20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
' Sahibi: Cumhuriyet Matbaacüüs ve Gazetecüik T A Ş. actaa NADİR NADt Genel Yayın Mudürü OKTAY KLRTBOKE Sorumlu Yazı îşleri MtidUrtJ BtıUENT OİKMENEK Basan ve Yayan CUMHtfRlTCT Matbmacıhk ve Gazetecilik T.A S. Cağaloilu, Halkevı Sok. No 39 41 TELGRAF ve MEKTOT adresi: CUMHURtYET 1STANBU, Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 36 22 42 97 22 42 98 22 42 99 CUMHURlYtı UYMA UYMATI YASASTNA TAAHHÜT EDER * • BÜROLAR: Ankara Atatürk Bulvan Yener Apt. *. Yenışehır, Tel 177477 255701 • ÎZMIK Halit Zıya Bulvan No 65 Kat 3, Tel 131230 124709 • GÜNEY * ÎUerı: Atatürk Cad, Ugurlu Pasa], Tel: 14550 18731 ABONt ve t l A N AYLAR: 11 S 3 1 Yurtiçi: 540 405 135 45 Yurtdısi: 1350 675 331,50 112,50 Ülke gruptarına ve a£ırügına ttöre uçak farkı okuvucu taraJından »yrıca bdenır . 2 3 4, 5, 6 Ölüm, Nışan, Yayın Kayıp ve 7 Sayta >a<uı»». Sayta ıSanUmı) Mevlıd. Teşekkur (5 Santııtü) Nıkâh, Evlenme Doğura Ha\s*i (KEUMfcSl) (KELÎMESİ) l 4 u 300 250 «•3 Güneş 7 24 Aksam lb 53 Oğle 1218 Yatsı 18.30 ııu».^ H 39 îmsak & 40 (Baştarafı 1. sayfada) ympılabfleceğım ileri surmektedirler Belırtılen tanhte seçımler yapıldığı takdırde, halen parlamentoda bulunan mılletvekıllen, haauran başında uç aylıkları almış olacaklar ve bunlar genye istenemıyeeektır Seçımler başka blr ayda olursa mılletvekılleri "DU kadar kârk çıkarruyacakiardır. «Baştarafı l. savfada) ha öncelert ben de şaşardım Şlmuyorlar daha aşagıda ıkiyüa kâyete gelen ofrencılere soyler, metre otede duruyorlardı Bız »orardım Canım, hem feomandolar a& kuyruktaküer konuşuyorduk: Üîtundağ'ın demeci Almaz tabıı adam, nıve al Uk dıyorsunuz hem de komansın'» îki yuz metre boş gıdecek. dolar bızı derse sokmuvorlar diBu arada CHP Genel Sekreter yorsunuz olur mu bcvle şeyî >ıasıl olsa yolcu bol Yardımcısı Mustafa Ustündağ, Ama, adamlar süâhlı . Özel arabalüar geçıyordu kıSosyal Sıgortalar Kurumu'nun Sıl&hlı da olsa azlıksalar sıyorüum arabalılara Taksılenn 1248 işçının ışıne son vermesi (Başterafı 1. sayfada) içıne kurulup oturmuş gıdenlere yat>amaztar bırşey Uıenne aşağıdaki demeci verFaşo*nun elinde «illh var, poPartt, \ine Demirel'in Başbakan. de Hava nasıl soğuk7 mlçtır h£ım sağlamak pahasına bölunSosyalıst ülkelerde öyle her Hs de goı yumuyor Ne yap•Yeni yıla girerken Sosval SiÖte yandan, MSP"nm seçım ismuştür Şimdl de koalis\onun kesln altmda arabalan fılân maz'' gortalar Kurumu 1248 işçının temedığuu ileri süren AP genel Geçenlerde Ankara Tıp Faktilbuvük ortap MSP'nin içmde yoktur. Çogunlugun yoktur da işme son verdıgıni, ayın ikisınldare kurulu üyesi, seçim ıstecepbe kurmavlanınn inıUanabile onun için Yenı yeni ekonomık tesmde oldu, lyi nlyetli bazı pode ödenecek Ucretlerının de 6miyen ortaklann el altından UEFKOŞE Bırleşmis cekleri 1015 kişılik bir ısrubun gelışmelenne gore sırava Omdır lısler, Kantme gelerek buradaki CHP ıle koalısyon için girişimde ler Barş Gucundekı Kanada bır denmeyecegini açıklamıştır. varlığı gorülmektedır. MSP'nin mışler, samanı gelmce gerekli soicu oğrencılen dışan çıkarCephe ıktidarı, hukumet progbulunduklarını da Bne sünnüîmak ve onlann can güvenlıgıni lığınden bır er, LeîV.oşe'deıti Içlndeki son hunaltm ve parç» parayı yatırıp, bınktırebıienler tür kamplanna gıren bir eşeğe 40 ramında «ışçı, memur ayınmı araba, sağlamak istedıleT lanma işaretleri cephe evlemlnin alabılıyorlar Blzde de hakkanıyetli, adıl ve gerçekçi bl Bızi nereve gbtürmek istiAP genel idare kurulu çevre «inger'in kendısıne ClAda «Sı şışe bıra ıçırnuştir arabacüar hutunluğunü ve Iktidannı konı varhklımn altında, Kanadalı er, daiıa sonra eşegı çüde ve kıstaslarda yapılacaklerınde, günun konusunun, one yasî goılemcı» olarak çalışması mak istevenlenn. eUerındeki ev mye yoksullara da araba yap yorsunuz' Bmm pivenlığımız tır» demesıne rağmen 26 111975 alınacak kongre ve 6 hazıranda ıçın önenlerde bulunduğunu yaz muayene etmek ıçm çağırüan ve tarihmde işçılenn aleyhine olak»r oUnaklnnnı (rollanarak so sınlar' Ne arabası, ayafckabı ya burada iyi. Hıç degılse kalabalırruştır. gız, bıze kimse bırşey yapamaa .. terınere, amacımn bır merkebm, seçim olduğu belırtumektedir nan» dek cabaUyacaklannı stnv pıvorlar mV> Paran yoksa ayakAmenkalı gazeteci Davıd HanNoel arefesınde kamplarında cak kararlar almıştır Işçüerın, ötelhkle ekonomık sıkmtüan gö Gelin hele gelın, dedi poliskabı da gıvemezsın Araba yapaeelemektedir. Bakanlar Kurulu'nun bu kararıgüslemek istemeyen Demırel'm na taralından yazılan ve 1975 yı düzenlenen bıra yanşmasım ka na karşı olan genış tepkılert labnkalarına ler. Onlan sımflarına götürme\ e vazıkkt. bir «üredenberi cagına, Beykoz lında yayınlanan kıtap «Kissin zanan Kanadalı bır baska erden bu yoldan durumunu koruyabikuvvet verse, çıplak ayaklı Rim ve başladılar Sınıflann kapüan ParUmentAda. bürBk vıfcınlarm ger Yukselışı ve9» başlıgım ta daha çok bıra içebüeceğıni ka üzerine, hükumet, bır bıldiri ıle lecegi üeri surülmektedır. i$çi memur ayınmı konusun«İTisal ıcöriışlfrl de^l küçuk se kalmaz. Ama, bu anamalcı İse komandolarca tutulmuştu.şunaktaoır Kıtabın 66 ve 67. say nıtlamak olduğunu açıklamışür. Bu kez poltsler de şaşırdüar. daki kararına açıklık getırerek, İalarında Kissuıger'ın Harvard rrnplann çıkar paıarlıklmrı po yam kapıtalist duzenlenn ışı deMSP'deki geliyneler (a a) ğtldır ki O, t>ol araba yapar, Ne yapacaklardı, bilemediler: «Yaptığı içın nıtelıgı itlbanyle tlnıversttesınde öğretım üyelıği lltik fpıcfi »anUmaktadır Bu baçunkü araba alabtleceklenn pa Hto iyisı siz evımze gıdin. işçi sutlisünde olması gereken tomdan Anumürdeki tunlerde rası var Bu dolmuş da durmaaMSP Meclls Grup Bftşkanve yaptıj^ dönemden soı ediUrken Can güvenlığuuzi koruyamayıa bır kimsevl memur halme geçoyle denılnriktedir baskent kııl1«terinln «cak pmıaT sa, artık iyıce kızacağım haaa. kilı Şevket Kazan, CHP ıle hüsizm. tırmek veva memur statüsünde lıklarm Mhne olacajh sovlenebikümet kurulması konusunda te«Seminerlen izleyen bır Turk Istanbul yangmı neden olduî BunlaT, iyi nlyetlueri, bir tJe olması gereken bır klmsevi işçl Ur. ••• mas yapüıp yapümadığı hakkm Bğrencı, şüphe çekıcı bır bıçımKım çıkardı yangmlan' Sagın taşolardan yana olanlar var, o yapmak sbz konusu degüdır v* da genel göruşme açılmasını ı v de oldüğunde, oğrencinın hatıra soyleyecek bir sozü olsa, bunu zaman çörüyorua olaylann nasıl olmayacaknr» demıçtlr. teyen onergerun bugunkü Yone deîtennde, Kissınger'ln onu CÎA' da komünisüenn, sosyalistlenn geliştiğini? tım Kurulu toplantısında. ele aü j a «Sıyasi gozlemcı» olarak katıl Hükümetm bu açıklamasma yapüğını sbyler, yayardı. Kamu Bu dolmuşlann duracaftı vok, nacağuu büdırmıstır. maya ıkna etmeye çalıştıgının ya Te yasaya gore kimlenn ışçı, oyu kuşkular içindedır. Bu yan otobtis de gelmedi Ya dolmuş (Ba«tarah 1 alı oldugu ortaya çıktı» kımlerin memur olacağmı saptagıruar, bu düzenın mi bir gere şotörü de komandoysa? Yok caMSP Meclis Grubu'nda huküKüp#ll"nin sağlık hakkmm enyacak ıkincı komısyon henuz çaKıtap'ta Kıssınger'in CtA ile ği acaba? Istanbul dedım de, nnıun metin daha iyt çalışması içın uç gellentnesinin Anayasaya ve Sa6lısmaya baslamamasma ragmen, sermaye çevrelerl sağ cephejl gündür sürdurtüen görüşmeler çok yatan ilışkısı oldugu ve ogKorutürk, faşızme, faşolar* lığı Koruma Yasasma aykm olSosyal Sıgortalar Kurumu Münıve zorluyor bu kadar» Bellı ki, çanak tutacak kışılikte. yapıda tamaTnlanmıştır Şevket Kazan, retım üyelıgı yaptıgı sırada CIA duğunu sbylemiştir. durler Kurulu, kurumda çalıhesabına faalıyet gosterdığı beSuleyman Bey'ın çekıp gıtmesini, olmadıgını gosterdı. Anayasamn 14lerin hatalanm anladığım bna Dr. Atabek, bu konuda şunîsn yennı başkftsına bırakmasım lsçanlarffi tıimunün memur statıistirerek «önergeye bııler k»rşı lirtılmektedır. yasalaruı tastamam uygvüanma «oylemıştırsune geçınlmelenne karar altıyor. îstanbul'da büyük ış adamKıssınger'ın ozel hayatım da Attüti, Sadece içtüzüge uygvın «Yusuf Küpelı'nîn içmde bu lan CHP Genel Sekretert ürhan sından yana bunu bilivoruır nıakla hatalı hareket etmıştır. hareket edllecekttr ve bnerge bu Inceleyen yazar Hanna, ABD DışZaman laman oyuna getirilme lunduğu durum sağlık hakkınm Kıtefcım Sosyal Sıgortalar KuEyüboğlu*yla neden israrla gögünkU İdare Heyettaoiıde ele alı içleri Bakanuun bırçok kadınla engellenmesi olayma dıkkatlerl ruşmek istedıler'' Sermaye çev lstendigini de. SUleyman Be rumu Müdürler Kurulu'nun bu nacaktır» demiîtlr Ancak 141e üışkisl olduğunu belırterek, bu de. cephenln ortaklan da keıv mızl tekrar çekmektedır. însanYargıtay Hukuk Genel Kurulu' hatalı kararına karşı, ışçılerden releri. gorürsunüz yakın zaman îaşizan yollannda rin ılen gelenlennden Hüsevın kadmlann Kissinger hakkındski Korutürk lığın savaşlarda bıle çatışma dı da AP'nın içme de bır kor, bır nun referandumu yasa dışı ılân gelen tepkıler üzerme, Sos%al görüşlennı de nakletmektedır Abbas ıle Günduz Sevügen, dün. kullanamayacaklannı görüp a şmda bıraktıgı hastalık durumu ateş atarlar eden karanyla ılgüı olarak DISK GUvenlik Bakanı. sendikalara ku toplantıya gelmemışlerdır. Yayınlandığı sırada Amerika'da Genel Başkanı Kemal Türkler, lamıs olsalar gerek, ama nf nun sürmesine ve ilerlemesme açagidakt cevaplan vermistir Yahu içinizde onurlu otua deeeee"'. yolaçan engellemeler Anavasanm ANKA ajansının bıldırdigın» genış yankılara yol açan kıtap «Yargıtay Genel Kurulu referan1 «1897 sayılı kanunun 5 madBaşkaldıramıyor Ecevitt çok iyi karşılamış V 49 maddesıne ve Sağlîğı Koruma kişi yok mu göre. MSP'de 14'ler ile başlayan ta jer alan hususlar, Kıssıngeri dumu yasaklayarak tum gerçek desının 2 lıkrası ıle kurulan komusunuz bu adama? rutürk, azıcık da MSP'den Kanununa avkırıdır partı ıçı anlaşmazlüc, bir par yakından tanıyan kjşılerc* doğ Jere ters duşmüş ve yetkısuu aş mısyon çalışmalan bitinlmceye ru olarak nıtelenmıştır. îşte o » m a n seyredin gümbtir kınmış m ı ' Hani, MSP'lıler «I Yönetıcıleri insanlann vazgeçalanma haluıe dbneTse, b a a mıştır» demıştır kadar personelin mevcut statusü çümet sağlık hakkını engelle tuyü. 1950 öncesınde Demokrat rutürk bızim kararnameleri b DPÜ ve bağunsızların da katılaTStP Başkanlık Kurulunun nün devam edecegi hususu hülcu mekten uz»k kalmaya çagınr, bu Partt de bbyle kuruimuştu, dbrt lettyor» Ufından ötürü alırv cağı yenı bir partinln kurulabUe basına yaptıgı açıklamada, «Bu met bıldınsi ıle, tnuteakıben sakonudaki haksız uygulamaların kişiyle hemen hemen Suleyman mı? Eee, ne otacaktı yani o cefcı belırtılmektedır öteden bekarar işçl sınıfımızm sendlkal yın Başbakan ve taralımdan kasadece hukuksal değll, avnı sa Bey boşuna «îşte asıl Demokrat Çankaya Noterllgi mi? ri bu gbrüşte olanlann, MHP et. mücadeleslnde attıgı en demok muoyuna açıklanmıştır. Kaldı Türklys faşiımin kapkara Parti blziz» demestn. AP b«ti manda insanlık cuçu oldujunu ralında bırleşecekleri de söylen(M 1. S»yf»d») ratik bır adunm engellenmek ıs kı Sosyal Sıgortalar Kurumu Müartık. Yenlstn* bakalım Geçen dönemlerini de yaşadı O dö beUrtıriz» »ekte, ancak yem gelışunler Blrleşmıs Milletler uzmanı ola tenmesıdır 275 sayılı yasamn dürler Kurulu'nun mevcut İşçılerde bir eski Demokratın yakı lerde içert girenlerin baz o ..' • • içmde parti kurulduktan sonr» rak bir süre Türkıye'deki çalış degişmesi, işçi sınıtımızı, tehdıt lenn memurluğa inküâbına ceru, ben «Bunlar c takımı» deyuv hâlâ çıkamadılar, özgürlukl( böyle bir blrleşTnenin mumfcün malan yertnde izlemiş ve staman eden lokavtın yasadan çıkanlma vaz venci nıtelıktekı kadro tekBugün. Türk îs adın* CGP kavuşamadılar. Adlantu ce ne demlşti? olabüecegı öne sürulmeVrtedir. saman Toprak Reformu Muste sı ve gizlı oy açık sayım esası lılının de tarafundan onavlanma Gene. Baskanı ve Basbakan Ysr Ne «c» takınu yahu, bunlar umıttugumuz, kadmlar > çarlıgında çalısmıştır. Bu arada, na dayalı referandumun yasa^ yacağı keytıyeti Sosyal Sıgorta dımcısı Turhan Feyaıoelu ile «6(Baftanfı 1. yatıyor lnytmevlerinde. ^ CHP'deki temnUr Bırleşmış Mılletler'le düzenle laştınlması ıçın, butün demok lar Kurumu Genel Mtidürlügu rüsecek olan Saglık îs Sendika nin yıllık petrol talebi 15 milyon • > takımı.. g Küpeli'nin açık mektubunu nen bır program gereği, on kışv ratik guçlerı tepkılerını bırleştır ne resmen blldirüml? bulunmak sı Genrt Başkanı Mustafa BMO« 100 bm ton olarak hesaplanmış1975'te olmadı GörÜnüşe göre, öte yandan, CHP Genel B»y nin Amerıka'da Wısconsın Üni meye çagırırız» denılnuşUr. tadır Kurumun Müdürler Ku lu imzalanması beklenen proto tır. Bunun 3 milyon 100 bın to SUleyman Bey güçlendl, topar katle okudum. Sayın Kor de okur, blr hayatı kurta yaıa Bİllent Ecevit'ln son hafta versitesinde Toprak Reformu korulunun ısran halinde Bakanlı ko^ü sftvle açıklanw?tar nunun iç üretunle karsılanması, landı Ama, AP'lller ıçinde de için girişimde bulunur mlardaln «HüWımet degiîmelı» yo nusunda bır kursa katılmalan « Kurum vetki al»n »endika kalan 12 mılvon tonun Ithalât yogım« tutumunda heThangi bir Suleyman Beyl tutmayanlar, belundakı demeçlerinin yeni hukü öngorulmuştür. Kursa katuacak 1> toplu 1$ sözleşmesine otunna luyla siğlanması 6nKönllmUştUr. ğenmıyenler oldugunu, bunlann ba? degiştklik olmayacaktır » met formülü ürerınde etkül ol olaıüar bır sınavdan geçinlmiş lıdır Aslında 1976 yılmı ben, Ancak, gerek iç üretim, Rerekss çoğaldıklannı bülyordum SUleyîçışleri sıyasal iktidann verdidugu, behrtıünektedir. Yılbaşma ve Türk yetkıUler «Gerçekte ye Sendıkalann maddî dsy«na ithalat ongorulen düasyde Rerkalanlann da bzgürlüt (Başttrafı 1. Sayfada) gi bu güvenceye sığınarak dıre Jh olan ve hukuken verilme»! ıo çekleşmemistır ATAŞ Kafınensi man Bey, karşı gözukenleri «ha tümcek kavuşacakları yıl kadar CHP Mületvelolleri, Grap tenekli olmayan» b a a kişllerın Asıranda seçım»le tehdit ediyorBa?kan vekjUertnin, hukumet merika'ya gıtmeaıni ısrarla iste Olmuş, 00 03'te blr kız çocuğu nış yapmışlar, yasal haklanna nınlu olan sendika aıdatlan blc nin »unan zaman devre dışı kal du Hadl CHP Kuşfcu verdi her görüyorum. Gellsmeler konusunda açfc demeç verme mislerdir. Geçen yıldan haarla doğmustur Zeynep Kamıl'de 111 saygı istemışlerdır. kesi kaldınlmahdır ma»ı ıç üretimın dusmesuıe yol kese «erken seçım» sözüyle, Su gösteriyor çünkü. Faşi7 taz, 9'u erkek 20. SSK Yeıümadiklenne dıkkatl çeken sıyasî nan progranı geregi, Amenka'da îsçıler cesıtli vt«tlerle ya açarken, petrol tıyatlannın OPEC leyman Beyınki açıkça tehdit . CHP olarak Sosyal Sigortalar yü daha da gerileyecek. ö çevreler, CHP Grubu'nun da Ge Jn kursu Baytelmann'm ydnettne halle Doğumevınde 51 kız, 4'ü Kurumu ile hükumet arasında da zorlanarak memur yapıbna ülkelennce yeniden artünlması, Parlamento kulislennde, koşede lerden, demokrasiden j erkek 9 çocuk dogmuştur Diğer nel Başkan ile bırlikte yeni hü, si kararlaştınlmıştır. malıdır » petrol »thalitının bır olcılde do Kıyıda konuşabildlklerim APIı lanlar daha rahat soluk hastanelerde ise 19'u kız, 19'u er yanlış anlaşmadan dogan bır akkümetın kurulması çalışmalanvızden tasarruf etmek amacnla ler nasıl da yakınıyorlardı? Bu cekler ı. saklıgm olduğunu ve bunun hüAncak, Allende'nm Müsteşan n» katıldıgım ıtade etmektedır olması ve radıkal çözümler öner kek çocuk dünyaya gelnüştir. itlsıUanması ıie sonuçlanmısUr. k^metin Kiüdahalesi ile düzelü• nu yazdıktan sonra, yarnma da Memur vapılmak lar. Bu aıada DP içindeu yeni mesi Cephe iködannı rahatsiü lecegının beklentisı içındeydık Heıarethanede Fueloıl sıkıntısınm ıkınci ne kimse yaklaştnak istemeı korkar Yeni dtoledigim WT a İçin dlrenlçe geçen Göıtepe Sosetnuş ve souuçta David BaytelAncak bugün basmdan ogren yal Sigortalar Hastaneslnde ça deni olarak petrol urunleri satan ya neyse . Istanbul da. 84 kışl yeni yıla latmadan duramayacağ mann'uı sozleşmesine son venlEmmyet Mudurlugü nezaretha dığımue gore, sayın Sosyal Gü lışan 168 işçınin daha işine «on bayılerin kârlannı arttırmak is1976'da APnıler bir Kurultay Mart faşizminin en koî temeleri gostenlmektedır. Bayımiştir. Amerıka'dakl kursun nesınde gırmıştır Emnı>et Mu venlık Bakanı ışten çıkarılan 1248 mi, blr evde MÎT elema mart ayı sonlannda bitecegi, do durlugu kayıtlanna gore, şehır ışçı ıle ılgüı sorulan bır soruya, verilmiştlr Direnis bovune» fün lenn kârı şu anda yüade 15 do toplayabilirler mi, toplayamazlar vıller, »skerler arama lük Îşleri de yürüttüklerini, an layındadır Bunu arttırmak iste mı kendılenni yenıüyebilırleT layısıyle sözleşmenm de o tarih de bazı ufak çapta polısıye olay kamuoyuna yaptığı onceki açıkla lar. Bir sivil, kitapla 1. te eona ermesl beklenırken, Cep lar dışında genellıkle asayış sa malan unutarak «Şerıatın kestı cak bos eamarıiannda dıreniş yen bayılenn, amaçlannın Rer mi, yenilıyemezleT mı? bakıp arkada«nna yazdi! Alman Basm Aîansı DP'nın he iktıdan anıden Baytelmann1 hareketıni destekledıklerini betır çeklesmesi ıçın «sunl bir darhk» Suleyman Bey, kendi partistnkıtabm kapagında «V büdırdığine gore Tuvkiye bu m görevinin bıttigıni bildırmış kın geçmıştır Yenı yılm ük saat ğı parmak acımaa» şeklınde bin ten işçılenn hastaneve girlşleri varıttıklan ılen sürülmektedır. de çatlama degilse de çıtlamalar lerınde, 13 kişı otomobülennın den lazla işçının haksız olarak polis tarafından ensellenmiş ve Dajfılunı engellemenln vanı sıyazılı Bağınyoryardım anlaşmasından sonra or tir. çalındıgını büdırmıstır Aynca Işten aülmasına seyırcı kalscak lçlerine «on verildigi bildlnlmiş ra. b a a bavilenn speküHtlt ne varken, cephe ortaklan Ue geçi Yaz, Altıncı Lenii dusu ıçın yenı bır sü&hlanma nemez duruma gelmışken, neyın Türklye'den aralık başuıda ay beşı trafık kazasında, üçu tartış lannı behrbyen bır cevap vermi? Aleksi Kosigin duysi «stemı ıçıne gırecektır. Turtır Lojmanlara da »lınm»yan denlerle stok yaptıslan öne sü hesabını yapmakta? Çok kimse Baytel ma sonucu sekız kışı jaralan tır. yı, ce fıkrası olayı n < kıye'nın en çok arzuladıfeı, tanlc nlmak aorunda kalan hemsıre ve hastabakıcılar, Ana rülen iddialar arasında yer al şbyle soylüyordu: mann'ın «Turkiye'deki Toprak mıştır Hırsızlar tarafından da Bu durum Cephe Hükümetl dolu'dan geldıklert ve îsUnbuV maktadır Rusçaya çevırirken, ' lara ve uçaklara karşı kullanının işçıden yana gorunerek Sos da kalacak verleri olmadıgı içın Ondan fcolay ne var, bir ne yapardı bilmlyon lacak savunma roketleri, Leo Betormu uygulamasına» ıhşkm üç evın soyulduğu anlaşılmıştır Yakıt sıkıntısuıa yol açan blr Kurumu Genel yıibaşı gecesint hastane önünd* pard tanklan ve havadan yer« bir rapor hazırladıfı bildirılmek Bu arada hırsızlık sanığl uç kışı yal Sıgortalar başka neden de. kıs dolavıslvle yeniden dırilişle Parlamentoda man Bey de bunun dc Mudürluğunun ışçüerm ekmeğl açıkta geçırmışlerdır yakalanmıştır. karşı saldırılarda onemlı bır tedir. kapanan yollarda ulaşunın aksa üye sayısını 200'e çıfcarmaga ça mayacağını düşünür, 1 ıle oynamasına goz yumdugunu, dü' Bunu yapabildi mi o savaş sılâhı olan Alpha Jet DİSK'e baglı Hasî$ Sendıkası ması gostenlmektedır. Özellıkle lışmak 135 iiyerine ceıa boylece ışçı • memur ayırımında Genel Başkanı Halü HayU «Gb« îtmıt • AnkHT» volunun kar ne kendlnl kurtanü demektlr... uçaklanmn sağlanm&sıdır. Düşüncelere dalıp kı ışçi ale\hine olan sıyasal terBÜtçede kesin dü^ecek Ama, ki, bır arkadaşın aı Belediye Şube Mudurlert ve ık cıhuu maskeleyerek ortaya koy tepe Hastaneslnde işten çıkan flenlyle kapanması ve yine soTanklara karşı roket Al(Baştaratı 1. savfada> tısat mufettışlennden oluşan 20 makta olduğunu gostermektedir. lanlarla birlıkte îstanbul'da ışten feuk nedemvle vakıta oîan talebın butceden önce de dusebüir. Ola bnümden ünu dur manlann son yıllarda geüştlrdibmdım arabava atılanlann savısının 300'e ula$tı artması sıkıntova vol açmıstır. sılıklann çoğu bu yönde. eupları alınmazken, Adalet Ba ekıp de, yılbaşı gecesı halka tagı ve uzaktan elektromk aıstem Cephe Hukumetı artık bu tıp öte yandan, Ank*ra'da son ıtun le yonetüen. hedefi otomatlk ola kam'nın kardeşı Halıl Multüoğ nfe dışı uygulama yapan 135 ış davranışlarıyla ulkemıze ve top ğım belırtmış ve onümü/deki Suleyman Bey, sokaftrm yok gıripçıkması \enne ceza kesmışlerdir 50'den lumumuza geürdıgı huzursuzlu pınlerde bu sayı büyüyecektır» lerde degişık semtlerde sık sık dıve komandolan destekledi, rak bulan bır savunroa süâhı lunun cezaevme elektnk kesintısı bır yandan sı Faşolan yani. Topledıklanm bir fazla gorevlımn bulunduğu ekıp gu genışletmeye çalışan çabala demıştır dır. Turk ordusunun geçen yıl dıkkatı çekıruştır Halıl Hayta SSK Genel Müdür kiyetlere vol açarken, difeer yan gun dağıtamaz duruma gelebıleler 531 işyerini denetlemışlerdır. rından vazgeçmelı, 1976 yüınm îran ve Yunanıstan'ın da aldığı Yeniden eylem "Radovışte eşrafıı Muştenlere karşı, tarife yonun mılletmuz ıçın barış ve huzur Yardımcısı Hıkmet Ennç'in An dan kalonferlerın sönmesine ve cegmi düşunmiyeTek Haydl dabu sılâhla donatümasına önero sulann kesilmesıne yol açmakta ğıtsm bakaîım ehndevse Datıtahum Şevkı Alı e venlmektedır. Adalet Bakanı'nın mudahalesıy den uygunsuz davranan 135 işye yüı oünasuıa gayTet gostermelı kara'dan îstanbul'a ışten atılma dır kası ve Ögretmen hsteleri ıle geldığmi. bu Usteler Kara ordusu süâhlan arasuıda le ayaklannaa olayının bastırıldı rinden 96'sma 1608 sayılı kanu dır. maz, bır sıte yurdunu aratamaz, çe, Rasım Olgaç Elektriğın son gunlerde sık ke bır Ytldmm Bayazıt Yurdunu de bulunan bazı kişilerin yıllık Alman mucızesı diye adlandın ğı bildırümış, ancak daha sonra na gore para cezası, dığer ışyer Hükumet ve Sosyal Guvenlik Övet'm fedakâr lan Leopard tanklan ise, en tnahkum ve tutukluların yeniden lerıne de 151 sayılı kanuna gore Bakanlıgı işçı memur ayınmm izinde ve hasta olduklan için dı silmesl üzerine vetkılılerden alı aratamaz. Sıyasal Bılgıler PakülOnu arayan ve s< uç veya dort gunluk kapatma ce da nıhaı tespıt yapüıncaya kadar renışe katılmalanna olanak ol nan bllgıye gore. bunun nedeni tesı oğrencılerl. sıfc sık yurtlann modern sılâhlar arasında yer eyleme geçtıklerı gorulmuştur lanmn buyukann mayan Vaşıler olduğunu Ilen sur şehır içındekı mevcut elektrtk dan alınarak Emniyete gotürtialmaktadır Almanya bu tankla Bu sıraaa cezaevinde vangın da zası uygulanmıştır. Sosval Sıgortalar Kunımunun bu dagıtım şebekesımn vetersızliftın len salıhatı nısvî muştür. rın montajı, bakımı ve onarımı lurler ama Ceplennde 1Uet bıle çıkanlmıştır Bunvtn uzerme olav hatalı kararımn kaldınlmasını Ankara'da elektrik Toplu halde işten atılma olay den doftmaktadır. Ankara'ya su taşımayan çocuklar Emmyette İçın gereklı tesıslerl Türkıye'de yenne bu seler ıtîaıye ekıplen suratle sağlamalı, ışıne son veri anda Türkıve Elektnk Kurumu Şükriye O1 lannın pohtık yonunun çok kuv üç ana verden elektnk vermek geceler, aç, susuz kuracak, şımdüık monte edılmış İle Tumen Komutanlıgından as bekletılirler arııaları arttı len işçıler tekrar ışe alınmalı^etlı olduğunu belırten Hayta, tedir. Bunlar Akkopru, Bal?at ve ama Yurtlar, takülteler koman vefat etmıştır C oİ8rak gelecek olan Leopard ker getinlmtş*ır Daha sonra ıtdır. Işçı haklan Ue oynamaktan AP'lı Sosval Guvenlik Bakanı Mamak'tır. Ancak. bu daftıtun ü dolann çadırlı karargahlan du gun oğle namaz Ankara'da her zaman gorulen vazgeçmelıdır » tanklan zamanla Türk Alman îaıyenm müdahalesıvle yangin Mahir Ablum'un dun gazetelerde nıtelen vetersıa kalmakUdır. Oz rumuna getırilmiştır vanlış mı? Sışlı Camlmden ortak yapımı halinde Türkiye'de sondünılmuş, mahkumlar koğuş elektrık anzalan bnceki gece de CHP direni}leri azızlığuu yaptnış ve kentın bazı yavınlanan bevanatının valan ol manlar. anılan şehır sebekesmm Yavınlanan bıldmlerde de «fcocaktır. gellstırilecektir larvna sokulmuşlardır. kesunleri geceyı ve yılbaşmı kaMevlâ rahmet üzeruıde mando» sozcugünü kullanamıyanCHP Mıllet Meclısi grup yone duğunu da soylemış ve şdyle ko Eenışletilmesı eeregi Ayaklanma olayı sırasında. Hü ranlıkta geçırmışür. Cerevan keBonn'da sıyasal çevreler, imnuşmuştur durmaktadırlar Bu kısa donem lar, adaletsızlığı ikıve bolup «karzalanacak olan yenı anlaşma ıle seyın Yigıt, Kadır Azeverli \e sılmesı yuzunden, yübasını evle tım kurulu, dun bır bıldırı yayın«Mahır Ablum hiç kimsenin de mumkun olmadıgı takdırde, gruplar» Türkıye'nın savunmasında eski Re/ep Sert adlı mahkumlann rınde geçırmekte olanlar TV ve layarak SSK'da ışten çıkarmalan memur yapılmavacağmı »oylüyor. elektnk dağıtımını Rerçekleştl şıt goruşlem, «karşıt Cen dıye kurtanyorlar durumu. Dakınamıştır. CKP Grup Sozcusü den Bırleşık Amenka'nın tuttu yaralandıklan ve Devlet Hastane radyodakı muzıkeglence progSaıt Saylam'm açıklamasma gore, Halbuki Sosval Sıgortalar Kuru ren trafolann güçîerinın arttınlğu yen, Almanya'nm almaya baş si'nde tedavi altına alındıklan ramlannı ızlevememışlerdir. mırtda işçılere memur olmalan ması gerektıgı belırtılmektedir. ladığım öne surmuşlerdır. büdınlmısür. Yeni yılm ilk pünlennde An bıldınde şoyle denllmektedır Sıkıntı bır vandan. şehır sebe31.12.1975 Ummi m&HBUl l. H0ÜRU6İ Vt «MC ıktıdan, işçılerm brgut içın baskı vapılıvor ve ellermden kesının vetersızlıSmden, dıSer Alpha Jet uçaklannuı da zaTuvalette çarşana Intihar eden kara'da 17'sı erkek, 18'ı de kız kendı ısteklen ıle memur oldukmanla Türkıye'de monte edüme hükümlunün, cezaevı müdurune olmak üzere 35 çocuk dunyaya lenme hak \e ozgurluklenni da larına dalr dılekçeler alımvor. yandan trafolann tstenen euçte MUSMIPUUn HUZUftUMDA tkPlUM raltma eylemı ıçersme gınmş si ve bazı parçalaruun Türkıye'bırkaç ke« başvurdugu ve şıkâ gelmıştır Bu ıçleme Tazı olmavanîar işten olmamasmdan ileri selmektedır. bulunmaktadır. de vapılması ıçm Almanya'nın Trafolar veterll «üçt« olmadıSmyetlennm dıkkate alınmaması Esenboğa kapalı Bu konuda 1975 yılının son çıkarıhyor Hatta işten attıkîan dan, elektrik sıkıntısına eidılmek vardımı ıle gerekü tesısler ku nedenıyle kendmı astıfı one süYoğun sıs nedenıyle Esenboga gunlennde çok ılgınç bır olay işçılere bile memur olmava razı zorunlu hale eelmektedlr. rulacaktır. rulmektedır. Havaalanı trafığe kapatümıstır. yaratılmıştır Anayasal haklan olduklan takdırde affedılecekleri Elektnk sıkıntısınm bır baska Olayla ılgıli olarak Ankara'dan Onceki gece de Ankara îstan içın direnen 1280 işçi Sosyal Si ve tekrar Işe almacaklan sövleüç mufettış çagınlmıstır. bul seferını yapan Turk Havajol gortalar Kurumu'ndan dışanya nivor Bu konuda elımızde br nedeni olarak da Keban Barajmdan Orta ve Batı Anadolu*va Ayaklanma olayından sonra lan uçağı, sıs yuzunden Ankara' atümıştvr Aynca dırenişte bulu nekler vardır> ÇEKiLiŞ LiSTESı uzanan 1hatlardaki Snza aostenldun akşam elebaşı olduklan ıd ya ınemeden Istanbul a gen don nan 6 bin kışınm daha, açlığa mektedi " Fırtma nedenıvip Ke(Baştaralı 1. savfada) dıasıyla 9 mahkum Zonguldak muştur. Ilgüüer sabah saatlerın mahkum edileceğınm planlandıban Baraiı Elektnk hatlan ânza UIÜRAT OTOMOBtL: 311148, 98185, 141134, 1" Suudl Arabistan ve Kuveıt vet ve Kastamonu Cezaevlerine gon de 100 metre olan goruş mesaie ğı anlaşılmaktadır. yapmış ve bır sure elektnk ılettsımn, daha sonra 500 tnetre^e 63172, 276947. 156212. 123185, 304199 kill çevrelermden yapüan açıkla denlnuştır. CHP grubu olarak, demokratik mini etküemıştir Keban hatlann yukseldığmı, ancak, uçaklarm malarda tse uçagın Suudı ArabısTELEVÎZYON: 56475, \mW, ÎIOBTO, 169278, o daki ftnzamn eıderılmesi çalışma ınış kalkıslan ıçın en az 1000 met tan ıle Kuveyt arasındakı petrol lanmn yoftunlaştıgı büdmlmekte 78562, 314659, 287563, 321869 re goruş mesaîesı olması gerekyüklü tarafsız bolgenın Kuvevt tığım belırtmıslerdır. ARSV. 164187 uiı. sınmna >akm bır yerıne duştuBÜZDOLABİ! 8956P, 322151 Devlet Meteorolou l$leri Geo (Baştaraîı Sporda) ğu bndırümıştır Suudı Arabis(Baştarah Sporda) nel Mudurlugu yetkılıîen, MarÇ.VMAŞIR M\KtNESt: 311694. 285674 tan yetkılısı, uçakta patlama, ya GENÇLERIN mara ve Iç Anadolu bolgelenn menlığe ıhanet ile suçlama olaELEKTRtK StPtRGESi 99842 229706 da yangın olduğuna ılışkın bır A Millüerın başansızlığının ya de sıs olayının cumartesi gunu nağı yok. Bır lutbolcu, bır mılli belırtı olmaflığmı ve kazanm ne nı sıra Genç Mıllı Takımımız 28. ne kadar devam edeceğını bıl tutbolcu, bır kaptan sorumlu(Baştarah 1 sayf»da> 300673. 229679 136906 209694 28MK19 denınln ancak kara kutu bulun Avrupa Şampıyonasında Fran dırmışlerdır. ŞUkrü Sandoğan adlı bır garluklannı bıltnez, en onemlı maRADTO. T7869. 205746 311900, 56783, 241982, duğunda bellı olabıleceğmi söy sa. Danımarka \e Luksemburg'u çmdan oncekı gecelenm, antresona çarparak oldürmüştür. 187546. 117141, 191784 lemıştır Soz konusu kara kutu, gende bırakarak grubunaa şamÜRFA, (Cnmhuriyet) Merkenorunun dıkkatınl çekecek kaKahramanmaraş'ta uçuruma PÎKAP: 139125, 108954 344234, 275648. 57496 uçaktakı tum hareket ve konuş pıyon oldu Pınal turundi ıse dar sefahat ıle geçırirse, o Int. ze baflı Akzıyaret koyünde faall yuvarlanan otobüste tse 1 kışi 185672, 91005, 120967 malan kaydeden hassas bir araç Fınlandıya'ıa 10, Macarıstan'a bolruya değıl bır maç, çok daha jet gosteren îtalyan Boru Hatü olmüştur. Ahmet Ertürk yönetıtır. da 22'den sonra penaltı golletazla ceza verılır. Çunku adı us Şantıyesınde yasa dışı direnış yap mindeki 46 AK 836 plâkalı otoERKEK KUMAŞ1: (Son dört rakamma g tunde spor, yetenekll kışılerle tıklan gerekçeşiyle 63 işçi hak büs Andmn vakınlarında, şofo8781 Oiavdan hemen sonra Suudi A rıyle 54 yemlerek Avrupa 4'luğünu kazandı. legıl, sponmenlprle oynamr. kında Savcılıkça dâvi açılmıştır. run aracı geri kaçırması sonucu K4.DIN KUMASI: (Son dort rakamma göre Ne var ki, futbolla boksu ka• „ itııoalannda Kasını ayımn son günü başlat uçuruma yuvarlanmıstır Olayda ERKEK KOL SAATİ: (Son dort rakamına ^ştırıp, Pınga'yı nakavt ederek tıklan dıreruşi sürdüren ışçüer blen yolcu îbrahim Çınar'dır. 6880 A ' mllıse sıgortaJan olmadı|ı halde siKAOIN KOL SAATt: (Son dbrt rakamına * ~ w , kesıldığıni, kaza ge4973 CEP RAD\OS13: (Son dort rakamına eöre " "» iaicamına s;öre hukumete katılmak ısteyenlerin 20 cıvannda oldugu sanümaktadır Öğıenıldığıne gore, CHP'nn yenı stratejısı, mıllıyetçı cephe hukumetının 17 şubatta butçenın maddelere geçümesı oylanırken duşurulmesı yolunda oluşturulmaktadır CHP yonetıcılen, 1976 «Butçesınin reddı» eylemfeıde CGP ıçınde de en az altı mıllev vekılmın kendüerıvle bırlıkte ha reket edeceğuu one sürmektedırler. (Baştarafı 1. sayfada) miş, bu kez Tunç bu dırenışi desteklemıştır. MSP'de sürtüşme Kıbns'ta bir Barış Gucü gorevlisi eşeğe 40 şişe biıa içırdi SSK'DAN ATILAN Kissinger (« DiSK ve TSiP, Yargıtay Genel Kurulu'nun referandumu yasadışı ilân eden kararını protesto ettîler Ulende'nin düzenin başlıca kuralmın hukuka ve ınsan emeğıne saygüı olmak gerektığmi hatırlatmak istrvoruz Çalışma bzgürlugunün çıfnendığı bu davranışı kınıvoruz. Bu kadar emekçıyı sofcaga bırakanlann, bu sorumsuz davTanışlanna hıç bır haklı neden gosterebıleceklerım sanmıyomz Bu yasa tanımaz davranışlann hesabını ılgıluerden, ıktıdardan elbet soracağız. tşçüenmızın sendika seçme özgurluklerinl engellemek ıçm, MC ıle SSK arasında, muvazaaü bıçımde sergılenen son eylemlerm durdurulmasım yoksulluğa itılmek ıstenılen 1280 İşçınin derhal gorevlenne ıadesmi, sorunun direnen isçıierle bansçı bir ortam içersmde gorusulerek çozüme kavuşturulmasını beküyoruz • Fazla mesaüeri kesılen yaklaşık 12 bm sağlık ışçısınin «ışl bırakmadığı» açıklanmıştır Saglık • î ş Sendıkast Genel Baskam Mustafa Başoğlu, ANKA Atansma verdıjh demeçte. işt bırakma şeklinde bir evlem yapümadıemı sadece 8 sa»t çalısıldıgını, fazla mesai yapılmadıftını sbvlemıştır öte yandan Sosval Sigortalar kunımu Genel MüdUrü Mustafa Mut, Saglık tş Sendıkasına bagh işçılenn dırenişlenmn «anlamsız» olduğunu bne sürmüştür SSK Genel MüdurU Mut, isçilerin ve «endikanın suçlamalan hakkmda başk* bir açjklama vapmamıştır. Sağlık îs Sendıkası Genel Baş kanı Mustafa Başoeiu Sosyal Sıgortalar Kurumu Müdürler Kunılunun 1931 savüı genelgevle «îdarî tasarruf saldınsına» Reçtiftini öne sUrerek, «Eger bi* Sosval î ş Sendıkası ile ortak trreve pıtmedıvsek bunlan beklemedıgımiz içındır Avnca Türk î s bize temmat »ermistı» şekllnde konusmustur Kurumun fazla mesaılen kaldırmpsının tek amacımn, «ısçılen memurlufta »lıjtınna» oldufeunu sovlevpn Basojlu, t>»ra.rt*»t ffünü toulanac&k olan Türk î ş Olatonüstü Teşkil&t Başkanlan ve Yönetlm Kurulu toplantısından aonT» ya dlrenişin baslavacajtım va da Türk î ş tarafından h»nrlftn«n t>rctokolün imalanac«4ını btldır OUVYLAHIN ARD1NDAKİ ANKARA NOTLARI GERÇEK Hnkümet soınnn Ferit Melen Yntdnn 1976'ya giıerken Rlmanya ile Sakaıya'da VEFA Türkiye Gazeteciler Sendik Oıtadoğu YILBAŞI PİY\NG FutboVda Yahya Demiıel Yasa dışı direnîş yaptıkları gerekçeşiyle Urfa'da 62 işçi hakkmda dava açıldı Yeni Yıim
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle