adı. 6 Bir bitki Bir şeyin para karşıhğında belli bir süre sahibi tarafmdan başka birıne verılmesı. 7 Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşıt parçalardan herbirl Tersi ortasına sesli bır harf getırıldiğinde bir emir belirir. 8 Tersi kural 9 Çevren, göz erimi Kalayın simgesi. DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAGA: 1 Dolayım. 2 Etlk At. 3 Von Papen. 4 Karaman. 5 Is Şayak. 6 Mor Yas. 7 Rum Tere. 8 Dubara Al. 9 anuT Si. TUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Devrim dA. 2 Oto Sorun. 3 Link Rubu. 4 akpaŞ Mat. 5 Aras. 6 ltpaY Tas. 7 Emaye. 8 Anakara. 9 ît Sele. Japonya'da özel şirketlerin "Geyşa partileri,, için harcadıkları paranın devlet bütçesindeki savunma giderlerinden daha fazla olduğu açıklandı TOKYO, (ANKA DPA) 1975 yılında Japon firmalannın, ü'kelerine gelen yabancı konuklan ağırlamak ve onlar onuruna «Geyşa Partileri» düzenlemek içuı 1 milyar 923 milyon Yen har cadıklan açıklanmıştır. Buna kar şUık ülkenüı bütçesinde savunma harcamalanna aynlan pay 1 milyar 512 milyon Yen'dir. Japon şirketlerinin bu tür eğlenceler ıçm ayırdıklan îonlann, şirket bütçelerınde sosyal hızmetler ıçın aynlmış rcvktann yüz de 40'mı oluşturduğu bildirilmektedir. Japon şirketleri iş Rörüşmeleri için üıkelenne gelen yabancı konuklan da iş arkadaşîarı onuruna düzenledikleri bu partilerin faturalannı vergilerinden düşmektedlrler ve Japon hükümeti bu tür harcamalan «işlerin gellştirilmesi için harcamalan» olarak niteiemektedir. Bu rür partilerde «Geyşa» adı verilen ve özel bir eğitıme tabi tutulmuş olan Japon kızlan. konuklan ağırlamakta, onlara içki ve yemek sunmakta, onlann hoş ça vakit geçlrmesirü sağlamaya çalışmaktadır. EDEBIYAT SOHBETLERİ Öyle bir an gelir ki^lıskanhklar pasmın nice yeni ışılüları sandıgımızdan hızlı ve etkıli bır güçle söndürdüâ^ınü gördüğümüz; iyı okuyucu yaoabılmek için artık geç kaldığımız meraklar, yalnız polis romanlan. nın oburluğunda avunan bir öoyumsuzluk yönündedır, demişim; ögretmenyennmesiyle. Bu eğitinı sorununu ıncelemek dileğmde degilim, diye sıirdürmüştüm. Polis romanlarmm geçen yüz^nl sonundan gunümüze gelen renklı ^örünümünü de açıkJamak ıstemıyorura. Arsene Lupın'm ınce kurnazlı^ından, Sherlock Holmes'in soâukkanh ve bileşimci dıkkatine, Pmkerton bürosunun ortak çalışmasmdan komiser Maıs^et yönte mine doğru gerçekten tam bir gelisme vardır. Sonunda frünümüzün sürüm kahramanlan: Bir eli yüz mıllık direksıyon hızmda, bir eli kırk beşlığin nişan kabzasında aynı derecede başarılı, beş duble viskiden sonra bile en ınce noktada dikkatli, yakışıklı, çapkın, döğüşken Mike Hammer, Lemmy Caution, James Bond... Belki de bütun bu örneklerin becerikü ustalıklannda her ülkenın değişik kahrarrıan anlayışıyla her ülkede polis üniformasına karşj duyulan glivensiz korkunun bir tepklsini gormek olanagı da bulunabilir. (Yeni Ufuklar 147. ekim 1964). Beş yıl sonra konuya başka bir açıdan yaklasmışım! Jarnrs Bond örneğinde de, kendi cagm. da Robinson'a yüklenen sorevler toplamını buluyonım. Issız adalarda, engin denizler yalnızlığında insanın doğayla çarpısması bıtti artık. Yeni çatışma alanlan var. Bu yönlerde imrendirileeek, ısteklendirilecek genç kuşaklar Robinson'un ycnilmez basansmı örnek gösterio yüreklendıren burjuva çagı gibiserüven dolu bir jaşamın inanılmaz nimetlerini sunan bir kapitalist emperyalist düzenüı çeiici cağrı. sı. Gözlüğtinden cantasına, gömleğınden otomobiline kadar her ayrıntıaa yaygın özentıler yaratan, modalar salgınında gilçlü etkiler yapan bir dilekler, öz!em ler kümesi. ... Her seyden önce James Bond, bıreyin eğitimi için örgütlenmiş toplum kurumlannın erişebilecekleri en son aşamayı belirleyen bir başanlar toplamıdiT... Bond, bütlin aynntUanyla özeldir. Sürekli propagandisı yapılan o eski Entelijens Servi Rauî MUTLÜAY Bir akşamüstünün Fir halkın oğlu olmak, ooa illşkın ne varsa bilmek degil mıdır? Anlatabilmek degfl midir, ne varsa yasadığı, düşlediğı? Dolaştam bir akşamüstü böylece üzgün, tank Kurcalayarak içımde zavallı, paramparça bir şüri. Yağda eızırdayan balığı ve sarhosu gördüm «Ay yok ld... Nasü görürüm onu..» diye mınldanıyordu Caminın avlusunda Kadir gecesi hutbesinı dinledim «ükeye bir ıkı..» diye bağınyordu kahvede 'jirt. Kınk dökük izlenimlert bir akşamüstünün Kırli bir denız, televızyon, yukan katta bagıranlar Kurşuna dizıldi tspanya'da beş gertllacı Türkiye'de beş on gün sonra seçim var. Bense umudumu yitirmeden, şiire ve arkadaşlıga özlemle, Yitırmeden umudumu bir gün gerçekten oglu olabümeye oalkımın Her dakka yeniden kavramak çabasmdayım yaşamayı Ve şıirıni yazmak çabasında; çarpıntılar içinde yeniden dogma çabasındakı insanın. ATAOL BEHRAMOGLU (MUitan 13, ocak 1976) BOND COLUMBO sin desteğinde. Robinson pibi tek başınadır. BUtün güçlerle donatılmıştır; tıpkı Bobinson'un batık gemınin bütün toplum mirasına konusu gibi. Silâhı, otomobili, çantası pasaportu, kılıgı, kulanacağı araçlann bepsi sonsuz bir özenle hazırlanıp buyruğtına venlmistir. Ve elinde bir insanın özleyebıleceği bütün olanaklar: Kumar oynayabılmesi için yüz binler, en ıyi ölçüde vaşayıp harcayabllmesi için hpsapsızca kullandıgı çekler, isteöigl uçağa binebilmesi İçin iletler, istediği otelde kalabilmesı ıcm aynlmış yerler, istediği kadınla yatabilmesi için sağlanmış sorumsuzluklar, istediği kişilıkte görünebilmesi için sahte kimlikler... Ve en önemlisi, bir insarta tamnabUecek özgürlüklerin hepsi nin sınınnı aşan bir yetki: İstediği adarm vurabilme, öldürebılme hakkı... Robinson, yeni dünyalara açılan burjuva sömürgecilerinin yenilmez insan örneğiyse, James Bond; burjuvazinin şimdi kıtalar ve uluslararası illsküerde kavga veren kapitallst emperyalist yayılışmda görev almıs yeni kahramaındır... (Yeni Ufuklar. 210, kasım 1969). Biliyorsunuz, yanm yüzyıldır polis romanlan yazarak yüzden fazla dile cevrilen Agatha Christie geçenlerde öldü. Eserinin toplam özelliklerine egUenler, onun da durmuş oturmus eskı sömürgeci İngiltere*nin roalıkâneler özelligüıi yansıttjgına dikkat ediyorlar. Daha çok kapalı yerlerde işlenmis sebebi bilınmez cinayetlerln çözümünü yüklediğl kahramanı Hercule Poirot ise, her şeyi yalnız düşünerek, arayarak bulan bir zekâ kahramanıdır. Sonucu bilinmez sorunlann dikkatle aydınlığa çıkanlmasında okur merakıyle birlikte yürür. İlk adının nddı SINEMALAR BEYOGlU ANKARA (H 1( M) : 1 Deli Yusuf C. Arkın: 2 Eski Karyola R.L AS (47 63 15) : Aşka Susayaa Kız G. Guıda R.L ATLAS (44 08 35) : Harakiri A. Işık R. DÜNYA (49 01 « ) : Aşka Suyayan Kız G. Guida R.t. EMEK (44 84 3») : Günaha Davet G. Guida R.L (2. hafta) FİTAŞ (49 01 M) : Fahişeler Dosyası J. Brown B. Steele İNCİ (40 45 95) : Babacan C. Arkın M. Ar R. KENT (47 77 t2) : Arzular Uyanınca E. Fenech R.Î. KONAK (48 26 06) : Tokat A. Girardot L. Ventura R.F. (2. hafta). LALE (44 35 95) : Babacan C. Arkın M. Ar R. MELODİ (M 13 14) : Canım Benim E. Fenech R.L MISTIK (46 15 14) : 1 Dehşet Şehri F. Nero: 2 Merhaba Bebeğim F. Duru R.T. ÖZLEM (66 60 83) : 1 Ates Böceği T. Akan; 2 Bitirimler Sınıfı P. Savas R. SARAY (44 16 56) : Ateş Böceği T. Akan N. Nazır R. SES (45 M 16) : tsveçli Emanuelle H. Leipnitz S. Mangs SİNEPOP (44 24 22) : Arzular Uyanınca E. Fenech R.L SİTE (47 n 47) : Fahişeler Dosyası J. Brown B. Steele ŞAN (40 67 «I) : Ateş Böceği T. Akan N. Nanr R. YENİ MELEK (44 42 89) : Iki Serseri K. Carradine T. Skerritt R.L YUMURCAK (61 01 91) : 1 Ateş Böceği T. AJcan; 2 Bır Tanem N. Çol R. BULVAR (21 35 78) : Ateş Böceği T. Akan N. Nazır R. HAKAN (23 42 « ) : Ateş Böceği T. Akan U. Naar R. İPEK (22 25 13) : 1 Babacan C. Arkın; 2 Yazık Oldu Yarmlara K. Inanır R. KRİSTAL (21 57 66) : Okşa Fakat Incitme R.T. MARMARA (22 38 60) : Harakiri A. Işık R. MURAT (24 05 56) : 1 Babacan C. Arkın; 2 Yarınlar Bizim A. R. Binboğa R. RENK (21 15 25) : Babacan C. Arkm M. Ar R. SUR (23 67 12) : Trafik Cemal F. Han Ü. Imre R. ŞAFAK (22 25 13) : Aşka Susayan Kız G. Guida R.L YILDIZ (21 11 37) : Arzular Uyanınca E. Fenech R.T. ZEVK (23 25 88) ; Aşka Susayan Kız G. Guida R.T. na ufak tefek, gösterişsiz, umut edilmez bir caba sahibi; tkincl adının uzaktan hatırlattığı gibl bıraz armut kafahdır. Böyleca gösterişe düşkün tngiliz okurunun ilk bakışta yadırgadığı, sonra basanlannı onayladığı Holmes • Maıgret karışımı bir tıp çıkar ortaya. Yazannın ortaya koyduğu zıhinsel sorunu da Bond gibi eylem kahramanlan degil. Poirot gibi düşünen kafalar çıkarabilir ortai'a, Sanınra televizyonlann sevimlı kahramanı Columbo'da da Polrofnun bazı çızgılen saklıdır. Ucuz ve buruşuk pardesüsü, kalender dağınıklıgı, çapaçul davranıslanyle gırdıgı ortamda hemen şaşkınlık varatır. Onun çözdügü bütün cmayetlerin Amerika'nın kokuşmus yüksek çev relerinde geçtiğine dikkat etmişsi nizdır. öyle kı Columbo'nun kıhğı bıle görev geregı gırdiği nevreyle eelişkı içındedir; böylece mUyonlarca kuçük insanın sevgısini kazanır hemen. O buruşuk, ucuz pardesü; bütün smokinleTle farkian venecektir sonunda. Columbo yumruk atmaz. tabanca çekmez, zor kullanmaz.. Admı sık sık andığı karısıvle örnek bir evlilik kahramanı olarak ortalama örnektır. Çirkin köpeğina düşkün, küçük otomobiliyle yetinen, gözü kamaşmayan bir kanaat kişisi. Ne James Bond'a benzer, ne Mike Hammer'e. Bir düzen adarnıdır o. Ardındakl polis örgutünün olanaklannı usul usul kullanır, böylece sanırım polis gücüne karsı doğan bir sevgınin de kaynağı olmaktadır. Amerikan televizyoncuları, kullandıklan aracın her seyden önce bir ev silâhı oldugunu iyi biliyor lar. Evinin basıt dekoru içinde oturan ve seyreden kısinin, kendi katının utkulannı görme dileğinde oldugunu saptamışlardır. Bir ev kahramanı olan Columbo dizisinde, dirliği bozan bütün suç lulann tutkulan önceden gösterılmiş, sergilerjmiştir. Seyirci, cinayetl kimin, neden lşlediğinl bilmektedir. Şımdi tath bir iş birliği içinde seyircirün bildigi gerçege doğru Columbo'nun yaklaşması baslanuştır adım adun, Onu seyreden milyonlar, Columbo'nun gerçeği bulma araşünsında onu sevgıyle destekleyen yar dımcılar deferindedir artık. Bir kibrit çöpünü, yakadan düşürül mus bir çiçeği ilgiyle değerlendinşini, kendi zekâlannın da değer lendirilişi biçiminde ızleyecekler dır. Her seyirci kendi dikkatinin onaylanmasmı Columbo'nun başa nsıyla birlikte görur. Boş gibi görünen sorgu konusmalan arasında tam ayrüık anında hatırlannuş özlü bir soru; Columbo' nun basını kasıyarak buldugu bir anahtar sözcük, seyircilerin tam beklediği şeydir. Dolarm ege men olduğu çevrelerin, para kay nağına sahip güçlerin, küçük insanın gözttjte ^leşürisidir Columbo. O, buruşuk pardesüsti, esM ve küçUkotomobili^iafcın va yas h köpeğlyle bir yaşam yetinmesi olduğu gibi; her hafta onun polislik basansmı izleyen milyon larca İnsan da, bir şükür duygu su içinde kendi köşesinin dirlikli mutlusu olarak kalabilir artık. Televizyon seyircisine James Bond'un ulaşılmaz güzellikleri gösterilir ml hiç? Kendi koltuğunda rahat etmiş kişilerin dar dünyalanndakl dirlik ve mutluluk değen tekrarlaülmalıdır. Top lum adına iz süren bu sönük adamın heT utkusu, kim bilir ne kadar kıskançlık ve haset kaynağını ortadan kaldırmaktadır? Bu bakımdan zenguı çevrelerde orta ya çıkan tutku cinayetlerinin bu küçük polise çözdürülmesinde de bir rastlanü yok. Toplum psikolojisinin gerektirdiği bir dikkat ürümi olmalıdır bence. KADIKÖY AS (36 00 50) : Canım Benim E. Fenech V. Caprioli R.L KAFKAS (37 43 68) : Harakin A. Tşık R. KENT (36 96 12) : Harakiri A. Işık R. OCAK (36 37 71) : Babacan C. Arkın M. Ar R. OPERA (36 08 21) : Tantana Kemal A. Akbaş R. REKS (36 01 12) : Ateş Böceği T. Akan N. Nazır R. SÜREYYA (36 06 82) : Mussolini Ölüme Gıderken R. Steiger H. Fonda R.L AK5ARAY TIYATROLAR ALİ P0YRA20ĞLU TİYATROSU (49 56 52) : Deliler Boşandı Paıarteaı hariç ber gün 2L30, cumartesi. pazar 15.30 ÇarKı Memnun Çarşamba 18.30. 8AKIRKÖY SANAT TİYATROSU Monte Knsto Hüsnü Pazartesi, cuma hariç her gece 21.30, pazar 18.30. B1RÜK SAHNESİ (48 53 46) : Faşızmin Korku ve Setaleti Pazartesi, salı hariç, çarşamba, perşembe 21.15, cuma, cumartesı 18.15, 21.15, pazar 15J5, 18.15. ÇEVRE TİYATROSU (25 01 78) Elemterefiş Pazartesi hariç. her gün 21.30 Pazar 15.00. DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU (44 46 75) : Haneler P e f jembe hariç her giın 21.30, çarşamba. cumartesi. pazar 16.30. DOSTLAR TİYATROSU (47 04 08) Ortak Çarşamba, cuma, pazar 18.45. Perşembe 21.30. Kerem Gıbı Cumartesi 15.30. Al pagut Olayı Cumartesi 18.45. Düşmanlar Pazar 15.30, Cuma 21.30. Ezenler Ezüenler Başkaldıranlar Çarşamba 15.30. Cumartesi 21.30. GONUL ULKU GAZANFER ÖZCAN TİYATROSU (46 80 91) : Kızlara Gozkulak 01 Pazarte*! hanc ner gün 21.30. cumartesi. pazar 16 0ü KADIKOY İL TİYATROSU ( M . Hepguler A. Açan) Delıler I Koalisyonu Pazartesi hariç her Canikom Pazartesi hariç Her akşara 21.30 cumartesi. pazar 18.00 gece 21.30. Çarşamba 15^0. CutnatUne). , ... mnHesı. Pazar 18J0 KENTOYUNCULAR1 (4« S S » ) 1 YAŞAR TOSUN flYATROSU Günden Geceye Çarsamba 15 no (Kadıköy) Duğun Çorbası 21.15. Perşembe 21.15 Ka Salı hariç her gun 21.30, cumarfesten Bir Kuş Uçtu Cuma tesi. pazar 18.00 21.15. Cumartesi 18.15 21.15. Pa HARBİYE (40 77 20) : Tatar Rasar 15.00 18.15. mazan Pazartesi, salı dışında her gece 21.00. Cumartesi. pazar ISTANBUL HALK TİYATROSU (47 18 86) : Kaynana Ambargosu 15.30. îki Kova Su Çarşamba Perşembe hariç, pazartesi. salı. 14.30 Cumartesi 11.00. çarşamba 21.30. çarşamba. cuma. FATİH (26 53 80) : Besleme :utnartesl 18.30. cuma. pazar 15 30. Pazartest. salı dışında ber gece HALK SAHNESİ OYUNCULARI 21.00. Cumartesi. pazar 15.30. (21 56 81) : Carrar Ananın SUâh Masal Masal Matitas Çarşamba ları Pazartesi hariç, çarşamba. H.30. Pazar 11.C0. cumartesi 15.00 21.30. pazar 15 'M. ÜSKUDAR (33 05 97) : Bernar18.30. cuma 18.30. 21.30. salı. perda Alba'nm Evi Pazartesi, salı şembe 21.30. dışında her gece 21.00. Cumartesi, TURK YAZARLARI TİYATRO pazar 15.30 Pırtlatan Bal SU (21 58 7*) : Yarınlar Kimin Çarşamba 14.30. Pazar 11.00. Pazartesi. saiı banç her gece 21.00. KADIKOY (36 31 21) : Cellât cumartesi. pazar 18.00. çarşamba Pazartesi, saiı dışında her gece 15.00 (matine). 21.00. Cumartesi, pazar 15.30. NEJAT UYGUR TİYATROSU GÜLTEPE (64 27 71) : Ana Ha(22 41 12) : Süleymaniyeli Paşaza nm Kız Harum' Pazartesi, salı de Suleyman Pazartesi banç dışında her gece 21.00. Cumartesi, ber gün 21.30. pazar 15.30. NISA SEREZLİ TOLGA AŞBAYRAMPAŞA (25 43 28) : KaKINER (47 18 86) : Caniko ÇardiFe Çiçekleri Pazartesi. salı şamba 15.30. cuma 21.30, cumartedışında her gece 21.00. Cumartesi, si 15.30. 21.30. pazar 18.30, 21.30 pazar 15 30. Beieşçil er Şahj Perşembe 1B.30. DEVLET TİYATROSU (44 31 91) 21.00 Paspas Pazartesi hariç her gece TEVFİK GELENBE TİYATRO20.30 çarşamba. cumartesi, pazar SU (36 0K 21) Yutraam Artık 15.00 (matine). Çekilîşi olaylı geçen Şirin'in Düğünü,, adlı film, Alman televizyonunda oynadı ' Türk Hükümeti çekime izin vermeyince, Almanlar çıplak arazide bir Türk Köyü kurmuslardı KÖLN, (ANKA) ÇekiUşl olaylı geçen ve Almanya'daki Türk işçileri ile bunlann Türkiye'deki köy yaşantılannı, sosyal sorunlannı konu alan «Şirin'in Düğünü> adü film, Alman televizyonunda gösterilmiştir. Türkiye Hükümeti, Helma Sanders adlı bir Alman yapımcmın yönettiği ve önemli rollerinl Türk Alman TV'sinde sösterilen ve Turklerin yaşantısuu konu alan bir sahne amatör aktör ve aktristlerinin oynadığı filmin Türkiye'de çekimine izin vermemişti. Bunun üzerine, Almanya'da, çıplak arazi üzerinde bir Türk köyü insa edilmiş. Filmin Türkiye'de geçmesi gereken sahneleri burada çekilmişti. Film, Anadolu'nun bir köyünde yaşayan bir Türk kızının sevdiği genci aramak üze «Şirin'in Düğünü» adb fllmden re Almanya'ya Işçl olarak gelişi ve burada başına gelenleri anlatmaktadır. Çekim sırasında bir başka güçlük, başrolü oynayan Ayten Erten'in rol gereği gıttiği ısçı yurtlarında, Türk işçılerinden tepki görmesl olmuştur. Bazı Türk İşçileri, Erten'in giysilenne itiraz etmişler, bir Türk kızının açık saçık giysilerle kamera önüne çıkmasma izin vermeyeceklerini söylemişlerdir. Sonuçta, tüm zorluklara rafmen filmin çekımi tamamlanabilmiş ve «Şinn'in Düğünü». önce Köln'de basın measuplanna, daha sonra Alman televizyonu birincl programında salı gecesi, Alman halkına gösterilmiştir. ECZANELER BAKIRKÖY: İnan, Ferda (Yeşilkoy). Yayla (Kanarya), Bizim (K. Çekmece), Merkez (Safaköy), Şükran (Esenler), Osmaniye Sağ lık, Şmnevler, Nusret (Bahçelıevler) BEŞİKTAŞ: Yeni Ihlamur. Jale, Dereboyu (Ortakoy), Boğaziçi (Bebek), Pinar (1. Levent) BEYKOZ: Betin BEYOGLU: Pelit, İkikapılı, Demzel EMlNÖNt: Ketenciler, Gürkök (Çemberlitaş), Kumkapı, Sarım (Aksaray) EYUP: Yaprak, Büyük Halk Saadet (Bayrampaşa), Ümit (Rami), Levent (Silâhtar) FATİH: Betül, Çırçır, Sağlık (Fındıkzade), Valide (Aksaray), Hayat (Samatya). Akalm G. O. PAŞA: AH Galip, Balkan (500 Evler) KADIKÖY: Murat, Yeni Sağlık, Can, Selâmiçeşme, ördal (Cadde bostan), Guneş (Suadiye), Papatya (Göztepe) KARAKÖY: Merkez KASIMPAŞA: Bahrıye, Hilâl SARIYER: Işık, Şifa (Yeniköy) ŞİŞLİ: Eda, Şenel, Özden, Gayrettepe, Bengü (Hürriyet Mah.), Çeliktepe. Çimen (Sanayi Mah.), Neşe (Okmeydanı), Mukadder (Gultepe) ÜSKUDAR: Kocaçınar, Levent, Şener, Kuzguncuk, Ümranıye ZEYTİNBTJRNTJ: VeUetendi MSPMi Okur, Almanya'daki Türk işçilerine psikolojik baskı yapıldığını öne sürdü ANKARA (ANKA) Zonguldak MSP Milletvekili Mehmet Zekı Okur. Alman televizyonunda gösterilen «Şirin'in DUğünü» adlı filmin Türk kamuoyunu üzdüğünü söylemiştir. Okur, bu konuda düzenlediği basm toplantısında, bu tür füm ve araçlarla. Almanya ve diğer Avrupa ülkelenndeki Türk işçilerine psikolojik baskı yapıldığını, bu baskıların son sıralarda iyice yogunlaştığını öne sürmüştür. MSP MilletvekUi, 20 ocak 1976 günü saat 2123 arası Almanya'da en fazla seyirclye sahip binncı kanal yayınında gösterilen filmde, Türkiye'nin çok gerı kalmış bîr ülke gibi gösterildiğini, Türk kadınlannm hayal duygusu ve gelenekleriyle alay edildiğini iddıa etmıştir. Filmde Yunanlı oyunculara da rol venldiğini söyleyen Okur, Türk kadınlarının Yunanlılara boyun egme'k zonmda kalıyor gibi göstenldiğinı de öne sürmüştür. Okur, Fransa ve Almanya'daki işçiler üzerinde yürütülen psikolojik baskınm, çok sayıda işçinin Türkiye"ye dönmesıne yolaçtığını söylemiştir. Militan'ın son sayısında Ataol Bebramoğln'nun, birbitinden ayn yapı ve konuda, dört güzel şilri vaT. Bir konuşmasında «şiir, zorlamayla, setnalarla yazüabilecek bir şey rtFfil» sözünü vurgulamıstı. Şimdi içten özeleştiriler aşamasında. «Bedri Rahml'den Ozür» şiirinde açıklıkla söylüyor: «Yaşarken değerini bilmek söyle dursun / Tadına blle varmadık resminin, şüri nin. / Yüreği sımsıkı kapalı krmimran / Kimimiz elinde tutsak öfkenin, gururun. / Sev giaiz, dostluksuz yaşam neye yarar oysa / Diişsüz, hayalsiz sanat neye yarar? / Ama yine de bağişia sen blzi Bedri L'sta / Kötüciil olduysak böyle. bunda yaşadığımız şn dünyanın payi da var.» Yfirefl sımsıkı kapaü ounamak ne güzel. BİR JiitiN 6EUJİM! *•• TELEVİZYON 14.10 ETtT BALESİ 15.00 TELESPOR Bu haftaki Telespor'da Galatasaray ITU ve Beşıktaş • Fenerbahçe arasındaki basketbol lıg karşılaşmasın dan bolümler naklen yayınlanıyor. Programda aynca Müfettış ve Temel Eeiî adlı çizgi filmler. Türk halt muzıği, Türk sanat müziğır de Aysel Mutlu, Türk hafü müzığınde Atıllâ Yelken Selçuk ve Rana Alagöz var Gızlı kalan rekorlar, yüzmt ve atletızm, otomobıl seriı sınin yanı sıra Alı Poyrazoğlu'nun sunduğu bır parodı ile Cenk Koray'ın sundugu TeleKutu ve Ne Dersıniz adlı yansma bolümü yer alıyor. 19.05 TATLI SERT «Yaşayan Ölu» Kuçük bir bölgeye yerleşeri yabancı ajanlar. İngiltere'sn ele geçirmek amacıyla yer altında bir ordu kurarlar. Daha önceleri bir maden ocagı olarak kullanılan bu yorede olmuş bir lord, ajan lar tarafmdan dirilmis göstenlır ve oradaki halk korkutularak kaçırtılmak istenır. Ancak olaya bayar Emma üe bay SteM 20.00 HABERLEE VE HAVA DURUMU 20.35 TELEVİZYON FtLMİ «Zincir ve Nehır» Başrollerini Paul Dougla ile Betty Mocormarck'u. oynadıklan filmde kuduz oldugunu sanan bir adam. çılgın sel sulanndaki bir ağaca kendini zincirle bağlar. Adamın kızı ise ya babasırun akülı bır adam olduğu ve zincirlerden kurtarüması gerektiğine, ya da delırmiş olduğu için başkasına zarar vermesini önlemek amacıyla vurulmasına karar vermek durumundadır .. 21.05 ÇOK SESLİ SANAT MÜZİGt Faruk Güvenç'in sunduğu programda Orhan Tanrıkuîu yönetimindeki Televizyon Orkestrası, Rossini*nin KülKedisi uvertürü üe Weber"ı. Oberon uvertüriinü seslendirıyor. 21.40 KOMİSER COLUMBO «Saygon'a Altmış MU Kala» Kitaplan fok satılan yazar Malleroy, bağlı bulunduğu yayınevınden aynlmak ister. Çok satılan yazar Mal» leroy, bağlı bulundugu yayınevinden aynlmak isterken yazdığı Vietnam'la.ügili kitabı da anlaşma yaptığı yeni yayınevıne vermek ıster. Eski patronu bu duruma smirlenır ve Vıetnam' da savaşa katılmış eski bir asker arkadaşı aracılığıyla yazan öldürtür. Yayınevi sahibi de daha sonra asker arkadaşmı öldürür. Komiser Columbo. bu kanşık ci nayetlen çözümlemeye çalışır... 22.55 GLNE BAKIŞ VE KAPAMS RADYO TRT 1 1315 M. Toper'den şarkılar 13.30 Bölgesel yayın ve reklâmlar 15 00 Kısa haberler 15.01 Spor magazın iHaber MerfcezO 17.02 Bölgese) yayın 19.00 Haberler 19.30 Bölgesel yayın 20.15 Ocakbaşı 20.45 Saz eserleri 20 55 Çocuklar ıçm 21.00 Kısa haberler 21.02 Dinleyicı ısteklen (Turk Sanat Müzığı) 21.30 Spor sergisi 22.00 Kısa haberler 22.02 Dinleyicı ıstekleri Hafif Müzık 22.30 Türk bestecıleri 23.00 Haberler (Hafıf Batı Müziği) 23.10 01.00 Bölgesel yayın 23.10 Türküler 23.30 Bizden ve Batıdan 24 00 Kısa haberler 00.02 Gece konserı (Klâsık Batı MUziği) 00.55 Kısa haoerler 01.00 05.00 Gece yansı TRT 07.00 07.02 08.00 09.00 10.30 11.00 11.30 12.30 13.00 13.30 14.15 15 0ü 16.00 16.3U 17.00 III COLUMBO ŞUBÂT SONUNDA 2 SAATE ÇIKIYOR Turkiye Televizyonlarının sevımlı komisen «Columbo» şubat sonunda, çift bobin ve ıki saate yakın bir seküde yayma girecektir. «Kacak»tan sonra Turkiye Televızyonlarına gelen ve kısa zamanda en az Kaçak kadar lîgi top layan Komiser Columbo, bilmdıği gıbı, pazar akşamlan tek bobin ve 55 dakikalık sure içinde yayınlanmaktaydı. TV yetküilen 55 dakikalık Columba serisinden ellennde 4 tane kaldığını ve bunlann dublajlarının yapıldığını bildirmişler, y e nı getırtilen «Columbo» serisinin ise çift bobin olduğu saptan mıştır. Konu yönünden iki bölüme ay nlmasına ımkân olmayan Komıser «Columbonnun, önümüzde ki ay sonlarında iki saat süren filmleri yaymlanmaya başlayacak ve yıne pazar günleri ve muhtemelen hemen haberlerdea sonra yayınlanacaktır. Açılış ve program 05 05 Turkuler, şarkılar ve oyun havaları 06 C0 Kısa haberler 06.02 Günaydın 06.30 Bölgesel güııaydıa 07.00 Kısa haberler 07.02 Koye haberler 07.07 Bölgesel yayın 07 30 Haberler 07.40 Her hafta sizlerle 12.S5 Radyo • TV haberlert 13.00 Haberler TRT 03.00 09.00 09.30 10.00 11.00 11.15 12.15 13.00 13.15 13.30 I! Gün başlıyor Sabah konseri Yurttan sesler Çocuğun dünyası Bir solısttea türküler Bir polisıye oyun Klâsık koro Haberler Çeşitli müzik Kitaplar Dergüer ve 1400 14^0 Gorüşler Halk ozanlan geçiyor Her hafta bir ozan , 15.00 Iki solistten şarkılar 15.30 Opera ve Operetlerden Seçmeler 16 00 Oda müziği 16.30 îki solistten şarkılar 17.IJ0 Yaşanan tarıh 17.30 Turküler geçıdi 18.00 Çağdaş sanatçüarırmz 18.30 Iki solistten şarkılar Haberler Haftanın olayı 2U.0O Unutulmayan sesler 20 J 0 G ö n ü l telimızi titretenler 21.00 Yaşadığıinız topraklar 21.45 TRT çok seslı k o r o s u 22.00 Ademoğlu ç o c u k k e n 22.30 Haftanın p l â k l a n 23.15 Bir r o m a m m ı z vaı 23.30 23.35 24.00 Haberler Solistlerden seçmeler Kapanış 19.00 19.30 18.00 19.00 19.30 20.00 20.45 21.30 22 30 23.00 24.00 01.00 Açılış ve progran GUne başlarken Sabah konserı Müzık şolenı Günun konsen Türk Halk Müziğinuen Ornekler Muzık Magazın Oğle konseri Haftanın solısti Çağdaş Türk Sanat Müzığı Çağlar boyu muzık Gençler ıçın Solıstier ropluluklar Haltaaa bır Sızın ıçın seçtiklenmiz Hazırlayan: Güneş Fevzıoğlu Pazarın plâklan Caz müzığı Bır aibüm Müziğe Çağn Hazırlayan: FaruK Yener Barok muzık Tatıl gecesi Hazırlayan: Istek Hağıum Caz müzığı Gece Konseri Gece ve müzik Program ve kapanı?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle