09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şiir ve Cinayet Edebiyat ve Sanat (Jzerine Seçme Yaztlar Fiyafı: IS lira Isfeme adresi: (AGDAJ rATINURI Cağaloğlu Halke»i sokak No. 3441 Istanbul oaıan Dirtocı. uumnurıy 52. yıl, sayı: 18493 Kurucusu: FÜNDS NADt BIR DÜ] Melih Cevdet ANDA1 fiyatı: 20 lira lıleme »dresi: U6DAJ V&YtNURI Cağaloğlu Halkevı sokak No. 3941 Islanboi 25 Ocak 1976 Pazar TRT'de üst düzeydeki yöneticilerden bir kısmı izine ayrılıyor, bir kısmı da bajka görev istiyor Ankara Savcılığı, TRT Genel Müdürlüğüne getirilen Karataş'ın, Atatürk'le ilgili sözleri konusunda Erzurum Savcılığını uyardı Haber Dairesi Başkanı Tezkan'ın dil konusunda yaptığı toplantıda. TRT de eski kelimelerin kuüanılması girişimlerine karşı çıkıldı Istanbul Barosu: 46 Karata§'jn Karataş hakkında soruşturma istendi Ne Istediği Belli ürürlükteki Anayasamız defişmeU imiş. Böyle buyuruyor Başbakan. «Anayasalar tabu değildir, değişmez şeyler değtldlr. O düşüncelerimizi 7 sene evvei ifade ettim» dlvor, sonra tkliyor: «1971 öncesinde bu Anayasa ile Türkiye pekâlâ idare edilebilir dtyenier, hemen 12 Mart 1971'den sonra bu Ana. yasa lükstür, bununla TürHvc idare edilmez dediler ve Anayasanın 55 maddesini değiştirdi. ler. Eğer bu Ana\asa ile Türki. re idare edilebilecek idivse bu 53 madde neden değişti?» Sofizm denUen biçimsel mantık yöntemiyle efrileri doğru imiş gibi göstererek düzeysel bakışlan bir süre yanıltmak olanağı bulunabilir. Örneğin, her kesin onaylayacağı soyut bir kavram olan «Anayasalar tabu ripğiidir» yargısına sığınır, ondan sonra vaJan yanlış bir takım lif oyunlariyle kendi çarıık düfüace ve niyetierinizıa verindeliğini ispata kalkışırsınız. Yukanki sözler cte bu sakat mantığa yeni bir örnek işte. Anayasalar elbelte tabu defcildir. Insan eJinden çıkma her yapıt gibi bir takım eksikleri, sksaklan bulunabilir. Toplumsal çelişmeye paralel olarak zamanla her Anarasanın eskiraesi, pereksemeleri karşılamakta yetersiz hale gelmesi de doğaldır. Ama doğru olan bu soyut yargı nerede, Basbakanın hareketlerini bir ölçfide freniediği için değiştirmeye can attığı 1961 Anayasası bakkındaki partizanca iü*ünctsi neredc? 1950 . 1960 yülan arasında geçirdiğimiz acı deneylere bir tepki olarak hazırlandığını bildiğimiz 1961 Anayasası her şey. den önce coğunluk istibdadına, yürütmenin keyfiliğine son ver. mek, yurttaş bak ve özgürlüklerini korumak, Atatürk tlkeleri ışıçında ülkemizi çağdas uygarlık yolunda daha ileri asamalara ulaştırmak amacını gütmektedir. Bu amaç, tutucu vc cerici çevreleri kuşkusuz rahatsız etmektedir. Onlann temsilcisi olan Başbakanın rahatsızlığı da buradan ileri gelmektedir. Yoksa kimi eksik, aksak yanlan bulunsa da yiirürlükteki Anayasamran bugünkü gereksemelerimlzi karşılayamayacağı söylenemez. Nitekün bu Anayasa ile ülkemiz sektz yıl pekâlâ yönetümiş, karma hükfiinetler dönetninde bile jürütmenin işlemezliği durumu gibi olaylar görülmemjştir. Ama başına buyruk davranmaya alışmış, halkın uyanmasından, bUinçIenmesinden tedirginlik duyan tutucu çıkar çevreleri, 1961 Anayasasım karşılarında her zaman düşman saymıslardır. 12 Mart'dan önce onu beğendikleri halde 13 Mart' dan hemen sonra Anayasaya lüks diyenler bizi ilgilendirmez. 53 maddenin hangi koşullar atUnda değiştirildiğini Başbakan her halde unutmuş olamaz. U değişiklikler yurdumuzu parlamcnter faşizme sürüklemek istıyenlerin baskısı ile gerçekieştirilmiştir. Değişikliklerin bir bölümüne parmak kaldıran muhalifler tse «ne kurtanrsak kârdır» düşüncesiyle hareket ediyor, ülkemizi katı faşizmin çizmesi altında ezilmekten kurtarmaya çalı.şıyorlardı. Anayasamızın bugünkü zedelenmiş halini bile öniinde bir engel olarak RÖren Başbakan, şimdi anlaşılıyor ki, şapkasını aüp gittiği ve perde arkasından gülünv seyerek desteklediği o dönem boyunca muradına tam erememiş olmanın üzüntüsünü çekmektedir. Yüksck Mahkeme kararlannı uyguiamayan, hoşuna gitmeyen devlet görevlilerini işinden uzak laştırao, öfretmcnleri oradan oraya süren, karı koca olanlan eşlerinden uzaklaştıran, gene de yetk» yetersizliğinden ya. kınan bir HiUcümet Başkanı, •caba nası! bir Anayasa ister? Onun, bizlere lâyık gördüğü Ijnayasadaa Tann ülkemizi koANKARA (Cumhnriyet Bfirosu) Ankara Savcüığı, TRT Genel Müdürlüğüne getirilen Şaban Karataş'ın Atatürk'le ilgili olarak söylediği bazı sözler konusunda Erzurum Savcılığını uyarmış ve soruşturma açılmasuu ıstemiştir. Savcılık, sözlerin Erzurum'da yazıhp söylendiğini ileri sürerek soruşturmanın oradan yapılmasını istemiştir. Ote yandan, CHP Erzincan Senatörü Ünsal, Saveılık lstediği takdirde bu konuda ilade ve belgeler verebileceğini açıklamıştır. TRT Genel Müdüru Karatas' ın ekıbi ile çauşacagım açıklaması ve kendi görüşüne uygun yayın politıkası izleyecegini söylemesi üzenne Kurumun üst düzeydeki elemanlan ya izne aynlmakta, ya da görevden alınmalaruu istemektedirler. TRT'de ZeW Sözer ve Ertan Karasu'dan sonra Merkez Haberler Müdüru Erdinç Saglam' ın da izne çıktığı, yerine Ercan San'm baktığı öğrenılmiştir. Bu arada Televızyon Eğitim Şube Müdüru Ertan Somuntaran da bır dılekçe vererek izne aynlmış ve başka göreve atanmasını istemiştir. Güneş Tecelli, özdemır Ince ve Gürol Gökçe de izne (Oevanu Sa, a, Sü. 7 de) atama kararı, hukuk devleti Slkelerini zedeleyen uçlara vahim bir bağlı durumdur,, olanlardır,, • ANKARA BAROSU YÖNETTM KURULUNA GÖRE, «HUKUKUN ÜSTÜNLÜÖÜNti ZEDELEYEN KARARNAMELER İMZALANAMAZ» îstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürlügüne atanmasına iliskin karan, «Hukuk devleti ilke(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) OMORFO Kıbrıs Turk Federe Devletı Başkanı Rauf Denktaş. Ada'da niıfus mübadelesi vapıldı£ını, toprak mubadelesının de vapılacağını söylemış. Türk toplumunun milcadelesınde degıl kan, ter bile akıtmavanlann «ancak bır kısmımn kurtarılmış Ada topraklanndan» ödün venlmesi yolundaki önerılerine sert bir dil le karşı çıkmıştır. (Uevamı Sa 8, SS. 4 de) Denktaş: "Kıbrıs'ta odun verilmesini isteyenler kökü dışarda aşırı CHP raporu: "Pazarcık'ta bozkurt bayrağı çekenler, halkın üzerine gelişigüzel ateş açtılar,, AVKARA, (Camhuriyet Bürnsu) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Must&ta Üstündag, dün düzenledı^i basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ılçesınde meydana gelen olayları yennde inceleven dört kişilik bır CHP parlamenter erubunun hazırladıgı raporu açıklamış ve «Pazarcıkta önceden planlı olarak nazırlanmış elleri mavzerlı, dinamitli, demirli • sopalı saldırganlar Pazareık halkınm üzerine ateş açmışlardır» demlşör. Üstündag, tMillivetçiligi Ulko nin vararlan olarak degil, kardeşlennı vo vakınlannm çıkar. lan olarak anlayan Dcmirel. tüm devlet görevlilerinin taraflı hareket etmesini lstemektedin» çekltnde konuşmustıır. Dcmirel'. in her iktidara eelişinde Ulkedeki anarşik olavlarm başlamasının bir rastlanrı olmadıgmı belirten Üstündag, bueiln Tür. kiye'de gelişen olavlann «Demtreltn carpık kanun anlayışıntn çagdışı tutumunun bir sonucu» oldugunu sövlemistir. ÜstündaS Czetle şu açıkiamayı yapmıstm (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Prof. Şaban Karataş; Sola yaslanmış TRT'yi bundan temizleyeceğini söyledi dergısınin sorularına cevap veren yeni TRT Genel Müdüru Profesor Şaban Karataş, Batı medeniyetinin çokmekte oldugunu soylemıştır. Karataş bu arada, «Atatürk'ün sbylediklerinın hepsı Tann buyruğu degıldir» de mıştir. Dergi muhabiriyle bir göruşme yapan Karataş, Atatürk'e bir milliyetçı olarak saygı duyduğunu belirtıniş ve bu arada, «Kıyafet devrimı diyorlar, ne olacak bu devrımden. Şapkayı al fesi at. Türk köylüsü o zaman lesı bulamıyor, gıymiyordu. Şim(Devamı Sa. 9, Sıi. 1 de) ANKARA, (ANKA) «7 Gün» SEYDÎŞEHİR'DE TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİNİN SAHTE GİRÎŞ FİŞLERİYLE TÜRK METAL'E VERİLDİCf ÖNE SÜRÜLDÜ Konya Bolge Çalışma Müdürlügu, Seydişehir Alüminyum Tesıslerinde çalışan 7 bin 600 isçinin toplu sozleşme yetkisini sah te olduğu öne sürülen üye giriş fişlerine dayanarak, Türk Metal Sendıkasına vermış, üye fişlerinin sahte olup olmadığının saptanması ıçin bır bilirkişi taraîından incelenmesine ilişkin mahkeme karanna karşın, söz konusu fişlerf mahkemeye vermerruştir. Bu arada Konya Ikinci Sulh Hukuk Mahkemesince üye fışlerinin üzenndekı ımzalann sahte olup olmadığının saptanması için bilirkişi seçılen Selçuk Eğıtim Enstitüsü öğrencilerinden Erdoğan Munis de hem sahte olduğu öne sürülen giriş fişlerımn kendisine gösterilmedigini, hem de bilirkişi seçildikten son Aykut SAĞANAK ra «Kişısel huzur ve güvenliginin kalmadığmı» öne sürerek bi lirkişılik gorevınden affını ıstemıştır. Seydişehir Alüminyum Tesislerınde çalışan 7 bin 600 ışçi MC Hükümetinin kurulmasından önce Ozgür Aluminyumîş Sendikası üyesi bulunmaktaydı. Özgür AlüminyumIş Sendikası da ıki yıl önce gerekli yasal işlemleri tamamlayarak, Seydişehir Alüminyum Tesisleri yöneti mi ve Etibank ile toplu iş sözleş mesi yapmıştır. 1975 yılı mart ayı başınds SUleyman Demirel'in Cephe Hükümetini kunnasından bir ay sonra, Türk Metal Sendikası Seydişehir'e gelerek merkez şubesi kunnuştur. Bu sendikanm da Seydişehir'e gelmesmden sonra Uçede olaylar başlamış ve 2226 aralık günlerınde ilçenin bir savaş alanı halinı almasına ve bir işçmın ölümü ile onlarcasının da yararlanmasuıa kadar varmıştır. Toplu söıleşme Daha sonra süresi bıten toplu (Devamı S». 9, Sü. i de) Devrımci Sağlık Işçüeri Sendıkası Başkanı ve Genel Saymanı bıçakla yaralandı Devrimci Sağuk İşçilerî Sendıkası Genel Başkanı Cemil Or. kunoğlu ile sendikanm Genel Saymanı Düzgiın Halis, dün ışçilerin dıreniş halinde bulunan Vatan Hastanesi önündeki grev çadırlarında bır kişi tarafından bıçakla yapılan saldırı sonucu yaralanmışlardır. Olay, dün saat 22 sıralarında meydana gelmiştir. Vatan Hasta(Devamı Sa. », Sü. 8 de) CHP'li Caneri, Ülkü Ocaklarının bir siyasi parti ile organik bağ içinde bulunduğunu bildirdi AVKARA, (APIKA) CHP Çanakkale MUletvekih Orhan Canen, Içişleri Bakanına yazılı olarak cevaplandırmak üzere bir soru önergesi venniş ve «Ülkü Ocakları Perneği yönetıcileri ve bir siyasi parti genel başkanı ve vöneticilerinin verdikleri demeçler den anlaşıldığına göre ikı kuruluş arasında organik bır bağ mevcuttur. Bunu BakanlıSmız incelemış midır?» dıye sormuştur. Orhan Canen. Ülkü Ocaklan Derneklerinın ne zaman kimler tarafından ve ne maksatla kuruldugunu. penel merkezinin nerede oldugunu, üye sayısının ne kadar oldugunu ve demegin polıtika ile ugrasmasınm mümkün olup olmadığım da îçişleri Bakanından sormuştur. Caneri. Ülkü Ocaklan Derneginin vasalann dışına düştügünü belirterek kapatılmasının gerektigini de belirtmiştir. Silopi'deki Jandarma Komutanının, ÜlküBir Derneğine üye olunması için halka baskı yaptığı one suruldu Ziya AKSOY Başbağ'culann yönetimindeki Bolu Erkek Öğretmen Iisesinin girifL. Bozkurtlaştırma hızla gelişiyor Bolu CHP îl Örgütü Başkanı Haluk Karabörklü'ye göre, «Hazırlanan mizansen başanya ulaşmıştır.» Devrimci öğrencüer kendi ayaklan ile kapana kıstırılmışlardır. Okul kantıninde yemeksiz, içmeksiz bu gönüllü tutukluluk dört gün sürüyor. Dört günün sonunda polis kantine giriyor ve öğrencileri bahçeye çıkanyor. Bolu en soğuk günlerinden birini yaşamaktadır. Hava sıcaklığı sıfınn altında 1720 derece civanndadır. Olduklan gibı kantine giren öğrencilerin çoğunun üstunde pardesü bile yoktur. Eşyalan yatakhanelerdeki dolaplardadır. Buna rağmen en ınsanlık dısı bir sürme olayı, polis zoruyla gerçekleştiriliyor. Gençlerin kantinde bulunduk DÎYARBAKIR Mardin CHP tl Başkanı İsmaıl Ilek, Silopi Beledıye Başkanı Reşat Oktem, CHP tlçe Başkanı Mehmet Haşımoflu, Cizre CHP tlçe Sekre teri Avukat Halil MenztlcioSlu ve Yönetim Kurulu Uveleri. dün Dıyarbakır'da bır basm toolantısı düzenleyerek. «Silopi Merkez Jandarma Bırlik Komutanı Üsteemen Ahmet Cem Ersever, ilmi Merkezinde müdür Kemal Feçede ÜlküBır dernetinı kurdura daı Coşkun'un odasına asılan boz rak. derneğe Uye olunması için kurt resimlerinı dogru buluyor halka basta vapmakta ve srirt? musunuz? Bulmuvorsanız herbeyannamelerini bizzat dağıthangi bir koguşturma yaptınız maktadır» demişlerdir. mı? Yapmamışsanız bu politik davranışa sız de katılmış olmu | Üstekmenin ilçede CHP'lileri yor musunuz?» ı (Uevamı Sa. 9, Sü. 6 da) Bu Köşeden YURT DIŞINDAN Altan ÖYMEN ir yurt dısı gezi, beni bu köşeden biraz uzak bıraktı. Dışandan da Türkiye'deki geUşmeleri tzletnek bolay oloıuvor. Gerçi tren istasyonlannın pazete bayilerinde, bazı Türk gazeteleıi var. ama bunlar Türkiye'de çıkanlar gibi değil. savfalannın büyük bir böliimünü orada hazırtıvorlar. Ve oradaki Işçilerimizin sorunlanvla ilsiU haber ve yazılara avınvorlar. Bununla birlikte bir şeyi çok lyi izlemek, Türk cazetesi aramadan da mümkün: Öerend olavlannda 8lü sayısuıdaki gelişmelertBunun tnevsün başından beri Hten 15'e. 15ten 16'ya. lS'dan 17've çıktığını yabancı eazeteler de, hava raporlannda tst vükselişinl verir gibl her çün kısaca bildiriyorlar. Anlaşüan bn iş artık olağan bir haber konusu haline gelmiş, trlanda, va da Liibnan İç savaşlanndaki ölü sayısı gtbi O da her gün belirtiliyor. üalnız onlar da biraz aynntı verip arada blr resim vayınlıyorlar Yornmlar yapıyorlar.. Televtzvonlarda Kelfast'tan ve Bevrut'tan olay sörüntülerl iılivorsunuz.. Türkive'den ise sadece birUd cümle: BOLU'DAKİ OLAYLARIN ARDINDAN... Yalçm PEKŞEN Bozknrt rozeti öte yandan Muğla MHletvekili Halil Dere de Millî Egitim Bakanına cevaplandırılmak \izere bir soru önergesi vermis ve sivasl parti sembollerinin rozet olarak okulda öğrencilerin taşımasınm. bazı okul yöneticilerinin boz kurt rozetlerini ögrencilere taktırmasının yasal olup olmadığını sormuştur. Halil Dere, soru önergesinde şövle demistir: «Izmır İkiçeşmelik Halk Eğiti Orman Bakanlığının tomruk üretimini kısıtlaması, kereste fiyatlarında anormal artışlara yolaçtı Kereste fiyatlar: anormal biçimde yukselmeye devam etmektedır. Bırkaç ay once metreküpü 500 600 lira olan köknar tomruğu 1300 1600 liraya satılmaktadır. Fıyatların yükselmesine Or man Bakanlığının takındığı hatalı tavrın yol açtığı piyasada belırtilmektedir. Orman Bakanlığı, 1975'de bir önceki yıla oranla 1,5 milyon metreküp daha az tomruk venniştir. Bu azaltma ile fıyatlar birden yükselmiştir. (Oevamı Sa. », S>ü. 6 da) B lan dört gün boyunca toplanan Disiplin Kurulu hepsı için okuldan atılma kararı vermiştir. Bu cezamn verilebilmesı için gerekli olan «savunma alma» yöntemine başvurulmamıştır. Bu karar okul bahçesinde ögrencilere toplu halde okunuyor ve yürüyüş başlıyor. (Devsmı Sa. 9, Sü. 4 de) E i \ Piyasa değeri 8 milyon lira olan 800 bin paket sigara ele geçirildi Çatalca'nın Karaburun Köyto de dün piyasa degeri 8 milyon hra olan 6 kamyon dolusu 800 bin paket kaçak sigara ele geçirilmıştir. Baskm sırasında jandarma ile kaçakçılar arasında çatışma çıkmış, ancak yaralanan olmamıthr Kaoakcılıkla ıleili olarak â 1 HggBB£ : t w " ZEKî YILMAZ'IN EYLEMLERE KATILMADlGl İÇİN KOMANDOLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 21 ocak gunü Ankara'da tabanca ile öldürülen DTCF ögrencisi Zekı Yümaz'ın «eylemlere katılmadıgı gerekçesivle komandolar taratından öldürüldügü» öne süriihnüştür. CHP Artvm Milletvekili Ekrem Şadi Erdem ile Artvın Senatörü Recaı Kocaman dün olayia ilgili olarak bır basm top i, w^ SÜLEYMAN, NECMETTİH, ALPASLAN, TURHMİ BEYIERİH SAYESiNDE TÜSKiYE'NiN OURUMU... i «Ankara Türkiye'de bn« günkü öğrenci olaylannda bir genç daha ölmüş, böy. lece kasım ayından beri öJeıılerin savisı 17've çıkmıştır. Ankara'da cerevan eden bugünkü olayda 9 kişi de yaralanmıstır. Polis 29 kişiJİ enzaltına almıştır?» Kim, niçin, nasıl?. Habere. haberciiijnn ba klâsik unsurlannı katmaya da gerek duvan yok vani?. Ya «Canıra Türkiye'de adam ölmcsinin haber değeri. sadece bas savnsı kadardır» deyip geçivorlardır. Ya da, ben • Avrupalı meslekdaslann ülkemizi o kadar hafife aldıklannı sanmam. arkadaşlar daha avrıntılı haber vermevi dcnemisler, ama isin içinden çıkamamışlardır. Kolay da değil ya.. trlanda'da Katolikler, Protestanlara ve ontm sonucu olarak înçilizlere karsı barımsızlık kavgası vapıyor. Lübnan'da Müslümanlar ve Filistinlt enınlar. HıristivanJara karşı iktidar kavçası... Türkiye'deld kavga Ise neyln kavgası? Batunsızhb? Ikrldar?Rejim? Sınıf?.. Bn oedenlerin hepsi belld biraz varAma kavgayi nlye hep genç(Devanu Sa. 9, Sü. 4 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle