19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1UlbUL htDERASYONU YEDI KOCALI • ADANASPOR ANTRENÖRÛ TAMER GİİUEY, GERHÜRMÜZ ÇEK AHLAMDA BiR EĞiTİM DAİRESİ, HiÇ BiR ZAMAN OIMAMIJTIR. ŞiMDiYE KADARKİ UYGUIAMASI İLE BU ÖRGÜTE MiLLî TAKIMLAR GIBİDİR, MÜDÜRLÜĞÜ DENilEBiLiR» DiYOR. ONA HERKES 6ÜNEY, «DiLEDiGiNiZ GiBi (ALIJMA ORTAMI BULABİliYOR MUSUHUZ!» SORÜSUNU ŞOYL£ Lig'in il.k KARIŞIR, YANITUYOR: «DAIGA Ml GEÇiTORSUHUZ!yarısı AMA GERÇEK «TÜRKİYE'DE BİR FUTBOICUNUH GERÇEK ANiçin ne LAHDA PROFESYONEL OLHAMASI iÇiN HER JEY MEVCUT» dediler? ALIN TERi' «TÜRK FUTBOlO, TUM AVAHTAJURIKA RAGSAHİPLERİ MEH HER YÖKÜ İLE GERiDiR. YAHi KAYHAKLARINI AKILCI YOIDAN KUllANIP GEREKU KARIŞAMAZ,. VERiMi ELDE EDEMEMEKTEDiR» Adanaspor antrenörü Tamer jüney, ilk yarıda puanlamaaki durumlarını başanlı olarals ıitelerken transfer harcamalarııın yanlış uygulandığını söyleyeek Cmnhuriyet spor servisinin iorulanm şöyle yanıtladı: 1 Takımınızın ilk yandaki lurumunu nasü değerlendiriyorııınuz? 2 Lig başında amaçladığınız 'ere ulaşabildiniz mi? 1 2 :Birinci yandaki sakatar, cezaülar ve deplâsman fazalığını gözönüne alarak kârlı ılduğumuzu söyleyebüirim. 3 Saptadığınız eksiklikler lelerdir? 3: Şartlar yüzünden değişen Etkım tertipleri genel oyun kabunızı etkiledi. 4 Bu eksikliklerin giderilme i için ne gibi önlemler düşünüorsunuz? 4: îkinci hazırlık devresini bu çıdan değerlendirerek çıkış aralalıyız. 5 Futbol Federasyonu Eği im Dairesi ile olan ilişkileriniz angi düzeydedir? 5 : Gerçek anlamda bir Eğitim tairesi hiçbir zaman olmamısx. Şimdiye kadarki uygulamaı ile Eğitim Dairesine «MilH Ta ımlar Müdürlüğü» de denilebir. Bize göre Eğitim Dairesi Elli Takım işlerinin yanında a az onun kadar önemli diger izmet bölümlerinl de kurmahır. Örnegin antrenör işleri, araş nna ve planlama, kurslar ve ıminerler, uygulama ve denem masalan gibi.. Görtişümüz u olunca, bu görünümde olmam Egitim Dairesine de karşıız. Ama suyuna tirit bile olsa izim işlerimizi görmek durulunda olan bu üniteye de fazca kızamıyoruz. Hem sızlanısr, hem de karşıhksız hizmet rzetmeye çalışıyoruz. 6 Futbolculannızın profesjnellik anlayışı nedir? 6: Türidye'de bir futbolcumm :rçek anlamda profesyonel oliaması için herşey mevcut: a) Çocuğu temel egitim orgaizasyonuna ve profesyonel ahk kalıbına oturtmamışız, b) Profesyonel uygulamaya aımını atan çocuga başarmanın ırşılığım vermek yerine, peşin ıralar ödemeyi uygun görmüiz, c) Büyük transfer ödemeleriî karşın, komik denecek düıyde maaş ödemeleri yapmışız, ;ıkçast sporcuya, «Bu paralan ıkse yatır, ya kat al, maaşınla ı lâhmacun ye» demişiz. d) Ödenmiş çok büyük transr paralarına rağmen, futbolcu,k sonrası hayatı garanti edecek >syal düzeni oturtamamışız, ilecek korkusunun yarattığı somlar sonucu adanu sahtekâr*a teşvik etmiş, e) Uygulamada popüler futbol ı, taraftaryönetici ve basının ;steği ile alabildiğine şımarsın temişiz ve şartlar bu olduğu in sahalarımızda rica ile top jşturan tipler türemiştir. Bu rum düzensizliğin doğal sonuıdur. Nitekim kendi ülkelerini mükemmel bir profesyonel lıbmda gözüken pek çok yaban futbolcunun kısa bir süre son , düzensizliğimizi görüp, bize ş çıkartan sahtekarlıklara düşeleri belleğimizden silinmemiş :. Böylesine «gayri profesyoıl» bir ortamda gerçek profesmel yetişmez de bannmaz da.. ' Dilediğiniz gibi bir çama ortamı bulabiliyor musuız? 7: Bugün TUrkiye'de gerçek damda bir tek profesyonel ılüp yoktur. Bugün kulüpleriizde ne bütçe ne plan, ne sekter, ne vezne, ne tesis, ne malme, ne doktor, ne malzemeci jbir şey yoktur. Bir yerde bir herkes bakar, bir yerde bir işe mse bakmaz. Oysa düzensizlik şan denilen şeye en küçük terruatı ile yansır.. Başansızlıi tek sorumlusu ise antrenölür. İşte Türkiye'de antrer, bu yüzden bir yığın teferıta dalarak esas mesleğini lutan bir garip meslek erbabır. «Dilediğiniz gibi bir çalışma amı buluyor musunuz?. disoruyorsunuz bilmukabele n de sorayım «dalga mı geçirsunuz?» 3 Türk futbolunun genel delendirmesini yapar mısmız? B: a) Türk futbolcusu gene: yetenekler açısından payına şeni bol almıştır. Gençlerimiı uluslararası sahalarda aldığı nuçlar bu görüşü kanıtlar. b) Türk halkınm bu spora rşı tartışılmaz bir tutkusu ve onomik katkısı vardır. z) Türk antrenörünün büyük r öğrenme susuzluğu vardır. d) Basm konuya gereken saylan açmayı zorunlu hissetmek ür. e) Futbolculuk TUrkiye'de imnilecek bir iş koludur. 3ütün bu avantajlara rağmen irk futbolu her yönü ile gerir. Yani kaynaklannı akılcı lda kullanıp, gerekli verimi el: edememektedir. Buna büyük r kaynak israfı gözü ile de :kılabilir. 9 Futbolumuzun özlenen dü Karşıyakayı 7764 yenen Eczacıbaşı en önemli engeli aşmayı başardı Salon: Atatürk Hakemler: Hüsamettin Topuzoğlu (6), Gökhan Güralp (6). Eczacıbaşı: Ali (6) 13, Melih (9) 19, Utku (5) 5, Mehmet (7) 10. Efe (6) 8. Reşat (8) 22. Karşıyaka: Sabri (5) 6, Nadir (6) 16, Şadi (8) 20, Ali (6) 9, Osman (6) 9, Necmi (5) 4, Tayfun (?). Hulusi ÖZÇOBAN Deplâsmanlı Basketbol Liginin ikinci yarısının ilk deplâsman ma çında Karşıyaka'yı 77 64 yenen Eczacıbaşı en önemli engeli aştı. Oyunun başlarmda üstün olan taraf Karşıyaka idi. İlk beş dakikayı 14/10 önde kapayan Kırmızı • Yeşilliler, 10. dakika sonun da arayı Uç baskete çıkardılar. 26 20. Daha sonra Eczacıbaşı oyunda dengeyi sağladı ve Karşıyakanın ilk yannuı son dakikası içinde yaptığı geri pas hatasından yararlanarak bu yarıyı 33 32 önde kapamayı bildi. Eczacıbaşı ikinci yarıda daha üstün gözüktü. Özellikle savunma ve atakta pota altı mücadelesindeki başansı ile karşılaşmayı 77/64 kazandı. • Neymiş Efendim? Görüşler ve Yanıtlar... Abdülkadir TÜCELMAN Geçtiğbnte hafta bu sürunlarda iki önemli konuya ele almıs ve çerek kulüplerin kendi aralarındaki anlasmazlıklara, gerekse kulüplerin belediye ile olan sürtüşmesine değinmis ve gerçekçi bir gözle konuyıı eleştirmiştik. Her iki konu üzerinde de çeşitU eieştlriler, çeşitU flkirler çeşitU öneriler aldık. Bu giincel konuyn tekrar ele almakla anlaşmazlıklara ve sürtüşmelere bir çıkış yolu bulabileceğimizi umuyor, ancak bazı kuruluşlann ve de bazı yetkili kişilerin kendi Istekleri üzerine isim vermek yerine sadece görüş ve önerOere değinmek lstfyoruz. HENRYFORDIINEDEMiŞ? ADANA Çoban YURTÇU temel ilkeler nelerdir? 9: Bugün Türk futbolunda ivedilikle tartışüması lazım gelen bir tek konu vardır. Bütün bu bozukluklar insanlar ve kurumlar tarafından yaratılmıştır. Ve bütün bu bozukluklar yine insanlar veya kurumlar tarafından düzeltilecektir. Tartışılmaz biçimde bellidir ki, Türk futbolunu düzeltecek kurum ne Spor Bakanlığı, ne de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüdür. Tek kurum Futbol Federasyonudur. Yine kesin kes bellidir ki, bugünkü kuruluşu ile Futbol Federasyonu yönetimine kim gelirse gelsin, bu işleri düzeltemez çünkü bugünkü durumu ile federasyon yedi kocalı Hürmüz gibidir. Oraya Başbakan karışır, Parlamenterler karışır, Maliye karışır, Spor Bakanlıgı kanşır.. Kim karışamaz biliyor musunuz? Söyliyelim: Alın teri sahipleri. Yani futbolcular, yani antrenörler, yani hakemler, yani Anadolu yöneticileri.. O halde ilk yapılacak iş, ger çek çalışanlann temsilcilerinden kurulacak bir «geçici federasyon«la bugünün gerçeğine cevap verecek «gerçek federasyon» kuruluşu ile ilgili tartışmalann açılması olacaktır. Türk futbolundaki düzensizlik ancak, çalışan taraflarm temsilcilerinden oluşmuş, günlük mesaisini 12 saate çıkarmış, «özerk federasyon «la düzelir. 10 Dünya Kupası eleme gru bundaki derecemiz ne olabilir? 11 Size göre bu yılm ilk üç ve son iki takımları hangileri olabilir? 10 11: Böylesine köklü soru lardan sonra günlük pratiğe girmek istemiyorum. Müessese kulüplerinden Henry Ford Il'nin sosyal faallyrtlerle ile ilgili konuşmasından bir bölüm görüş olarak getiriliyor. «lşsizlik, eğitim, nüfus patlaması, hava tdrlenmesl, çevrenin borulması, gençlik olaylan gibi bir çok toplum sorunlan ile ilgilenmez de sadece üretim ve satışla uğraşırsanız bütün işleri deviete bırakmış olursunuz. Giderek devlet, her işi yüklenmek, balk adına her girişiml denetlemek zorunda kalır. Bu tutum ise özel teşebbüsün sonu olur, ortada yöneltilecek işiniz kalmaz.» MOTiVASYON, YA DA «ÇIKAR» Görüşte şu satırlara da yer verillyor. « Müesseseler de sosyal faaliyetlere katılirken sporda olsun sanatta olsun, bilimde olsun, eğitimde olsun kattada bulunurken bir karşılık beklerler. Buna «motivasyon» yani «çıkar» denilir. Ama bu halkla Ilişkiler deniJen çalışmslardan beklenen karşılık «reklam» değildir. örneğtn bir mflessesenin imal ettiğl bir maün sabşinı arttırmak için yaptığı reklamdır. Oysa halkla ilişkiler çabsmalan, kurnmun adını halka duynrmak, kurum hakkında toplumda tyi bir isim, olumlu bir duygu varatmak İçin yapüır. özel girişimcUlk düzeninde halka ilişkiler nğraslan toptuman bir gereğidirj Ve görüş şu noktada vurgulanıyor. «Kişilerin ya da kurumlann çevre sonmlan De ugrasmasmda, sosyal faaliyetlere katılmasuıda, toplmnun gelişmesi için oiumlu çabalarda bulunmasında elbette klşisei btr nedcn, sevk ve idare terimiyle bir «motivasyon» bulunacaktır. Bu «motivasyon» yani «menfaat» ya da yenl terimle «çıkar» en azından adını dnyurmak olacaktır. Adını kovmasa, vergi indirimlerüıden yararlarunasa Fordiar, Rockefeller'ler, Carnegieier vatariar knrarlar mı? özel teşebbüs düzenindeki toplum, bir rekabet ortamında kişilerin veya tcnrumlann kendi yeteneklerinl, |>üçlerini, olanaklannı knilanarak girişimde ve atılımda buhınmasıyla gelişir. Ne kadar çok fabrika, şirket, okul. belediye, kamn knrulnsu sporla nfraşırsa bu alanın gellşme olanağı o kadar çok obnaz mı? Dört milyonluk İstanbul'da kapalı salon var mı? Bir Ikl kulüpten başkası çalışmak İçin dahl bir salona sahlp ml? Hangi knlüp hangl amatör spor için tesis yaptı? NedenM büyük knlüpler sosyal tesis denilen yemekll, müzikli lokallere yatınm yapmadılar mı? Türk çocuklannı çamnrlu sokaklardan, trafik arasında plastik top peşinde koşmaktan profesyonel futbola aynlmış bir İM tesis mJ kurtaracak? Talnız tesis mi; herhangi bir amatör sporda dörtten fazls yetişmiş bilgili antrenör, teknik uzman var mı? Iste batı ülketerinde büyük müesseseler çevre pençlerlne spor yapma olanağı verir. ttalya, Almanya, Belçika, Hollanda, Ispanya ve tngiltere'de amatör spor Uglerl çoğunlukla müessese kulüplerinden olaşur. Müessese kulüplerinden ötürü batıda spor geriye değil. iieriye gitmlştir. Gelirsiz gidero» ancak halkla ilişkiler amaclan ile bu çeşit müesseseler katlanabilir. Sosyalist ülkelerde İse devletin otoritesi, disiplini, programlan ile bu ister yürütülür, geliotirilir. Doğu ülkelerindeki kıılüpleı ya partinin, ya ordunun, ya devlet fabrikalarmın, ya da mahalli idarelerin kulüpleridir. Sporda başanya ulaşmak için yukanda belirtilen iki sistemden başkası yoktur.» Beşıktaş, İTÜ'yü zor yendı Salon: Spor ve Sergi Sarayı Hakemler: Ertan Anadol (6), Ercüment Ceyhun (6). Beşiktaş: Ahmet (4) 0, Zeki (6) 33, Hurşit (5) 16, Fehmi (4) 4, Battal (5) 10, Abdullah (3) 13, Tom (3) 16. İTf: Erdoğan d) 16, Kemal (8) 6, Erman (10) 31, Nedim (5) 11, Ünal (7) 13, Selçuk (7) 8, Cem 5 (10). Deniz SOM Şampiyon adayı Beşiktaş ligin ikinci yarısına bozuk bir oyunla başladı ve ÎTÜ'den zor kurtuldu. 92 85. Onuncu dakikaya dek dört sayı önde giren Siyah Beyazlılar bundan sonra sürekli yenik oynadılar. Kemal ve Erman' m oyunları ile basa çıkamayan Beşiktaş'lılar son dakikalarda dengeyi sağladılar ve ilk yarıyı 56 45 önde bitirdiler. îkinci yannm ilk dakikasında Kemal'in beş faul alarak oyun dışı olmasına karşın bu kez Erman tek başına Beşiktaş'ı allakbullak etti. Ne var ki. Siyah Beyazlılar oyunları ile değil tecrübeleriyle 30 saniyede top kullanarak sahadan 92 85 galip aynldılar. ÖTEKt SONCÇLAR: Fenerbahçe Galatasaray 76 74 (38 361 D.S.t. Muhafızpücü: 77 44 (38 24>. Sekerspor Kolej: 97 • 60 (52 37). • 12. Kış Oyunları için hazırlıklar tamamlanıyor Atlama yarışlarında «balon elbise» giyilemeyecek Her yarışta 7 sporcuya doping kontrolü uygulanacak Giderlerin 2 milyar 250 mityon lira olacağı sanılıyor Fransız bayan kayakçı Danielle Debernard İnnsbruck yapılacak kı; olimpi>atlarında favorl olarak gösteriiiyor. Fotografta, 14 ocakta yapüan Fraosa şampiyonasını kazanan Debernard bir yarışma sırasında... OYUNLAR SIRASINDA SİNEMALAR SEKS FİLMİ GÖSTEREMEYECEK İNNSBRUCK, (önder Gürman bildiriyor) 12. Kış Oyunlannın yapüacağı Avusturya'nm İnnsbruck kentinde hazırlıklar tamamlanırken, Organizasyon Ko mitesi de aldığı bazı kararlan açıklamıştır. 4 şubatta başlayacak oyunlar için sinemaların programlannda bile degisiklik yapılmıştır. Buna göre yarışlar sırasında seks filmlerinin oynatılması yasaklanmıştır. BALON ELBİSE YASAK Yasaklamaların bir başkası da kayak atlama yarışlarında balon elbise giyümemesi olmuştur. Bu karardan sonra görüşlerini açıkiayan Avusturya Kayak Atlama Kulübü Başkanı Baldur Preiml, «Bizim için önemli değil. sporcularım kazakla da atlasalar gene kazanacaklardır» demiştir. HER YARIŞTA 7 SPORCUYA DOPİNG KONTROLÜ Dopinge karşı alınan önlemler ise her yarışta yedi sporcunun kontrol edilmesı şeklinde kararlaştunlmıştır. Sporculann kura ile seçileceği açıklamrken heyecan giderici hapların kullanılması yasaklanmıştır. 2100 SPORCUYU, 2500 POLİS KORÜYACAK Güvenlik kuvvetlerinde izinlerin kaldırıldığı belirtilirken oyun lara katılan 2100 sporcuyu 2500 poüsin koruyacağı açıklanmıştır. Her polise bir telsiz aracı verilirken fotoğraf makinesinin de kullanılacağı ve dikkati çeken kişilerin fotoğraflannm çekileceği söylenmiştir. Organizasyon Komitesinin açıklamasına göre özellikle papazlar sıkı bir sekilde kontrol edilecektir. OLtVIPlYAT PARASI Bu arada derece alacak sporcular için 74'er tane altın, gümüş ve bronz madalya bastırılmıştır. Altm madalyalann değeri yaklaşık olarak 1800 liradır. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira değerinde gümüş olimpiyat parası satışa çıkartılmıştır. Bu anı paralan 90 liraya satılmaktadır. Organizasyon Komitesinden ali nan bilgiye göre oyunlara, Avusturya'nm 100, Batı Almanya'mn 77. İsviçre'nin de 63 sporcu ile katılması kesinlik kazanmıştır. Olimpiyat giderlerinin 2 milyar 250 milyon lira olarak sanıldığı İnnsbruck'ta bir yarış ayakta 3250 liraya izlenebilecektir. Otellerin de oyunlar boyunca rezervasyonu şart koşmalan nedeniyle 150 bin oda müşteri beklemektedir. Fiyatlann kontrol altmda tutulmasma çalışılmasuıa karşın örneğin bir kilo portakal 45 liraya satılmaktadır. Böylece çoğu kimse yanşları televizyondan izlemeyi yeğ tutacaktır. Basketbolde günün maçı Beşiktaş F. Bahçe arasında oynanıyor. ...VE BiR ÖNERi..,İşte müessese kulüplerinin snor kulüpieri ile arasmdakl sürtüşme konusundaki görüşleri bu. Geçen yazımızda bt> lirttiğimiz gibi sosyal kulüplerin böylesine ekonomik yönden güçlü müessese kulüplerl ile baş etmeleri olanaksız. Gerekçe ortada. Ama müessese knlüplerinin 1leri sürdüklerl gerekçe de bir noktada dünya spor pivasasındakl gerçeği ortaya koyuyor. Biz yazımızda müessese kulüplerl ile spor kulüplerinin ayrı Uglerde oynamalannı ya da müessese ku> lüplerine tamnan bazı masrafların spor kulüplerine de tanınması şeklindeki görüşümüze ek olarak yeni bir önerl getirmek istiyoruz. Bu öneri halen spor dönyasmda batı ülkelerinde uygulanan bir sistemdir ki o da spor kulüplerinin birer şirket, ya da vakıf biçimlne geçmeleridir. Böyle olunca da sanınz spor kulüplerinin müessese kulüpleri ile rekabet edebilmek için yasalar önünde avncahklan kalm> yacaktır. Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci yansının ilk haftası bugün Ankara ve İstanbul'daki dört karşılaşma ile geride kalacaktır. İstanbul'da Galatasaray İTÜ mücadelesinden sonra iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe karşüasacaktır. İlk maçta tarafların şanslannın eşit olmasına karşın ikinci maçta Beşiktaş daha ağır basmaktadır. Günün programı şöyledir: Ank. Atatürk Spor Sarayı: 14.30 Muhafızgücü Kolej 16.00 DSt Spor Şekerspor İst. Spor ve Sergi Sarayı: 16.00 Galatasaray İTÜ 17.30 Beşiktaş Fenerbahçe Y A RI N : KULÜPLER, BELEDİYE VE SPORDA PATUMA NOKTASI Ligin kapanmasına bir hafta kaldı 1. Uludağ Kayak Kupası Yarışmaları > dün başladı BURSA (Feridun Evrenosoğlu bildiriyor) İnnsbruck Kış Olimpiyatlan ile Balkan Şampiyonasına hatüacak Kayak MilH Takımlanmızı seçme amacıyle düzenlenen 1. Uludağ Kayak Kupası yanşmalan dün Kuşaklı'daki 1300 metrelik parkurda başlamış tır. Kampta bulunan Milli Takım adayları ile Eğitim Kampındaki genç kayakçılann katıldığı dünkü ilk yarışmalarda şu sonuçlar almmıştır: SLALOM: Büyükler: 1 Mümtaz Demirhan (Gümüşhane) 1.41.04, 2 Murat Tosun (Erzurum) 1.42.07, 3 Ersin Aynksal (Ankara) 1.44.01. Gençler: 1 Doğan Baynal. (Bingöl) 1.50.02, 2 Seyit Ali Erdoğan (Kars) 1.51.9, 3 Erol Şeramet (Kars) 1.52.1. Yıldızlar: 1 Mehmet Cankınay (BiUis) 1.55.1, 2 Erdinç Baysal (Kars) 1.56.3, 3 Nahit Pavik (Bitlis) 1.59.1. Mukavemet dalmdaki yanşmalar ise sürekli kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenmiştir. Bugün sona erecek yanşmalar sonunda Kıç Olimpiyatlanna ka Vefa Stadında dün oynanan karşüaşmada Rami ve Zeytinburnu yenişemiyerek 1 1 berabere kaldılar. Fotografta: karşılaşmadan bir enstantane görülüyor. 1. KOŞÜ: Favori: Canol. Pla. se: Kızıldağ. 2. KOŞU: Favori: Arsiasüva. Plâse: Asena. Sürpriz: Tuna. 3. KOŞU: Favori: Hoşer. Pla se: Ozal. Sürpriz: Yörükbey. 4. KOŞU: Favori: Etü. Plaseler: Baltazar, Sevinç. Sürpriz: Iine. 5. KOŞU: Favori: Gülay. Pla. selen Canset, Siham. Sürpriz: Kıymet. 6. KOŞU: Favori: Sourcouf. Plase: Bolivar. Sürpriz: Saüğ. 7. KOŞU: Favori: AltmgöL Pla selen Prince, Nur. Sürpriz: Anavarza. 8. KOŞU: Favori: Göntil. Pla. seler: Tulşad, Nasipli. Sürpriz: Çete. AT YARIŞLARI TAHMiNi ALTIL! GANYAN Q.7 G4 t t 3 G.5 GJ X 1 I. Amatör Kümede A. Hisar ve IETT grup şampiyonu oldular İstanbul 1. Amatör Futbol Liginin bitimine bir hafta kala Demirspor'dan sonra Anadoluhisar Topkapı'yı 14), İETT Bakırköy'ü 30 yenerek gruplarında şampiyon olmuşlardır. Alınan sonuçlar şöyledir. Goller: Saim Dk. 24, Tayyip Dk. 30, Hayri Dk. 80 Rıza DOGANAY ÖTEKİ SOFOJÇLAR: Kâğıthane K. Ayasofya Davutpaşa İstiklâl Acıbadem G. O. Paşa Sümerspoı Ümraniye Aksaray Bayrampaşa Zeytinburnu Rami İ. T. Ü. Hürriyet Dikilitaş Cibali Ortaköy Kadırga Kalespor Bağlarbaşı Pendik Feriköy Yıldız Emirgan Altınmızrak İlkadım 2. AMATÖR LİG: Levent Telsizspor Tarabya Şehremini Altınordu Tepebaşı Boğaziçi Şile 32 21 21 30 & a & 1 1 t i r 1 I 7 7 1 ı İ £SKRiM TURNUVASINDA FLÖRE'Yi AKHAN BAKIRDÖŞ KAZÂNDI 11. Uluslararası Eskrim Turnuvası önceki akşam TED Kulübü salonunda îran, Yugoslav ve Türk eskrimcilerinin katılmalan ile başlamıştır. Sabah yapılan seçmelerden sonra akşam flöre erkekler final karşüaşmalan yapılmış ve millî cskrimci Akhan Bakırdöş, îranlı ve Yugoslav rakiplerini yenerek birinci olmuştur. Genel sıralamada beşinci olan Mustafa Özbek'in Yugoslav Stayono\iç'i 50 venmesi, Bakırdöş'ün birinciliği almasında etkili olmuştur. Sıralaraa şöyledir: 1 Akhan Bakırdö? (Türldye). 2 Zolpak Harî (tran). 3 Niknan (tran), 4 Stayonoviç (Yuçoslav), 5 Mustafa Özbek (Türk), 6 Sinan Binyeli (lürk) Bayanlar Flöre'vi ise İranlı Almari kazanmıştır. Bayanlar flcrede Aydıner ikinci, Tokmen üçüncü, Erdem dördüncü, BulKurlu beşinci, Yıhnaz altıncı olmuşlardır. BÜ epe ve kıiıc finalleri vaDÜacaktır. '"otnerafta niirp karsı. A. HİSAR TOPKAPI: 10 Stad: Şeref Hakemler: Erhan Sunar <6>, Hayati Gül (5), Mehmet Gökmen (6) A. Hisar: Sedat (7) Mustafa (6), Haluk <6), Ekrem (6), Mehmet (7) Tunç (5), (Selçuk 7j, Saim (6)/, Nazmi (6) Metin (6), Mahmut (6), Savaş (6> Topkapı: Metin (6) Zafer (5), Sedat (ü), Recep (6), Cemil <6) Şafak (6), Hayri (5), Orhan (6) Ali (7), Ahmet (6), Ömer (5) : 20 : 11 : 10 21 AT YARIŞLARI SONUÇLARI . İETT BAKIRKÖY: 3 0 Saha: Maltepe Hakemler: Suat Uysallar ?7>, Ethem Köse (7), Fikret Kızükapçı (7) İETT: Bülent (6) Necati (6), İbrahim (7), Zafer (6), Ruşen (7) Mustafa (7>, Saim (6), (Hayri 8), Tayyip (8) Oğua (6), Süleyman (7), Ercan (6) Bakırköy: Vartan (5) Aygün (5), Mehmet I (5). Hakkı (4), Zeki (6) Ahmet (6), Levent 11 10 20 00 20 00 10 22 10 1. KOŞU: Canel, Kurtoğlu, Kamaiı. G: 1.25. İkili: 1/2: 1.45 2. KOŞU: Atılgan, Hasbekader, Ulker. G: 2.90. İkUi: 4/1: 55.40 3. KOŞU: Dinlimez, Karacay, Eylül. G: 2.20. İkili: 2/4: 2.80. 4. KOŞU: Mürsel, Boliver, Karpat. G: 1.60. İkili: 1/2: 3.10. P: 120 1.25 1.45. 5. KOŞU: Kiraz, Taycoon, Murat. G: 1.05. İkili: 1/3: 2.15. 6. KOŞU: Mutlu, Şeyhşamil, Mehmetçik. G: 5.30. P: 1.45 1.40 1.25. İkili: 1 2: 7.15. 1. Çifte: 1 4: 2.70. 2. Çifte: 2 ve 3 1; 4.15, 3. ÇiÇfte: 1/2: 5.90.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle